Instruktor Roku 2011

Instruktor Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2010/11
Do Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP wpłynęły 6 wniosków o przyznanie tytułu Instruktora Roku i nagrody im harcmistrza Zdzisława Trylskiego.
W dniu 14.09 br. komisja złożona z przedstawicieli Komendy Chorągwi oraz Zarządu SPH podjęła n/w decyzje:
- do tytułu i nagrody nominowani zostali wszyscy zgłoszeni, a to:

  • phm Justyna Blukacz - Hufiec Nowy Sącz
  • pwd Anna Hałatek - Hufiec Wieliczka
  • phm Piotr Męderak – Hufiec Jordanów
  • phm Katarzyna Mróz – Hufiec Tarnów
  • phm Joanna Siekaniec – Kufiec Kraków –Podgórze
  • phm Karolina Wołoszyn – Hufiec Kraków – Śródmieście

- zaszczytny tytułu INSTRUKTORA ROKU 2010/2011 Chorągwi Krakowskiej oraz nagrodę im. harcmistrza Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł przyznano druhnie pwd Annie Hałatek drużynowej 4 DH „Azymut” w Węgrzcach Wielkich, Hufiec Wieliczka.

Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone Laureatce Tytułu i Nagrody przez V-ce Prezesa SPH hm Wiesława Wójcika oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 18 września 2011 roku na Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie na Stadionie K.S. Korona. Okolicznościowe dyplomy otrzymali również wszyscy nominowani. W uroczystości licznie wzięli udział Członkowie Stowarzyszenia, m. innymi: hm Władysław Pancerz, hm Danuta Bobek, hm Juliusz Langner, hm Andrzej Ziębliński, hm Ryszard Korski, hm Bogusław Zając, hm Andrzej Gaczorek.

V Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia (26.03.2011)

