STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
W KRAKOWIE

31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31; tel./fax 12 633 33 57
Organizacja Pożytku Publicznego

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 01.01.2023– 31.12.2023

 

Kraków, styczeń 2024 r.

I. Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

1. Nazwa, siedziba i adres

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax: 12/633 33 57; 12/634 44 40
Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

2. Data wpisu:

 • 03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń (Ns. Rej. St. 39/00)
 • 25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
 • 16.01.2006 rok – Stowarzyszenie uzyskuje status organizacji pożytku publicznego

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sygnatura sprawy: KR. XI NS-REJ. KRS/017384/05/994

3. NIP: 676-21-64-200

4. REGON: 357196831

5. KRS nr: 0000114184

6. Członkowie Stowarzyszenia

a. Członkowie Zwyczajni

Stowarzyszenie liczy 244 osoby – stan na dzień 31.12.2023 r.
Ilość członków Stowarzyszenia w latach 2009 – 2023

2009

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2023

77

128

165

196

230

239

260

265

244

 image 001 

b. Członkowie Honorowi (w nawiasie pełniona w tym dniu funkcja)

 1. prof. Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
 2. mgr inż. Tadeusz Trzmiel (I wiceprezydent Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
 3. mgr Wacław Wądolny (Wójt Gminy Mucharz) – od 18.03.2010 r.

c. Członkowie Wspierający

 1. Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o.; Prezes Zarządu mgr Andrzej Krzyworzeka – od 03.09.2009 r.
 2. Firma „HYMATIK”; właściciel pan Jacek Małota – od 07.01.2010 r.
 3. Firma „RUSTYKAL”; właściciel pan Andrzej Marcińczyk – od 04.03.2011 r.
 4. Firma „CERAMTRANS II”; właściciel pan Marek Biernat – od 15.05.2019 r.

7. Władze Stowarzyszenia

W okresie sprawozdawczym pracowały w podanych poniżej składach:

a. Zarząd - do IX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego tj. do 25.03.2023 roku

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Danuta Noszka-Leśniewska

prezes

2.

Stanisław Piasecki

wiceprezes

3.

Wiesław Wójcik

wiceprezes

4.

Magdalena Migacz

sekretarz

5.

Krystyna Wywiał

skarbnik

6.

Aleksandra Grodecka

członek

7.

Jerzy Klinik

członek

8.

Mariusz Siudek

członek

- wybrany na nową kadencję w dniu 25.03.2023 roku

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Stanisław Piasecki

prezes

2.

Wiesław Wójcik

wiceprezes

3.

Jerzy Klinik

wiceprezes

4.

Magdalena Migacz

sekretarz

5.

Krystyna Wywiał

skarbnik

6.

Andrzej Gaczorek

członek

7.

Aleksandra Grodecka

członek

8.

Mariusz Siudek

członek

9.

Artur Walkowiak

członek

b. Komisja Rewizyjna - do IX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego tj. do 25.03.2023 roku

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Ferdynand Nawratil

przewodniczący

2.

Zofia Barus

wiceprzewodnicząca

3.

Andrzej Gaczorek

sekretarz

4.

Andrzej Bohosiewicz

członek

5.

Tadeusz Kubas

członek

- wybrana na nową kadencję w dniu 25.03.2023 roku

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Ferdynand Nawratil

przewodniczący

2.

Tadeusz Kubas

wiceprzewodniczący

3.

Zofia Barus

sekretarz

4.

Adam Kamiński

członek

5.

Maryla Kania

członek

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń roboczych Zarządu (w każdą trzecią środę miesiąca z wyjątkiem wakacji). Miejscem spotkań był Młodzieżowy Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 w Krakowie. We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 27 grudnia 2023 roku odbyło się dodatkowe świąteczne posiedzenie Zarządu w rozszerzonym składzie w Centrum Obywatelskim w Krakowie przy ulicy Reymonta 20.

II. Działalność Stowarzyszenia w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023

1. XV Spotkania „Po latach” Ludzie – Miejsca – Czas (14.01.2023)

Po przerwie spowodowanej pandemią powróciła jedna z najstarszych i najważniejszych imprez SPH – Spotkania „Po latach”. 14 stycznia 2023 roku, w hotelu „Krakus”, spotkali się członkowie Stowarzyszenia, byli instruktorzy oraz przyjaciele. Pamiętali o nim także ci, którym obowiązki lub względy osobiste stanęły na przeszkodzie w uczestnictwie. Pozdrowienia i życzenia przesłali m.in.: Komendant Chorągwi wraz z całą Komendą, pan Piotr Świeży - Pełnomocnik Wojewody, pan Mariusz Kisiel – dyrektor z Urzędu Miasta Krakowa, phm. Bartosz Rzońca z Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, członkowie SPH: Aldona Jach, Aleksandra Grodecka, hm. Ryszard Korski, hm. Tadeusz Kubas, hm. Juliusz Langner, hm. Teresa Laskoś, hm. Małgorzata Pobóg-Malinowska, hm. Tadeusz Prokopiuk, hm. Anna Tarnawska i hm. Marek Valenta.

Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu harcerskiego, po którym hm. Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes SPH, powitała przybyłych gości, a wśród nich m.in. Tadeusza Trzmiela – Prezesa Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Stanisławę Urbaniak – b. wiceprezydenta Miasta Krakowa, Mariana Kuliga – wicekanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Renatę Klorygę – sekretarza Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD, Antoniego Wiatra – przewodniczącego Rady Krakowskich Seniorów, hm. Janinę Dworzak – kierownika Referatu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów ZHP Chorągwi Krakowskiej, hm. Krzysztofa Drobniaka – przewodniczącego Chorągwianego Sądu Instruktorskiego, płka w st. spocz. dr. Adama Cichosza – przedstawiciela Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ; byłych komendantów Chorągwi: hm. Jarosława Balona, hm. Andrzeja Krzyworzekę, hm. Jerzego Klinika oraz byłych komendantów hufców: hm. Zofię Barus, hm. Jerzego Fedirkę, hm. Grażynę Janczarską, hm. Adama Kamińskiego, hm. Jerzego Kujawskiego, hm. Wiesława Wójcika. Powitani zostali także profesorowie w harcerskich mundurach: Druhowie Józef Lipiec, Janusz Wojtycza i Andrzej Ziębliński.

Następnie wręczono odznaki honorowe za wieloletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia i realizację celów statutowych. Kapituła Tytułu Kawaler SPH przyznała Tytuł oraz Srebrny Sygnet hm. Tadeuszowi Kubasowi i Pani Krystynie Burdzie. Medalem „Za Zasługi dla SPH” uhonorowano pwd. Katarzynę Hrynkiewicz, hm. Marcina Kowalik, hm. Małgorzatę Pobóg-Malinowską, hm. Marię Wójcik. Odznaki „Zasłużony dla SPH” otrzymali hm. Jolanta Balon, hm. Zofia Barus, hm. Maria Kania, hm. Teresa Laskoś, pwd. Barbara Maciejowska, hm. Maria Majka, phm. Barbara Planta, hm. Krzysztof Wojtycza, hm. Anna Żurawel-Drwota.

Nowo przyjęci członkowie SPH Pani Teresa Bogusławska i hm. Lucyna Bielamowicz otrzymały legitymacje i odznaki członkowskie.

Reprezentujący Korpus Weteranów Czarnej Trzynastki hm. Zbigniew Strzeżywój Burzyński wręczył honorowe odznaczenie ,,Za Zasługi w kultywowaniu i krzewieniu szacunku i Pamięci o wysiłku Harcerzy i Młodzieży Polskiej w Walce o Niepodległość i Wielkość Rzeczypospolitej w roku 1920” Druhom: hm. Jakubowi Delongowi, hm. Jackowi Nawrockiemu, hm. Tadeuszowi Trzmielowi, hm. Pawłowi Szczerbińskiemu i hm. Januszowi Wojtyczy. "Medal Człowieczeństwa za pomoc dla ludności Ukrainy” otrzymał hm. Andrzej Gaczorek.

Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie działalności Stowarzyszenia w minionym roku przez wiceprezesa Stanisława Piaseckiego oraz prezentacja propozycji do planu na nowy rok, które przedstawili m.in. pani Teresa Bogusławska – dyrektor Biura Eko-Tourist i hm. Bogdan Dutkowski.

Uczestnicy spotkania obejrzeli multimedialną prezentację działalności SPH w minionych latach oraz wysłuchali gawęd hm. Józefa Lipca i hm. Jerzego Fedirko. Przypomniano także sylwetki i działalność zmarłych Druhów: hm. Władysława Pancerza, hm. Adama Jelonka i hm. Romana Ficka.

Wraz z symbolicznymi życzeniami „Nadal i na dal” uczestnicy XV Spotkań „Po latach” otrzymali przygotowane przez druha Jurka Fedirkę kwiaty lipy (nawiązanie do hasła Inauguracji Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej 2022/23 – „Nie ma lipy”).

Spotkaniu towarzyszyły prezentacje drugiego uzupełnionego wydania książki Józefa Lipca „Harcerski szlak”, publikacji Andrzeja Gaczorka, Jerzego Klinika i Wiesława Wójcika „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957-1989”, monografii Szczepu ZHP ,,Czwartacy" 1971-2021 (opracowanie hm. Jerzy Klinik, redakcja phm. Ewa Dąbrowska). Dopełnieniem była okolicznościowa wystawa zdjęć „50 lat szczepu ZHP „Czwartacy”.

Spotkanie przeplatane było, jak zawsze, harcerskimi piosenkami, które inicjował „chłopiec z gitarą”, czyli hm. Jarosław Balon z żoną hm. Jolantą.

Późniejszym rozmowom nie było końca. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób.

Na organizację i sprawny przebieg Spotkania znaczący wpływ miało zaangażowanie organizatorów: gospodarza miejsca hm. Andrzeja Krzyworzeki i członków Zarządu SPH na czele z hm. Danutą Noszką-Leśniewską i hm. Stanisławem Piaseckim.

