Odbyło się w dniu 23 marca 2013 roku (sobota) w Młodzieżowym Domu Kultury/Dom Harcerza przy ul Reymonta 18. O godz. 11:00 z kwadransem studenckim, na komendę Druhny hm. Danuty Noszki - Leśniewskiej zebrani zaśpiewali Hymn Harcerski i zostali przez nią serdecznie powitani. Zgodnie z obowiązującą procedurą Przewodniczącą zebrania została jednogłośnie wybrana Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska. Przewodnicząca zaproponowała zatwierdzenie przesłanego wraz z materiałami planu zebrania a Druh hm. Stanisław Piasecki zgłosił propozycję aby protokołowanie zebrania powierzyć Druhnie hm. Magdalenie Migacz. Obydwie propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

Po załatwieniu niezbędnych spraw formalnych, Przewodnicząca poprosiła o wystąpienie Dh, Dh: hm. Małgorzatę Komorowską, hm. Władysława Dobosza i hm. Marka Dobosza. Instruktorów którzy za wieloletnią, bardzo aktywną i owocną działalność na rzecz harcerstwa oraz włączenie się w organizację imprez Stowarzyszenia zostali odznaczenia Złotymi Krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”. Z upoważnienia Komendanta Chorągwi, Krzyże wręczył Odznaczonym Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Dh hm. Henryk Chrobak. A dedykowana nagrodzonym „Piosenka Instruktorska” była wspaniałym momentem nie tylko na wspomnienie i refleksję ale również jednoczącym wszystkich obecnych.

Druh hm Henryk Chrobak (Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej) w imieniu Przewodniczącego ZHP wręcza Odznaczonym Złote Krzyże „Za Zasługi dla ZHP”. Odznaczeni (od lewej): hm Małgorzata Komorowska, hm Władysław Dobosz i hm Marek Dobosz.

Druh hm Henryk Chrobak (Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej) w imieniu Przewodniczącego ZHP wręcza Odznaczonym Złote Krzyże „Za Zasługi dla ZHP”. Odznaczeni (od lewej): hm Małgorzata Komorowska, hm Władysław Dobosz i hm Marek Dobosz.

I znowu proza życia. A raczej zebrania. Jednogłośnie zatwierdzono wybraną na podstawie zgłoszonych propozycji Komisję Uchwał i Wniosków w składzie : hm. Stanisław Piasecki – Przewodniczący oraz hm. Adam Jelonek i hm. Tadeusz Kubas. Czuwająca nad sprawnym przebiegiem zebrania Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie:

Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w okresie 04.2012 – 22.03.2013 Wiceprezesa SPH hm. Stanisława Piaseckiego,

Sprawozdania finansowego za rok 2012 Skarbnika Stowarzyszenia hm. Krystynę Wywiał.

Równocześnie Przewodnicząca przypomniała zebranym, że obydwa sprawozdania członkowie Stowarzyszenia otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejsze zebranie.

Uczestnicy VIII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Uczestnicy VIII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Dh hm. Stanisław Piasecki, korzystając z przygotowanej przez siebie ciekawej prezentacji komputerowej, przedstawił szczegółowo działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym i równocześnie przedstawiał propozycje na przyszłość. Omówił wszystkie, zorganizowane ,w tym czasie imprezy. Zwrócił uwagę na nowowprowadzone propozycje programowe dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Serdeczne podziękowania skierował do członków SPH którzy włączyli się do ich przygotowania. Również biorącym w nich udział. Za niepokojący sygnał uznał pozyskanie mniejszych niż w roku ubiegłym kwot wpłat składek członkowskich i wpływów z odpisu 1% ,co jest równoznaczne ze zmniejszeniem kwoty którą można przeznaczyć na cele statutowe. Równocześnie zaapelował do wszystkich obecnych o zwiększenie aktywności członków Stowarzyszenia, tak aby w roku bieżącym ten spadek został zahamowany. By na przyszłość utrzymać wysoki poziom pracy, zasygnalizował zamiar powołania nazwanych roboczo Pełnomocników Zarządu do realizacji określonych zadań, co doprowadzi do powstania tzw. Funkcyjnego Zarządu SPH. Prezes, hm. Danuta Noszka – Leśniewska wysoko oceniła działalność Stowarzyszenia. Zarówno biorąc pod uwagę ilość jak i poziom organizowanych imprez. Podkreśliła wzrastającą aktywność coraz większej grupy jego członków, i serdecznie Im za nią podziękowała. Za ciągłą współpracę i okazywaną pomoc szczególnie serdecznie podziękowała Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza przy ul. Reymonta 18, Krakowskiemu Przedsiębiorstwu Hotelarsko-Turystycznemu Krakus przy ul. Koszykarskiej 33.

