1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia

W dniu 26 marca 2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia. Zgodnie z założeniami Statutu SPH dokonano oceny działalności merytorycznej Stowarzyszenia, jego Zarządu w latach 2008 – 2011. Wybrano władze i przyjęto założenia programowo - organizacyjne na lata 2011-2014, czyli na kolejną VI kadencję pracy Stowarzyszenia.

Licznie przybyłych członków Stowarzyszenia oraz Dostojnych Gości powitała Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska- Prezes ustępującego Zarządu. To dla nas zaszczyt, Że razem z nami byli: Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa Pan Tadeusz Trzmiel, Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pani Małgorzata Jantos, Dyrektor Generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Małgorzata Bywanis – Jodlińska, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Integracji Społecznej Pani Anna Tarnowska, Z-ca Naczelnika ZHP Druh hm Krzysztof Budzyński i Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm Paweł Grabka.

Za długoletnią aktywną i bardzo owocną działalność na rzecz dzieci i młodzieży zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Brązowe Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego otrzymali Druhowie: hm Krzysztof Poniedziałek, hm Maciej Struś oraz phm Jacek Małota.

Odznaczenia w imieniu Wojewody Małopolskiego wręczyła Pani Małgorzata Bywanis-Jodlińska. Odznaką „Honoris Gratia” za zasługi dla Miasta Krakowa i jego Mieszkańców zostali wyróżnieni Druhowie: hm Zbigniew Sabiński i hm Jerzy Kujawski. Odznaki wręczył Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa, Pan Tadeusz Trzmiel.

Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm Paweł Grabka wręczył byłemu Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa Panu Janowi Nowakowi (Członkowi Stowarzyszenia) brązową Odznakę 100-lecia Harcerstwa.

Pan T.Trzmiel- V-ce Prezydent Krakowa z rąk Prezesa SPH Dh.D.Noszki –Leśniewskiej otrzymał Dyplom Honorowego Członka Stowarzyszenia. Godność tę nadano na Walnym Zebraniu w marcu 2010 roku. Dh. Prezes podziękowała za dotychczasową owocną współpracę i zwróciła się z prośbą o dalszą pomoc i Życzliwość. Medale „Za Zasługi dla SPH” otrzymali: Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” oraz Druhowie, hm Zbigniew Sabiński i hm Wiesław Wójcik.

Odznakami Zasłużony dla SPH” zostali wyróżnieni Druhny i Druhowie: hm Alicja Szydło, hm Małgorzata Słowik, hm Marek Kowalski, hm Andrzej Słowik, hm Paweł Miłobędzki, hm Janusz Wojtycza, hm Jerzy Tarnawski i hm Wiesław Górnisiewicz.

Ceremonii wręczania towarzyszyły piosenki harcerskie, gromko śpiewane przez uczestników Zebrania oraz grupę wokalną Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”.

W części oficjalnej Zebrania głos zabrali: Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa, Pan Tadeusz Trzmiel, który pogratulował nam osiągnięć w kończącej się V kadencji i Życzył powodzenia i dalszych sukcesów w kolejnej.

Z-ca Naczelnika ZHP Druh hm Krzysztof Budzyński w swoim wystąpieniu wspomniał o trudnej sytuacji finansowej ZHP i zaapelował o pomoc dla Związku, życzył nam również samych sukcesów w prowadzonej działalności.

Część robocza zebrania rozpoczęła się od wyboru Przewodniczącego Zebrania. Został nim jednogłośnie wybrany Druh hm Tadeusz Prokopiuk (b. Komendant Chorągwi).

Na wniosek Przewodniczącego wybrano Komisję Wniosków i Uchwał w składzie: hm Stanisław Piasecki, hm Józef Lipiec oraz hm Małgorzata Pobóg–Malinowska.

