W sobotę 16 kwietnia 2024 r. w MDK „Dom Harcerza”, przy ul. Reymonta 18, odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze naszego stowarzyszenia. Oprócz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, licznie przybyłych członków SPH w Krakowie XV Walne Zebranie Sprawozdawcze swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście – Przyjaciele Stowarzyszenia, w tym:

  • Krzysztof Jan Klęczar - wojewoda małopolski,
  • Jan Tadeusz Duda - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
  • Bogusław Andrzej Kośmider - wice Prezydent Miasta Krakowa,
  • Piotr Świeży - pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do Spraw Odznaczania Osób Zasłużonych dla Państwa Polskiego,
  • Tadeusz Trzmiel - Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego, b. zastępca Prezydenta Miasta Krakowa i członek honorowy SPH,
  • Marian Kulig - wicekanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, b. zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,
  • hm. Artur Walkowiak – komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP,
  • hm. Anna Nowak – zastępcaca komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP

XV Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

 

15 walne zebranie sph 02

Nad sprawnym przebiegiem obrad czuwał Druh Stanisław Piasecki, Prezes SPH, który po wspólnym odśpiewaniu hymnu harcerskiego serdecznie powitał przybyłych, a następnie poprosił o powstanie oraz uczczenie minutą ciszy pamięci Przyjaciół, którzy w minionym roku odeszli na „wieczną wartę”.

15 walne zebranie sph 03

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń państwowych przyznanych postanowieniami prezydenta RP, władz samorządowych i stowarzyszenia zasłużonym druhnom i druhom.

15 walne zebranie sph 04

15 walne zebranie sph 05

15 walne zebranie sph 06

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali hm. Jolanta Balon i hm. Tadeusz Kubas. Wręczenia odznaczeń dokonał Pan Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski.

15 walne zebranie sph 07

15 walne zebranie sph 08

15 walne zebranie sph 09

Złoty Krzyż Małopolski z rąk Pana Jana Tadeusza Dudy, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego otrzymali hm. Magdalena Migacz i hm. Wiesław Wójcik.

15 walne zebranie sph 10

15 walne zebranie sph 11

Podziękowania w imieniu odznaczonych złożył hm. Tadeusz Kubas

15 walne zebranie sph 12

Byłej Prezes Stowarzyszenia hm. Danucie Noszce-Leśniewskiej dyplom Honorowego Prezesa SPH w Krakowie oraz dyplom i Medal 40-lecia Polskiego Klubu Ekologicznego a także okolicznościowe wydawnictwo wręczył hm. Stanisław Piasecki.

Gratulacje oraz życzenia powodzenia w dalszej drodze zawodowej i wielu sukcesów złożono również Pani Aleksandrze Grodeckiej z okazji przedłużenia kadencji dyrektora MDK „Dom Harcerza”.

Korzystając z okazji, Panowie Krzysztof Jan Klęczar, Wojewoda Małopolski i Jan Tadeusz Duda, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego serdecznie pogratulowali członkom stowarzyszenia dotychczasowych osiągnięć, podziękowali za dotychczasowe zaangażowanie i życzyli dalszych osiągnięć.

15 walne zebranie sph 13

Po krótkiej przerwie, na piosenkę, kilkudziesięciu uczestników zebrania wysłuchało hm. Wiesława Wójcika, który w multimedialnej prezentacji zilustrował działalność stowarzyszenia w minionym, 2023 roku. Przedstawiono także sprawozdanie finansowe – hm. Stanisław Piasecki oraz wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia – hm. Ferdynand Nawratil. Propozycja komisji została przyjęta bez zastrzeżeń i zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o  udzieleniu absolutorium Zarządowi SPH.

Prowadzący obrady prezes SPH Stanisław Piasecki podziękował obecnym za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w realizacji celów statutowych, a następnie omówił zamierzenia na kolejne miesiące tego roku. Jego wystąpienie uzupełnili m.in. hm. Barbara Kmiecik krótką informacją z prac Komisji Uchwał i Wniosków, hm. Artur Walkowiak, komendant Chorągwi, który zaprosił wszystkich do udziału w Święcie Chorągwi – Rynek Główny, 23 bm. godz. 15 sobota, oraz hm. Maria Kania i hm. Andrzej Gaczorek o akcji koszulka SPH.

15 walne zebranie sph 14

Zebranie zakończyło się zawiązaniem kręgu i odśpiewaniem piosenki „Bratnie słowo”.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom MDK „Dom Harcerza” na czele z Panią Aleksandrą Grodecką za udostępnienie obiektu, a Panu Mirosławowi Lisikowi za miłe przyjęcie i wszechstronną pomoc w przygotowaniu XV Walnego Zebrania Sprawozdawczego SPH.

Dziękujemy także hm. Tadeuszowi Kubasowi, hm. Magdalenie Migacz, hm. Krystynie Wywiał, hm. Marii Wójcik i hm. Małgorzacie Słowik za organizacyjne przygotowanie zebrania, a pwd. Katarzynie Hrynkiewicz i hm. Jarosławowi Balonowi za akompaniament do wspólnie śpiewanych piosenek harcerskich.

 

Ps.
Tradycyjnie zapraszamy do śledzenia najświeższych newsów i informacji z życia SPH na naszej stronie internetowej

Tekst i foto: Andrzej Gaczorek
foto: Małopolski Urząd Wojewódzki i Andrzej Gaczorek