Następnie Skarbnik Stowarzyszenia hm. Krystyna Wywiał przedstawiła sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2012. Przyjęto zgłoszoną przez druhnę Prezes autopoprawkę dotyczącą wpisania słowa pomoc zamiast darowizna w kosztach statutowych związanych z przekazaniem kwoty 500 zł na remont harcówki i renowację sztandaru dla Szczepu „Gwieździstego” ZHP. Hm. Stanisław Piasecki podkreślił, że wzrastające przychody również potwierdzają wzrost aktywności Stowarzyszenia.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przestawił jej Przewodniczący hm. Władysław Pancerz. Zawierało ono część opisową charakteryzującą pracę Stowarzyszenia i Zarządu oraz ocenę ich działalności. Komisja Rewizyjna wysoko oceniła działalność zarówno Stowarzyszenia jak również Zarządu. Uzasadniając przedstawienie tak wnikliwej oceny Przewodniczący stwierdził, że jest ona wynikiem udziału przedstawicieli Komisji Rewizyjnej w wielu posiedzeniach Zarządu oraz analizy przedstawionych sprawozdań. Podsumowując swoje wystąpienie hm. Władysław Pancerz postawił wniosek aby Walne Zebranie zatwierdziło przedstawione sprawozdania i pozytywnie oceniło działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym. Przewodnicząca podziękowała za tak wysoką ocenę pracy i stwierdziła że daje ona impuls do dalszej pracy na równie wysokim poziomie. Serdecznie podziękowała Druhom Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za udzielanie pomocy i wspólne z Zarządem rozwiązywanie licznych problemów podczas posiedzeń Zarządu.

V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm Stanisław Piasecki przedstawia sprawozdanie z działalności SPH w okresie sprawozdawczym

V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm Stanisław Piasecki przedstawia sprawozdanie z działalności SPH w okresie sprawozdawczym