Na protokolanta została wybrana Druhna hm Magdalena Migacz. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia przedstawił I V-ce Prezes ustępującego Zarządu, Druh hm Stanisław Piasecki. W swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawił działania Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym oraz przypomniał, jaka była geneza powstania Stowarzyszenia i z czyjej inicjatywy powstało ( Druhowie: hm Jerzy Klinik, hm Roman Byszewski, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Ferdynand Nawratil i hm Stanisław Spólnik).

Podziękował również Osobom i Instytucjom, które na bieżąco wspomagają działalność Stowarzyszenia, czyli:

 • Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa, Panu Tadeuszowi Trzmielowi (za możliwość zorganizowania Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia w reprezentacyjnej Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa oraz udzielaną Stowarzyszeniu pomoc)
 • Druhowi hm Andrzejowi Krzyworzece (za organizację „Spotkań po Latach” i możliwość lokalizowania w Hotelach Junior – Krakus, których jest właścicielem imprez Stowarzyszenia),
 • Druhowi hm Ferdynandowi Nawratilowi (za możliwość korzystania z bazy Nowohuckiego Centrum Kultury, którego jest Dyrektorem),
 • Druhowi hm Zbigniewowi Sabińskiemu ( za organizacje w Forcie Olszanica Akcji „Jubilat”),
 • Druhnie hm Alicji Szydło (za możliwość korzystania z bazy lokalowej MDK – Dom Harcerza w Krakowie oraz udostępnienie pomieszczenia na biuro Zarządu SPH),
 • Komendantowi Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druhowi hm Pawłowi Grabce ( za dotychczasową współpracę i możliwość korzystania z Sali Kominkowej Chorągwi),
 • Druhowi hm Romanowi Byszewskiemu (za bezpłatne udostępnienie dla SPH Pracowni Komputerowej w I Prywatnym Liceum, którego jest Właścicielem)
 • Wójtowi Gminy Mucharz, Panu Wacławowi Wądolnemu (za możliwość korzystania z bazy lokalowej Gminy, tzn. Pracowni Komputerowych w Szkołach Podstawowych w Mucharzu i Świnnej Porębie).

Druh hm Stanisław Piasecki zwrócił również uwagę, Że coraz liczniejsza jest grupa Członków Stowarzyszenia, którzy na zasadzie wolontariuszy podejmują różnorodne działania wynikające z zadań statutowych SPH oraz podziękował ustępującym Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za zaangażowanie i aktywną działalność w kończącej się V kadencji Stowarzyszenia. Wystąpienie swoje zakończył omówieniem finansów Stowarzyszenia i przedstawieniem bilansu za rok 2010.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz, który w swoim wystąpieniu bardzo wysoko ocenił pracę Zarządu SPH w latach 2008 – 2011 i wnioskował o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu. Wyjątek stanowiła Druhna hm. I. Bryła, która nie podjęła działalności w ostatnim roku i nie rozliczyła się ze zobowiązań wynikających z pełnionej przez nią funkcji Po wyjaśnieniach ze strony Zarządu Stowarzyszenia wniosek Komisji Rewizyjnej został przegłosowany. W związku z trudną sytuacją finansową ZHP druh hm Stanisław Piasecki zaproponował przyjęcie Apelu do byłych Instruktorów ZHP o finansowe wsparcie Związku.

Uczestnicy Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli zaproponowaną treść Apelu. Następnie w dyskusji programowej głos zabrali m. innymi Druhowie: hm Józef Lipiec, hm Andrzej Ziębliński, hm Jerzy Kujawski, hm Jarosław Balon, hm Andrzej Krzyworzeka , hm Piotr Niwiński oraz Druhna Anna Tarnawska. Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał, Druh hm Stanisław Piasecki po uwzględnieniu głosów w dyskusji i propozycji ustępującego Zarządu zaproponował przyjęcie Uchwały Programowej SPH na lata 2011 – 2014.

Została ona przyjęta jednogłośnie.

