FOTO 01

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA

W KRAKOWIE


31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31; tel./fax (12/633 33 57
Organizacja Pożytku Publicznego

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI

za okres 01.01.2022– 31.12.2022

Kraków, styczeń 2023 r.

 

I. Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

1. Nazwa, siedziba i adres
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax: 12/633 33 57; 12/634 44 40
Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

2. Data wpisu:

 • 03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń (Ns. Rej. St. 39/00)
 • 25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
 • 16.01.2006 rok – Stowarzyszenie uzyskuje status organizacji pożytku publicznego

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sygnatura sprawy: KR. XI NS-REJ. KRS/017384/05/994

3. NIP: 676-21-64-200

4. REGON: 357196831

5. KRS nr: 0000114184

6. Członkowie Stowarzyszenia.

a) Członkowie Zwyczajni

Stowarzyszenie liczy 265 osób – stan na dzień 31.12.2022 r.

Rozwój ilościowy członków Stowarzyszenia w latach 2009 – 2022

2009 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021 2022
77 128 165 196 230 239 260 265 265

FOTO 02

b) Członkowie Honorowi (w nawiasie pełniona w tym dniu funkcja).

 • prof. Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
 • mgr inż. Tadeusz Trzmiel (I V-ce Prezydent Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
 • mgr Wacław Wądolny (Wójt Gminy Mucharz) – od 18.03.2010 r.

c) Członkowie Wspierający

 • Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o.; Prezes Zarządu,
  mgr Andrzej Krzyworzeka – od 03.09.2009 r.
 • Firma „HYMATIK”; Właściciel Pan Jacek Małota – od 07.01.2010 r.
 • Firma „RUSTYKAL”; Właściciel Pan Andrzej Marcińczyk – od 04.03.2011 r.
 • Firma „CERAMTRANS II”; Właściciel Pan Marek Biernat – 15.05.2019 r.

7. Władze Stowarzyszenia.

W okresie sprawozdawczym kierownictwo Stowarzyszenia pracowało w składzie:

a) Zarząd

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Danuta Noszka - Leśniewska Prezes
2 Stanisław Piasecki V-ce Prezes 
3 Wiesław Wójcik V-ce Prezes
4 Magdalena Migacz Sekretarz
5 Krystyna Wywiał Skarbnik
6 Aleksandra Grodecka  Członek 
7 Jerzy Klinik Członek 
8 Mariusz Siudek Członek 

b) Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Ferdynand Nawratil Przewodniczący
2 Zofia Barus  Z-ca. Przewodn.
3 Andrzej Gaczorek Sekretarz
4 Andrzej Bohosiewicz Członek
5 Tadeusz Kubas Członek

II. Działalność Stowarzyszenia w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

1. Zarząd Stowarzyszenia

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń roboczych Zarządu (16 marzec, 18 maj, 15 czerwiec, 21 wrzesień, 12 październik, 16 listopad, 21 grudzień 2022 roku ), a w pozostałych miesiącach z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne związane z COVID-19 konsultacje i podejmowanie decyzji przez członków Zarządu odbywało się telefonicznie. Miejscem spotkań Zarządu był Młodzieżowy Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 w Krakowie. We wszystkich posiedzeniach Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Dodatkowo w dniu 28 grudnia 2022 roku, w Centrum Obywatelskim w Krakowie przy ulicy Reymonta 20, odbyło się świąteczne posiedzenie Zarządu w rozszerzonym składzie.

2. XIV Walne Zebranie Sprawozdawcze SPH (MDK „Dom Harcerza” – 09.04.2022 r).

W sobotę 9 kwietnia 2022 r. w MDK Dom Harcerza odbyło się XIV Zebranie Sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia. Przybyli na nie licznie zaproszeni goście i członkowie SPH. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.:

 • Piotr Świeży – pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do Spraw Odznaczania Osób Zasłużonych dla Państwa Polskiego
 • Marian Kulig – Wicekanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu
 • hm. Mariusz Siudek – komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP
 • hm. Anna Franik – wiceprzewodnicząca Rady Chorągwi Krakowskiej ZHP

Po odśpiewaniu hymnu harcerskiego, serdecznie powitała przybyłych Prezes SPH Druhna Danuta Noszka-Leśniewska. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń wyróżniającym się członkom naszego Stowarzyszenia.

 • Na wniosek Wojewody Małopolskiego Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla Niepodległej Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali:
  hm. Bogdan Dudkowski, hm. Adam Jelonek, phm. Anna Piasecka, hm. Marek Valenta, hm. Barbara Kucharska i hm. Ryszard Jacek Kucharski.
 • W uznaniu najwyższych zasług dla Ojczyzny i Związku Harcerstwa Polskiego Przewodniczący ZHP nadał Medal Wdzięczności ZHP hm. Bohdanowi Makaremu i hm. Andrzejowi Brożkowi
 • Za wieloletnią działalność na rzecz dzieci i młodzieży Zarząd SPH uhonorował Odznaką Za Zasługi dla SPH: Pana Piotra Świeżego i hm. Marcina Kowalika.

Okolicznościowy list do uczestników Zebrania SPH skierował Piotr Świeży Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Odznaczania Osób Zasłużonych dla Państwa Polskiego

FOTO 03

Po zaśpiewaniu piosenki uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2021, które przedstawił hm. Stanisław Piasecki. Przedstawiono także sprawozdania finansowe i komisji rewizyjnej. W sprawozdaniu Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi. Propozycja została przyjęta bez zastrzeżeń. W głosowaniu zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Zarządowi SPH absolutorium za okres sprawozdawczy.

Druhna Prezes podziękowała obecnym członkom SPH za zaufanie i działalność w niełatwym dla wszystkich okresie trwania pandemii. Przypomniała, że nasza aktywność jest wielowymiarowa i nie ogranicza się tylko do SPH. Z satysfakcją przyjęliśmy informację o wynikach organizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”1 bowiem wśród laureatów znaleźli się nasi członkowie: Ferdynand Nawratil – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPH i Prezes Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych oraz prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech – wybitny naukowiec i specjalista ochrony roślin, który od ponad 10 lat kieruje Uniwersytetem Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Nawiązując do konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy serdecznie dziękowała wszystkim, którzy w różnej formie zaangażowali się w zadania związane z pomocą dla uchodźców z tego kraju. Pośród nich na szczególne wyróżnienie zasługują Druhny Zofia Barus, Maryla Kania, Anna Rozmus, Anna Żurawel-Drwota.

Następnie z zebrani wysłuchali relacji hm. Maryli Kani i hm. Anny Żurawel-Drwoty o służbie harcerskich wolontariuszy, którzy od ponad miesiąca niosą pomoc uchodźcom z Ukrainy na 4 peronie Dworca Głównego PKP w Krakowie. Druhny zaapelowały, o włączanie się w miarę możliwości w działania wolontariatu /nawet przez kilka godzin/, w punktach pomocy dla uchodźców z Ukrainy na krakowskim Dworcu PKP lub kompleksie biurowym Eximius Park w Zabierzowie. Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP hm. Mariusz Siudek przytoczył przykłady pomocy udzielanej uchodźcom przez hufce Chorągwi Krakowskiej. Następnie przedstawił bieżące działania i plany chorągwi Krakowskiej: Święto Chorągwi, przygotowania do otwarcia Muzeum Ruchu Harcerskiego i uruchomienia pola biwakowego w forcie Jugowice, IX edycja Plebiscytu „TADEK”, akcja letnia. W podziękowaniu za dobrą współpracę wręczył Druhnie Prezes okazałą wiązankę kwiatów
i oryginalnie wykonany krzyż harcerski.

Wiceprezes Stanisław Piasecki zapoznał obecnych z harmonogramem działań stowarzyszenia na drugie półrocze. W planie pracy uwzględniono m.in. udział w akcję Jubilat 2022, wakacyjne obozy żeglarski Mazury i zagraniczny Chorwacja, XII Jesienną Górską Wycieczkę, akcję Znicz, Marsz Niepodległości, Świateczne spotkanie Zarządu. Zaprezentował także, wydane staraniem SPH
z okazji 100-lecia Hufca Kraków-Podgórze, opracowanie hm. Krzysztofa Poniedziałka „Plakietki, odznaki, pieczątki w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze”.

Następnie hm. Wiesław Wójcik przedstawił krótką informację z prac Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono m.in. wnioski o: zorganizowanie wystawy wydawnictw SPH i Chorągwianej Komisji Historycznej, otwarcie subkonta SPH na wpłaty pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy a także stworzenia bazy informacji o różnych indywidualnych formach pomocy udzielanej przez naszych członków.

Prowadzący Zebranie przekazał serdeczne podziękowania gospodarzom MDK „Dom Harcerza” na czele z Panem Mirosławem Lisikiem oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie XIV Walnego Zebrania Sprawozdawczego SPH: hm. Stanisławowi Piaseckiemu za organizacyjne przygotowanie zebrania i opracowanie sprawozdania merytorycznego z działalności SPH, księgowej Stowarzyszenia pani Krystynie Burdzie za sporządzenie i omówienie sprawozdania finansowego, hm. Tadeuszowi Kubasowi, hm. Magdalenie Migacz, hm. Krystynie Wywiał, a hm. Marcinowi Kowalikowi za gitarowy akompaniament do wspólnie śpiewanych piosenek harcerskich.