Rozpoczynając dyskusję Przewodnicząca poinformowała o: zamiarze zaproszenia na spotkanie w Forcie Olszanica związanych z harcerstwem, byłych dyrektorów krakowskich szkół średnich, terminie Akcji Jubilat- 09.05. br. i zaapelowała o zgłaszanie propozycji osób spełniających kryteria Jubilatów. Następnie w dyskusji udział wzięli Dh i Dh wypowiadając się w sprawach: hm. Małgorzata Komorowska – potrzeby organizowania spotkań dla byłych instruktorów, bardzo miłej atmosfery podczas spotkań Stowarzyszenia oraz dobrym ukierunkowaniu pracy przez Zarząd; hm. Henryk Chrobak- roli jaką odegrało nowotarskie Koło SPH przy reaktywowaniu Hufca Podhalańskiego, zmiany na funkcji Z-cy Komendanta Chorągwi ds. programowych; hm. Adam Jelonek- dającym się zauważyć, w ostatnich latach, kierunkom działania SPH, najpierw więcej dla swoich członków (a są to spotkania ważne również dla psychiki osób starszych szczególnie w sytuacji gdy mają coraz mniej obowiązków), a ostatnich latach coraz więcej działań skierowanych do młodzieży bądź seniorów nie będących członkami Stowarzyszenia, dużym a niewykorzystywanym możliwościom przekazywania „z pierwszej ręki” aktualnie działającym informacji o harcerstwie w środowisku ich działania, rozważeniu możliwości pozyskiwania do działalności harcerskiej przyjeżdżających na studia do Krakowa instruktorów ; hm. Elżbieta Brodzik- organizowanych przez Dom Kultury „Podgórze” spotkań z młodzieżą m.in. o działalności harcerskiej w latach ubiegłych na terenie Podgórza; hm. Tadeusz Prokopiuk - toczącej się w Stowarzyszeniu dyskusji i czynionych staraniach aby jak najlepiej wspierać harcerstwo, a w szczególności jakie są możliwości pomocy drużynowym zwłaszcza rozpoczynającym pracę z drużyną; hm: Danuta Noszka-Leśniewska - poszukiwania możliwości jeszcze lepszej współpracy z Chorągwią Krakowską ZHP , o zmniejszającym się wśród studentów zainteresowaniu działalnością harcerską w kontekście z podejmowanymi przez nich dodatkowymi kierunkami kształcenia lub pracą zarobkową; hm Marek Valenta- ogromnego zorientowania studentów informatyki na zdobywanie wiedzy i umiejętności co stanowi istotna przeszkodę w podejmowaniu działalności, proponuje założyć stronę na Facebooku („Harcerz na Studiach”), tak aby było można nawiązywać kontakty z instruktorami-studentami co może zaowocować pozyskaniem któregoś z nich; hm. Jerzy Klinik- przygotowania dla rozpoczynających działalność drużynowych tzw. wyprawki ( regulaminy, vademecum) ponieważ nakład rozprowadzanego przez GK ZHP podręcznika dla drużynowego już się wyczerpał; hm. Stanisław Piasecki- rozważenia możliwości zorganizowania dla zainteresowanych nauczycieli, w porozumieniu z Władzami Oświatowymi, kursu opiekunów/animatorów działalności harcerskiej tak, aby na terenie Chorągwi Krakowskiej, tam gdzie będzie to możliwe, stworzyć podstawy do reaktywowania harcerstwa.

Po zakończeniu dyskusji na wniosek przedstawiony przez Komisji przegłosowano kolejno podejmowane uchwały.

Nr 1.

  1. Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie z działalności programowo – organiza- cyjnej Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w okresie sprawozdawczym.
  2. Na podstawie wniosku zawartego w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie, oceniło pozytywnie działalność Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym tj. od 04.2012 do 22. 03.2013.r.

Nr 2 Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2012, przedstawione podczas niniejszego zebrania przez Skarbnika Zarządu.

Nr 3. W sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia.

Nr 4. Walne Zebranie zatwierdza, opracowany na podstawie Złożeń Programowo-Organizacyjnych Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na lata 2011-2014 Plan Pracy Zarządu i Stowarzyszenia w okresie od 04.2013-03.2014.r.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

W ramach wolnych wniosków hm Jerzy Kujawski przy pomocy hm. Jerzego Klinika i hm. Alicji Szydło wykonali 4 żeglarskie szklanki. Pierwszą za pomyślność w dalszej działalności SPH, druga- za Nową Hutę i Nowohuckie Centrum Kultury, trzecią- za pomyślność wszystkich których lubimy i czwartą- za tych którzy nas nie lubią – aby stali się naszymi przyjaciółmi.

Cztery szklanki wybijają (od lewej stoją): hm Jerzy Kujawski, hm Alicja Szydło i hm Jerzy Klinik

Cztery szklanki wybijają (od lewej stoją): hm Jerzy Kujawski, hm Alicja Szydło i hm Jerzy Klinik

Tym optymistycznym akcentem zostały zakończone obrady Walnego Zebrania. Przewodnicząca podziękowała wszystkim którzy brali udział w przygotowaniu zebrania a szczególności Druhnom i Druhom: hm. Stanisławowi Piaseckiemu, hm. Krystynie Wywiał, hm. Władysławowi Pancerzowi i hm. Tadeuszowi Prokopiukowi za przygotowanie i przedstawienie sprawozdań, hm. Alicji Szydło za udostępnienie sali, organizacyjne przygotowanie zebrania i poczęstunek oraz obecnym za udział w zebraniu. Następnie Przewodnicząca złożyła obecnym serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Później nastąpiło tradycyjnie pożegnanie zaśpiewaną w kręgu piosenką Bratnie Słowo.