W dniu 26 marca 2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, którego celem była ocena działalności merytorycznej Stowarzyszenia w latach 2008 – 2011, wybór władz na kolejną VI kadencję pracy Stowarzyszenia i przyjęcie założeń programowo - organizacyjnych na lata 2011-2014. Licznie przybyłych powitała Prezes ustępującego Zarządu, Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska, a wśród nich gości honorowych w osobach: Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa, Pan Tadeusz Trzmiel, Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Pani Małgorzata Jantos , Dyrektor Generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Pani Małgorzata Bywanis – Jodlińska, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Integracji Społecznej, Pani Anna Tarnawska oraz Z-ca Naczelnika ZHP Druh hm Krzysztof Budzyński i Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka. W pierwszej części spotkania zostały wręczone odznaczenia, odznaki i medale. Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego otrzymali Druhowie: hm Krzysztof Poniedziałek, hm Maciej Struś oraz phm Jacek Małota. Odznaczenia w imieniu Wojewody Małopolskiego wręczyła Pani Małgorzata Bywanis - Jodlińska ( Dyrektor Generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Odznaką „Honoris Gratia” za zasługi dla Miasta Krakowa i jego Mieszkańców zostali wyróżnieni Druhowie , hm Zbigniew Sabiński i hm Jerzy Kujawski. Odznaki wręczył Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa, Pan Tadeusz Trzmiel. Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm Paweł Grabka wręczył b. Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa Panu Janowi Nowakowi (Członkowi Stowarzyszenia) brązową Odznakę 100-lecia Harcerstwa. Prezes Stowarzyszenia, Druhna Danuta Noszka – Leśniewska wręczyła Z-cy Prezydenta, Panu Tadeuszowi Trzmielowi Dyplom Członka Honorowego Stowarzyszenia z prośba o dalsza pomoc, oraz Medale „Za Zasługi dla SPH” które otrzymali : Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” oraz Druhowie, hm Zbigniew Sabiński i hm Wiesław Wójcik. Natomiast Odznaki „Zasłużony dla SPH” otrzymali Druhny i Druhowie: hm Alicja Szydło, hm Małgorzata Słowik, hm Marek Kowalski, hm Andrzej Słowik, hm Paweł Miłobędzki, hm Janusz Wojtycza, hm Jerzy Tarnawski i hm Wiesław Górnisiewicz. Oczywiście ceremonii wręczania towarzyszyły piosenki gromko śpiewane przez uczestników Zebrania oraz grupę wokalna Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”. W części oficjalnej Zebrania głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa, Pan Tadeusz Trzmiel, który pogratulował nam osiągnięć w kończącej się V kadencji i życzył sukcesów nie mniejszych w kolejnej. Natomiast w swoim wystąpieniu Z-ca Naczelnika ZHP Druh hm Krzysztof Budzyński mówił o trudnej sytuacji finansowej Związku i zaapelował o pomoc. Życzył nam również samych sukcesów w prowadzonej działalności.
Część robocza to wybór Przewodniczącego Zebrania, został nim jednogłośnie wybrany Druh hm Tadeusz Prokopiuk (b. Komendant Chorągwi) oraz Komisji Wniosków i Uchwał w składzie: hm Stanisław Piasecki, hm Józef Lipiec oraz hm Małgorzata Pobóg – Malinowska. Na protokolanta została wybrana Druhna hm Magdalena Migacz. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia przedstawił I V-ce Prezes ustępującego Zarządu, Druh hm Stanisław Piasecki.
W swoim prawie godzinnym wystąpieniu szczegółowo przedstawił działania Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym oraz przypomniał jaka była geneza powstania Stowarzyszenia i z czyjej inicjatywy powstało ( Druhowie: hm Jerzy Klinik, hm Roman Byszewski, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Ferdynand Nawratil i hm Stanisław Spólnik). Podziękował również Osobom i Instytucjom, które na bieżąco wspomagają działalność Stowarzyszenia, czyli: Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa, Panu Tadeuszowi Trzmielowi (za możliwość zorganizowania Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia w reprezentacyjnej Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa oraz udzielaną Stowarzyszeniu pomoc) , Druhowi hm Andrzejowi Krzyworzece (za organizację „Spotkań po Latach” i możliwość lokalizowania w Hotelach Junior – Krakus których jest właścicielem imprez Stowarzyszenia), Druhowi hm Ferdynandowi Nawratilowi (za możliwość korzystania z bazy Nowohuckiego Centrum Kultury którego jest Dyrektorem), Druhowi hm Zbigniewowi Sabińskiemu ( za organizacje w Forcie Olszanica Akcji „Jubilat”), Druhnie hm Alicji Szydło (za możliwość korzystania z bazy lokalowej MDK – Dom Harcerza w Krakowie oraz udostępnienie pomieszczenia na biuro Zarządu SPH), Komendantowi Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druhowi hm Pawłowi Grabce ( za dotychczasową współpracę i możliwość korzystania z Sali Kominkowej Chorągwi), Druhowi hm Romanowi Byszewskiemu ( za bezpłatne udostępnienie dla SPH Pracowni Komputerowej w I Prywatnym Liceum którego jest Właścicielem) oraz Wójtowi Gminy Mucharz, Panu Wacławowi Wądolnemu ( za możliwość korzystania z bazy lokalowej Gminy, tzn. Pracowni Komputerowych w Szkołach Podstawowych w Mucharzu i Świnnej Porębie ). Druh hm Stanisław Piasecki zwrócił również uwagę, że coraz liczniejsza jest grupa Członków Stowarzyszenia, którzy na zasadzie wolentariuszy podejmują różnorodne działania wynikające z zadań statutowych SPH oraz podziękował ustępującym Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za zaangażowanie i aktywną działalność w kończącej się V kadencji Stowarzyszenia. Wystąpienie swoje zakończył omówieniem finansów Stowarzyszenia i przedstawieniem bilansu za rok 2010.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz, który w swoim wystąpieniu bardzo wysoko ocenił pracę Zarządu SPH w latach 2008 – 2011 i wnioskował o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wyjątkiem Druhny hm Ireny Bryły za brak działalności i nie rozliczenie się ze swoich zobowiązań. W głosowaniu wszyscy Członkowie ustępującego Zarządu uzyskali absolutorium jednogłośnie , natomiast odnośnie Druhny Ireny Bryły wywiązała się burzliwa dyskusja – ostatecznie w głosowaniu nie uzyskała absolutorium.
W związku z trudna sytuacją finansową Związku Harcerstwa Polskiego druh hm Stanisław Piasecki zaproponował przyjęcie Apelu do byłych Instruktorów ZHP o finansowe wsparcie Związku. Uczestnicy Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli zaproponowaną treść Apelu. Następnie w dyskusji programowej głos zabrali m. innymi Druhowie: hm Józef Lipiec, hm Andrzej Ziebliński, hm Jerzy Kujawski, hm Jarosław Balon, hm Andrzej Krzyworzeka , hm Piotr Niwiński oraz Druhna Anna Tarnawska. Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał, Druh hm Stanisław Piasecki po uwzględnieniu głosów w dyskusji i propozycji ustępującego Zarządu zaproponował przyjęcie Uchwały Programowej SPH na lata 2011 – 2014. Została ona przyjęta jednogłośnie.
Po części programowej przyszedł czas na wybór nowych Władz Stowarzyszenia. Wybory zostały przeprowadzone bardzo sprawnie. Członkami Zarządu zostali wybrani: hm Danuta Noszka – Leśniewska, hm Stanisław Piasecki, hm Wiesław Wójcik, hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Wywiał, hm Jerzy Klinik, hm Alicja Szydło i hm Paweł Grabka, natomiast Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: hm Władysław Pancerz, hm Tadeusz Prokopiuk oraz hm Stanisław Spólnik.
Zebranie zakończyło się zawiązaniem kręgu i wspólną piosenką „Bratnie słowo” , a wzięło w nim udział 54 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Załączniki:
- treść przyjętego Apel
- Uchwała Programowa na lata 2011 – 2014
 