 

2. X Jubileuszowy Plebiscyt TADEK (25.02.2023)

TADEK, czyli Tradycyjna Akademia Dla Extra Kadry to Plebiscyt Instruktorski ZHP Chorągwi Krakowskiej, którego celem jest nagrodzenie instruktorów, starszyzny harcerskiej oraz partnerów harcerstwa, którzy w swojej codziennej działalności wykazują się szczególną inicjatywą, zaangażowaniem i postawą godną naśladowania.

Kandydaci byli zgłaszani w dwunastu kategoriach, które odpowiadają obszarom działalności harcerskiej. W tym roku w plebiscycie została zaproponowana dodatkowa kategoria, „Służba”. W gronie laureatów w tej kategorii znalazła się także Drużyna Dworcowa złożona z wolontariuszy pełniących służbę na dworcu od początku wojny w Ukrainie, wśród których znalazło się kilku członków SPH.

Z zaproszonych gości przybyli m.in.: Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Bogusław Kośmider – Zastępca Prezydenta miasta Krakowa, hm. Martyna Kowacka – Naczelniczka ZHP, pan Polat Kizildag – Kierownik Oddziału Terenowego Biura ds. Reagowania Kryzysowego UNICEF w Krakowie, Zbigniew Grzyb – gospodarz miejsca, dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury, przedstawiciele Sponsorów i Patronów oraz członkowie SPH na czele z wiceprezesem hm. Wiesławem Wójcikiem.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa od lat jest fundatorem dwóch nagród: nagrody im. Druha hm. Zdzisława Trylskiego w kategorii Drużynowy Starszoharcerski oraz im. Druha hm. Stanisława Spólnika w kategorii Komendant Hufca. Obydwie nagrody w wysokości 1 500 złotych, w imieniu hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej, prezesa SPH, wręczył Laureatom wiceprezes hm. Wiesław Wójcik.

 

Dotychczasowi Laureaci nagród fundowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa:

NAGRODA im. hm. ZDZISŁAWA TRYLSKIEGO

wykaz Drużynowych Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej 2005 – 2012 roku, od roku 2013, w ramach plebiscytu TADEK- Drużynowy Starszoharcerski i nadal:

Lp.

Za rok

Drużynowy Roku

Stopień

Hufiec

Nagroda (zł)

1.

2005

Dorota Sarapata

phm.

Wadowice

1 000

2.

2006

Marta Wiśniewska – Malińska

 

Jordanów

1 000

3.

2007

Anna Harsze

pwd.

Kraków-Podgórze

1 000

4.

2008

Sabina Nawrocka

pwd.

Kraków-Podgórze

1 000

5.

2009

Agnieszka Wójcik

phm.

Tarnów

1 500

6.

2010

Robert Kadela

hm.

Wadowice

1 500

7.

2011

Anna Hałatek

pwd.

Wieliczka

1 500

8.

2012

Damian Kulig

pwd.

Kraków- Podgórze

1 500

9.

2013

Sonia Knapczyk

phm.

Wadowice

1 500

10.

2014

Maria Adamska

 

Krzeszowice

1 500

11.

2015

Monika Bysina

pwd.

Kraków-Śródmieście

1 500

12.

2016

Maciej Wcisło

pwd.

Kraków-Krowodrza

1 500

13.

2017

Mateusz Siudek

pwd.

Podkrakowski

1 500

14.

2018

Dawid Nawalaniec

pwd.

Brzesko

1 500

15.

2019

Jakub Belak

pwd.

Andrychów

1 500

16.

2020

Alicja Madejska

pwd.

Kraków Nowa - Huta

1 500

17.

2021

Joanna Bokwa

pwd.

Kraków - Podgórze

1 500

18.

2022

Maja Gędłek

pwd.

Kraków - Podgórze

1 500

 

NAGRODA im. hm. STANISŁAWA SPÓLNIKA w kategorii Komendant Hufca

wykaz Hufcowych Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej od 2013 roku i nadal:

Lp.

Za rok

Hufcowy Roku

Stopień

Hufiec

Nagroda (zł)

1.

2013

Marcin Hommel

hm.

Wadowice

1 500

2.

2014

Joanna Sierant

hm.

Kraków-Podgórze

1 500

3.

2015

Artur Walkowiak

phm.

Andrychów

1 500

4.

2016

Anna Gęgotek

phm.

Olkusz

1 500

5.

2017

Michał Łesyk

hm.

Kraków-Podgórze

1 500

6.

2018

Ewa Siudek

hm.

Podkrakowski

1 500

7.

2019

Brak kategorii – najlepszy Hufcowy

-

-

-

8.

2020

Maria Walkowiak

hm.

Andrychów

1 500

9.

2021

Bartłomiej Turlej

phm.

Brzesko

1 500

10.

2022

Karolina Szlachetka

phm.

Myślenice

1 500

 Komendant Chorągwi podziękował za pracę członkom Kapituły Plebiscytu, w której od lat zasiadają także w imieniu Stowarzyszenia hm. Zofia Barus i hm. Wiesław Wójcik. Podziękowania otrzymali również Partnerzy i Sponsorzy nagród w poszczególnych kategoriach.

Stowarzyszenie na gali reprezentowali: hm. Wiesław Wójcik, hm. Magdalena Migacz, hm. Jerzy Klinik, hm. Paweł Grabka i hm. Mariusz Siudek, hm. Zofia Barus, hm. Lucyna Bielamowicz, hm. Janina Dworzak, hm. Anna Żurawel-Drwota, hm. Małgorzata Słowik, hm. Andrzej Słowik i hm. Maryla Kania reprezentująca także nagrodzoną Drużynę Dworcową.

 

3. IX Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SPH Kraków (25.03.2023) 

Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy robią niezwykłe rzeczy.
autor nieznany

25 marca 2023 roku do Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przybyli członkowie, goście i sympatycy Stowarzyszenia. Punktualnie o godz. 11.00 odśpiewano Hymn harcerski, a następnie Druhna hm. Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes Zarządu, powitała przybyłych, w tym: pana Ryszarda Pagacza – I Wicewojewodę Małopolskiego, pana Bogusława Kośmidera – wiceprezydenta Miasta Krakowa, pana Dawida Puszko – zastępcę Dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego, pana Mariusza Kisiela – zastępcę Dyrektora Kancelarii Prezydenta, panią Renatę Klorygę – Dyrektora Zarządu Małopolskiego Oddziału Regionalnego Miejskiego Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pana Mariana Kuliga – wicekanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, pana Tadeusza Trzmiela – Prezesa Krakowskiego Holdingu Komunalnego, b. zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa i członka honorowego SPH, pana Antoniego Wiatra – Przewodniczącego Rady Krakowskich Seniorów, hm. Bartosza Zawiszę – zastępcę Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP, hm. Janusza Wojtyczę – byłego wieloletniego Przewodniczącego Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP, byłych komendantów Krakowskiej Chorągwi i Hufców ZHP, a także liczny zastęp profesorów uczelni krakowskich na czele z hm. Józefem Lipcem i hm. Andrzejem Zięblińskim.

Symboliczną minutą ciszy uczczono Przyjaciół – członków SPH, którzy w minionym roku odeszli na „wieczną wartę”.

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń nadanych przez władze samorządowe, harcerskie i Stowarzyszenia.

Za wzorową wieloletnią działalność w jednostkach organizacyjnych ZHP oraz SPH zostali wyróżnieni:

 • hm. Stanisław Piasecki – srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski
 • hm. Eleonora Urbaniec i hm. Zbigniew Urbaniec – Odznaką Honoris Gratia
 • hm. Tadeusz Kubas i hm. Andrzej Gaczorek – Medalem za Zasługi dla Krakowskiej Chorągwi ZHP
 • tytuł „Kawalera Stowarzyszenia” oraz srebrny sygnet jako znak nadanej godności otrzymał hm. Tadeusz Kubas
 • Medal „Za Zasługi dla SPH” otrzymali: Pani Renata Kloryga, pwd. Katarzyna Hrynkiewicz, hm. Marcin Kowalik
 • Odznakę „Zasłużony dla SPH” otrzymali: pan Mariusz Kisiel, hm. Maria Kania, hm. Teresa Laskoś,
 • Odznakę członkowską SPH otrzymał hm. Zenon Majka.

 Następnie glos zabrali pan Ryszard Pagacz, I Wicewojewoda Małopolski i pan Bogusław Kośmider, wiceprezydent Miasta Krakowa, którzy wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę, przekazali życzenia wielu sukcesów w wspieraniu działalności krakowskiego harcerstwa oraz pomyślności w życiu osobistym.

Pan Ryszard Pagacz odczytał także list od Wojewody Małopolskiego pana Łukasza Kmity skierowany do członków Stowarzyszenia.

image 002

Hm. Danuta Noszka-Leśniewska, hm. Stanisław Piasecki, hm. Wiesław Wójcik, za dotychczasową pracę na rzecz Stowarzyszenia, otrzymali okolicznościowe upominki z rąk wiceprezydenta Miasta Krakowa.

Wielu wrażeń dostarczył występ zespołu wokalnego „Aniołki Kondzia” z MDK ,,Dom Harcerza” z ul. Reymonta 18 pod kierownictwem Konrada Mastyły. Uwagę przyciągały aranżacje i interpretacje utworów śpiewanych niegdyś w „Kabarecie Starszych Panów” i „Piwnicy Pod Baranami”.

Po przerwie hm. Danuta Noszka-Leśniewska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków. Jednogłośnie zaakceptowano kandydatury: hm. Andrzeja Krzyworzeki na Przewodniczącego, hm. Magdaleny Migacz na Sekretarza oraz hm. Jerzego Klinika, hm. Zofii Barus, hm. Marii Kani, hm. Małgorzaty Słowik do Komisji Uchwał i Wniosków.

