STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W KRAKOWIE
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31 ; tel./fax (12/633 33 57

Organizacja Pożytku Publicznego
NIP: 676-21-64-200; REGON: 357196831; KRS nr 0000114184

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI za okres 28.03.2015 – 19.03.2016

Kraków, marzec 2016 roku

Dane o Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

1. Nazwa, siedziba i adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40
Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

2. Data wpisu:
03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń
(Ns. Rej. St. 39/00)
25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994

3. NIP: 676-21-64-200

4. REGON: 357196831

5. KRS nr: 0000114184

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie za okres 28.03.2015 – 19.03.2016
W okresie sprawozdawczym Kierownictwo Stowarzyszenia pracowało w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia

L.P. Imię i nazwisko Funkcja
1 Danuta Noszka - Leśniewska Prezes
2 Stanisław Piasecki V-ce Przezes
3 Wiesław Wójcik V-ce Przezes
4 Magdalena Migacz Sekretarz
5 Krystyna Wyrwał Sekretarz
6 Paweł Grabka Członek (do 16.12.2015)
7 Aleksandra Grodecka Członek
8 Jerzy Klinik Członek

Komisja Rewizyjna

LP. Imię i nazwisko Funkcja
1 Władysław Pancerz Przewodniczący
2 Tadeusz Prokopiuk Z-ca Przewodniczącego
3 Ferdynand Nawratil Z-ca Przewodniczącego
4 Andrzej Gaczorek Sekretarz
5 Ryszard Korski Członek

 

W tym okresie odbyło się 9 posiedzeń roboczych Zarządu (15.04, 20.05, 17.06, 16.09, 21.10, 18.11, 16.12 w 2015 roku oraz 17.02, 16.03. w 2016 roku). Odbyły się one w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 w Krakowie. Ponadto w dniu 29.12.2016 roku, miało miejsce uroczyste, świąteczno – noworoczne posiedzenie Zarządu, tradycyjnie, w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH, jak zwykle, dzięki uprzejmości Druha hm. Andrzeja Krzyworzeki, w Hotelu „KRAKUS”.
W zasadzie we wszystkich posiedzeniach Zarządu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej; w tym Przewodniczący, Druh hm. Władysław Pancerz lub jeden z Jego z-ców, Druh hm. Tadeusz Prokopiuk lub Druh hm. Ferdynand Nawratil.

Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

1. IX Walne zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia

Zebranie odbyło się w dniu 28.03.2015r. tj. w sobotę. Po raz kolejny spotkaliśmy się na terenie gościnnego Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18. Spotkanie rozpoczął V-ce Prezes Stowarzyszenia druh hm. Stanisław Piasecki. Powitał zebranych i przeprowadził wybór przewodniczącego zebrania. Został nim druh hm. Wiesław Wójcik. Po zaśpiewaniu przez zebranych hymnu ZHP, przedstawił on proponowany porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Również jednogłośnie protokołowanie przebiegu zebrania powierzono druhnie hm. Magdalenie Migacz. Następnie wybrano trzyosobową Komisję Uchwał i Wniosków, która ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący – hm. Ferdynand Nawratil, Sekretarz – hm. Małgorzata Pobóg-Malinowska, Członek – hm. Stanisław Piasecki. Bardzo miłym akcentem podczas zebrania było wręczenie Odznaki „Za Zasługi dla SPH” , którą Zarząd, na posiedzeniu w dniu 18.lutego br. przyznał, aktywnie działającemu w Stowarzyszeniu, druhowi hm. Jackowi Kucharskiemu. Odznakę wręczyła druhna Prezes SPH hm. Danuta Noszka –Leśniewska. Zgodnie z życzeniem druha Jacka, po wręczeniu odznaki, zagrała Mu „Zuchowa kapela” . Sprawozdanie z działalności organizacyjno – programowej Stowarzyszenia ,zawierające również najistotniejsze informacje dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2014, tradycyjnie przygotował i przedstawił druh hm. Stanisław Piasecki. Kontynuując dobrą tradycję, swoje wystąpienie wzbogacił przygotowaną prezentacją. W swoim wystąpieniu omówił on najważniejsze działania, zwracając szczególną uwagę na obchody XV lecia Stowarzyszenia oraz zwrócił uwagę na zaobserwowane zjawiska : ciągły wzrost ilościowy Stowarzyszenia w ostatnich latach, znaczny wzrost ilości wpłaconych składek członkowskich w ostatnim roku( choć powinna je wpłacać jeszcze większa ilość członków), wyraźny spadek ilości pozyskiwanych funduszy z 1% odpisu od podatku. Po zakończeniu części sprawozdawczej, hm. Stanisław Piasecki przedstawił informacje o programie Stowarzyszenia na kolejny rok jego działalności.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przedstawił jej sekretarz, druh hm. Andrzej Gaczorek.

Odnosząc się do działalności Stowarzyszenia i Zarządu w roku 2014, Komisja Rewizyjna oceniła ją bardzo wysoko. Wskazała również na prawidłowe gospodarowanie posiadanymi funduszami. W końcowej części sprawozdania komisja postawiła wniosek o pozytywną ocenę działalności Zarządu i Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.

Po przedstawieniu sprawozdań w krótkiej ale rzeczowej dyskusji zostały zaproponowane dwa wnioski. Pierwszy dotyczył rozszerzenia zasięgu terytorialnego działalności nawet na obszar Chorągwi Krakowskiej i drugi o rozważenie możliwości udziału członków Stowarzyszenia w organizacji Światowych Dni Młodzieży, np. wspierając działalność Komendy Chorągwi w tym zakresie. Po krótkiej naradzie Komisji Uchwał i wniosków jej przewodniczący hm. Ferdynand Nawratil przedstawił propozycje uchwał. Dotyczyły one zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pozytywnej oceny działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym oraz zgodnych z ustawą o rachunkowości uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych i prowadzeniu dokumentacji finansowej. Wszystkie uchwały zostały, przez Walne Zebranie, przyjęte jednogłośnie. W wolnych wnioskach życzenia, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, dla zebranych przekazały: pani mgr Aleksandra Grodecka- równocześnie zapraszając na imprezy MDK oraz druhna hm. Danuta Noszka –Leśniewska. Zaproszenia na: Spotkania „PO LATACH” ( 16.05.br. Korzkiew) oraz na spotkanie w ramach Akcji Jubilat ( Fort nr 39 Olszanica, 13.06.br.) przekazał hm. Wiesław Wójcik. Następnie podziękował Pani Dyrektor Aleksandrze Grodeckiej za udostępnienie sali na przeprowadzenie spotkania i pomoc pracowników w jego przygotowaniu, zebranym za przybycie i aktywny udział w zebraniu. Za przygotowanie i przedstawienie sprawozdań podziękował dh. hm. Stanisławowi Piaseckiemu, Komisji Rewizyjnej, dh. dh. hm Magdalenie Migacz, hm. Krystynie Wywiał, hm Krzysztofowi Poniedziałkowi za organizacyjne zabezpieczenie oraz Pani Agnieszce Gaczorek za wykonanie dokumentacji fotograficznej zebrania.

Uczestnicy spotkania pożegnali się zaśpiewaną w kręgu Piosenką pożegnalną.

2. Kursy żeglarskie

a) Świnna Poręba
W marcu i kwietniu br. (07.03.2015 – 25.04.2015) w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Świnnej Porębie odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Jego organizatorami byli: Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Urząd Gminy Mucharz. Uczestnicy kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów , meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich W zajęciach wzięło udział 28 osób.

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem Kursu był hm. Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: phm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), hm. Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm. Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Po zakończeniu zajęć, uczestnicy kursu mieli tydzień czasu na przygotowanie się do egzaminu teoretycznego. Odbył się on w dniu 25 kwietnia br. Był to test składający się ze 100 pytań. Kursanci mieli 1,5 godziny czasu aby udzielić lub wybrać właściwe odpowiedzi na postawione pytania. Egzamin przeprowadzili: V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia hm. Stanisław Piasecki (Jachtowy Sternik Morski, Sternik Motorowodny) oraz phm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy) - oj, było ciężko !!! Ale poradzili sobie wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu!

Podczas zakończenia, które odbyło się 25 kwietnia 2015 roku, wszyscy kursanci otrzymali Dyplomy zaliczenia części teoretycznej kursu na stopień Żeglarza Jachtowego. Dyplomy wręczył Wójt Gminy Mucharz, mgr Wacław Wądolny, który w swoim wystąpieniu nie krył zadowolenia z faktu, że dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, została przeszkolona kolejna grupa Mieszkańców Gminy Mucharz. V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia hm. Stanisław Piasecki podziękował Kadrze Kursu za zaangażowanie i ,jak zawsze, nieodpłatne przeprowadzenie zajęć. Uczestnikom życzył po żeglarsku „stopy wody pod kilem” oraz zaprosił ich do udziału, w organizowanym przez SPH, Obozie Żeglarskim „Mazury 2015”.
Kursy żeglarskie (na stopień żeglarza jachtowego) zorganizowane dotychczas przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na terenie Gminy Mucharz.:
Rok 2009 - Mucharz ( 17 osób)
Rok 2010 - Mucharz (13 osób)
Rok 2011 - Mucharz ( 8 osób)
Rok 2013 - Skawce (14 osób)
Rok 2015 - Świnna Poręba (28 osób)
Łącznie w kursach żeglarskich wzięło udział i ukończyło 80 osób.

b) Kraków

Podobny kurs został zorganizowany w Krakowie , a głównymi jego adresatami byli harcerze i harcerki Chorągwi Krakowskiej ZHP. Zajęcia odbywały się w Sali Kominkowej Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 31 w terminie od 5 marca do 7 maja 2015 roku. Jego organizatorami byli: Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Zespół Pilota Chorągwi Krakowskiej ZHP. Kadra i program analogiczny jak w Świnnej Porębie, ilość uczestników: 26 osób. Gorące podziękowania dla Druha hm Jerzego Klinika (Kapitan Jachtowy) i pozostałych Wykładowców.

3. Harcerskie Regaty na Wiśle w ramach Majowych Harców Rodzinnych

„MAJOWE HARCE RODZINNE” to kryptonim akcji programowej zorganizowanej przez Komendę Krakowskiej Chorągwi ZHP na Bulwarze Czerwieńskim pod Wawelem w dniach 01.05.2015 – 03.05.2015 roku. W ramach Akcji pod Wawelem powstało Miasteczko Harcerskie w którym odbywały się konkursy, gry, zabawy, warsztaty taneczne, artystyczne, sportowe i plastyczne. Na profesjonalnej scenie odbył się festiwal Harcerska Rewolucja Muzyczna oraz koncerty gwiazd, m. inn.: Perły i Łotry. Zespół Wychowania Morskiego i Wodnego Chorągwi Krakowskiej ZHP otrzymał ważne zadanie – zorganizowanie w dniu 2 maja 2015 roku żeglarskich Regat na Wiśle o Puchar Naczelnika ZHP, Druhny hm Małgorzaty Sinicy. Pilot Chorągwi, Druh hm Jerzy Klinik zwrócił się do wodniaków naszego Stowarzyszenia o pomoc w organizacji Regat – oczywiście nasi żeglarze stanęli na wysokości zadania. Powołana została Komenda Regat w składzie:

Komendant Andrzej Marcińczyk
Z-ca Stanisław Piasecki
Z-ca Jerzy Klinik
oraz : Piotr Głownia, Artur Gorzko, Dominik Leszczycki,
Magdalena Migacz, Krzysztof Poniedziałek, Wiesław Wójcik

Najtrudniejsze zadanie do wykonania to przewóz łodzi na miejsce Regat, a ponadto: organizacja nabrzeża, przygotowanie masztu, osprzętu żeglarskiego i obsady łodzi. Pierwsze dwie „OMEGI” zostały przewiezione i zwodowane na Wiśle w piątek popołudniu (1 maja), a pozostałe w sobotę rano. Bardzo dziękujemy Druhowi phm Andrzejowi Marcińczykowi i Druhowi Pawłowi Firlitowi oraz żeglarzom z SPH za olbrzymi wkład pracy przy transporcie łodzi. Warto dodać, że w piątek zaangażowanych było 14 osób, podobna liczba w sobotę.

Do udziału w imprezie zaprosiliśmy Klub Żeglarski „HORN” Kraków. Zaprezentował on na Majowych Harcach Rodzinnych swoich najmłodszych żeglarzy (w wieku 5 -7 lat) którzy na ośmiu łodziach żaglowych „OPTYMISTY” zademonstrowali na Wiśle swoje umiejętności żeglarskie. Bardzo dziękujemy Prezes Klubu Żeglarskiego „HORN”, Pani Józefie Ogrodnik i Rodzicom dzieci za udział w Imprezie. Tak trzymać – jesteście wspaniali !!!
Punktualnie o godz. 13.00 rozpoczęły się Regaty czterech łodzi żaglowych „OMEGA” na trasie: Most Grunwaldzki – Most Dębnicki – Most Grunwaldzki. Regaty ubezpieczały dwie łodzie motorowe: krakowski WOPR oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w obsadzie: Arkadiusz Samborski i Paweł Firlit – bardzo dziękujemy. Wspaniałą asystę i godną oprawę Regat zapewniła flotyla „OPTYMISTÓW” z Klubu Żeglarskiego „HORN”.
Skład wacht „OMEG” uczestniczących w Regatach:

S/Y „BRYZA” (Łódź Hufca ZHP Kraków-Podgórze)
Jarosław Gorzko, Maciej Gorzko, Kacper Gorzko, Barbara Kowalik, Marcin Kowalik

S/Y „ZYGA” ( Łódź Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie)
Piotr Głownia, Dominika Adaszek, Barbara Marcińczyk, Izabela Nicek

S/Y LORD” (Łódź KKKŻ Kraków)
Filip Kiszka, Alicja Głownia, Justyna Marchewka, Krzysztof Kalita

S/Y ZEFIR” (Łódź iKlubu HORN)
Grzegorz Skonieczny, Paweł Łysik, Piotr Majkowski, Aleksandra Majkowska

Poza Regatami wystartował S/Y DELFINEK” (własność – Artur Gorzko)
Sebastian Mamczyński, Artur Gorzko, Anna Mamczyńska

Obsada „OPTYMISTÓW” (Klub „HORN”)
Gabriel Kubacki, Jaromir Nowak, Maksymilian Kowalczyk, Franciszek Niewidki, Jan Doniec, Igor Wierzbowski

Niestety, Neptun nie był łaskawy i Regaty odbywały się przy wietrze poniżej 1°B , stąd bystry nurt Wisły zmuszał załogi do korzystania z pomocy wioseł. Po 1,5 godzinnej walce pierwszy linie mety minął S/Y „BRYZA” i tym samym został zwycięzcą Regat. Ale, Gratulacje również dla pozostałych załóg !!!!!
Należy podkreślić, że było to wydarzenie historyczne – ostatnio harcerskie żagle na Wiśle pod Wawelem widziano w latach 70-tych ubiegłego wieku.
Później niespodzianka – Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Mariusz Siudek zaprosił wszystkich żeglarzy – wodniaków na prawdziwa grochówkę (przygotowana w kuchni polowej). Była wyśmienita !!!