Na zakończenie spotkania złożono sobie życzenia serdeczne z okazji Świąt Wielkanocnych.

3. Plebiscyt „TADEK”, czyli tradycyjna Akademia dla Ekstra Kadry, ZHP Chorągwi Krakowskiej 2021 roku. IX Gala TADEK, NCK Kraków-Nowa Huta, 23.04.2022 r.

Od 9 lat instruktorzy ZHP Chorągwi Krakowskiej spotykają się w nietypowy dla harcerzy sposób. Wystąpili tym razem nie w mundurach lecz w wieczorowych kreacjach, panie w długich balowych sukniach, panowie "pod muszkami" biorąc udział w Tradycyjnej Akademii dla Extra Kadry TADEK 2021 plebiscytu na najlepszych instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej 2021 roku. Gala odbyła się w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie w dniu 23 kwietnia 2022 roku i wzięło w niej udział blisko 700 instruktorów i zaproszonych gości.

Galę rozpoczął Komendant Chorągwi, który przedstawił założenia i cel prowadzenia przez 9 lat Akademii dla Ekstra Kadry Tadek. Następnie powitał gości i wszystkich uczestników Gali.

Galę zaszczycili swoją obecnością:

 • Naczelnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak
 • Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz
 • Wiceprezydent Miasta Krakowa hm. Bogusław Kośmider
 • Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury Zbigniew Grzyb
 • Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki.

Spośród blisko 200 326 zgłoszonych kandydatów Kapituła w skład której weszli członkowie SPH: hm. Zofia Barus, hm. Wiesław Wójcik oraz reprezentujący Komisję Rewizyjną Chorągwi Krakowskiej hm. Jerzy Klinik, wybrała w 10 kategoriach po 5 nominowanych, a potem w powtórnym głosowaniu laureatów. W poszczególnych kategoriach zostali nimi:

Drużynowy zuchowy phm. Katarzyna Olchawska z Hufca Podkrakowskiego
Drużynowy harcerski  phm. Renata Kawula z Hufca Tarnów
Drużynowy starzoharcerski* pwd. Joanna Bokwa z Hufca Kraków-Podgórze
Drużynowy wędrowniczy pwd. Maciej Kępiński z Hufca Kraków-Śródmieście
Komendant Szczepu hm. Maja Pawińska z Hufca Andrychów
Komendant Hufca* phm. Bartłomiej Turlej - komendant  Hufca Brzesko
Senior hm. Halina Śliżewska –Ściórka z Hufca Nowy Sącz
Kształcenie i Praca z kadrą hm. Katarzyna Kucińska z Hufca Kraków-Śródmieście
Inicjatywa programowa phm. Mateusz Gonciarczyk z Hufca Ziemii Wadowickiej
Partner Pan Tomasz Latocha
Pani Mirosława Morawska
Pan Rafał Solecki
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
Super „Tadek” hm. Bogusław Kośmider – V-ce Prezydent m. Krakowa

W trakcie wręczania nagród wszyscy ich Fundatorzy gratulując laureatom,  podkreślali   ważną rolę harcerstwa w wychowaniu młodzieży, również przygotowując ich do różnych sytuacji  i roli w życiu.

W Galii uczestniczyli przedstawiciele SPH hm. Zofia Barus, hm. Maria Kania, hm. Jerzy Klinik, hm. Magdalena Migacz, hm. Anna Żurawel-Drwota. 

Stowarzyszenie ufundowało dwie nagrody, każda w wysokości 1500 PLN. Nagrody wręczył członek Zarządu Stowarzyszenia były komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP hm. Jerzy Klinik, który pogratulował zwycięzcom i życzył im dalszej tak wspaniałej pracy instruktorskiej, sukcesów oraz powodzenia w życiu osobistym.  

Nagrodę  dla drużynowego starszoharcerskiego im. hm Zdzisława Trylskiego (komendanta Hufca ZHP Kraków-Podgórze w latach 1959-1965), Stowarzyszenie ustanowiło w 2005 roku mając na celu podniesienie rangi funkcji drużynowego. Nagroda ta była najpierw wręczana podczas Chorągwianej Inauguracji Roku Harcerskiego a od 2014 roku na Tradycyjnej Akademii dla Extra Kadry „Tadek”. W roku 2021 Laureatem w tej kategorii została pwd. Joanna Bokwa drużynowa 17 PgDSH „Czarna Dziura” Szczepu "Gwieździstego" z Hufca Kraków-Podgórze.

Wykaz  Drużynowych Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej w latach  2005 – nadal  (nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego).

Rok Drużynowy roku stopień Hufiec Nagroda (zł)
2005 Dorota Sarapata   phm Wadowice  1000,-
2006 Marta Wiśniewska - Malińska   Jordanów 1000,-
2007 Anna Harsze pwd Kraków-Podgórze 1000,-
2008 Sabina Nawrocka pwd Kraków-Podgórze 1000,-
2009 Agnieszka Wójcik phm Tarnów 1500,-
2010 Robert Kadela hm Wadowice 1500,-
2011 Anna Hałatek pwd Wieliczka 1500,-
2012 Damian Kulig pwd Kraków- Podgórze 1500,-
2013 Sonia Knapczyk phm Wadowice 1500,-
2014 Maria Adamczyk   Krzeszowice 1500,-
2015 Monika Bysina pwd Kraków-Śródmieście 1500,-
2016 Maciej Wcisło pwd Kraków-Krowodrza 1500,-
2017 Mateusz Siudek pwd Podkrakowski 1500,-
2018 Dawid Nawalaniec pwd Brzesko 1500,-
2019 Jakub Belak pwd Andrychów 1500,-
2020 Alicja Madejska pwd Kraków Nowa - Huta 1500,-
2021 Joanna Bokwa pwd Kraków- Podgórze 1500,-

Nagrodę im. hm. Stanisława Spólnika (komendanta Hufca ZHP Kraków-Podgórze w latach 1965-1975) dla najlepszego Komendanta Hufca, ustanowioną przez Stowarzyszenie w 2014 roku, zdobył phm. Bartłomiej Turlej z Hufca Brzesko.

Wykaz Hufcowych Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej w latach 2013 – nadal (nagroda im. hm Stanisława Spólnika)

Rok Hufcowy Roku stopień Hufiec Nagroda (zł)
2013 Marcin Hommel hm Wadowice 1500,-
2014 Joanna Sierant hm Kraków-Podgórze 1500,-
2015 Artur Walkowiak phm  Andrychów 1500,-
2016 Anna Gęgotek phm  Olkusz 1500,-
2017 Michał Łesyk hm Kraków-Podgórze 1500,-
2018 Ewa Siudek hm Podkrakowski 1500,-
2019 Brak kategorii - - -
2020 Maria Walkowiak hm Andrychów 1500,-
2021 Bartłomiej Turlej phm  Brzesko 1500,-

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Komendant Chorągwi Krakowskiej hm. Mariusz Siudek podziękował organizatorom tegorocznej Akademii, fundatorom nagród (wśród nich także SPH) oraz sponsorom wręczając im róże i pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim laureatom, nominowanym, partnerom, gościom i organizatorom zebranym na scenie NCK wykonano pamiątkowe zdjęcie. Galę zakończył koncert w wykonaniu zespołu „ Chłopcy z Placu Broni".

Gratulujemy Komendantowi Chorągwi hm. Mariuszowi Siudkowi, całej Komendzie oraz zespołowi organizacyjnemu z hm. Mają Pawińską na czele wspaniałego przygotowania i przeprowadzenia Gali.

Przedstawicielami naszego Stowarzyszenia uczestniczący w Gali byli: hm. Zofia Barus, hm. Maria Kania, hm. Jerzy Klinik, hm. Magdalena Migacz, hm. Anna Żurawel-Drwota.

 

4. Wydanie Albumu pn. „Plakietki, odznaki, pieczątki w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze”, z okazji 100-lecie Hufca ZHP Kraków-Podgórze (1920-2020);.

To tytuł albumu wydanego staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w lutym 2022 roku z okazji jubileuszu 100 - lecia Hufca ZHP Kraków-Podgórze im. Szarych Szeregów. Na uwagę zasługuje piękne motto umieszczone we wstępie:

„Tym, którzy je projektowali, wykonywali
I Tym którzy je dumnie nosili ……..”

Autorem albumu oraz projektu okładki jest hm. Krzysztof Poniedziałek, członek naszego Stowarzyszenia, redakcją zajął się hm. Stanisław Piasecki.
Publikacja wydana została na papierze kredowym w nakładzie 120 egzemplarzy a druku dokonało Wydawnictwa FALL. Album zawiera: wstęp, którego autorem jest hm. Jerzy Klinik (b. Komendant Hufca ZHP Kraków-Podgórze), 420 prac plastycznych (w większości kolorowych) z opisem podzielonych na cztery części oraz notatkę o autorze. Poniżej tytuły poszczególnych części.

Część I Plakietki Jednostek Organizacyjnych (49 sztuk)
Część II Plakietki Okolicznościowe (151 sztuk)
Część III Odznaki i Przywieszki Okolicznościowe (51 sztuk)
Część IV Pieczątki Okolicznościowe (169 sztuk)

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie podziękował hm. Krzysztofowi Poniedziałkowi za pomysł i ogrom włożonej pracy przy jego realizacji oraz wszystkim, którzy przyczynili się do wydania tego pięknego albumu. Jest to gratka dla rzeszy byłych zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze jak również zbieraczy i kolekcjonerów.