Po części programowej przyszedł czas na wybór nowych Władz Stowarzyszenia. Przewodniczący Zebrania przypomniał wynikające ze Statutu procedury odnośnie zgłaszania kandydatur i glosowania. Wybory zostały przeprowadzone bardzo sprawnie. Członkami Zarządu zostali wybrani:

 • hm Danuta Noszka – Leśniewska, hm
 • Stanisław Piasecki, hm Wiesław Wójcik, hm Magdalena Migacz, hm Krystyna
 • Wywiał, hm Jerzy Klinik, hm Alicja Szydło i hm Paweł Grabka.
 • Natomiast Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: hm Władysław Pancerz, hm
 • Tadeusz Prokopiuk oraz hm Stanisław Spólnik.

Zebranie zakończyło się zawiązaniem kręgu i wspólną piosenką „Bratnie słowo”.

W zebraniu wzięło udział 54 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nowe Władze Stowarzyszenia VI kadencji (2011 -2014)

Ukonstytuowanie nowych Władz Stowarzyszenia nastąpiło na spotkaniu w dniu 31 marca 2011 roku w Sali Konferencyjnej MDK ”Dom Harcerza” w Krakowie. Zebraniu przewodniczył Druh hm Tadeusz Prokopiuk – Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia. Jednogłośnie wybrano nowe Władze Stowarzyszenia VI kadencji, czyli na lata 2011 2014 w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia

 • Prezes – hm Danuta Noszka – Leśniewska
 • I V-ce Prezes – hm Stanisław Piasecki
 • II V-ce Prezes – hm Wiesław Wójcik
 • Sekretarz – hm Magdalena Migacz
 • Skarbnik – hm Krystyna Wywiał
 • Członek – hm Alicja Szydło
 • Członek – hm Paweł Grabka
 • Członek - hm Jerzy Klinik

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący – hm Władysław Pancerz
 • V-ce Przewodniczący – hm Tadeusz Prokopiuk
 • Członek – hm Stanisław Spólnik

3. Uchwała Programowa Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na lata 2011 – 2014

Kontynuacja dotychczasowych kierunków działań Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem poniższych obszarów działania:

1. Działania organizacyjne

 • dalszy rozwój ilościowy
 • tworzenie nowych Kół terenowych

2. Działania integrujące środowisko byłych Instruktorów ZHP

 • Spotkania po Latach ( ok. 15 stycznia każdego roku)
 • Dzień Myśli Braterskiej ( 22 lutego każdego roku)
 • Zebrania Sprawozdawcze Stowarzyszenia (marzec każdego roku)
 • Akcja „Jubilat” (druga sobota czerwca każdego roku)
 • Zabawa „Andrzejkowa” ( koniec listopada każdego roku)

3. Działania na rzecz Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP i jednostek organizacyjnych jej podległych

 • ścisła współpraca i współdziałanie zgodnie z podpisanym Porozumieniem
 • wszelka możliwa pomoc przy reaktywowaniu czterech Hufców (wcześniej zlikwidowanych)
 • wybór najlepszego Drużynowego/Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP
 • wydanie podręcznika metodycznego dla Drużynowego
 • konkurs fotograficzny „ Pionierka obozowa”
 • pomoc organizacyjna, programowa i finansowa (w miarę możliwości)
 • udział w ważnych uroczystościach, których organizatorem jest K. Ch.

4. Pomoc socjalna dla Członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP

 • paczki Żywnościowe
 • zapomogi finansowe
 • objęcie stałą opieką najstarszych Członków Stowarzyszenia (stworzenie grupy wolontariuszy)

5. Kontynuacja działań związanych z lokalizacją Ośrodka Szkoleniowego

Stowarzyszenia w Brańkówce nad przyszłym Zalewem Świnna Poręba

 • sfinalizowanie kwestii przekazania na rzecz Stowarzyszenia terenu
 • starania o pozyskanie środków do finansowania inwestycji (realizacja etapami)
 • współpraca z Urzędem Gminy Mucharz zgodnie z podpisaną Umową

