Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie; 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, poza instytucjami uprawnionymi do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz w celach archiwizacyjnych przez okres prawem przewidziany
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  • w dowolnym momencie, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu jako administratorze danych. Żądania powyższe pozostają również bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed zgłoszeniem żądania. Konsekwencją żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych może być brak możliwości wykonania praw członka Stowarzyszenia przewidzianych przez statut Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem wykonywania praw członka Stowarzyszenia (np. niezbędne jest podanie danych adresowych dla rozesłania zawiadomień o zebraniu członków Stowarzyszenia). Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości wykonania praw członka Stowarzyszenia przewidzianych przez statut Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Piasecki
Prezes Zarządu