Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie uchwałą nr  2/06/PZ/23  z dnia 14 czerwca 2023 r. ustanowił Odznakę Turystyczną SPH w Krakowie „Wędrówki Górskie”. 

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNEJ SPH w Krakowie

„WĘDRÓWKI GÓRSKIE”

FOTO 01

 1. Postanowienia ogólne
  1. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie ustanawia Odznakę Turystyczną SPH „Wędrówki Górskie”, zwaną dalej „Odznaką”.
  2. Celem Odznaki jest integrowanie członków SPH ich rodzin oraz sympatyków Stowarzyszenia poprzez zachęcanie do  wspólnej aktywności turystycznej do poznawania lub ponownego odwiedzania  atrakcyjnych górskich tras i miejscowości.
  3. Odznakę może zdobywać każda osoba, także niebędąca członkiem Stowarzyszenia.
  4. Nadzór nad zdobywaniem odznaki Zarząd Stowarzyszenia  przekazuje zespołowi  w składzie: hm. Wiesław Wójcik, hm. Andrzej Słowik, hm. Jerzy Klinik.
  5. Odznaka ma jeden stopień. Jej wzór jest załączony do niniejszego regulaminu.
  6. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
  7. Odznakę można zdobywać poprzez udział w górskich wycieczkach Stowarzyszenia
  8. Warunkiem przyznania Odznaki jest udział w 6 górskich wycieczkach Stowarzyszenia, a jej przyznanie i wręczenie następuje z chwilą udziału w 6 wycieczce. Zalicza się wycieczki odbyte przed datą wejścia w życie regulaminu.
  9. Prezes Stowarzyszenia może podjąć decyzję o wręczeniu niniejszej odznaki osobom bardzo zasłużonym dla SPH w Krakowie.
  10. Prawo wręczania Odznaki przysługuje prezesowi i wiceprezesom Zarządu SPH oraz po uzyskaniu zgody prezesa - komendantowi wycieczek.
  11. Lista osób które uzyskały odznakę jest ogłaszana w sprawozdaniach z wycieczek, zamieszczanych na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
 2. Postanowienia końcowe
  1. Odznaka jest nieodpłatna. 
  2. Zarząd Stowarzyszenia  zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.
  3. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi stowarzyszenia Przyjaciół harcerstwa w Krakowie.
  4. Ewidencja przyznanych odznak prowadzona będzie przez Zarząd Stowarzyszenia. 
  5. Regulamin Odznaki, zatwierdzony Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 2/06/PZ/23 z dnia 14 czerwca 2023 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                                                                                      Prezes  Zarządu

                                                                                                hm. Stanisław Piasecki