(MDK „DOM Harcerza” w Krakowie; 23.03.2019 r.)

12. Walne Zebraniue Sprawozdawczo Wyborcze

Była to również, jak zwykle, okazja do wielu przyjacielskich spotkań i rozmów. W pewnym sensie to jakby przedłużenie znakomitych Spotkań Po Latach organizowanych co roku w Hotelach Krakus i Druha hm. Andrzeja Krzyworzeki. Już na długo przed jego rozpoczęciem zebrała się spora grupa członków Stowarzyszenia.

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Ale „służba nie drużba” i zebranie czas zacząć.

Druhna hm. Danuta Noszka - Leśniewska

Druhna hm. Danuta Noszka - Leśniewska

Druhna Prezes, hm. Danuta Noszka –Leśniewska dała komendę i popłynęły śpiewane mocno i dostojnie słowa hymnu ZHP - „Wszystko co nasze ...”.

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Po hymnie ZHP Druhna Danuta powitała serdecznie wszystkich zebranych, czyli blisko 40 osób, dziękując im za przybycie na tak ważne dla Stowarzyszenia zebranie. Szczególnie serdecznie powitała członka Honorowego Stowarzyszenia hm. Tadeusza Trzmiela Prezesa Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA , panią Dyrektor MDK „Dom Harcerza” mgr Aleksandrę Grodecką, byłych Komendantów Chorągwi, Druhów Profesorów. Przekazała również pozdrowienia od członków SPH którzy nie mogli w nim wziąć udziału. Następnie jednogłośnie, ale i przez aklamację, została wybrana Przewodniczącą zebrania. Funkcje sekretarza powierzono, również jednogłośnie, Druhnie hm. Magdalenie Migacz. Poddany pod głosowanie, bez uzupełnień, porządek obrad został przyjęty też jednogłośnie.
Nadeszła uroczysta część zebrania. Druhna Prezes wręczyła prof. hm. Andrzejowi Zięblińskiemu Akt Nadania Tytułu Kawalera Stowarzyszenia oraz Srebrny Sygnet – oznaka tej godności.

Druh hm. Andrzej Ziębliński i Druhna hm. Danuta Noszka-Leśniewska

Druh hm. Andrzej Ziębliński i Druhna hm. Danuta Noszka-Leśniewska

Medalami „Za Zasługi dla SPH” wyróżnieni zostali: Druh hm. Ryszard Korski
i mgr Aleksandra Grodecka.

Druh hm. Ryszard Korski

Druh hm. Ryszard Korski

mgr Aleksandra Grodecka

mgr Aleksandra Grodecka

Odznakami „Zasłużony dla SPH” zostali wyróżnieni Druhna hm. Krystyna Kowalska i Druh hm. Marian Kowalski.

Druhna hm. Krystyna Kowalska i Druh hm. Marian Kowalski

Druhna hm. Krystyna Kowalska i Druh hm. Marian Kowalski

Z upoważnienia Dyrektora biura TPD, przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , Odznaki „Przyjaciel Dziecka” Dh, Dh : hm. Małgorzacie Słowik, hm. Andrzejowi Słowikowi i hm. Marii Wójcik (odebrał małżonek Wiesław), wręczyła je Przewodnicząca zebrania.

Od lewej: hm. Małgorzata Słowik, hm. Andrzej Słowik, hm. Wiesław Wójcik, hm. Danuta Noszka -Leśniewska

Od lewej: hm. Małgorzata Słowik, hm. Andrzej Słowik, hm. Wiesław Wójcik, hm. Danuta Noszka -Leśniewska

Druh hm. Adam Kamiński i Druhna hm. Danuta Noszka –Leśniewska

Druh hm. Adam Kamiński i Druhna hm. Danuta Noszka –Leśniewska

Druh hm. Adam Kamiński został uroczyście przyjęty do grona członków SPH. Odznakę Stowarzyszenia odebrał z rąk Druhny Prezes. Należy podkreślić , że wszystkie wyróżnienia przyznane instruktorom były wypracowane przez wiele lat pełnionej z zaangażowaniem służby na rzecz zuchów i harcerzy w strukturach ZHP i działalności w Stowarzyszeniu.
Toteż „Piosenka instruktorska” była miłym i właściwym podsumowaniem tej części zebrania.

Pod kierunkiem Druhny Przewodniczącej, sprawnie został zrealizowane następne punkty programu
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: hm. Stanisław Piasecki jako jej przewodniczący oraz hm. Jerzy Tarnawski i hm. Wiesław Wójcik.
Z trudnym zadaniem musiał zmierzyć się hm. Stanisław Piasecki. Jak możliwie krótko omówić , tak bogatą w wydarzenia i aktywność wielu osób, działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym, kwiecień 2018 – marzec 2019. Oglądając przygotowaną i komentowaną przez Druh Stanisława prezentację, zebrani jeszcze raz przeżywali minione spotkania, obozy, wycieczki. Była to bardzo interesująca część zebrania. W swoim wystąpieniu Druh Stanisław omówił również sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Druh hm. Stanisław Piasecki

Druh hm. Stanisław Piasecki

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Kontynuując, Druh Stanisław omówił najważniejsze działania przewidziane programie Stowarzyszenia na bieżący i następny rok harcerski. Ważnym zadaniem przygotowanie obchodów XX -lecia naszego Stowarzyszenia.

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przedstawił jej Przewodniczący druh hm. Ferdynand Nawratil. Komisja Rewizyjna bardzo pozytywnie oceniła działalność Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym i postawiła wniosek o pozytywne skwitowanie działalności Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.

Druh hm. Ferdynand Nawratil, obok Dh, Dh hm. Krystyna Kowalska i hm. Marek Kowalski

Druh hm. Ferdynand Nawratil, obok Dh, Dh hm. Krystyna Kowalska i hm. Marek Kowalski

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków które przedstawił hm. Stanisław Piasecki.
Następnie zebranie przystąpiło do głosowania. W odrębnych głosowaniach , ale w każdym przypadku jednogłośnie, Zebranie podjęło uchwały w sprawach:

  1. Skwitowania działalności Zarządu Stowarzyszenia w okresie 04.2018 – 03.2019 r.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
  3. Programu Stowarzyszenia na okres kwiecień 2019 , marzec 2020.

Druhna hm. Danuta Noszka- Leśniewska stwierdził, że program zebrania został zrealizowany i zmierzając do jego zakończenia podziękowała wszystkim którzy do jego przygotowania i sprawnego przeprowadzenia się przyczynili. Szczególnie Pani Aleksandrze Grodeckiej za umożliwienie przeprowadzenia spotkania w MDK „Dom Harcerza” oraz przygotowanie sali, hm. Stanisławowi Piaseckiemu za przygotowanie sprawozdań i prezentacji oraz Druhnie Sekretarz hm. Magdalenie Migacz za organizacyjne zabezpieczenie zebrania.
Jeszcze przekazano kilka ważnych komunikatów i pożegnanie w symbolicznym kręgu -tradycyjnym „Bratnim Słowem”.

Uczestnicy zebrania

Przy licznej frekwencji, uroczej atmosferze podczas zebrania, z optymizmem wkraczamy w Jubileuszowy, XX rok działalności naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Czuwaj!

Zdjęcia hm. Ryszard Korski
Tekst hm. Wiesław Wójcik

załącznik 1 (wprowadzenie do sprawozdania finansowego) (pdf)

załącznik 2 (Informacje dodatkowe) (pdf)

załącznik 3 (sprawozdanie merytoryczne) (pdf)

załącznik 4 (rachunek zysków i strat) (pdf)