O autorze: harcmistrz Krzysztof Poniedziałek (ur. 11.05.1950) z wykształcenia technik mechanik, konstruktor, pracował w biurze projektów jako projektant. Swoją służbę instruktorską w ZHP rozpoczął we wrześniu 1966 r. w Szczepie „Metalowców” przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie w hufcu Kraków-Podgórze. Pełnił kolejno funkcje: Drużynowego 82 Drużyny Harcerzy (1966-1976); Z-cy Komendanta Szczepu ds. organizacyjnych (1976-1989) oraz Kierownika Harcerskiego Klubu Przyjaźni (1984-1989). Organizator i komendant kilkunastu obozów letnich (stałych i wędrownych) oraz zimowych. Projektant i wykonawca pionierki obozowej. Organizował rejsy i obozy żeglarskie. Jest członkiem Inspektoratu Wychowania Wodnego i Morskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej. Współautorem monografii „XV lecie Szczepu Metalowców”, wykonawcą kilkudziesięciu pieczątek ”Poczty Harcerskiej” oraz wielu projektów harcerskich, okolicznościowych plakietek i odznak. Od roku 2000 jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) i jako wolontariusz realizuje działania statutowe Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży oraz instruktorów Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyż Zasługi, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, Odznaką Honoris Gratia Prezydenta m. Krakowa, Odznaką za „Zasługi dla Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Medalem Za Zasługi dla SPH.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie wydało dotychczas n/w opracowania:

 1. „Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Kraków 2000 – 2015” (Wydawnictwo FALL , 2015). Autorzy: hm. Andrzej Gaczorek, hm. Stanisław Piasecki, hm. Wiesław Wójcik.
 2. „Harcerski Kurhan na Suchej Górze” (Wydawnictwo FALL, 2018). Autor: hm. Krzysztof Sikora.
 3. „Kalendarium Drużyn wodnych Szczepu Metalowców im. Bohaterów II Wojny Światowej” (Wydawnictwo INGRAPHIC Studio Reklamy i Poligrafii Mateusz Indyka 2019). Autor: hm Stanisław Piasecki.
 4. „Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Kraków 2000 – 2020” (Wydawnictwo FALL , 2020)
 5. Autorzy: hm. Andrzej Gaczorek, hm. Stanisław Piasecki, hm. Wiesław Wójcik.
 6. „ŚPIEWAJMY” – Zbiór tekstów pieśni i piosenek patriotycznych, harcerskich, zuchowych, turystycznych i żeglarskich (wydano wspólnie z MDK „Dom Harcerza” w Krakowie; Wydawnictwo FALL 2020). Autorzy: hm. Jarosław Balon, hm. Andrzej Gaczorek, pwd. Katarzyna Hrynkiewicz, hm. Jerzy Klinik, hm. Małgorzata Pobóg-Malinowska, hm. Wiesław Wójcik.
 7. „Plakietki, Odznaki, Pieczątki w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze” (Wydawnictwo FALL, 2022). Autor: hm. Krzysztof Poniedziałek.

 

5. XII Akcja „Jubilat 2022” (Centrum Wystawowo-Konferencyjne przy Kopcu Kościuszki w Krakowie; 11.06.2022 r.)

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”
Albert Einstein

W sobotnie przedpołudnie 11 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym przy Kopcu Kościuszki, urządzonym w najstarszym i największym forcie Twierdzy Kraków, spotkali się członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, przyjaciele i wychowankowie phm. prof. dr. hab. Mieczysława M. Rokosza i hm. mgr. inż. Marka E. Pieniążka Szczep „Harnasie”, którzy swoje 80 urodziny obchodzili w doskonałej formie i zdrowiu.

Dla wszystkich uczestników spotkania organizatorzy przygotowali miłą niespodziankę, a były to śpiewniczki z ulubionymi piosenkami Jubilatów i okolicznościowa plakietka. Czas oczekiwania uprzyjemniały rozmowy z dawno niewidzianymi znajomymi oraz możliwość zwiedzenia czasowej wystawy historycznej pn.: „Komitet Kopca Kościuszki 1820 – 2020”i.

Spotkanie rozpoczęło odśpiewanie hymnu Związku Harcerstwa Polskiego, po czym prezes SPH Druhna Danuta Noszka-Leśniewska powitała Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogusława Kośmidra – niezawodnego przyjaciela harcerstwa, członka SPH hm. Wincentego Cieślewicza – Jubilata roku 2019, byłych komendantów chorągwi i instruktorów hufców krakowskich, członków Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP, członków SPH z przedstawicielami Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Szczególne słowa powitania skierowała do tegorocznych Jubilatów: phm. prof. dr. hab. Mieczysława M. Rokosza i hm. mgr. inż. Marka E. Pieniążka oraz towarzyszących im członków rodzin.

Zgodnie z tradycją i programem Akcji „Jubilat” wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Tym razem nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, za wybitne zasługi dla Niepodległej i działalność społeczną, odebrali hm. Barbara Kucharska i hm. Jacek Kucharski. Natomiast świętujący w tym roku swoje 80-te urodziny Druhowie Mieczysław Rokosz i Marek Pieniążek otrzymali od członków Stowarzyszenia okolicznościowe dyplomy gratulacyjne i podziękowania za wieloletnią działalność na rzecz krakowskiego harcerstwa. Do składanych Jubilatom życzeń i gratulacji dołączył się również dh. Bogusław Kośmider i pozostali goście.

Druhna Prezes przekazała również serdeczne pozdrowienia od osób, którym stan zdrowia lub zdarzenia losowe uniemożliwiły udział w spotkaniu. Gratulacje Jubilatom przekazali m.in. Druhny i Druhowie: Juliusz Langner, Maria i Tadeusz Trzmielowie, Andrzej Ziębliński, Andrzej Kurz, Bogdan Dudkowski, Piotr Świeży, Marek Valenta, Aleksandra Grodecka, Romana Karaszkiewicz, Małgorzata Pobóg-Malinowska, Maria Raczyńska.

Harcerskie okrzyki oraz piosenka „Harcerski Krzyż” zastąpiły brawa i owacje dla wyróżnionych. Przy następnej, dobrze wszystkim znanej, piosence „Płonie ognisko i szumią knieje” Jubilaci zapalili świece symbolizujące ognisko.

Wzbogacone multimedialnie spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej pt.: „W cieniu Kopca Kościuszki …” poznaliśmy działalność i dokonania phm. Mieczysława Rokosza, który wychował się w rodzinie mocno związanej z początkami harcerstwa na ziemiach polskich. Był zuchem w gromadzie zuchowej prowadzonej przez swoją starszą siostrę Joannę. W okresie nauki w szkole średniej, w roku 1956, wstąpił do 41 KDH-y im. Józefa Bema. Był drużynowym 1 MDH im. Księcia Józefa Poniatowskiego (Żółta Jedynka) przy LO im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, członkiem komendy hufca. W tym okresie zdobył kolejne stopnie harcerskie i pierwszy stopień instruktorski przewodnika. W latach 1957-1961 uczestniczył w HALMS, oraz obozach harcerskich w Bieszczadach.

Po ukończeniu studiów historycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego praca zawodowa stała się jego życiową pasją, a działalność naukowa przyćmiła pracę harcerską. Mimo wielu obowiązków nigdy nie zapomniał o harcerstwie. Jako prezes Komitetu Kopca Kościuszki udostępnia na imprezy harcerskie pomieszczenia Kopca, m.in. na wystawy o tematyce harcerskiej, spotkania kręgów instruktorów-seniorów, drużyn harcerskich i młodzieży-uczniów szkół im. Tadeusza Kościuszki – patrona Krakowskiej Chorągwi ZHP. Jako członek Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej uczestniczy we wszystkich jej przedsięwzięciach: konferencjach naukowych, wystawach, spotkaniach starszyzny i seniorów, konsultuje projekty naukowe Komisji i jest członkiem jury chorągwianych konkursów wiedzy o patronie Chorągwi.

Za swoją wieloletnią działalność zawodową i publiczną wyróżniony został wieloma polskimi i zagranicznymi odznaczeniami. Są to między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Świętego Sebastiana (XVI-wieczne odznaczenie, jeden z najwyższych orderów, portugalskiej Rodziny Królewskiej), Dyplom i Medal Libertas Et Patria (USA).

Z zainteresowaniem uczestnicy spotkania wysłuchali hm. Tadeusza Perzanowskiego, który przybliżył kulisy odbycia przez Druha Mieczysława w roku 2018 próby podharcmistrzowskiej i zdobycia stopnia podharcmistrza. Wielu z obecnych dowiedziało się również, że od początku lat 90. XX wieku Druh Mieczysław należy do wąskiego grona dzwonników Zygmunta.

Mimo „Jubilatowego” wieku nadal bardzo ważną częścią Jego życia są górskie wyprawy. Prowadzi aktywną działalność publicystyczno-redakcyjną i skuteczną społeczną, jako prezes Komitetu Kopca Kościuszkiii. W 2020 roku wydał książkę „Na graniach i w dolinach” i został nominowany do Nagrody Literackiej Zakopanego.