6. Organizacja różnego rodzaju kursów szkoleniowych

 • organizowanie, co roku kursu teoretycznego na stopień Żeglarza jachtowego w Mucharzu (dla mieszkańców Gminy Mucharz i Gmin przyległych) oraz Krakowie
 • organizacja kolejnych kursów komputerowych

7. Organizacja Obozów żeglarskich

 • organizacja w dalszym ciągu obozu/obozów Żeglarskich na Mazurach, jako części praktycznej teoretycznych kursów Żeglarskich

8. Działania zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia

 • rozwijanie Akcji „Łańcuch” (1% odpisu od podatku)
 • pozyskiwanie nowych Członków Wspierających
 • pozyskiwanie Sponsorów
 • zwiększenie ściągalności składek członkowskich
 • udział w konkursach grantowych

9. Współpraca międzynarodowa

 • wymiana z IZVIDACIAMI z Kutiny w Chorwacji (zarówno grup młodzieżowych jak i starszyzny)

10. Współpraca z Władzami Województwa Małopolskiego i Urzędem m. Krakowa przy realizacji zadań statutowych z zakresu: pomocy społecznej, letniego wypoczynku dzieci i młodzieży itp.

 • bieżące kontakty z Urzędem Marszałkowskim
 • bieżące kontakty z Urzędem Wojewódzkim
 • bieżące kontakty z Urzędem Miasta Krakowa

11. Współpraca z innymi Organizacjami Pozarządowymi

 • aktywny udział w pracach Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych oraz Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich

4. Apel do byłych Instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego

W związku z Uchwałą nr 35/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 marca 2011 roku dotyczącej niezwykle trudnej sytuacji finansowej Związku Harcerstwa Polskiego (konieczność spłat zobowiązań publicznoprawnych oraz wykup lub spłata zobowiązań związanych z komercyjnymi wekslami inwestycyjno – terminowymi) która każdego pełnoletniego Instruktora ZHP obliguje do wpłaty na poczet spłaty zobowiązań ZHP jednorazowej składki w wysokości 80,- zł (słownie: osiemdziesiąt zł) oraz Listu Przewodniczącego ZHP Druha hm Adama Massalskiego i Naczelnika ZHP, Druhny hm Małgorzaty Sinicy z prośba o pomoc finansową dla Związku uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli Apel skierowany do byłych Instruktorów ZHP.

APEL do byłych Instruktorów ZHP Instruktorów Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Rozumiemy powody stanowiska władz ZHP, które w pierwszej kolejności zwróciły się z prośba o pomoc do aktualnych instruktorów Związku. Pragniemy krąg adresatów tego wezwania rozszerzyć na wszystkich instruktorów z lat dawnych, dla których w dalszym ciągu jest to Ich Związek Harcerstwa Polskiego. Jest to nasza wspólna troska i moralne zobowiązanie. Nie pozwólmy, by nasz Związek stanął przed groźbą kryzysu. Bezradności i bierności przeciwstawmy solidarną gotowość do stworzenia

Instruktorskiego Frontu Pomocy Harcerstwu.

Druhny i Druhowie!

Byli Instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego wszystkich pokoleń i wszystkich

środowisk!

Zwracamy się z gorącym apelem, do każdego z Was, aby wspomógł Związek

jednorazową składką nadzwyczajną

Każda wpłata się liczy, zwłaszcza płynąca z serca i poczucia harcerskiej więzi. Jeśli potrafimy zmobilizować się wszyscy – potrafimy zebrać sumę, która stanie się zaczynem odbudowy samodzielności ekonomicznej ZHP i pomoże realizować bogaty program drugiego stulecia Związku.

Z góry dziękujemy za czynne poparcie naszej wspólnej sprawy.

Czuwaj!

