Zebranie, zgodnie z planem, odbyło się w sobotę 31 marca br. Tym razem gościliśmy w Młodzieżowym Domu Kultury/Dom Harcerza przy ul. Reymonta w Krakowie. Biorąc pod uwagę bardzo niekorzystną pogodę, zapewne utrudniającą dojazd, obrady rozpoczęły się zgodnie ze „studencką punktualnością”.

Przewodniczyła Druhna Prezes hm Danuta Noszka-Leśniewska. Po hymnie ZHP, witając zebranych Druhna Prezes, szczególnie serdecznie powitała V-ce Prezydenta Miasta Krakowa i Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz Druha Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej hm Pawła Grabkę. Zgodnie z procedurą przedstawiła proponowany porządek obrad, który został zatwierdzony a propozycja, aby obowiązki protokolanta powierzyć Druhnie hm Magdalenie Migacz została przyjęta jednogłośnie.

Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur nastąpiła najbardziej podniosła część obrad. Druh hm Paweł Grabka -Komendant Chorągwi Krakowskiej odznaczył Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” druha hm Tadeusza Kubasa, zasłużonego dla podgórskiego środowiska harcerskich „wodniaków” wieloletniego instruktora 7 Drużyny Harcerzy i Zielonego Szczepu „Ludwinów”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska otwiera VII Zebranie Sprawozdawcze SPH

Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska otwiera VII Zebranie Sprawozdawcze SPH

 

Następnie V-ce Prezydent Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusz Trzmiel wręczył odznakę „Honoris Gratia” Druhowi hm Jarosławowi Balonowi, instruktorowi bardzo zasłużonemu dla krakowskiego Harcerstwa, który w latach 1990 - 1998 pełnił funkcję Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Druh hm Tadeusz Kubas został odznaczony srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”

Druh hm Tadeusz Kubas został odznaczony srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”

 

V-ce Prezydent Miasta Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel dekoruje Druha hm Jarosława Balona Odznaką „Honoris Gratia”.

V-ce Prezydent Miasta Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel dekoruje Druha hm Jarosława Balona Odznaką „Honoris Gratia”.

 

Z kolei Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska wręczyła nowemu Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia, Druhowi hm Markowi Doboszowi Legitymację i Odznakę członkowską SPH. Dopełnieniem tej ceremonii były harcerskie piosenki oraz serdeczne gratulacje.

I tak przyszła pora na realizację zasadniczej części obrad. Najpierw dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. W jej skład weszli: Prof. Józef Lipiec hm – jako Przewodniczący , hm Stanisław Piasecki – jako sekretarz i hm Tadeusz Prokopiuk. Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 03.2011 – 03.2012.r.:

 • działalność programowo – organizacyjną Stowarzyszenia omówił V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki, który posługując się przygotowaną przez siebie prezentacją komputerową, wymienił najważniejsze imprezy zorganizowane w tym czasie zwracając uwagę na ich poziom i zasięg, oraz zwrócił uwagą zarówno na liczne osiągnięcia ale i trudności a nawet (na szczęście bardzo nieliczne) porażki, W czasie swojego wystąpienia hm Stanisław Piasecki przedstawił również informację o programie działalności Stowarzyszenia do marca roku 2013.
 • Skarbnik, hm Krystyna Wywiał przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2011. Z zadowolenie podkreśliła że więcej niż w roku ubiegłym wpłacono składek członkowskich oraz uzyskaliśmy większą kwotę z tytułu odpisu 1% od podatku. A budżet SPH zamyka się kwotą 41.606,50 zł ( na dzień 31.12.2010 była to kwota 26.094,70 zł)

Nowy Członek naszego Stowarzyszenia, Druh hm Marek Dobosz odbiera z rąk Prezesa Zarządu, Druhny hm Danuty Noszki – Leśniewskiej Legitymacje i Odznakę Członkowską SPH.

Nowy Członek naszego Stowarzyszenia, Druh hm Marek Dobosz odbiera z rąk Prezesa Zarządu, Druhny hm Danuty Noszki – Leśniewskiej Legitymacje i Odznakę Członkowską SPH.

