Zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie ze statutowym obowiązkiem, obrady VII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia odbyły się w sobotę, dnia 18 marca 2017 , w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych ¾. Przed godzina 10:00 rozpoczęły się przygotowania wystawki, sekretariatu spotkania i cateringu.

Fragment wystawki

Fragment wystawki

Sekretariat zebrania pod czujnym okiem Druhny Magdaleny Migacz

Sekretariat zebrania pod czujnym okiem Druhny Magdaleny Migacz

Zostały wystawione, do wglądu, sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ubiegłą kadencję. Były one również dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia. O godzinie 11:00 zebranie rozpoczęto hymnem ZHP.

Rozpoczęcie zebrania

Rozpoczęcie zebrania

Rozpoczęcie zebrania

Rozpoczęcie zebrania

Rozpoczęcie zebrania

Rozpoczęcie zebrania

Rozpoczęcie zebrania

Rozpoczęcie zebrania

Prowadząca początek zebrania, hm. Danuta Noszka-Leśniewska powitała wszystkich jego uczestników a szczególnie serdecznie : I Wiceprezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusza Trzmiela zarazem Członka Honorowego Stowarzyszenia, któremu podziękowała za możliwość przeprowadzenia zebrania w tak pięknej sali, Zastępcę Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej phm. Artura Walkowiaka, Przewodniczącego Sądu Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Kazimierza Dziedzica, Kierownika Referatu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Janinę Dworzak, byłych Komendantów Chorągwi Krakowskiej hm. Andrzeja Krzyworzekę, hm. Jerzego Klinika oraz profesorów hm. Adama Jelonka, hm. Józefa Lipca i hm. Andrzeja Zięblińskiego.
Następnie zaproponowała aby Przewodniczącym obrad został hm. Andrzej Krzyworzeka. Druh Andrzej wyraził zgodę i został jednogłośnie zaakceptowany przez uczestników zebrania.

Przewodniczący przedstawił planowany porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie. Podobnie przyjęto jako protokolanta kandydaturę hm. Magdaleny Migacz.
Po tych koniecznych formalnościach, wspaniałym przerywnikiem był występ reprezentacji Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, pod kierunkiem kierowniczki zespołu hm. Władysławy Marii Francuz i pani Anny Korczakowskiej.

Występ reprezentacji Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Występ reprezentacji Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Występ zespołu był podzielony na dwie części. W pierwszej wykonano piosenki ludowe.
Następnie wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Znany i szanowany instruktor harcerski, hm. Andrzej Łanuszka został, odznaczony Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Odznaczenie wręczył Z-ca Komendanta Chorągwi phm. Artur Walkowiak

Odznaczany hm. Andrzej Łanuszka

Odznaczany hm. Andrzej Łanuszka

I Wiceprezydent Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel wręczył odznaki Honoris Gratia, zasłużonym dla Krakowa i jego mieszkańców, hm. Barbarze Planta i hm. Bogdanowi Dudkowskiemu. (zdjęcia poniżej)

Odznakę Honoris Gratia otrzymuje hm. Barbara Planta

Odznakę Honoris Gratia otrzymuje hm. Barbara Planta

Odznakę Honoris Gratia otrzymuje hm. Bogdan Dudkowski

Odznakę Honoris Gratia otrzymuje hm. Bogdan Dudkowski

I Wiceprezydent Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel

I Wiceprezydent Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel

Po wręczeniu odznak Honoris Gratia hm. Tadeusz Trzmiel w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz własnym podziękował za działalność Stowarzyszenia i jego Zarządu na rzecz Chorągwi Krakowskiej ZHP i mieszkańców Krakowa , w szczególności Seniorów. Jako dowód uznania dla władz Stowarzyszenia przekazał upominki rzeczowe dla pełniącej funkcję Prezesa hm. Danuty Noszki –Leśniewskiej , Wiceprezesów hm. Stanisław Piaseckiego oraz hm. Wiesława Wójcika.

Następnie wręczono wyróżnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. Dyplom z nadaniem Tytułu „Kawalera Stowarzyszenia” oraz srebrny Sygnet, za wybitne zasługi dla ZHP i Stowarzyszenia, Prezes hm. Danuta Noszka –Leśniewska, wręczyła hm. Władysławie Marii Francuz i hm. Józefowi Lipcowi.

hm. Józef Lipiec i hm. Władysława Maria Francuz, prezentują sygnety Kawalerów Stowarzyszenia

hm. Józef Lipiec i hm. Władysława Maria Francuz, prezentują sygnety Kawalerów Stowarzyszenia

Medale „Za Zasługi dla SPH” V-ce Prezes Stowarzyszenia hm. Stanisław Piasecki wręczył: pełniącej funkcję Prezesa Stowarzyszenia przez trzy ostatnie kadencje (9 lat) hm. Danucie Noszce-Leśniewskiej oraz członkowi kadry obozów żeglarskich SPH panu Pawłowi Firlitowi.

