STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
W KRAKOWIE

31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax 12 633 33 57
Organizacja Pożytku Publicznego
NIP: 676-21-64-200; REGON: 357196831; KRS nr 0000114184

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021
Kraków, marzec 2022 r.

 

I. Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 1. Nazwa, siedziba i adres:
  Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
  31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
  tel./fax: 12/633 33 57; 12/634 44 40

  Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
  30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

 2.  Data wpisu:
  03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń (Ns. Rej. St. 39/00)

  25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184

  16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Sygnatura sprawy: KR. XI NS-REJ. KRS/017384/05/994

 3. NIP: 676-21-64-200
 4. REGON: 357196831
 5. KRS nr: 0000114184

 

W okresie sprawozdawczym Kierownictwo Stowarzyszenia pracowało w składzie:

a) Zarząd Stowarzyszenia

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Danuta Noszka - Leśniewska

Prezes

2

Stanisław Piasecki

V-ce Prezes

3

Wiesław Wójcik

V-ce Prezes

4

Magdalena Migacz

Sekretarz

5

Krystyna Wywiał

Skarbnik

6

Aleksandra Grodecka

Członek

7

Jerzy Klinik

Członek

8

Mariusz Siudek

Członek

b) Komisja Rewizyjna

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Ferdynand Nawratil

Przewodniczący

2

Zofia Barus

Z-ca Przewodniczącego

3

Andrzej Gaczorek

Sekretarz

4

Andrzej Bohosiewicz

Członek

5

Tadeusz Kubas

Członek

 

W tym okresie odbyło się 6 posiedzeń roboczych Zarządu (16 czerwiec, 18 sierpień, 15 wrzesień, 27 październik, 17 listopad, 15 grudzień 2021r, a w pozostałych miesiącach z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne związane z COVID-19 konsultacje i podejmowanie decyzji przez członków Zarządu odbywało się telefonicznie. Miejscem spotkań Zarządu był Młodzieżowy Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 w Krakowie. We wszystkich posiedzeniach Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

 

II. Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

 1. VIII Gala Tadek

VIII Gala Tadek, czyli tradycyjna Akademia dla Ekstra Kadry ZHP Chorągwi Krakowskiej 2020 roku – „Podróż po najsłynniejszych szlakach świata” 29 maja 2021 r. Nowohuckie Centrum Kultury, jak co roku, gościło uczestników kolejnej (już ósmej) uroczystej Gali Plebiscytu Tadek na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej. VIII Edycja Plebiscytu Tadek, na najlepszych Instruktorów roku 2020 ZHP Chorągwi Krakowskiej rozpoczęła się 6 kwietnia 2021 i trwała do 6 maja 2021 roku. Kandydaci byli zgłaszani w internetowym systemie zgłoszeń przez harcerzy, instruktorów a także przyjaciół i rodziców swoich wychowanków. Wpłynęło około 240 zgłoszeń na aż 128 instruktorów, niektórych kandydatów zgłoszono wielokrotnie. Kapituła Plebiscytu wyłoniła 50 nominowanych. Później Kapituła Plebiscytu wyłoniła, najpierw 50 nominowanych, a następnie laureatów w poszczególnych kategoriach. Zgodnie z regulaminem w roku 2020 było 10 kategorii.

Na tę szczególną zbiórkę stawiła się brać harcerska i przyjaciele organizacji w liczbie prawie 150 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Wicewojewoda Małopolski Pan Ryszard Pagacz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Tomasz Urynowicz, Wiceprezydent m. Krakowa hm. Bogusław Kośmider, Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego hm. Tadeusz Trzmiel, Prezes MPEC Pan Jerzy Marcinko, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Pan Rafał Solecki, gospodarz NCK Pan Zbigniew Grzyb.

 • przedstawiciele władz harcerskich: Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł, Naczelnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak, Wice Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Siedlecka, Skarbniczka ZHP pwd. Joanna Pawłowska.

 • Przewodniczący Okręgu Małopolskiego ZHR hm. Krzysztof Wójtowicz oraz jego zastępca hm. Piotr Turkiewicz.

 • członkowie władz SPH w Krakowie: hm. Wiesław Wójcik Wiceprezes Zarządu oraz hm. Andrzej Gaczorek i hm. Zofia Barus.

 • Prezes Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie hm. Anna Hałatek.

 • przedstawiciele Chorągwi Krakowskiej we władzach naczelnych, władze Chorągwi Krakowskiej ZHP, komendanci hufców, komendy i instruktorzy.

 • nominowani w 10 kategoriach tegorocznego plebiscytu, a także laureaci poprzednich edycji.

 • przedstawiciele partnerów i sponsorów Gali.

Dodać należy, że dzięki transmisji online (po raz pierwszy w historii Gali) wielu dotychczasowych uczestników i sympatyków mogło śledzić przebieg wydarzenia w sali widowiskowej NCK „na żywo”.

Po raz pierwszy z niełatwym zadaniem – rolą konferansjera wspaniale wywiązał się duet: pwd. Karolina Fryt i pwd. Szymon Jasek. Z wielką swobodą prezentowali sylwetki kandydatów, jak i laureatów w poszczególnych kategoriach. Nazwiska laureatów oraz sprawowane nad tymi kategoriami patronaty podano poniżej:

 

Kategoria

Laureat, hufiec

Pod patronatem

1.

Orient Express
 Drużynowy zuchowy

phm. Aneta BOGACZ
Hufiec Kęty

Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa
Pana Bogusława Kośmidera

2.

Główny Szlak Beskidzki
Drużynowy Harcerski

pwd. Wiktoria KOWAL
Hufiec Wieliczka

Prezesa Krakowskiego Holdingu Komunalnego
Pana Tadeusza Trzmiela

3.

Trasa na K-2
Służba

 • Hufiec Andrychów;
 • Wspólnota Hufca Kraków-Nowa Huta;
 • Sztab Instruktorski Hufca Kraków-Śródmieście;
 • Zespół Instruktorski Hufca Wieliczka;
 • pwd. Maciej CHWAST
 • Hufiec Trzebinia

Wojewody Małopolskiego
Pana Łukasza Kmity

4.

„Trasa Transfogarska”
Drużynowy Starszoharcerski

pwd. Alicja MADEJSKA
Hufiec Nowa Huta

Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
Nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego

5.

„Orla Perć”
Drużynowy Wędrowniczy

pwd. Klemens OGÓREK
Hufiec Nowy Sącz

Fundacji Kształcenia, Wypoczynki i Rekreacji, oraz oddziału "Squadnica Harcerska"

6.

„Szlak Jedwabny”
Partner Roku

 • Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Solne Miasto w Wieliczce

 • Jarosław SZLACHETKA

 • Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
 • Przewodniczący Nowohuckich Rad Dzielnic: Anna MOKSA; Marek HOHENAUER; Zygmunt BIŃCZYCKI; Andrzej DZIEDZIC; Stanisław MORYC

 • Rafał KUKLA

 • Burmistrz Miasta Gorlice
 • Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Tomasza Urynowicza
oraz Komendy Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego i Kopalni Srebra

7.

Droga Mleczna
Inicjatywa programowa

phm. Adam ŚWIETLIK
Hufiec Ziemi Wadowickiej

Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie

Pana Jerzego Marcinko

8.

Droga św. Jakuba
Kształcenie i praca z kadrą

hm. Maria MALIŃSKA
Hufiec Jordanów

Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Grzegorza Woźniaka

9.

„Szlak Orlich Gniazd”
Senior Roku

hm. Irena PIĄTEK
Hufiec Trzebinia

Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Dariusza Supła

10.

El Caminito Del Rey”
Komendant Hufca

hm. Maria WALKOWIAK
Hufiec Andrychów

Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Nagroda im. hm. Stanisława Spólnika

 

Laureatki i laureaci edycji Plebiscytu TADEK 2020 otrzymali z rąk zeszłorocznych wyróżnionych prestiżowe statuetki Tadka oraz dyplomy i nagrody ufundowane przez Patronów poszczególnych kategorii.

