1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia

W dniu 26 marca 2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia. Zgodnie z założeniami Statutu SPH dokonano oceny działalności merytorycznej Stowarzyszenia, jego Zarządu w latach 2008 – 2011. Wybrano władze i przyjęto założenia programowo - organizacyjne na lata 2011-2014, czyli na kolejną VI kadencję pracy Stowarzyszenia.

Licznie przybyłych członków Stowarzyszenia oraz Dostojnych Gości powitała Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska- Prezes ustępującego Zarządu. To dla nas zaszczyt, Że razem z nami byli: Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa Pan Tadeusz Trzmiel, Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pani Małgorzata Jantos, Dyrektor Generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Małgorzata Bywanis – Jodlińska, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Integracji Społecznej Pani Anna Tarnowska, Z-ca Naczelnika ZHP Druh hm Krzysztof Budzyński i Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm Paweł Grabka.


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W KRAKOWIE
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31 ; tel./fax (12/633 33 57

Organizacja Pożytku Publicznego
NIP: 676-21-64-200 ; REGON: 367196831; KRS nr 0000114184)

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 18.03.2010 – 26.03 2011

Kraków, marzec 2011 roku

Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

1. Nazwa, siedziba i adres
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40
Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

2. Data wpisu:
03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń
(Ns. Rej. St. 39/00)
25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994


3. NIP: 676-21-64-200

4. REGON: 367196831

5. KRS nr: 0000114184

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa W Krakowie za okres 18.03.2010 – 31.03.2011


Dnia 18 marca 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w trakcie którego, pozytywnie oceniona została działalność Zarządu za rok poprzedni oraz zatwierdzono Plan Pracy Stowarzyszenia na kolejny rok.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń roboczych Zarządu oraz jedno uroczyste świąteczno – noworoczne. Posiedzenia robocze odbywały się w lokalu Komendy Chorągwi (10 pos.) lub w siedzibie KRAFOSU (2 pos.). Uroczyste świąteczno – noworoczne posiedzenie Zarządu, tradycyjnie, odbyło się w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH i jak zwykle, dzięki uprzejmości Druha hm Andrzeja Krzyworzeki, w Hotelu „KRAKUS”.

Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W dniu 18.03.2010 roku Druh hm Stanisław Spólnik, ze względów zdrowotnych, złożył rezygnację z pełnionej od momentu założenia Stowarzyszenia funkcji Sekretarza Zarządu. Biorąc pod uwagę motywację rezygnacji Zarząd SPH przyjął ją, dziękując bardzo serdecznie Druhowi Stanisławowi Spólnikowi za 10 lat jakże owocnej i pełnej oddania działalności. Równocześnie Druh St. Spólnik wyraził zgodę na pracę w składzie Komisji Rewizyjnej SPH.

Od maja br. obowiązki Sekretarza Zarządu SPH (po rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej, zaakceptowanej przez jej Przewodniczącego) pełni Druhna hm Magdalena Migacz.

W marcu br., Druhna hm Irena Bryła, na własną prośbę została odwołana z funkcji Skarbnika Zarządu SPH, pozostając nadal w składzie Zarządu. Prośba była motywowana bardzo dużym obciążeniem związanym z pełnioną funkcją Komendantki Chorągwi Opolskiej ZHP. Zarząd SPH serdecznie dziękuje Druhnie Irenie Bryle za pełnienie funkcji skarbnika w latach 2004 - 2010.
Obowiązki Skarbnika Zarządu powierzono druhnie hm Krystynie Wywiał.
Obydwie zmiany zostały zaakceptowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd pracował w składzie:

 • hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes
 • hm Stanisław Piasecki - I V-ce Prezes
 • hm Wiesław Wójcik - II V-ce Prezes
 • hm Magdalena Migacz - Sekretarz
 • hm Irena Bryła - Członek
 • hm Danuta Bobek - Członek
 • hm Krystyna Wywiał - Skarbnik
 • hm Stefan Salamon - Członek

W zasadzie na wszystkich posiedzeniach Zarządu obecny był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz lub jego Z-ca, Druh hm Tadeusz Prokopiuk.
Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

 • hm Władysław Pancerz – Przewodniczący
 • hm Tadeusz Prokopiuk - V-ce Przewodniczący
 • hm Stanisław Spólnik - Sekretarz

Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

1. Walne zebranie Sprawozdawcze SPH za rok 2009

W dniu 18.03.2010, w Sali kominkowej Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie SPH. Po rozpoczęciu, prowadząca hm Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła, nieobecnym na Spotkaniu po Latach w dniu 15.01br, Medale „Zasłużony dla SPH”, Odznaki „Za Zasługi dla SPH” oraz Listy Gratulacyjne.
Bardzo miłym i ciekawym punktem programu była prezentacja komputerowa pt. ”Poczet Harcmistrzów”, przygotowana i przedstawiona przez hm Władysławę Francuz. Zaprezentowane zostały sylwetki Druhen i Druhów harcmistrzów: Danuty Bobek, Władysławy Marii Francuz, Jerzego Klinika, Andrzeja Krzyworzeki, Józefa Lipiec, Ferdynanda Nawratil, Danuty Noszka-Leśniewskiej, Stanisława Piaseckiego, Tadeusza Prokopiuka, Zbigniewa Sabińskiego, Stanisław Spólnika, Antoniego Weyssenhoffa, Andrzeja Zięblińskiego.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu godności Członków Honorowych SPH. Pierwszymi Członkami Honorowymi Stowarzyszenia zostali nasi sprzymierzeńcy:
- prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa,
- mgr Tadeusz Trzmiel hm – V-ce Prezydent Miasta Krakowa,
- mgr Wacław Wądolny - Wójt Gminy Mucharz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2009 przedstawili: w części organizacyjno –programowej Prezes hm Danuta Noszka-Leśniewska i I V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki, a sprawozdanie finansowe Skarbnik hm Irena Bryła.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPH przedstawił jej Przewodniczący hm Władysław Pancerz.
I V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki podał również informację o zamierzeniach organizacyjno –programowych na bieżący i następny rok harcerski. II V-ce Prezes hm Wiesław Wójcik przedstawił proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem. Po dyskusji, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków hm Józef Lipiec przedstawił do zatwierdzenia uchwały w sprawach:
- skwitowania działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2009 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009,
- zatwierdzenia proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
Uchwały zostały zatwierdzone.
W zebraniu wzięło udział 37 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego

Do tytułu Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2009/2010 zostali zgłoszeni:
a) phm Anna Waga – drużynowa 3 DH „Badyle” , Hufiec Wadowice
b) hm Robert Kadela – drużynowy 130 DS. „Stu trzydziestu z Mucharza” , Hufiec Wadowice
c) pwd Agnieszka Talar – drużynowa DH „Kto to” , Hufiec Andrychów
d) phm Adam Bałas – drużynowy, Szczep „Preria” , Hufiec Kraków-Podgórze
e) phm Dorota Prusinkiewicz – drużynowa 295 DW „KPW” , Hufiec Kraków-Podgórze
f) phm Ewa Job – drużynowa 6 GZ „Dzieci Słońca” , Hufiec Kraków-Nowa Huta
g) pwd Anna Hałatek – drużynowa 4 DH „Azymut w Węgrzcach Wielkich” , Hufiec Wieliczka
h) phm Gabriela Kucharska – przyboczna 2 NDWp „Płomienie” , Hufiec Nowy Sącz
i) phm Agnieszka Brągiel – Komendantka Hufca , Hufiec Gorlice

Zarząd SPH z udziałem Druha hm Pawła Miłobędzkiego – z-cy Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP na posiedzeniu w dniu 09 września 2010 roku, jednogłośnie podjął Uchwałę nr 3/82/2010 o przyznaniu tytułu INSTRUKTORA ROKU Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok 2009/2010 hm Robertowi Kadeli z Hufca ZHP Wadowice.
Wraz z tytułem hm R. Kadela otrzymał nagrodę im. hm Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł. Serdecznie gratulujemy!
Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone hm R. Kadeli przez Prezesa SPH hm Danutę Noszkę – Leśniwską oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 19 września 2010 roku na inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Wadowicach. W inauguracji wzięli udział również z Zarządu SPH : hm. Danuta Bobek, hm. Stanisław Piasecki oraz hm. Wiesław Wójcik.

3. Akcja „STANICA”

Zarząd Stowarzyszenia czynił bardzo intensywne starania związane z lokalizacją nad przyszłym Zbiornikiem „Świnna Poręba” w Gminie Mucharz Ośrodka Szkoleniowego SPH. Między innymi:
- w czerwcu 2010 roku został wykonany kosztorys „Budowy zespołu budynków Ośrodka Szkoleniowego SPH w Brańkówce, Gmina Mucharz wraz z infrastrukturą zewnętrzną” .
- w lutym 2011 roku została wykonana przez Pracownię Architektoniczną Igor Pacanowski & Beata Pacanowska całościowa koncepcja Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia (Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów – Pracownia wykonała koncepcję społecznie).
- i najważniejsza sprawa ,która blokowała nasze kolejne działania został zatwierdzony” Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz” (ogłoszony 21.12.2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego).

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia czyni starania o załatwienia spraw formalnych związanych z przekazaniem terenu oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji.

4. Kursy Komputerowe

W dniach 23.02.- 25.05.2010 roku w Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie został przeprowadzony kurs komputerowy II stopnia. Organizatorami kursu byli: SPH w Krakowie oraz Wójt Gminy Mucharz. Zajęcia prowadziła mgr Beata Chachulska. Kurs ukończyło 11 uczestników, a dyplomy na ostatnich zajęciach wręczali: Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny oraz Prezes Zarządu SPH Danuta Noszka – Leśniewska. Warto nadmienić, że informacja na temat kursu, jako kolejnej wspólnej inicjatywy, ukazała się na stronie internetowej gminy Mucharz oraz , że najstarszym uczestnikiem kursu był ks. Jan Marcisz (Proboszcz Parafii w Mucharzu) mający 73 lata i dewizę życiową: „ na naukę nigdy nie jest za późno”.

5. Kursy żeglarskie

W br. zostały zorganizowane dwa kursy teoretyczne na stopień żeglarza jachtowego. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego na obydwu kursach był kapitan jachtowy, Druh hm. Jerzy Klinik.
Kursy przeprowadzono w:
a) Krakowie – w terminie 10.03.2010 do 26.05.2010 , zajęcia odbywały się w Sali Kominkowej Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie, ul. Karmelicka 31. Kurs ukończyło 12 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.

b) Mucharzu – w terminie 13.03.2010 do 17.04.2010 , zajęcia odbywały się w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Mucharzu. Kurs ukończyło 14 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.
Uczestnicy obu kursów brali również udział w szkoleniu praktycznym na Zalewie Bagry w Krakowie oraz na Jeziorze Rożnowskim.

6. Obóz Żeglarski Stowarzyszenia „MAZURY 2010”

W czasie Akcji Letniej 2010 Stowarzyszenie zorganizowało kolejny obóz żeglarski na Mazurach.
Czas trwania: 17.07.2010 do 27.07.210 tj. 11 dni
Uczestnicy: 28 osób : wiek od 14 do 60 lat podzieleni na 5 wacht :
3- sześcioosobowe i 2- pięcioosobowe
Organizacja Obozu to wspólne przedsięwzięcie SPH oraz Gminy Mucharz – podobnie jak w roku ubiegłym. Z Gminy Mucharz w Obozie wzięło udział 9 osób.
Kadra: 6 osób
Komendant: hm. Krzysztof Poniedziałek
Kwatermistrz: hm. Stanisław Piasecki
Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego: hm. Andrzej Marcińczyk (sternik jachtowy, patent nr 1437/KR ; instruktor PZŻ, patent nr 2012)
Kadra Żeglarska:
Sternicy: Ewelina Kaczanowska (żeglarz jachtowy , patent nr K/199)
Kuba Małota ( sternik jachtowy, patent nr K/8)
Andrzej Marcińczyk (sternik jachtowy, patent nr 1437/KR)
Barbara Marcińczyk (żeglarz jachtowy, patent nr K/25/duplikat)
Stanisław Piasecki (sternik jachtowy , patent nr PZŻ/316)
Wyczarterowane jachty: 5 szt.jachtów typu slup - Tango 730 (6-cio osobowe, szer.2.8m, długość 7,3 m ; 25m² żagla)
(Galindia – Czarter Jachtów Edmund Grzymała Giżycko)
Cel obozu: aktywny wypoczynek uczestników (z elementami obozu harcerskiego) oraz praktyczne szkolenie żeglarskie mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego.


Schemat ramowy: - przed południem – szkolenie żeglarskie (ew. zwiedzanie okolicy)
- po południu – szkolenie żeglarskie , zajęcia sportowe
- wieczorem - nauka piosenek, ognisko (jeżeli to możliwe)
Trasa obozu:
Giżycko (Port Piękna Góra) – Jezioro Kisajno – Jezioro Dobskie – Jezioro Łabaj – Jezioro Dargin – Jezioro Kirsajty – Jezioro Mamry – Jezioro Święcajty – Giżycko (Port Piekna Góra)

Posumowanie:
- obóz można uznać za bardzo udany, piękna słoneczna pogoda , dobry wiatr
- szkolenie żeglarskie było intensywne : wniosek KWŻ – wskazane jest organizować obozy szkoleniowe dwutygodniowe, obecni uczestnicy powinni się doszkolić na Bagrach we wrześniu (chcący zdawać egzamin na stopień żeglarski)
- planowane spotkanie poobozowe 11.09.2010r.przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie ( o godz. 16.00) gdzie zobaczymy jak oceniają obóz uczestnicy
- należałoby przemyśleć sprawę zróżnicowania wiekowego uczestników
- cała Kadra pracowała na Obozie społecznie w tym z własnych środków pokrywała koszt dojazdu na Obóz i powrotu z Obozu
Biorąc pod uwagę bardzo dobra organizację, wspaniałą atmosferę i zrealizowanie planów szkoleniowych, obóz został wysoko oceniony przez Zarząd SPH.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy Komendantowi Obozu hm Krzysztofowi Poniedziałkowi oraz pozostałym członkom kadry obozowej.
Spotkanie poobozowe odbyło się w dniu 11 września przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie. Wzięło w nim udział 20 uczestników obozu. W programie była m.in. prezentacja komputerowa zdjęć obozowych, wspomnienia, wymiana zdjęć, szanty i grillowanie.

Egzamin państwowy na stopień żeglarza jachtowego
Egzamin dobył się w dniu 2 października 2010 roku na zalewie Bagry w Krakowie. Stopień żeglarza jachtowego zdobyło 6 osób (uczestników Obozu) tj.: hm. Krzysztof Poniedziałek, Marcin Dzięgielewski, Maciej Trąbka, Filip Kiszka, Izabela Koper oraz Karol Wawrzkiewicz. Dla przypomnienia w roku ubiegłym patent żeglarza jachtowego zdobyły 4 osoby.
Gratulujemy i tak trzymać !!!!!