Medal i podziękowania od członków Zarządu odbiera hm. Danuta Noszka - Leśniewska

Medal i podziękowania od członków Zarządu odbiera hm. Danuta Noszka - Leśniewska

Medal odbiera Pan Paweł Firlit

Medal odbiera Pan Paweł Firlit

Odznaki „Zasłużony dla SPH” z rąk hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej odebrali: hm. Małgorzata Pobóg-Malinowska i Pan Krzysztof Jach. 

Odznaki „Zasłużony dla SPH” z rąk hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej odebrali: hm. Małgorzata Pobóg-Malinowska i Pan Krzysztof Jach. 

Przewodniczący poinformował zebranych, że Zarząd SPH z okazji trwających obchodów 60 lecia Hufca ZHP Kraków Nowa-Huta, przekazał w formie okolicznościowych adresów, podziękowania i gratulacje dla członków Stowarzyszenia i równocześnie byłych Komendantów tego Hufca. Byli to Druhowie: hm. Juliusz Langner, hm. Zenon Morawiec, hm. Jerzy Kujawski, hm. Adam Micek, hm. Ryszard Krawczyk. Jakże miłym zwieńczeniem tej części zebrania były wykonane przez Zespół i zebranych piosenki harcerskie. Przewodniczący podziękował Zespołowi za wspaniały występ i sprawnie pokierował dalszym przebiegiem obrad.

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”. Druga część występu

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”. Druga część występu

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Część główna zebrania rozpoczęła się od dokonania wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. W jej skład weszli: hm. Maria Raczyńska, hm. Ferdynand Nawratil, hm. Stanisław Piasecki. Jej Przewodniczącym został hm. Stanisław Piasecki.

Następnie, zgodnie z planem zebrania, sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, oraz sprawozdanie finansowe, za rok 2016 i mijającą kadencję 2014 - 2017, przedstawił V-ce Prezes Zarządu hm. Stanisław Piasecki. Krótko omówił podejmowane w tym czasie działania, zwracając uwagę na najważniejsze tendencje w działalności Stowarzyszenia , które w minionej kadencji, dało się zaobserwować.

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania


Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016 i mijającą kadencję przedstawił jej sekretarz hm. Andrzej Gaczorek. Komisja Rewizyjna wysoko oceniła działalność Zarządu zarówno w roku 2016 jak i w okresie mijającej kadencji 2014-2017, wnioskując o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2016 i za kadencje 2014-2017. Przed głosowaniem , nad postawionym wnioskiem Przewodniczący zaprosił do dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami. Chętnych nie było, zapewne wyczerpujące informacje zawarte w sprawozdaniach były wystarczające. Obydwa wnioski Komisji Rewizyjnej zostały jednogłośnie zaakceptowane przez uczestników zebrania, w dwóch oddzielnych jawnych głosowaniach. W podjętych Uchwałach Walnego Zebrania zostało: zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz udzielone Zarządowi absolutorium.

Przystąpiono do wyborów władz Stowarzyszenia na okres kadencji 2017-2020. Decyzją Walnego Zebrania ustalono , że wybory zostaną przeprowadzone w drodze głosowania jawnego. Przewodniczący zgłosił kandydatury: Danuty Noszki-Leśniewskiej, Stanisława Piaseckiego, Wiesława Wójcika, Magdaleny Migacz, Krystyny Wywiał, Jerzego Klinika, Aleksandry Grodeckiej i Mariusza Siudka. Dodatkowo z Sali, przez hm. Henryka Czechowskiego, zgłoszona została kandydatura hm. Władysławy Marii Francuz. Więcej zgłoszeń nie było. Przewodniczący kolejno zapytał wszystkich zgłoszonych ,czy wyrażają zgodę na kandydowanie oraz poinformował zebranych , że zgodę na piśmie przedstawili: Aleksandra Grodecka i Mariusz Siudek. Z grona obecnych zgody nie wyraziła hm. W.M.Francuz , twierdząc że i tak współpracuje z Zarządem na bieżąco. Przewodniczący zaproponował oddzielne głosowanie na każdą z osób , które wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania w skład Zarządu weszli: Aleksandra Grodecka, Jerzy Klinik, Magdalena Migacz, Danuta Noszka-Leśniewska, Stanisław Piasecki, Mariusz Siudek, Wiesław Wójcik, Krystyna Wywiał.