Kończąc pierwszą część spotkania hm. Andrzej Gaczorek zaznaczył, że w swojej pamięci Druh Profesor zachował wspomnienia wielu ważnych chwil i spotkań, a ilekroć opowiada o nich, robi to z wielkim pietyzmem. Tym razem jednak jubilat, wyraźnie wzruszony, nie mówił zbyt wiele, a zaprezentowano jedynie fragmenty Jego bogatej biografii.

FOTO 04

List phm. Mieczysława Rokosza skierowany do Członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

LSłowa piosenki „My w blasku ognia”, Hymnu Szczepu „Harnasie”, dały początek wspomnieniom hm. Marka Pieniążka, założyciela szczepu i jego długoletniego komendanta.
W multimedialnej prezentacji znalazły się liczne oryginalne dokumenty, historyczne zdjęcia, osobiste pamiątki dokumentujące ważne wydarzenia w życiu Jubilata, który swoją harcerską drogę rozpoczął w 1957 roku w Tarnowie. To tutaj, jeszcze jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr I, wystąpił do II Tarnowskiej Drużyny Harcerzy im. por. Szymona Mohorta prowadzonej przez pwd. Aleksandra Sterniczuka HO. 24 lipca 1957 r. złożył Przyrzeczenie Harcerskie na ręce phm. Sypniewskiego. Tutaj też 14 X 1958 r. został p.o. drużynowego III Tarnowskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Józefa Bema przy Państwowym Domu Dziecka. Będąc harcerzem II TDH wziął udział w pięciu obozach stałych, dwóch zimowiskach, ukończył kurs drużynowych.

Nawiązując do tarnowskiego okresu swojej działalności Jubilat i przypomniał postacie hm. Franciszka Witkowskiego, hm. Mikruta, phm. Sypniewskiego, pwd. Aleksandra Sterniczuka z Komendy Hufca Harcerskiego Tarnów-Miasto u których uczył się harcerskiej szkoły życia.

Po zmianie miejsca zamieszkania w 1960 roku Druh Marek przeniósł się do 24 KDH-rzy w Hufcu Kraków Kleparz-Łobzów, gdzie objął funkcję przybocznego, a 1 maja 1961 r. został jej drużynowym. Znaczący wpływ na decyzję o wstąpieniu do 24 KDH-rzy miała rozmowa z hm. Bogusławem Molendą, ówczesnym Hufcowym Hufca Kraków Kleparz-Łobzów. 28 IX 1965 r. założył szczep „Harnasie” im. Jana Kasprowicza (na bazie 24 KDH-rzy i 24 KDZ) – jeden z bardziej znanych szczepów harcerskich w Chorągwi Krakowskiej.

Trzydzieści lat, które hm. Marek Pieniążek spędził w Hufcach Kraków Kleparz-Łobzów i Kraków-Krowodrza, stanowią znaczącą część jego życia. Umiejętnie łączył odpowiedzialne obowiązki zawodowe (42 lata pracy zawodowej na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych) z działalnością instruktorską i życiem rodzinnym. Jego żona hm. Iwona zd. Zawadzka i syn pwd. Tomasz byli także instruktorami szczepu „Harnasie”.

W hierarchii harcerskiej od 1965 roku pozostaje w stopniu harcmistrza (hm. PL 22 VII 1977 r.). Długoletnia i owocna praca społeczno–wychowawcza Druha Marka doceniona została przez władze państwowe, organizacyjne i samorządowe, co potwierdzają przyznane Mu odznaczenia w tym najważniejsze – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Łza pojawiła się w niejednym oku, gdy multimedialna prezentacja przywołała wspomnienia sprzed lat m.in. wręczenie proporca szczepu (Szczawa 11 VIII 1968 r.), uroczystości wręczenia sztandaru Hufca Kraków-Krowodrza (Błonia 5 V 1974 r.), sztandaru szczepu (dziedziniec Barbakanu 17 V 1975 r.), akcje jubileuszowe 24 KDH-rzy i szczepu „Harnasie”. Wraz ze swoim środowiskiem harcerskim Druh Marek uczestniczył w obozach i zimowiskach jako komendant i kwatermistrz, towarzyszył mu też na biwakach, wędrówkach, wycieczkach i rajdach (Redyk Stermakówi). Spędził setki dni pod namiotami na harcerskich obozach i na zimowiskach w ukochanych górach i nad morzem, w kraju i poza jego granicami m.in. w ramach Akcji Bieszczady organizowanej przez chorągwie Krakowską i Rzeszowską (lata 1961 i 1970), Akcji Spisz i Orawa organizowanej przez Chorągiew Krakowską (1962-1966), Operacji 1001-Frombork (1971).

Jak wspominał hm. Tadeusz „Dudek” Zajączkowski niekwestionowanym autorytetem harcerskim Szefa (tak nazywali i nazywają Druha Marka jego wychowankowie) był Aleksander Kamiński. Z racji swojego stylu życia i działania Druh Marek poznał wielu interesujących ludzi, którzy mieli wpływ na jego życie i działalność w harcerstwie m.in. byli to: Maria Kasprowiczowa żona patrona szczepu „Harnasie”, hm. Bogusław Molenda, hm. Stanisław Porębski, hm. Bogusław Rybski, prof. Wiesław Chrzanowski.

Osobistym akcentem gawędy Druha Marka były piosenki: „Amazing Grace” i „Upływa szybko życie”, które zadedykował Tym, którzy odeszli na wieczną wartę: „Rodzicom, którzy nas zawsze wspierali, Wodzom, którzy byli naszymi przyjaciółmi, Druhnom i Druhom, którzy stali z nami w szeregu” …

Jubilaci nie kryli wzruszenia, gdy dzielili się swoimi historiami i wspomnieniami, jak też opowiadali o swoich aktualnych zainteresowaniach i życiu codziennym. Obaj Druhowie są członkami Komisji Historycznej ZHP Chorągwi Krakowskiej, zostali przyjęci do elitarnego Instruktorskiego Kręgu Puszczańskiego „Czarnego Dębu” – „Gromada Kuków” i noszą puszczańskie miana: Marek Pieniążek – „Chytry Kruk” i Mieczysław Rokosz – „Biały Kruk”.

Sesja zdjęciowa z Jubilatami i Kopcem Kościuszki w tle, gromkie "Bravo, bravo, bravissimo" były zarazem zaproszeniem na tradycyjne, nie tylko słodkie co nieco. Bo ileż to razy najważniejsze rozmowy, niezapomniane chwile toczyły się właśnie przy pysznym posiłku.

W spotkaniu, które przebiegało w przyjacielskiej i spontanicznej atmosferze uczestniczyło około 80 osób. Nad jego organizacją, sprawnym przebiegiem czuwali gospodarze na czele z Panem Leszkiem Cierpiałowskim – dyrektorem biura Komitetu Kopca Kościuszki, członkowie Zarządu SPH: hm. Danuta Noszka-Leśniewska, hm. Wiesław Wójcik, hm. Tadeusz Kubas i hm. Andrzej Gaczorek. Dziękujemy hm. Marii Kowalczyk, hm. Jerzemu Najderowi za muzyczną oprawę i utrwalenie w obiektywie tych radosnych chwil oraz hm. Ryszardowi Jaworskiemu, phm. Arturowi Kruczkowi za życzliwą pomoc. Serdeczne słowa uznania i podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników XII Akcji „Jubilat”.

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Akcji Jubilat pozostanie na długo w pamięci Jubilatów jak i gości.ist phm. Mieczysława Rokosza skierowany do Członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

 

Zestawienie spotkań w ramach Akcji „Jubilat” organizowanych przez Zarząd SPH w Krakowie w latach 2010-2022

Akcja Data Uczestnicy
I 12.06.2010 hm. Juliusz Langner, hm. Stanisław Mandecki †, hm. Zenon Morawiec †, hm. Władysław Pancerz†
II 12.06.2011 hm. Danuta Bobek †, hm. Adam W. Jelonek†, mgr Jan Nowak †
III 16.06.2012 Lesław Połomski HR †, hm. Stefan Schab, prof. Andrzej Kurz
IV 09.06.2013 hm. Tadeusz Gąsecki, phm. Teresa Zamojska, phm. Jan Ziembla
V 16.06.2014 hm. Marek Kudasiewicz†, phm. Tadeusz Norek†, hm. Barbara Pajor, hm. Zdzisław Pajor†, phm. Aleksander Tippe
VI 13.06.2015 hm. Ryszard Korski, phm. Bogdan Głąb†
VII 16.06.2016 hm. Władysław Pancerz†, hm. Anna Urbańska†, hm. Jan Ozaist, hm. Maria Targosz
VIII 10.06.2017 phm. Bogdan Marzec, phm. Danuta Trylska-Siekańska†, mgr Marian Kulig
IX 16.06.2018 phm. Maria Trylska†, hm. Tadeusz Prokopiuk, hm. Zbigniew Sabiński
X 15.06.2019 hm. Juliusz Langner, hm. Wincenty Cieślewicz
XI 19.09.2020 hm. Adam Kamisiński
XII 11.06.2022 hm. Mieczysław Rokosz, hm. Marek Pieniążek