Uczestnicy Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie

Kraków, 26 marzec 2011 roku

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą do dokonywania wpłat na konto:
PKO BP S. A.:
dane odbiorcy:
Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera
ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

nr rachunku: 33 1020 1042 0000 8102 0235 7622

Poniżej zamieszczamy wzór przelewu - prosimy o zwrócenie uwagi na TYTUŁ przelewu i proponujemy dopisać również przy swoim nazwisku stopień instruktorski i nazwę naszego Stowarzyszenia.

Można również dokonać wpłaty w postaci gotówkowej na ręce Skarbnika Stowarzyszenia (Druhna hm Krystyna Wywiał) – Zarząd Stowarzyszenia przeleje zbiorczo zebrane w ten sposób środki z podaniem danych poszczególnych Darczyńców.

Prosimy o dokonywanie wpłat/przelewów do końca czerwca 2011 roku.

5. Kursy teoretyczne na stopień Żeglarza jachtowego

Zarząd Stowarzyszenia informuje, Że w br. zostały zorganizowane dwa kursy teoretyczne na stopień Żeglarza jachtowego. Kierownikiem Wyszkolenia żeglarskiego na obydwu kursach był kapitan jachtowy, Druh hm. Jerzy Klinik. Kursy przeprowadzono w:

a) Krakowie (organizatorem Kursu był Zespół Pilota Chorągwi Krakowskiej ZHP , a nasza Kadra żeglarska prowadziła część zajęć) – w terminie 02.03.2011 do 20.04.2011 , zajęcia odbywały się w Sali Kominkowej Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie, ul. Karmelicka 31. Kurs ukończyło 17 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.

b) Mucharzu – w terminie 19.03.2011 do 23.04.2011 , zajęcia odbywały się w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Mucharzu. Kurs ukończyło 8 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.

6.Wędrowny Żeglarski obóz SPH

Zarząd Stowarzyszenia informuje, Że podobnie jak w latach ubiegłych, będzie organizatorem wspólnie z Gminą Mucharz wędrownego obozu Żeglarskiego na Mazurach - 14 dni pływania. Planowany termin obozu: 02 – 17. 07.2011roku ; planowana trasa – południowa część Jezior Mazurskich. Komendantem Obozu będzie Druh phm Andrzej Marcińczyk (Instruktor PZŻ i Sternik Jachtowy), a Kwatermistrzem mgr Teresa Chmielarz-Bryndza (Urząd Gminy Mucharz). W Obozie mogą wziąć udział członkowie i sympatycy Stowarzyszenia – zgłoszenia do końca kwietnia br. przyjmuje Komendant Obozu ( telefonicznie na numer 501 422 706 lub drogą elektroniczną : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Uczestnicy Obozu będą szkolili się na łodziach kabinowych – „TANGO 730” – pięć takich jednostek zostało już wyczarterowanych. Koszt udziału w Obozie wynosi 800,- zł (słownie: osiemset zł) , dojazd do Giżycka i powrót do Krakowa we własnym zakresie.

7. Akcja „JUBILAT”

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Spotkaniu „Nasi Jubilaci”, którego celem jest uhonorowanie kolejnych Członków Stowarzyszenia, którzy w roku bieżącym skończyli 80 lat . Nasi tegoroczni Dostojni Jubilaci: Druhna hm Danuta Bobek ,Druh hm Adam Jelonek oraz Pan Jan Nowak (b. V-ce Prezydent Miasta Krakowa) przedstawią swoją działalność szczególnie w / lub na rzecz ZHP, a Druhna hm Władysława Maria Francuz przedstawi sylwetki Jubilatów w specjalnej prezentacji komputerowej. Oczywiści będą piosenki na „Życzenie” i okazja do wspomnień i rozmów kuluarowych. Po części oficjalnej Organizatorzy Spotkania, Druh hm Zbigniew Sabiński oraz Druhna hm Alicja Szydło zapraszają na część kulinarną – czyli tradycyjnego grilla. W ten sposób umownie nazwany Klub „80+” zwiększy się o kolejne trzy Osoby i będzie miał skład:

 • hm Juliusz Langner
 • hm Władysław Pancerz
 • hm Zenon Morawec
 • hm Danuta Bobek
 • hm Adam Jelonek
 • mgr Jan Nowak

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2011 roku (sobota), początek godz. 16.00 – miejsce: Fort Olszanica, Filia Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie.