Nagrody ufundowane przez SHP w Krakowie wręczyli hm. Wiesław Wójcik - nagroda im. hm. Stanisława Spólnika i hm. Andrzej Gaczorek- nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego.

Jednocześnie obok gratulacji dla nominowanych, a szczególnie dla laureatów Plebiscytu hm. Wiesław Wójcik przekazał, w imieniu Prezesa SPH hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej i członków Zarządu, serdeczne i gorące podziękowania wszystkim instruktorom za ogrom pracy w tak trudnym roku działalności. Za Ich codzienną, trudną, bezinteresowną działalność na rzecz zuchów i harcerzy. Ponadto na ręce Druha Komendanta złożył wyrazy uznania i gratulacje dla organizatorów, czyli członków Komendy Chorągwi, bardzo sprawnej organizacji Plebiscytu i Gali.

Szczególnym punktem Gali był moment odznaczenia hm. Tadeusza Trzmiela Złotą Lilijką Seniorów, najważniejszym w kraju wyróżnieniem, jakie mogą otrzymać członkowie harcerskich kręgów seniorów. Zostało nadane przez Wydział Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Głównej Kwatery ZHP. W ten sposób oddaliśmy hołd i wyraziliśmy nasze uznanie dla ogromnych zasług i osiągnięć, które dh Tadeusz Trzmiel położył dla Związku Harcerstwa Polskiego przez 64 lata służby harcerskiej.

Dekoracji Złotą Lilijką Seniorów dokonał hm. Dariusz Supeł, Przewodniczący ZHP. Po czym rozległy się gromkie owacje ze strony zgromadzonych gości.

Po ogłoszeniu wyników, hm. Mariusz Siudek serdecznie i gorąco podziękował Partnerom i organizatorom VIII Plebiscytu TADEK 2020. Wspólna fotografia zakończyła część oficjalną uroczystości.

Po krótkiej przerwie z ogromną życzliwością, uznaniem i sympatią obecnych spotkał się koncert piosenek w wykonaniu grupy „Cisza jak ta” z Kołobrzegu, która od 2003 roku wykonuje poezję śpiewaną, piosenkę poetycką i turystyczną.

Było to bardzo miłe spotkanie harcerskie. VIII edycja Plebiscytu TADEK na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej w roku 2020 przeszła do historii, ale na pewno zapamiętamy ją na długo.

Do zobaczenia na IX Gali Plebiscytu TADEK na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej!

Drużynowi Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej w latach 2005 – 2020. Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego.

 

Rok

Instruktor roku

stopień

Hufiec

Nagroda (zł)

2005

Dorota Sarapeta

phm.

Wadowice

1000

2006

Marta Wiśniewska - Malińska

 

Jordanów

1000

2007

Anna Harsze

pwd.

Kraków-Podgórze

1000

2008

Sabina Nawrocka

pwd.

Kraków-Podgórze

1000

2009

Agnieszka Wójcik

phm.

Tarnów

1500

2010

Robert Kadela

hm.

Wadowice

1500

2011

Anna Hałatek

pwd.

Wieliczka

1500

2012

Damian Kulig

pwd.

Kraków- Podgórze

1500

2013

Sonia Knapczyk

phm.

Wadowice

1500

2014

Maria Adamska

 

Krzeszowice

1500

2015

Monika Bysina

pwd.

Kraków-Śródmieście

1500

2016

Maciej Wcisło

pwd.

Kraków-Krowodrza

1500

2017

Mateusz Siudek

pwd.

Podkrakowski

1500

2018

Dawid Nawalaniec

pwd.

Brzesko

1500

2019

Jakub Belak

pwd.

Andrychów

1500

2020

Agnieszka Madejska

pwd.

Kraków-Nowa Huta

1500

 

Najlepszy Hufcowy Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej. Nagroda im hm. Stanisława Spólnika.

 

Rok

Hufcowy Roku

stopień

Hufiec

Nagroda (zł)

2013

Marcin Homel

hm.

Wadowice

1500

2014

Joanna Sierant

hm.

Kraków-Podgórze

1500

2015

Artur Walkowiak

phm.

Andrychów

1500

2016

Anna Gęgotek

phm.

Olkusz

1500

2017

Michał Łesyk

hm.

Kraków-Podgórze

1500

2018

Ewa Siudek

hm.

Podkrakowski

1500

2019

Nie wyłoniono

-

-

-

2020

Maria Walkowiak

hm

Andrychów

1500

 

 1. Wyróżnienia dla członków Stowarzyszenia

W poniedziałek 7 czerwca 2021 roku w ramach obchodów Święta Miasta Krakowa, odbyła się uroczość wręczenia Odznak "Honoris Gratia". Do Sali Miedzianej Muzeum Krakowa przybyły osoby w różnym wieku, reprezentujące różne środowiska, które połączyła wieloletnia działalność dla Krakowa i jego mieszkańców.

Punktualnie o godzinie 16.00 uroczystość rozpoczął sygnał Hejnału Mariackiego, odegrany przez Jana Sergiela, strażaka hejnalistę z wieży mariackiej. Następnie Pan Jacek Majchrowski prezydent Krakowa serdecznie podziękował wszystkim wyróżnionym za zaangażowanie, działalność społeczną na rzecz Krakowa i wręczył przyznane odznaki "Honoris Gratia".

W imieniu wyróżnionych serdeczne podziękowania złożył Pan Zbigniew Glonek, od półwieku związany z Lajkonikowym orszakiem, a od 1988 roku, wcielający się w postać Lajkonika.

Z przyjemnością możemy poinformować, że wśród 18 wyróżnionych znalazł się członek Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie Druh phm. Jan Kocoł – członek 12 KDH, instruktor w Szczepie ZHP „Dzieci Kazimierza” i Staromiejskiego Hufca ZHP „Wawel” w Krakowie.

Ze względu na ograniczenia związane na panującą pandemię koronawirusa uroczystość miała kameralny charakter, a niecodzienną atmosferę spotkania utrwalił Pan W. Majka.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy, życzymy zdrowia i wytrwałości w dalszej pracy na rzecz naszego Miasta i naszego Stowarzyszenia.

 1. XIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SPH.


MDK „Dom Harcerza” – 19 czerwca 2021 r.

Nareszcie… W związku ze stopniowym luzowaniem obostrzeń związanych z obowiązującym stanem epidemii, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie podjął decyzję o organizacji zebrania sprawozdawczego w sobotę 19 czerwca br. w sali widowiskowej MDK „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18.

XIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie było okazją, do radosnego spotkania dawno niewidzianych przyjaciół. W zebraniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością: Pani Monika Stankiewicz-Kopeć – Doradca Wojewody Małopolskiego, Pan Zbigniew J. Terlecki – Prezes Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD, Pani Renata Kloryga – Sekretarz Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD, hm. Mariusz Siudek – Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Punktualnie o godzinie 11:00 w imieniu własnym, a także nieobecnej z powodu choroby hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej Prezes SPH, przybyłych serdecznie powitał prowadzący część oficjalną hm. Stanisław Piasecki – wiceprezes SPH. Po odśpiewaniu Hymnu Harcerskiego przystąpiono do pierwszego punktu – wręczenia odznaczeń przyznanych członkom naszego stowarzyszenia w uznaniu ich wieloletniej służby instruktorskiej oraz aktywnej działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych dokonała Pani Monika Stankiewicz-Kopeć – Doradca Wojewody Małopolskiego, której towarzyszył hm. Stanisław Piasecki. W uznaniu za wieloletnią służbę instruktorską, zaangażowanie oraz aktywną działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży wręczone zostały medale:

 • 100-lecia Odzyskania Niepodległości – odznaczeni zostali: hm. Zofia Barus, hm. Jerzy Fedirko, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Andrzej Słowik oraz hm. Marian Młynarski1 (odznaczenia dokonano w miejscu zamieszkania).