 Wytłuszczonym drukiem podano nazwiska Super Jubilatów 90+

6. XIII Obóz Żeglarski SPH „Jeziorak 2022” (25.06.2022 – 08.07.2022)

FOTO 05

Tegoroczny obóz żeglarski zorganizowany przez Stowarzyszenie, odbył się po raz kolejny  na jeziorze „Jeziorak” w terminie 25.06 – 8.07. Po pięciu latach wróciliśmy na najdłuższe jezioro w Polsce.  Trasa  obozu wiodła  Iława (Eko-marina)- J. Jeziorak -Kanał Iławski – Miłomłyn – J. Ruda Woda-kanał Elbląski z pochylniami – Elbląg- Buczyniec J. Ruda Woda Kanał Ostródzki – - j. Drwęckie – Ostróda - j. Pauzeńskie (śluza Ostróda) - kanał Ostródzki (śluza Ruś Mała) – j. Szeląg Wielki- Ostróda –Miłomłyn –J. Jeziorak – marina 

Kadra obozu:

 • Komendant - phm Andrzej Marcińczyk  (Kapitan jachtowy, instruktor PZŻ)
 • Kwatermistrz – Adam Figura
 • Oboźny - wymiennie uczestnicy obozu wyznaczeni przez Komendanta 

Sternicy:

 • Paweł Firlit – Jachtowy Sternik  Morski
 • Władysław Czechowski –  Jachtowy Sternik Morski 
 • Adam Figura  - żeglarz jachtowy

Podział na wachty:

Wachta I
„Solina 27”
Wachta II
„Solina 27”
Wachta III
„Solina 27”
1.Andrzej Marcińczyk – sternik
Komendant Obozu
1. Paweł Firlit - sternik 1. Władysław Czechowski - sternik
Karasek Józef Latuszek Jan Figura Adam -kwatermistrz
Latuszek Franciszek Hryniewicz Marek Jamro Michał
Kurzak Jan Jakubas Michał Niemiec Jędrzej
Karolczak Michał Dardziński Antoni Ożóg Stanisław
Dębińska Natalia Biedroń Hanna Kozik Magdalena
Furtak Dominika Jaromirek Anna  Dębińska Julia
Śmietana Zuzanna Jamro Anna Kozik Karolina

Na potrzeby obozu wyczarterowano w m. Iława w „EKO-marina”” trzy jachty: dwa „SOLINA 27”.

 

Wyjazd uczestników obozu został zorganizowany jako wspólny przejazd pociągiem TLK na trasie – Kraków Gł. – Iława a z dworca do mariny transportem samochodowym –busem. 
Do mariny dotarliśmy w godzinach popołudniowych. 
Po przybyciu do mariny, sternicy przejęli od armatora wyczarterowane łodzie typu „Solina 27”.
Po przejęciu łodzi przez sterników,  część uczestników (grupa kwatermistrzowska) udała się na zakupy, w celu zaopatrzenia obozu w prowiant oraz niezbędne przedmioty codziennego użytku. Pozostali uczestnicy przystąpili do klarowania łodzi i swoich osobistych rzeczy na łodziach. Po spożyciu obiadokolacji i sklarowaniu łodzi,  udaliśmy się na zasłużony odpoczynek do koi na łodziach zgodnie z przydziałami do wacht.
Następny dzień rozpoczął się od uzupełnienia braków w zakupach  i drobnych naprawach na łodziach. Po ogarnięciu wszelkich spraw zarówno kwatermistrzowskich, jak i bosmańskich umożliwiających wyruszenie w trasę, Komendant obozu zarządził apel uczestników obozu. 
Pierwszy uroczysty apel na którym Komendant Obozu phm Andrzej Marcińczyk powitał uroczyście  uczestników obozu oraz przedstawił Kadrę obozu i składy poszczególnych wacht.
Sprawy poruszane podczas apelu to: zapoznanie z regulaminem i organizacją obozu. Zasadami  wspólnego pobytu  i współpracy a  przede  wszystkim  zasadami  bezpieczeństwa na obozie. Został również przedstawiony plan obozu wraz z marszrutą. 
W godzinach popołudniowych wypłynięcie na Jeziorak i pierwszy nocleg w zatoce. Wieczorem odbyło się ognisko z gawędą d-ha Komendanta na temat historii powstania i działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. Po ognisku pożegnanie dnia.

Następne dni to pływanie po Jezioraku m.in. Siemiany i zatoka Kraga. Doskonalenie prac bosmańskich m.in. składanie masztu, zabezpieczanie burt łodzi bo przed nami wpłynięcie na kanały. Kanał Iławski , miejscowość Miłomłyn gdzie uzupełniamy zapasy kwatermistrzowskie i kierunek pochylnia Buczyniec. Po drodze nocleg na Jeziorze Ruda Woda i pierwszy „kociołek” przygotowywany  pod kierunkiem druha Komendanta. Strawa z kociołka jest niezapomnianą ucztą kulinarną. Wieczorami jak zwykle ognisko wraz z tematycznymi gawędami.
Przed nami pochylnia „Buczyniec”. Jest to pierwsza z pięciu pochylni na trasie do Elbląga. Pochylnie te są ewenementem technicznego budownictwa wodnego o rozwiązaniach technicznych niespotykanych na skalę światową. Różnice poziomów pokonuje się na wózkach transportowych przemieszczających się po szynach mocowanych na pochylni terenowej. Realizacja tego przedsięwzięcia to połowa XIX wieku. Różnica poziomów lustra wody pochylni „Buczyniec” pomiędzy odcinkiem południowym (wyższym) a północnym (niższym) wynosi 21,5 m. Długość całej pochylni to odcinek ok. 550 m. Natomiast różnica poziomów wody na całym odcinku wszystkich pochylni wynosi 96 m. 
Tutaj ze względu na brak ubezpieczenia łodzi na transport wózkami pochylni, przesiadamy się na statek turystyczny. Nim przemieszczamy się kanałem „Elbląskim” przez pięć kolejnych pochylni rozpoczynając od wspomnianej już pochylni. Następne pochylnie to „Kąty” o różnicy poziomy wody 18m, „Oleśnica” 24,5 m, „Jelenie” 22,5 m oraz ostatnia „Całuny” 13m. Przed nami ostatni odcinek kanału i wpływamy na j. Drużno które jest „rezerwatem ornitologicznym”. Po jego przepłynięciu wpływamy do miasta Elbląga. Tutaj opuszczamy  nasz stateczek i pod kierunkiem opiekuna turystycznego udajemy się na zwiedzanie miasta w którym znajduje się wiele historycznych zabytków. Stare Miasto, kościół św. Mikołaja, brama „Targowa” oraz ruiny zamku to tylko niektóre z nich. Powrót z Elbląga do Buczyńca odbył się już drogą lądową autobusem.
W Buczyńcu zwiedziliśmy jeszcze Muzeum budowy Kanałów i pochylni.

Kolejny etap wodnej wędrówki to kierunek Ostróda. Płyniemy więc kanałem Iławskim, poprzez J. Ruda Woda oczywiście z postojem nad jeziorem. Wieczorem ognisko, piosenki i wspomnienia. Poranki to oczywiście  powitanie dnia, zaprawa poranna (gimnastyka lub marszobiegi) oraz codzienne apele poranne. Wpływamy ponownie do Miłomłyna uzupełniamy zapasy i poprzez J. Drwęckie wpływamy do m. Ostróda. Postój przy pomostach przystani AZS, zwiedzanie miasta i jego zabytków. Kierujemy się poprzez śluzę „Ostróda”, jezioro Pauzeńskie, kanał Ostródzki na Jezioro Szeląg Wielki. Tu po zacumowaniu przy brzegu jeziora, wypełnieniu wieczornych i porannych rytuałów obozowych wyruszyliśmy na wyprawę w poszukiwaniu tzw. sosen taborskich. Poprzez ścieżki leśne dotarliśmy do rezerwatu „Sosny Taborskie”. Jest to unikatowy rezerwat przyrody , słynący z rosnących tutaj sosen wyjątkowo wysokich i prostych, z których przez wiele wieków wykonywano maszty dla wielkich żaglowców. Podczas wizyty w rezerwacie Komendant  zarządził wykonanie pomiarów średnic i obwodów najbardziej okazałych sosen. Pływanie po jeziorze pozwoliło na dalsze doskonalenie w zakresie manewrów. Ciekawostką na Jeziorze Szeląg Wielki jest zabytkowy tunel wodny łączący wody jeziora Szeląg Wielki z jeziorem Szeląg Mały.  Jezioro Szeląg niejako zamykało trasę wycieczkową obozu. Przed nami droga powrotna poprzez Ostródę , J. Drwęckie, Miłomłyn, na Jezioro Jeziorak. Noclegi odbywały się zazwyczaj w miejscach dość odosobnionych w ciszy jezior. Płynąc kanałami i mijanymi jeziorami można zaobserwować różnorakość fauny i flory. Ilość występujących tutaj roślinności i różnorodności ptaków potrafi zaspokoić niejednego miłośnika przyrody.
Jeziora i kanały pojezierza Iławsko -Ostródzkiego na pewno stanowią doskonałą szkołę w zakresie realizacji zadań związanych z doskonaleniem sztuki podstawowego szkolenia młodych adeptów żeglarstwa. Mamy nadzieję, że obóz spełnił swoje zadanie w tym zakresie.

W przeddzień zakończenia obozu flotylla dobiła do pomostów w „Eco-marinie” aby spokojnie przygotować łodzie do oddania. W godzinach rannych załogi po spakowaniu swoich rzeczy, przystąpiła do końcowego klaru łodzi przygotowując je do przekazania armatorowi.