7. VI Spotkanie „Po Latach”

W dniu 15 stycznia 2011 roku o godz. 12.00 w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne Spotkanie członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP. Gospodarzem i głównym organizatorem Spotkania był Druh hm Andrzej Krzyworzeka, Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego w Krakowie ( Członek Wspierający SPH). Licznie przybyłych uczestników spotkania, ponad 80 osób, powitała Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Szczególnie serdecznie Druhna Prezes i zebrani powitali V-ce Prezydenta m. Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz nowo wybranego Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP Druha hm Pawła Grabkę i i jego poprzednika na tej funkcji Druha hm Andrzeja Żugaja.
Bardzo ciepło zebrani powitali byłych komendantów Krakowskiej Chorągwi i Hufców ZHP. Równie ciepło zostali powitani członkowie naszego Stowarzyszenia: były Prezydent Miasta Krakowa Pan Jan Nowak, były Kurator Oświaty Pan Mieczysław Noworyta oraz osoby piastujące godność Profesorską.
Następnie Druhna Prezes odczytała okolicznościowy adres Naczelniczki ZHP, Druhny hm Małgorzaty Sinicy skierowany do uczestników spotkania po czym krótko omówiła dotychczasowe działania SPH i zamierzenia na najbliższy okres czasu.

W swoim wystąpieniu, V-ce Prezydent m. Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel bardzo wysoko ocenił organizację przez Komendę Chorągwi Jubileuszowego Zlotu z okazji 100- lecia Harcerstwa, jak również udział w tym przedsięwzięciu członków naszego Stowarzyszenia. Wyrazem tego było wręczenie kolejnym członkom naszego SPH odznak „Honoris Gratia” za szczególne zasługi dla m. Krakowa i jego mieszkańców. Odznaki otrzymali Druhowie:
hm Henryk Chrobak
hm Jacek Niziołek

Komendant Chorągwi, Druh hm Paweł Grabka udekorował srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” Druhnę hm Barbarę Ufir , a następnie wspólnie z Druhem hm Andrzejem Żugajem wręczyli Honorowe Odznaki z okazji 100-lecia Harcerstwa w Krakowie członkom SPH, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój harcerstwa na terenie Chorągwi Krakowskiej ZHP. Otrzymali je:

w stopniu złotym:
1. hm Jarosław Balon 10. hm Józef Lipiec (prof. UJ)
2. hm Stanisław Ciuła (pośmiertnie) 11. hm Barbara Panaś (pośmiertnie)
3. hm Władysława Maria Francuz 12. hm Władysław Pancerz
4. hm Adam Jelonek (prof. UJ) 13. hm Tadeusz Prokopiuk
5. hm Jerzy Klinik 14. hm Zbigniew Sabiński
6. hm Andrzej Krzyworzeka 15. hm Stanisław Spólnik
7. hm Juliusz Langner
8. hm Tadeusz Trzmiel (V-ce Prezydent m. Krakowa)
9. hm Antoni Weyssenhoff (pośmiertnie)
w stopniu srebnym:
1. hm Marian Bubak 10. hm Marian Kowalski
2. hm Jerzy Kujawski 11. hm Bohdan Makary
3. hm Stanisław Mandecki 12. hm Magdalena Migacz
4. hm Zenon Morawiec 13. hm Ferdynand Nawratil
5. hm Stanisław Piasecki 14. hm Małgorzata Pobóg-Malinowska
6. hm Stefan Salamon 15. hm Kazimierz Schutterly (pośmiertnie)
7. hm Jerzy Tarnawski 16. hm Wiesław Wójcik
8. hm Krystyna Wywiał 17. hm Anna Zaleska
9. hm Andrzej Ziębliński (prof. ASP)
w stopniu brązowym:
1. hm Zbigniew Burzyński 16. hm Maria Mrugacz
2. hm Roman Byszewski 17. hm Zofia Mułka
3. hm Kazimierz Dziedzic 18. hm Piotr Niwiński
4. hm Andrzej Gaczorek 19. mgr Jan Nowak (b. Kurator)
5. hm Wiesław Górnisiewicz 20. mgr Mieczysław Noworyta (b. Kurator )
6. hm Zbigniew Jaglarz 21. hm Krzysztof Poniedziałek
7. hm Stanisław Kieres 22. hm Andrzej Słowik
8. hm Małgorzata Komorowska 23. hm Maciej Struś
9. hm Ryszard Korski 24. hm Alicja Szydło
10. hm Krystyna Kowalska 25. hm Marek Valenta
11. hm Krystyna Krzyk 26. hm Ryszard Wójcik
12. phm Jacek Małota 27. hm Bogusław Zając
13. phm Andrzej Marcińczyk
14. hm Adam Micek
15. hm Tadeusz Moskal
Druh hm Paweł Grabka w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze zamierzenia Komendy Chorągwi na najbliższą kadencję. Za jedno z najważniejszych zadań uznał reaktywowanie czterech zlikwidowanych Hufców i zaapelował o pomoc Stowarzyszenia w tym zakresie. Oczywiście pomożemy. Natomiast Druh hm Andrzej Żugaj złożył na ręce V-ce Prezydenta m. Krakowa, mgr inż. Tadeusza Trzmiela serdeczne podziękowania dla władz Miasta Krakowa za pomoc logistyczną i finansową w zorganizowaniu Jubileuszowego Zlotu Jubileuszowego i imprez towarzyszących przeprowadzonych z okazji 100-lecia Harcerstwa oraz systematyczne wspieranie działań Chorągwi Krakowskiej ZHP.
Tuż przed przerwą, wszystkich uczestników na kolejne spotkanie, tym razem z okazji Dnia Myśli Braterskiej w dniu 22 lutego 2011 roku o godz. 17.13 w NCK zaprosił Druh hm Jerzy Kujawski. Oczywiście, Druh Jurek, jak zwykle przygotował losowane wśród zebranych drobne upominki, np: butelka octu, ZZH czyli zuchowy zestaw higieniczny z mydełkiem toaletowym, pudełko zapałek dla palących od Zakładów Pogrzebowych, itp. – śmiechu było co niemiara.
Oczywiście jak na każdym naszym spotkaniu kolejne wydarzenia były przeplatane piosenkami harcerskimi.
Zarówno przed spotkaniem jak i podczas części nieoficjalnej uczestnicy spotkania mogli zwiedzić wystawę, „Mazury 2010”, zdjęć ze wspaniałego Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia. Wystawę przygotował niezawodny Druh hm Krzysztof Poniedziałek przy pomocy phm Jacka Małoty i Kuby Małoty. Autorem zdjęć obozowych jest red. Marek Ciepliński. Zdjęcia w formacie A-3 i większym naprawdę robiły wrażenie. Kolejnym punktem programu to komputerowa prezentacje: pierwsza z Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia „Mazury 2010” którą przygotował i zaprezentował Druh phm Jacek Małota i druga z akcji „Mikołaj” przygotowane przez Druha hm Zbigniewa Burzyńskiego.
A poza tym wspaniała „wyżerka” : na gorąco bigos i wspaniale przygotowana
„zimna płyta”. I rozmowy, wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia, które mocno odżyły i którym nie było końca.
Wielkie dzięki organizatorom i do następnego razu !!!!

8. Jubileusz 100-lecia Harcerstwa

W dniach 16 -24 sierpnia br. na Krakowskich Błoniach mieszkańcy naszego miasta gościli uczestników Jubileuszowego Zlotu 100 lecia Harcerstwa Polskiego.
Było to wielkie przedsięwzięcie, wspaniale zorganizowane i wzbogacone prowadzonymi na wysokim poziomie imprezami towarzyszącymi „Operacji Kraków”. Obchody Jubileuszu w Krakowie to wielki sukces Druha hm Andrzeja Żugaja – Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP, instruktorów Komendy Chorągwi oraz wielu innych instruktorów. Druhowi Komendantowi oraz instruktorom, którzy organizowali Zlot lub imprezy towarzyszące składamy serdeczne gratulacje.
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie bądź jego członkowie dla uczczenia Jubileuszu 100- lecia Harcerstwa Polskiego :
Kontynuowali działania związane z wystosowanym we wrześniu 2009 roku apelem . Oto jego fragment:
„W przeddzień zbliżającego się 100 – lecia Harcerstwa zwracamy się z gorącym apelem do najwyższych władz Rzeczypospolitej o nadanie odpowiedniej, ogólnopaństwowej rangi przygotowaniom i samym obchodom Jubileuszu. Zarazem postulujemy, aby zachęcić już dziś władze centralne i samorządowe w całym kraju do nadania ulicom, placom, szkołom i obiektom użyteczności publicznej imion najwybitniejszym postaci z dziejów polskiego Harcerstwa, a także ustanowienia specjalnej Nagrody Państwowej im. Aleksandra Kamińskiego za szczególne zasługi na polu wychowania młodzieży”
Zorganizowali uroczysty Koncert Galowy 16 stycznia br. W Nowohuckim Centrum Kultury z udziałem zespołu „Małe Słowianki”, wzięli udział w przygotowywaniu spotkań wystaw, koncertu, XXIX Złazu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej oraz konferencji: dh/dh Juliusz Langner, Danuta Bobek, Zbigniew Sabiński, Jerzy Kujawski, Zbigniew Babiuch, Stanisław Mandecki, Alicja Szydło, Ferdynand Nawratil, Władysława Francuz, Tadeusz Trzmiel, Danuta Noszka-Leśniewska, Piotr Niwiński, Andrzej Krzyworzeka, Marian Bubak, Wiesław Górnisiewicz.

W trakcie spotkania Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Barbakanie członkowie naszego Stowarzyszenia zostali uhonorowani najwyższymi odznaczeniami państwowymi. I tak Druh hm. Juliusz Langner został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a Druhna hm. Anna Zalewska Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Serdecznie gratulujemy.

Zarząd Nowotarskiego Koło SPH w dniu 19 czerwca br. zorganizował Spotkanie Pokoleń w którym wzięło udział ok. 120 osób. Do Nowego Targu przyjechali przedstawiciele ZHP oraz ZHR z Podhala, Spisza, Orawy, Podtatrza, Pienin, regionu gorczańskiego i rabczańskiego. Spotkanie poprzedzone było uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej. Proboszcz parafii ks. Henryk Paśko (nota bene członek Zarządu NOSPH) mówił w kazaniu o historii i teraźniejszości harcerstwa. Wspomniał o założycielach naszego związku w Polsce, czyli o Oldze i Andrzeju Małkowskich, o czasach wojny – Rudym, Zośce, Alku, o postawach, patriotyzmie, honorze, o latach powojennych – trudnych dla harcerstwa, o odrodzeniu Związku i współczesnej służbie harcerskiej. Zachęcał też zgromadzonych, zwłaszcza seniorów do pomocy i wsparcia działających drużyn i drużynowych. Po mszy – zawiązano krąg.
Wśród gości był m. Inn. poseł Edward Siarka oraz wiceburmistrz Nowego Targu Eugeniusz Zajączkowski.

9. Pomagamy dzieciom powodzian.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie od roku 2006 ściśle współpracuje z Gminą Mucharz realizując wiele wspólnych projektów (m. inn. kursy komputerowe, kursy żeglarskie, obozy żeglarskie itp.). W roku bieżącym klęska powodzi dotknęła wiele rejonów naszego kraju , w tym mieszkańców Gminy Mucharz. SPH od roku 2008 jest członkiem Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych (KRAFOS) i wspólnie z nim w ramach pomocy poszkodowanym przez powódź zorganizowaliśmy dla dzieci z terenu Gminy Mucharz w wieku 7-12 lat wyjazd na Obóz do Niemiec. Było to możliwe dzięki zaproszeniu Burmistrza Wismaru. Obóz trwał od 17 do 31 lipca 2010 roku i wzięło w nim udział12 dzieci plus dwie osoby dorosłe (do opieki) ze znajomością języka niemieckiego. Koszty pobytu pokryło Miasto zapraszające. Rodzice dzieci pokrywali tylko część kosztów dojazdu i powrotu. Program pobytu był urozmaicony i atrakcyjny. Dzieci wróciły bardzo zadowolone.
Wójt Gminy Mucharz, Pan Wacław Wądolny w imieniu własnym oraz rodziców i dzieci złożył serdeczne podziękowania ( Pani Prezes Zarządu SPH ) za zorganizowany wyjazd. Napisał m. inn.:
„Był to rodzaj prezentu, nieocenionej pomocy, dla której trudno znaleźć słowa wdzięczności. Na Pani ręce, składam również podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się i pomogły w organizacji całego wyjazdu”
Podziękowania również dla Pani mgr Teresy Chmielarz-Bryndzy, Pracownicy Urzędu Gminy Mucharz za pomoc przy organizacji wyjazdu.

10. Nowotarskie Koło Stowarzyszenia

W dniu 12 kwietnia 2010 roku instruktorzy byłego Hufca ZHP im. Władysława Orkana w Nowym Targu oraz Podhalańskiego Związku Drużyn „Salamandra” ZHP w Nowym Targu na Zebraniu Założycielskim powołali do życia Nowotarskie Koło Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
Podczas Zebrania Założycielskiego dokonano wyboru członków organów statutowych Koła, to jest zarządu i Komisji Rewizyjnej.
a) Zarząd Koła:
hm. Henryk Chrobak - Prezes
hm. Barbara Ufir - V-ce Prezes
phm. Piotr Korczak - V-ce Prezes
ks. Henryk Paśko - Skarbnik
phm. Barbara Gil - Sekretarz
b) Komisja Rewizyjna:
phm. Ewa Maciejewska - Przewodnicząca
hm. Halina Hanula - V-ce Przewodnicząca
hm. Stanisław Korusiewicz - Sekretarz
Nowotarskie Koło Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie liczy 23 członków.
11. Wyróżnienia i nagrody SPH
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął regulamin „Wyróżnień i nagród w SPH” (Uchwała nr 2/09/2009)
Zarząd SPH może wyróżniać osoby szczególnie zasłużone w realizacji celów i programu Stowarzyszenia tytułami, wyróżnieniami i nagrodami:
a) Tytuł „Kawalera Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”
b) Medal „Za Zasługi dla SPH”
c) Odznaka „Zasłużony dla SPH”
d) Odznaka Członkowska SPH
e) List Gratulacyjny Prezesa SPH
f) Dyplom Członka Honorowego SPH
g) Dyplom Członka Wspierającego SPH
Wyróżnienia mogą być przyznawane i wręczane dwa razy w roku: w rocznicę powstania Stowarzyszenia (każdego 15 stycznia0 oraz w Dzień Myśli Braterskiej (każdego 22 lutego).

Zarząd Stowarzyszenia przyznał na swoim posiedzeniu w dniu 13.01.2011 roku:
Medal „Za Zasługi dla SPH”
hm Zbigniew Sabiński
hm Wisław Wójcik
Odznaka „Zasłużony dla SPH”
hm Paweł Miłobędzki (b. z-ca Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP)
hm Janusz Wojtycza ( Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi )
hm Wiesław Górnisiewicz
hm Marek Kowalski
hm Andrzej Słowik
hm Małgorzata Słowik
hm Alicja Szydło
hm Jerzy Tarnawski
W lutym 2010 roku z okazji „Dnia Myśli Braterskiej” Zarząd Stowarzyszenia przyznał:
Medal „Za Zasługi dla SPH”
Zespół „Małe Słowianki” (35-lecie działalności)
12. Sprawy Socjalne
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą została Druhna hm Krystyna Wywiał. W okresie sprawozdawczym Zarząd SPH za pośrednictwem Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 , uzyskał możliwość przekazania do Banku Żywności wykazu swoich członków i byłych instruktorów ZHP znajdującym się w trudnej sytuacji. Z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzystało 20 naszych członków.
Równocześnie informujemy, że, w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone trzy zapomogi finansowe, na kwotę 3000 zł łącznie, byłym instruktorom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.


