Zebranie odbyło się w dniu 28.03.2015r. tj. w sobotę. Po raz kolejny spotkaliśmy się na terenie gościnnego Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18. Spotkanie rozpoczął V-ce Prezes Stowarzyszenia druh hm. Stanisław Piasecki. Powitał zebranych i przeprowadził wybór przewodniczącego zebrania. Został nim druh hm. Wiesław Wójcik.

Stojak pod proporzec Stowarzyszenia wykonała Firma HYMATIK - członek wspierający SPH której właścicielem jest dh. phm. Jacek Małota

Stojak pod proporzec Stowarzyszenia wykonała Firma HYMATIK - członek wspierający SPH której właścicielem jest dh. phm. Jacek Małota

Po zaśpiewaniu Hymnu ZHP, przedstawił on proponowany porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Również jednogłośnie protokołowanie przebiegu zebrania powierzono druhnie hm. Magdalenie Migacz.

Uczestnicy zebrania. Na pierwszym planie pisze protokół dh. hm. Magdalena Migacz

Uczestnicy zebrania. Na pierwszym planie pisze protokół dh. hm. Magdalena Migacz

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Następnie wybrano trzyosobową Komisję Uchwał i Wniosków, która ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący – hm. Ferdynand Nawratil, Sekretarz – hm. Małgorzata Pobóg-Malinowska, Członek – hm. Stanisław Piasecki. Bardzo miłym akcentem podczas zebrania było wręczenie Odznaki „Za Zasługi dla SPH” , którą Zarząd, na posiedzeniu w dniu 18.lutego br. przyznał, aktywnie działającemu w Stowarzyszeniu, druhowi hm. Jackowi Kucharskiemu. Odznakę wręczyła Druhna Prezes SPH hm. Danuta Noszka –Leśniewska.

Druh hm. Jacek Kucharski odbiera Odznakę „Za zasługi dla SPH”

Druh hm. Jacek Kucharski odbiera Odznakę „Za zasługi dla SPH”

Zgodnie z życzeniem druha Jacka, po wręczeniu odznaki, zagrała Mu „Zuchowa kapela” . Sprawozdanie z działalności organizacyjno – programowej Stowarzyszenia ,zawierające również najistotniejsze informacje dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2014, tradycyjnie przygotował i przedstawił druh hm. Stanisław Piasecki. Kontynuując dobrą tradycję, swoje wystąpienie wzbogacił przygotowaną prezentacją. W swoim wystąpieniu omówił on najważniejsze działania, zwracając szczególną uwagę na obchody XV lecia Stowarzyszenia oraz zwrócił uwagę na zaobserwowane zjawiska : ciągły wzrost ilościowy Stowarzyszenia w ostatnich latach, znaczny wzrost ilości wpłaconych składek członkowskich w ostatnim roku( choć powinna je wpłacać jeszcze większa ilość członków), wyraźny spadek ilości pozyskiwanych funduszy z 1% odpisu od podatku. Po zakończeniu części sprawozdawczej, hm. Stanisław Piasecki przedstawił informacje o programie Stowarzyszenia na kolejny rok jego działalności.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawia dh. hm. Stanisław Piasecki

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawia dh. hm. Stanisław Piasecki

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przedstawił jej sekretarz, druh hm. Andrzej Gaczorek. (na zdjęciu poniżej obok Niego druhowie: hm. Władysław Pancerz – Przewodniczący i hm. Tadeusz Prokopiuk Z-ca Przewodniczącego KR ).

druh hm. Andrzej Gaczorek.  hm. Władysław Pancerz – Przewodniczący i hm. Tadeusz Prokopiuk Z-ca Przewodniczącego KR

Odnosząc się do działalności Stowarzyszenia i Zarządu w roku 2014, Komisja Rewizyjna oceniła ją bardzo wysoko. Wskazała również na prawidłowe gospodarowanie posiadanymi funduszami. W końcowej części sprawozdania komisja postawiła wniosek o pozytywną ocenę działalności Zarządu i Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.

Po przedstawieniu sprawozdań w krótkiej ale rzeczowej dyskusji zostały zaproponowane dwa wnioski. Pierwszy dotyczył rozszerzenia zasięgu terytorialnego działalności nawet na obszar Chorągwi Krakowskiej i drugi o rozważenie możliwości udziału członków Stowarzyszenia w organizacji Światowych Dni Młodzieży, np. wspierając działalność Komendy Chorągwi w tym zakresie. Po krótkiej naradzie Komisji Uchwał i wniosków jej przewodniczący hm. Ferdynand Nawratil przedstawił propozycje uchwał. Dotyczyły one zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pozytywnej oceny działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym oraz zgodnych z ustawą o rachunkowości uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych i prowadzeniu dokumentacji finansowej. Wszystkie uchwały zostały, przez Walne Zebranie, przyjęte jednogłośnie. W wolnych wnioskach życzenia, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, dla zebranych przekazały: pani mgr Aleksandra Grodecka- równocześnie zapraszając na imprezy MDK oraz druhna hm. Danuta Noszka –Leśniewska. Zaproszenia na: Spotkania „PO LATACH” ( 16.05.br. Korzkiew) oraz na spotkanie w ramach Akcji Jubilat ( Fort nr 39 Olszanica, 13.06.br.) przekazał hm. Wiesław Wójcik. Następnie podziękował Pani Dyrektor Aleksandrze Grodeckiej za udostępnienie sali na przeprowadzenie spotkania i pomoc pracowników w jego przygotowaniu, zebranym za przybycie i aktywny udział w zebraniu. Za przygotowanie i przedstawienie sprawozdań podziękował dh. hm. Stanisławowi Piaseckiemu , Komisji Rewizyjnej, dh. dh. hm Magdalenie Migacz, hm. Krystynie Wywiał, hm Krzysztofowi Poniedziałkowi za organizacyjne zabezpieczenie oraz Pani Agnieszce Gaczorek za wykonanie dokumentacji fotograficznej zebrania.

Pamiątkowa fotografia

Pamiątkowa fotografia

Uczestnicy spotkania pożegnali się zaśpiewaną w kręgu Piosenką pożegnalną.