Na zakończenie obozu odbył się uroczysty apel, na którym uczestnicy otrzymali okolicznościowe plakietki obozowe (projekt plakietki dh hm Krzysztof Poniedziałek) oraz upominki w postaci breloczków i innych drobiazgów żeglarskich. 
Następnie uczestnicy zostali przetransportowani na dworzec kolejowy i wspólnie odbyli podróż  powrotną do Krakowa pociągiem TLK. W godzinach późno popołudniowych na dworcu w Krakowie po pożegnaniu przez Komendanta nastąpiło przekazanie uczestników Rodzicom.

Obozy Żeglarskie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w latach 2009 – 2022

Lp. Miejsce Czas trwania Ilość ucz. Komendant Kwatermistrz
1 Jeziora Mazurskie 18.07. – 25.07. 2009 r. 25 hm. Stanisław Piasecki Teresa Chmielarz-Bryndza
2 Jeziora Mazurskie 17.07. – 28.07. 2010 r. 28 hm. Krzysztof Poniedziałek hm. Stanisław Piasecki
3 Jeziora Mazurskie 02.07. – 17.07. 2011 r. 26 phm. Andrzej Marcińczyk Teresa Chmielarz-Bryndza
4 Jezioro Jeziorak 06.07. – 16.07. 2012 r. 22 hm. Krzysztof Poniedziałek Ewelina Kaczanowska
5 Jeziora Mazurskie 29.06. – 12.07. 2013 r. 26 hm. Krzysztof Poniedziałek hm. Stanisław Piasecki
6 Jeziora Mazurskie 28.06. – 11.07. 2014 r. 23 hm. Krzysztof Poniedziałek hm. Maciej Struś
7 Jeziora Mazurskie 11.07. – 24.07. 2015 r. 27 hm. Krzysztof Poniedziałek Piotr Głownia
8 Jeziora Mazurskie 25.06. – 08.07. 2016 r. 19 phm. Andrzej Marcińczyk Izabella Nicek
9 Jezioro Jeziorak 08.07.- 22.07. 2017 r. 30 phm. Andrzej Marcińczyk hm. Tadeusz Kubas
10 Zalew Szczeciński 29.06 – 15.07. 2018 r. 29 phm. Andrzej Marcińczyk Rafał Łukasik
11 Jeziora Mazurskie 22.06 – 04.07. 2019 r. 18 hm. Tadeusz Kubas Paweł Firlit
12 Jeziora Mazurskie 26.06 – 09.07.2021r. 15 hm. Tadeusz Kubas Władysław Czechowski
13 Jezioro Jeziorak 25.06 – 08.07.2022r. 24 phm Andrzej Marcińczyk Adam Figura

W dotychczas zorganizowanych obozach żeglarskich wzięło udział 312 osób, a 30 z nich uzyskały uprawnienia państwowe – Patent Żeglarza Jachtowego.

 

7. XII Jesienna Górska Wycieczka SPH (Sopotnia Wielka; 07.10.2022 – 09.10.2022 r.)

Po indywidualnych letnich eskapadach przyszedł czas na tradycyjną jesienną górską wycieczkę członków SPH. Zgodnie z ubiegłoroczną zapowiedzią jej organizatorzy harcmistrze Małgorzata i Andrzej Słowikowie zaproponowali spędzenie pierwszego październikowego weekendu w Sopotni Wielkiej i wyprawę po szlakach Beskidu Żywieckiego, który od lat sześćdziesiątych ub. wieku był celem obozów, zimowisk i wycieczek kilku podgórskich drużyn harcerskich. Tym razem gościliśmy w niewielkim pensjonacie „Nad Wodospadem”. W programie wycieczki znalazły się: wędrówki po beskidzkich szlakach, zbiórka zuchowa - wieczór piosenek zuchowych, biesiada w góralskim szałasie i gawęda Druha Jarka Balona o wyprawie do Kenii. Był czas na spotkania, pogawędki i wspomnienia w małych, kameralnych grupach. Miłych, sportowych emocji dostarczyły nam polskie siatkarki, które zwycięsko rywalizowały z drużynami z Kanady i Niemiec w mistrzostwach świata siatkarek.

Jako, że w piątkowe przedpołudnie ciepłe promienie jesiennego słońca zachęcały do szybkiego opuszczenia Krakowa i odpoczynku z dala od miejskiej wrzawy, wielu uczestników wycieczki zjawiło się w Sopotni Wielkiej znacznie wcześniej przed czasem wyznaczonym przez organizatorów. Już przed godziną 15-tą niewielki parking przed pensjonatem „pękał w szwach”. Przybywających, a było ich aż trzydziestu pięciu, serdecznie witali organizatorzy wycieczki i kierowali do wyznaczonych kwater (rekord liczby uczestników był blisko bowiem przypadki losowe uniemożliwiły przyjazd dziewięciu osobom). Po zakwaterowaniu i rozpakowaniu bagaży przyszedł czas na pierwsze spacery w promieniach zachodzącego słońca.

Przy kolacji a przed „zbiórką”, uczestników wycieczki powitali hm. Andrzej Słowik, komendant wycieczki i hm. Wiesław Wójcik Wiceprezes SPH. Symboliczna minutą ciszy uczczono pamięć Tych , którzy w roku 2022 odeszli na wieczną warte. Druh Wiesław omówił także zamierzenia Stowarzyszenia na ostatnie miesiące roku i zaprosił wszystkich do udziału w planowanych wydarzeniach. Tradycyjne spotkanie z piosenką przebiegło pod hasłem „W zuchowym kręgu”. Były ulubione pląsy i piosenki w których rej wodzili druhna Małgorzata Słowik i druh Krzysztof Kowalik mocno wspierani przez liczną grupę podgórskich zuchmistrzów. Spotkanie zakończył konkurs pod hasłem „Jesteśmy w Beskidzie Żywieckim”. Dzięki współczesnym komunikatorom w wieczorze uczestniczył także autor konkursowych pytań druh Władysław Dobosz. Po zakończeniu spotkania rozpoczęły się grupowe wieczorne „pogaduchy” i przyszła pora na sportowe emocje związane z meczem reprezentantek Polski w siatkówce.

Drugi dzień wycieczki powitał uczestników ciepłymi promieniami słońca. Piękna jesienna aura zachęcała do wędrówki po beskidzkich szlakach. Szybko sformowały się grupy, które po śniadaniu wyruszyły w różnych kierunkach m.in. na pieszą wędrówkę, tam i z powrotem, zielonym szlakiem na Halę Miziową, żółtym szlakiem przez Przełęcz Przysłop, przejazd do Korbielowa i spacer do Sopotni Wielkiej.

Wędrówka leśnymi ścieżkami była znakomitą okazją dla grzybiarzy, którzy cieszyli się znalezionymi prawdziwkami, kozakami oraz rydzami. Zebrane rydze upieczone na kuchennej płycie uzupełniły menu wieczornego spotkania. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczyło zwiedzającym arcyciekawe muzeum Browaru Żywieckiego oraz okolice Pałacu Habsburgów, Starego Zamku i parku zamkowego w Żywcu. W Sopotni Wielkiej odnaleziono miejsca po dawnych obozach harcerskich z Podgórza. Nieudała się wyprawa do Młodzieżowej Stacji Kosmicznej YSS (Youth Space Station) utworzonej przez Stowarzyszenie POLARIS w Sopotni Wielkiej. Była zamknięta na głucho.

Głównym punktem wieczoru była interesująca relacja hm. Jarosława Balona z wyprawy do Kenii, połączona z prezentacją slajdów i pamiątek. W dalszej części wieczoru „na słodko” świętowaliśmy okrągłą rocznicę urodzin hm. Marcina Kowalika (raczącego nas śpiewem i grą na gitarze) oraz wyróżnienie pwd. Artura Gorzko Odznaką Honoris Gratia (uczestnik mazurskich rejsów SPH, Retman Hufca Kraków-Podgórze).

Piękna, złota, polska jesień powitała uczestników także w niedzielny poranek. Podczas śniadania, zarazem ostatniego wspólnego spotkania, dziękując wszystkim za udział w wycieczce, wzniesiono także „toast” za:

 • Komendę Wycieczki, Małgorzatę i Andrzeja Słowików, którym serdecznie dziękujemy za już i prosimy o jeszcze…
 • Jarosława Balona, który nieustająco zachęcał do wspólnej i zgodnej zabawy (tańca i śpiewu), a w sobotni i niedzielny poranek dźwięcznym głosem przypominał śpiącym: „Jak dobrze wstać skoro świt, jutrzenki blask duszkiem pić, nim w górze tam skowronek zacznie tryl, jak dobrze wcześnie wstać”;
 • Marcina Kowalika, bez którego dziś trudno wyobrazić sobie wspólną zabawę na naszych imprezach;

Przyszedł czas rozstań i powrotów w domowe pielesze. Czas przed obiadem wypełniły tradycyjna rodzinna fotografia uczestników wycieczki, spacery po najbliższej okolicy (grzybiarze), oglądanie zdjęć sprzed lat i wspomnienia.