Środki wydatkowane na pomoc socjalną w latach 2008-2011

W roku 2008 zakupiono paczki żywnościowe dla trzech osób , wydatkowano 592,76 zł. W roku 2009 zakupiono paczki żywnościowe dla dwóch osób, wydatkowano 362,72 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym przyznano trzy zapomogi finansowe w wysokości 3000,- zł (w roku 2010 i 2011).

13. Strona Internetowa

W dniu 1 lutego 2010 roku została uruchomiona STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony:
www.sph-krakow.pl
Na stronie będą umieszczane m. inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH oraz ważne ogłoszenia. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony.
Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Finanse Stowarzyszenia (wpływy w 2009 roku)

a) Akcja „Łańcuch”
Pozyskiwanie jak największej liczby osób, które przekażą na SPH 1 % podatku dochodowego
Dotychczasowe wpływy z tego tytułu:
2007– 3223,57 zł
2008– 4219,50 zł (wzrost do roku poprzedniego o 30,89%)
2009 – 5417,00 zł (wzrost do roku poprzedniego o 28,38%)
2010 - 5954,70 zł (wzrost do roku poprzedniego o 9,92%)

Akcja "Łańcuch" - wpływy z 1% odpisu od podatku

Urząd Skarbowy 2007 2008 2009 2010 województwo Razem
Kraków 2566,57 274,9 2926,2 3897,6 małopolskie 11465,27
Białystok 68,3 podlaskie 68,3
Olsztyn 72,7 warmińsko-mazurskie 72,7
Tuchola 252,2 252,4 56,2 kujawsko-pomorskie 560,8
Warszawa 81 1011,2 1055,3 612 mazowieckie 2759,5
Jaworzno 146,8 śląskie 146,8
Wrocław 108,7 71,2 130,8 94,3 dolnośląskie 405
Bydgoszcz 27,7 142,7 kujawsko-pomorskie 170,4
Wołomin 348,2 527,3 245,5 mazowieckie 1121
Wieluń 78,8 190 łódzkie 268,8
Łódź 20,6 37,7 łódzkie 58,3
Poznań 117 181,6 333 wielkopolskie 631,6
Zabrze 152,3 261,1 śląskie 413,4
Gdańsk 65,2 91,2 pomorskie 156,4
Siemiatycze 63,1 39,9 podlaskie 103
Siemianowice 31,3 śląskie 31,3
Zamość 26,5 lubelskie 26,5
Wadowice 43,5 małopolskie 43,5
Włocławek 74,5 pomorskie 74,5
Pabianice 0,7 łódzkie 0,7
Gdynia 237 pomorskie 237
Razem 3223,57 4219,5 5417 5954,7 18814,77

Wpłaty 1% od podatku na konto Stowarzyszenia w latach 2007 - 2010
b) Darowizny
W roku 2009 Darczyńca ze Szczecina przekazał na konto Stowarzyszenia kwotę 550,- zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł) .
W roku 2010 Darczyńca z Wielunia przekazał na konto Stowarzyszenia kwotę 150,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł) .
W roku 2011 Darczyńca również z Wielunia przekazał na konto Stowarzyszenia kwotę 200,- zł (słownie: dwieście zł) .
Łącznie w okresie sprawozdawczym na konto Stowarzyszenia w formie darowizn wpłynęła kwota 900,- zł (słownie: dziewięćset zł).

c) Dotacje celowe
Stowarzyszenie uzyskało dotacje celowe z Urzędu Gminy Mucharz z przeznaczeniem na dofinansowanie Obozów Żeglarskich na Mazurach w wysokości:
w roku 2009 - 2500,- zł
w roku 2010 - 4000,- zł
Łącznie dotacje celowe wyniosły 6500,- zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł)

d) Składki członkowskie
Członkowie Stowarzyszenia wpłacili składki członkowskie w wysokości:
rok 2008 – 965,- zł
rok 2009 – 2428,- zł
rok 2010 – 2296,- zł
Łącznie daje to kwotę 5689,- zł )słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć zł).

Składki członkowskie wpłacone w latach 2008 - 2010

W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne, co do wysokości składki, ale trzeba je systematycznie opłacać. Jest to obowiązek wynikający z NASZEGO Statutu.
A są tacy członkowie, którzy nie wpłacili dotąd ani złotówki! Składki można wpłacić :

 • przelewem na konto Stowarzyszenia
 • podczas Walnych zebrań i innych spotkań okazjonalnych,
 • przed spotkaniami Zarządu w lokalu Komendy
 • Chorągwi Krakowskiej ZHP, terminy spotkań podano na stronie internetowej Stowarzyszenia.

15.Członkowie Zwyczajni

W dniu 26.03. 2009 roku Stowarzyszenie liczyło 77 członków zwyczajnych, rok później , czyli 18.03. 2010 roku 128 osób, a w okresie sprawozdawczym przyjęto 26 osób. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie liczy 154 osoby (w tym 23 w Nowotarskim Kole SPH).

Rozwój ilościowy Stowarzyszenia w latach 2009 - 2011

W okresie sprawozdawczym ( 18.03.2010 – 26.03.2011) nastąpił wzrost ilościowy członków Stowarzyszenia – wyniósł on 20,31%

16. Akcja „JUBILAT”

W celu uhonorowania najstarszych wiekiem (80-cio Latków), wielce zasłużonych dla harcerstwa członków naszego Stowarzyszenia, Druhów: hm Juliusza Langnera, hm. Zenona Morawiec, hm. Stanisława Mandeckiego i hm. Władysława Pancerza zostało zorganizowane w dniu 12 czerwca 2010 roku (sobota) spotkanie. Rozpoczęło się godz. 16.00 w Forcie Olszanica, Filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie.
Uczestników spotkania powitali: hm Stanisław Piasecki – I V-ce Prezes SPH i hm Zbigniew Sabiński- Gospodarz Obiektu. W programie, każdy z Jubilatów, w trakcie dotyczącej jego osoby prezentacji komputerowej, miał możliwość zaprezentowania swojej drogi harcerskiej. Wystąpienie każdego z nich kończyła śpiewana na Jego życzenie piosenka. W zbiórce ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć Druh hm Stanisław Mandecki. Każdego z Jubilatów uhonorowano okolicznościowym adresem i upominkiem nawiązującym do miejsca spotkania, tzw. floo (rodzaj kotylionu).
Rozmowy kuluarowe w części drugiej spotkania świetnie komponowały się z przygotowanym pod kierunkiem Druhny hm Marii Sabińskiej poczęstunkiem, a to: kiełbaskami z grilla, sałatką, ciastem, owocami i napojami do wyboru(herbata, kawa, kompot).
Spotkanie było bardzo udane dzięki zaangażowaniu wielu osób. Na szczególną uwagę zasługuje wspaniała organizacja. To zasługa: hm Alicji Szydło, hm Zbigniewa Sabińskiego i hm Wiesława Górnisiewicza. Śpiewniczek opracowała hm Danuta Bobek, prezentację komputerową- hm Władysława Francuz, prowadzenie śpiewu z akompaniamentem na gitarze zawdzięczamy hm Grażynie Narębskiej-Miler. W przygotowaniu poczęstunku pomagały : hm Magdalena Migacz i hm Krystyna Wywiał. A sympatyczny wątek „koński”, który niespodziewanie „zagroził” części pierwszej spotkania, zażegnał trafną uwagą dh hm Józef Lipiec. W spotkaniu wzięło udział 33 członków Stowarzyszenia

17.Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich

W dniu 3 lutego 2010 roku powołane zostało Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich. Spotkanie założycielskie poprzedziło kilkanaście spotkań roboczych, których celem było ustalenie regulaminu i warunków współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa. SPH na tych spotkaniach reprezentowali: hm Krystyna Wywiał, hm Magdalena Migacz oraz hm Stanisław Piasecki. Wśród 15 organizacji pozarządowych, członków założycieli jest Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Szefem Rady Porozumienia wybrana została Pani Ewa Chromniak, przedstawicielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Naszym Przedstawicielem w Porozumieniu jest Druhna hm. Krystyna Wywiał (członek Zarządu SPH).

18. Mamy nowego Profesora Oświaty

Druhna hm. Maria Władysława Francuz, instruktor z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie oraz twórczyni Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, otrzymała tytuł Profesora Oświaty. To drugi w Krakowie i trzeci w Małopolsce nauczyciel wyróżniony w ten sposób przez minister edukacji Katarzynę Hall. Maria Władysława Francuz jest też kawalerem Orderu Uśmiechu, a od 2009 roku posiada też honorowy tytuł „Amicus Hominum” – Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na rzecz Dobra Innych. Serdecznie gratulujemy.

19. Akcja „LOKAL”

Aby usprawnić swoją działalność Zarząd SPH w kończącej się kadencji poświecił dużo czasu na znalezienie lokalu na biuro Stowarzyszenia. Dzięki zaangażowaniu I V-ce Prezesa SPH hm Stanisława Piaseckiego oraz Pani Dyrektor MDK „Domu Harcerza” przy ul. Reymonta w Krakowie, Druhny hm Alicji Szydło stało się to realne. Wspólnie z Komendą Hufca ZHP Kraków-Krowodrza będziemy mogli korzystać z pokoju w „Domu Harcerza”, który został wyremontowany i (bardzo gustownie) umeblowany. Nareszcie w jednym miejscu

20. Zabawa Andrzejkowa

Po raz pierwszy członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w Zabawie Andrzejkowej zorganizowanej z upoważnienia Zarządu przez Druha hm Andrzeja Krzyworzekę. Odbyła się ona w dniu 26 listopada 2010 roku w Restauracji Hotelu „Krakus” w Krakowie. W ofercie za jedyne 40,- zł od osoby serwowano: gorący posiłek, zimna płyta, gorące i zimne napoje, konkursy i zabawy andrzejkowe i oczywiście świetna muzyka (dyskdżokej). W zabawie wzięło udział 30 osób i była ona naprawdę „przednia”. Oczywiście nie obyło się bez wspólnie śpiewanych piosenek ( w czasie przerw w muzyce) przy akompaniamencie gitary – byliśmy przygotowani.


21. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SPH

W dniu 26.11.2010 roku w Sali Konferencyjnej Domu Turystycznego „KAMRAT” ul. Koszykarska 33 w Krakowie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie SPH. Zebranych powitał I V-ce Prezes Zarządu hm Stanisław Piasecki. Z przyczyn zdrowotnych w zebraniu nie mogła uczestniczyć hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes Zarządu SPH.
Przewodniczącym zebrania został wybrany I V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki a protokolantem hm Magdalena Migacz – sekretarz Stowarzyszenia. Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w składzie: hm Andrzej Krzyworzeka- Przewodniczący oraz hm Danuta Procelewska i hm Wiesław Wójcik.
Po zakończeniu spraw organizacyjnych prowadzący zebranie hm Stanisław Piasecki przedstawił:
a) informację o działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2010 w okresie od 17.03.2010 do 26.11.2010, odnosząc się do sprawozdania przesłanego wraz z zawiadomieniem , członkom Stowarzyszenia
b) zamierzenia organizacyjno –programowe Stowarzyszenia na rok następny, do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Następnie II V-ce Prezes hm Wiesław Wójcik przedstawił, wraz z uzasadnieniem, proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie Stowarzyszenia, dotyczące w szczególności tworzenia i zasad działania terenowych jednostek SPH.
Po dyskusji, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków (hm Andrzej Krzyworzeka) zaproponował do zatwierdzenia uchwałę nr 1/NWZ/11/2010.r w sprawie „Zmian w Statucie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
Druh hm Tadeusz Prokopiuk, który bardzo wysoko ocenił pracę Zarządu Stowarzyszenia w trwającej kadencji. Padła propozycja, by w roku przyszłym Stowarzyszenie podjęło się wydania „Podręcznika dla Drużynowego”( dla drużynowych Chorągwi Krakowskiej ZHP) oraz broszury z gawędami członka naszego Stowarzyszenia, Druha hm Józefa Lipca (profesora UJ).
Natomiast Druh hm Władysław Pancerz zwrócił uwagę na potrzebę nawiązania bliskiej współpracy z Kuratorem Oświaty i Wychowania w Krakowie i w drugiej kolejności spotkanie z Wizytatorami w celu stworzenia odpowiedniej atmosfery i warunków pracy funkcyjnych ZHP w placówkach oświatowych na terenie naszego województwa. W swoim wystąpieniu podkreślił też duże osiągnięcia SPH w ostatnim okresie.

22. Benefis Druha hm Adama Jelonka

Druh hm Adam Jelonek, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek naszego Stowarzyszenia w dniu 27 lutego skończył 80 lat. Z tej okazji jego Wychowankowie z 7 Drużyny Harcerzy im. W. Jagiełły oraz „Zielonego Szczepu Ludwinów” z Hufca ZHP Kraków-Podgórze zorganizowali uroczyste Spotkanie w Galerii „Wręga” na krakowskim Kazimierzu. Dostojny Jubilat przywitał się z każdym uczestnikiem (o dziwo, każdy z 30 Wychowanków został przez Niego rozpoznany) , a po zawiązaniu kręgu i odśpiewaniu pieśni „Złączeni węzłem” (Hymn 7 DH) rozpoczęło się niezapomniane i wzruszające Spotkanie które prowadził Druh hm Tadeusz Kubasiewicz. W programie m. innymi : prezentacje komputerowe prezentujące działalność harcerską Jubilata na Ludwinowie ( pierwsza przygotowana przez Druha phm Jacka Małotę i druga przygotowana przez Druha phm Tadeusza Tyrankiewicza), wspólne piosenki oraz wspomnienia.
W swoim wystąpieniu Druh hm Adam Jelonek opowiadał o początkach swojej działalności harcerskiej ( do ZHP wstąpił 15 marca 1945 roku) i instruktorskiej ( w 1946 roku zorganizował 7 DH im. W. Jagiełły, którą prowadził przez kilkadziesiąt lat) oraz o niezapomnianych chwilach spędzonych na obozach stałych, wędrownych, żeglarskich i spływach Odrą i Wisłą. Warto dodać, że równo 50 lat temu , dokładnie 1 maja 1961 roku Jubilat został mianowany Harcmistrzem i pełnił (równolegle do prowadzenia Drużyny) ważne funkcje w Hufcu ZHP Kraków- Podgórze. Między innymi był Z-cą Komendanta Hufca ds. programowych, Przewodniczącym Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca oraz Sekretarzem Dzielnicowej Rady Przyjaciół Harcerstwa. W latach 1980 – 1990 pełnił funkcję Przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego Szczepu „Metalowcy” działającego przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie.
W imieniu uczestników spotkania najserdeczniejsze życzenia Jubilatowi złożył Druh hm Tadeusz Kubasiewicz, było gromkie 100-lat , kwiaty i prezent urodzinowy – model żaglowca. Oczywiście również okazały tort i lampka szampana. Życzenia Jubilatowi złożyli również: wieloletni Komendant Hufca ZHP Kraków-Podgórze Druh hm Stanisław Spólnik, były Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm Jerzy Klinik , a w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie jego V-ce Prezes, Druh hm Stanisław Piasecki. Spotkanie przedłużyło się do późnych godzin nocnych. Życzymy Druhowi Adamowi zdrowia, długich lat życia i dalszej pracy na rzecz ukochanego Harcerstwa.