8. Zapraszamy do DENTYSTY

W trakcie Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia głos zabrał były Instruktor Szczepu „Huragan”, Druh Andrzej Gajewski, który z zawodu jest lekarzem dentystą . Zaproponował członkom Stowarzyszenia bezpłatne usługi dentystyczne (leczenie na koszt NFZ) w swoim Gabinecie w Krakowie, oś. Niepodległości 2 ( I piętro, pokój nr 113) w każdy wtorek (godz. 15.00 – 18.00) oraz czwartek i piątek (godz. 9.00 – 12.00). Proszę umawiać się telefonicznie ( tel. kom. 501 406 413) podając hasło : Instruktor ZHP.

8. Turnusy rehabilitacyjne.

Również w trakcie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia, Pani Anna Tarnawska (Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do Spraw Integracji Społecznej) przekazała obszerną informację o realizacji zadania pn.: „Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i wymagających stałej opieki, mające na celu odciążenie ich codziennych obowiązkach, poprzez zorganizowanie podopiecznym całodobowego, okresowego pobytu w postaci turnusów opiekuńczych w ośrodkach wsparcia lub podobnych placówkach świadczących usługi opiekuńcze” : z oferty będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, przewlekle somatycznie chore lub w podeszłym wieku, wymagające stałej opieki, które, na co dzień pozostają pod opieką własnych rodzin lub innych osób. Dzięki programowi opieki krótkoterminowej opiekunowie osób chorych i niepełnosprawnych uzyskają czas niezbędny na załatwienie ważnych Życiowych spraw np: pobyt w szpitalu, remont mieszkania czy odpoczynek. Oferta powyższa nie jest skierowana do osób wymagających hospitalizacji i osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszty dojazdu do Ośrodka i powrót do domu pokrywa uczestnik turnusu opiekuńczego, który również organizuje te przejazdy we własnym zakresie. Do pobytu na turnusie opiekuńczym uczestnik zobowiązany jest dopłacić organizatorowi turnusu, zgodnie z jego ustaleniami, kwotę 200 zł. W przypadku opuszczenia ośrodka przed zakończeniem turnusu opiekuńczego wpłata nie podlega zwrotowi. W roku bieżącym z pobytu na turnusach opiekuńczych skorzystają 533 osoby.

lp.

ośrodek

telefon kontaktowy

ilość miejsc

1 Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne dla Chorych na SM w Woli Batorskiej 12-422-28-11
12-281-01-68
130
2 Dom Pielęgnacyjny im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach 33-823-56-54
604-510-960
80
3 Ośrodek Caritas w Zembrzycach (lub w Zatorze) 33-877-07-65
692-213-664
228
4 Ośrodek w Wysowej-Zdroju 662-633-847
18-353-20-76
70
5 Ośrodek w Niepołomicach 609-564-878
12-281-36-90
25

Podczas dwutygodniowego pobytu na turnusach opiekuńczych uczestnikom, oprócz całodobowej opieki zapewniona zostanie pomoc medyczna i pielęgniarska z uwzględnieniem zaleceń lekarskich oraz wyżywienie z uwzględnieniem posiłków dietetycznych.

We własnym zakresie uczestnicy turnusów opiekuńczych będą mogli korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych.

Ponadto, w miarę możliwości organizatora zapewnione zostaną dodatkowe zajęcia rekreacyjno-kulturalne.