Druhna Prezes przekazała hm. Andrzejowi Krzyworzece dalsze prowadzenie Zebrania. Obejmując przewodniczenie obradom Druh Andrzej Krzyworzeka stwierdził, że uczestniczy w nim 68 członków. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który bez uwag został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Mając na uwadze dużą liczbę uczestniczących w Zebraniu przegłosowano zaproponowaną procedurę jawnych głosowań.

Zgodnie z porządkiem obrad sprawozdanie Zarządu z działalności organizacyjno-programowej i finansowej SPH w roku 2022 przedstawił wiceprezes hm. Stanisław Piasecki. Wystąpienie uzupełniała prezentacja multimedialna. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu z działalności w roku 2022 została jednogłośnie podjęta.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków w roku 2022 i VIII Kadencji przedstawił Przewodniczący tej komisji Druh hm. Ferdynand Nawratil. Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Następnie głos zabrała hm. Danuta Noszka-Leśniewska, która podziękowała za pozytywną ocenę pracy, udzielone absolutorium oraz wieloletnią współpracę. Złożyła także oświadczenie, że nie będzie kandydowała już na funkcję Prezesa Zarządu SPH na kolejną kadencję. Jednym jej z ostatnich obowiązków jest oficjalne pożegnanie i podziękowanie pani Krystynie Burdzie, ustępującej na własną prośbę z funkcji księgowej, za wieloletnią współpracę i wkład w funkcjonowanie Stowarzyszenia. Przypomniała, że w styczniu 2023 roku pani Burda otrzymała najwyższe wyróżnienie SPH tytuł „Kawalera Stowarzyszenia” oraz znak nadanej godności srebrny sygnet.

Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu z działalności organizacyjno-programowej Stowarzyszenia w roku 2022 oraz finansowym ograniczyła się tylko do jednego głosu. Druh hm. Marek Dobosz stwierdził, że okres prezesowania Druhny Danuty Noszki-Leśniewskiej ocenia jako dobre lata SPH, uznaje za nieodwołalną jej decyzję o rezygnacji z kandydowania na następną kadencję, jednocześnie zgłasza formalny wniosek o nadanie jej tytułu Honorowego Prezesa SPH. Wypowiedź Druha Marka sala skwitowała oklaskami na stojąco, a wniosek został przyjęty przez aklamację.

image 003

image 004

image 005

Odchodzącą po 15 latach pełnienia funkcji Prezesa SPH w Krakowie hm. Danutę Noszkę-Leśniewską żegnały serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności, oklaski, wiązanki kwiatów, okolicznościowy list z autografami członków Stowarzyszenia oraz Dyrekcji MDK ,,Dom Harcerza”. Odejście z funkcji dotychczasowej ,,Szefowej” nie oznacza pożegnania ze Stowarzyszeniem – pozostaje jego honorowym prezesem.

W związku z upływem VIII Kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej przystąpiono do zgłaszania kandydatów na prezesa i członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Ustalono, że zarząd będzie liczył dziewięciu członków, w tym prezes zarządu, a komisja rewizyjna pięciu członków. Wybór prezesa zarządu odbędzie się w odrębnym głosowaniu.

Na funkcję Prezesa Zarządu SPH w IX Kadencji zgłoszono tylko jedną kandydaturę, Druha hm. Stanisława Piaseckiego dotychczasowego wiceprezesa SPH, który wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym powierzono mu funkcję Prezesa SPH w Krakowie na latach 2023-2025.

Następnie przewodniczący Zebrania zarządził zgłaszanie kandydatur na członków zarządu (przypomniał, że już wybrano prezesa, dlatego należy dokonać wyboru ośmiu członków). Zgodę na kandydowanie wyrazili: hm. Krystyna Wywiał, hm. Artur Walkowiak, pani Aleksandra Grodecka, hm. Wiesław Wójcik, hm. Andrzej Gaczorek, hm. Jerzy Klinik, hm. Magdalena Migacz, hm. Mariusz Siudek. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął listę kandydatów i zarządził głosowanie. W wyniku jawnego głosowania kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Do komisji rewizyjnej zostali zgłoszeni: hm. Ferdynand Nawratil, hm. Maryla Kania, hm. Adam Kamiński, hm. Tadeusz Kubas oraz hm. Zofia Barus. Innych kandydatur nie było. Przewodniczący zamknął listę kandydatów i zarządził głosowanie. W  głosowaniu jawnym kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący pogratulował wybranym nowym członkom władz Stowarzyszenia. Prezes nowego Zarządu Druh Stanisław Piasecki podziękował za okazane zaufanie i przedstawił zamierzenia na kolejne miesiące 2023 roku. Zapewnił, że w następnych latach działalności SPH dołoży wszelkich starań, aby każdy z członków znalazł w programie przestrzeń dla własnego rozwoju i wypoczynku. Stowarzyszenie kontynuować będzie współpracę z dotychczasowymi sojusznikami MDK ,,Dom Harcerza”, Krakowską Komendą Chorągwi ZHP, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, władzami miasta i województwa, a także będzie liczyć na zaangażowanie i wsparcie wszystkich członków.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku prowadzący Zebranie podziękował uczestnikom za udział i zamknął obrady. Po zakończeniu oficjalnej części na uczestników czekał w kuluarach poczęstunek, przy którym długo toczono rozmowy. Nie brakło również okazji do pamiątkowych zdjęć.

Uwaga:
Sprawozdania z działalności Zarządu zostały dwa tygodnie przed rozpoczęciem zebrania zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia, a w dniu zebrania, w foyer przed salą obrad udostępniono je do wglądu członkom Stowarzyszenia. Można było także uregulować sprawy organizacyjne (składki, złożyć podpisy na listach obecności) oraz oglądać retrospektywną wystawę poświęconą działalności Stowarzyszenia.

 

4. Inauguracja Sezonu Żeglarskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP (13.05.2023)

Uroczyste otwarcie harcerskiego sezonu żeglarskiego 2023 ZHP Chorągwi Krakowskiej odbyło się 13 maja 2023 roku na Zalewie Bagry w Krakowie. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa reprezentowali: Kapitanowie Jachtowi – Jerzy Klinik, Jacek Małota, Andrzej Marcińczyk, Maciej Struś, Jacek Międzybrodzki; Jachtowi Sternicy Morscy – Stanisław Piasecki i Tadeusz Kubas oraz Żeglarz Jachtowy Magdalena Migacz.

Do Stanicy Hufca ZHP Kraków-Podgórze na Bagrach przybyło ok. 70 uczestników reprezentujących Inspektorat Wychowania Wodnego i Morskiego oraz przedstawiciele szczepów i drużyn (Szczepy SWAROŻYCA, CZWARTACY, ENIGMA, SOLVAY, UROCZYSKO z Hufca Kraków-Podgórze; SZARA 7, BIAŁY SZCZEP z Hufca Kraków-Śródmieście; Szczep HALNY z Hufca Kraków-Nowa Huta oraz 8WDH „Wiatry Północy” z Hufca Wieliczka). Po wybiciu „szklanek” nastąpiło podniesienie na maszt bandery harcerskiej i odśpiewanie Hymnu harcerskiego. Komendant Stanicy Jachtowy Sternik Morski Artur Gorzko przedstawił plany działania stanicy na bieżący sezon żeglarski.

Instruktorzy z Harcerskiej Stanicy Żeglarskiej, w ramach projektu inicjatywy lokalnej, przygotowują 4 edycje amatorskich regat żeglarskich nad Bagrami oraz szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży. W planach jest także organizacja rejsu morskiego ,,Zawiszą Czarnym” na Bornholm i Gotlandię.

Przypomniał, że w kwietniu odbył się spływ kajakowy Nidą połączony z akcją charytatywną oraz sprzątaniem rzeki, w którym uczestniczyło ponad 20 osób.

W ramach inauguracji odbyły się Harcerskie Regaty Żeglarskie, w których uczestniczyło 8 jachtów. Najmłodsi podnosiły swoje umiejętności żeglarskie na OPTIMISTACH. Pozostali uczestnicy w ramach prac bosmańskich uczyli się nowych węzłów. Wokół rozbrzmiewały żeglarskie szanty.

Sejmik małopolskich wodniaków poprowadził ustępujący Pilot Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm. Jerzy Klinik – Kapitan Jachtowy i Instruktor PZŻ. Dyskutowano na tematy dotyczące problemów i planów harcerskiego środowiska żeglarskiego.

Inaugurację podsumowano tradycyjnie przy wspólnym grillu.

Organizatorem spotkania był Inspektorat Chorągwi i Stanica Żeglarska Hufca Podgórze. Szczególne podziękowania skierowano dla Komendanta Stanicy, a zarazem Retmana Hufca ZHP Kraków-Podgórze Druha pwd. Artura Gorzko – Jachtowego Sternika Morskiego. 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa serdecznie dziękuje wszystkim członkom ustępującego Zespołu Pilota za długoletnią aktywną pracę na rzecz wodniaków Chorągwi Krakowskiej ZHP. Szczególne podziękowania kieruje dla Druha Kapitana, hm Jerzego Klinika, który przez ponad dwie dekady pełnił funkcję Pilota Chorągwi.

Żeglarze i Wodniacy Chorągwi Krakowskiej ZHP – udanego Sezonu i „stopy wody pod kilem”.

Ahoj!

 

5. XIII Spotkanie w ramach tradycyjnej akcji SPH – „Jubilat” – Fort Jugowice 52a (20.05.2023)

Są rzeczy na ziemi i w niebie, o których się filozofom nie śniło…
William Szekspir

W sobotnie przedpołudnie 20 maja 2023 roku w Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie odbyło się XIII spotkanie w ramach tradycyjnej akcji SPH – „Jubilat”. Tegorocznym Bohaterem był hm. Józef Lipiec – naukowiec-filozof, nauczyciel akademicki, propagator idei olimpijskiej, który działalność instruktorską rozpoczął w 1957 roku, jako drużynowy męskiej drużyny zuchowej i instruktor Komendy Hufca Nowy Sącz Miasto.

Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia hm. Stanisław Piasecki, który powitał wszystkich zebranych, a szczególnie ciepło Jubilata, Jego małżonkę i rodzinę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: hm. Danuta Noszka-Leśniewska – Honorowy Prezes Stowarzyszenia, hm. Bogusław Kośmider – wiceprezydent Miasta Krakowa, hm. Artur Walkowiak – komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP, byli zastępcy prezydenta miasta Tadeusz Trzmiel – Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. i Stanisława Urbaniak, a także phm. Bartosz Rzońca – kierownik oddziału Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, Waldemar Domański – dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki i organizator Krakowskiej Lekcji Śpiewania na Rynku Głównym. Obecni byli także byli komendanci chorągwi i hufców, profesorowie krakowskich uczelni – Mieczysław Rokosz, Jerzy Nowakowski, Andrzej Ziębliński, członkowie Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP na czele z hm. Januszem Wojtyczą, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SPH, krakowscy seniorzy harcerscy, a także przedstawiciele Kręgu „Szumiący Bór” z Nowego Sącza oraz grupa byłych studentów – uczestników zajęć i wykładów profesora Józefa Lipca.

Prezes SPH hm. Stanisław Piasecki przekazał Jubilatowi list gratulacyjny, a Komendant Chorągwi hm. Artur Walkowiak odznaczył go Medalem za Zasługi dla Krakowskiej Chorągwi ZHP. Następnie zapoznano się z multimedialną prezentacją dotyczącą Jubilata, przygotowaną przez hm. Andrzeja Gaczorka, pt.: „Harcerski szlak. Z biegiem lat, z biegiem dni”. Ilustrowała ona etapy życia Druha Profesora – nauki w szkole podstawowej i liceum w Nowym Sączu oraz studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którym związał się na całe życie. Poznano także etapy pracy zawodowej, dorobek naukowy, wyróżnienia, zainteresowania. Szczególne miejsce poświęcono działalności harcerskiej i instruktorskiej. Jak przyznał Jubilat nie trwała ona długo, ale była intensywna, ponieważ działał w szczególnym okresie w latach 1957 – 1962. Miał szczęście osobiście poznać zasłużone postacie dla rozwoju ruchu harcerskiego i zuchowego m.in. Bronisławę Szczepańcówną, Eugeniusza Pawłowskiego, Zofię Żytkowicz, Jana Krokowskiego, Aleksandra Kamińskiego, Eugeniusza Fika, Bogusława Rybskiego, Annę Andrusikiewicz, Władysława Pilińskiego, Zdzisława Trylskiego, Tadeusza Grzesłę, Jana Rolewicza, Marię Łyczko, Leona Dmytrowskiego, Franciszka Dębskiego, Zygmunta Jamrożego, Marka Wardęckiego i Zofię Cygal.

Jubilat był czynnym instruktorem w liceum i podczas studiów. Pełnił funkcje drużynowego DZ „Podhalan” przy Szkole Podstawowej im. S. Konarskiego, członka Komendy Hufca Nowy Sącz Miasto, drużynowego Kręgu Pracy Drużynowych Zuchowych „Młody Bór”, zastępcy Namiestnika Zuchowego. W latach 1960-1961 był instruktorem Wydziału Zuchowego Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP, w którym pełnił m.in. funkcje kierownika Referatu Ośrodków Promieniujących. Był organizatorem i pierwszym kierownikiem kręgu pracy instruktorów zuchowych „Pięciosił”. Równocześnie pełnił funkcję namiestnika zuchowego w Hufcu Kraków-Grzegórzki i szkolił kadrę zuchową w Hufcu Nowa Huta. Czynną działalność instruktorską zakończył w stopniu podharcmistrza, mimo ukończonego kursu harcmistrzowskiego wszystkich specjalności, od zuchowej do starszoharcerskiej. Stopień harcmistrza otrzymał w roku 2001. Był także członkiem Kręgu „Gorących Dłoni”. Aktualnie działa
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa oraz Radzie Naukowej Muzeum Harcerstwa w Warszawie.

Podczas prezentacji Jubilat często przytaczał anegdotyczne zdarzenia, dzięki którym zebrani mogli poznać mało znane fakty z jego życia, np. to, że w młodości pisał teksty piosenek i komponował do nich muzykę, że był aktorem i reżyserem, że prowadził radiowęzeł studencki, a jego galowy mundur instruktorski został uszyty z gabardyny „na miarę” przez pana Jastrzębskiego w „Domu Mody” na ul. Szewskiej w Krakowie za pieniądze odłożone ze stypendium, natomiast rogatywka, z tego samego materiału, została zamówiona w zakładzie Adama Kurzydły przy ul. św. Tomasza.

Prezentację zakończyła piosenka „Komendant”, po której nadszedł długo oczekiwany moment indywidualnych spotkań z Jubilatem. Jako pierwsza zabrała głos Druhna Magdalena Migacz – sądeczanka z urodzenia, krakowianka z wyboru podkreśliła rolę Druha Lipca, w przygotowaniu jej nie tylko do działalności harcerskiej, ale także pedagogicznej, a następnie hm. Krzysztof Drobniak, przedstawiciel Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Agricola”, hm. Janusz Wojtycza, phm. Wincenty Żygadło, komendant Kręgu Seniorów ZHP „Szumiący Bór” z Nowego Sącza.

Listy z życzeniami przekazali Jubilatowi wieloletni przyjaciele m.in. Maria Węgrzyn-Obrzut i prof. dr hab. Adam Massalski.

Uważnymi obserwatorami i komentatorami wspomnień Jubilata byli syn Grzegorz i córka Malwina oraz wnuczka Orianka.

Prowadzący spotkanie prezes SPH hm. Stanisław Piasecki podziękował Jubilatowi, jego rodzinie oraz wszystkim gościom za przybycie i udział w spotkaniu; gospodarzowi obiektu Druhowi phm. Bartoszowi Rzońcy za gościnę oraz Kasi Hrynkiewicz i Jerzemui Siucie za oprawę muzyczną.

Spotkanie zakończono w kręgu odśpiewaniem „Bratniego słowa” oraz przekazaniem sobie „iskierki przyjaźni”.

Wydarzenie uświetniła wystawka części publikacji książkowych prof. Józefa Lipca przygotowana przy pomocy dr. Jarosława Falla i Wydawnictwa Fall. Chętni mogli otrzymać autorskie egzemplarze książki „Harcerski szlak” z dedykacją Autora, a także wybrać się na zwiedzanie wyremontowanego fortu.

Druh hm. Bogusław Kośmider i gospodarze Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego zaprosili zebranych na uroczyste otwarcie wyremontowanego fortuJugowice” 52A planowane na 30 września 2023 roku.

Na zakończenie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na grochówkę.

Zestawienie spotkań w ramach Akcji „Jubilat” organizowanych przez SPH w latach 2010-2023 

Akcja

Data

Uczestnicy

I

12.06.2010

hm. Juliusz Langner, hm. Stanisław Mandecki †, hm. Zenon Morawiec †, hm. Władysław Pancerz†

II

12.06.2011

hm. Danuta Bobek †, hm. Adam W. Jelonek†, mgr Jan Nowak †

III

16.06.2012

Lesław Połomski HR †, hm. Stefan Schab, prof. Andrzej Kurz

IV

09.06.2013

hm. Tadeusz Gąsecki, phm. Teresa Zamojska, phm. Jan Ziembla

V

16.06.2014

hm. Marek Kudasiewicz†, phm. Tadeusz Norek†, hm. Barbara Pajor, hm. Zdzisław Pajor†, phm. Aleksander Tippe

VI

13.06.2015

hm. Ryszard Korski, phm. Bogdan Głąb†

VII

16.06.2016

hm. Władysław Pancerz†, hm. Anna Urbańska†, hm. Jan Ozaist, hm. Maria Targosz

VIII

10.06.2017

phm. Bogdan Marzec, phm. Danuta Trylska-Siekańska†, mgr Marian Kulig

IX

16.06.2018

phm. Maria Trylska†, hm. Tadeusz Prokopiuk, hm. Zbigniew Sabiński

X

15.06.2019

hm. Juliusz Langner, hm. Wincenty Cieślewicz

XI

19.09.2020

hm. Adam Kamisiński

 

2021

z uwagi na COVID Akcja została odwołana

XII

11.06.2022

hm. Mieczysław Rokosz, hm. Marek Pieniążek

XIII

20.05.2023

hm. Józef Lipiec

Wytłuszczonym drukiem podano nazwiska Super Jubilatów 90+

 

6. I Wiosenna Górska Wycieczka Stowarzyszenia – Małe Ciche (27 – 28.05.2023)

Na Walnym Zebraniu Członków SPH w marcu 2023 r., jako propozycje programową „Poznajemy piękno naszego kraju”, hm. Stanisław Piasecki zaproponował zorganizowanie wiosennej wycieczki. Organizację przedsięwzięcia powierzono Druhowieństwu Małgorzacie i Andrzejowi Słowikom.

Ustalono miejsce i termin wycieczki: Małe Ciche, zakwaterowanie w pensjonacie „U Zośki i Jaśka”, termin-27-28 maja br. Przejazd, tradycyjnie we własnym zakresie. Do momentu zakwaterowania program był realizowany grupami rodzinnymi lub towarzyskimi.

Od piątku Stanisław Piasecki z córką Dorotą i wnukami Aleksandrą, Izabellą i Kacperkiem, „buszowali” po Zakopanym. Atrakcji nie zabrakło, m in.: wyjazd kolejką na zaśnieżony Kasprowy Wierch i na Gubałówkę, skąd bryczką przejazd do Zębu, gdzie chwila zadumy przy tablicy i głazie upamiętniającym świętego Jana Pawła II. W sobotę, Ewa i Tadeusz Kubasowie rozpoczęli wycieczkę wyjazdem na Kasprowy Wierch, a później m.in. wizytą na zakopiańskim Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzysku.