 

- ocenę działalności Zarządu i Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną przedstawił jej Przewodniczący hm Władysław Pancerz . Ocena Komisji, biorąc pod uwagę: ilość organizowanych imprez, ich poziom, systematyczną i zespołową pracę Zarządu, włączanie się w organizację imprez środowiskowych, współpracę i pomoc dla Chorągwi Krakowskiej, wydawane materiały i pomoc socjalną dla byłych instruktorów była pozytywna. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o skwitowanie działalność Zarządu Stowarzyszenia w omawianym okresie czasu.
Po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Druh hm Andrzej Gaczorek zaprezentował zgromadzonym prezentację komputerową z BENEFISU Druha hm Stanisława Spólnika z okazji jego 55 –lecia działalności w ZHP. Benefis odbył się w dniu 5 marca 2012 roku jako wspólne przedsięwzięcie naszego Stowarzyszenia i Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków - Podgórze. Prezentację przygotowała Pani Agnieszka Gaczorek – bardzo dziękujemy.

Projekt Uchwały odnośnie zmian w Statucie przedstawił hm Wiesław Wójcik. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim zapisów umożliwiających prowadzenie przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności pożytku publicznego (aby zwiększyć fundusze przeznaczane na cele statutowe) oraz uregulowania trybu powstawania i działalności kół terenowych SPH.

Po tych wystąpieniach wywiązała się dyskusja, w której głos zabierali m. in. : Prof. Józef Lipiec , hm Stanisław Reizer, hm Stanisław Piasecki, hm Andrzej Bohosiewicz, hm Alicja Szydło i hm Władysław Dobosz.

Po dyskusji Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił Sprawozdanie z prac Komisji.
Następnie przeprowadzono głosowanie i uczestnicy VII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz zaproponowane przez Komisję Uchwał i Wniosków n/w uchwały w sprawach:

 1. Skwitowania działalności Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.
 3. Zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 4. Wprowadzenia do rocznych planów programowo-organizacyjnych Stowarzyszenia:
  • Marszu Niepodległości – 11 listopada każdego roku,
  • Benefisu dla najbardziej zasłużonego Instruktora Seniora członka SPH, organizowanego co roku z okazji Dnia Myśli Braterskiej, tj. ok. 22 lutego
 5. Podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia wszelkich działań związanych ze wsparciem Władz Miasta Krakowa w staraniach o przyznanie Miastu w roku 2015 tytułu: „Europejskie Miasto Sportu”
 6. Podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia działań popierających Kierownictwo MDK „Dom Harcerza” w Krakowie w kwestii zmian własnościowych.

Kończąc obrady Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w zebraniu, za przygotowanie poszczególnych wystąpień, prezentację, pracę w komisji a szczególnie serdeczne podziękowania skierowała do Druhny hm Alicji Szydło i Druha hm Wiesława Górnisiewicza za przygotowanie Zebrania ze strony organizacyjnej.

Obrady VII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia zakończyło odśpiewanie w kręgu „Piosenki Pożegnalnej”.

Instruktor Roku 2011

Instruktor Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2010/11
Do Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP wpłynęły 6 wniosków o przyznanie tytułu Instruktora Roku i nagrody im harcmistrza Zdzisława Trylskiego.
W dniu 14.09 br. komisja złożona z przedstawicieli Komendy Chorągwi oraz Zarządu SPH podjęła n/w decyzje:
- do tytułu i nagrody nominowani zostali wszyscy zgłoszeni, a to:

 • phm Justyna Blukacz - Hufiec Nowy Sącz
 • pwd Anna Hałatek - Hufiec Wieliczka
 • phm Piotr Męderak – Hufiec Jordanów
 • phm Katarzyna Mróz – Hufiec Tarnów
 • phm Joanna Siekaniec – Kufiec Kraków –Podgórze
 • phm Karolina Wołoszyn – Hufiec Kraków – Śródmieście

- zaszczytny tytułu INSTRUKTORA ROKU 2010/2011 Chorągwi Krakowskiej oraz nagrodę im. harcmistrza Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł przyznano druhnie pwd Annie Hałatek drużynowej 4 DH „Azymut” w Węgrzcach Wielkich, Hufiec Wieliczka.