Po posiłku najważniejszy moment – wręczenie Pucharu ufundowanego przez Naczelnika ZHP, Druhnę hm Małgorzatę Sinicę zwycięskiej załodze. Z rąk Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP, Druha hm Mariusza Siudka okazały Puchar odebrał Druh pwd. Artur Gorzko , sternik na S/Y Bryza (Hufiec ZHP Kraków-Podgórze).

Na podkreślenie zasługują również:

  • Szanty (Piosenki żeglarskie) zaprezentowane na scenie głównej; na gitarze grał Druh Mariusz Kowalik, a żeglarze zaśpiewali następujące utwory: „Latający Holender”, „Bum cyk-cyk i rata-rata”, „Mewy”, „Green Horn”, „Marco Polo”, „Przechyły” i „Gdzie ta keja”. To był wspaniały występ. Brawo !!!!
  • Gawęda Druha phm Andrzeja Marcińczyka oraz Pani Józefy Ogrodnik na temat historii żeglarstwa, ceremoniału morskiego, aktualnej działalności Zespołu Pilota Chorągwi Krakowskiej ZHP, działalności Klubu Żeglarskiego „Horn” oraz ciekawych wspomnień z rejsów morskich
  • przez cały dzień wszyscy chętni mogli nauczyć się podstawowych węzłów żeglarskich i tutaj dużo pracy mieli: Harcerze ze Szczepu „Brzask” (Dominik Leszczycki, Magdalena Pyrczak i Grzegorz Musiał) oraz członkowie SPH (hm Magdalena Migacz oraz hm Krzysztof Poniedziałek). Druhna Madzia i Druh Krzysztof również w dniu następnym (3 maja) na krakowskich Błoniach przez cały dzień uczyli węzłów. Bardzo dziękujemy
  • wybijanie „szklanek”; bardzo sumiennie i punktualnie wykonywała to na dzwonie zamocowanym do masztu Druhna Magdalena Pyrczak
  • postawienie masztu to był majstersztyk; potężne wiertło i dwóch mocnych (hm. Wiesław Wójcik i phm. Andrzej Marcińczyk); chwila ciężkiej pracy i można postawić maszt
  • uroczysty Apel żeglarzy - wodniaków

Reasumując : ponad 50 osób zaangażowanych w realizację przydzielonych zadań, ciężka praca i satysfakcja, że warto było . Podziękowania dla wszystkich, a szczególnie Druha phm Andrzeja Marcińczyka.

4. Jubileuszowe X Spotkanie „Po Latach”

Ze względu na zorganizowane w styczniu uroczystości XV Lecia SPH, w bardzo nietypowym terminie i miejscu, 16 maja ( w sobotę) w Ośrodku Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Korzkwi, odbyły się Jubileuszowe X Spotkania PO LATACH. Równocześnie były to drugie spotkania z cyklu „Ludzie i Zdarzenia – Chorągiew Krakowska ZHP w latach …” . Przybywających na spotkanie witali jego organizatorzy, a Gospodarz hm. Paweł Grabka zapraszał do skorzystania z przygotowanych ciepłych i zimnych napojów oraz do skosztowania, upieczonych przez jego Małżonkę, w zgodnej opinii - bardzo smacznych ciast. Tradycyjnie: o potwierdzanie obecności na listach zabiegała hm. Magdalena Migacz, a składki członkowskie i wpłaty po 10 zł. od uczestnika zbierała hm. Krystyna Wywiał.

Chwilę po godzinie 11:15 hm. Stanisław Piasecki zaprosił do zwiedzania, znajdującego się w pobliżu zamku. Niewielka odległość i atrakcyjny widok na zamek stanowiły dodatkową zachętę. Chętnych było wielu. Niektórzy z obecnych mieli okazję w roku 1968 brać udział w początkach pierwszej próby przywrócenia dawnej świetności korzkiewskiemu zamkowi. Niestety prace te zostały szybko wstrzymane. Od 1997 roku właścicielem jest architekt Jerzy Donimirski, który podjął się jego odnowienia i odbudowania. Zamek bardzo się podobał, podziwialiśmy jego stan aktualny i ogrom wykonanych prac. Miła niespodzianka! W drodze na odprawę do Głównej Kwatery ZHP – spotkanie odwiedzili: hm. Mariusz Siudek – Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP i hm. Bartosz Zawisza – Z-ca Komendanta Chorągwi. Stoisko z wydawnictwami Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP zorganizowali druhowie hm. Krzysztof Wojtycza i jej Przewodniczący hm. Janusz Wojtycza. Po powrocie, wszystkich zwiedzających z wyprawy na zamek rozpoczęła się w namiocie oficjalna część spotkania. Prezes Stowarzyszenia hm. Danuta Noszka - Leśniewska ( była komendantka Chorągwi) w krótkim zagajeniu serdecznie powitała wszystkich zebranych, a w szczególności: byłych Komendantów Chorągwi, hm. Władysława Pancerza, hm. Tadeusza Prokopiuka, hm. Andrzeja Krzyworzekę, hm. Jarosława Balona, hm. Pawła Grabkę; zaproszonych gości: Panią Jadwigę Nowakowską byłą wicewojewodę małopolską oraz Pana Andrzeja Dyję ówczesnego Prezesa Zrzeszenia Studentów Polskich; zastępców komendanta: hm. Ferdynanda Nawratila, hm. Leszka Sułka, hm. Andrzeja Bluma, hm. Stanisława Baranowskiego, oraz pełniących w tym czasie funkcje komendantów hufców: hm. Andrzeja Brożka – Hufiec Kraków-Śródmieście , hm. Mariana Kowalskiego - Hufiec Kraków –Podgórze.

Następnie miała miejsce część pierwsza wspaniałego występu zespołu instrumentalno – wokalnego, pod kierunkiem druhny pwd. Katarzyny Hrynkiewicz, ze Szczepu „Zielone Słońce”, działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Po wysłuchaniu lub wspólnym śpiewaniu, rozpoczął się główny krąg panelowy. Prowadzenie spotkania przejął hm. Andrzej Krzyworzeka, inicjator spotkań oraz pomysłodawca, zapoczątkowanego w roku ubiegłym, ich cyklu tematycznego „Ludzie i Zdarzenia. Chorągiew Krakowska ( tym razem) w latach 1971 – 1980”. Rozpoczynając, złożył w imieniu własnym i obecnych serdeczne, wzmocnione gromkim „Sto lat”, życzenia, obchodzącemu właśnie imieniny, hm. Andrzejowi Brożkowi, byłemu Komendantowi Hufca Kraków –Śródmieście. Po krótkim wspomnieniu historii spotkań „Po Latach”, wszystkie dotychczas odbywały się w Hotelach „Krakus”, przedstawił i przybliżył temat dzisiejszego spotkania. Przypomniał, że w tych latach funkcje komendantów chorągwi pełnili Druhowie: hm. Tadeusz Prokopiuk (od 24.06.1971 do 30.05.1973) i Ś.P. hm. Stanisław Ciuła (od 30.05.1973 do 12.01.1981). Następnie poprosił o zabranie głosu hm. Tadeusza Prokopiuka. Druh hm. Tadeusz Prokopiuk, Komendant Chorągwi w latach 1971 -73 w swoim wystąpieniu przypomniał, że funkcje zastępców komendanta pełniły wówczas ŚP druhny: hm. Ewa Pietrusińska i hm. Anna Zaleska. Następnie przedstawił najważniejsze wydarzenia i kierunki działania z tego okresu, dotyczące działalności harcerstwa Chorągwi Krakowskiej ZHP oraz mające niewątpliwie duży wpływ na jego działalność zmiany dotyczące ruchu młodzieżowego w Polsce i Krakowie. Omówił również uwarunkowania w jakich przyszło działać Chorągwi pod kierunkiem Jego następcy, wśród których istotnymi były: zmiany w strukturze administracyjnej Krakowa w roku 1973, a tym samym w strukturze Hufców Miasta (utworzono Kraków-Śródmieście z Grzegórzek i Starego Miasta oraz Kraków-Krowodrza z Kleparza i Zwierzyńca), podział w 1975 roku Chorągwi wraz ze zmianą podziału administracyjnego kraju oraz wprowadzenie dla harcerzy starszych programu HSPS. Wspomniał także kolejnych zastępców Komendanta w tych latach: hm. Ferdynanda Nawratila, Ś.P. hm. Kazimierza Bogdana Schutterlyego, hm. Leszka Sułka, hm. Romana Ficka i hm. Danutę Noszkę. Przed następnym wystąpieniem uczestnicy spotkania, pod kierunkiem hm. Jarosława Balona i oczywiście przy akompaniamencie Jego gitary, zaśpiewali piękną harcerska piosenkę „Zielony mundur”. Po jej zakończeniu hm. Małgorzata Pobóg – Malinowska (Szatkowska), była kierownik Wydziału Zuchowego Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP wspomniała o niektórych ważnych wydarzeniach z tych lat, jakimi było utworzenie harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, oraz działalność Inspektoratu Sportów Obronnych. Następnie hm. Jerzy Tarnawski wspomniał o działającej Międzyuczelnianej Radzie Studenckich Kręgów Instruktorskich ( był jej przewodniczącym), która zrzeszała instruktorów studiujących na/w Politechnice Krakowskiej, Wyższej Szkole Pedagogicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Medycznej. Z kolei hm. Władysława Maria Francuz, założycielka i od 40 lat Kierownik Zespołu „Małe Słowianki”, zaprosiła obecnych na jego jubileuszowe występy w Centrum Kongresowym ICE w czerwcu 2015r.

Druh hm. Janusz Wojtycza, Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP przedstawił zestawienia ilościowe obrazujące działalność harcerstwa chorągwi krakowskiej w omawianych latach. Dotyczyły one m.in.: liczebności chorągwi, ilości jednostek organizacyjnych, ilości uczestników AL, AZ, NAL, NAZ, szkoleń, z uwzględnieniem zmian wynikających głównie z przeprowadzanych w tym czasie w Polsce reform administracyjnych. Poinformował również zebranych o rozpoczęciu prac przy sporządzeniu wykazu harcmistrzów, mianowanych w chorągwi krakowskiej w latach 1956 – 1975. Gospodarz – hm. Paweł Grabka przekazał informację, że przygotowywane w ramach posiłku specjały wymagają szybkiej „interwencji”. W tej sytuacji hm. Andrzej Krzyworzeka zapowiedział część druga, występu zespołu instrumentalno - wokalnego ze Szczepu „Zielone Słońce”. Była ona równie wspaniała jak pierwsza. Niestety, nie wszyscy przygotowani do dyskusji uczestnicy mogli się wypowiedzieć. Prowadzący zakończył tę część spotkania, zapraszając do dalszych dyskusji, rozmów kuluarowych i przekazał prowadzenie spotkania Gospodarzowi. Druh hm. Paweł Grabka, zaprosił wszystkich do skorzystania z przygotowanego poczęstunku. Był wspaniały. Grilowane kiełbaski, karkówka, przypiekane ziemniaczki, wyborny gulasz/leczo, gorące i zimne napoje. Przy wspaniałej pogodzie, pokrzepieni posiłkiem uczestnicy spotkania dzielili się na towarzyskie grupki których składy ulegały ciągłej zmianie i kontynuowali rozmowy i wspomnienia. Powoli, po serdecznych pożegnaniach odjeżdżali. Niektórzy „po drodze” udawali się dłuższą wędrówkę po przepięknej okolicy.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują:

-wszystkim którzy w panelu głównym lub w kuluarach dzielili się swoimi informacjami o chorągwi krakowskiej w tym okresie,
-pięknie śpiewającym harcerkom i harcerzom ze Szczepu „Zielone Słońce”
-jak również WSZYSTKIM OBECNYM - za stworzenie wspaniałej koleżeńskiej a zarazem harcerskiej atmosfery, tak ważnej podczas spotkania PO LATACH! I to X Jubileuszowego!
Podsumowując spotkanie należy uznać je za bardzo udane. Był to efekt wysiłku wielu osób, którym składamy serdeczne podziękowania. Szczególnie podkreślić należy ogrom pracy włożonej w jego przygotowanie i przeprowadzenie. Dziękujemy:
hm. Danucie Noszka - Leśniewskiej, hm. Andrzejowi Krzyworzece, hm. Stanisławowi Piaseckiemu, hm. Pawłowi Grabce za powiadamianie i zapraszanie gości, byłych instruktorów, członków i sympatyków Stowarzyszenia,
Pani Dyrektor Barbarze Planta, pwd. Katarzynie Hrynkiewicz, hm. Agnieszce Nawrockiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie za organizacyjne i muzyczne przygotowanie wspaniałego występu zespołu ze Szczepu „Zielone Słońce” działającego na terenie Ośrodka,
hm. Andrzejowi Krzyworzece, odpowiedzialnemu za merytoryczną część spotkania,
hm. Pawłowi Grabce, za zaproszenie do Ośrodka oraz organizacyjne zabezpieczenie spotkania w części merytorycznej i oczywiście części kulinarnej,
hm. Magdalenie Migacz i hm, Krystynie Wywiał za udział w organizacyjnym zabezpieczeniu spotkania,

5. Akcja „Jubilat 2015”

13 czerwca br., tradycyjnie w gościnnym Forcie nr 39 Olszanica, po raz szósty spotkaliśmy się w gronie członków i sympatyków SPH aby uhonorować kolejnych znakomitych instruktorów, rozszerzając elitarne grono Jubilatów 80+. Mieli to być dh, dh: hm. Ryszard Korski, hm. Jan Ozaist, hm. Maria Targosz, phm. Bogdan Głąb. W sobotnie, jakże upalne przedpołudnie przybywających uczestników spotkania witał Gospodarz hm. Zbigniew Sabiński.
Gdy minął „studencki” kwadrans po godzinie 11, druhna Prezes hm. Danuta Noszka – Leśniewska rozpoczęła spotkanie.
Powitała uczestników spotkania a w szczególności: I Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusza Trzmiela, panią Aleksandrę Grodecką – Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie , którego Filią jest Fort w Olszanicy oraz dostojnych Jubilatów: z lat ubiegłych, hm. Danutę Bobek i prof. hm. Adama Jelonka oraz tegorocznych phm. Bogdana Głąba i hm. Ryszarda Korskiego. Druhna Danuta wyjaśniła, że w spotkaniu nie mogli wziąć w udziału: hm. Jan Ozaist – ze względu na konieczny wyjazd poza Kraków, hm. Maria Targosz, która ze względu na kłopoty zdrowotne nie mogła przyjechać z Wadowic.