Pozostali uczestnicy, po zakwaterowaniu, spacerowali po okolicy. Andrzej i Ewa Musiałowie, Małgorzata Słowik, Renata Stokłosa oraz Ela i Jarek Balon wędrowali Parkiem Narodowym w stronę Zazadniej i „poprzez” wyciąg narciarski  na Błociskach. Na Tarasówce ośnieżone jeszcze tatrzańskie szczyty podziwiali: Bogdan Dudkowski, Ewa Dudkowska, Magdalena Migacz, Maria Wójcik, Wiesław Wójcik, Andrzej Słowik. Wprost z Ochotnicy przyjechały Barbara Planta i Lucyna Ziemińska. Po spacerze Doliną Kościeliską, „od końca do końca tak jest, tak jest”, dołączyli: Zofia Barus i Maryla Kania oraz Krzysztof i Magda Noworytowie, tworząc kwartet z Hufca Kraków-Śródmieście.

Wieczorem rozpoczęła się biesiada. Wzięli w nie udział wszyscy uczestnicy, łącznie 25 osób. Na samo wspomnienie potraw aż ślinka płynie do ust. Na biesiadnym stole pojawiły się i szybko znikły m.in. szynka z prosiaczka, do której przylgnęła nazwa „świnka bez ryjka”, kiełbaski, kaszanka ze smażoną kapustą, sałatki, serki, oscypki i „moskoliki”, czyli placuszki wg miejscowego przepisu. Degustacji potraw towarzyszyły najpierw rozmowy, a następnie śpiew inicjowany najczęściej przez Ewę Musiał. Gdy zbliżał się koniec spotkania Tadeusz Kubas wyraził swoje wielkie zadowolenie z faktu, że wszyscy uczestnicy wycieczki przez cały czas celebrują biesiadę przy jednym wspólnym stole. Serdeczne podziękowania skierowano w stronę gospodarzy: gaździny Janiny, młodszej generacji gospodarzy Zofii i Jaśka oraz tegorocznej maturzystki Gabrysi.

Niedziela rozpoczęła się wspólnym śniadaniem. Do obiadu realizowano program dowolny w grupach, podobnie jak w sobotę. Dużym zainteresowaniem cieszył się spacer pod dawny ośrodek rządowy na Zgorzelisku.

Prezes Stowarzyszenia hm. Stanisław Piasecki podziękował, w imieniu wszystkich, Druhowieństwu Słowikom za bardzo dobre przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki, a także uczestnikom za udział w historycznym (na miarę Stowarzyszenia) wydarzeniu jakim była I Wiosenna Wycieczka SPH.

Wspólne zdjęcie, wykonane, niestety trochę późno, bowiem zastęp „śródmiejski” już wyjechał ogrzać się w termalnych wodach w basenach w Białce Tatrzańskiej.

Zabierając wspaniałe wspomnienia i zdjęcia zrealizowano we własnym zakresie ostatni punkt programu – powrót do domu.

Do zobaczenia jesienią na kolejnej wycieczce.

 

7. Odznaka Turystyczna SPH w Krakowie – „Wędrówki Górskie SPH” (14.06.2023)

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie uchwałą nr 2/06/PZ/23  z dnia 14 czerwca 2023.r. ustanowił Odznakę Turystyczną Stowarzyszenia „Wędrówki Górskie SPH”.

 

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNEJ SPH w KRAKOWIE
WĘDRÓWKI GÓRSKIE SPH”

I. Postanowienia ogólne

 1. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie ustanawia Odznakę Turystyczną SPH „Wędrówki Górskie SPH”, zwaną dalej „Odznaką”.
 2. Celem Odznaki jest integrowanie członków SPH ich rodzin oraz sympatyków Stowarzyszenia poprzez zachęcanie do  wspólnej aktywności turystycznej oraz poznawania lub ponownego odwiedzania atrakcyjnych górskich tras i miejscowości.
 3. Odznakę może zdobywać każda osoba, także niebędąca członkiem Stowarzyszenia.
 4. Nadzór nad zdobywaniem odznaki Zarząd Stowarzyszenia przekazuje zespołowi w składzie: hm. Wiesław Wójcik, hm. Jerzy Klinik, hm. Andrzej Słowik.
 5. Odznaka ma jeden stopień. Jej wzór jest załączony do niniejszego regulaminu.
 6. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 7. Odznakę można zdobywać poprzez udział w górskich wycieczkach Stowarzyszenia.
 8. Warunkiem przyznania Odznaki jest udział w 6 górskich wycieczkach Stowarzyszenia, a jej przyznanie i wręczenie następuje z chwilą udziału w 6 wycieczce. Zalicza się wycieczki odbyte przed datą wejścia w życie regulaminu.
 9. Prezes Stowarzyszenia może podjąć decyzję o wręczeniu niniejszej odznaki osobom bardzo zasłużonym dla SPH w Krakowie.
 10. Prawo wręczania Odznaki przysługuje prezesowi i wiceprezesom Zarządu SPH oraz po uzyskaniu zgody prezesa – komendantowi wycieczek.
 11. Lista osób, które uzyskały odznakę jest ogłaszana w sprawozdaniach z wycieczek, zamieszczanych na stronie internetowej Stowarzyszenia.

II. Postanowienia końcowe

 1. Odznaka jest nieodpłatna.
 2. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.
 3. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi stowarzyszenia Przyjaciół harcerstwa w Krakowie.
 4. Ewidencja przyznanych odznak prowadzona będzie przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Regulamin Odznaki, zatwierdzony Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr  2/06/PZ/23  z dnia 14 czerwca 2023 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

W imieniu SPH hm. Stanisław Piasecki/ Prezes  Zarządu  

 image 006

 

8. Spotkanie z członkami Rady Przyjaciół Harcerstwa przy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w Bydgoszczy (Kraków 29 – 30.08.2023)

Wszystko co dobre szybko się kończy i wakacje dobiegają końca. Letnie wojaże zakończyło spotkanie z 14-osobową grupą członków Rady Przyjaciół Harcerstwa przy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w Bydgoszczy (dawniej Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa, legitymujące się niemal identycznym stażem działalności co krakowskie SPH).

Spotkanie miało na celu m.in. wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości oraz prezentację miejsc ważnych w życiu Krakowskiej Chorągwi ZHP fortu Jugowice oraz ośrodka w Korzkwi.

Miejscem pierwszego spotkania 29 sierpnia była siedziba Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Forcie Jugowice. Spotkanie prowadzili Prezesi SPH w Krakowie: Danuta Noszka-Leśniewska, Stanisław Piasecki oraz Przewodniczący RPH z Bydgoszczy Jan Graczkowski. Okazało się, że mimo odległości dzielącej oba miasta jesteśmy jedną harcerską rodziną, która podtrzymuje tradycje, utrwala pamięć o przeszłości – ważnych wydarzeniach, datach i postaciach, wspiera się wzajemnie, pomaga w rozwiązywaniu problemów z jakimi spotyka się dzisiejsze harcerstwo. Nie zabrakło też harcerskich piosenek, a do wspólnego śpiewu, jak zawsze, zachęcał Jarek Balon.

Oficjalną część zakończyła wymiana upominków, tradycyjny harcerski krąg i pamiątkowe zdjęcie.

W rolę oprowadzającego po Forcie Jugowice wcielił się hm. Mariusz Siudek. Zaprezentował parter dawnego budynku koszarowo-bojowego oraz część współczesną – nowoczesne i futurystyczne wnętrza dostosowane do potrzeb harcerzy, a na zewnątrz fortu „zielona część” z kręgiem ognia. Goście zostali ponownie zaproszeni do odwiedzin fortu podczas otwarcia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, 26 września br.

Wspólny posiłek przedłużył nieoficjalne dalsze rozmowy.

Następnego dnia goście z Bydgoszczy zwiedzili Ośrodek Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji ZHP Chorągwi Krakowskiej w Korzkwi. O jego działalności oraz walorach turystycznych i krajobrazowych obszaru Korzkiewskiego Parku Kulturowego z pasją opowiadał szef Ośrodka hm. Paweł Grabka. Goście zwiedzili zlokalizowane na terenie ośrodka obiekty, m.in. dwa podworskie budynki, domki noclegowe, namiot konferencyjny, wiatę do zajęć i gier świetlicowych oraz wzgórze zamkowe i odbudowywany zamek z XIV wieku.

Ciekawym punktem programu były warsztaty kulinarne poświęcone krakowskiemu obwarzankowi. Dowiedzieliśmy się m.in. ile lat ma ten słynny wypiek, co kryje się za sekretem jego smaku, z jakich składników wyrabia się ciasto oraz czym obwarzanek różni się od precla i bajgla. Część teoretyczną uzupełniły zajęcia praktyczne. Zainteresowani własnoręcznym wykonaniem obwarzanka otrzymali przygotowane wcześniej kulki ciasta i instruowani przez Druha Pawła formowali wałeczki (sulki), splatali je w warkocze i wybierali posypkę. Obwarzanki, po upieczeniu, miały być pamiątką z Krakowa, ale w większości od razu zabrano się do ich degustacji.

Wspólnie spędzone dwa dni szybko minęły i nadszedł czas powrotu do rzeczywistości o czym przypomnieli Przewodniczący Kapituły RPH Jan Graczkowski i Wiceprezes SPH Wiesław Wójcik. W pożegnalnym kręgu obiecaliśmy sobie, że wkrótce spotkamy się w mieście nad Brdą.

 

9. Piknik NGO – Krakowskie sieciowanie na trawie (09.09.2023)

9 września 2023 roku od godziny 11.00 do 16.00 na terenie Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 odbył się kolejny piknik NGO. Dla wyjaśnienia: NGO (non governmental organisation) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Korzystając z zaproszenia Centrum Obywatelskiego, w gronie licznie przybyłych organizacji pozarządowych, których celem jest społeczna aktywność na rzecz mieszkańców Krakowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa również mogło zaprezentować swoją działalność.