 • Komisji Edukacji Narodowej – odznaczenie otrzymali: hm. Anna Żurawel-Drwota i hm. Bogdan Makary, któremu choroba uniemożliwiła osobiste odebranie odznaczenia (w jego imieniu medal odebrała hm. Zofia Barus – była komendantka Hufca ZHP Kraków-Śródmieście im. Mikołaja Kopernika)

Wyjątkowe odznaczenia przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Medal im. Henryka Jordana z rąk Pana Zbigniewa J. Terleckiego – Prezesa Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD odebrali: hm. Ferdynand Nawratil i hm. Janusz Wojtycza. Z kolei Pani Renata Kloryga – Sekretarz Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD wręczyła Odznaki „Przyjaciel Dziecka”. Odebrali je Druhny i Druhowie: Małgorzata Hryniewicz, Dorota Piróg-Niemiec, Wiktor Dardziński, Andrzej Ożóg działający na co dzień w 19 Zuchowej Gromadzie Krasnalek Borkowskich i 19 Zuchowej Gromadzie Wilczków Borkowskich.

Następnie w uznaniu wieloletniej służby instruktorskiej i zaangażowania w działalność na rzecz naszego Stowarzyszenia hm. Bogdan Dudkowski został odznaczony Medalem „Za Zasługi dla SPH”, Odznaczenie wręczał hm. Stanisław Piasecki – wice prezes SPH.

W imieniu odznaczonych podziękowania złożył hm. Ferdynand Nawratil.

Z przyjemnością uczestnicy zebrania wysłuchali słów Gości Pani Moniki Stankiewicz-Kopeć – Doradcy Wojewody Małopolskiego, Pana Zbigniewa J. Terleckiego – Prezesa Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD i hm. Mariusza Siudka – Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, którzy dziękowali za zaangażowanie i życzyli członkom Stowarzyszenia dalszych sukcesów oraz satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć.

Hm. Stanisław Piasecki serdecznie podziękował za miłe słowa i zapewnił, że jako Stowarzyszenie kontynuować będziemy działalność na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Chorągwi krakowskiej ZHP.

Po tym miłym akcencie przystąpiono do realizacji dalszego porządku obrad. Nad ich sprawnym przebiegiem czuwali hm. Stanisław Piasecki i hm. Wiesław Wójcik, wspierani przez niezawodną hm. Magdalenę Migacz, której powierzono funkcję protokolanta.

Zgodnie z przyjętym bez uwag porządkiem obrad wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, a następnie obecni wysłuchali sprawozdania merytorycznego z działalności w okresie od 27 czerwca 2020 roku do 19 czerwca 2021 roku (uzupełnionego multimedialną prezentacją) oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił hm. Ferdynand Nawratil, który jednocześnie w imieniu Komisji zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020 rok. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Na koniec omówione zostały bieżące sprawy Stowarzyszenia m.in. Obóz Żeglarski „MAZURY 2021” (26 VI – 10 VII 2021 r.); XI Jesienna Górska Wycieczka Stowarzyszenia (1-3 X 2021 r. Koninki); wyjazd do Sanatorium w miejscowości Truskawiec na Ukrainie (11-23 X 2021 r.); Marsz Niepodległości (11 XI 2021 r.). Wobec wyczerpania porządku obrad hm. Wiesław Wójcik ogłosił ich zamknięcie i podziękował obecnym za udział oraz zaprosił do odśpiewania pieśni „Bratnie słowo sobie dajem”.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa zebranie miało skromniejszy charakter i odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego. W zebraniu uczestniczyło 51 członków Stowarzyszenia dla których nie zabrakło kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek i paluszków.

Miłą niespodziankę dla uczestników Walnego Zebrania stanowiły pozycje autorstwa członków Komisji Historycznej ZHP Chorągwi Krakowskiej, które przegotował hm. Janusz Wojtycza. Można było również nabyć jubileuszowe wydawnictwa SPH: „Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Kraków 2000-2020” i śpiewnik „Śpiewajmy …”. Natomiast dzięki okolicznościowej wystawie zdjęć z życia SPH odżyły wspomnienia. Autorem plansz był hm. Krzysztof Poniedziałek. Z kolei harcmistrze Barbara i Jacek Kucharscy zaprezentowali pierwszy tom obszernej, bogato ilustrowanej kroniki – „Hufiec ZHP Kraków-Podgórze lata 1921-1973”.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom MDK „Dom Harcerza” na czele z Panem Mirosławem Lisikiem oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie XIII Walnego Zebrania Sprawozdawczego SPH: hm. Tadeuszowi Kubasowi, hm. Magdalenie Migacz oraz hm. Jolancie i hm. Jarosławowi Balonom za kilka wspólnie zaśpiewanych harcerskich piosenek.

 1. Obóz Żeglarski Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
  „Mazury 2021”

 sprawozdanie mazury 2021

 

Po rocznej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną w kraju, w bieżącym roku udało się zorganizować po raz dwunasty obóz żeglarski „Mazury 2021”. Niestety ze względu na ograniczenia oraz niepewną sytuację udało się zebrać obsadę uczestników na dwie łodzie żaglowe.

W marinie „Bełbot” w m. Wilkasy, zostały wyczarterowane na potrzeby obozu 2 jachty: typu „Tango 760 czarter” oraz typu „Bolero 850”. Stanowiły one w terminie 26.067.- 9.07.br. dla trzynastu uczestników obozu bazę dla przygody na jeziorach mazurskich.

Do Wilkas uczestnicy obozu dotarli samochodami wyruszając z Krakowa w dniu 26.06 w godzinach wczesnoporannych. Na miejsce uczestnicy przybyli w godzinach popołudniowych, z postojem w porze obiadowej na spożycie posiłku. Po przejęciu łodzi przez sterników, część uczestników (grupa kwatermistrzowska) udała się na zakupy, w celu zaopatrzenia obozu w prowiant oraz niezbędne przedmioty codziennego użytku. Pozostali uczestnicy przystąpili do klarowania łodzi i swoich osobistych rzeczy na łodziach. Po wyczerpującym dniu udaliśmy się na zasłużony odpoczynek do koi na łodziach zgodnie z przydziałami do wacht. Pierwszy obozowy dzień rozpoczął się zajęciami w wachtach związanymi z klarowaniem łodzi i przygotowaniami do wypłynięcia. O godz. 11.00 odbył się uroczysty apel, na którym, Komendant Obozu hm Tadeusz Kubas powitał uroczyście uczestników obozu oraz przedstawił Kadrę obozu i składy poszczególnych wacht:

 • Komendant Obozu - hm Tadeusz Kubas
 • Kwatermistrz - Władysław Czechowski
 • Oboźny - Tadeusz Ożóg, Krzysztof Kozik
 • Sternikami na łodziach byli Komendant Obozu i Kwatermistrz.

Tematami poruszanymi podczas apelu było zapoznanie z regulaminem i organizacją obozu. Zasadami wspólnego pobytu i współpracy a przede wszystkim zasadami bezpieczeństwa na obozie. Został również przedstawiony plan obozu wraz z marszrutą. Po apelu prowadzone były dalsze prace związane z przygotowaniem jachtów do wypłynięcia oraz instruktażem załóg o zachowaniu na jachcie podczas manewrów oraz przy składaniu masztów.

Po obiedzie wyruszyliśmy z mariny i pokonując kanał Niegociński, wpłynęliśmy na wody Jeziora Niegocin, następnie J. Boczne i zatoka Kula, gdzie zacumowaliśmy.

Wieczorem odbyło się ognisko z gawędą d-ha Komendanta na temat historii powstania i dwudziestoletniej działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. Po ognisku pożegnanie dnia.