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, w dowód uznania za Jego działalność harcerską na terenie Krakowa, wyróżnił phm. Bogdana Głąba odznaką „Honoris Gratia”, I Zastępca Prezydenta hm. Tadeusz Trzmiel wręczył odznakę Jubilatowi. Jako pierwszy zabrał głos druh phm. Bogdan Głąb. Wspominał z wielkim sentymentem o reaktywowaniu harcerstwa w roku 1956 oraz o swojej działalności w Szczepie „Fioletowej Trójki” - pierwszym jaki powstał na terenie Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

Druh phm Bogdan Głąb to z powołania i zamiłowania wychowawca młodzieży. Swoją pasję realizował jako instruktor harcerski. Przed II Wojną Światową wstąpił do drużyny zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej Nr 24 w Krakowie przy ul. Sokolskiej 13, a w roku 1945 do 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Fioletowej Trójki”. Po reaktywowaniu harcerstwa w roku 1956 wraz z hm. Zdzisławem Trylskim, phm. Bogdanem Marcem, dh Wiesławem Palczewskim i innymi Instruktorami organizował działalność 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy, jednej z pierwszych w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze a następnie Szczepu „Fioletowej Trójki”. Był przybocznym a następnie drużynowym. W roku 1958 zostaje Komendantem Szczepu „Fioletowej Trójki”. Równocześnie był organizatorem harcerskich obozów stałych. Pełnił na nich funkcję komendanta , kwatermistrza , oboźnego. Brał udział w szkoleniu kadry drużyn. Bardzo dbał o harcówkę. Jej wyposażenie było przywożone z obozów lub wykonywane pod Jego kierunkiem przez harcerzy i instruktorów. Wychował liczne grono instruktorów i harcerzy. Aktywnie brał udział w organizowaniu uroczystości rocznicowych szczepu „Fioletowej Trójki”. Druh phm. Bogdan Głąb jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracował w Krakowskich Zakładach Tytoniowych jako Kierownik Zespołu Projektowego, a później p w Biurze Projektów Pieców Tunelowych w Krakowie na różnych stanowiskach, aż do stanowiska Kierownika Pracowni. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zatrudniony w polskiej firmie wyjechał do pracy w Bułgarii. Tam zamieszkał na stałe, utrzymując kontakty z bliskimi i znajomymi w Polsce a szczególnie w Krakowie. Od roku 1996 na zasłużonej emeryturze. Aktualnie jest członkiem Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków Podgórze.

Druh Bogdan swoje opowiadanie wzbogacił zdjęciami wyświetlanymi na ekranie przez hm. Andrzeja Gaczorka. Na zakończenie wystąpienia zaśpiewaliśmy wybraną przez pierwszego z Dostojnych Jubilatów -Druha Bogdana piosenkę „ Z miejsca na miejsce”. Należy podkreślić, że „Fioletowa Trójka” ( aktualnie w ZHR) - był to bardzo dobrze działający szczep, prawdziwa kuźnia kadry instruktorskiej. Na zdjęciu poniżej druhowie phm. Bogdan Marzec i phm. Bogdan Głąb oraz ich wychowankowie hm. Tadeusz Trzmiel i hm. Władysław Dobosz. Ich wychowankami byli również hm. Marek Dobosz, hm. Zbigniew Urbaniec, hm. Tadeusz Żelazny. Byli to świetni instruktorzy którzy swoją wieloletnią wspaniałą działalnością stanowili o wielkości nie tylko szczepu ale również Hufca Kraków – Podgórze.

Następnie o swojej instruktorskiej działalności opowiadał hm. Ryszard Korski. Ten bardzo znany i zasłużony instruktor zaskoczył obecnych szeroką gamą swoich zainteresowań. Śledzenie wielu interesujących informacji ułatwiała świetnie przygotowana przez hm. Andrzeja Gaczorka prezentacja obrazująca drogę życiową dh Ryszarda , a zwłaszcza harcerską oraz liczne osiągnięcia.

Druh hm. Ryszard Korski z wykształcenia technik budowlany oraz prawnik. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność harcerską rozpoczął 22 kwietnia 1945 r w 6 Rzeszowskiej Drużynie Harcerzy. Przyrzeczenie złożył 15 czerwca 1946 r przyjmując zgodnie z tradycją tej drużyny imię „Witosław”. W latach 1947-49 działa w Czarnej Trzynastce Krakowskiej. Od grudnia 1956 roku działał w 11 Krakowskiej Drużynie Harcerzy im. Króla Jana III Sobieskiego pełniąc funkcje przybocznego i drużynowego. Z tą drużyna był związany do końca jej działalności w1986r. W tym czasie był: komendantem obozu drużyny i kilku zgrupowań Hufca Kraków-Grzegórzki, organizatorem licznych manewrów i pokazów z zakresu Terenowej Obrony Przeciwlotniczej (TOPL). Później uczestniczył w działalności nieformalnego kręgu jej seniorów wraz z kapitułą sztandaru włącznie. Równocześnie druh Ryszard pełnił wiele funkcji instruktorskich w hufcach Grzegórzki, Śródmieście oraz w Chorągwi Krakowskiej. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnych tych jednostek. Począwszy od roku 1971 organizował cykl dorocznych rajdów instruktorskich AZYMUT. W programie tych rajdów przeprowadzane były konkurencje o charakterze sportowym jak: marsz nocny na azymut (wg specjalistycznych map z naniesionymi warstwicami, działami wodnymi i obszarami leśnymi) dzienny indywidualny bieg na orientację wg map IOF (Internationale Orientierungslauf Federation) oraz sporty obronne (strzelanie z kbks i rzut granatem). W imprezach tych – o zasięgu ogólnopolskim - obok patroli harcerskich, brały udział również liczne patrole wojskowe, kół PTTK oraz z klubów sportowych, zajmujących się biegami na orientację. Ogółem przeprowadzonych zostało 17 rajdów.

Korzystając ze ścisłej współpracy z GOPR zabezpieczającym trasy nocnego marszu na azymut, zorganizował w 1979 roku pierwszy w ZHP Instruktorski Krąg Członków Wspierających GOPR. Największym sukcesem tego Kręgu było zorganizowanie – jak się później okazało – jedynych w Polsce pokazów w ratownictwie górskim na 75 –ecie GOPR. Pokazy te odbyły się w październiku 1994 roku.....Krakowie, w Skałkach na Zakrzówku.

Poważne obowiązki zawodowe na stanowisku radcy prawnego połączone z wyjazdem na budowę elektrowni atomowej w Nietyszynie w ZSRR na stanowisku radcy prawnego (1988) przerwały organizacje zarówno rajdów AZYMUT, jak i działalność GOPR-owską.

W okresie swej działalności harcerskiej podejmował działalność artystyczno-plastyczną, projektował m. innymi: sztandar 11 KDH, kilkanaście proporców tej drużyny, Odznakę Hufca Kraków Śródmieście, plakietkę Hufca Kraków Śródmieście, okolicznościowe plakaty Hufca Kraków Śródmieście i Rajdów Instruktorskich AZYMUT, medale, plakietki, dyplomy i proporce związane z 17 edycjami Rajdu Instruktorskiego AZYMUT, a nadto podejmował unikalne prace kartograficzne z zakresu wykonania trójkolorowych map rejonów dla 15 edycji tego rajdu.

Jest projektantem Medalu za Zasługi dla Chorągwi Krakowskiej ZHP, Krzyża za Zasługi dla Inspektoratu Specjalności Obronnych Chorągwi Krakowskiej ZHP, Medalu Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Aktualnie działa w Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP.
Warto nadmienić, że druh Ryszard aktywnie działał również w: Lidze Przyjaciół Żołnierza –Lidze Obrony Kraju (1954 – 2007), Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (1979 – 1986), Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (1982 – 2013)
Za aktywną działalność i osiągnięcia w wielu dziedzinach był wielokrotnie odznaczany. Między innymi: Złotą Odznaką Zasłużonego dla Samorządu Radców Prawnych, Medalem 75 –lecia GOPR, Medalem Za Zasługi dla Turystyki , Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką „Honoris Gratia”, Medalem za Zasługi dla Chorągwi Krakowskiej ZHP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Druh Ryszard jest bardzo lubiany i ceniony przez liczne grono swoich wychowanków oraz wśród instruktorów nie tylko krakowskiego harcerstwa . Cieszy się dużym i zasłużonym autorytetem.

Po zakończeniu wystąpienia zaśpiewano jedną z Jego ulubionych piosenek - „Dalej Wesoło …” . Wybór był trudny ponieważ – drugi Dostojny Jubilat - Druh Ryszard stwierdził, że lubi wszystkie harcerskie piosenki.

Kolejnym miłym akcentem było wręczenie Jubilatom okolicznościowego adresu od Stowarzyszenia, z najlepszymi życzeniami, podpisanego przez wszystkich obecnych. Wręczenia dokonała Druhna Prezes. Natomiast druh hm. Zbigniew Sabiński udekorował Ich przygotowanym przez siebie podarunkiem w postaci floo z życzeniami „końskiego zdrowia”.

Był to ostatni akcent pierwszej części spotkania. Następnie przed fortem zostało wykonane pamiątkowe zbiorowe zdjęcie. Druh phm. Bogdan Głąb, zwyczajem pochodzącym z Bułgarii, wręczył „Margaritki” : najpierw Małżonce druha Ryszarda, jak określił w dowód za wytrwałość w związku z tak aktywnym instruktorem harcerskim, a następnie pozostałym druhnom.

Zachęceni przez Gospodarza uczestnicy spotkania grupkami, dzieląc się wspomnieniami, korzystali z przygotowanego poczęstunku. Kiełbaski i kiszeczki z grila, sałatki, ciasta były bardzo smaczne. Do tego oczywiście zimne i gorące napoje.

W bardzo miłej, koleżeńskiej atmosferze spotkanie powoli dobiegało końca. Nawet bardzo wysoka temperatura w tym dniu nie stanowiła specjalnie dużej przeszkody w prowadzonych długo rozmowach. Po dzisiejszym spotkaniu 20 osób liczy sobie grono dostojnych Jubilatów 80+ .

Zarząd SPH bardzo serdecznie dziękuje Pani Aleksandrze Grodeckiej dyrektorowi MDK „Dom Harcerza” za możliwość przeprowadzenia kolejnego spotkania z Jubilatami w forcie nr 39 Olszanica, gospodarzowi tego obiektu hm. Zbigniewowi Sabińskiemu za organizacyjne zabezpieczenia spotkania i przygotowanie poczęstunku. Hm. Andrzejowi Gaczorkowi za przygotowanie prezentacji dla Druha Ryszarda Korskiego oraz wszystkim, którzy do zorganizowania spotkania i jego przeprowadzenia się przyczynili.

Do zobaczenia za rok !!!

6. XIII Dnia Ziemi Mucharskiej

Były zorganizowane w dniach 20 – 21 czerwca br. Przeprowadzono wiele atrakcyjnych imprez, o których można poczytać na stronie internetowej Gminy Mucharz. Odpowiadając na zaproszenie Zarządu wzięła w nich udział grupa kilkunastu członków naszego Stowarzyszenia. Wyjazd busem, w sobotę 20 czerwca 2015 roku o godz. 14:00 - gorące podziękowania dla Pana mgr Ryszarda Jaworskiego, Dyrektora DPS w Krakowie za jego udostepnienie (po kosztach). Aura wyraźnie nas zniechęcała do wyprawy. Wsiadających do wynajętego busa pokropił niewielki deszczyk, który w niedługim czasie zamienił się w ulewę. Busem podróżowali : Anna i Stanisław Piaseccy, Magdalena Migacz, Anna Tomal, Janina Wójcik, Jerzy Klinik, Artur i Bogumiła Podmokły, Agnieszka Gaczorek, Krzysztof Poniedziałek, Wiesław Wójcik. Słoneczko powitało nas w okolicach Kalwarii. I taka aura towarzyszyła nam podczas całego pobytu. Samochodem dojechali Ewa i Jacek Małotowie z wnukami oraz Beata i Paweł Firlitowie. Najpierw krótkie zapoznanie się z atrakcjami przygotowanymi przy obiektach sportowych w Mucharzu i Skawcach.