Nowe Władze Stowarzyszenia VI kadencji (2011 -2014)
Ukonstytuowanie nowych Władz Stowarzyszenia nastąpiło na spotkaniu w dniu 31 marca 2011 roku w Sali Konferencyjnej MDK ”Dom Harcerza” w Krakowie. Zebraniu przewodniczył Druh hm Tadeusz Prokopiuk – Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia. Jednogłośnie wybrano nowe Władze Stowarzyszenia VI kadencji, czyli na lata 2011 2014 w składzie:
 

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes – hm Danuta Noszka – Leśniewska
I V-ce Prezes – hm Stanisław Piasecki
II V-ce Prezes – hm Wiesław Wójcik
Sekretarz – hm Magdalena Migacz
Skarbnik – hm Krystyna Wywiał
Członek – hm Alicja Szydło
Członek – hm Paweł Grabka
Członek - hm Jerzy Klinik

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – hm Władysław Pancerz
V-ce Przewodniczący – hm Tadeusz Prokopiuk
Członek – hm Stanisław Spólnik

A P E L
do byłych Instruktorów ZHP
Instruktorów Seniorów
Związku Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Rozumiemy powody stanowiska władz ZHP, które w pierwszej kolejności zwróciły się z prośba o pomoc do aktualnych instruktorów Związku. Pragniemy krąg adresatów tego wezwania rozszerzyć na wszystkich instruktorów z lat dawnych, dla których w dalszym ciągu jest to Ich Związek Harcerstwa Polskiego. Jest to nasza wspólna troska i moralne zobowiązanie. Nie pozwólmy, by nasz Związek stanął przed groźbą kryzysu. Bezradności i bierności przeciwstawmy solidarną gotowość do stworzenia
Instruktorskiego Frontu Pomocy Harcerstwu.

Druhny i Druhowie!
Byli Instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego wszystkich pokoleń i wszystkich środowisk!
Zwracamy się z gorącym apelem, do każdego z Was aby wspomógł Związek

jednorazową składką nadzwyczajną

Każda wpłata się liczy, zwłaszcza płynąca z serca i poczucia harcerskiej więzi.
Jeśli potrafimy zmobilizować się wszyscy – potrafimy zebrać sumę, która stanie się zaczynem odbudowy samodzielności ekonomicznej ZHP i pomoże realizować bogaty program drugiego stulecia Związku.
Z góry dziękujemy za czynne poparcie naszej wspólnej sprawy.