Następnego dnia zgodnie z codziennym rytuałem pobudka, powitanie dnia, zaprawa poranna, apel, śniadanie i przygotowania do wypłynięcia w kolejny etap. Marszruta przez najbliższe dni wiodła w kierunku południowym poprzez J. Jagodne, kanały na J. Tałty i J. Bełdany. Po nocy spędzonej przy polu namiotowym „Przy promie” wyruszyliśmy pod żaglami w kierunku śluzy „Guzianka”. Nowa śluza „Guzianka II” wybudowana w pobliżu starej śluzy, umożliwiła szybkie śluzowanie i wypłynięcie na jeziorka prowadzące w kierunku miejscowości Ruciane-Nida. Nowa śluza pozwala na jednoczesne śluzowanie 8 jednostek pływających. Jest to śluza o pionowych ścianach i służy do przemieszczenia jednostek w ramach ruchu turystycznego. Natomiast stara śluza obsługuje przede wszystkim ruch tzw. „Białej floty mazurskiej”. Cumowanie w marinie „U Faryja” w m. Ruciane pozwoliło na uzupełnienie zapasów żywności. Kolejnym etapem naszej wędrówki było Jezioro Nidzkie, które na przeważającym obszarze jest „Rezerwatem przyrody” otoczony Puszczą Piską, stanowi strefę ciszy. Nasze cumowanie odbyło się w pobliżu leśniczówki „Pranie”. Oczywiście wszyscy uczestnicy odwiedzili słynną leśniczówkę, w której przez wiele lat mieszkał i tworzył Konstanty Ildefons Gałczyński twórca słynnego teatrzyku „Zielona Gęś”. Ze względu na ciszę i uroki tego miejsca nasz pobyt w tym miejscu trwał dwie doby. Pozwoliło nam to na popływanie na żaglach po jeziorze Nidzkim w kierunku zatok Zamordeje. Wiatr niestety nie zawsze sprzyjał, jednak bardziej w sensie jego braku.

Przy skromnym ognisku ze względu na bezpieczeństwo, w godzinach popołudniowych został przy pomocy uczestników obozu pod dowództwem Komendanta przygotowany wspólny kociołek strawy, którą spożyli wszyscy uczestnicy obozu. Niestety dotychczas sprzyjająca pogoda nie pozwoliła nam spędzić wieczoru przy ognisku.

Po wizycie na Jeziorze Nidzkim obieramy kierunek powrotny, a więc na północ. Przeprawa przez „Guziankę II” i długie żeglowanie po jeziorze Bełdany w kierunku J. Mikołajskiego i m. Mikołajki. Krótki postój w marinie pozwala załogom na zwiedzenie miasta oraz uzupełnienie zapasów. Następnie kierunek jezioro Tałty i kanały. Postój w uroczej marinie „Zielony Gaj”.

Obieramy kierunek J. Jagodne, gdzie w zatoce naprzeciwko płw. Kula robimy krótki postój na obiad. Po posiłku kierujemy się na J. Niegocin, kanał Niegociński i wieczorem dobijamy do portu w Wilkasach. W godzinach południowych wypływamy na J. Kisajno, gdzie ku naszemu zaskoczeniu (niedziela) ruch na jeziorze, jak na ulicach zatłoczonego Krakowa. Płynąc na żaglach sternicy musieli mieć oczy naokoło głowy, bo zasada „ograniczonego zaufania” obowiązuje (zwłaszcza przy łodziach motorowych). Była okazja do ćwiczenia tzw. pierwszeństwa drogi pod żaglami. Po nocy spędzonej na J. Dargin (Królewski Róg) płyniemy na J. Mamry i dopływamy do pomostu znanego uczestnikom poprzednich obozów w okolicy m. Przystań. Dzięki uprzejmości obecnego użytkownika nie musimy nocować w towarzystwie innych łodzi. Jest to niestety coraz trudniejsze, bo miejsc o dzikim charakterze jest coraz mniej dostępnych. Oczywiście korzystamy z okazji i wybieramy się na zwiedzanie pobliskich słynnych bunkrów – siedziby Dowództwa Wojsk Lądowych III Rzeszy w Mamerkach. Część uczestników wyruszyła na wyprawę wzdłuż wykonanej części projektowanego kanału Mazurskiego i niedokończonej największej projektowanej śluzy na trasie kanału niedaleko m. Leśniewo Górne. Ogrom budowli robi niesamowite wrażenie, jednak w drodze powrotnej zapamiętaliśmy bardzo dokuczliwe i kąsające komary i inne latające „gady”.

Następnego dnia płyniemy do Węgorzewa. Miasto jest oddalone od brzegów jeziora, jednak wpłynięcie do niego uporządkowanym od przeszkód kanałem nie stanowi żadnych problemów bez konieczności składania masztów. Wpływamy do pięknie zagospodarowanych nabrzeży z marinami.

Oczywiście zwiedzamy miasto, robimy uzupełniające zakupy oraz spożywamy posiłek. Po opuszczeniu miasta kierujemy się na J. Święcajty i tam spędzamy spokojną noc, choć komary nadal nam towarzyszą. Kolejny dzień to opłynięcie przy bardzo korzystnych wiatrach J. Święcajty i powrotne wypłynięcie na J. Mamry oraz J. Dargin. W porze obiadowej zacumowaliśmy w bardzo przyjaznej jak się okazało marinie Sztynort. Cumowanie na noc, ze względu na brak możliwości na dziko, odbyło się w zatoce Zimny Kąt na J. Kisajno. Wieczór spędziliśmy na wspólnym posiłku, przy usmażonych na ognisku kiełbaskach. Niestety warunki nie pozwoliły na wspólny wieczór przy ognisku.

Ostatni dzień wędrówki kierujemy poprzez J. Kisajno w kierunku kanału Łuczańskiego, na trasie którego w centrum Giżycka znajduje się zabytkowy obrotowy most drogowy. Zatrzymując się przy nabrzeżu kanału udajemy się na zwiedzanie m. Giżycka a przed wypłynięciem w dalszą drogę uczestnicy obozu obserwują sposób uruchomienia obrotu mostu. Jest co podziwiać.

Przy wyjściu z kanału na J. Niegocin dopada nas niestety po raz pierwszy podczas obozu front atmosferyczny. Sygnały ostrzegawcze skutecznie zmusiły nas do szybkiego skierowania się w kierunku Kanału Niegocińskiego. Ulewa towarzysząca przyjściu frontu wymogła na uczestnikach ubranie sztormiaków. Po wpłynięciu do kanału oraz dotarciu na J. Tajty, stawiamy maszty i spokojnie (przy lejącym deszczu) cumujemy w macierzystej marinie „Bełbot”. Kilkugodzinne opady skutecznie zablokowały przeprowadzenie prac związanych z przygotowaniami do zakończenia rejsu. Na szczęście przed zapadnięciem zmroku opady ustały.

Poranek ostatniego dnia pobytu okazał się bardzo łaskawy. Od wczesnych godzin rannych świeciło słońce, wiał przyjemny lekki wiaterek, co pozwoliło na szybkie wysuszenie wszelkich zmoczonych rzeczy dnia poprzedniego. Od godzin rannych przystąpiono do zajęć związanych z pakowaniem rzeczy osobistych i klarowaniem łodzi. Zdanie łodzi odbyło się bez zakłóceń i o godz. 12.00 rozpoczął się apel pożegnalny. Komendant obozu podsumował przebieg obozu, podziękował wszystkim uczestnikom za szczęśliwy i bezpieczny przebieg całego obozu. Wszyscy uczestnicy obozu otrzymali drobne upominki w postaci szekli, breloczków i innych drobiazgów o tematyce żeglarskiej.

Szczególne podziękowania Komendant skierował do kol. kol. Krzysztofa i Tadeusza z podziękowaniem za pełnienie funkcji oboźnego oraz zaangażowanie na łodziach przy pomocy sternikom. Podziękowania skierował również do dh. Władysława za pełne zaangażowanie w funkcję sternika. Apel zakończył oficjalną część obozu.

Ok. godz. 13.30 po zapakowaniu się do samochodów wyruszyliśmy w podróż do Krakowa.