23. Współpraca z zagranicą

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie nawiązał współpracę ze Skautami z Chorwacji . Do Polski w terminie 19-25 czerwiec 2011 roku przyjedzie 30-35 osobowa grupa IZVIDAĆI z Kutiny (Starszyzna i młodzież), stosowne zaproszenie zostało wysłane. Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „MARIA” w Zakopanem . W programie pobytu m. innymi, zwiedzenie: zabytków Miasta Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce, wycieczka w Tatry oraz Spływ Dunajcem. IZVIDAĆIE zostaną również przyjęci przez V-ce Prezydenta Miasta Krakowa, Pana Tadeusza Trzmiela oraz Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP Druha hm Pawła Grabkę. Przewidziano również spotkania z harcerzami i członkami Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia ma nadzieję, że nawiązana współpraca będzie skutkowała coroczną wymianą grup młodzieżowych (Harcerzy Chorągwi Krakowskiej ZHP i IZVIDAĆI z Kutiny) oraz Starszyzny IZVIDAĆI i Członków Stowarzyszenia.

24. Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej to obchodzony na całym świecie dzień przyjaźni i braterstwa. Idea ustanowienia tego święta zrodziła się na IV Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybór daty padł na dzień 22 lutego. Jest to rocznica urodzin założyciela skautingu – Roberta Baden – Powella.
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowił włączyć na stałe do kalendarza swoich działań udział członków Stowarzyszenia w obchodach tego Dnia. W roku bieżącym spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbyło się w Nowohuckim Centrum Kultury, a jego organizatorem był Druh hm Jerzy Kujawski.
Wzięli w nim udział: członkowie SPH pod dowództwem Druhny Prezes hm. Danuty Noszki - Leśniewskiej, zuchy, harcerki , harcerze i instruktorzy Chorągwi Krakowskiej ZHP z Komendantem Chorągwi Druhem hm Pawłem Grabką na czele, młodzież szkolna nowohuckich szkół ( wraz z Wychowawcami) biorąca udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, oraz przedstawiciele instytucji wspierających harcerską działalność. Spotkanie miało formę „ogniska „ harcerskiego, a więc wspólne śpiewanie piosenek harcerskich oraz gry i zabawy. Ognisko zakończyły życzenia - dalszej owocnej pracy na wspólnym harcerskim szlaku. Następnie Druh hm Jerzy Kujawski zaprosił na drugą część spotkania do ”CHAŁUPY U SZPINAKA”, gdzie czekały liczne niespodzianki, m. innymi „55-cio kilogramowy torcik” ( oczywiście został skonsumowany) . W „CHAŁUPIE U SZPINAKA” można było zobaczyć wiele ludowych eksponatów i pogawędzić. Do następnego roku!

25. Podsumowanie

Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o założenia programowo-organizacyjne na rok 2010 zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze oraz zatwierdzony przez Zarząd SPH plan swoich posiedzeń. Biorąc pod uwagę realizację zaplanowanych działań, do osiągnięć Stowarzyszenia zaliczyć można:
a. rozwój ilościowy Stowarzyszenia do 154 członków zwyczajnych
b. pozyskanie lokalu na biuro dla Stowarzyszenia
c. rozszerzenie pomocy socjalnej
d. kontynuowanie akcji "STANICA”,
e. zorganizowanie akcji „JUBILAT”
f. wręczenie nagrody dla Najlepszego Drużynowego, wybranego z pośród 9 kandydatów,
g. zorganizowanie dwóch kursów teoretycznych na stopień żeglarza jachtowego
h. zorganizowanie kolejnego obozu żeglarskiego Stowarzyszenia,
i. włączenie się do obchodów 100-lecia Harcerstwa,
j. zorganizowanie „Zabawy Andrzejkowej”
k. zorganizowanie V „Spotkania po Latach”,
l. udział w spotkaniu z okazji „Dniu Myśli Braterskiej”
m. powstanie Koła Stowarzyszenia w Nowym Targu
n. angażowanie coraz większej ilości członków i sympatyków w działalność SPH,

Oprócz osiągnięć były i porażki.
a. zdecydowanie zbyt mało członków wpłaciło w roku ubiegłym składki,
b. brak oddźwięku w mediach o efektach działalności Stowarzyszenia
c. z wydania „Wyprawki dla drużynowego” zrezygnowano z uwagi na brak środków finansowych

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 18.03.2010 – 26.03.2011 zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 17 marca 2011 roku.

Kraków, 17 marca 2011 roku.

1. Walne zebranie Sprawozdawcze SPH za rok 2009

W dniu 18.03.2010, w Sali kominkowej Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie SPH. Po rozpoczęciu, prowadząca hm Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła, nieobecnym na Spotkaniu po Latach w dniu 15.01br, Medale „Zasłużony dla SPH”, Odznaki „Za Zasługi dla SPH” oraz Listy Gratulacyjne.

Bardzo miłym i ciekawym punktem programu była prezentacja komputerowa pt. ”Poczet Harcmistrzów”, przygotowana i przedstawiona przez hm Władysławę Francuz. Zaprezentowane zostały sylwetki Druhen i Druhów harcmistrzów: Danuty Bobek, Władysławy Marii Francuz, Jerzego Klinika, Andrzeja Krzyworzeki, Józefa Lipiec, Ferdynanda Nawratil, Danuty Noszka-Leśniewskiej, Stanisława Piaseckiego, Tadeusza Prokopiuka, Zbigniewa Sabińskiego, Stanisław Spólnika, Antoniego Weyssenhoffa, Andrzeja Zięblińskiego.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu godności Członków Honorowych SPH. Pierwszymi Członkami Honorowymi Stowarzyszenia zostali nasi sprzymierzeńcy:

 • prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa,
 • mgr Tadeusz Trzmiel hm – V-ce Prezydent Miasta Krakowa,
 • mgr Wacław Wądolny - Wójt Gminy Mucharz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2009 przedstawili: w części organizacyjno –programowej Prezes hm Danuta Noszka-Leśniewska i I V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki, a sprawozdanie finansowe Skarbnik hm Irena Bryła.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPH przedstawił jej Przewodniczący hm Władysław Pancerz.
I V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki podał również informację o zamierzeniach organizacyjno –programowych na bieżący i następny rok harcerski. II V-ce Prezes hm Wiesław Wójcik przedstawił proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem. Po dyskusji, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków hm Józef Lipiec przedstawił do zatwierdzenia uchwały w sprawach:

 • skwitowania działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2009 roku,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009,
 • zatwierdzenia proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Uchwały zostały zatwierdzone.
W zebraniu wzięło udział 37 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Zmiany w składzie Zarządu SPH

W dniu 18.03.2010 roku Druh hm Stanisław Spólnik, ze względów zdrowotnych, złożył rezygnację z pełnionej od momentu założenia Stowarzyszenia funkcji Sekretarza Zarządu. Biorąc pod uwagę motywację rezygnacji Zarząd SPH przyjął ją, dziękując bardzo serdecznie Druhowi Stanisławowi Spólnikowi za 10 lat jakże owocnej i pełnej oddania działalności. Równocześnie Druh St. Spólnik wyraził zgodę na pracę w składzie Komisji Rewizyjnej SPH.
Od maja br. obowiązki Sekretarza Zarządu SPH( po rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej, zaakceptowanej przez jej Przewodniczącego) pełni Druhna hm Magdalena Migacz.
W marcu br., Druhna hm Irena Bryła, na własną prośbę została odwołana z funkcji Skarbnika Zarządu SPH, pozostając nadal w składzie Zarządu. Prośba była motywowana bardzo dużym obciążeniem związanym z pełnioną funkcją Komendantki Chorągwi Opolskiej ZHP. Zarząd SPH serdecznie dziękuje Druhnie Irenie Bryle za pełnienie funkcji skarbnika w latach 2004 - 2010.
Obowiązki Skarbnika Zarządu powierzono druhnie hm Krystynie Wywiał.
Obydwie zmiany zostały zaakceptowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Akcja „Jubilat”

W celu uhonorowania najstarszych wiekiem (80-cio Latków), wielce zasłużonych dla harcerstwa członków naszego Stowarzyszenia, Druhów: hm Juliusza Langnera, hm. Zenona Morawiec, hm. Stanisława Mandeckiego i hm. Władysława Pancerza zostało zorganizowane w dniu 12 czerwca 2010 roku (sobota) spotkanie. Rozpoczęło się godz. 16.00 w Forcie Olszanica, Filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie.
Uczestników spotkania powitali: hm Stanisław Piasecki – I V-ce Prezes SPH i hm Zbigniew Sabiński- Gospodarz Obiektu. W programie, każdy z Jubilatów, w trakcie dotyczącej jego osoby prezentacji komputerowej, miał możliwość zaprezentowania swojej drogi harcerskiej. Wystąpienie każdego z nich kończyła śpiewana na Jego życzenie piosenka. W zbiórce ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć Druh hm Stanisław Mandecki. Każdego z Jubilatów uhonorowano okolicznościowym adresem i upominkiem nawiązującym do miejsca spotkania, tzw. floo (rodzaj kotylionu).
Rozmowy kuluarowe w części drugiej spotkania świetnie komponowały się z przygotowanym pod kierunkiem Druhny hm Marii Sabińskiej poczęstunkiem, a to: kiełbaskami z grilla, sałatką, ciastem, owocami i napojami do wyboru(herbata, kawa, kompot).
Spotkanie było bardzo udane dzięki zaangażowaniu wielu osób. Na szczególną uwagę zasługuje wspaniała organizacja. To zasługa: hm Alicji Szydło, hm Zbigniewa Sabińskiego i hm Wiesława Górnisiewicza. Śpiewniczek opracowała hm Danuta Bobek, prezentację komputerową- hm Władysława Francuz, prowadzenie śpiewu z akompaniamentem na gitarze zawdzięczamy hm Grażynie Narębskiej-Miler. W przygotowaniu poczęstunku pomagały : hm Magdalena Migacz i hm Krystyna Wywiał. A sympatyczny wątek „koński”, który niespodziewanie „zagroził” części pierwszej spotkania, zażegnał trafną uwagą dh hm Józef Lipiec. W spotkaniu wzięło udział 33 członków Stowarzyszenia

4. Kurs na stopień żeglarza jachtowego

Zarząd Stowarzyszenia informuje że w br. zostały zorganizowane dwa kursy teoretyczne na stopień żeglarza jachtowego. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego na obydwu kursach był kapitan jachtowy, Druh hm. Jerzy Klinik. Kursy przeprowadzono w:
a) Krakowie – w terminie 10.03.2010 do 26.05.2010 , zajęcia odbywały się w Sali Kominkowej Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie, ul. Karmelicka 31. Kurs ukończyło 12 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.

b) Mucharzu – w terminie 13.03.2010 do 17.04.2010 , zajęcia odbywały się w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Mucharzu. Kurs ukończyło 14 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.

Uczestnicy obu kursów brali również udział w szkoleniu praktycznym na Zalewie Bagry w Krakowie oraz na Jeziorze Rożnowskim.

5. Kurs komputerowy Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

W dniach 23.02.- 25.05.2010 roku w Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie został przeprowadzony kurs komputerowy II stopnia. Organizatorami kursu byli: SPH w Krakowie oraz Wójt Gminy Mucharz. Zajęcia prowadziła mgr Beata Chachulska. Kurs ukończyło 11 uczestników, a dyplomy na ostatnich zajęciach wręczali: Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny oraz Prezes Zarządu SPH Danuta Noszka – Leśniewska. Warto nadmienić, że informacja na temat kursu, jako kolejnej wspólnej inicjatywy, ukazała się na stronie internetowej gminy Mucharz oraz , że najstarszym uczestnikiem kursu był ks. Jan Marcisz (Proboszcz Parafii w Mucharzu) mający 73 lata i dewizę życiową: „ na naukę nigdy nie jest za późno”.


6. Nowotarskie Koło Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, informuje, że w dniu 12 kwietnia 2010 roku instruktorzy byłego Hufca ZHP im. Władysława Orkana w Nowym Targu oraz Podhalańskiego Związku Drużyn „Salamandra” ZHP w Nowym Targu na Zebraniu Założycielskim powołali do życia Nowotarskie Koło Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
Podczas Zebrania Założycielskiego dokonano wyboru członków organów statutowych Koła, to jest zarządu i Komisji Rewizyjnej.
a) Zarząd Koła:
hm. Henryk Chrobak - Prezes
hm. Barbara Ufir - V-ce Prezes
phm. Piotr Korczak - V-ce Prezes
ks. Henryk Paśko - Skarbnik
phm. Barbara Gil - Sekretarz
b) Komisja Rewizyjna:
phm. Ewa Maciejewska - Przewodnicząca
hm. Halina Hanula - V-ce Przewodnicząca
hm. Stanisław Korusiewicz - Sekretarz
Nowotarskie Koło Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie liczy 23 członków.


7. Wędrowny obóz żeglarski SPH

Podczas posiedzenia zarządu w dniu 2 września br. Druh hm Krzysztof Poniedziałek – komendant obozu przedstawił sprawozdanie z przebiegu Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie - „MAZURY 2010”. Oto jego fragmenty:

Czas trwania: 17.07.2010 do 27.07.210 tj. 11 dni
Uczestnicy: 28 osób : wiek od 14 do 60 lat podzieleni na 5 wacht :
3- sześcioosobowe i 2- pięcioosobowe
Organizacja Obozu to wspólne przedsięwzięcie SPH oraz Gminy Mucharz – podobnie jak w roku ubiegłym. Z Gminy Mucharz w Obozie wzięło udział 9 osób.
Kadra: 6 osób
Komendant: hm. Krzysztof Poniedziałek
Kwatermistrz: hm. Stanisław Piasecki
Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego: hm. Andrzej Marcińczyk (sternik jachtowy, patent nr 1437/KR ; instruktor PZŻ, patent nr 2012)
Kadra Żeglarska:
Sternicy: Ewelina Kaczanowska (żeglarz jachtowy , patent nr K/199)
Kuba Małota ( sternik jachtowy, patent nr K/8)
Andrzej Marcińczyk (sternik jachtowy, patent nr 1437/KR)
Barbara Marcińczyk (żeglarz jachtowy, patent nr K/25/duplikat)
Stanisław Piasecki (sternik jachtowy , patent nr PZŻ/316)
Wyczarterowane jachty: 5 szt.jachtów typu slup - Tango 730 (6-cio osobowe, szer.2.8m, długość 7,3 m ; 25m² żagla)
(Galindia – Czarter Jachtów Edmund Grzymała Giżycko)
Cel obozu: aktywny wypoczynek uczestników (z elementami obozu harcerskiego) oraz praktyczne szkolenie żeglarskie mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego.
Schemat ramowy: - przed południem – szkolenie żeglarskie (ew. zwiedzanie okolicy)
- po południu – szkolenie żeglarskie , zajęcia sportowe
- wieczorem - nauka piosenek, ognisko (jeżeli to możliwe)
Trasa obozu:
Giżycko (Port Piękna Góra) – Jezioro Kisajno – Jezioro Dobskie – Jezioro Łabaj – Jezioro Dargin – Jezioro Kirsajty – Jezioro Mamry – Jezioro Święcajty – Giżycko (Port Piekna Góra)

Posumowanie:
- obóz można uznać za bardzo udany, piękna słoneczna pogoda , dobry wiatr
- szkolenie żeglarskie było intensywne : wniosek KWŻ – wskazane jest organizować obozy
szkoleniowe dwutygodniowe, obecni uczestnicy powinni się doszkolić na Bagrach we wrześniu (chcący zdawać egzamin na stopień żeglarski)
- planowane spotkanie poobozowe 11.09.2010r.przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie ( o godz. 16.00) gdzie zobaczymy jak oceniają obóz uczestnicy
- należałoby przemyśleć sprawę zróżnicowania wiekowego uczestników
- cała Kadra pracowała na Obozie społecznie w tym z własnych środków pokrywała koszt dojazdu na Obóz i powrotu z Obozu
Biorąc pod uwagę bardzo dobra organizację, wspaniałą atmosferę i zrealizowanie planów szkoleniowych, obóz został wysoko oceniony przez Zarząd SPH.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy Komendantowi Obozu hm Krzysztofowi Poniedziałkowi oraz pozostałym członkom kadry obozowej.
Spotkanie poobozowe odbyło się w dniu 11 września przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie. Wzięło w nim udział 20 uczestników obozu. W programie była m.in. prezentacja komputerowa zdjęć obozowych, wspomnienia, wymiana zdjęć, szanty i grillowanie.
Egzamin państwowy na stopień żeglarza jachtowego
Egzamin dobył się w dniu 2 października 2010 roku na zalewie Bagry w Krakowie. Stopień żeglarza jachtowego zdobyło 6 osób (uczestników Obozu) tj.: hm. Krzysztof Poniedziałek, Marcin Dzięgielewski, Maciej Trąbka, Filip Kiszka, Izabela Koper oraz Karol Wawrzkiewicz. Dla przypomnienia w roku ubiegłym patent żeglarza zdobyły 4 osoby.