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Wybory do Komisji Rewizyjnej. W pierwszej kolejności Przewodniczący poinformował uczestników zebrania że Druhowie: hm. Władysław Pancerz - Superjubilat SPH, pełniący z pełnym zaangażowaniem, przez 17 lat funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz hm. Tadeusz Prokopiuk , jeden z trzech założycieli SPH, Wiceprzewodniczący Zarządu ( 2000-02) oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej (200 – 2017) oświadczyli, że względów zdrowotnych nie mogą podejmować dalszej działalności we władzach SPH. W okolicznościowych adresach Zarząd i członkowie Stowarzyszenia serdecznie podziękowali Druhom za ich pełną pasji i zaangażowania wieloletnią działalność, wyrażając zrozumienie ale i żal, bowiem obydwaj Druhowie to instruktorzy wybitnie zasłużeni dla harcerstwa i Stowarzyszenia, wyróżnieni Tytułem Kawalera Stowarzyszenia.
Następnie Przewodniczący zgłosił kandydatury: Ferdynada Nawratila, Ryszarda Korskiego, Andrzeja Gaczorka, Tadeusza Kubasa oraz Zofię Barus . Innych kandydatur nie zgłoszono. Z grona zgłoszonych zgodę na kandydowanie wyrazili wszyscy obecni. Przewodniczący poinformował zebranych , że zgodę na piśmie wyraziła Zofia Barus. W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania jawnego w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zofia Barus, Andrzej Gaczorek, Ryszard Korski, Tadeusz Kubas, Ferdynad Nawratil. Zgodnie ze Statutem SPH, w terminie do dwóch tygodni odbędzie się ,pod kierunkiem Przewodniczącego zebrania, spotkanie konstytucyjne Władz Stowarzyszenia.


Władze Stowarzyszenia na lata 2017 – 2020

Władze Stowarzyszenia na lata 2017 – 2020

Na zdjęciu powyżej nowo wybrane Władze Stowarzyszenia.
W pierwszym rzędzie członkowie Komisji Rewizyjnej (od lewej): Ferdynand Nawratil, Ryszard Korski, Andrzej Gaczorek, Tadeusz Kubas.
Powyżej członkowie Zarządu (od lewej) : Magdalena Migacz, Jerzy Klinik, Stanisław Piasecki, Danuta Noszka – Leśniewska, Wiesław Wójcik.

Śpiew prowadzi hm. Andrzej Łanuszka

Śpiew prowadzi hm. Andrzej Łanuszka

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków krótko przedstawił zatwierdzony przez Zarząd projekt Uchwały Programowo-Organizacyjnej na lata 2017-2020. Projekt ten uzupełniono, wskazując na dwie propozycje, do uwzględnienia w działalności SPH; Prof. hm Józef Lipiec zaproponował uwzględnienie w pracy Stowarzyszenia w bieżącym roku 150 rocznicy Sokolnictwa jako jednego z trzech korzeni harcerstwa. Hm. Henryk Czechowski zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia działań w kierunku promocji licznych osiągnięć naszego Stowarzyszenia. Biorąc pod uwagę malejące wpływy z odpisu od podatku 1% , hm. Ferdynand Nawratil zaapelował do obecnych o zabranie i przekazanie znajomym przygotowanych w tym celu ulotek.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, biorąc pod uwagę projekt Zarządu i zgłoszone uzupełnienia, przedstawił propozycję Uchwały Programowo-Organizacyjnej Stowarzyszenia na lata 2017-2020, którą Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania i hm. Danuta Noszka-Leśniewska, serdecznie podziękowali uczestnikom za udział w zebraniu. Przewodniczący złożył gratulacje nowym Władzom Stowarzyszenia i życzył im wytrwałości i wielu osiągnięć.

Serdeczne podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie zebrania zostały skierowane do: hm. Andrzeja Krzyworzeki, hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej, hm. Stanisława Piaseckiego, hm. Krzysztofa Poniedziałka, hm. Tadeusza Kubasa, hm. Andrzeja Gaczorka, hm. Magdaleny Migacz, hm. Krystyny Wywiał, hm. Małgorzaty Twardowskiej-Białek. Krakowskiemu Forum Organizacji Społecznych dziękujemy za catering. Zamieszczone zdjęcia udostępnili: hm. Henryk Czechowski, hm. Andrzej Gaczorek, hm. Wiesław Wójcik.

Zdjęcie zbiorowe uczestników zebrania cz.1

Zdjęcie zbiorowe uczestników zebrania cz.1

Zdjęcie zbiorowe uczestników zebrania cz.2

Zdjęcie zbiorowe uczestników zebrania cz.2


Na zakończenie zebrania zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie. W gronie 67 przybyłych na zebranie osób przeszła do historii VII a rozpoczęła się VIII kadencja Władz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie , która zakończy się w 20 roku jego działalności!