Piknik przyciągnął uwagę licznej rzeszy ludzi odwiedzających Park Jordana. Organizatorzy stoisk edukacyjnych przygotowali wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Stowarzyszenie reprezentowali: Zofia Barus, Andrzej Gaczorek, Andrzej Kmiecik, Tadeusz Kubas i Wiesław Wójcik.

 

10. Gala XI edycji Konkursu im. Olgierda Fietkiewicza (25.09.2023)

Po raz jedenasty, w kwietniu 2023 roku, Główna Kwatera ZHP ogłosiła konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Konkurs ma na celu wyróżnienie najlepszych prac naukowych podejmujących szeroko rozumianą tematykę harcerską oraz gromadzenie, promocję i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Zgodnie z tradycją uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w Belwederze 25 września 2023 roku. Spośród zgłoszonych 41 prac kapituła konkursowa, pracująca pod przewodnictwem prof. dr. hab. Adama Massalskiego, byłego przewodniczącego ZHP, wyróżniła 26 prac w pięciu kategoriach m.in.: artykuły, prace licencjackie i inżynierskie, prace magisterskie, prace doktorskie, książka.

W kategorii książka ― wyróżnienie otrzymali Druhowie Andrzej Gaczorek, Jerzy Klinik i Wiesław Wójcik, członkowie SPH, za książkę „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957-1989”.

W czasie uroczystości zasłużonym instruktorom harcerskim wręczono także odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej i „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Honorowego Protektora nad Ruchem Harcerskim w Polsce i Poza Granicami Kraju.

 

11. Otwarcie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie ( 29.09.2023)

Z radością informujemy, że po latach przygotowań i projektów nadszedł oczekiwany moment otwarcia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (MiCRH), oddziału Muzeum Miasta Krakowa zlokalizowanego w rozbudowanym Forcie Jugowice 52 a, zwanym wcześniej „Łapianka”, przy ul. Forteczna 28.

W uroczystościach otwarciu 29 września 2023 r. uczestniczyli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda – Honorowy Protektor nad Ruchem Harcerskim w Polsce i Poza Granicami Kraju, przedstawiciele władz administracyjnych, samorządowych i różnych środowisk harcerskich ― ZHP, ZHR i ZHP poza GK.

W trakcie uroczystego Apelu Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi (po raz drugi) hm. Mariusza Siudka z ZHP (członka Zarządu Stowarzyszenia) oraz hm. Krzysztofa Wójtowicza z ZHR.

Po uroczystym apelu ceremonii otwarcia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego dokonali Prezydent RP Andrzej Duda, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Muzeum Miasta Krakowa Michał Niezabitowski. Goście honorowi zwiedzili także okolicznościową wystawę. Uroczystości zakończyło ognisko z gawędą Prezydenta RP Andrzeja Dudy (niegdyś harcerza i instruktora 5 KDH).

Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego powstało z inicjatywy ZHP Chorągwi Krakowskiej oraz Okręgu Małopolskiego ZHR. Do jego powstania bardzo przyczynili się hm. Tadeusz Trzmiel, członek honorowy SPH i były wiceprezydent Krakowa oraz hm. Bogusław Kośmider, wiceprezydent Krakowa.

Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego to nie tylko sale wystawowe, ale także ok. 5 hektarów terenów zielonych, na których będą „harcować” harcerze i skauci z całej Europy.

SPH na uroczystości otwarcia reprezentowali: hm. Stanisław Piasecki, hm. Wiesław Wójcik, hm. Jerzy Klinik, hm. Magdalena Migacz, hm. Andrzej Gaczorek, mgr Aleksandra Grodecka, hm. Marek Dobosz, hm. Władysław Dobosz, hm. Mariusz Siudek i hm. Artur Walkowiak.

 

12. XIII Jesienna Górska Wycieczka SPH – Korbielów k/ Żywca (06 – 08.10.2023)

Liczna grupa członków Stowarzyszenia wybrała się na tradycyjną jesienną wycieczkę górską. Już trzynastą ― szczęśliwą! Celem stał się Beskid Żywiecki. Druhowieństwo Małgorzata i Andrzej Słowikowie, organizatorzy jesiennych górskich wycieczek SPH, tym razem zaprosili do Korbielowa.

Pierwsi uczestnicy pojawili się w pensjonacie „Koliba” na długo przed wieczornym spotkaniem i po zakwaterowaniu udali się na spacery po okolicy. Po godzinie 17 parking przed pensjonatem „pękał w szwach”. Przybywających, aż czterdziestu ośmiu, serdecznie witali organizatorzy wycieczki.

Piątkowy wieczór upłynął na wspólnym śpiewie, pląsach oraz zaciętej rywalizacji w konkursie wiedzy o Małopolsce, który przygotował hm. Władysław Dobosz. Hm. Stanisław Piasecki przedstawił zamierzenia SPH do końca bieżącego roku. Z satysfakcją stwierdził, że tegoroczna jesienna wycieczka górska jest największa w historii pod względem liczby uczestników. Po raz pierwszy przyznano także Odznaki Turystyczne SPH ― „Wędrówki Górskie”. Tą wyjątkową odznaką wyróżniono 21 osób, które z SPH pokonują górskie szlaki od co najmniej sześciu lat.

Sobotni poranek przywitał uczestników błękitnym niebem i słoneczną pogodą. Aura zachęcała do spacerów i pieszych wędrówek. Zaraz po śniadaniu, kilkuosobowe grupy uczestników wycieczki wyruszyły w wybranych przez siebie kierunkach, m.in. przez Halę Miziową na Pilsko, do chaty Baców, do Jeleśni, trasą rowerowo-spacerową wokół Korbielowa, a także na Szyndzielnię. Podziwiano miejscowe zabytki, przyrodę i krajobraz, np. wodospad na potoku Glinne, czy widoki z Szyndzielni.

Zmęczeni, ale i zadowoleni, że ,,daliśmy radę”, wróciliśmy do „Koliby” na obiad oraz wieczorne posiady z harcerską piosenką i rozmowami połączonymi z multimedialną prezentacją Joli i Jarosława Balonów z wyprawy na najwyższy szczyt Afryki – Kilimandżaro.

Niedzielny poranek, z dokuczliwym wiatrem i opadami deszczu, sprawił, że niektórzy z uczestników wycieczki postanowili wcześniej wrócić do domu, natomiast pozostali udali się do termalnych kąpielisk do Oravicy na Słowacji lub na zwiedzanie jednego z najbardziej znanych browarów w Europie ― Muzeum Browaru Żywiec.

W drodze powrotnej do Krakowa można było jeszcze zatrzymać w Jeleśni przy XVII-wiecznej Starej Karczmie, która stanowi istoty element miejscowego folkloru wpisany w lokalne tradycje.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom za przygotowanie wycieczki. Nie żegnamy się, mówimy ― Do zobaczenia na szlaku! 

W dotychczas zorganizowanych wycieczkach SPH wzięło udział 406 osób.

 

Jesienne Górskie Wycieczki Stowarzyszenia w latach 2011-2023 

Nr

Termin

Miejsce noclegu

Ilość ucz.

Komendant

I

07 – 09.10.2011.r.

Schronisko „Pod Durbaszką” Małe Pieniny

16

hm. Jarosław Balon

II

12 – 14.10.2012.r.

Ośrodek „Na Kamieńcu” Chochołów

28

hm. Jarosław Balon

III

11 – 13.10.2013.r.

Schronisko „Pod Durbaszką” Małe Pieniny

24

hm. Stanisław Piasecki

IV

10 – 12.10.2014.r.

Ośrodek „Na Kamieńcu” Chochołów

18

hm. Wiesław Wójcik

V

09 – 11.10.2015

Małe Ciche

26

hm. Andrzej Słowik

VI

14 – 16.10.2016

Małe Ciche

30

hm. Andrzej Słowik

VII

06 – 08.10.2017

Zawoja Składy

42

hm. Andrzej Słowik

VIII

28 – 30.09.2018

Zawoja Składy

41

hm. Andrzej Słowik

IX

11 –13.10.2019

Krynica Zdrój

43

hm. Andrzej Słowik

X

09 – 11.10.2020

Koninki

23

hm. Andrzej Słowik

XI

01 –03.10.2021

Koninki 

32

hm. Andrzej Słowik

XII

07 – 09.10.2022

Sopotnia Wielka

35

hm. Andrzej Słowik

XIII

06 – 08.10.2023

Korbielów

48

hm. Andrzej Słowik

 

13. Nowy sztandar Hufca ZHP Kraków – Podgórze (21.10.2023)

21 października 2023 r. na Rynku Podgórskim miało miejsce nadanie nowego sztandaru Hufcowi ZHP Kraków-Podgórze im. Podgórskich Szarych Szeregów. Dotychczasowy wysłużony sztandar ufundowany przez Dzielnicową Radę Przyjaciół Harcerstwa w 1960 roku był niewłaściwy ze względu na umiejscowienie na nim godła Polski — orła bez korony. Ponadto w 1999 roku hufiec otrzymał imię nowego Patrona — „Podgórskich Szarych Szeregów”, które nawiązuje do konspiracyjnej działalności harcerstwa podczas II wojny światowej.

W uroczystym apelu, poza zebranymi zuchami, harcerkami, harcerzami i instruktorami oraz starszyzną i seniorami harcerskimi, wzięli udział przedstawiciele władz Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Wręczenia sztandaru dokonał hm. Artur Walkowiak, komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Apel i wręczenie sztandaru były kulminacyjnym punktem tradycyjnego Jesiennego Złazu Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

 

Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście.

Robert Baden-Powell

Zuchom, harcerkom, harcerzom i instruktorom Podgórskiego Hufca Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa życzy wielu niezapomnianych przygód i wspaniałych przyjaźni na harcerskim szlaku. Życzymy ognisk aż po świt, wytrwałości, gorliwości oraz satysfakcji z podejmowanych działań. Pamiętajcie, że „marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia!”