8. Jubileusz 100 - lecia Harcerstwa

W dniach 16 -24 sierpnia br. na Krakowskich Błoniach mieszkańcy naszego miasta gościli uczestników Jubileuszowego Zlotu 100 lecia Harcerstwa Polskiego. Było to wielkie przedsięwzięcie, wspaniale zorganizowane i wzbogacone prowadzonymi na wysokim poziomie imprezami towarzyszącymi „Operacji Kraków”. Obchody Jubileuszu w Krakowie to wielki sukces Druha hm Andrzeja Żugaja – Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP, instruktorów Komendy Chorągwi oraz wielu innych instruktorów. Druhowi Komendantowi oraz instruktorom, którzy organizowali Zlot lub imprezy towarzyszące składamy serdeczne gratulacje.
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie bądź jego członkowie dla uczczenia Jubileuszu 100- lecia Harcerstwa Polskiego :
Ø Kontynuowali działania związane z wystosowanym we wrześniu 2009 roku apelem . Oto jego fragment:
„W przeddzień zbliżającego się 100 – lecia Harcerstwa zwracamy się z gorącym apelem do najwyższych władz Rzeczypospolitej o nadanie odpowiedniej, ogólnopaństwowej rangi przygotowaniom i samym obchodom Jubileuszu. Zarazem postulujemy, aby zachęcić już dziś władze centralne i samorządowe w całym kraju do nadania ulicom, placom, szkołom i obiektom użyteczności publicznej imion najwybitniejszym postaci z dziejów polskiego Harcerstwa, a także ustanowienia specjalnej Nagrody Państwowej im. Aleksandra Kamińskiego za szczególne zasługi na polu wychowania młodzieży”
Ø Zorganizowali uroczysty Koncert Galowy 16 stycznia br. W Nowohuckim Centrum Kultury z udziałem zespołu „Małe Słowianki”,
Ø wzięli udział w przygotowywaniu spotkań wystaw, koncertu, XXIX Złazu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej oraz konferencji: dh/dh Juliusz Langner, Danuta Bobek, Zbigniew Sabiński, Jerzy Kujawski, Zbigniew Babiuch, Stanisław Mandecki, Alicja Szydło, Ferdynand Nawratil, Władysława Francuz, Tadeusz Trzmiel, Danuta Noszka-Leśniewska, Piotr Niwiński, Andrzej Krzyworzeka, Marian Bubak, Wiesław Górnisiewicz.
Ø W trakcie spotkania Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Barbakanie członkowie naszego Stowarzyszenia zostali uhonorowani najwyższymi odznaczeniami państwowymi. I tak Druh hm. Juliusz Langner został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a Druhna hm. Anna Zalewska Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Serdecznie gratulujemy.
Ø Zarząd Nowotarskiego Koło SPH w dniu 19 czerwca br. zorganizował Spotkanie Pokoleń w którym wzięło udział ok. 120 osób. Do Nowego Targu przyjechali przedstawiciele ZHP oraz ZHR z Podhala, Spisza, Orawy, Podtatrza, Pienin, regionu gorczańskiego i rabczańskiego. Spotkanie poprzedzone było uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej. Proboszcz parafii ks. Henryk Paśko (nota bene członek Zarządu NOSPH) mówił w kazaniu o historii i teraźniejszości harcerstwa. Wspomniał o założycielach naszego związku w Polsce, czyli o Oldze i Andrzeju Małkowskich, o czasach wojny – Rudym, Zośce, Alku, o postawach, patriotyzmie, honorze, o latach powojennych – trudnych dla harcerstwa, o odrodzeniu Związku i współczesnej służbie harcerskiej. Zachęcał też zgromadzonych, zwłaszcza seniorów do pomocy i wsparcia działających drużyn i drużynowych. Po mszy – zawiązano krąg.
Wśród gości był m. Inn. poseł Edward Siarka oraz wiceburmistrz Nowego Targu Eugeniusz Zajączkowski.

9. Instruktor Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2009/10

Do tytułu Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2009/2010 zostali zgłoszeni:
a) phm Anna Waga – drużynowa 3 DH „Badyle” , Hufiec Wadowice
b) hm Robert Kadela – drużynowy 130 DS. „Stu trzydziestu z Mucharza” , Hufiec Wadowice
c) pwd Agnieszka Talar – drużynowa DH „Kto to” , Hufiec Andrychów
d) phm Adam Bałas – drużynowy, Szczep „Preria” , Hufiec Kraków-Podgórze
e) phm Dorota Prusinkiewicz – drużynowa 295 DW „KPW” , Hufiec Kraków-Podgórze
f) phm Ewa Job – drużynowa 6 GZ „Dzieci Słońca” , Hufiec Kraków-Nowa Huta
g) pwd Anna Hałatek – drużynowa 4 DH „Azymut w Węgrzcach Wielkich” , Hufiec Wieliczka
h) phm Gabriela Kucharska – przyboczna 2 NDWp „Płomienie” , Hufiec Nowy Sącz
i) phm Agnieszka Brągiel – Komendantka Hufca , Hufiec Gorlice

Zarząd SPH z udziałem Druha hm Pawła Miłobędzkiego – z-cy Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP na posiedzeniu w dniu 09 września 2010 roku, jednogłośnie podjął Uchwałę nr 3/82/2010 o przyznaniu tytułu INSTRUKTORA ROKU Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok 2009/2010 hm Robertowi Kadeli z Hufca ZHP Wadowice.
Wraz z tytułem hm R. Kadela otrzymał nagrodę im. hm Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł. Serdecznie gratulujemy!
Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone hm R. Kadeli przez Prezesa SPH hm Danutę Noszkę – Leśniwską oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 19 października 2010 roku na inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Wadowicach. W inauguracji wzięli udział również z Zarządu SPH : hm. Danuta Bobek, hm. Stanisław Piasecki oraz hm. Wiesław Wójcik.

10. Mamy nowego Profesora Oświaty

Druhna hm. Maria Władysława Francuz, instruktor z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie oraz twórczyni Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, otrzymała tytuł Profesora Oświaty. To drugi w Krakowie i trzeci w Małopolsce nauczyciel wyróżniony w ten sposób przez minister edukacji Katarzynę Hall. Maria Władysława Francuz jest też kawalerem Orderu Uśmiechu, a od 2009 roku posiada też honorowy tytuł „Amicus Hominum” – Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na rzecz Dobra Innych. Serdecznie gratulujemy.

11. Pomagamy dzieciom powodzian.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie od roku 2006 ściśle współpracuje z Gminą Mucharz realizując wiele wspólnych projektów (m. inn. kursy komputerowe, kursy żeglarskie, obozy żeglarskie itp.). W roku bieżącym klęska powodzi dotknęła wiele rejonów naszego kraju , w tym mieszkańców Gminy Mucharz. SPH od roku 2002 jest członkiem Krakowskiej Federacji Organizacji Społecznych (KRAFOS) i wspólnie z nią w ramach pomocy poszkodowanym przez powódź zorganizowaliśmy dla dzieci z terenu Gminy Mucharz w wieku 7-12 lat wyjazd na Obóz do Niemiec. Było to możliwe dzięki zaproszeniu Burmistrza Wismaru. Obóz trwał od 17 do 31 lipca 2010 roku i wzięło w nim udział12 dzieci plus dwie osoby dorosłe (do opieki) ze znajomością języka niemieckiego. Koszty pobytu pokryło Miasto zapraszające. Rodzice dzieci pokrywali tylko część kosztów dojazdu i powrotu. Program pobytu był urozmaicony i atrakcyjny. Dzieci wróciły bardzo zadowolone.
Wójt Gminy Mucharz, Pan Wacław Wądolny w imieniu własnym oraz rodziców i dzieci złożył serdeczne podziękowania ( Pani Prezes Zarządu SPH ) za zorganizowany wyjazd. Napisał m. inn.:
„Był to rodzaj prezentu, nieocenionej pomocy, dla której trudno znaleźć słowa wdzięczności. Na Pani ręce, składam również podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się i pomogły w organizacji całego wyjazdu”
Podziękowania również dla Pani mgr Teresy Chmielarz-Bryndzy, Pracownicy Urzędu Gminy Mucharz za pomoc przy organizacji wyjazdu.


12. Lokal dla naszego Stowarzyszenia

Pozyskanie lokalu na potrzeby Stowarzyszenia w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta staje się coraz bardziej realne. Dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor MDK „Domu harcerza” hm Alicji Szydło remont „naszego” lokalu dobiega końca. Czekamy z niecierpliwością, bo nie masz to jak w domu.

13. Pomoc socjalna

Zarząd SPH informuje że za pośrednictwem Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 , uzyskał możliwość przekazania do Banku Żywności wykazu swoich członków i byłych instruktorów znajdującym się w trudnej sytuacji. Dotychczas z takiej pomocy skorzystało 4 naszych członków. Informację o kolejnych wymagających tego typu pomocy osobach można zgłaszać członkom Komisji Socjalnej SPH lub członkom Zarządu. Równocześnie informujemy, że, w br. zostały wypłacone dwie zapomogi finansowe, na kwotę 1500 zł łącznie, byłym instruktorom, którzy, z przyczyn losowych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

14. Sprawy finansowe

a) składki członkowskie – W bieżącym roku znacznie poprawiła się „ściągalność” składek członkowskich. Według zestawienia przygotowanego przez Druhnę hm Krystynę Wywiał na dzień 1 września 2010 roku składkę członkowską wpłaciło 36 osób ( 31.3%) na kwotę 2020 zł.
b) Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).
PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937
W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne co do wysokości składki, ale trzeba je opłacać. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu naszego Stowarzyszenia.
c) wpływy z 1% -jak co roku zwracamy się do członków SPH z prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2010 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia. oraz zachęcili swoje Rodziny, przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym.
Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Poniżej podajemy wykaz wpływów z 1% w latach poprzednich z podziałem
na miejscowości.
Wpływy 1% z podziałem na miejscowości
Urząd Skarbowy 2007 2008 2009 2010 województwo Razem
Kraków 2566,57 2074,9 2926,2 3897,6 małopolskie 11465,27
Białystok 68,3 podlaskie 68,3
Olsztyn 72,7 warmińsko-mazurskie 72,7
Tuchola 252,2 252,4 56,2 kujawsko-pomorskie 560,8
Warszawa 81 1011,2 1055,3 612 mazowieckie 2759,5
Jaworzno 146,8 śląskie 146,8
Wrocław 108,7 71,2 130,8 94,3 dolnośląskie 405
Bydgoszcz 27,7 142,7 kujawsko-pomorskie 170,4
Wołomin 348,2 527,3 245,5 mazowieckie 1121
Wieluń 78,8 190 łódzkie 268,8
Łódź 20,6 37,7 łódzkie 58,3
Poznań 117 181,6 333 wielkopolskie 631,6
Zabrze 152,3 261,1 śląskie 413,4
Gdańsk 65,2 91,2 pomorskie 156,4
Siemiatycze 63,1 39,9 podlaskie 103
Siemianowice 31,3 śląskie 31,3
Zamość 26,5 lubelskie 26,5
Wadowice 43,5 małopolskie 43,5
Włocławek 74,5 pomorskie 74,5
Pabianice 0,7 łódzkie 0,7
Gdynia 237 pomorskie 237
Razem 3223,57 4219,5 5417 5954,7 18814,77


15. Spotkanie Andrzejkowe

Andrzejki 2010 – to specjalna propozycja Zarządu i dh Andrzeja Krzyworzeki dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Oczywiście można zaprosić osoby towarzyszące. Organizatorem spotkania jest hm Andrzej Krzyworzeka. Zapraszamy do Restauracji Hotelu Krakus*** w dniu 26.11.br. to jest w piątek, rozpoczęcie o godz. 1900 . Oferta: > muzyka mechaniczna, parkiet do tańca; >konkursy, gry i inne zabawy andrzejkowe; >jeden gorący posiłek; >zimna płyta na stołach; >kawa, herbata, napoje; >oraz bufet odpłatny do dyspozycji gości. Cena 40 zł od osoby. Lokalizacja Hotelu Krakus*** Kraków, ul. Nowohucka 35.

16. Spotkanie „Po latach”

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu „Po latach”, 15 stycznia 2011 roku (sobota), rozpoczęcie o godz. 1400 w hotelu „Junior Krakus”, Kraków ul. Nowohucka 33. Spotkanie jest adresowane do: byłych instruktorów harcerskich komend, byłych działaczy Ruchu Przyjaciół Harcerstwa oraz członków SPH w Krakowie. Odpłatność od uczestnika 20 zł.
Program spotkania. Część I : piosenki harcerskie, wręczenie wyróżnień i odznaczeń, gawęda hm Józefa Lipca „Udział harcerek i Harcerzy w walkach o odzyskanie przez Polskę niepodległości”, obóz żeglarski SPH prezentacja komputerowa i wystawa hm Krzysztofa Poniedziałka „Mazury w obiektywie” ; część II spotkania w grupach, dyskusje, wspomnienia, poczęstunek (bufet „szwedzki”: dania ciepłe i zimne, napoje).

17. Dzień Myśli Braterskiej

Druh hm Jerzy Kujawski i Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków SPH w dniu Myśli Braterskiej (tj. 22 luty 2011 roku) na okazjonalne spotkanie instruktorskie do Nowohuckiego Centrum Kultury. Szczegóły dotyczące spotkania zostaną przekazane w Nowym 2011 Roku.