Dominowała scena z grającą wspaniale i liczącą około 50 osób Orkiestrą Państwowej Szkoły Muzycznej z Wadowic. Szybka przekąska, największym „wzięciem” cieszyły się chlebuś ze smalcem albo placki ziemniaczane.

Następnie oczekiwany przez wszystkich z dużym zainteresowaniem wyjazd na zwiedzanie zapory w Świnnej Porębie. Przy zaporze najpierw garść ważnych informacji przekazał Pan Tomasz Niziołek (Wydział Inwestycji ) a następnie pod jego kierunkiem grupa zwiedzających przeszła przez zaporę. Szkoda że mogliśmy ją podziwiać tylko z zewnątrz, ale i tak robi imponujące wrażenie. Zwiedzający uwieczniali się i zaporę w każdej możliwej chwili i sytuacji. Na kolejną taką możliwość trzeba będzie pewno długo poczekać. Kończąc spacer po zaporze szybko wsiedliśmy do busa i pojechaliśmy obejrzeć teren na którym chcemy zlokalizować Stanicę Żeglarską. Pomimo błotnistego dojścia spenetrowaliśmy go dość dokładnie i bardzo się podobał. Przyszła też chwila refleksji. Z jednej strony - inicjatywa potrzebna przede wszystkim dla młodzieży, wspaniały projekt, a drugiej strony droga do celu- czy długa i jak bardzo wyboista? Powrót na teren obiektów sportowych. Tam „wtapiamy” się w coraz bardziej świąteczną atmosferę.

Było co raz bardzo sympatycznie. Jednak jak to się mówi: „Komu w drogę temu czas”. Toteż dziękując za gościnę, pożegnaliśmy bardzo miłych Gospodarzy , życząc im pomyślnej aury oraz kontynuowania wspaniałych XIII Dni Mucharskich udaliśmy się w drogę powrotną.

7. Obóz Żeglarski „Mazury 2015”

„Mazury 2015” – to już siódmy letni obóz żeglarski zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Termin: 11 – 24 lipca 2015 roku ; liczba uczestników: 27 osób. Jak zwykle obóz nie był stacjonarny, prawie codziennie cumowaliśmy gdzie indziej.
Trasa rejsu: Giżycko -J. Kisajno -J. Dobskie – Kąt Rajcocha – J. Dobskie – J. Dargin – Sztynort – J. Mamry – Mamerki – J. Mamry – J. Święcajty – Ogonki - J. Święcajty - J. Mamry – J. Dargin - Królewski Róg - J. Kisajno – Giżycko – J. Niegocin – J. Boczne - Płw. Kula –J. Jagodne – kanały – J. Tałty - J. Ryńskie – Zat. Mrówki - J. Ryńskie – Ryn - J. Ryńskie - Zat. Mrówki - J. Ryńskie - J. Tałty – kanały - J. Jagodne - Płw. Kula - J. Boczne – J. Niegocin - J. Kisajno – Giżycko
Zarząd stowarzyszenia wyczarterował w Firmie: „Marina BEŁBOT” Giżycko cztery łodzie żaglowe „TANGO 730” (6 osób; długość 7,30 m ; szerokość 2,80 m ; powierzchnia żagli 25 m2).

Kadra obozu:

Komendant – hm. Krzysztof Poniedziałek
Kwatermistrz – Piotr Głownia
KWŻ - phm. Andrzej Marcińczyk
Oboźny– funkcję na zmianę pełnili dh, dh: Krzysztof Kalita, Justyna Marchewka, Janusz Samborski, Izabella Nicek,
Sternicy:
phm. Maciej Struś – Kapitan Jachtowy
Paweł Firlit – Jachtowy Sternik Morski
Piotr Zadrożny – Jachtowy Sternik Morski
Sławomir Michalski – Żeglarz Jachtowy
Piotr Głownia – Żeglarz Jachtowy
Podział wacht:

 WACHTA I WACHTA II  WACHTA III   WACHTA IV
Piotr Zadrożny sternik
Sławomir Michalski sternik
Paweł Firlit sternik Maciej Struś sternik  
Władysław Zadrożny Weronika Marcińczyk Anna Trąbka Justyna Marchewka
Patryk Zadrożny Daniel Marcińczyk Michał Leja Krzysztof Kalita
Paweł Zadrożny Aleksandra Majkowska Adam Skubida
Antoni Nakonieczny
 
Andrzej Marcińczyk Piotr Majkowski Janusz Samborski Mikołaj Zaremba
Piotr Głownia Krzysztof Poniedziałek Izabella Nicek Gabriela Kwartnik
Aleksandra Badowska      

Nietypowo, w połowie obozu nastąpiły zmiany niektórych wacht:

 

WACHTA I WACHTA II WACHTA III WACHTA IV
Piotr Głownia sternik Sławomir Michalski sternik Paweł Firlit sternik Maciej Struś sternik
Aleksandra Badowska Weronika Marcińczyk Anna Trąbka Justyna Marchewka
Robert Rzycki Daniel Marcińczyk Michał Leja Krzysztof Kalita
Mariusz Bryndza Aleksandra Majkowska Adam Skubida Antoni Nakonieczny
  Piotr Majkowski Janusz Samborski Mikołaj Zaremba
  Krzysztof Poniedziałek Izabella Nicek  

Każdego dnia punktualnie o 7.00 wszyscy uczestnicy obozu budzeni byli przez oboźną/ oboźnego. Celem obudzenia śpiochów wykorzystywaliśmy walory naturalne w postaci orzeźwiającej wody w jeziorze. Potem przychodził czas na poranną zaprawę - najczęściej bieg przełajowy i gimnastyka nad jeziorem. Punktualnie o godzinie 8.00 odbywał się apel poranny.

Później był czas na zjedzenie śniadania, klar na łodziach oraz poranną toaletę. Około godziny 10.00 wszystkie łodzie odbijały od nabrzeża i pokonywały kolejny odcinek trasy po malowniczych wodach mazurskich jezior.

Późnym wieczorem każda załoga niechętnie spływała z jeziora i cumowała łódź. Część uczestników obozu przyrządzała kolację, a reszta przygotowywała miejsce oraz drewno na wieczorne ognisko.

Każde z nich składało się z dwóch części tematycznych; harcerskiej i żeglarskiej. W części harcerskiej, gawędy przygotowane przed rozpoczęciem obozu, wygłaszali wyznaczeni członkowie kadry oraz uczestnicy. Nie brakowało również piosenek. Do wspólnego śpiewania zachęcali, zapewniając akompaniament gitarowy: Sławomir Michalski oraz Piotr Zadrożny.

Natomiast w części żeglarskiej bezkonkurencyjny był druh phm. Maciej Struś, który w tej dziedzinie posiada olbrzymią wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Wszyscy usłyszeliśmy wiele ciekawych morskich opowieści, zawierających również wiele przydatnej i bardzo skutecznie przekazywanej wiedzy żeglarskiej.

W czasie obozu był również realizowany rozszerzony program szkolenia praktycznego: manewrowanie jachtem pod żaglami i na silniku, stawianie i składanie masztu oraz przejście kanałów. Zdobyta wiedza była wystarczająca do zaliczenia części teoretycznej mini kursu na stopień żeglarza.
Oprócz żeglowania, był czas na zwiedzanie malowniczego Rynu, urokliwego Giżycka oraz interesujących Mikołajek. W Rynie udaliśmy się na zamek. Wszyscy z entuzjazmem przechadzaliśmy się po wytwornych komnatach i malowniczym, wspaniale odrestaurowanym dziedzińcu. Później zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia w dybach. Udało się nam ( bez wielkiego wysiłku) wiarygodnie odtworzyć postać bezwzględnego kata.

Dwa dni cumowaliśmy w Mamerkach ponieważ koniecznie chcieliśmy zobaczyć bunkry dowództwa Wehrmachtu. W Muzeum II Wojny Światowej usłyszeliśmy wiele ciekawostek na temat Bursztynowej Komnaty, zostaliśmy oprowadzeni po dwóch bunkrach połączonych 30 m podziemnym tunelem, obejrzeliśmy tajne bronie III Rzeszy, a także udaliśmy się do rekonstrukcji łodzi podwodnej U-BOOT. Po zwiedzeniu tych interesujących miejsc nie wszyscy mieli ochotę, by udać się na kilkukilometrową wędrówkę do śluzy na nigdy nie ukończonym Kanale Mazurskim. Niech żałują! Przyjemny spacer brzegiem kanału, ogromne wrota oraz niesamowicie działająca na wyobraźnię gigantyczna konstrukcja zdecydowanie warta była obejrzenia. Kanał miał połączyć jeziora mazurskie z rzeką Pręgotą w celu uzyskania drogi wodnej do Bałtyku.

Przedostatniego dnia obozu przyszedł czas na najbardziej oczekiwany przez przyszłych żeglarzy chrzest. Nad Jeziorem Jagodnym, na Półwyspie Kula wszystkich nowych uczestników obozu oczekiwała największa osobistość- Neptun, Król Wszystkich Wód i Oceanów, wraz z Małżonką- Prozerpiną, Astrologiem, Medykiem oraz zgrają Morskich Diabłów. Neofici przeżyli tam Chrzest Żeglarski, przygotowany według tradycyjnej ceremonii, o którym nie łatwo będzie im zapomnieć.

Około godziny 18 „nieszczęśników” zapędzono przed oblicze Komendanta Obozu. Dzięki jego zabiegom, Neptun zgodził się nadać imiona i przyjąć neofitów w grono żeglarzy, lecz nie od razu… Najpierw musieli udowodnić, iż są tego godni przechodząc ciężką próbę charakteru przygotowaną przez przebiegłe i złośliwe diabły. Niczym galernicy w dawnych czasach, neofici zostali skuci łańcuchami i w milczeniu czekali na swój los. Każdy z nich poczuł na swych plecach bezwzględnie wymierzane razy biczami z glonów i pokrzyw. Następnie musieli uwolnić się z pajęczej sieci i uciec przed grasującym rekinem. Wykąpani przez diabły w błotku i szyszkach stawili się do badań lekarskich, gdyż każdy prawdziwy żeglarz musi być odporny na wszelkiego rodzaju choroby. Po kolei zostali poddani wnikliwym oględzinom, a ci, którzy przejawiali jakiekolwiek objawy zostali wyleczeni ohydnym, lecz skutecznym lekarstwem, oraz ochłodzeni na wypadek gorączki.

Ostatnią próbą stał się żywioł wody - żywioł, którego każdy przyszły żeglarz powinien się nie tylko strzec , ale i umieć z nim się zmagać. I właśnie walka z tym żywiołem doprowadziła neofitów przed tron Neptuna, który doceniając zaprezentowany przez nich chart ducha, nadał im nowe, żeglarskie imiona, którymi mają prawo posługiwać się na wodach całego globu:

Aleksandra Badowska – Piejąca Syrena
Michał Leja – Niezaspokojony Szpring
Antoni Nakonieczny – Niesforny Fok
Mikołaj Zaremba – Skrzypiący Blok
Adam Skubida – Szczebioczący Gafelek
Anna Trąbka - Mazurska Mora

Następnego dnia, po pokonaniu Jeziora Niegocin, przypłynęliśmy do Mariny BEŁBOT na Jeziorze Wilkasy. Ponieważ był to ostatni dzień obozu, wykonaliśmy klar na łodziach, a następnie zdaliśmy je właścicielowi. Późnym popołudniem zebraliśmy się na ostatni wspólny Apel. Po oficjalnym pożegnaniu zawiązaliśmy krąg i donośnym „Bratnie słowo …….” obiecaliśmy utrzymać przyjaźnie zawarte na obozie. Ostatni raz rzuciliśmy okiem na jezioro, pożegnaliśmy Mazury i wsiedliśmy do samochodów. Każdy odjeżdżał z ciężkim sercem, lecz pocieszenie niosła myśl, że za rok znów będziemy mogli wrócić „na jeziora.” Do tego czasu będziemy mogli często się spotykać i wspólnie wspominać wspaniałe chwile spędzone na mazurskich wodach w towarzystwie bardzo sympatycznych osób.
Tekst: Izabella Nicek

8. IV Rejs Morski – „Bałtyk 2015”

Żeglarstwo jest coraz popularniejszym hobby, dzięki któremu można aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu oraz podziwiać piękno otaczającej nas przyrody. To również wspaniała forma poznawania nowych miejsc, kontaktu z naturą, możliwość spotkania nietuzinkowych ludzi.
Udane obozy żeglarskie na wodach Wielkich Jezior Mazurskich zachęciły nas do podjęcia nowego wyzwania – organizacji rejsów po otwartym morzu. Dotychczas nasi żeglarze pływali po Morzu Bałtyckim (2011), Morzu Egejskim (2013) oraz Morzu Śródziemnym (2014). Kolejny rejs morski (stażowo-szkoleniowy) Stowarzyszenia na Morzu Bałtyckim odbył się w dniach od 1 do 8 sierpnia 2015 roku. Jego organizatorem i jednocześnie Kapitanem był Druh hm. Jerzy Klinik.
Na potrzeby rejsu został wyczarterowany jacht: s/y „Kacyk” (48 m² żagli, długość 9,15 m , szerokość 2,96 m).
Załoga:
Kapitan - hm. Jerzy Klinik
I Oficer - Sebastian Mamczyński
II Oficer – hm. Magdalena Migacz
III Oficer - Krzysztof Pukowski
oraz - Roman Bryndza
Rejs przebiegł w bardzo miłej atmosferze. Rozpoczął się w Górkach Zachodnich. W bardzo dobrych warunkach pogodowych odwiedzono porty Łeba (2 razy), Ustka, Władysławowo i Hel. Jedynie drugie wejście do Łeby odbyło się przy silniejszym wietrze (5-6oB) i stanie morza 3 –4.
Po przebyciu 487 Mm i 105 godzinach przebywania na morzu, zakończył się w Górkach Zachodnich.