 

14. Harcerskie Zaduszki 2023 (koniec października/początek listopada)

Płomieniem świec i wspomnieniami uczciliśmy pamięć Zmarłych Druhen i Druhów

Przemijają lata, przemijają z nimi ludzie, zostaje pamięć. Listopad rozpoczyna się świętami, które są bardzo ważne w polskiej tradycji. Towarzyszy im zaduma i refleksja nad przemijaniem. Na grobach bliskich, a także na tych zapomnianych przez czas zapalamy świece. Czcimy pamięć bliskich i oddajemy hołd zarówno bohaterom, jak i skromnym ludziom, których praca i działalność wpłynęło na naszą historię i na nasze życie.

Od wielu lat Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa kultywuje pamięć o pamięć tych, którzy odeszli do wieczności i, niestety, z każdym rokiem przybywa tych, którzy już zasiadają przy niebiańskiej watrze. W ostatnich miesięcy 2023 roku odeszli z grona Stowarzyszenia hm. Krystyna Żurek-Kowalska i hm. Tadeusz Moskal, hm. Marek Valenta, hm. Małgorzata Komorowska.

Za akcję „Harcerskie Zaduszki” od lat odpowiedzialny jest hm. Tadeusz Kubas. Dba, aby były zakupione znicze i wystarczyło symbolicznych pamiątkowych chorągiewek.

Przez ostatni tydzień października członkowie Stowarzyszenia, a także Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca Kraków-Podgórze oraz Chorągwianej Komisji Historycznej odwiedzali groby harcerek i harcerzy, sojuszników oraz bohaterów ważnych dla historii. Tradycyjnie już znicze zapłonęły na zbiorowych mogiłach (III Podgórskiej Drużyny Harcerzy im. T. Kościuszki „Fioletowa Trójka”, zrewitalizowany cmentarz wojenny nr 386 — na cmentarzu podgórskim; pod Krzyżem Katyńskim na Woli Duchackiej oraz I Borkowskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego na cmentarzu przy ul. Zawiłej).

Znicz zapłonął także na grobie druha ,,Bajdały”, czyli Władysława Wodnieckiego znanego wszystkim z pieśni ,,Płonie ognisko i szumią knieje” na Cmentarzu Rakowickim.

W sumie odwiedziliśmy ponad 100 mogił nie tylko na krakowskich cmentarzach.

W następnym roku warto pomyśleć o zaangażowaniu wszystkich członków Stowarzyszenia w tę akcję.

 

15. XX Marsz Niepodległości (11.11.2023)

Listopadowy Marsz Niepodległości członków i sympatyków SPH jest wydarzeniem cyklicznym, które zajmuje stałe miejsce w kalendarzu imprez. Celem jest połączenie aktywności fizycznej ze świętowaniem tak ważnego dla Polski Dnia Niepodległości.

Uczestnictwo w marszu jest dobrowolne. Impreza, bez względu na pogodę, cieszy się coraz większą popularnością.

W sobotni poranek, wbrew obawom organizatorów, frekwencja dopisała. Licznie przybyła stała grupa uczestników, wśród których, co bardzo cieszy, było bardzo dużo dzieci. Na wszystkich uczestników czekały biało-czerwone rozety, chorągiewki i „Śpiewnik pieśni patriotycznych”. W ubiorach dominowały barwy i symbole narodowe. Uczestnicy marszu przynieśli ze sobą także biało-czerwone flagi i kotyliony w barwach narodowych.

Punktualnie o godzinie 10, na zbiórce stanęło około sześćdziesięciu uczestników, których celem było zdobycie szczytu kopca Piłsudskiego. Meldunek gotowości do wymarszu od hm. Marka Dobosza, tytularnego oboźnego, przyjął hm. Władysław Dobosz.

Prezes SPH hm. Stanisław Piasecki powitał uczestników i przypomniał historię marszu. Wręczył także okolicznościowy dyplom hm. Władysławowi Doboszowi — pomysłodawcy i animatorowi tej ważnej imprezy od dwudziestu lat.

Gorące „Bravo, bravo, bravissimo” dla Druha Władysława.

 image 007

Okolicznościowy dyplom dla hm. Władysława Dobosza

Podzieleni spontanicznie na mniejsze lub większe grupy dotarliśmy na szczyt, gdzie o godz. 11.11 przy granitowej płycie z legionowym krzyżem odśpiewaliśmy „Marsz Pierwszej Brygady”. Wspólna fotografia na schodach prowadzących na Kopiec zakończyła XX Jubileuszowy Marsz Niepodległości Stowarzyszenia.

W samo południe, tak jak w wielu innych miejscach w Polsce i na świecie, na leśnej polanie pod Kopcem zaśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”.

Hm. Władysław Dobosz zaprosił na kolejny 21. Marsz Nieodległości SPH w roku przyszłym.

20. Marsz Niepodległości członków i sympatyków SPH w Krakowie, dla uczczenia 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przeszedł do historii.

Prezes Stowarzyszenia raz jeszcze podziękował uczestnikom za przybycie, a także hm. Magdalenie Migacz za przygotowanie biało-czerwonych rozet dla wszystkich uczestników Marszu, hm. Władysławowi Doboszowi, Honorowemu Komendantowi Marszu Niepodległości, za poprowadzenie Marszu, hm. Pawłowi Grabce, szefowi Ośrodka Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji OKWiR ZHP w Korzkwi za zorganizowanie kulinarnego zaplecza oraz panu Mariuszowi Cupiałowi, Prezesowi Stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” za przekazanie śpiewników z pieśniami patriotycznymi i biało-czerwonych chorągiewek.

Na zdobywców Kopca czekała jeszcze niespodzianka przygotowana przez Zarząd SPH i hm. Pawła Grabkę – kiełbaski z grilla i gorące napoje.

 

16. IV Gala Liderów Zmian i Wolontariatu (Centrum Obywatelskie w Krakowie, 28.11.2023 r.) z udziałem reprezentantów Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa

28 listopada 2023 roku w Centrum Obywatelskim w Krakowie odbyła się piąta Gala Liderów Zmian i Wolontariatu. Ta cykliczna impreza, organizowana od roku 2019, ukazuje różnorodność wolontariatu oraz podkreśla dokonania osób, które bezinteresownie poświęcają swój czas i pracę na rzecz innych.

Laureatem w kategorii Liderzy Zmian 2023 roku Organizacja został Hufiec ZHP Kraków-Śródmieście. W kategorii Liderzy Zmian 2023 roku Osoba – hm. Paweł Grabka, członek SPH. W kategorii Lider Wolontariatu 2023 roku Osoba – phm. Joanna Zubel, również z SPH.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: pani Anna Kiedik — kierownik Referatu ds. współpracy z NGO Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, pan Antoni Wiatr – prezes Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II, pani Jolanta Stokłosa – prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.

Galę uświetnił, nagrodzony w kategorii Liderzy Zmian 2023 roku Organizacja, Zespół Góralski „HAMERNIK” działający przy Nowohuckim Centrum Kultury.

 

17. Świąteczne Spotkanie Zarządu SPH (Centrum Obywatelskie w Krakowie; 27.12.2023 r.)

27 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie podsumowujące najważniejsze wydarzenia w działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w 2023 roku. Przy choince i Betlejemskim Światełku Pokoju w sali konferencyjnej Centrum Obywatelskiego spotkali się członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

Uczestników powitał gospodarz obiektu Prezes Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS, jednocześnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, hm. Ferdynand Nawratil.

Prezes SPH hm. Stanisław Piasecki podkreślił, że coroczne spotkania są doskonałą okazją, by podsumować rok oraz przedstawić plany na przyszłość.

Symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć członków SPH, którzy w minionym roku odeszli na wieczną wartę: hm. Małgorzaty Komorowskiej, hm. Krystynę Żurek-Kowalską, hm. Tadeusza Moskala, hm. Marka Valentę.

Wiceprezes SPH hm. Wiesław Wójcik przypomniał podjęte w kończącym się roku akcje: Krakowskie Harcerskie Spotkania „Po latach”, Akcję Jubilat, Jesienną Wycieczkę Górską, Harcerskie Zaduszki, Marsz Niepodległości, spotkanie świąteczno-noworoczne oraz nowe projekty np. Wiosenną Górską Wycieczkę SPH, wymianę doświadczeń z członkami Rady Przyjaciół Harcerstwa z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy, Mszę św. w intencji członków SPH.

Przypomniał o zmianie na funkcji prezesa SPH oraz o wydarzeniach, w których uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia: Gala Plebiscytu „Tadek”, otwarcie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (MiCRH), akcje i imprezy Inspektoratu Wychowania Wodnego i Morskiego, wręczenie sztandaru Hufcowi ZHP Kraków-Podgórze, zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy, udział w Pikniku NGO i Gali Liderów Zmian i Wolontariatu.

Podkreślił, że odnotowano dalszy wzrost liczby członków oraz ich zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia. Powodem do satysfakcji są również odznaczenia i wyróżnienia przyznane członkom przez władze samorządowe, harcerskie i inne organizacje społeczne, a także samo SPH.

Prezes hm. Stanisław Piasecki omówił zamierzenia Stowarzyszenia na nadchodzący rok. Podkreślił, że tematem wiodącym będzie zbliżające się XXV-lecie działalności. Program obchodów i wydarzeń towarzyszących opracuje komitet organizacyjny, powołany na początku nowego roku.

Uczestnicy otrzymali symboliczne upominki: kalendarze ścienne oraz harcerskie gadżety ze sklejki do samodzielnego składania.

Podziękowaniom, życzeniom, rozmowom i śpiewom nie było końca.

 

18. Strona internetowa 

Zarząd SPH przypomina, że od 1 lutego 2010 roku jest aktywna strona internetowa Stowarzyszenia pod adresem: www.sph-krakow.pl

Na stronie umieszczane są m.in. komunikaty programowo-organizacyjne SPH , ważne ogłoszenia oraz informacje o zrealizowanych zadaniach.