18. Odeszli na Wieczną Wartę

„Jak raz harcerzem to - na zawsze” Można tak śmiało powiedzieć o wspaniałej i wieloletniej instruktorskiej dzielności na rzecz dzieci i młodzieży :
Druhny hm Barbary Panaś
Druha hm Kazimierza Bogdana Schutterly
Druha hm Antoniego Weyssenhoffa
Niedawno po latach wspólnej działalności, przebyciu wielu wspólnych wędrówek na harcerskim szlaku, biorąc udział w żałobnych orszakach odprowadziliśmy Ich na miejsce Wiecznego Spoczynku.
Cześć Waszej Pamięci!


Sekretarz SPH Przewodnicząca SPH

hm Magdalena Migacz hm Danuta Noszka-Leśniewska

Kraków, dnia 29.10.2010 r.

 


      Dnia 26 marca 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w trakcie którego, pozytywnie oceniona została działalność Zarządu za rok poprzedni oraz zatwierdzono Plan Pracy Stowarzyszenia na kolejny rok.
       W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń roboczych Zarządu, odbywały się one z reguły w lokalu Komendy Chorągwi, dwukrotnie w siedzibie KRAFOSU oraz jedno uroczyste świąteczno-noworoczne. Zgodnie z tradycją uroczyste posiedzenie Zarządu odbyło się w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH  i jak zwykle w Hotelu „Krakus” - dzięki uprzejmości Druha hm Andrzeja Krzyworzeki.

Zarząd pracował w składzie:
hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes
hm Stanisław Piasecki                - V-ce Prezes
hm Wiesław Wójcik                     - V-ce Prezes
hm Stanisław Spólnik                  - Sekretarz
hm Irena Bryła                             - Skarbnik
hm Danuta Bobek                        - Członek
hm Krystyna Wywiał                    - Członek
hm Stefan Salamon                     - Członek

W zasadzie na wszystkich posiedzeniach Zarządu obecny był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz.
Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:
hm Władysław Pancerz                – Przewodniczący
hm Tadeusz Prokopiuk                 - V-ce Przewodniczący
hm Magdalena Migacz                  - Sekretarz  

  Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

1. Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego
   Po raz piąty z rzędu został wyłoniony najlepszy Drużynowy Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP. Dzięki zaangażowaniu Komendy Chorągwi, szczególnie dh hm  Pawła Miłobędzkiego – z-cy Komendanta Chorągwi  - Kapituła Nagrody mogła dokonać wyboru spośród 6 nominowanych kandydatów.   Zaszczytny tytuł Drużynowego Roku uzyskała Druhna phm Agnieszka Wójcik z Hufca Tarnów. Serdecznie gratulujemy Druhnie oraz wszystkim Dh. Dh. nominowanym do nagrody.
    Nagrodę ufundowaną przez nasze Stowarzyszenie w wysokości 1500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) oraz okolicznościowy Dyplom, Prezes SPH, Druhna hm. Danuta Noszka-Leśniewska, wręczyła laureatce w dniu 13 września 2009 roku na inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Miękini k/Krzeszowic.

2. Pomoc finansowa dla Krakowskiej Chorągwi ZHP
W minionym okresie przekazano Komendzie Chorągwi kwotę 1000,- zł (słownie: jeden tysiąc) na zakup materiałów biurowych (papier maszynowy, tonery itp.) oraz Stowarzyszenie zapłaciło w imieniu Komendy Chorągwi składki członkowskie w Krakowskim Okręgowym Polskim Związku Żeglarskim za rok 2008 i 2009 w wysokości 400,- zł (słownie: czterysta zł). W sumie bezpośrednia pomoc finansowa dla Komendy Chorągwi wyniosła 1400,- zł (słownie: jeden tysiąc czterysta zł) w 2009 roku.

3. Akcja „STANICA”
Zarząd Stowarzyszenia czynił bardzo intensywne starania związane z lokalizacją nad przyszłym Zbiornikiem „Świnna Poręba” w Gminie Mucharz Ośrodka Szkoleniowego SPH. Do dnia dzisiejszego załatwiono:
- został przez Wójta Gminy Mucharz, Pana mgr Wacława Wądolnego wskazany teren przeznaczony na przyszły Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia, działki mają obszar ok. 1 hektara i zlokalizowane są w Przysiółku Brańkówka
-  Zespół Architektoniczny: Beata i Igor Pacanowscy wykonali koncepcje Ośrodka , została zatwierdzona przez Zarząd SPH oraz zaakceptowana przez V-ce Prezydenta m. Krakowa, Pana mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz Wójta Gminy Mucharz, Pana mgr Wacława Wądolnego
-   2 września 2009 roku została podpisana „Umowa Przedwstępna” między Gminą Mucharz a Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie dotycząca lokalizacji na terenie Gminy Mucharz w Brańkówce Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia
-  Zarząd SPH wystąpił do Urzędu Gminy Mucharzu  z wnioskiem o uwzględnienie w sporządzanym przez Gminę Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego koncepcji naszego Ośrodka Szkoleniowego
 Członkowie Zarządu uczestniczyli w szeregu spotkań poświęconych Akcji „Stanica”, m. inn.:
02.06.2009 – Spotkanie w Urzędzie Gminy Mucharz z udziałem:
Wójt Gminy Mucharz – mgr Wacław Wądolny
V-ce Prezydent m. Krakowa – mgr inż. Tadeusz Trzmiel
Prezes SPH – hm Danuta Noszka-Leśniewska
V-ce Prezes SPH – hm Stanisław Piasecki
V-ce Prezes SPH -  hm Wiesław Wójcik
Tematyka spotkania: omówienie ogólnej koncepcji Ośrodka Szkoleniowego i przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie
16.06.2009 – Spotkanie w Urzędzie m. Krakowa z udziałem:
V-ce Prezydent m. Krakowa – mgr inż. Tadeusz Trzmiel
Architekt – Beata Pacanowska
Architekt – Igor Pacanowski
Prezes SPH – hm Danuta Noszka-Leśniewska
V-ce Prezes SPH – hm Stanisław Piasecki
Tematyka spotkania: omówienie koncepcji Ośrodka Szkoleniowego SPH w Brańkówce i jej przyjęcie
07.07.2009 – Spotkanie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie z udziałem:
Dyrektor Naczelny RZGW – dr inż. Jerzy Trela
V-ce Prezydent m. Krakowa – mgr inż. Tadeusz Trzmiel
Architekt – Beata Pacanowska
Architekt – Igor Pacanowski
V-ce Prezes SPH – hm Stanisław Piasecki
Tematyka spotkania: koncepcja Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia w Brańkówce
30.09.2009 – Spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa z udziałem:
V-ce Prezydent m. Krakowa, Pan mgr inż. Tadeusz Trzmiel
Dyrektor Biura Funduszy Europejskich U. M., Pan mgr Janusz Moskwa
Prezes SPH, hm Danuta Noszka-Leśniewska
V-ce Prezes SPH, hm Stanisław Piasecki
Tematyka spotkania: jak zdobyć środki na realizację inwestycji
09.11.2009 – Spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa z udziałem:
Dyrektor Biura Funduszy Europejskich UMK, Pan mgr Janusz Moskwa
Kierownik Biura Funduszy Europejskich  , Pani mgr Dorota Bugajska
V-ce Prezes SPH, hm Stanisław Piasecki
V-ce Prezes SPH, hm Wiesław Wójcik
Tematyka spotkania: czy można skorzystać przy realizacji inwestycji z Funduszy Europejskich
Tekst  UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ


       Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
                              Wójt Gminy Mucharz

       UMOWA   PRZEDWSTĘPNA

W dniu 2 września 2009 roku została zawarta między Gminą Mucharz reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr Wacława Wądolnego, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) reprezentowanym przez V-ce Prezesa Zarządu mgr inż. Stanisława Piaseckiego UMOWA PRZEDWSTĘPNA dotycząca lokalizacji na terenie Gminy Mucharz Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia. Strony ustaliły:
1.    Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie zlokalizowany będzie w Brańkówce, gmina Mucharz na działkach 1354/49, 1354/31, 1354/45, 1356/17, 1356/13, 1351/4, 1417/6,1418/2, 1355/11 nad przyszłym zbiornikiem wodnym Świnna Poręba (teren może być powiększony o kolejne działki)
2.    Przedmiotowy teren zostanie notarialnie przekazany Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie przez Gminę Mucharz w wieczyste użytkowanie (po wygaszeniu trwałego zarządu dla wymienionych działek oraz przejęciu ich przez gminę od Skarbu Państwa) .
3.    Koncepcja zagospodarowania terenu przeznaczonego na Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie  opracowana przez : IGOR PACANOWSKI ARCHITEK. PRACOWNIA PROJEKTOWA zostanie uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (stosowny wniosek do projektu planu został złożony 22.06.2009 roku)
4.    Gmina Mucharz deklaruje ze swej strony wszelką możliwą pomoc przy przygotowaniu i realizacji inwestycji
5.    Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie deklaruje, że dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Gminy Mucharz będą korzystali  w pierwszej kolejności z oferty szkoleniowej Ośrodka oraz pełną współpracę z władzami Gminy
6.    Strony ustalają, że po realizacji inwestycji Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Oddział w Mucharzu ( takowy powstanie w bieżącym roku) będzie współuczestniczył w prowadzeniu Ośrodka Szkoleniowego
7.    Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.


            Wójt Gminy Mucharz                                       V-ce   Prezes Zarządu

mgr Wacław Wądolny                                    mgr inż. Stanisław Piasecki

Mucharz, 2 września 2009 roku.


4. Kursy Komputerowe
Zarząd SPH zorganizował dla członków Stowarzyszenia i sympatyków  20 godzinne „Kursy komputerowe od podstaw” . Kursy zorganizowano w:
I Kurs : w Mucharz (marzec/kwiecień 2009) ; prowadząca, mgr Jolanta Zwolińska-Ramza dla 12 osób (Pracownia Komputerowa Szkoły Podstawowej w Mucharzu)
II Kurs: w Świnnej Porębie (marzec/kwiecień 2009); prowadząca, mgr Beata Chachulska dla 12 osób (Pracownia Komputerowa Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie)
III Kurs: w Krakowie (marzec/maj 2009); prowadzący dr inż. Mirosław Kwiatkowski dla 14 osób (Pracownia Komputerowe I Liceum Prywatnego w Krakowie – dzięki uprzejmości Druha hm Romana Byszewskiego)
IV Kurs: w Świnnej Porębie (wrzesień/październik 2009); prowadząca, mgr Beata Chachulska dla 14 osób (Pracownia Komputerowa Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie)
V Kurs: w Limanowej (grudzień 2009); prowadzący mgr Tomasz Kaleta dla 10 osób (Pracownia Komputerowa „Ekonomika” w Limanowej)
W Kursach komputerowych wzięły udział łącznie 62 osoby - zostały one zorganizowane w ramach projektu „Wzajemnie potrzebni-Seniorzy Młodym, Młodzi Seniorom” finansowanego przez Wojewodę Małopolskiego, Pana Jerzego Millera . Stowarzyszenie na realizację kursów komputerowych i żeglarskich otrzymało w ramach tego projektu dotacje w kwocie 11.200,- zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł).
Każdy uczestnik na zakończenie szkolenia otrzymał okolicznościowy Dyplom – wręczała je Prezes Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska . W prasie lokalnej ukazały się informacje o kursach.

5. Kursy żeglarskie
W ramach tego samego projektu zorganizowane zostały dwa 30 godzinne kursy teoretyczne na stopień żeglarza jachtowego:
I Kurs : w Mucharzu (marzec/kwiecień 2009) dla 21 osób; zajęcia odbywały się w Urzędzie Gminy
II Kurs : w Krakowie (marzec/maj 2009) dla 9 osób ; zajęcia odbywały się w lokalu Komendy Chorągwi ZHP.
Kierownikiem Kursów był dr Jerzy Klinik (harcmistrz) , a zajęcia prowadzili n/w członkowie Stowarzyszenia:
Kapitan Jachtowy, hm Jerzy Klinik
Kapitan Jachtowy, hm Maciej Struś
Kapitan Jachtowy, hm Ryszard Wójcik
Kapitan Jachtowy, phm Jacek Małota
Sternik Jachtowy, hm Andrzej Marcińczyk
W kursach teoretycznych na stopień żeglarza jachtowego wzięło udział 30 osób, osoby które zdały egzamin otrzymały stosowne zaświadczenia, a wszyscy pamiątkowe Dyplomy - wręczała je Prezes Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska. Również w prasie lokalnej ukazały się informacje o kursach. Praktyczne szkolenie odbywało się na zalewie Bagry w Krakowie oraz na Jeziorze Rożnowskim, a dla części osób w trakcie Obozu Żeglarskiego na Mazurach.

6. Obóz Żeglarski Stowarzyszenia „MAZURY 2009”
Po raz pierwszy Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie było organizatorem obozu dla swoich członków i sympatyków.  Był to Obóz Żeglarski na trasie: Giżycko – Ryn – Mikołajki – Jezioro Śniadrwy – Jezioro Sekty – Mikołajki – Giżycko. Termin: 18 – 26 lipca  2009 roku.
Kadra Obozu:
Komendant - hm Stanisław Piasecki (sternik jachtowy)
Oboźny – hm Krzysztof Poniedziałek
Kwatermistrz – mgr Teresa Chmielarz-Bryndza
Sprzęt pływający:
Cztery łodzie kabinowe:  „TANGO 730” (3 sztuki) i „TANGO 780” (1sztuka)
Sternicy:
Kapitan jachtowy , phm Jacek Małota
Sternik Jachtowy, hm Andrzej Marcińczyk
Sternik Jachtowy, Kuba Małota
Żeglarz Jachtowy, Barbara Marcińczyk
W obozie wzięło udział 25 osób w tym 9 z Gminy Mucharz.
Obóz miał charakter szkoleniowo-wypoczynkowy i była to praktyczna część kursu na stopień żeglarza jachtowego. Obóz bardzo udany, zarówno kadra jak i uczestnicy spisali się na medal.
W dniu 5 września 2009 roku uczestnicy Obozu Żeglarskiego spotkali się na Spotkaniu Poobozowym  w Świnnej Porębie (specjalne miejsce do grillowania przy Szkole Podstawowej). Program spotkania, to: prezentacja komputerowa „Mazury 2009” przygotowana przez Druha phm Jacka Małotę, wizja lokalna w Brańkówce, gdzie planowana jest budowa Ośrodka Szkoleniowego SPH, wspólne grillowanie, wspomnienia obozowe i oczywiście piosenki żeglarskie (szanty). W spotkaniu wzięło udział 17 osób – wielkie dzięki dla naszych nowych Przyjaciół z Gminy Mucharz, a w szczególności dla: Teresy Chmielarz-Bryndzy, Romana Bryndzy, Moniki i Ewy Suknarowskiej, Dawida Pająka oraz Artura Wiechcia za wspaniałe przygotowanie Spotkania. Również podziękowania dla Doroty Zięciny i Jerzego Szydłowskiego za przygotowanie i wydrukowanie okolicznościowego Śpiewnika.
Egzamin państwowy na stopień żeglarza jachtowego.
Egzamin odbył się na Zalewie Bagry w Krakowie w dniu 27 września 2009 roku. Patenty żeglarza jachtowego zdobyli n/w członkowie naszego Stowarzyszenia:
Jerzy Szydłowski          -  Kraków
Roman Bryndza            -  Mucharz
Artur Wiecheć               -  Mucharz
Dawid Pająk                  -  Mucharz
Gratulujemy i tak trzymać !!!!!

