Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r, nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Jednym z najważniejszych powodów powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie jest tworzenie warunków dla rozwoju i działalności harcerstwa na terenie Krakowskiej Chorągwi ZHP, poprzez rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających harcerstwu oraz wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla ZHP.

Kolejne ważne działanie to wspieranie organizacyjne i rzeczowe Komendy Chorągwi ZHP oraz harcerskich jednostek organizacyjnych, hufców, szczepów i drużyn, działających na terenie województwa małopolskiego. Jest to jednym z najważniejszych zadań statutowych Stowarzyszenia. Od samego początku swojej działalności kolejne Zarządy SPH starały się, w miarę aktualnych możliwości, realizować te zadania poprzez:

  • działania wspomagające technicznie, sprzętowo, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo Chorągiew Krakowską ZHP i jej członków
  • działania w zakresie nauki, oświaty, wychowania i kultury
  • działania na rzecz rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  • popieranie, rozwijanie i propagowanie działalności wychowawczej prowadzonej wśród dzieci i młodzieży harcerską metoda wychowawczą
  • udzielanie pomocy społecznej członkom ZHP i byłym instruktorom ZHP znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Partnerzy Wydarzeń

  mpk krakow   Wodociągi Miasta Krakowa   
hotel krakuseko tourist  fundacja ksztalcenia wypoczynku i rekreacji