Zarząd Stowarzyszenia monitoruje zainteresowanie stroną poprzez Google Analyties (ilość wejść na stronę, ilość użytkowników z niej korzystających, ilość odsłon, itp.). Pojawiają się użytkownicy nie tylko z Polski, ale i z kilkunastu państw, np. Australii, Brazylii, Kanady, Nigerii, Pakistanu, Senegalu, Stanów Zjednoczonych i Turcji.

Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące strony i częste jej odwiedzanie.

Z prezesem i z członkami Zarządu Stowarzyszenia można kontaktować się także elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

19. Finanse Stowarzyszenia

Składki członkowskie

Rok

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2021

2022

2023

Kwota (zł)

2 580

2 940

5 620

6 130

5 660

7 740

8 844

6 641

9 219

image 008

Wpływy ze składek członkowskich w latach 2010 – 2023

 

W 2023 roku „ściągalność” składek członkowskich wzrosła w stosunku do poprzedniego o 38,8 %. Według zestawienia przygotowanego przez skarbnika SPH Druhnę hm. Krystynę Wywiał na 31 grudnia 2023 roku z tytułu składek na konto Stowarzyszenia wpłynęła kwota 9 219 złotych.

Składki członkowskie SPH (bieżące jak i zaległe) można wpłacać na konto:

PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937

Zgodnie z Uchwałą Zarządu od dnia 01.01.2020 składka członkowska wynosi 10 zł miesięcznie. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia opłata składek jest obowiązkowa..

 

b. Wpływy z 1,5 % (wcześniej z 1%)

Co roku Zarząd Stowarzyszenia prosi członków o przeznaczenie 1,5% (wcześniej 1%) z podatku dochodowego na działalność Stowarzyszenia oraz o zachęcanie członków rodzin, przyjaciół i znajomych do wsparcia statutowej działalności SPH w podobny sposób.

Dla przypomnienia podajemy numer KRS Stowarzyszenia: nr KRS 0000114184.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy już w ten sposób od lat wspierają codzienną działalność Stowarzyszenia, jak i byłych instruktorów w potrzebach losowych.

 

Wykaz wpływów z 1 % i 1,5 % w latach 2010 - 2023

Rok

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2021

2022

2023

Kwota (zł)

5 954

5 126

4 636

4 171

2 991

3 063

2 569

2 820

3 934

image 009

Wpływy pozyskiwane z odpisu od podatku w latach 2010 – 2023

W ostatnich latach wpływy z 1% (i z 1,5%), w prównaniu do roku 2010 malały i najmniejsze były w roku 2021. Niewielki wzrost odnotowano w 2022 roku, a w roku 2023 w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 39,5 %.

 

 

c. Wydatki

Koszty działalności statutowej:

Rok

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2023

Kwota (zł)

27 710

51 573

46 433

71 446

194 885

26 503

43 784

13 947

 

image 010

Koszty działalności statutowej w latach 2010 - 2023

 

d. Pomoc finansowa dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskiej ZHP

 Od początku działalności Stowarzyszenia jednym z najważniejszych zadań kolejnych Zarządów było zapewnianie pomocy materialnej i finansowej dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskiej ZHP (komendy chorągwi, poszczególnych hufców czy też drużyn). Niestety, mimo wielu działań nie udało się pozyskać sponsorów wśród osób fizycznych czy też prawnych. W ostatnich latach Zarząd Stowarzyszenia przyjął zasadę, że składki wpłacone przez członków SPH przekazywane są w większości na działalność statutową jednostkom organizacyjnym Chorągwi Krakowskiej ZHP. Jest to kwota ok. 3 500 zotych rocznie.

Uważamy, że problem dofinansowania ZHP powinien być rozwiązany na szczeblu centralnym poprzez dotacje z budżetu Państwa. Sprawę tę miała uregulować tzw. Ustawa o Harcerstwie, ale na razie jest to tylko zapowiedz.

 Dane obrazujące pomoc finansową Stowarzyszenia dla ZHP Chorągwi Krakowskiej w latach 2012 – 2023 przedstawiono w zamieszczonych poniżej: tabeli i na wykresie. (tabela i wykres)

 

Rok

2012

2014

2016

2018

2020

2021

2022

2023

Kwota (zł)

3 799,36

1 666,70

4 931,90

3 333,40

3 000

3 000

6 933

3000

 

 image 011

 

Rok 2011 – 3 360 zł

Nagroda dla Instruktora Roku – 1 500 zł; darowizna na działalność statutową KCH – 1 860 zł

 

Rok 2012 – 3 799,36 zł

Nagroda dla Instruktora Roku – 1 500 zł; zakup książki „Harcerski Szlak” – 1 599,36 zł; dotacja na remont spalonej harcówki (Szczep „Gwieździsty” Hufiec ZHP Kraków-Podgórze) – 500 zł; opłacenie składki w KOZŻ – 200 zł

 

Rok 2013 – 3 500 zł

Nagroda dla Instruktora Roku – 1 500 zł; darowizna na działalność statutową KCH – 1 000 zł; dotacja na wydania pracy dyplomowej druha phm. Michała Łesyka: „Hufiec Harcerzy Kraków-Podgórze w latach 1945-1949” – 1000 zł

 

Rok 2014 – 1 666,70 zł

Nagroda dla Hufcowego Roku – 1 666,70 zł; ujęta w preliminarzu nagroda dla Drużynowego Roku w wysokości 1.666,70 zł została wypłacona w styczniu 2015 roku.

 

Rok 2015 – 3 333,40 zł

Nagroda im. hm. Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP

Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej

 

Rok 2016 – 4 931,90 zł

Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP – 1 666,70 zł

Nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP – 1 666,70 zł

Darowizna na cele statutowe dla Hufca ZHP Jordanów – 1 000 zł

Darowizna na cele statutowe KCh dla Komisji Historycznej – 598,50 zł

 

Rok 2017 – 3 654,40 zł

Nagroda im. hm. Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP – 1 666,70 zł

Nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP – 1 666,70 zł

Zakup szarf do Sztandaru dla Szczepu „Czwartacy” z Hufca ZHP Kraków-Podgórze – 321 zł

 

Rok 2018 – 3 333,40 zł

Nagroda im. hm. Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP

Nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej

 

Rok 2019 – 1 500 zł

Nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej

 

Rok 2020 – 3 000 zł

Nagroda im. hm. Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP

Nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej

 

Rok 2021 – 3 000 zł

Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP

Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej

 

Rok 2022 – 6 933,15 zł

Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP

Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej Wydanie albumu na 100-lecie działalności Hufca ZHP Kraków-Podgórze pt. „Plakietki, odznaki, pieczątki w Hufcu Kraków-Podgórze” ( 3 258,15 zł)

Sfinansowanie wykonania 5 plansz na 50-lecie Szczepu „Czwartacy” (675 zł)

 

Rok 2023 – 3000 zł

Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP

Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej

 

20. Podsumowanie

Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o Plan Pracy Zarządu SPH w Krakowie na rok 2023, który został opracowany na podstawie Założeń Programowo-Organizacyjnych na lata 2020-2023 i zatwierdzony przez Walne Zebranie w dn. 27.06.2020 r. z uwzględnieniem zadań wynikających z uchwał podjętych na tym zebraniu.

Z wielu wydarzeń realizowanych lub odbywajacych się z udziałem Stowarzyszenia w roku 2023, omówionych w niniejszym sprawozdaniu, nabardziej znaczącym była zmiana na funkcji prezesa. Po rezygnacji złożonej przez hm. Danutę Noszkę -Leśniewską Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze nadało jej tytuł Honorowego Prezesa a fukcję Prezesa powierzyło hm. Stanisławowi Piaseckiemu.

Na działaność Stowarzyszenia wpływały również czynniki zewnętrzne. Niekorzystnie na działalność Stowarzyszenia wpłynęła sytuacja związana z wojną na Ukrainie (od 24 lutego 2022 roku) oraz ze zwiększona możliwośc zachorowań w okrsie po covidowym ( np. konieczność odwołania wyjazdów do sanatorium w Ciepicach Śląskich i wyjazdu do Wiednia). Jednak od roku 2023 można zaobserwować, że działalność nie tylko się normalizuje, ale powoli nabiera coraz większego rozmachu. Zrealizowane zostały, przedstawione w niniejszyn sprawozadniu, zadania ujęte w planie pracy oraz zorganizowana po raz pierwszy: Wiosenna Górska Wycieczka, spotkanie z instruktorami z Bydgoszczy, udział w mszy świętej w intencji tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Członkowie SPH brali liczny udział w uroczystościach Chorągwi, hufców, m.in.: plebiscyt TADEK, wręczenie nowego sztandaru Hufcowi Kraków-Podgórze, otwarciu MiCRH. Zwiększyła się liczba osób uczestniczących w przygotowywaniu i prowadzeniu wydarzeń Stowarzyszenia.

Jesteśmy coraz bliżej do przywrócenia realizowanego poprzednio zakresu działalności, wzbogaconego o nowe, zaplanowane działania.

Spadek ilości członków Stowarzyszenia w roku 2023, mimo przyjmowania nowych członków, w znacznej mierze wynikał z przeprowadzonej weryfikacji i skreślenia z listy Członków Koła SPH w Nowym Targu (z 20 członków Koła w Stowarzyszeniu zostały 3 osoby, pozostałe zasiliły szeregi Kręgu Seniorów i Starszyzny przy Hufcu ZHP Nowy Targ).

Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania (także związane z Covidem), uważamy, że działalność Zarządu i Stowarzyszenia w roku 2023 należy ocenić pozytywnie.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres styczeń 2023 – grudzień 2023 zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w lutym 2024 roku.

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
Opracowanie: prezes hm. Stanisław Piasecki

 

Kraków, styczeń 2024 roku