Nie tym jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył,
ale co zrobił dobrego na świecie.
hm. Aleksander Kamiński

FOTO 01

FOTO 02 

Służbę instruktorską w ZHP Druh hm. Krzysztof Poniedziałek rozpoczął we wrześniu 1966 r. w drużynie harcerskiej (82 DH-rzy) przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie, ul. Skrzyneckiego 12. Nieprzerwanie działał w szczepie starszoharcerskim „Metalowców” im. Bohaterów II Wojny Światowej. Pełnił m.in. funkcje: drużynowego, z-cy komendanta szczepu ds. organizacyjnych (1976–1989), Kierownika Harcerskiego Klubu Przyjaźni (1984–1989) oraz organizatora kursów dla funkcyjnych drużyn starszoharcerskich. Był także organizatorem, komendantem i członkiem kadry kilkunastu obozów letnich (stałych, wędrownych i wodnych) oraz zimowisk, w kraju i za granicą. Uzdolniony plastycznie zasłynął jako autor i wykonawca pionierki obozowej oraz kilkudziesięciu pieczątek poczty harcerskiej i okolicznościowych plakietek. Był członkiem Rady Hufca ZHP Kraków-Podgórze (1980–1982). Po roku 1989 uczestniczył w działalności Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów przy Komendzie Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

Od roku 2000 aktywnie działał w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) i jako wolontariusz realizował działania statutowe Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży oraz instruktorów – seniorów Związku Harcerstwa Polskiego. Chętnie uczestniczył w akcjach i imprezach stowarzyszenia, np. Krakowskie Harcerskie „Spotkania po latach”, Akcja „Jubilat”, „Benefis”. Zdobył stopień żeglarza jachtowego. Jest autorem i wykonawcą wspaniałej wystawy obrazującej dorobek Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w latach 2000-2010. Był współorganizatorem obozów żeglarskich na Mazurach w ramach Akcji Letniej organizowanej przez Zarząd Stowarzyszenia. Pełnił m.in. funkcje: komendanta (2010 i 2012), oboźnego (2009) oraz kwatermistrza (2011). Aktywnie uczestniczył, jako wolontariusz, w kursach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie: komputerowym oraz żeglarskim na stopień żeglarza jachtowego.

Krzysztof Poniedziałek pracę zawodową zaczął w 1971 roku jako asystent projektanta w Biurze Projektów „BIPROWUMET Kraków w Oddziale w Skawinie, w tym okresie odbył służbę wojskową zakończoną w stopniu kaprala (odznaczony odznaką Wzorowy Żołnierz w stopniu brązowym), następnie od 1976 r., jako konstruktor w Ośrodku Rozwoju Techniki Usług Skórzanych i Wulkanizacyjnych przy KUSP „GROMADA” w Krakowie, od 1981 roku jako starszy asystent projektanta, a od 1991 jako projektant w „BIPROWUMET” Kraków. Od 2004 roku pracował jako projektant w A.M.K. Kraków S.A., skąd przeszedł na emeryturę.

Druh hm. Krzysztof Poniedziałek był instruktorem ZHP od 58. lat, a jego społeczna praca wykonywana z zaangażowaniem i wielką pasją na trwałe wpisała się w ponad 100-letnią historię Związku Harcerstwa Polskiego. Jest współautorem monografii „XV lecie Szczepu „Metalowców” oraz autorem wydanego przez SPH w Krakowie w roku 2022 opracowania pt. „Plakietki, Odznaki, Pieczątki w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze”.

Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi (2011), Medal 100-lecia Odzyskanej Niepodległości (2021), Medal KEN (2015), Odznaka Honoris Gratia (2013), Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (2015), Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (2010), Odznaka „Przyjaciel Dziecka” (1982), Brązowa Honorowa Odznaka Obchodów Medal 100–lecia ZHP (2011), Odznaka Instruktor 100-lecia Harcerskiego Ruchu Wodnego (2017), Medal Za Zasługi dla SPH (2012), Odznaka Zasłużony dla SPH (2010), Odznaka Wolontariusza (2020).

Cześć Jego pamięci, niech spoczywa w spokoju !

Informację o terminie ceremonii pogrzebowej przekażemy w terminie późniejszym.

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie

Tekst: . hm. Stanisław Piasecki