Odbyło się ono dnia 19 marca2016. Również i tym razem spotkaliśmy się w gościnnym Młodzieżowym Domu Kultury„Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18.Zebranie zostało zwołane na godz. 13:00, ponieważ, przed południem wielu członków SPH wzięło udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji święta Patrona Chorągwi Krakowskiej ZHP- Tadeusza Kościuszki: apelu Chorągwi na płycie Rynku Głównego oraz spotkaniu Kręgu Seniorów. W tym dniu MDK „Dom Harcerza” był również bazą dla przybyłych na Święto Patrona Chorągwi zuchów, biorących udział w grach i zabawach na terenie Parku Jordana. Było ich na terenie budynku bardzo dużo. Miło i sympatycznie wyglądały w mundurkach zdyscyplinowane dzieciaki.. Dla nas , członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa było to przeżycie bardzo budujące i motywujące do dalszego działania.

O wyznaczonej godzinie, druhna Prezes hm. Danuta Noszka-Leśniewska rozpoczęła zebranie, wydając komendę „Do hymnu ZHP”. Po zaśpiewaniu hymnu, powitała wszystkich zebranych a w szczególności druha hm. Henryka Chrobaka- Przewodniczącego Rady Chorągwi Krakowskiej, druhnę Annę Tarnawską, profesora hm. Adama Jelonka, księgową panią Krystynę Burdę i obecne na sali harcerskie rodziny. Następnie złożyła życzenia wszystkim solenizantkom i solenizantom , przekazując pozdrowienia od członków SPH, którzy z racji zdrowotnych lub obowiązków zawodowych nie mogli w zebraniu uczestniczyć.

Spotkanie prowadzi hm. Danuta Noszka -Leśniewska

Później, zgodnie z procedurą przeprowadzono wybory przewodniczącego i protokolanta Zebrania. Jednogłośnie prowadzenie zebrania powierzono druhnie hm. Danucie Noszce – Leśniewskiej a protokołowanie druhnie hm. Magdalenie Migacz. Zatwierdzono również porządek zebrania. Druhna Prezes poinformowała, że decyzją Zarządu wyróżniającym się w działalności członkom Stowarzyszenia zostały przyznane medale i odznaki SPH. Medale „Zasłużony dla SPH” otrzymali: hm. Andrzej Słowik i dh. Paweł Firlit.

Medal „Za Zasługi dla SPH” odbiera hm. Andrzej Słowik

Medal „Za Zasługi dla SPH” odbiera hm. Andrzej Słowik

Odznaki „Za Zasługi dla SPH” otrzymali: Pani Aleksandra Grodecka, hm. Ryszard Korski,hm. Małgorzata Pobóg - Malinowska, dh. Lidiai phm. Ryszard Rywczakowie.

Odznakę „Za Zasługi dla SPH” odbiera hm. Ryszard Korski

Odznakę „Za Zasługi dla SPH” odbiera hm. Ryszard Korski

Prowadząca spotkanie uroczyście wręczyła obecnym wyróżnionym medal i odznaki. Tę część spotkania zakończyła zaśpiewana „Piosenka Instruktorska”.

Odznaki „Za Zasługi dla SPH” odbierają dh. Lidia iphm. Kazimierz Rywczak

Odznaki „Za Zasługi dla SPH” odbierają dh. Lidia iphm. Kazimierz Rywczak

Zgodnie z planem wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, w której skład weszli: hm. Krystyna Wywiał jako przewodnicząca oraz hm. Andrzej Gaczorek i hm. Wiesław Wójcik. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym, tj.: od kwietnia 2015 do marca 2016 roku, przedstawił hm. Stanisław Piasecki. Posługując się przygotowaną przez siebie prezentacją, omówił kolejno zorganizowane imprezy , odnosząc się do ich poziomu i podkreślając zwiększający się udział osób zaangażowanych w ich organizację.

Sprawozdanie Zarządu, korzystając z przygotowanej przez siebie prezentacji, przedstawia hm. Stanisław Piasecki

Sprawozdanie Zarządu, korzystając z przygotowanej przez siebie prezentacji, przedstawia hm. Stanisław Piasecki

Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej SPH. W swoim wystąpieniu druh Stanisław zawarł informację o programie Stowarzyszenia na bieżący i następny rok harcerski.

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

 Z kolei sprawozdanie finansowe przedstawiła druhna hm. Krystyna Wywiał – skarbnik. Następne , bardzo istotne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy przedstawił druh hm. Andrzej Gaczorek. W końcowej części wystąpienia zawarta jest ocena działalności Zarządu Stowarzyszenia. Ocena ta była pozytywna, toteż Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Podczas dyskusji, która toczyła się również po przedstawieniu sprawozdania finansowego poruszono sprawę zmiany w Statucie Stowarzyszenia dotyczącą prowadzenia działalności pożytku publicznego zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej. Potrzebę dokonania tej zmiany szczegółowo uzasadnił druh hm. Jerzy Tarnawski. Dwie pozostałe zmiany w Statucie wynikają z coraz większego nastawienia na działalność na rzecz Seniorów. Potrzebę ich wprowadzenia uzasadnił druh hm. Wiesław Wójcik.

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Komisja Uchwał i Wniosków poddała pod głosowanie 4 uchwały. Zgodnie z propozycją druha hm. Adama Jelonka przeprowadzono dwa glosowania. W pierwszym, Walne Zebranie: pozytywnie oceniło przedstawione sprawozdania przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz udzieliło Zarządowi absolutorium (uchwała nr 1), zatwierdziło przedstawione sprawozdanie finansowe (Uchwała nr 2) oraz Uchwałę nr 4, w której stwierdza się że, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie jest jako stowarzyszenie, jednostką mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości, uprawnioną do stosowania uproszczonych zasad rachunkowości oraz sporządzania skróconego sprawozdania finansowego. Oddzielnie poddano pod głosowanie Uchwałę nr 3 dotyczącą zmian w Statucie.

W obydwu głosowaniach proponowane uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodnicząca zakończyła obrady, podziękowała za przybycie wszystkim obecnym, wszystkim zaangażowanym w organizacyjne i programowe przygotowanie zebrania oraz Dyrekcji MDK „Dom Harcerza” za udostępnienia sali wraz z wyposażeniem. Przekazała serdeczne życzenia związane ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi i zaprosiła wszystkich do kręgu. Zakończeniem zebrania była piosenka „Bratnie słowo”.W zasadzie zakończyła się część merytoryczna zebrania. Później druhna Agnieszka Gaczorek, kontynuując wykonywanie dokumentacji fotograficznej ,zaprosiła wszystkich do wspólnego zdjęcia. Następnie druha hm. Danuta Noszka – Leśniewska podała wiadomość ,że zapowiadany obiad jest już – tuż, tuż. I tak było . Smaczny posiłek przed rozejściem się i najczęściej powrotem do domu był bardzo sympatycznym akcentem.

Bardzo dziękujemy.

Pamiątkowe zbiorowe zdjęcie

Pamiątkowe zbiorowe zdjęcie

W spotkaniu wzięły udział 32 osoby, to więcej w porównaniu do roku 2015. Tendencja wzrostowa cieszy, bowiem za rok czeka nas jakże ważne zebranie sprawozdawczo – wyborcze!

C Z U W A J !