W tym miejscu należy wyrazić wielkie podziękowanie skierowane do Panów Macieja N., Sławomira K. oraz Andrzeja O. - rodziców uczestników obozu, za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w transporcie uczestników obozu.

Podział na WACHTY

Wachta I
„Bolero 805”

Wachta II
„Tango czarter”

Władysław CZECHOWSKI

Tadeusz KUBAS

Stanisław Ożóg

(03)

Krzysztof Kozik

(03)

Karol Kowalski

(04)

Jędrzej Niemiec

(07)

Karolina Kozik

(07)

Stanisław Ożóg

(07)

Magdalena Kozik

(10)

Michał Jakubas

(07)

Julia Dębińska

(07)

Aleksander Kubas

(12)

Marek Hryniewicz

(08)

  

Daria Dunaj **

(07)

*np. (02) - rok urodzenia (2002)

** - od dnia 4.07.

 1. Pod znakiem salamandry plamistej, czyli XI Jesienna Górska Wycieczka SPH „Ostoja Górska” – Koninki k. Poręby Wielkiej

W piątkowe popołudnie 1 października 2021 roku, pozostając wiernymi tradycji uczestnicy Jesiennej Górskiej Wycieczki SPH ponownie przybyli do ośrodka wypoczynkowego „Ostoja Górska”, położonego na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Przybywających, a było ich aż 32 osoby, serdecznie witali organizatorzy wycieczki i kierowali ich do wyznaczonych kwater. Po zakwaterowaniu i posiłku przyszła pora na „Spotkanie z Piosenką” oraz inne atrakcje. Pierwszą z nich był konkurs pod hasłem „Pięknie w Gorcach jest jesienią!” który przygotował Druh Władysław, zapalony krajoznawca i turysta. Dzięki niemu mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę o Gorcach, Gorczańskim Parku Narodowym, faunie i florze oraz dziedzictwie kulturowym i Władysławie Orkanie „piewcy regionu”. W rywalizacji czterech zespołów najlepszym okazał się zespół Krysi, w którym prym wiodła Grażynka. Zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody. W konkursowe zmagania wplecione były tradycyjne piosenki turystyczne i kultowe „Jagódki” do śpiewania których tym razem zachęcał Marcin. Nie zabrakło także imieninowych życzeń i tradycyjnego „Sto lat” dla październikowej solenizantki – Teresy. Tereniu jeszcze raz przyjmij od nas najwspanialsze życzenia imieninowe. Dzięki współczesnym komunikatorom w wieczorze mogli także uczestniczyć nieobecni ciałem m. in. Druhna Prezes SPH – Danusia, Jacek i Ewa. A potem przyszła pora na „wieczorne i nocne Polaków rozmowy”. Wieczór upłynął nam w cudownych nastrojach. Szkoda, że trwał tak krótko…

Drugi dzień wycieczki powitał nas ciepłymi promieniami słońca i piękną jesienną pogodą, która zachęcała do wędrówek po gorczańskich szlakach. Wprawdzie lat nam przybywa, ale entuzjazm i zapał do górskich wędrówek pozostał ten sam. Szybko sformowały się grupy, które po śniadaniu wyruszyły w różnych kierunkach m. in. na Turbacz, Tobołów, ścieżkami Gorczańskiego Parku Narodowego, do Poręby Wielkiej i przysiółka Zagronie, gdzie urodził się piewca Gorców – Władysław Orkan. Dzień pełen wrażeń i atrakcji zakończyły pogaduchy, kulinarna uczta pod chmurką i wieczór ballad i szant w wykonaniu Marcina. Wieczorne spotkanie przy ognisku było także okazją do zaznajomienia się z licznymi turystycznymi zamierzeniami Zarządu Stowarzyszenia (o ile szyków nie pomiesza nam pandemia). Ciekawie mówił o nich Wice Prezes SPH Druh Staszek. Są to m. in. wyjazd do sanatorium w Truskawcu (w roku bieżącym i przyszłym); Akcji „Znicz’2021”; Marsz Niepodległości; wyjazd na Polesie; wycieczka promem po Morzu Bałtyckim do 4 europejskich stolic: Rygi, Sztokholmu, Helsinek i Tallina; oraz wakacyjne – obóz żeglarski i wyjazd na Chorwację. Piękna, złota, polska jesień powitała nas także w niedzielny poranek. Niestety przyszedł czas rozstania i powrotu w domowe pielesze. Jeszcze sesja fotograficzna, ostatnie spacery po najbliższej okolicy… A potem przy gorącej kawie lub herbacie podsumowaliśmy tegoroczną jesienną eskapadę. Cieszy nas ogromnie, że nasze Stowarzyszenie tak się rozwija, że nasze imprezy cieszą się popularnością i frekwencja jest godna podziwu. Wznosimy „toast” za Małgosię i Andrzeja i bardzo serdecznie dziękujemy za organizację wycieczki i mile spędzony czas…Jedenasta Jesienna Górska Wycieczka SPH w Krakowie przeszła w ten sposób do historii…

PS. Już dziś zapraszamy na szlaki Beskidu Śląskiego na kolejną odsłonę z cyklu Jesienna Wycieczka Górska SPH w Krakowie.

 

 1. Pobyt w sanatorium w Truskawcu na Ukrainie (11 -23.11.2021 r.)

Truskawiec, to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie. Posiada unikalne w skali światowej pokłady wód mineralnych takich jak: Naftusia, Zofia, Maria, Bronisława i inne. Sanatorium znajduje się w strefie parkowej kurortu, w pobliżu jest las i jezioro. Trzypiętrowy budynek sanatorium ma niezwykłą budowę. Centralnym miejscem jest Ogród Zimowy, pełen egzotycznych roślin. Połączony jest on z korpusem mieszkaniowym, leczniczym oraz stołówką. Wszystko znajduje się pod jednym dachem co stwarza niepowtarzalną atmosferę. Stąd po raz drugi zdecydowaliśmy się na przyjazd właśnie do tego sanatorium. Pierwszy raz byliśmy tutaj w roku 2019, a w roku ubiegłym (2020) z uwagi na COVID-19 musieliśmy odwołać przyjazd.

W roku bieżącym do Truskawca wyjechało 43 uczestników, poniżej lista:

1

BIEDROŃSKA-SŁOTA Beata

2

BIAŁECKI Zbigniew

3

KARNICKA-BIAŁECKA Elżbieta

4

BOGUSŁAWSKI Leszek

5

BOGUSŁAWSKA Teresa

6

DUDKOWSKI Bogdan

7

DUDKOWSKA Ewa

8

DOBOSZ Teresa

9

JACH Aldona

10

JACH Krzysztof

11

JARZYNA Jadwiga

12

JELONEK Adam

13

JUREK Zofia

14

KĘPA Grażyna

15

KMIECIK Andrzej

16

KMIECIK Barbara

17

KOMOROWSKA Małgorzata

18

KOWALEWSKA Wanda

19

KUCHARSKA Bernadeta

20

KUCHARSKI Władysław

21

MALERKO Zofia

22

MERSTALLINGER Hanna, Maria

23

MERSTALLINGER Tomasz

24

MRÓZ Irena

25

MRÓZ Andrzej

26

OPALIŃSKA-JELONEK Zofia

27

PIASECKA Anna

28

PIASECKI Stanisław

29

RACZYŃSKA Maria

30

PIETSCH - VALENTA Kaja

31

PODWYSOCKA-KOBYLSKA Beata

32

REINHARD-CHLANDA Małgorzata

33

RYKS Ewa

34

RYSZ Jerzy

35

SZATAN Teresa

36

TARNAWSKA Anna

37

TARNAWSKI Jerzy

38

TEKIELA Grażyna

39

WERESZCZYŃSKI Bogusław

40

WERESZCZYŃSKA Elżbieta

41

WÓJCIK Marzena

42

WÓJCIK Maria

43

WYWIAŁ Krystyna

 

Program pobytu obfitował w wiele wydarzeń, po pierwsze kwestie czysto lecznicze, czyli badania lekarskie i udział w zabiegach leczniczych przepisanych przez lekarza prowadzącego. W sumie ta część pobytu zajmowała codziennie do południa, a po obiedzie dodatkowo 2, 3 godziny. W czasie „wolnym” braliśmy udział w wycieczkach, m. in. dwa razy byliśmy we Lwowa, do Borysławia i Twierdzy TUSTAŃ oraz do Drohobycza. Do tego należy dodać udział w wieczorku zapoznawczym i pożegnalnym, wyjście do Delfinarium, zwiedzanie Truskawca oraz udział w koncercie słynnego zespołu muzyki ludowej „BARWY KARPAT w ramach Wieczoru Ukraińskiego. Aż dziw bierze, że udało się zorganizować kilka harcerskich „Kominków”.