9. IV Obóz Zagraniczny SPH – „Chorwacja 2015”

W roku bieżącym Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) było organizatorem kolejnego Obozu Zagranicznego, oczywiście ponownie w Chorwacji.
Termin Obozu: od 21 do 30 sierpnia 2015 roku; liczba kadry i uczestników – 42 osoby.

Kadra Obozu:
Komendant – hm Stanisław Piasecki
Kwatermistrz – hm Magdalena Migacz
Uczestnicy Obozu:
1. Barus Zofia
2. Burda Krystyna
3. Burda Leopold
4. Centkowska Stanisława
5. Dobosz Marek
6. Dobosz Teresa
7. Frączek Jacek
8. Frączek Urszula
9. Głuszcz Adam
10. Głuszcz Ewa
11. Głuszcz Filip
12. Głuszcz Maja
13. Głuszcz Marta
14. Janczarska Grażyna
15. Małota Ewa
16. Mazur-Tobiasz Wiesława
17. Monica Elżbieta
18. Piasecka Anna
19. Poniedziałek Krzysztof
20. Prabucka Teresa
21. Prabucki Waldemar
22. Rywczak Kazimierz
23. Rywczak Lidia
24. Sikora Maria
25. Strupczewska Małgorzata
26. Strupczewski Marcel
27. Tekiela Grażyna
28. Tomal Anna
29. Twardowska-Białek Małgorzata
30. Twardowska Ewa
31. Wajda Konrad
32. Wójcik Maria
33. Wywiał Krystyna
34. Zięcina Aleksandra
35. Zięcina Dorota
36. Zięcina Izabella
37. Żurawel-Drwota Anna
38. Żurek Damian
39. Żurek Justyna
40. Żurek Patrycja

Tym razem miejscem docelowym był Hotel „Komodor” na Półwyspie Peliesac w uroczej miejscowości Orebić (110 km od Dubrownika). Jest on położony jest w kompleksie wakacyjnym o standardzie turystycznym, otoczony zielenią, usytuowany w spokojnej okolicy, nad samym morzem. Warunki do aktywnego wypoczynku wspaniałe. Pogoda wymarzona, a ciepłe wody Adriatyku zachęcały do kąpieli wodnych i słonecznych. Wieczorami wspólne spotkania przy harcerskim „kominku”. Wyznaczone osoby wygłaszały przygotowane wcześniej gawędy na określone tematy. Oczywiście śpiewaliśmy bardzo dużo piosenek (nie tylko harcerskich), i jak zwykle nie obyło się bez pląsów i zabaw zuchowych.

Pierwsza wycieczka odbyła się w dniu 25 sierpnia (wtorek) i był to całodzienny wypad do Dubrownika. Jako najbardziej wysunięty na południe punkt Chorwacji, Dubrownik jak drogocenna perła ozdabia południowe wybrzeże Morza Adriatyckiego. Niesamowite widoki, świetny klimat oraz bogate dziedzictwo kulturowe i różnorodna oferta turystyczna sprawiają, że Dubrownik jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w tym regionie.

Burzliwa historia Dubrownika sięga starożytności i jest wypełniona pasjonującymi przygodami, legendami i bitwami o ziemię, przeplatającymi się z okresami dobrobytu i niezależności. Wydarzenia, jakie miały miejsce w przeszłości, sprzyjały wytworzeniu się specyficznej mentalności i kultury. Ponadto w Dubrowniku możemy podziwiać doskonale zachowaną miejską architekturę.

Dubrownik najlepiej jest zwiedzać na piechotę. Wówczas możemy napawać się romantyczną atmosferą wąskich brukowanych uliczek, podziwiać piękno niezliczonych zabytków i korzystać z bogatej oferty gastronomicznej miasta. Obowiązkowo należy wybrać się na spacer po Stradum, najbardziej znanej ulicy miasta i podziwiać jej liczne atrakcje turystyczne i zabytki. Warto również wstąpić do przepięknych kościołów (np. kościół św. Błażeja) i katedr. W Dubrowniku możemy również podziwiać wspaniałe zabytki romańskie, gotyckie i renesansowe takie jak Pałac Rektorów, klasztor franciszkański czy też słynny Pałac Sponza. Ponadto można zwiedzić liczne muzea i galerie oraz wstąpić do sklepów z pamiątkami.

Kolejna wycieczka odbyła się w dniu 27 sierpnia (czwartek). Był to całodzienny rejs wynajętym statkiem dla wielbicieli morza i dobrej zabawy po dalmatyńskim wybrzeżu połączony z degustacją najlepszego chorwackiego jedzenie, wina i rakiji. Program rejsu: rano odpływamy z przystani przy Hotelu Komodor, poprzez Port w Orebicu płyniemy na Wyspę Korczula i mamy czas na zwiedzenie starówki Miasta Korczula; ok. południa statek odpływa z Korczuli i płynie na plażę na Wyspie Badija. Na Wyspie wspaniałe plaże i obowiązkowo kąpiel oraz obiad na statku. Menu to grillowana makrela, ziemniaki i sałatka oraz czerwone wino. Po południu statek płynie z Wyspy Badija na plażę Lumbarda na Wyspie Korczula a następnie na Wyspę Sestrice. Tutaj zwiedzanie latarni morskiej, pływanie i nurkowanie. Wieczorem przypływamy na przystań Hotelu Komodor.

Korcula jest jedną z największych wysp Chorwacji i położona jest naprzeciwko Półwyspu Pelješac. Odcięta od miejskiego zgiełku z odpowiednią dawką rozrywki i usług turystycznych, Korcula zawsze była uważana za jedną z najbardziej popularnych letnich miejscowości wypoczynkowych w Chorwacji.
Łagodny klimat śródziemnomorski, piękno środowiska naturalnego bogatego w lasy sosnowe, obecność winnic i dziewiczych plaż z czystym, lazurowym morzem, bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne sprawiają, że Korčula jest znakomitym miejscem do wypoczynku. Wspaniałe jedzenie, doskonałe wina, luksusowe zakwaterowanie i bogata oferta usług zaspokoją z pewnością nawet najbardziej wymagające osoby.

Korcula jest wyspą o bogatej i długiej historii. Obecność znalezisk archeologicznych wskazuje, że niektóre części wyspy były zamieszkane już w epoce kamienia łupanego. Wszystkie plemiona i starożytne cywilizacje pojawiły się w Dalmacji w czasach starożytnych i pozostawiły po sobie trwały ślad w wielu osadach Korčuli. Na tej wyspie zachowały się pozostałości starożytnej kultury greckiej, rzymskiej, iliryjskiej oraz słowiańskiej. W XIV wieku Korcula stała się częścią Republiki Raguzy i od tamtego czasu łączy ją wspólna historia z Dubrownikiem oraz całym otaczającym regionem.

Na Korculi znajduje się kilka osad, z których największe i najczęściej odwiedzane to: Miasto Korcula, Vela Luka, Blato i Lumbarda.

Miasto Korcula, ze swoją bogatą historią i dziedzictwem kulturowym, jest centrum administracyjnym wyspy. Jednym z najbardziej interesujących zabytków Starego Miasta jest trzynastowieczny mur otaczający miasto. Warto tutaj również obejrzeć budynki zbudowane w różnych okresach historycznych. W lipcu w Korculi można zobaczyć pokazy Moreški - fascynującego, romantycznego tańca z szablami, wykonywanego od XV wieku. Korcula jest jednak najbardziej znana jako domniemane miejsce narodzin Marco Polo. Znajduje się tu dom z nazwiskiem tego znanego podróżnika, a muzeum Marco Polo jest miejscem wartym zwiedzenia.

Czas mijał niestety bardzo szybko i powoli oswajaliśmy się z myślą, że wkrótce pożegnamy gościnny Hotel „Komodor”. W tym miejscu należy podkreślić profesjonalizm Personelu Hotelu oraz wspaniałą kuchnię. Zarówno na śniadania jak i obiadokolacje do wyboru było kilka dań gorących, owoce, ciasta, napoje podawane w formie stołu szwedzkiego. Po prostu „żyć nie umierać”. Niestety, dni obozowe minęły zdecydowanie za szybko! Jeszcze tylko jedno spojrzenie na cudowny Adriatyk i wracamy do domu.

Było ekstra! Za rok wrócimy do Chorwacji.

P.S.
W dniu 19 września 2015 roku (sobota) na Ranczu Lidii i Kazimierza Rywczaków położonym w Tyńcu odbyło się Spotkanie poobozowe. Była to okazja do wymiany płytek ze zdjęciami obozowymi , wspomnień obozowych oraz wspólnego śpiewania. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe Dyplomy. Dziękujemy Gospodarzom za wspaniałe przyjęcie.

10. V Jesienna Wycieczka Stowarzyszenia – Mały Jubileusz

Mały , ponieważ to dopiero V Jesienna Wycieczka Stowarzyszenia. Dotychczas po dwa razy byliśmy w Małych Pieninach w schronisku „Na Durbaszce” i w Chochołowie w Ośrodku „Na Kamieńcu”. W roku bieżącym Zarząd przyjął propozycję druhowieństwa Małgorzaty i Andrzeja Słowików by bazą wycieczki był dom „U Zośki i Jaska” w Małym Cichym. Atrakcyjnych terenów wycieczkowych oraz miejsc, w których można miło i pożytecznie spędzić czas jest w najbliższej okolicy pod dostatkiem. Przyjeżdżających grupami w piątek uczestników wycieczki witali: jej Komendant hm. Andrzej Słowik z Małgorzatą. W tym dniu przyjechały 24 osoby. Wieczorem odbyło się tradycyjnie spotkanie z piosenką. Najpierw w imieniu Zarządu uczestników powitał Wiceprezes Stowarzyszenia hm. Wiesław Wójcik , wyrażając swoje zadowolenie z przyjazdu tak licznej grupy. Później zabrał głos komendant wycieczki. hm. Andrzej Słowik, przedstawiając program wycieczki, biorąc pod uwagę przygotowane własne propozycje dla grup. Decyzję odłożono na dzień następny ze względu na niepewna pogodę. Po załatwieniu spraw organizacyjnych spotkanie z piosenką poprowadził hm. Andrzej Łanuszka, wspierany przez hm. Małgorzatę Komorowską. Okazało się, że dysponujemy dwoma śpiewniczkami. Jeden z piosenkami harcerskimi przygotował hm. Andrzej Słowik, drugi zawierający w większości piosenki biesiadne przygotował „ wodzirej” - hm. Andrzej Łanuszka. Obydwa śpiewniczki zostały podczas dwóch spotkań z piosenką bardzo rzetelnie „wykorzystane”. Sobota rano powitała nas pogodą mglistą i mroczną. Ale nie padało! Najbardziej zapaleni turyści wyruszyli na wyprawę.
Busem na Cyrhlę i dalej pieszo przez Polanę Kopieniec i Polanę Olczyską, Dolinę Oczyską na Jaszczurówkę. Część grupy „zaliczyła” Kopieniec ( 1328m.). Mglista aura nie pozwoliła na podziwianie nawet najbliższych tatrzańskich szczytów.

Grupa połączyła się na Jaszczurówce.

Z Jaszczurówki busem do Zakopanego. Tam, wykorzystując czas przed odjazdem na miejsce zakwaterowania, pod kierunkiem hm. Małgorzaty Komorowskiej obejrzeliśmy, uzyskując od Niej wyczerpujące wiadomości na ich temat, dwa zabytkowe obiekty. Galerię Sztuki im. WiJ Kulczyckich (Filia Muzeum Tatrzańskiego) oraz częściowo odrestaurowaną, przepiękną Willę „Pod Jedlami”.

Willa „Pod Jedlami”, in. dom „Pod Jedlami” – willa w stylu zakopiańskim w Zakopanem (ul. Koziniec 1) według projektu Stanisława Witkiewicza. Rok budowy 1897, inwestor Jan Gwalbert Pawlikowski, budorze: Zapotoczny i Obrochta. Nazwa Pod Jedlami pochodzi od jodeł rosnących kiedyś w ogrodzie. Willa zbudowana została dla rodziny Pawlikowskich i nadal pozostaje w rękach tejże rodziny. Powstała w 1897 roku na wzgórzu Koziniec niedaleko dzielnicy Bystre. Miejsce pod budowę wybrał sam architekt. Budynek uchodzi za najpełniejszą realizację stylu Witkiewicza. Uwagę zwracają: solidna kamienna podmurówka sięgająca w najwyższym miejscu 4 metrów, rzeźbione elementy konstrukcji (np. rysie, balustrady), skrywająca schody (północna strona) weranda czy przyłap od strony południowej. W środku zachowane zabytkowe wnętrza ozdobione góralską ornamentyką, oryginalne meble w stylu zakopiańskim, malowidła i dzieła sztuki. W Willi mieszkała i tworzyła poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (wówczas żona Jana Gwalberta Henryka Pawlikowskiego). Bywała tu także jej siostra - Magdalena Samozwaniec. Willa otoczona wiekowymi limbami, cisami, modrzewiami. Rośnie tu także okazała lipa. W zachodniej części ogrodu stoi zabytkowa studnia, także projektu Witkiewicza. Znajduje się tu również dawny budynek gospodarczy zwany Domkiem pod Jasieniami. Od 1972 roku mieszkali w nim Zofia i Witold Paryscy, wybitni znawcy Tatr. Tu też mieściła się ich słynna biblioteka i archiwum (po śmierci przekazane TPN).

Przed południem dojechały jeszcze dwie osoby. Pozostała część uczestników spacerowała po Małym Cichym i najbliższej okolicy. O godz.18:00 spotkaliśmy się na biesiadnej kolacji. Było wiele bardzo smacznych potraw: sery, mięsa : pysznie przyrządzona jagnięcina, kiełbaski, skrzydełka i karczek z grilla,, sałatki i oczywiście kawa lub herbata. Posileni, w dobrych nastrojach razem z piosenką biesiadą ucztowaliśmy długo w noc.