7. Prezentacje Organizacji Pozarządowych
  W dniu 09.05.2009.r. w godzinach od 9:00 do 17:00 odbyły się na Małym Rynku w Krakowie Prezentacje Organizacji Pozarządowych. Dh.Dh: hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Kowalska hm Wiesław Wójcik próbowali przybliżyć odwiedzającym prezentacje cele i zasady działalności Stowarzyszenia, realizowane zadania, możliwości kontaktu.

8. APEL z okazji 100-lecia Harcerstwa
Realizując wniosek jaki zgłosił na ostatnim Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia Druh hm Józef Lipiec Zarząd SPH w lipcu 2009 roku wystosował do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej stosowny Apel. Autorem Apelu jest Druh hm Józef Lipiec, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poniżej treść pisma przewodniego i fragment apelu:
      „Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego, nr KRS 0000114184) w przeddzień zbliżającego się 100 – lecia Harcerstwa zwraca się z gorącym apelem do najwyższych władz Rzeczypospolitej o nadanie odpowiedniej, ogólnopaństwowej rangi przygotowaniom i samym obchodom Jubileuszu. Zarazem postulujemy, aby zachęcić już dziś władze centralne i samorządowe w całym kraju do nadania ulicom, placom, szkołom i obiektom użyteczności publicznej imion najwybitniejszych postaci z dziejów polskiego Harcerstwa, a także ustanowienia specjalnej Nagrody Państwowej im. Aleksandra Kamińskiego za szczególne zasługi na polu wychowania młodzieży.  Kierujemy ten apel na ręce Marszałków Sejmu i Senatu RP, z jednoczesnym powiadomieniem Panów Prezydenta i Premiera, a także odpowiednich Ministrów, odpowiedzialnych za sprawy edukacji, nauki, kultury i dziedzictwa narodowego. Jesteśmy przekonani, że spotka się on ze zrozumieniem i aprobatą, a jego treść zostanie przekazana wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego i władzom regionalnym”.
Na Apel otrzymaliśmy pisemne odpowiedzi, m. inn. z Kancelarii Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Minister Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Krakowa.
Zarząd SPH w uzgodnieniu z Komisją Historyczną Chorągwi Krakowskiej ZHP zaproponował Członkom Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa umieszczenie w swoim „banku nazw” n/w zasłużonych dla Harcerstwa postaci:  
1.    Olga Małkowska
2.    hm. Władysław Szczygieł
3.    Jadwiga Wierzbiańska/Marian Wierzbiański
4.    hm. Zbigniew Trylski
5.    hm. Maria Łyczko
6.    Jerzy Grodyński
7.    Józef Grzesiak
8.    Kazimierz Lisiński
9.    hm. Wincenty Mucha
10.    hm. Maria Irena Mileska
11.    Władysław Wodniecki
12.    hm. Jadwiga Orłowiczówna
13.    Stanisław Okoń – komendant Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów, zginął w czasie okupacji ( jest w Krakowie taka ulica – boczna od ulicy Karola Bunscha, nie wiemy czy dotyczy tej Osoby)

9. X-lecie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

     Dokładnie 10 lat temu, 15 stycznia 2000 roku w Domu Harcerza w Krakowie odbyło się spotkanie 44 członków-założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Inicjatorem założenia Stowarzyszenia był ówczesny Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP,  Druh hm Jerzy Klinik oraz Druhowie: hm Tadeusz Prokopiuk, hm Roman Byszewski, hm Ferdynand Nawratil, hm Zbigniew Sabiński i hm Stanisław Spólnik.
     Dla godnego uczczenia jubileuszu 10-lecia działalności SPH jak również przypadającej w tym roku rocznicy 100-lecia Harcerstwa Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie powołał Komitet Organizacyjny Obchodów na którego czele stanął V-ce Prezes Stowarzyszenia Druh hm Wiesław Wójcik. Po ponad półrocznej pracy Komitetu Organizacyjnego, w dniu 16 stycznia 2010 roku, została przeprowadzona Impreza Galowa składającą się z dwóch części: Koncertu Galowego i Spotkania po Latach.

                  KONCERT GALOWY

     Odbył się w Sali Widowiskowej  Nowohuckiego Centrum Kultury (dzięki życzliwości Dyrektora NCK, członka naszego Stowarzyszenia, Druha hm Ferdynanda Nawratila) z udziałem ok. 400 zaproszonych Gości (byłych i czynnych instruktorów ZHP  oraz sympatyków Harcerstwa). Sygnałem do rozpoczęcia uroczystości była wykonana przez zespół „Małe Słowianki” harcerska piosenka „Idziemy w jasną”, a w zasadzie po chwili śpiewali ją prawie wszyscy.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych, władz miasta Krakowa oraz Głównej Kwatery  i Chorągwi Krakowskiej ZHP.
Prezes Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska gorąco i serdecznie powitała m. inn. : Posłankę na Sejm RP, Panią Katarzynę Matusik-Lipiec  , Senatora RP, Przewodniczącego ZHP, prof. Adama  Massalskiego hm, Senatora RP, Pana Stanisława Bisztygę   , Wojewodę Małopolskiego, Pana Stanisława Kracika, Prezydenta Miasta Krakowa Pana prof. Jacka Majchrowskiego, V-ce Prezydenta Miasta Krakowa Pana Tadeusza Trzmiela,  Z-cę Naczelnika ZHP, Druha hm Krzysztofa Budzińskiego, Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druha hm Andrzeja Żugaja, Przedstawicieli Władz Samorządowych , Wójta Gminy Mucharz, mgr Wacława Wądolnego i Wójta Gminy Zielonki, mgr Bogusława Króla i innych przybyłych Gości (w tym dwóch byłych Kuratorów Oświaty, mgr Mieczysława Noworytę i mgr Jana Nowaka). Po krótkim przedstawieniu działalności Stowarzyszenia przez Panią Prezes głos zabrał Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, który w bardzo emocjonalnym wystąpieniu mówił o roli Harcerstwa w wychowaniu młodego pokolenia Polaków i jego znaczeniu w kształtowaniu naszej państwowości.
 Pan Prezydent w uznaniu zasług za pracę dla Miasta Krakowa i jego Mieszkańców wręczył na ręce Pani Prezes Stowarzyszenia, Druhny hm Danuty Noszki-Leśniewskiej Odznakę „Honoris Gratia” dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
Odznaki indywidualne „Honoris Gratia” z rąk Pana Prezydenta odebrali nasi członkowie, Druhny i Druhowie: hm Irena Bryła, hm Roman Byszewski, hm Władysława Maria Francuz, hm Józef Lipiec, hm Zenon Morawiec, hm Ferdynand Nawratil, hm Wiesław Wójcik, hm Krystyna Wywiał, hm Andrzej Ziębliński, hm Antoni Weyssenhoff oraz mgr inż. Marian Kulig, były V-ce Prezydent Miasta Krakowa, członek naszego Stowarzyszenia. W imieniu odznaczonych  podziękował Druh hm Ferdynand Nawratil.  
    W kolejnej części uroczystości uczestnicy mieli okazje wysłuchać gawędy z okazji Jubileuszu 100 lecia Harcerstwa, przygotowanej i wygłoszonej przez Druha hm Józefa Lipca,  członka Stowarzyszenia, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odpowiedni nastrój wprowadziła zmieniona scenografia,  i dwie harcerskie piosenki pięknie zaśpiewane przez zespól „Małe Słowianki”. Widoczny na zdjęciu mundur instruktorski dh Józefa Lipca - pieczołowicie przechowywana pamiątka z lat działalności harcerskiej w Nowym Sączu i Krakowie.
    Zebrani, oczarowani gawędą nagrodzili Druha hm Józefa Lipca gromkimi, długo nie milknącymi  oklaskami.
Następnie wystąpił Przewodniczący ZHP, Druh hm Adam Massalski, który podziękował kadrze instruktorskiej za lata pracy na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego i odznaczył n/w członków Stowarzyszenia Krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”. Złote Krzyże otrzymali Dh.Dh: hm Stanisław Piasecki, hm Krystyna Wywiał ,hm Andrzej Słowik, hm Ryszard Wójcik. Srebnymi Krzyżami zostali uhonorowani Druhowie: hm Krzysztof Poniedziałek phm Jacek Małota, hm Maciej Struś.
     Pani Prezes SPH, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska w dowód uznania i podziękowania za pomoc udzielaną od wielu lat krakowskiemu harcerstwu oraz Stowarzyszeniu wręczyła: Medale „Za Zasługi dla SPH”
Pierwszym medalem „Za Zasługi dla SPH” został uhonorowany Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski,
 drugim medalem został uhonorowany v-ce Prezydent Miasta Krakowa mgr Tadeusz Trzmiel  harcmistrz, były z-ca Komendanta Hufca ZHP Kraków –Podgórze.
Z grona członków SPH trzecim medalem wyróżniono Dh hm Stanisława Spólnika – jednego z założycieli SPH bardzo aktywnie działającego przez 10 lat Sekretarza Stowarzyszenia wieloletniego instruktora i Komendanta Hufca ZHP Kraków –Podgórze.
Natomiast Odznaki „Zasłużony dla SPH” z rąk Pani Prezes odebrali: Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Andrzej Żugaj, Druhna phm Karolina Kuczyńska-Świąder (K.CH.), Pan mgr Wacław Wądolny, Wójt Gminy Mucharz oraz Pani Teresa Chmielarz-Bryndza z Urzędu Gminy Mucharz.
     Zostały również wręczone po raz pierwszy Dyplomy Członków Wspierających. Z rąk Pani Prezes SPH odebrali je:
Prezes Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego Sp. z o.o. w Krakowie, mgr Andrzej Krzyworzeka oraz Właściciel Firmy „Hymatik” w Krakowie, Pan Jacek Małota.
Po części oficjalnej wspaniały Koncert dał Zespół „Małe Słowianki”, który w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia działalności. Kierownikiem zespołu, nieprzerwanie od momentu jego powstania jest Druhna hm, dr inż. Władysława Maria Francuz, członkini naszego Stowarzyszenia. Owacjom nie było końca.
Zakończenie było typowo harcerskie, prowadzący Koncert, Druh hm Jerzy Kujawski zaprosił na scenę byłych Komendantów Hufców, Druhów: hm Stanisława Spólnika, hm Zbigniewa Sabińskiego, hm Mariana Kowalskiego, hm Wiesława Wójcika oraz byłego Komendanta Chorągwi Druha hm Juliusza Langnera.  Tworząc zastęp ”Luzik” druhowie dali pokaz sprawności i umiejętności z zakresu pionierki obozowej, tnąc piłą potężny kloc drewna. Poszło jak z płatka – tym bardziej że z widowni rozlegało się gromkie „Ziuuu!” „Ziuuu!.
   Po Koncercie Galowym uczestnicy mogli obejrzeć Wystawę obrazującą dotychczasową działalność Hufca ZHP Kraków-Nowa Huta przygotowaną przez Zespół pod  kierunkiem Druha hm Jerzego Kujawskiego.
    Reasumując: było to wspaniałe spotkanie, którym godnie rozpoczęto w Krakowie rok Jubileuszu 100-lecia Harcerstwa na ziemiach polskich a równocześnie zaakcentowano 10-lecie działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
    Zarząd Stowarzyszenia  serdecznie dziękuje Dostojnym Gościom którzy  naszą uroczystość zaszczycili swoja obecnością oraz wszystkim, którzy w przygotowanie i przeprowadzenie Koncertu Galowego włożyli wiele pracy i serca. Szczególnie serdeczne podziękowania składamy: Gospodarzowi Obiektu , Dh. hm Ferdynandowi Nawratilowi; prowadzącemu Koncert, Dh. hm Jerzemu Kujawskiemu; członkom Zespołu „Małe Słowianki” za wspaniały występ; Kierownikowi Zespołu, Dh. hm Władysławie Marii Francuz; Dh. hm Józefowi Lipcowi za przygotowanie i wygłoszenie gawędy oraz całemu Zespołowi przygotowującemu Koncert.       

     VI    SPOTKANIE PO LATACH

     Tradycyjnie w styczniu każdego roku Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie organizuje dla swoich członków i byłych instruktorów ZHP „Spotkania po Latach”. W bieżącym roku spotkanie miało szczególny charakter, było drugą częścią Imprezy Galowej z okazji 100-lecia Harcerstwa i 10-lecia powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Miejsce spotkania jak zwykle – Hotel „Junior” w Krakowie, należący do Krakowskiego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Hotelarskiego, Członka Wspierającego naszego Stowarzyszenia. Gospodarzem Spotkania był Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa, Pan mgr Andrzej Krzyworzeka, harcmistrz , członek SPH.
     Licznie przybyłych (ok. 110 osób) członków Stowarzyszenia i zaproszonych Gości z  Z-cą Naczelnika ZHP, Druhem hm Krzysztofem Budzińskim powitała Pani Prezes, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska.   
Następnie Pani Prezes wręczyła wyróżniającym się członkom Stowarzyszenia Odznaki „Za Zasługi dla SPH”. Otrzymali je: hm Jerzy Klinik, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Stanisław Piasecki, hm Władysława Maria Francuz, hm Ferdynand Nawratil, hm Władysław Pancerz, hm Juliusz Langner, hm Józef Lipiec, hm Andrzej Krzyworzeka, hm Barbara Panaś, hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Wywiał, hm Roman Byszewski, hm Stefan Salamon, hm Danuta Bobek, hm Andrzej Marcińczyk, phm Jacek Małota, hm Krzysztof Poniedziałek, hm Ryszard Wójcik, hm Maciej Struś, hm Adam Jelonek, hm Andrzej Ziębliński. Ponadto wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali Odznaki i legitymacje członkowskie Stowarzyszenia. W tym miejscu należy podkreślić, że bezpłatnie projekty wszystkich odznak i wyróżnień SPH ( projekty: odznaki członkowskiej SPH, Odznaki „Za Zasługi dla SPH”, Medalu „Zasłużony dla SPH”, Sygnetu „Kawaler Stowarzyszenia”, wzorów legitymacji, dyplomów członków Honorowych i Wspierających oraz Listu Gratulacyjnego) wykonał Druh hm Andrzej Ziębliński, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członek Stowarzyszenia.
  Równie, gorące podziękowania dla Druha hm Romana Byszewskiego za znalezienie wykonawcy i pokrycie kosztów wykonania Medali „Za Zasługi dla SPH”.
   Warto również wspomnieć, że sygnet i odznaki wykonane są ze srebra, natomiast Medal jest odlany z brązu.
     W kolejnej części Spotkania, V-ce Prezes SPH, Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił prezentację komputerową: „ X-lecie SPH”, obrazującą dziesięć lat pracy Stowarzyszenia.
     Kolejny punkt programu, to również prezentacja komputerowa pt. „Zasłużone postacie SPH”, którą przygotowała Druhna hm Władysława Maria Francuz. Ze względów organizacyjnych prezentacje zostaną zrealizowane podczas Walnego Zebrania w marcu br. Wówczas członkowie stowarzyszenia będą mogli zapoznać się z biografiami członków naszego Stowarzyszenia Dh Dh: hm Danuta Bobek, hm Władysława Francuz, hm Jerzy Klinik, hm Andrzej Krzyworzeka, hm Józef Lipiec, hm Ferdynand Nawratil, hm Danuta Noszka-Leśniewska, hm Władysław Pancerz, hm Stanisław Piasecki, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Zbigniew Sabiński, hm Stanisław Spólnik, hm Antoni Weyssenhoff, hm Andrzej Ziębliński,). Jednocześnie, jest to początek Encyklopedii Multimedialnej, którą planuje wydać Stowarzyszenie, a w której znajdą się biogramy wszystkich byłych i aktualnie czynnie działających Instruktorów Krakowskiej Chorągwi ZHP w stopniu harcmistrza.
     Następnie głos zabrał Z-ca Naczelnika ZHP, Druh hm Krzysztof Budziński, który w swoim wystąpieniu podziękował członkom SPH za dotychczasową pracę i zaapelował o aktywny udział w Jubileuszowym Zlocie z okazji 100-lecia Harcerstwa,
który, odbędzie się w sierpniu br. na krakowskich Błoniach.
     Oczywiście, nie zabrakło harcerskich piosenek, gromko zaśpiewanych przez uczestników spotkania przy akompaniamencie Druhny hm Danuty Bobek. Okolicznościowy Śpiewniczek „Niech popłynie gromki śpiew” otrzymali wszyscy uczestnicy. Został on wydany dzięki Druhnie hm Władysławie Marii Francuz. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem oglądali imponującą Wystawę obrazującą 10-letnie dokonania Stowarzyszenia. Działy tematyczne Wystawy: Kursy Żeglarskie, Kursy Komputerowe, Stanica, Drużynowi Roku ,Mazury 2009, Apel na 100-lecie Harcerstwa, Zarządy SPH, Wyróżnienia i nagrody SPH oraz prezentacja pieczątek obozowych, poczty harcerskiej i okolicznościowych wykonanych w latach 1970-2010 przez Druha hm Krzysztofa Poniedziałka.  Wystawę zaprojektował i wykonał Druh hm Krzysztof Poniedziałek . Pomogli mu w tym m. inn. : hm Stanisław Piasecki, hm Małgorzata Słowik, hm Andrzej Słowik, hm Andrzej Brożek, hm Maciej Struś, phm Jacek Małota, hm Marek Kowalski, hm Wiesław Wójcik, Roman Bryndza, Kuba Małota, hm Andrzej Marcińczyk. Plansze i gablotki zabezpieczyli: Druhna hm Alicja Szydło (Dyrektor Domu Harcerza w Krakowie) i Druh hm Ferdynand Nawratil (Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury).
    Nie sposób nie wspomnieć o gościnności Gospodarza Spotkania, Druha hm Andrzeja Krzyworzeki, który przy pomocy Druha hm Andrzeja Brożka zadbał o odpowiednią dekorację pomieszczeń Hotelu i ugościł wszystkich smacznym obiadem i stale pełnym „szwedzkim stołem”.
Ale co najbardziej cieszy to atmosfera spotkania oraz udział w nim osób z całego terenu Chorągwi Krakowskiej ZHP, m. inn. z Nowego Sącza, Tarnowa, Mucharza, Mszany Dolnej i Limanowej. Rozmowom i wspomnieniom wspólnie przeżytych chwil na harcerskim szlaku  nie było końca.