Druhna Beata Biedrońska-Słota tak zapamiętała wyjazdy do Lwowa:

„Nasz pobyt w Truskawcu w tym roku obfitował w ciekawe wydarzenia.

W sobotę (16.10.2021 r.) wyjechaliśmy do Lwowa specjalnie, aby znowu zobaczyć Teatr Opery i Baletu. Teatr zaprojektował pod koniec XIX wieku Zygmunt Gorgolewski. Fasadę ozdobiły rzeźby Antoniego Popiela i Wójtowicza, a w foyer na piętrze, dziś pięknie odnowione, sceny z różnych utworów literackich. Wizyta w teatrze, prócz spektaklu, bardzo dobrze wystawionego i świetnie zaśpiewanego, zwykle składa się też z możliwości obejrzenia kurtyny namalowanej przez Henryka Siemiradzkiego. Tym razem niestety, nie było nam dane. Zdaje się, że kurtyna ta opuszczana bywa tylko w z okazji premier.

Zaraz po spektaklu trzeba było wracać do naszego super Sanatorium w Truskawcu. Niektórzy jeszcze przed spektaklem zdążyli zobaczyć Katedrę Ormiańską zbudowaną w XIV wieku i pięknie ozdobioną znacznie później, na początki zeszłego wieku, mozaikami Józefa Mehoffera w kopule osadzonej na dwunastobocznym tamburze i niezwykłej urody freskami autorstwa Jana Rosena. Wnętrze aktualnie dostępne jest tylko częściowo, rozpoczęto bowiem konserwację od dawna zresztą wyczekiwaną. Miejsce spoczynku Marii Konopnickiej na Cmentarzu Łyczakowskim. Znicze zapalają od lewej Druhna Grażyna Kępa, po prawej Druhna Ewa Dudkowska.

Dalszy ciąg zwiedzania nastąpił w niedzielę. Najpierw oczywiście niezwykły Cmentarz Łyczakowski z zastygłą historią. Leżą tu Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Władysław Bełza, Artur Grottger, Stefan Banach, żołnierze napoleońscy, powstańcy listopadowi 1831, styczniowi 1873 i wielu, wielu jeszcze rodaków aż po najbardziej wzruszającą część – Cmentarz Orląt. Trudno tu powstrzymać łzy „mortui sunt, ut liberii vivimus”. Składamy Im cześć i kierujemy się do centrum miasta. Najpierw Plac Bernardyński z jednym z najpiękniejszych kościołów lwowskich. Wybudowany w stylu manieryzmu wg proj. Pawła Rzymianina, ozdobiony znakomitymi freskami. Prace konserwatorskie prowadzone były w nim przy pomocy polskich konserwatorów. W 1991 roku przekazany został przez władze miejskie wraz z częścią dawnego klasztoru greckokatolickiemu zakonowi Bazylianów. Dzięki temu zmiany we wnętrzu są minimalne, obrządek ten bowiem jako unicki, niewiele odbiega od łacińskiego.

Stamtąd prosto do Katedry, gdzie król Jan Kazimierz w 1656 roku ślubował Matce Boskiej „aby lud królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków był uwolniony”. W pięknej bazylice wita nas szczególnie ważna pamiątka – tablica poświęcona Oldze i Andrzejowi Małkowskim, twórcom harcerstwa polskiego, odsłonięta i poświęcona w katedrze łacińskiej we Lwowie w 1991 r. z okazji 80-lecia powstania pierwszych drużyn skautowych.

Tuż obok Kaplica Boimów, niezwykłe dzieło. Bogato zdobiona licznymi płaskorzeźbami zakrywającymi prawie całkowicie powierzchnie zgodnie z zasadą horror vacui, robi niezwykłe wrażenie, tak z zewnątrz, jak i wewnątrz Uwagę zwraca przede wszystkim bogato zdobiony, rzeźbiony ołtarz kaplicy, którego wykonanie przypisuje się Janowi Pfisterowi.

Jeszcze spacer wzdłuż pierzei Rynku. Wyróżnia się naturalnie fasada Czarnej Kamienicy, bo pokryta na czarno spatynowanym piaskowcem, zbudowana w 1582 roku. Była własnością króla Jana III Sobieskiego, dlatego zwana jest też królewską. Teraz mieści się w niej Muzeum Historyczne z wystawami i pomieszczeniami po remoncie, w których można zobaczyć rzemiosło artystyczne, portrety. Warto też zajrzeć na piękny renesansowy dziedziniec z krużgankami i kawiarnią na parterze.

Jeszcze zajrzeliśmy do pobliskiego kościoła jezuitów pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła. Został zbudowany przez Towarzystwo Jezusowe w stylu barokowym na początku XVII wieku, zamknięty przez rząd sowiecki w 1946 r. i przez kilkadziesiąt lat służył jako magazyn ksiąg. Wzorem dla świątyni był rzymski kościół Il Gesù. Sam kościół lwowski wykazuje podobieństwo do krakowskiego kościoła św. św. Piotra i Pawła (też inspirowanego Il Gesù); otrzymał zresztą identyczne wezwanie. W czasie, kiedy był magazynem ksiąg należących do Ossolineum we Lwowie, wnętrze wypełniały wielkie regały, ale dach przeciekał i był zniszczony tak dalece, że można było zauważyć rosnące na nim drzewa. Teraz trwają tam intensywne prace prowadzone dzięki Narodowemu Instytutowi Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Niektórzy zdążyli jeszcze zobaczyć zbiory Lwowskiej Galerii Obrazów im. Borysa Woźnickiego. Galeria po remoncie została otwarta ponownie. Mieści przy ulicy Stefanyka na przeciwko Ossolineum. Można zobaczyć tam dzieła Jana Piotra Norblina, Marcelego Bacciarellego, Kazimierza Wojniakowskiego, Antoniego Brodowskiego, Henryka Rodakowskiego, Artura Grottgera, Jana Matejki, Aleksandra Gierymskiego, Jana Stanisławskiego, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Chełmońskiego, Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego, Olgi Boznańskiej, Władysława Słowińskiego, Jacka Malczewskiego i innych wybitnych malarzy. Kolekcja ma olbrzymie znaczenie dydaktyczne, estetyczne i naukowe.

Wróciliśmy zadowoleni wieczorem, aby znów następnego ranka poddać się planowanym zabiegom. Resztę zobaczymy w przyszłym roku.”