W niedzielę ostatnie spotkanie całą grupą, przy śniadaniu. Hm Wiesław Wójcik bardzo podziękował wszystkim uczestnikom nie tylko za udział ale i stworzenie wspaniałej atmosfery podczas wycieczki. Za przygotowanie i organizacyjne zabezpieczenie wycieczki wyraził serdeczności hm./hm. Andrzejowi i Małgorzacie Słowik, podziękował też hm. Andrzejowi Łanuszce za przygotowanie i świetne przeprowadzenie spotkań z piosenką a Gaździnce Zofii za gościnność i wspaniałe przyjęcie. Aplauz ze ze strony uczestników wycieczki był wyrazem podziękowania dla wyżej wymienionych osób. Po śniadaniu najpierw sesja fotograficzna wszystkich uczestników wycieczki. Później grupy, udały się na wyprawy: do Zakopanego, do Jaskini Bielańskiej, lub na spacer w pobliżu miejsca zakwaterowania. Niektórzy zostali na obiad ale część nie wracając do Małego Cichego wyruszała w drogę powrotną do Krakowa. Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje hm. Andrzejowi Słowikowi, hm. Małgorzacie Słowik, hm. Andrzejowi Łanuszce, hm. Małgorzacie Komorowskiej za przygotowanie i/lub przeprowadzenie V Jesiennej Wycieczki Stowarzyszenia. Cieszy liczba 26 uczestników ale mamy przekonanie, że może, a nawet powinno być ich więcej, tym bardziej, że aż 9 osób na wycieczkę Stowarzyszenia wyjechało po raz pierwszy.
„Bando, Bando, rozstania nadszedł już czas, Bando, Bando …”

Czy zobaczmy się za rok? Miejmy nadzieję, że TAK! I jeszcze namówimy innych. Bo naprawdę warto.
Zatem, do zobaczenia za rok!

11. Medale Komisji Edukacji Narodowej dla członków SPH

Dwa dni przed przypadającym na dzień 14 października Dniem Komisji Edukacji Narodowej, w przepięknej Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń nauczycielom, wychowawcom, pracownikom oświaty.

Uroczysty charakter spotkania podkreśliła swoim bardzo ładnym występem reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” a harcujący Lajkonik obdarzył „ na szczęście” razami buławy sporą grupę zebranych. Po krótkim wystąpieniu, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski przystąpił do wręczania odznaczeń, Krzyży Zasługi i Medali KEN, oraz nagród Ministra Oświaty i Kuratora Oświaty. W gronie osób odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej była liczna grupa członków Stowarzyszenia i instruktorów harcerskich. Zasłużyli na nie swoją bardzo długą, blisko lub ponad półwieczną, społeczną działalnością na rzecz dzieci i młodzieży. Organizowaniem i prowadzeniem zbiórek drużyn, szczepów, obozów stałych i wędrownych w tym żeglarskich, zimowisk, na różnym poziomie wielu kursów i szkoleń. Każdy z Nich jest wychowawcą wielu pokoleń harcerskich oraz licznej rzeszy kadry instruktorskiej. Decyzją Ministra Oświaty Medalami Komisji Edukacji Narodowej na wniosek Stowarzyszenia odznaczeni zostali Druhny i Druhowie:

hm. Małgorzata Komorowska
phm. Jacek Małota
phm. Andrzej Marcińczyk
hm. Ferdynand Nawratil
hm. Krzysztof Poniedziałek
hm. Maria Trzmiel

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia serdecznie gratulują Odznaczonym i życzą wiele satysfakcji z dalszej owocnej działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

12. XII Marsz Niepodległości

Las Wolski to najwspanialsze miejsce w Krakowie! Często, z czułością, nazywany laskiem ... jest ulubionym miejscem weekendowych spacerów krakowian, jak i licznie odwiedzających nasze miasto turystów. Na szczycie Sowińca (najwyższego wzniesienia Pasma Sowińca) znajdującego się w Lesie Wolskim, usypany został Kopiec Józefa Piłsudskiego (Kopiec Niepodległości, Kopiec Wolności, Sowiniec, Mogiła Mogił) – największy z czterech istniejących do dziś krakowskich kopców.

W roku 2004 grono instruktorów Hufca ZHP Kraków Podgórze pod przewodnictwem dh-ów Władysława i Marka Doboszów postanowiło uczcić dzień Święta Odzyskania przez Polskę niepodległości, organizując spacer do miejsca mającego ścisły związek z przełomowymi wydarzeniami w historii naszego kraju – na Kopiec Piłsudskiego. W następnych latach w znacznym stopniu do popularyzacji wyprawy wśród instruktorów – seniorów ich rodzin, przyjaciół i znajomych przyczynił się Krąg Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze. W pierwszych wyprawach uczestniczyli dh-ny i dh-owie: Władysław Dobosz z małżonką Teresą, Marek Dobosz, Krystyna Wywiał, Grażyna Tekiela, Małgorzata Twardowska-Białek, Bogusława Spólnik i Rafał Balawender. W następnych latach dołączyło do nich liczne grono znajomych i przyjaciół, a impreza odbywała się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. I tak, się zaczęło … W roku 2012 do grona dotychczasowych uczestników dołączyli przedstawiciele SPH, m. in. Danuta Noszka – Leśniewska, dh. i dh: Tadeusz Trzmiel – członek Honorowy SPH z małżonką Marią, Wiesław Wójcik, Małgorzata Komorowska z wnuczką Zosią oraz Krzysztof Poniedziałek. Inicjatywa braci Doboszów została nazwana „Marszem Niepodległości”, otrzymała numer IX i została włączona do propozycji programowych dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Tegoroczna wyprawa przebiegała zgodnie z wieloletnią tradycją i planem. Niektórzy z jej uczestników przynieśli biało-czerwone flagi, inni do swoich ubrań przypięli symbole narodowe np. kokardy, chusty. Zgodnie z programem o godz. 10:00 po sprawdzeniu stanu osobowego, przyjęciu meldunku od hm. Marka Dobosza zebranych na parkingu przy al. Wędrowników powitał inicjator i jeden z głównych organizatorów tego wydarzenia, hm. Władysław Dobosz, a pozdrowienia i życzenia od nieobecnej Prezes SPH dh. Danuty Noszki-Leśniewskiej przekazał dh. hm. Jerzy Klinik. Po krótkiej gawędzie dh. Władysława i odśpiewaniu pieśni „Marsz Polonia” spacerem wyruszyliśmy do celu wyprawy. Wprawdzie nikt nie forsował tempa marszu, ale wkrótce wesoła kompania podzieliła się na większe lub mniejsze grupki. Sprzyjały temu pofałdowana trasa, chęć podziwiania zmieniających pejzaży, utrwalenia na zdjęciach uroków jesieni, jak i prowadzone rozmowy. Wszyscy w dobrej kondycji i humorach pokonali trasę i weszli na szczyt kopca. Wiejący wiatr nie zachęcał do dłuższego pobytu na szczycie kopca, a niski pułap chmur i mgła ograniczały możliwość podziwiania rysujących się na horyzoncie wzgórz pokrytych lasami w jesiennych barwach, czy panoramy naszego miasta. Jednak po chwili odpoczynku, nadeszła pora na najbardziej podniosłą część wyprawy. Ustawieni w kręgu wokół granitowej płyty z wyrytym na niej krzyżem legionowym uczestnicy marszu wysłuchali okolicznościowego tekstu, który napisał przed laty dh. hm. Stanisław Spólnik (jako Prezes Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego nie mógł uczestniczyć w wyprawach na Kopiec Piłsudzkiego i w ten symboliczny sposób zaznaczył w nim swoją obecność), a następnie odśpiewali „Marsz I Brygady” (jak zwykle, tekst , zapewnił Komendant Marszu – dh hm. Władysław Dobosz). Nie brakło również i innych piosenek związanych ze świętem Niepodległości, których teksty zostały zamieszczone w okolicznościowym śpiewniczku dołączonym do „Dziennika Polskiego”.

Po zejściu ze szczytu Kopca u jego podnóża na kamiennych schodach zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie całej grupy. Następnie, zgodnie z programem, leśnymi ścieżkami pokrytymi dywanem różnokolorowych liści dotarliśmy do bufetu znajdującego się obok ogrodu zoologicznego. Tutaj przyszedł czas na krótki odpoczynek wypicie serwowanych napoi i konsumpcję. Wracających do domów żegnał Dh hm. Władysław Dobosz, a dziękując za udział w tegorocznym spotkaniu jednocześnie zapraszał do udziału w przyszłorocznym Marszu Niepodległości. Z kronikarskiego obowiązku warto dodać że w tegorocznym marszu uczestniczyło 48 osób, w tym 19 członków naszego Stowarzyszenia.

13. Andrzejki 2015

Na tradycyjnych Andrzejkach (wieczorach wróżb i hucznych zabaw, znanych też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki) co roku spotykają się miliony Polaków. Korzystając z tak miłej okazji, Zarząd Stowarzyszenia po raz szósty zaprosił swoich członków i sympatyków na spotkanie w gronie przyjaciół oraz do udziału we wspólnej zabawie. Z upoważnienia Zarządu jej organizatorem był Druh hm Stanisław Piasecki. Uczestnicy zabawy Andrzejkowej- spotkali się w dniu 27 listopada w Restauracji Hotelu „Krakus” w Krakowie. Punktualnie o godz. 19:00, V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm Stanisław Piasecki powitał przybyłych Gości, życzył udanej zabawy, złożył serdeczne życzenia imieninowe Druhowi Andrzejowi Marcińczykowi i zaprosił wszystkich do pierwszego wspólnego tańca. Rozpoczęła sie VI Zabawa Andrzejkowa Stowarzyszenia.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że na Zabawę Andrzejkową do Hotelu KRAKUS rokrocznie zaprasza nas druh hm. Andrzej Krzyworzeka który w latach 2000 – 2004 pełnił funkcje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz, że Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko – Turystyczne, któremu Prezesuje jest Członkiem Wspierającym naszego Stowarzyszenia.

Świetna muzyka, tańce, konkursy i zabawy andrzejkowe stworzyły bardzo miłą atmosferę. A gdy muzyka „odpoczywała”, stwarzała wspaniałą i wykorzystaną okazję do wspólnego śpiewania piosenek. Ponadto był to najlepszy czas do korzystania z serwowanych w ofercie (za jedyne 55,- zł od osoby): gorącego posiłku, zimnej płyty, gorących i zimnych napojów.

Pozostały bardzo mile wspomnienia. Na szczególne podkreślenie zasługują: wspaniałe kreacje Pań, piękny wystrój sal, porywająca do tańca muzyka oraz serwowane jak zwykle bardzo dobre i smaczne posiłki. Zabawa była wspaniała i trwała bardzo, bardzo długo - choć zdaniem jej uczestników jak zwykle była zbyt krótka. Wzięło w niej udział 42 osoby, które zgodnie orzekły że była ona naprawdę „przednia” i dobrze, że na następne Andrzejki trzeba czekać nie dłużej niż rok. A po wyjściu „ na pole” z zadowoleniem stwierdzili ze nie sprawdziło się jedno z Andrzejkowych przysłów Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.
Więc - Do Zobaczenia !

14. Świąteczne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

Tradycyjnie, jak co roku tuż po Świętach Bożego Narodzenia, a jeszcze przed Nowym Rokiem, Zarząd Stowarzyszenia w poszerzonym składzie, spotkał się u Druha Andrzeja Krzyworzeki w Hotelu „KRAKUS”. Spotkanie odbyło się w dniu 29 grudnia (wtorek) 2015 roku i rozpoczęło się o godz.17:30 i wzięły w nim udział 23 osoby. Zebranych serdecznie powitał V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm. Stanisław Piasecki ciesząc się że na spotkanie przybyli Druhny i Druhowie:

- przedstawiciele władz Chorągwi Krakowskiej ZHP: hm. Henryk Chrobak (Przewodniczący Rady Chorągwi), hm. Mariusz Siudek (Komendant Chorągwi) oraz phm. Artur Walkowiak (Skarbnik/Z-ca Komendanta Chorągwi)
- byli Komendanci Chorągwi Krakowskiej ZHP : hm. Władysław Pancerz (1964 – 1971) , hm. Tadeusz Prokopiuk (1971 – 1973) , hm. Andrzej Krzyworzeka (1985 – 1989), hm. Jarosław Balon (1990 – 1998), hm. Jerzy Klinik (1999 – 2002)
- nasi Szacowni Profesorowie: hm. Adam Jelonek (prof. dr hab. ) , hm. Józef Lipiec (prof. dr hab.), hm. Jarosław Balon (prof. UJ , dr hab.)
- członkowie Zarządu Stowarzyszenia: hm. Magdalena Migacz (Sekretarz Zarządu), hm. Krystyna Wywiał (Skarbnik) i hm. Jerzy Klinik (członek Zarządu)
- członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia: hm. Władysław Pancerz (Przewodniczący), hm. Tadeusz Prokopiuk (V-ce Przewodniczący), hm. Ferdynand Nawratil (V-ce Przewodniczący) oraz hm. Andrzej Gaczorek (Sekretarz)
- oraz zasłużeni i najbardziej aktywni w mijającym roku członkowie Stowarzyszenia: hm. Krzysztof Poniedziałek, phm. Andrzej Marcińczyk, hm. Władysław Dobosz, hm. Marek Dobosz, hm. Zbigniew Sabiński, Anna Tomal, Jolanta Balon, phm. Anna Piasecka.

Z przyczyn zdrowotnych w spotkaniu nie mogła wziąć udziału Prezes Zarządu SPH, Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska. W Jej imieniu Prowadzący przekazał uczestnikom spotkania najlepsze życzenia noworoczne. Następnie głos zabrał Gospodarz Spotkania, Druh hm. Andrzej Krzyworzeka (Prezes Stowarzyszenia w latach 2000 – 2004), który również serdecznie zebranych powitał i złożył Im życzenia wszystkiego dobrego w Nowym 2016 Roku.

