W piękny, słoneczny dzień, 29 marca br., w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się VI Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie członków SPH. O godzinie 11:00, Prezes Stowarzyszenia- Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska poprosiła zebranych o powstanie z miejsc i zaśpiewanie Hymnu ZHP.

Druhna Prezes hm. Danuta Noszka – Leśniewska rozpoczyna zebranie

Druhna Prezes hm. Danuta Noszka – Leśniewska rozpoczyna zebranie

Następnie bardzo ciepło powitała wszystkich obecnych. A szczególnie serdecznie: Wiceprezydenta Miasta Krakowa a zarazem Członka Honorowego SPH Pana Tadeusza Trzmiela, Przewodniczącego Rady ZHP Chorągwi Krakowskiej Druha hm. Bogdana Nowaka, Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej Druha hm. Pawła Grabkę, Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Rewizyjnej a zarazem członka RN ZHP - Druha hm. Henryka Chrobaka, członków naszego stowarzyszenia-profesorów krakowskich uczelni Druha hm. Adama Jelonka i Druha hm. Andrzeja Zięblińskiego, Kanclerza WSzZiB w Krakowie - Druha hm. Bogdana Makarego, byłych Komendantów Chorągwi i Hufców oraz członka Komendy Chorągwi Druhnę hm. Annę Nowak. Zgodnie z Jej propozycją Przewodniczącym Zebrania został, jednogłośnie, wybrany Druh hm. Andrzej Krzyworzeka. Obiecał on sprawne i rzetelne przeprowadzenie obrad. Na wstępie zgodnie z jego propozycją zebrani symboliczną minutą ciszy uczcili pamięć Druhen i Druhów z Krakowskiej Chorągwi, którzy w czasie ostatniej kadencji odeszli na „Wieczną Wartę”.

Przewodniczący krótko przypomniał sylwetki zasłużonych dla ZHP: hm. Stanisława Spólnika, hm Stanisława Mandeckiego, hm. Zdzisława Łyczko, hm. Anny Szeligi - Zachorskiej, hm. Krzysztofa Bastera, hm. Ryszarda Stefańskiego, hm. Pawła Raja, hm Wojciecha Bąka, hm. Anny Zaleskiej, hm. Franciszka Dębskiego oraz 14 letniego Bartka Świdra - 14 letniego harcerza z Hufca Krzeszowice, który zginął tragicznie.

Symboliczna minuta ciszy

Symboliczna minuta ciszy

Później Przewodniczący przeczytał, skierowany do uczestników zebrania, okolicznościowy adres Druhny hm. Małgorzaty Sinicy – Naczelnika ZHP.

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Następnie zostały wręczone wyróżnienia kolejnej grupie zasłużonych członków Stowarzyszenia. Odznakę Prezydenta Miasta Krakowa, Honoris Gratia, z rąk Wiceprezydenta - Pana Tadeusza Trzmiela odebrał Druh hm. Zbigniew Jaglarz, założyciel i wieloletni Komendant Szczepu „Gwieździstego” ZHP w Prokocimiu, działający na rzecz dzieci i młodzieży ponad 50 lat.

Wiceprezydent Miasta Krakowa Pan Tadeusz Trzmiel i wyróżniony hm. Zbigniew Jaglarz

Wiceprezydent Miasta Krakowa Pan Tadeusz Trzmiel i wyróżniony hm. Zbigniew Jaglarz

Chwilę później przekazał specjalne podziękowania Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego za „ … pełne oddania zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz krakowskiego środowiska harcerskiego …” : Prezesowi Stowarzyszenia hm. Danucie Noszce –Leśniewskiej wraz z pięknie wydaną księgą zlimitowanej serii,

Podziękowania od Prezydenta Miasta Krakowa dla hm. Danuty Noszki - Leśniewskiej

Podziękowania od Prezydenta Miasta Krakowa dla hm. Danuty Noszki - Leśniewskiej

a następnie wręczył listy gratulacyjne Wiceprezesom - hm. Stanisławowi Piaseckiemu i hm. Wiesławowi Wójcikowi, Sekretarzowi - hm. Magdalenie Migacz i Skarbnikowi - hm. Krystynie Wywiał, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej -hm. Władysławowi Pancerzowi, Z-cy Przewodniczącego KR - hm. Tadeuszowi Prokopiukowi.

Z kolei Prezes SPH Druhna hm. Danuta Noszka - Leśniewska wręczyła wyróżnienia SPH które otrzymali Dh, Dh:

Tytuł i Sygnet Kawalera Stowarzyszenia – „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ORAZ STOWARZYSZENIA I DŁUGOLETNIĄ, AKTYWNĄ PRACĘ PRZY REALIZACJI JEGO ZADAŃ STATUTOWYCH„: hm. TADEUSZ PROKOPIUK oraz hm. ANDRZEJ KRZYWORZEKA

Akt nadania Tytułu i Sygnet odbiera hm. Andrzej Krzyworzeka

Akt nadania Tytułu i Sygnet odbiera hm. Andrzej Krzyworzeka

Akt nadania Tytułu i Sygnet odbiera hm. Tadeusz Prokopiuk

Akt nadania Tytułu i Sygnet odbiera hm. Tadeusz Prokopiuk

Medale „Za Zasługi dla SPH” - hm. Jarosław Balon, hm. Juliusz Langner, hm. Adam Jelonek, hm. Marek Dobosz, hm. Władysław Dobosz, hm. Magdalena Migacz, hm. Maciej Struś, hm. Alicja Szydło, hm. Krystyna Wywiał.