Dwunasta Jesienna Górska Wycieczka SPH w Krakowie przeszła do historii… Do zobaczenia za rok…

Jesienne Górskie Wycieczki Stowarzyszenia w latach 2011-2022

Nr Termin Miejsce noclegu Ilość ucz. Komendant
I 07 – 09.10.2011.r. Schronisko „Pod Durbaszką” Małe Pieniny 16 hm. Jarosław Balon
II 12 – 14.10.2012.r. Ośrodek „Na Kamieńcu” Chochołów 28 hm. Jarosław Balon
III 11 – 13.10.2013.r. Schronisko „Pod Durbaszką” Małe Pieniny 24 hm. Stanisław Piasecki
IV 10 – 12.10.2014.r. Ośrodek „Na Kamieńcu” Chochołów 18 hm. Wiesław Wójcik
V 09-11.10.2015 Małe Ciche 26 hm. Andrzej Słowik
VI 14-16.10.2016 Małe Ciche 30 hm. Andrzej Słowik 
VII 06-08.10.2017 Zawoja Składy 42 hm. Andrzej Słowik 
VIII 28-30.09.2018 Zawoja Składy 41 hm. Andrzej Słowik 
IX 11-13.10.2019 Krynica Zdrój 43 hm. Andrzej Słowik
X 09-11,10.2020 Koninki 23 hm. Andrzej Słowik 
XI 01-03.10.2021 Koninki 32 hm. Andrzej Słowik
XII 07-09.10.2022 Sopotnia Wielka 35 hm. Andrzej Słowik 

 

8. Kominek z okazji 50-lecia Szczepu ZHP „Czwartacy” (21.10.2022 r.) 

W dniu 21 października 2022 roku miały miejsce obchody 50-lecia Szczepu ZHP „Czwartacy” działającego na  Osiedlu "Na Kozłówce". Uroczysty Kominek, dzięki uprzejmości i życzliwości Dyrekcji Liceum Kostka, odbył się w budynku przy ul. Spółdzielców 5, w którym poprzednio działała SP nr 116 i Gimnazjum nr 31. Tam w roku 1971 phm. Jerzy Klinik założył szczep harcerski, który później przyjął nazwę „Czwartacy”. A dzieje szczepu były burzliwe. Ponad pół wieku działalności Szczepu - to czas pełen sukcesów, ale były również i lata trudne. Podniosłą atmosferę Jubileuszu wyczuwało się tuż po wejściu do budynku Liceum. Uwagę przykuwała  oprawa uroczystości. W holu Liceum umieszczono harcerski drogowskaz wykonany przez phm. Violettę Surowiec (Cywicką) oraz wystawkę zorganizowaną przez niezależny zespół pod kierunkiem phm. Doroty Dziewońskiej- Tusińskiej. Można było zaznaczyć swój udział w kominku dokonując okolicznościowego wpisu do  prowadzonej od wielu lat kroniki Szczepu oraz nabyć opracowany przez hm. Antoniego Łukowicza album "Obozowe lata w fotografii z lat 1974-1981”. Na frontowej ścianie  sali gimnastycznej, w której odbył się kominek,  od sufitu do parkietu spływała biało czerwona flaga, na której umieszczono krzyż harcerski, obok po jednej stronie znajdował się baner Szczepu a po drugiej olbrzymi ekran. Przed rozpoczęciem uroczystości wyświetlano na nim prezentację (ponad 500 slajdów) obrazującą działalność Szczepu w latach 1971-2021. Pozostałe ściany oplatały siatki maskujące na których znajdowało się 12 dużych plansz wypełnionych zdjęciami i informacjami o działalność Szczepu w minionych latach, ponad 40 proporczyków zastępów oraz  9 koszulek z akcji letnich Szczepu. Na stołach można było podziwiać kroniki i książki pracy drużyn i obozów. W centrum sali, na imitacji trawnika znajdowała się watra, oraz obozowe stoły w stylu puszczańskim. Kominek rozpoczął się punktualnie (jak to było w tradycji Szczepu) o godz. 17,04 sygnałem fanfar. Wśród oficjalnych Gości byli m.in.: V-ce prezydent m. Krakowa  Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Dzielnicy XII Zbigniew Kożuch, Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego Tadeusz Trzmiel, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Kozłówce" Radosław Gruszka, hm. Wiesław Wójcik Wiceprezes SPH w Krakowie . Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Szczepu odśpiewano Hymn Harcerski, a następnie Modlitwą Harcerską uczczono pamięć dwóch instruktorek Szczepu hm. Anieli Dąbrowskiej i hm. Janiny Wójcik, które odeszły na wieczną wartę. Kominek prowadził założyciel i Honorowy Komendant Szczepu hm. Jerzy Klinik - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego obchodów 50-lecia a zarazem pomysłodawca i prowadzący poprzednie Jubileusze Szczepu, które odbyły się w V-lecie (1976), XV-lecie (1985), XX-lecie (1991), XXIV (1996), XL (2010), XLIV (2015). Hm. Jerzy Klinik był Komendantem Szczepu przez 23 lata a potem przez kolejne lata był bez przerwy instruktorem Szczepu. Kadra Szczepu zawsze mogła liczyć na zaangażowanie, wsparcie i mobilizacje do działania. Od 1982 jest Komandorem Klubu Żeglarskiego Szczepu. Symbolicznego rozpalenia watry dokonali byli Komendanci Szczepu: pwd. Jolanta Strojek (Piasecka), phm. Maciej Duda, pwd. Ewa Lech (Polek), pwd. Joanna Derwisz (Kremel) oraz aktualna komendantka phm. Sara Zago-Tastekin. Przy akompaniamencie gitarowym pwd. Katarzyny Hrynkiewicz i hm. Marcina Kowalika popłynęły piosenki i wspomnienia. Kolejno wspomnieniowo „gawędzili”: phm. Dorota Dziewońska-Tusińska, phm. Paweł Łuczyński, hm. Sebastian Zadęcki, pwd. Joanna Kremel, phm. Sara Zago-Tastekin, phm Agata Zacharska. Przedstawiały się także, pokonując nie małą tremę, aktualnie działające gromady zuchowe, drużyny harcerskie i drużyna wędrownicza Szczepu. Niektórzy z nich mieli możliwość poznać instruktorów prowadzących przed laty Ich drużynę. Były to chwile bardzo emocjonalne dla obydwu stron. Przed zakończeniem prowadzący Kominek złożył podziękowania tym, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości. Przede wszystkim za 3 letnią pracę nad opracowaniem Monografii Szczepu hm. Magdalenie Migacz i phm. Ewie Dąbrowskiej oraz podharcmistrzom Agacie i Zbigniewowi Zacharskim za załatwienie lokalizacji kominka w Liceum, za kontakt z Dyrekcją i pracownikami,  za załatwienie tortów i przygotowanie poczęstunku, kawy i herbaty, za transport wszystkich elementów potrzebnych do organizacji Kominka. Podziękowania należą się także tym, którzy włączyli się w przygotowanie i dekorację sali pwd. Arturowi Gorzko, hm. Andrzejowi Słowikowi, phm. Zbigniewowi Zacharskiemu. Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego i zakończeniu Kominka w tradycyjnym kręgu, wykonano zdjęcie tylu, z licznego grona obecnych, ilu się w kadrze zmieściło. Goście i harcerze degustowali torty i inne słodkości wspominając minione harcerskie lata i oglądając wystawki. Część towarzyska spotkania, przez dłuższy czas, była kontynuowana przy herbatce, kawie, owocach i słodkościach. Każdy z ponad 120 Gości mógł także zaopatrzyć się w specjalną jubileuszową kartę pocztową, w pamiątkowy metalowy znaczek,  jubileuszową plakietkę. Na szczególną uwagę zasługuje   wydana z tej okazji 324 stronicowa monografia Szczepu „50-lecie Szczepu „Czwartacy” 1971-2021”,   zawierająca blisko 1300 zdjęć, opracowana przez hm. Jerzego Klinika przy współpracy hm. Magdaleny Migacz (redakcja phm. Ewa Dąbrowska). Serdeczne gratulacje tak wspaniałej uroczystości 50- lecia Szczepu „Czwartacy”, należą się Wszystkim zaangażowanym w jej przygotowanie i przeprowadzenie, a szczególnie zaś kierującemu całością przygotowań i prowadzącemu uroczystość hm. Jerzemu Klinkowi. 

Szczepowi ZHP „Czwartacy” życzymy wielu, wielu lat wspaniałej działalności i uśmiechu na twarzach zadowolonych zuchów i harcerzy.  Niech  Wasza „harcerska dola” będzie  radosna.