Z kolei kontynuując swoje wystąpienie Druh hm. Stanisław Piasecki, podsumował działalność Stowarzyszenia w mijającym 2015 roku. Następnie wymienił i krótko omówił, czekające nas w 2016 roku najważniejsze imprezy:

- XI Spotkanie „Po Latach” (09.01.2016 , druga sobota stycznia, godz. 10.00; Hotel „Krakus”)
- X Walne Zebranie Sprawozdawcze SPH (18.03.2016; sobota, godz. 10.00; MDK „Dom Harcerza” w Krakowie)
- Wycieczka do Lwowa (30.04.2016 – 03.05.2016)
- Akcja „Jubilat” (18.06.2016; sobota, godz. 11.00 ; Fort Olszanica)
- Obóz Żeglarski SPH ( 25.06 – 08.07.2016 ; Mazury)
- Obóz Zagraniczny SPH (06.08 – 17.08.2016 ; Chorwacja – Wyspa Krk)
- Jesienna Wycieczka SPH (7-9.10.2016)
- XII Marsz Niepodległości (11.11.2016; piątek, godz. 10.00)
- VII Zabawa Andrzejkowa 25.11.2016; piątek, godz. 19.00 ; Hotel „Krakus” w Krakowie

zapraszając zgromadzonych do udziału nie tylko w nich ale we wszystkich działaniach Stowarzyszenia.
Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm. Mariusz Siudek zabierając głos podziękował za dotychczasową pomoc ze strony Stowarzyszenia dla Komendy Chorągwi i jej jednostek organizacyjnych oraz wyraził zadowolenie i wdzięczność z dotychczasowej współpracy. Przekazał wszystkim najlepsze życzenia noworoczne (każdy uczestnik spotkania otrzymał okolicznościową kartkę z życzeniami) a pamiątkowe bańki choinkowe z logo Chorągwi Krakowskiej ZHP wręczył Druhom: hm. Stanisławowi Piaseckiemu i hm Andrzejowi Krzyworzece.
Tradycyjnie, świąteczny poczęstunek (śledź po japońsku, barszcz czerwony, krokiety, kawę, herbatę, ciasto i zimne napoje) zapewnił Druh hm. Andrzej Krzyworzeka - bardzo dziękujemy!!!

Swoimi refleksjami na temat aktualnej kondycji harcerstwa i działalności statutowej Stowarzyszenia podzielili się m. innymi: hm. Józef Lipiec, hm. Jerzy Klinik, hm. Tadeusz Prokopiuk i hm. Władysław Pancerz. Przy czym wystąpienie Druha hm Władysława Pancerza jako Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SPH dotyczyło stricte pracy Stowarzyszenia w kończącym się roku kalendarzowym i Jego ocena była bardzo wysoka.

Z kolei Druh hm. Marek Dobosz podzielił się z zebranymi swoją wiedzą na temat zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (26 – 31 lipiec 2016 r.) i budowy obozowiska dla 500 uczestników w Forcie Łopianka na Klinach. Na zakończenie spotkania V-ce Prezes Zarządu, Druh hm. Stanisław Piasecki złożył wszystkim serdeczne życzenia, a każdy otrzymał okolicznościowy kalendarz Stowarzyszenia na rok 2016.

W trakcie spotkania zaśpiewaliśmy wspólnie kilka kolęd: „Anioł pasterzom mówił”, „Bóg się rodzi”, „Cicha noc”, „Do szopy”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Jezus malusieńki” oraz „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i tutaj podziękowania Dla Druha hm. Jarosława Balona i Jego Małżonki Jolanty. Dzięki temu atmosfera stała się prawdziwie świąteczno-rodzinna. Wzajemnie złożyliśmy sobie najlepsze życzenia na Nowy Rok i zakończyliśmy spotkanie w kręgu, śpiewając „Bratnie słowo sobie dajem … „

Szczęśliwego Nowego Roku!

15. XII Spotkania „Po Latach”

Wybierając się na kolejne XI Spotkanie Po Latach, zapewne wielu wspomniało poprzednie, bardzo udane, zorganizowane w Ośrodku Wypoczynkowym Chorągwi w Korzkwi, u hm. Pawła Grabki. Zmiana miejsca i terminu była spowodowana organizacją imprezy finałowej obchodów XV lecia Stowarzyszenia. W roku bieżącym nastąpił powrót „do korzeni” a tegoroczne spotkanie, na zaproszenie hm. Andrzeja Krzyworzeki , który te spotkania przed laty zainicjował i organizował, odbyło się w Hotelach „Krakus”. Konkretnie w Hotelu „Junior Krakus”.

Od godziny 11:00 coraz liczniej zbierający się uczestnicy spotkania mieli możliwość zarejestrowania się, zapoznania się z wydawnictwami Chorągwianej Komisji Historycznej, obejrzenia wystawy „Ratujmy Stanicę Kamińskiego”, skorzystania z bufetu a co najważniejsze porozmawiania z przyjaciółmi i znajomymi z dawnych lat.

O godz. 11:30 na salę weszli zaproszeni przedstawiciele władz województwa i Krakowa. Na komendę, prowadzącej tę część spotkania druhny hm. Danuty Noszki –Leśniewskiej, wszyscy obecni- ponad 90 osób, zaśpiewali hymn ZHP.

Kontynuując, druhna Prezes SPH hm. Danuta Noszka -Leśniewska powitała uczestników spotkania w imieniu własnym i zebranych, dziękując za przyjęcie zaproszenia. Bardzo serdecznie powitała: Pana Piotra Ćwika Wicewojewodę Małopolski, Pana Andrzeja Kuliga Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, przedstawicieli Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej w składzie hm. Mariusz Siudek Komendant i hm. Anna Nowak Z-ca Komendanta, byłych Komendantów i Zastępców Komendantów Chorągwi, profesorów krakowskich wyższych uczelni, byłych i aktualnych instruktorów Komendy Chorągwi i Komend Hufców, hm. Janusza Wojtyczę Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Historycznej. Prowadząca odczytała list od Marszałka Małopolski pana Jacka Krupy oraz przekazała pozdrowienia od : hm. Władysławy Marii Francuz, która w tym czasie prowadziła zajęcia nowoutworzonego Uniwersytetu dla Dzieci na Politechnice Krakowskiej, dha hm. Janusza Sowy profesora Uniwersytetu Rolniczego, dha hm. Janusza Ślesaka b. zastępcę Hufcowego w Wadowicach, hm. Jerzego Kujawskiego i hm. Zbigniewa Babiucha, pracującego w Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowej Hucie, hm. Anny Gawron, hm. Czesławy Paluszkiewicz, hm.hm.Bożeny i Ryszarda Kruków z Hufca Śródmieście.

Następnie Prowadząca poinformowała, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniami państwowymi członków naszego Stowarzyszenia. Za zasługi w długoletniej działalności na rzecz dzieci i młodzieży, Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczenia zostali dh., dh.: hm. Barbara Kucharska , hm. Jacek Kucharski i phm. Andrzej Marcińczyk. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał Pan Piotr Ćwik – Wicewojewoda Małopolski.
Później Prowadząca podała do wiadomości, że odznaczony Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP wieloletni instruktor dh hm. Andrzej Łanuszka jest nieobecny ze względów zdrowotnych. Doceniając zasługi w pracy na rzecz dzieci i młodzieży, Prezydent Miasta Krakowa przyznał odznaki Honoris Gratia Pani Aleksandrze Grodeckiej dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” oraz druhnom hm. Agnieszce Nawrockiej, i pwd. Katarzynie Hrynkiewicz instruktorkom „Zielonego Szczepu” działającym przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.
Z kolei Gospodarz spotkania hm. Andrzej Krzyworzeka poinformował zebranych o przyznaniu na wniosek Kapituły najwyższych wyróżnień – Tytułów Kawalera Stowarzyszenia. Prezes SPH druhna hm. Danuta Noszka Leśniewska przyznała je za wieloletnią aktywną działalność na rzecz harcerstwa zarówno instruktorską jak i w Stowarzyszeniu. Tytuły Kawalera Stowarzyszenia oraz pamiątkowe sygnety z rąk hm. Danuty Noszki –Leśniewskiej odebrali: hm. Magdalena Migacz Sekretarz SPH i hm. Wiesław Wójcik V-ce Prezes SPH.

Zaśpiewane przez zebranych piosenki: Instruktorska oraz Pochwała Krakowa były świetnym zakończeniem tej części spotkania. W chwilę później ze swoimi piosenkami wystąpił zespół harcerski z Hufca ZHP Nowa Huta.

Przechodząc do części wspomnieniowej „Ludzie i zdarzenia Chorągiew Krakowska ZHP w latach 1981-1989” prowadzenie przejął hm. Andrzej Krzyworzeka. Po krótkim wprowadzeniu zaprosił do wygłoszenia gawędy hm. Danutę Noszkę – Leśniewską Komendantkę Chorągwi w okresie 12.01.1981-09.05.1984.
Wspominając te trudne ale ciekawe czasy dh. Danuta przedstawiła wybrane najbardziej istotne zjawiska , zachodzące przemiany i bardzo rzetelnie wskazała na sukcesy i problemy, z którymi musiała się zmierzyć. Podkreśliła duże znaczenie pojawiających się inicjatyw instruktorskich zmierzających do odnowy harcerstwa, zwróciła uwagę na wzajemne poszanowanie, w gronie kadry oraz na to, że mimo różnic wszyscy wspólnie działali na rzecz dzieci i młodzieży. Zwróciła uwagę że, harcerstwo, przechodząc różne koleje losu zawsze jednak ogniskowało w sobie takie wartości jak: patriotyzm, idea służby Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi, pracowitość, odpowiedzialność, uczciwość i pogoda ducha. Ogromne i decydujące znaczenie spełniała zawsze kadra instruktorska.
Tu przypomniała złote lata Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej, która pod wodzą twórcy i organizatora śp. Antoniego Weyssenhoffa realizowała szeroki i efektywny program szkolenia instruktorów na licznych kursach w Krakowie i wyjazdowych w ośrodkach w Bukowinie Tatrzańskiej i Jasieńczyku. ChSI skupiła grono najlepszych instruktorów kadry kształcącej Chorągwi, a druhnę hm. Reginę Pytlik zawsze można było zastać w siedzibie Szkoły przy SP 38 w Krakowie.

Niezwykle aktywnie działały samorzutnie organizujące się środowiska harcersko-instruktorskie takie, jak: Krąg Białej Podkładki pod wodzą śp. hm. Kazimierza Bogdana Schutterlego, z którego to Kręgu wyrosło wielu wspaniałych instruktorów, w tym późniejszych komendantów Chorągwi hm. Jarek Balon i hm. Sławomir Sprawski.

Wtedy też powstała pierwsza w Kraju Kużnica Starszoharcerska realizująca pozjazdowy program Ofensywy Starszoharcerskiej, mającej wzmocnić i uatrakcyjnić harcerstwo starsze.

Narzędzia do pracy instruktorom, szczególnie drużynowym zapewniła powołana w Chorągwi, znów jedyna taka w Polsce, Harcerska Oficyna Wydawnicza, która w zaledwie 2 lata wydała prawie 100 pozycji historycznych i metodycznych. Od 1982r.Chorągiew wydawała miesięcznik Harcerz Rzeczypospolitej, cieszący się dużym powodzeniem w całej harcerskiej Polsce, a którego łamy służyły wymianie doświadczeń, informacji i dyskusjom instruktorskim na najbardziej palące problemy harcerskiej pracy.

Największym wydarzeniem kadencji był ogólnopolski Zlot 70 lecia Harcerstwa, z inicjatywy Krakowskiego Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego(KIHAM) zorganizowany przy ogromnym zaangażowaniu Krakowskiej Komendy Chorągwi( hm. Zbigniew Sabiński),władz ZHP i miasta Krakowa na Błoniach Krakowskich dla ponad 5 tysięcy harcerzy i instruktorów.

Zlot pokazał siłę, braterstwo mimo różnic w poglądach, wartość historii i tradycji ,umacniając naszą harcerską rodzinę. Druhna hm. Danuta Noszka zwróciła uwagę na jeszcze dwa ,istotne dla Jej kadencji działania: rozwój specjalności, wymieniając tu Harcerski Ruch Naukowy, Uniwersytet Młodych Racjonalistów działający na mocy porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim, który rocznie kończyło 100 słuchaczy -uczniów szkół średnich, Ogólnopolskie Centrum Ochrony Środowiska przy AGH prowadzone przez Druhnę hm. Krystynę Krzyk, liczne drużyny, kluby i obozy artystyczne, Zespoły np. Małe Słowianki, plenery malarskie z hm. Andrzejem Zięblińskim, żeglarskie (retman A.Preizner), lotnicze (hm.M.Kudasiewicz,R.Wcisło), pożarnicze (dhm.K.Wnętrzycki, hm. Z. Gęsikowski),dziennikarskie (hm. Zb.Białecki, B. Babińska z Radia Kraków) sportowe, narciarskie (hm. J. Ozaist, hm. E. Stachura), turystyczne, rajdy "Na Azymut" (hm. R. Korski) łączności (hm. R. Hajduk, hm. H. Solarz).

Harcerstwo w tym czasie było jedynym organizatorem w kraju olimpiad: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy Technicznej, Wiedzy Filozoficznej. Dużą rolę w rozbudzaniu zainteresowań i sprawności, przekładającą się na różnego rodzaju turnieje, działalność Klubów Specjalnościowych czy Manewrów Techniczno-Obronnych odegrał Inspektorat Specjalności Obronnych, znów jedyny taki w kraju, pod wodzą hm. Sławomira Mazura. Kolejnym istotnym kierunkiem działania była współpraca, pozyskiwanie i organizowanie środowisk sojuszniczych harcerstwa, takich jak: Koła, Rady Przyjaciół Harcerstwa z wieloletnim przewodniczącym Krakowskiej Rady Janem Nowakiem.