Druhna Małgorzata Chlanda tak opisuje wycieczkę do Drohobycza:

„W środę 20 października odbyliśmy już ostatnią wycieczkę. Tym razem do Drohobycza – miasteczka oddalonego zaledwie kilkanaście kilometrów od truskawieckiego zdroju. Drohobycz niegdyś osławiony jako ośrodek złotodajnej ropy oraz unikatowego ozokerytu, nazywany „galicyjską Pensylwanią”, obecnie kojarzony jest głównie z legendarną postacią Brunona Schulza. Zwiedzanie pod kierunkiem przewodnika rozpoczęliśmy jednak od zabytkowej drewnianej cerkwi św. Jerzego z przełomu XV i XVI wieku, usytuowanej na przedmieściu miasteczka. Jej piękna bryła wyróżnia się zwartą sylwetą, nakryta jest trzema kopułami i opasana głębokimi podcieniami. Stanowi majstersztyk ciesielskiej konstrukcji! Ściany i kopułę dwukondygnacyjnego wnętrza zdobią freski w układzie pasowym przedstawiające sceny pasyjne; niestety zdemontowany do konserwacji ikonostas zastąpiony został fotograficzną atrapą. Kolejnym punktem odkrywania Drohobycza była wizyta w miejskim muzeum mieszczącym się w paradnym pałacyku dawnego naftowca. W salach parteru urządzono ekspozycję poświęconą Schulzowi, w postaci fotograficznej dokumentacji o życiu artysty oraz faksymiliów jego prac. Oprowadzała nas szefowa muzeum w języku ukraińskim, z czego niewiele można było zrozumieć. Największe zainteresowanie wzbudziły odkryte i wywiezione potajemnie do Izraela freski namalowane w czasie wojny do dziecinnego pokoju willi gestapowca Landaua. Obecnie można oglądać jedynie ich kopie. Natomiast sensację wzbudziły sale na piętrze, gdzie eksponowane są pozostałości cennej kolekcji rodziny Lanckorońskich z niedalekiego Rozdołu. Dla niektórych uczestników była to wielka niespodzianka! Poruszenie jakie wywołało to odkrycie spowodowało opóźnienie w programie dalszego zwiedzania. Zniecierpliwiona grupa oczekiwała na maruderów pod muzeum, by wspólnie podążyć dalszym szlakiem. W końcu ruszyliśmy dawną ulicą Mickiewicza w kierunku centrum, ale nieco rozproszeni i podenerwowani. Po drodze mijaliśmy okazałe pałacowe rezydencje bogatych przedsiębiorców zagłębia naftowego z przełomu XIX i XX wieku, wśród nich dom burmistrza Rajmunda Jarosza, dobroczyńcy i właściciela Truskawca. Przy końcu ulicy, na skwerze zatrzymaliśmy się przy pomniku Adama Mickiewicza, w formie popiersia na postumencie, z oryginalną tablicą wykutą w języku polskim, umieszczoną obecnie w niewidocznym miejscu, z tyłu, dla zdezawuowania polskiego dziedzictwa. Stąd blisko już jest do katolickiej fary, gotyckiego kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii i św. Bartłomieja. Niestety jego podwoje okazały się zamknięte. Stojąc na zewnątrz wysłuchaliśmy opowieści o zniszczonym zabytkowym wnętrzu, po wojnie brutalnie spostponowanym przez sowiecką władzę. Kościół zamieniony na magazyn książek zwożonych z pobliskich majątków, w końcu uległ pożarowi, ściany pokryte freskami osmolił ogień a cenną zawartość władze wywiozły pewnej nocy w niewiadomym kierunku. Oto smutny los wielu podobnych zabytków o rodowodzie polskim. Jeszcze jako ciekawostkę pokazano nam na szczycie elewacji trzy wmurowane elementy płaskorzeźbione: ręka, noga, mózg, które podobno miały stanowić inspirację dla znanego powiedzenia „ręka, noga, mózg na ścianie”. Teraz już w szybkim tempie podążyliśmy na słodki poczęstunek do dość ponurej restauracji. Nie wszyscy jednak byli usatysfakcjonowani takim rozwiązaniem. Mimo zapoznania się z kilkoma ciekawymi zabytkami zabrakło zobaczenia kilku istotnych miejsc m.in. domu Schulza czy poczucia przestrzeni rynku z ratuszem i starych uliczek. Na koniec skłoniliśmy kierowcę, by trasa powrotna prowadziła koło monumentalnej, świeżo odremontowanej synagogi, która uchodzi za jedną z największych w Europie.

Wieczór upłynął nam z kolei pod znakiem Rajmunda Jarosza. Dzięki zarchiwizowanemu wywiadowi z jego wnukiem, krakowskim aktorem, również Rajmundem Jaroszem, w Radiu Kraków z 2019 roku, z zapartym tchem wysłuchaliśmy interesującej opowieści o twórcy uzdrowiska, społeczniku, wieloletnim burmistrzu Drohobycza oraz historii rodziny. Pamięć o Jaroszach jest nadal żywa w Truskawcu, gdzie przetrwało wiele śladów ich działalności. Tragiczne losy młodszego pokolenia, pogodzenie się z utratą majątku, umiejętność przystosowania do nowej rzeczywistości, ale kierowanie się zawsze zasadą przyzwoitości, stanowi znamienny przykład losu podobnie doświadczonych w wyniku zawieruchy wojennej.

Słuchaliśmy w skupieniu wspomnień o świetności Truskawca, jego twórcach, mając poczucie, że przebywając w tym miejscu pozostajemy wdzięcznymi beneficjentami ich działalności.”

Dla formalności należy dodać, że kadrę stanowiły n/w Osoby:

 • Komendant – hm Stanisław Piasecki
 • Kwatermistrz – hm Krystyna Wywiał
 • Lekarz – hm Bogdan Dudkowski
 • Pielęgniarka – Aldona Jach

Reasumując, był to kolejny wspólny bardzo udany wyjazd i oby było nam dane spotkanie się w takim gronie w Truskawcu za rok.

 

 1. Akcja „Znicz 2021”

A choć ich życia płomień zgasł
To myśli o nich
są przecież w nas…
Maria Czerkawska

Aby tradycji stało się zadość, jak co roku, hm. Danuta Noszka-Leśniewska i hm. Jerzy Klinik zaprosili członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Kręgu Seniorów w Hufcu Kraków-Podgórze do odwiedzenia nekropolii na których miejsce wiecznego spoczynku znaleźli harcerze, instruktorzy, przyjaciele i sojusznicy krakowskiego harcerstwa. Odwiedzanie grobów zmarłych trwało kilka dni.

Na znanych sobie mogiłach zmarłych Koleżanek i Kolegów zapaliliśmy znicze. Przy każdym zapalonym zniczu na znak pamięci umieszczaliśmy też chorągiewki z napisem: „Pamiętamy! Czuwaj! Święto Zmarłych” oraz logo i nazwą „Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”. Poza licznymi krakowskimi nekropoliami byliśmy także w Wadowicach i Chrzanowie.

W piątkowe popołudnie, 28 października 2021 r., podgórscy seniorzy ze szczepów: „Czwartacy”, „Dzieci Pioruna”, „Fioletowej Trójki”, „Gwieździstego”, „Koliba”, „Promyto” oraz 7 DH-rzy im. Wł. Jagiełły podczas półtoragodzinnego spaceru po największej podgórskiej nekropolii przy ul. Wapiennej ozdobili około 20 grobów.

Spacer poprowadzili Druhowie harcmistrze: Wiesław Wójcik, Tadeusz Żelazny i Władysław Dobosz.

PS. Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że akcję upamiętnia pamięci Tych, których nie ma wśród nas koordynował hm. Tadeusz Kubas.

 

 1. Strona Internetowa

Zarząd SPH informuje, że od dnia 1 lutego 2010 roku jest aktywna STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony: www.sph-krakow.pl

Na stronie umieszczane są m. Inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH , ważne ogłoszenia oraz informacje o zrealizowanych zadaniach. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony i częste jej odwiedzanie.

Zarząd Stowarzyszenia monitoruje zainteresowanie naszą stroną internetową poprzez Google Analyties (ilość wejść na stronę, ilość użytkowników z niej korzystających, ilość odsłon itp.). Mamy użytkowników z kilkudziesięciu Państw, w tym z: Australii, Brazylii, Kanady, Nigerii, Pakistanu, Senegalu, Stanów Zjednoczonych i Turcji.

Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Finanse Stowarzyszenia

 Składki członkowskie

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kwota (zł)

2580

3230

2940

3670

5620

5290

6130

5740

5660

6065

7740

8844

Wpływy ze składek członkowskich w latach 2010 – 2021

Wpływy ze składek członkowskich w latach 2010 – 2021

W bieżącym roku „ściągalność” składek członkowskich wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 14,26 %. Według zestawienia przygotowanego przez Druhnę hm Krystynę Wywiał (Skarbnik SPH ) na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu składek na konto Stowarzyszenia wpłynął kwota 8.844,- zł.

Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).

PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu od dnia 01.01.2020 składka członkowska wynosi 10,- zł miesięcznie. Zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia opłata składek jest obowiązkowa..

Wpływy z 1%

 Jak co roku zwracamy się do członków SPH z gorącą prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2019 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia, oraz zachęcili swoje Rodziny, Przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej statutowej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym. Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia i dzięki nim mieliśmy większą możliwość wspierania zarówno działalności harcerskiej jak i (w losowych przypadkach) byłych instruktorów.

Poniżej podajemy wykaz wpływów z 1% w latach 2107 - 2020.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kwota (zł)

5954

6386

5126

5510

4636

4253

4171

3970

2991

3136

3063

2569

Wpływy pozyskiwane z 1 odpisu od podatku w latach 2010 – 2021

Wpływy pozyskiwane z 1% odpisu od podatku w latach 2010 – 2021

W ostatnich latach wpływy z 1% maleją, w stosunku do roku 2020 nastąpił spadek o 16,13% .

 Wydatki

Koszty działalności statutowej.

 

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kwota (zł)

27710

43847

51573

46343

46433

59263

71446

131949

194885

205969

26503

101974

Koszty działalności statutowej w latach 2010 - 2021

 Pomoc finansowa dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskiej

 

Pomoc finansowa dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskiej ZHP:

Od samego początku działalności Stowarzyszenia jednym z najważniejszych zadań kolejnych Zarządów było zapewnienie pomocy materialnej i finansowej dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskiej ZHP (Komendy Chorągwi, poszczególnych Hufców czy też Drużyn). Niestety mimo wielu działań nie udało się pozyskać sponsorów wśród osób fizycznych czy też prawnych. W ostatnich latach Zarząd Stowarzyszenia przyjął zasadę, że składki wpłacone przez członków SPH przekazywane są w większości na działalność statutową jednostkom organizacyjnym Chorągwi Krakowskiej ZHP. Są to kwoty ok. 3.500,- zł rocznie.

Jednocześnie uważamy, że problem dofinansowania Związku Harcerstwa Polskiego powinien być rozwiązany na szczeblu centralnym poprzez dotacje z budżetu Państwa. Miała te sprawy uregulować tzw. Ustawa o Harcerstwie, ale na dzień dzisiejszy skończyło się tylko na zapowiedziach jej wprowadzenia.

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kwota (zł)

3.360,-

3.799,36

3.500,-

1.666,70

3333,40

4931,90

3654,4

3333,40

1500

3000

3000

Pomoc finansowa dla Chorągwi Krakowskiej 2

Pomoc finansowa dla Chorągwi Krakowskiej ZHP w latach 2011 - 2021

 

 • Rok 2011 – 3.360,- zł
  Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; darowizna na działalność statutową K.CH. – 1.860,- zł
 • Rok 2012 – 3.799,36 zł
  Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; zakup książki „Harcerski Szlak” – 1599,36,- zł ; dotacja na remont spalonej Harcówki (Szczep „Gwieździsty” Hufiec ZHP Kraków-Podgórze) – 500,- zł; opłacenie składki w KOZŻ – 200,- zł
 • Rok 2013 – 3.500,- zł
  Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; darowizna na działalność statutową K.CH. – 1.000,- zł; dotacja na wydania pracy dyplomowej Druha phm Michała Łesyka: „Hufiec Harcerzy Kraków-Podgórze w latach 1945-1949” – 1000,- zł
 • Rok 2014 - 1.666,70 zł
  Nagroda dla Hufcowego Roku – 1.666,70 zł; ujęta w preliminarzu nagroda dla Drużynowego Roku w wysokości 1.666,70 zł została wypłacona w styczniu 2015 roku.
 • Rok 2015 – 3333,40 zł
  Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP
  Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP
 • Rok 2016 – 4931,90 zł
  Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP – 1666,70 zł
  Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP – 1666,70 zł
  Darowizna na cele statutowe dla Hufca ZHP Jordanów – 1000,- zł
  Darowizna na cele statutowe Chorągwi Krakowskiej ZHP (dla Komisji Historycznej) – 598,50,-
 • Rok 2017 – 3654,40 zł
  Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP – 1666,70 zł
  Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP – 1666,70 zł
  Zakup szarf do Sztandaru dla Szczepu „Czwartacy” z Hufca ZHP Kraków-Podgórze – 321,- zł
 • Rok 2018 – 3333,40 zł
  Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP
  Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP
 • Rok 2019 – 1500,- zł
  Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP
 • Rok 2020 – 3000,- zł
  Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP
  Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP
 • Rok 2021– 3000,- zł
  Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP
  Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia .

 

Członkowie Zwyczajni

Stowarzyszenie liczy 265 osób ( w tym 23 osoby z Nowotarskiego Koła SPH). W ciągu roku nastąpił wzrost ilościowy o 5 osób – stanowi to wzrost o 1,92 %. 

Rozwój ilościowy członków Stowarzyszenia w latach 2009 – 2021 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

77

128

154

165

174

196

217

230

237

239

253

260

265

 

Członkowie Honorowi

Członkowie Honorowi

 1. prof. Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
 2. mgr inż. Tadeusz Trzmiel (I V-ce Prezydent Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
 3. mgr Wacław Wądolny (Wójt Gminy Mucharz) – od 18.03.2010 r.

Członkowie Wspierający

 Członkowie_Honorowi.gif

 1. Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o.;
  Prezes Zarządu - mgr Andrzej Krzyworzeka – od 03.09.2009 r.
 2. Firma „HYMATIK”; Właściciel Pan Jacek Małota – od 07.01.2010 r.
 3. Firma „RUSTYKAL”; Właściciel Pan Andrzej Marcińczyk – od 04.03.2011 r.
 4. Firma „CERAMTRANS II”; Właściciel Pan Marek Biernat – 15.05.2019 r.

 

 1. Akcja „LOKAL”

Zarząd SPH informuje, że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18 i jest czynne w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00. Kierownikiem Biura jest Sekretarz Zarządu SPH hm. Magdalena Migacz. Zapraszamy.

 

 1. Podsumowanie

 Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o Plan Pracy Zarządu SPH w Krakowie na rok 2021, który został opracowany na podstawie Założeń Programowo-Organizacyjnych na lata 2020-2023, i zatwierdzonym przez Walne Zebranie w dn. 27.06.2020 r. z uwzględnieniem zadań wynikających z uchwał podjętych na tym zebraniu.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce i wprowadzone ograniczenia z powodu COVID-19 działalność naszego Stowarzyszenia została ograniczona do minimum, większość realizowanych dotychczas działań i akcji wyjazdowych została odwołana. Bardzo niekorzystnie na działalność Stowarzyszenia ma również wojna na Ukrainie (od 24 lutego 2022 roku). Mamy nadzieję, że w nieodległej przyszłości wrócimy do normalnej działalności.
Biorąc to pod uwagę należy pozytywnie ocenić działalność Stowarzyszenia.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres styczeń 2021 – grudzień 2021 zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w marcu 2022 roku.

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie

 

opracowanie: hm. Stanisław Piasecki
Kraków, marzec 2022 roku

1 Marian Młynarski (ur. 1926), zoolog, profesor PAN, w czasie II wojny światowej należał do Szarych Szeregów (pseud. „Kiskis”); po wojnie drużynowy VI Drużyny Zawiszy im. Romualda Traugutta; autor wspomnień Moja służba w „Zawiszy” (Kraków1998).