Czuwaj!

Uczestnicy Walnego
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie
 

Kraków, 26 marzec 2011 roku

 

Uchwała Programowa
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
na lata 2011 – 2014
przyjęta przez uczestników Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia w dniu 26 marca 2011 roku

Kontynuacja dotychczasowych kierunków działań Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem poniższych obszarów działania:

1. Działania organizacyjne
- dalszy rozwój ilościowy
- tworzenie nowych Kół terenowych

2. Działania integrujące środowisko byłych Instruktorów ZHP
- Spotkania po Latach ( ok. 15 stycznia każdego roku)
- Dzień Myśli Braterskiej ( 22 lutego każdego roku)
- Zebrania Sprawozdawcze Stowarzyszenia (marzec każdego roku)
- Akcja „Jubilat” (druga sobota czerwca każdego roku)
- Zabawa „Andrzejkowa” ( koniec listopada każdego roku)

3. Działania na rzecz Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP i jednostek organizacyjnych jej podległych
- ścisła współpraca i współdziałanie zgodnie z podpisanym Porozumieniem
- wszelka możliwa pomoc przy reaktywacji pięciu Hufców (wcześniej zlikwidowanych)
- wybór najlepszego Drużynowego/Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP
- wydanie podręcznika metodycznego dla Drużynowego
- konkurs fotograficzny „ Pionierka obozowa”
- pomoc organizacyjna, programowa i finansowa (w miarę możliwości)
- udział w ważnych uroczystościach których organizatorem jest K. Ch.

4. Pomoc socjalna dla Członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP
- paczki żywnościowe
- zapomogi finansowe
- objęcie stałą opieką najstarszych Członków Stowarzyszenia (stworzenie grupy wolentariuszy)

5. Kontynuacja działań związanych z lokalizacją Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia w Brańkówce nad przyszłym Zalewem Świnna Poręba
- sfinalizowanie kwestii przekazania na rzecz Stowarzyszenia terenu
- starania o pozyskanie środków do finansowania inwestycji (realizacja etapami)
- współpraca z Urzędem Gminy Mucharz zgodnie z podpisaną Umową

6. Organizacja różnego rodzaju kursów szkoleniowych
- organizowanie co roku kursu teoretycznego na stopień żeglarza jachtowego w Mucharzu (dla mieszkańców Gminy Mucharz i Gmin przyległych)
- organizacja kolejnych kursów komputerowych

7. Organizacja Obozów Żeglarskich
- organizacja w dalszym ciągu obozu/obozów żeglarskich na Mazurach jako części praktycznej teoretycznych kursów żeglarskich

8. Działania zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia
- rozwijanie Akcji „Łańcuch” (1% odpisu od podatku)
- pozyskiwanie nowych Członków Wspierających
- pozyskiwanie Sponsorów
- zwiększenie ściągalności składek członkowskich
- udział w konkursach grantowych

9. Współpraca międzynarodowa
- wymiana z IZVIDACIAMI z Kutiny w Chorwacji (zarówno grup młodzieżowych jak i starszyzny)

10. Współpraca z Władzami Województwa Małopolskiego i Urzędem m. Krakowa
przy realizacji zadań statutowych z zakresu: pomocy społecznej, letniego wypoczynku dzieci i młodzieży itp.
- bieżące kontakty z Urzędem Marszałkowskim
- bieżące kontakty z Urzędem Wojewódzkim
- bieżące kontakty z Urzędem Miasta Krakowa

11. Współpraca z innymi Organizacjami Pozarządowymi
- aktywny udział w pracach Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych oraz Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich

Przewodniczący Komisji
Wniosków i Uchwał

hm Stanisław Piasecki

Kraków, 26 marzec 2011 roku