Medale odbierają (od lewej): phm. Jacek Małota, hm. Alicja Szydło, hm. Adam Jelonek

Medale odbierają (od lewej) : phm. Jacek Małota, hm. Alicja Szydło, hm. Adam Jelonek

Odznaki „Zasłużony dla SPH” – hm. Andrzej Bohosiewicz, hm. Marek Dobosz, hm. Władysław Dobosz, pwd. Paweł Firlit, hm. Andrzej Gaczorek, Pan Marek Kiszka, hm. Małgorzata Komorowska, hm. Jerzy Kujawski, hm. Tadeusz Kubas, Pan Mieczysław Noworyta, hm. Anna Tarnawska

Odznakę „Zasłużony dla SPH” odbiera hm. Anna Tarnawska

Odznakę „Zasłużony dla SPH” odbiera hm. Anna Tarnawska

Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm. Paweł Grabka serdecznie podziękował Druhnie hm. Danucie Noszce - Leśniewskiej za wieloletnią, korzystną dla krakowskiego harcerstwa, współpracę pomiędzy Komendą Chorągwi a Stowarzyszeniem i przekazał Jej okolicznościowy adres.

Tuż po wręczeniu okolicznościowego adresu

Tuż po wręczeniu okolicznościowego adresu

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Następnie zatwierdzono porządek obrad i została wybrana Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: hm. Stanisław Piasecki jako jej Przewodniczący oraz hm. Małgorzata Komorowska i hm. Wiesław Wójcik. Wiceprezes ustępującego Zarządu hm. Stanisław Piasecki, w oparciu o przygotowaną przez siebie prezentację komputerową przedstawił sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia w roku 2013.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawia Druh hm. Stanisław Piasecki

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawia Druh hm. Stanisław Piasecki

Przypomniał że Walne Zebrania w latach 2013 i 2012 pozytywnie skwitowały działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej za poprzednie lata mijającej kadencji.

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Druh hm. Władysław Pancerz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Druh hm. Władysław Pancerz

Przewodniczący hm. Władysław Pancerz odczytał Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierające pozytywną ocenę działalności Zarządu i Stowarzyszenia w minionej kadencji. Na zakończenie swojego wystąpienia przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres VI kadencji ( marzec 2011 – marzec 2014). W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. Również jednogłośnie została przyjęta zgłoszona przez ustępujący Zarząd, propozycja ilościowego i osobowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie zadecydowało aby w VII kadencji w skład Zarządu wchodziło w dalszym ciągu 8 a w skład Komisji Rewizyjnej 5 osób. Decyzją Walnego Zebrania, na VII kadencję w skład władz Stowarzyszenia zostali wybrani Dh. Dh.:

  1. Zarząd: Danuta Noszka – Leśniewska, Aleksandra Grodecka, Magdalena Migacz, Krystyna Wywiał, Paweł Grabka, Jerzy Klinik, Stanisław Piasecki, Wiesław Wójcik,
  2. Komisja Rewizyjna: Władysław Pancerz, Tadeusz Prokopiuk, Ryszard Korski, Ferdynand Nawratil, Andrzej Gaczorek.

Następnie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił propozycję Uchwały Programowej Stowarzyszenia na lata 2014-2016. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Przedstawiciele Zarządu serdecznie podziękowali Druhnie hm. Danucie Noszce – Leśniewskiej za wspaniałe kierowanie pracą stowarzyszenia przez dwie ostatnie trzyletnie kadencje. Wyrazem uznania był również okazały kosz pięknych czerwono-herbacianych róż.

Druhno Prezes – bardzo serdecznie dziękujemy!

Druhno Prezes – bardzo serdecznie dziękujemy!

Przewodniczący zebrania Druh hm. Andrzej Krzyworzeka złożył nowo wybranym członkom władz serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz Seniorów i harcerzy ZHP Chorągwi Krakowskiej. Druh hm. Tadeusz Prokopiuk przypomniał, że zgodnie ze statutem Stowarzyszenia nowo wybrane władze Stowarzyszenia powinny w ciągu 2 tygodni ukonstytuować się, najlepiej na wspólnym spotkaniu pod kierunkiem Przewodniczącego zebrania. Propozycja została zaakceptowana a (nieco później) wyznaczono termin spotkania na dzień 9 kwietnia br. o godz. 16:00 w MDK przy ul. Reymonta. Przewodniczący podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do dobrego przygotowania i sprawnego przebiegu zebrania. Spotkanie zakończono zaśpiewaną w kręgu piosenką Bratnie Słowo.