 

9. Harcerskie Zaduszki 2022

„Oni nie odeszli,
Oni są z nami,
głęboko w naszych sercach schowani.
Póki żyjemy,
Oni są wokół …
tylko, że poza zasięgiem wzroku…”

Święto zmarłych 1 listopada i następujące po nim Zaduszki, które skłaniają nas do zadumy nad kruchością ludzkiego życia. Wspominamy swoich zmarłych bliskich, przyjaciół oraz osoby, których zasługi przetrwały próbę czasu. Ze smutkiem nie tak dawno po raz ostatni żegnaliśmy Druhny i Druhów: Piotra Bielaka, Romana Ficka, Adama Jelonka, Romę Karaszkiewicz, Krystynę Śmietana, Marię Trylską, Janinę Wójcik, którzy zakończyli ziemską służbę i odeszli na Wieczną Wartę. Z apelem do udziału w akcji „Harcerskie Zaduszki 2022” i odwiedzania nekropolii na których znajdują się mogiły harcerzy, instruktorów oraz przyjaciół krakowskiego harcerstwa zwrócili się hm. Danuta Noszka-Leśniewska Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz hm. Jerzy Klinik Przewodniczący Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Hufcu Kraków-Podgórze. Mogiły krakowskich harcerzy, instruktorów oraz ich przyjaciół i sojuszników znajdują są na wielu nekropoliach, nie tylko krakowskich. Na indywidualnych i zbiorowych mogiłach zapalano znicze pamięci oraz umieszczano memoratywne chorągiewki Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i Komisji Historycznej Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP, oraz wlepki Czarnej Trzynastki Krakowskiej. Zebrani serdecznie wspominali przyjaciół, którzy odeszli na wieczną wartę. „Harcerskie Zaduszki 2022” trwały kilka dni (od 27 października do 1 listopada br.), a nad ich sprawnym przebiegiem czuwał hm. Tadeusz Kubas. Akcją objęto ok. 80 grobów, na wielu krakowskich cmentarzach. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom „Harcerskich Zaduszek 2022” i zapraszamy do udziału w akcji w roku przyszłym.

 

10. Promocja monografii „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957 – 1989” (Centrum Kultury Podgórza w Krakowie; 04.11.2022 r.)

4 listopada 2022 r., w Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13) odbyła się promocja monografii pt. „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957-1989”. Podczas spotkania można było nabyć egzemplarz książki, a także otrzymać dedykacje i autografy od autorów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP, dawni podgórscy harcerze i instruktorzy oraz ich rodziny, zainteresowani lokalną historią. Dzięki Druhnie Katarzynie Hrynkiewicz nie zabrakło harcerskich piosenek. Spotkanie rozpoczął hm. Michał Łesyk – komendant hufca ZHP Kraków-Podgórze, który podziękował autorom monografii za wkład pracy, wybitne zasługi w utrwaleniu i upowszechnieniu historii i tradycji podgórskiego hufca oraz Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. w Krakowie dzięki któremu, ten tom mógł ukazać się drukiem. Odznakami „Za Zasługi dla Hufca ZHP Kraków-Podgórze” uhonorowani zostali: w stopniu złotym hm. Andrzej Gaczorek i hm. Wiesław Wójcik oraz w stopniu srebrnym hm. Janusz Wojtycza i hm. Krzysztof Wojtycza. O etapach powstawania książki, problemach na jakie napotykali podczas swojej pracy opowiadali harcmistrze: Andrzej Gaczorek, Jerzy Klinik i Wiesław Wójcik. Od roku 2017, w którym rozpoczęto pisanie tekstu, ilość zgromadzonych różnych materiałów źródłowych znacznie przekroczyła oczekiwania i potrzeby. Część z nich wykorzystał m.in. hm. Krzysztof Poniedziałek w opracowaniu pt. „Plakietki, odznaki, pieczątki w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze”. Oddzielne podziękowania autorzy monografii skierowali do członków Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP, przede wszystkim: hm. Janusza Wojtyczy, hm. Krzysztofa Wojtyczy i hm. Marka Bieżanowskiego za wyrozumiałość, liczne uwagi i wskazówki związane z procesem pisania. Dziękowano także osobom, które chciały podzielić się cennymi wspomnieniami, unikatowymi pamiątkami, poświęciły swój czas na życzliwą pomoc m.in. przy digitalizacji fotografii, wygładzaniu tego, co wygładzenia wymagało. Wystąpienia autorów uzupełniała multimedialna prezentacja mało znanych zdjęć (z prywatnych archiwów) z niektórych wydarzeń z historii hufca. Dokumentacyjne wysiłki i dociekliwość autorów monografii docenił w swojej wypowiedzi hm. Janusz Wojtycza, były wieloletni przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP. Dodać należy, że monografia „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957-1989” jest kolejnym tomem poświęconym krakowskim hufcom ZHP, jakie powstały dzięki wysiłkom hm. Janusza Wojtyczy i Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP.

 

11. XIX Marsz Niepodległości (11.11.2022 r.)

Listopadowy Marsz Niepodległości dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jest wydarzeniem cyklicznym, które zajmuje stałe w kalendarzu imprez naszego Stowarzyszenia.
Wbrew wcześniejszym obawom pogoda nam dopisała (dzień przed padał deszcz). Nie było gorąco i cały czas świeciło słońce. Frekwencja dopisała, licznie przybyli nie tylko stali bywalcy naszego niepodległościowego wydarzenia.
Jak zawsze było radośnie, kolorowo i wesoło. Punktualnie o godzinie 10:00, spod szlabanu zamykającego Aleję Wędrowników wyruszono w kierunku Kopca Piłsudskiego.
Wkrótce ustaliło się właściwe tempo marszu, co pozwoliło nam cieszyć się urokami jesiennego spaceru ścieżkami w Lesie Wolskim.
W dobrej kondycji uczestnicy dotarli na szczyt, gdzie przy granitowej płycie z legionowym krzyżem został odśpiewany „Marsz Pierwszej Brygady” – oddając w ten sposób hołd bohaterom, dzięki którym dziś żyjemy w wolnym kraju.
W drodze powrotnej u podnóża Kopca zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania. Żegnając uczestników Marszu Niepodległości, jego pomysłodawca, hm. Władysław Dobosz zaprosił na jubileuszowe 20-te spotkanie w roku przyszłym. Uczestnicy serdecznie podziękowali druhowi Władkowi za miło spędzony czas i przyjemne przedpołudnie na łonie natury.
Tradycyjnie część uczestników wstąpiła na małe co nieco do punktu gastronomicznego działającego niezmiennie obok bramy wejściowej do ZOO. Pozdrawialiśmy także uczestników 4 edycji Krakowskiego Biegu Niepodległości, którzy świętowali na trasie z deptaku przy al. 3 Maja (naprzeciwko stadionu miejskiego im. H. Reymana) do mety pod Kopcem Piłsudskiego.
19. Marsz Niepodległości SPH w Krakowie dla uczczenia 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przeszedł do historii a wzięło w nim udział ok. 70 osób. Postaramy się być na marszu w roku przyszłym, to taka nasza tradycja …

 

12. XXIV Zjazd ZHP Chorągwi Krakowskiej (Aula Nowodworskiego UJ w Krakowie; 03.12.2022 r.)

XXIV Zjazd ZHP Chorągwi Krakowskiej odbył się 3 grudnia 2022 roku, w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swoją obecnością obrady zjazdu zaszczycili dostojni Goście, m.in. : Wojewoda Małopolski- Łukasz Kmita, z-ca Prezydenta Miasta Krakowa- Bogusław Kośmider oraz Naczelniczka ZHP- hm. Martyna Kowacka.
Spotkanie kończące pracowitą i pełną osiągnieć kadencję było dobra okazją do wręczenia najlepszym instruktorom odznaczeń państwowych, wyróżnień harcerskich i regionalnych. Podkreślili to w swoich wystąpieniach Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita jak, i z-ca Prezydenta Miasta Krakowa hm. Bogusław Kośmider. W swoich wystąpieniach podziękowali ustępującym władzom, wszystkim zuchom, harcerkom, harcerzom i kadrze instruktorskiej, za służbę na rzecz społeczności Małopolski. Szczególne podziękowania skierowano do wszystkich tych, którzy ofiarnie udzielali pomocy przybywającym do Krakowa, uciekającym przed okrucieństwami/działaniami wojennymi/ uchodźcom z Ukrainy.
W tym dniu hm. Mariusz Siudek zakończył 8-letnią służbę instruktorską na funkcji Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP. W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie V-ce Prezes Zarządu hm. Stanisław Piasecki serdecznie podziękował Druhowi Mariuszowi za współpracę, a w uznaniu zasług wręczył Medal „Za Zasługi dla SPH”. Delegatom i uczestnikom Zjazdu złożył życzenia owocnych obrad i podejmowania trafnych wyborów i decyzji.
W dalszej części obrad Delegaci udzielili absolutorium ustępującej Komendzie Chorągwi, podjęli uchwały wyznaczające kierunki działania i formy realizacji na kadencję 2022 – 2026. Zostali wybrani członkowie Władz Chorągwi: komendy Chorągwi, Rady Chorągwi, Komisji Rewizyjnej i Sądu Harcerskiego.

Komendantem Chorągwi na lata 2022 – 2026 został wybrany hm. Artur Walkowiak.
W skład Komendy Chorągwi weszli również:

 • pwd. Radosław Kubowicz (Skarbnik Chorągwi)
 • hm. Anna Nowak (z-ca Komendanta ds. kształcenia i pracy z kadrą)
 • hm. Michał Łesyk (z-ca Komendanta ds. wsparcia Hufców i HALiZ)
 • hm. Bartosz Zawisza (z-ca Komendanta ds. organizacyjnych)
 • phm. Karolina Szlachetka (członek Komendy ds. programu)
 • phm. Sonia Knapczyk (członek Komendy ds. wsparcia metodycznego)

P.S. Wykaz wybranych do Władz Chorągwi można znaleźć na stronach internetowych KCh np.: https://krakowska.zhp.pl/xxiv-zjazd-zhp-choragwi-krakowskiej-wybral-nowe-wladze/