10. Odznaczenia Państwowe, Związkowe i Regionalne
                      (Zestawienie za okres 26.03.09 – 18.03.01.r.)

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje starania o wyróżnienie członków SPH (za długoletnią pracę instruktorską i zaangażowanie w pracy Stowarzyszenia) odznaczeniami państwowymi, związkowymi i regionalnymi. W okresie sprawozdawczym n/w osoby zostały wyróżnione:
Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
Złoty: hm Krystyna Wywiał, hm Stanisław Piasecki, hm Andrzej Słowik i hm Ryszard Wójcik
Srebny: hm Krzysztof Poniedziałek, hm Maciej Struś i phm Jacek Małota

Odznaka „HONORIS GRATIA” (za pracę społeczną na rzecz Krakowa i jego Mieszkańców)

Zbiorowa    -  Stowarzyszenie Przyjaciół  Harcerstwa w Krakowie.
Indywidualne:
hm.  Irena Bryła                                        hm. Roman Byszewski
hm. Władysława Maria Francuz                hm. Adam Jelonek
mgr inż. Marian Kulig                                hm. Józef Lipiec  
hm.  Zenon Morawiec                               hm. Ferdynand Nawratil
hm. Wiesław Wójcik                                  hm. Krystyna Wywiał
hm.  Andrzej Ziębliński                             hm Stanisław Spólnik
hm. Danuta Noszka-Leśniewska              hm. Danuta Bobek
hm. Jerzy Klinik                                        hm. Andrzej Krzyworzeka
hm. Juliusz Langner                                 hm. Stanisław Piasecki      
hm. Tadeusz Prokopiuk                            hm. Antoni Weyssenhoff
    Z wielka przyjemnością podajemy do wiadomości, że 21 grudnia 2009 roku podczas Gali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Druhna hm Władysława Maria Francuz otrzymała z rąk Marszałka Marka Nawary Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób działających na rzecz Dobra Innych „AMICUS HOMINUM” za rok 2009. Serdecznie gratulujemy.  

11. Wyróżnienia i nagrody SPH
        
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął regulamin „Wyróżnień i nagród w SPH” (Uchwała nr 2/09/2009)
Zarząd SPH może wyróżniać osoby szczególnie zasłużone w realizacji celów i programu Stowarzyszenia tytułami, wyróżnieniami i nagrodami:
a)    Tytuł „Kawalera Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”
b)    Medal „Za Zasługi dla SPH”
c)    Odznaka „Zasłużony dla SPH”
d)    Odznaka Członkowska SPH
e)    List Gratulacyjny Prezesa SPH
f)    Dyplom Członka Honorowego SPH
g)    Dyplom Członka Wspierającego SPH
Wyróżnienia mogą być przyznawane i wręczane dwa razy w roku: w rocznicę powstania Stowarzyszenia (każdego 15 stycznia0 oraz w Dzień Myśli Braterskiej (każdego 22 lutego).
W grudniu 2009 roku z okazji 10-lecia SPH Zarząd Stowarzyszenia przyznał:
Tytuł „Kawalera Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”:
hm Stanisław Spólnik

Medal „Za Zasługi dla SPH”
prof. Jacek Majchrowski   – Prezydent Miasta Krakowa
mgr inż. Tadeusz Trzmiel  - V-ce Prezydent Miasta Krakowa
hm Stanisław Spólnik               hm Jerzy Klinik
hm Władysław Pancerz            hm Ferdynand Nawratil
hm Stanisław Piasecki             hm Władysława Maria Francuz
hm Roman Byszewski              hm Józef Lipiec
hm Andrzej Ziębliński               hm Tadeusz Prokopiuk
hm Andrzej Krzyworzeka          hm Stefan Salamon

Odznaka „Zasłużony dla SPH”
hm Stanisław Spólnik               hm Jerzy Klinik
hm Władysław Pancerz            hm Ferdynand Nawratil
hm Stanisław Piasecki             hm Władysława Maria Francuz
hm Roman Byszewski              hm Józef Lipiec
hm Andrzej Ziębliński               hm Tadeusz Prokopiuk
hm Andrzej Krzyworzeka          hm Stefan Salamon
hm Magdalena Migacz              hm Juliusz Langner
phm Jacek Małota                     hm Ryszard Wójcik
hm Maciej Struś                        hm Barbara Panaś
hm Krystyna Wywiał                  hm Danuta Bobek
hm Andrzej Marcińczyk             hm Krzysztof Poniedziałek
hm Andrzej Żugaj – Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP
phm Karolina Kuczyńska Świąder – K.Ch.
mgr Wacław Wądolny – Wójt Gminy Mucharz
mgr Teresa Chmielarz-Bryndza – Urząd Gminy Mucharz

W lutym 2010 roku z okazji „Dnia Myśli Braterskiej” Zarząd Stowarzyszenia przyznał:
Medal „Za Zasługi dla SPH”
Zespół „Małe Słowianki” (35-lecie działalności)

Odznaka „Zasłużony dla SPH”
hm Krystyna Kowalska
hm Marek Kowalski

12. Sprawy Socjalne
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą została Druhna hm Krystyna Wywiał. W grudniu 2009 roku na Wniosek Komisji Zarząd SPH przyznał środki finansowe (ok. 350 zł) na zakup dwóch paczek żywnościowych dla byłych instruktorów ZHP znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W roku 2008 sfinansowano ze środków Stowarzyszenia zakup czterech paczek ( trzy żywnościowe i jedną z lekarstwami) .

13. Strona Internetowa
W dniu 1 lutego 2010 roku została uruchomiona STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony:
 www.sph-krakow.pl
Na stronie będą umieszczane m. inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH oraz ważne ogłoszenia. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony.
Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia;
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Finanse Stowarzyszenia (wpływy w 2009 roku)

a)     Akcja „Łańcuch”
Pozyskiwanie jak największej liczby osób, które przekażą na  SPH 1 % podatku dochodowego
Dotychczasowe wpływy z tego tytułu:
2007– 3223,57 zł
2008– 4219,50 zł (wzrost do roku poprzedniego o 30,89%)
2009 – 5417,00 zł (wzrost do roku poprzedniego o 28,38%)
Akcja "Łańcuch" - wpływy z 1% odpisu od  podatku    
                
Urząd Skarbowy    2007    2008    2009    Razem
Kraków    2566,57    2074,9    2926,2    7567,67
Białystok    68,3            68,3
Olsztyn            72,7    72,7
Tuchola    252,2    252,4    56,2    560,8
Warszawa    81    1011,2    1055,3    2147,5
Jaworzno    146,8            146,8
Wrocław    108,7    71,2    130,8    310,7
Bydgoszcz        27,7    142,7    170,4
Wołomin        348,2    527,3    875,5
Wieluń        78,8        78,8
Łódź        20,6        20,6
Poznań        117    181,6    298,6
Zabrze        152,3    261,1    413,4
Gdańsk        65,2        65,2
Siemiatycze            63,1    63,1
Razem    3223,57    4219,5    5417    12860,07

b) Darowizny
W roku 2009 Darczyńca ze Szczecina przekazał na konto Stowarzyszenia kwotę 550,- zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł) jako prezent na X-lecie SPH.

c) Dotacje celowe
Stowarzyszenie w roku 2009 uzyskało dotacje celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 11.200,- zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł) w ramach projektu: „ Wzajemnie potrzebni – seniorzy młodym, młodzi seniorom”.

d) Składki członkowskie
W roku 2009 składki członkowskie uiściło …….. członków Stowarzyszenia , na ogólną kwotę ………………………. (słownie: ……………………………………………………… zł).
W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne, co do wysokości składki, ale trzeba je systematycznie opłacać. Jest to obowiązek wynikający z NASZEGO Statutu.
A są tacy członkowie, którzy nie wpłacili dotąd ani złotówki! Składki można wpłacić :
                          - przelewem na konto Stowarzyszenia
                          - podczas Walnych zebrań i innych spotkań
                             okazjonalnych,
                          - przed spotkaniami Zarządu w lokalu Komendy
                            Chorągwi Krakowskiej ZHP, terminy spotkań podano
                             na stronie internetowej Stowarzyszenia.


15.Członkowie Zwyczajni i Wspierający
Członkowie Zwyczajni
W dniu 26 marca 2009 roku Stowarzyszenie liczyło 77 członków zwyczajnych, a w okresie sprawozdawczy przyjęto  36 osób. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie liczy 113 osób + 15 osób w Kole SPH Limanowa. Łącznie jest nas 128 osób.

Członkowie Wspierający
Zarząd Stowarzyszenia pozyskał pierwszych Członków Wspierających i tak zostali nimi:
- dnia 03.09.2009 - Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne, 30-717 Kraków, ul. Koszykarska 33
- dnia 07.01.2010 – „Hymatik” Konstrukcje Stalowe, 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 19
Czynione są usilne starania o pozyskanie kolejnych Członków Wspierających.

16.Koła Terenowe SPH

W dniu 5 września 2009 roku w Limanowej z inicjatywy Druhów : hm Franciszka Dębskiego i hm Kazimierza Czyrnka odbyło się spotkanie grupy byłych instruktorów ZHP na którym postanowiono o powołaniu Koła SPH w Krakowie na terenie powiatu limanowskiego. Na kolejnym spotkaniu w dniu 10.10.2009 roku z udziałem V-ce Prezesów SPH , Druhów hm Stanisława Piaseckiego i hm Wiesława Wójcika dokonano wyboru członków Zarządu Koła ( z wyjątkiem Prezesa – nie ma chętnego) .
Koło liczy 15 członków.


17.Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich

W dniu 3 lutego 2010 roku powołane zostało Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich. Spotkanie założycielskie poprzedziło kilkanaście spotkań roboczych, których celem było ustalenie regulaminu i warunków współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa. SPH na tych spotkaniach reprezentowali: hm Krystyna Wywiał, hm Magdalena Migacz oraz hm Stanisław Piasecki. Wśród 15 organizacji pozarządowych, członków założycieli jest Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Szefem Rady Porozumienia wybrana została Pani Ewa Chromniak, przedstawicielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Naszym Przedstawicielem w Porozumieniu jest Druhna hm. Krystyna Wywiał (członek Zarządu SPH).


18.Podsumowanie

       Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o założenia programowo-organizacyjne na rok 2009 zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze oraz zatwierdzony przez Zarząd SPH plan swoich posiedzeń.
Z zaplanowanych działań do osiągnięć Stowarzyszenia zaliczyć można:
a.    wzrost ilości członków SPH do 113,
b.    kontynuowanie akcji "STANICA”,
c.    wręczenie nagrody dla Najlepszego Drużynowego, wybranego z pośród 6 kandydatów,
d.    pozyskanie dotacji i zorganizowanie kursów komputerowych, szkoleń żeglarskich i obozu żeglarskiego,
e.    włączenie się do obchodów 100 Lecia Harcerstwa, w tym wystosowanie i pozytywne odpowiedzi od Władz na Apel Stowarzyszenia,
f.    zorganizowanie obchodów X Lecia Stowarzyszenia
g.    rozszerzenie terenu działania  SPH,
h.    usystematyzowanie zasad wyróżniania w Stowarzyszeniu,
i.    angażowanie  coraz większej ilości członków i sympatyków w działalność SPH,
Oprócz osiągnięć były i porażki.
a.    nie udało się zorganizować wycieczki ani zabawy andrzejkowej dla członków SPH – powód to mała liczba chętnych,
b.    zdecydowanie zbyt mało członków wpłaca składki,
c.    brak oddźwięku w mediach o działalności Stowarzyszenia
Natomiast z wydania „Wyprawki dla drużynowego” zrezygnowano z uwagi na Nadzwyczajny Zjazd ZHP (planowane zmiany w Statucie ZHP i metodyce pracy).

       W okresie sprawozdawczym Zarząd SPH podjął ogromny wysiłek, by Stowarzyszenie zaczęło działać tak, jak zaplanowali to jego założyciele. Po raz pierwszy w swojej dziesięcioletniej historii zaczęliśmy być postrzegani jako ważny partner społeczny. Zostaliśmy doceniani przez władze lokalne i harcerskie. Pewnie popełnialiśmy błędy, ale i nie popełnia ich ten, co nie robi nic. Na pewno, jako Stowarzyszenie, stać nas na więcej, ale to zależy od nas wszystkich.