Mając powyższe na uwadze oraz dobrą i owocną współpracę przy realizacji przedmiotowego zadania w latach ubiegłych, zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o realizowanym przez Wojewodę Małopolskiego programie oraz o przekazanie wszystkich zgłoszeń potencjalnych uczestników turnusów opiekuńczych do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Zgłoszenie uczestnika (również osób nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej) powinno być sporządzone na odpowiednim formularzu.

Wypełniając zgłoszenie w części dotyczącej ewentualnych opinii i uwag osoby lub instytucji wspierającej rodzinę proszę o uwzględnienie informacji; czy i w jakim zakresie potencjalny uczestnik turnusu opiekuńczego korzysta aktualnie z innych form wsparcia (np.: usługi opiekuńcze, ośrodek wsparcia dziennego lub inne).

O ostatecznym zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa w turnusie opiekuńczym zadecyduje zespół specjalistów powołany przez organizatora.

Przy kierowaniu na turnusy opiekuńcze nie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w turnusach opiekuńczych zostaną poinformowane telefonicznie o ostatecznym miejscu i terminie rozpoczęcia turnusu.

Informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie pod numerami tel.: 12-39-21-492 lub 12-39-21-214.

Wojewoda Małopolski przeznaczył na dofinansowanie tego programu 499 600 zł.

8.Sprawy socjalne

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą została Druhna hm Krystyna Wywiał. Uprzejmie prosimy o przekazywanie (drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem) informacji o Osobach, które z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i wymagają wsparcia.

9. Finanse Stowarzyszenia

 • Akcja „Łańcuch”
  Pozyskiwanie jak największej liczby osób, które przekażą na SPH 1 % podatku dochodowego. Jednocześnie, jak co roku zwracamy się do członków SPH z prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2010 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia, oraz zachęcili swoje Rodziny, przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym.

Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.

 • Darowizny
  W roku 2011 Darczyńca z Wielunia przekazał na konto Stowarzyszenia kwotę 200,- zł (słownie: dwieście zł)
 • Dotacje celowe
  Stowarzyszenie w roku 2011 uzyskało dotacje celową z Urzędu Gminy Mucharz w wysokości 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie Obozu żeglarskiego na Mazurach..
 • Składki członkowskie
  W roku 2011 (do dnia 21 kwietnia br.) składki członkowskie uiściło 34 członków Stowarzyszenia , na ogólną kwotę 2.270,- zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt zł).

W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, Że składki członkowskie są dobrowolne, co do wysokości składki, ale trzeba je systematycznie opłacać. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje serdecznie członkom, którzy wpłacają składki członkowskie i równocześnie zwraca się z apelem do pozostałych, o wpłacanie na bieżąco składek i przez to spełnienie jednego z podstawowych obowiązków członkowskich, który wynika z NASZEGO Statutu. A są tacy członkowie, którzy nie wpłacili dotąd ani złotówki!

Składki można wpłacić :

przelewem na konto Stowarzyszenia:
PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków
71 1020 2892 0000 5602 0149 0937
podczas Walnych zebrań i innych spotkań okazjonalnych,

10. Biuro Stowarzyszenia

Zarząd SPH informuje, Że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój nr 200, będzie czynne w każdy czwartek w godz. 16.00 – 18.00, począwszy od 28.04.2011r Kierownikiem Biura jest Druhna hm Magdalena Migacz.
Zapraszamy.

11. Odeszli na Wieczną Wartę

Po latach Ich wieloletniej, wspaniałej i pełnej poświęcenia działalności na rzecz dzieci i młodzieży, przebyciu wielu wspólnych wędrówek na harcerskim szlaku, odprowadziliśmy na miejsce Wiecznego Spoczynku:

 • Druha hm Stanisława Mandeckiego
 • Druha hm Zdzisława Łyczko

Cześć Ich Pamięci!

Sekretarz Zarządu hm Magdalena Migacz

Prezes Zarządu hm Danuta Noszka-Leśniewska

Kraków, dnia 27 kwiecień 2011 roku