Bez takiego wsparcia byłoby nam znacznie trudniej działać.

Naturalnym sojusznikiem była oświata, a bazą jej placówki, w tym Młodzieżowe Domy Kultury "Domy Harcerza". Mieliśmy też sojuszników w mediach, w Radiu Kraków z hm. Ewą Pietrusińska czy w "Gazecie Krakowskiej" z Naczelnym Zbigniewem Guzowskim. Sojusznikiem harcerskiego wychowania były też wyższe uczelnie Krakowa; w tym czasie podpisano porozumienie o wprowadzeniu przedmiotu "Metodyka wychowania w ZHP" na kierunkach nauczycielskich w UJ i WSP. Prężnie działały Studenckie Kręgi Instruktorskie w UJ, WSP, AGH i Akademii Medycznej skupione w MURSKI pod wodzą hm. Jerzego Tarnawskiego. Dzięki hm. Wł. Francuz i Dyr. Ryszardowi Sokołowskiemu powodzeniem cieszyła się specjalizacja nauczycielska z metodyki harcerskiego wychowania. Należy też wspomnieć o współpracy międzynarodowej, którą szeroko, prowadziły hufce i szczepy, a na szczeblu Komendy Chorągwi znacznie wyprzedziliśmy kontakty miasta Krakowa, rozpoczynając wymianę i przyjaźni z Orleanem i Norymbergą.

Te trudne ale i piękne poprzez zapał i aktywność, lata 1981-1984, w tym przecież czas stanu wojennego, wyzwoliły niezwykłą energię środowisk harcerskich i przesunęły ruch harcerski na kolejny etap rozwoju, szkoda, że ten potencjał zmarnowano.

Później mieliśmy przyjemność ponownie wysłuchać piosenek w wykonaniu grupy śpiewającej Hufca Kraków-Nowa Huta, a po jego zakończeniu hm. Andrzej Krzyworzeka wspomniał o działalności chorągwi w czasie gdy nią kierował hm. Jan Hryńczuk (9.051984-13.01.1985). Przypomniał że z Jego inicjatywy powstał Ośrodek Harcerski w Korzkwi.

Następnie, hm. Andrzej Krzyworzeka przeszedł do wspomnień z okresu gdy był Komendantem Chorągwi (13.01.1985-09.12.1989). Skupił się na trzech wybranych zagadnieniach: pracy harcerskiej w środowisku mniejszych miejscowości i wsi jako – niekiedy - jedynej propozycji dla czasu wolnego, wychowania pozalekcyjnego i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, wielokierunkowych kontaktach zagranicznych jednostek harcerskich, w szczególności tam gdzie prekursorami takiej współpracy (Orlean, Norymberga, Zagrzeb) była Chorągiew Krakowska ZHP oraz politycznej atmosferze działalności harcerskiej lat osiemdziesiątych. Krótko omówił wybrane akcje, pojawiające się w kolejnych trudnych dla harcerstwa latach problemy. Wygłaszający gawędy Dh. Danuta i Dh. Andrzej zwracali uwagę na znaczącą rolę sojuszników z pionu oświaty, Urzędu Miasta oraz Krakowskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa- wspomagających działalność harcerską a najwięcej czasu poświęcili na wspomnienia działających razem z każdym z nich instruktorów. Przygotowane przez nich zdjęcia były wyświetlane na monitorze, stanowiąc wspaniale uzupełnienie gawęd. Wielu obecnych z radością odnajdywało na nich siebie, przyjaciół, znajomych. Po zakończeniu gawęd w krótkich wspomnieniowych wystąpieniach głos zabrali: Dh hm. profesor Józef Lipiec zwrócił się do obecnych z apelem o wystosowanie gratulacji i życzeń druhnie hm. Eugenii Romańskiej z Nowego Sącza w 100 lecie Jej Urodzin, co zebrani potwierdzili oklaskami.

Druh hm. Tadeusz Prokopiuk przypomniał niezwykle ważną inicjatywę Chorągwi i władz harcerskich z roku 1981 kiedy to korzystając z doświadczeń Kampanii programowej "Przywróćmy stare piękno Krakowa "Hufca Śródmieście, rozpoczęto ogólnopolska Akcję "Kraków 730" remontowania na potrzeby Harcerstwa Kamienicy Rynek Główny 25 (obecnie Międzynarodowe Centrum Kultury). Ówczesne Władze miasta przekazały ZHP budynek a jednostki harcerskie z całej Polski zbierały fundusze i organizowały niefachowe prace remontowe.

Płk. dr Adam Cichosz z wojsk powietrzno-desantowych w dyskusji zwrócił uwagę na rolę, jaką odegrały Wojskowe Kręgi Instruktorskie i wojsko jako sojusznik działań jednostek harcerskich.

Gospodarz spotkania, zmierzając do zakończenia tej jego części, zgodnie z programem poprosił o krótkie wypowiedzi. W sprawach organizacyjnych głos zabrali hm. Stanisław Piasecki i hm. Ferdynand Nawratil. Ostatnia piosenkę zaśpiewaliśmy pod kierunkiem hm. Jarosław Balona. Następnie rozpoczęła się ostatnia – towarzyska część spotkania. Gospodarz spotkania zaprosił do skorzystania z bufetu, który serwował smaczne gołąbki, strogonowa, ciasta, kawę i herbatę. Rozmowy , wspomnienia w zmieniających się grupach trwały jeszcze przez długi czas. Niektórzy teraz zwiedzali wystawkę, którą sprowadził hm. Andrzej Krzyworzeka . Można było ją oglądać w hotelu „Junior Krakus ” do 22 stycznia 2016 r.

To było naprawdę bardzo miłe spotkanie. Jest to zasługa organizatorów: Gospodarza spotkania hm. Andrzeja Krzyworzeki , hm. Danuty Noszki –Leśniewskiej, hm. Stanisława Piaseckiego, hm. Magdaleny Migacz, hm. Krystyny Wywiał, hm. Małgorzaty Twardowskiej – Białek, Anny Tomal. Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują: hm. Januszowi Wojtyczy i hm. Krzysztofowi Wojtyczy za zorganizowanie stoiska z interesującymi wydawnictwami Komisji Historycznej, zespołowi muzycznemu z Hufca Nowa Huta pod kierunkiem Druha phm. Marka Balona, Pani Agnieszce Gaczorek i hm. Henrykowi Czechowskiemu za dokumentację fotograficzną. Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników XI Spotkań PO LATACH, licząc że za rok spotkamy się w jeszcze bardziej licznym gronie.

Z pozdrowieniem harcerskim C Z U W A J !

16. VI Spotkanie Harcerzy z Ludwinowa

Dnia 17 stycznia 1957 roku na terenie Ludwinowa została reaktywowana działalność harcerska. Drużynowym 7 Podgórskiej Drużyny Harcerzy, założonej w roku 1945, ponownie został mianowany Druh Adam Jelonek. Na bazie tej drużyny powstał następnie „Zielony Szczep Ludwinów” i był to pierwszy w historii harcerski szczep wodny.
Instruktorzy i harcerze, którzy działali w „Siódemce” lub później w „Zielonym Szczepie Ludwinów” od kilku lat spotykają się w rocznicę reaktywowania harcerstwa na terenie Ludwinowa. Najpierw spotkania odbywały się nieregularnie, później, począwszy od 2011 roku, cyklicznie. Dotychczasowe spotkania :
1. Galeria „Wręga” – 18 luty 2011 roku (Spotkanie połączone z celebrowaniem 80-tych urodzin Druha hm. Adama Jelonka),
2. Budynek b. Szkoły Podstawowej Nr 40 w Krakowie, przy ul. Czackiego 11 - 3 luty 2012 roku,
3. Młodzieżowy Dom Kultury Kraków-Podgórze – 18 luty 2013 roku (Benefis Druha hm Adama Jelonka; po części oficjalnej odbyło się spotkanie byłych harcerzy i instruktorów z Ludwinowa w lokalu przy pl. Serkowskiego),
4. Galeria „Wręga” – 17 stycznia 2014 roku
5. Galeria „Wręga” – 30 stycznia 2015 roku

Kolejne, szóste spotkanie odbyło się w Galerii „Wręga” na Krakowskim Kazimierzu w dniu 29 stycznia 2015 roku. Podobnie jak poprzednie, z inicjatywy Druhów : hm. Adama Jelonka, hm. Tadeusza Kubasa i phm. Jacka Małoty, członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Wzięło w nim udział 25 byłych instruktorów i harcerzy, którzy działali w „Siódemce” lub później „Zielonym Szczepie Ludwinów”. Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu 7 Pdg. DH -rzy, - „Złączeni węzłem”. Prowadzący spotkanie Druh hm. Tadeusz Kubas serdecznie powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie Druha hm. Adama Jelonka - b. drużynowego 7 Drużyny Harcerzy oraz założyciela i b. komendanta: „Zielonego Szczepu Ludwinów” i Szczepu „Neptuna” oraz przedstawicieli Zarządu SPH w Krakowie: Druha hm. Stanisława Piaseckiego - V-ce Prezesa, Druhnę hm. Magdalenę Migacz –Sekretarza i Druha hm. Jerzego Klinika.
Druh hm. Adam Jelonek, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w swoim wystąpieniu, serdecznie podziękował zebranym za liczny udział w spotkaniu. Następnie, w krótkiej gawędzie, wspomniał początki działalności harcerskiej na terenie Ludwinowa . Najpierw założenie 7 Pdg. Drużyny Harcerzy, tuż po zakończeniu okupacji niemieckiej w 1945 roku, a następnie Jej reaktywowanie w 1957 roku (po mrocznym okresie stalinowskim) oraz początki działalności i pierwsze obozy .
Uczestnicy Spotkania nie zapomnieli o swoim Drużynowym, który niebawem obchodził będzie 85 rocznicę urodzin, stąd najlepsze życzenia dla Jubilata i gromkie „Sto lat”.
W tym miejscu należy podkreślić, że wśród przybyłych na spotkanie kilku naszych Przyjaciół w roku bieżącym obchodzić będzie swoje 70 lub 75 urodziny. Również Im życzymy dużo zdrowia i pomyślności.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie Druha hm. Jerzego Klinika, b. Komendanta Hufca ZHP Kraków-Podgórze i b. Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, który podziękował za zaproszenie na spotkanie i przekazał wszystkim najlepsze życzenia.
W dalszej części spotkania popłynęły wspomnienia, harcerskie i żeglarskie piosenki, które sprawiły, że było to niezapomniane i wzruszające spotkanie.

W Spotkaniu udział wzięli:

Brylski Wiesław
Dygoń Janusz
Grygny Kazimierz
Jelonek Adam
Jelonek Zofia
Kubas Ewa
Kubas Tadeusz
Małota Ewa
Małota Jacek
Maślanka Włodzimierz
Pająk Tadeusz
Pawłowski Jan
Pawłowska Ewa
Planta Barbara
Prusakowski Marek
Stefański Zbigniew
Szczęśniak Ryszard
Szymanowicz Janina
Turek Stanisław
Tyrankiewicz Tadeusz
Wincenciak Antoni
Klinik Jerzy
Migacz Magdalena
Piasecka Anna
Piasecki Stanisław

17. Tadek „2016”

Trzecia Gala Tradycyjnej Akademii Dla Ekstra Kadry, odbyła się 6 lutego, w sobotę, w Nowohuckim Centrum Kultury. Przybywających gości witali organizatorzy - Komenda Krakowskiej Chorągwi ZHP na czele z Druhem Komendantem hm. Mariuszem Siudkiem. Odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie całej imprezy Druhna hm. Anna Hałatek czyniła ostatnie ustalenia, ale widać było, że wszystko ma „pod kontrolą”. Punktualnie o godzinie 17:00 Galę rozpoczął hm. Mariusz Siudek. Powitał wszystkich zebranych a szczególnie serdecznie Druhnę Naczelnik ZHP hm. Małgorzatę Sinicę, przedstawicieli naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa, Wiceprzewodniczącego ZHP hm. Mariana Antonika, przedstawicieli sponsorów oraz instruktorów nominowanych w 13 kategoriach. Następnie przedstawił prowadzących i oddał im głos. Zaprezentowano krótkie charakterystyki 5 nominowanych w poszczególnych kategoriach. Listę ich, na podstawie dostarczonych do Komendy Chorągwi zgłoszeń, ustaliła Kapituła powołana przez Komendanta. Warto dodać, że z naszego Stowarzyszenia udział w pracach Kapituły wzięli dh., dh.: hm. Władysława Maria Francuz i hm. Wiesław Wójcik, którzy go reprezentowali oraz hm. Jerzy Klinik z ramienia Chorągwianej Komisji Rewizyjnej. Po przedstawieniu charakterystyk w danej kategorii podawano nazwisko tegorocznego laureata. Poza nielicznymi wyjątkami, odczytywał go, z kartki wyjmowanej z zapieczętowanej koperty, laureat z ubiegłego roku. Później wręczał mu statuetkę, a przedstawiciele sponsora wręczali dyplom i nagrodę. Pomiędzy poszczególnymi kategoriami: prezentowano nominowanych do kategorii „Pomocna Dłoń”- (laureata wybierają przez głosowanie wszyscy obecni); wyświetlano krótkie filmy z ważniejszych wydarzeń chorągwi np. Inauguracji roku Harcerskiego w Wieliczce, przyjęcia Betlejemskiego Światełka Pokoju; występowały też zespoły muzyczne. W tej bardzo sympatyczniej i bardzo wartościowej uroczystości nasze Stowarzyszenie reprezentowali: phm. Maria Trylska – wdowa po ŚP hm. Zdzisławie Trylskim, hm. Wiesław Wójcik – V-ce Prezes, hm. Magdalena Migacz – Sekretarz Zarządu, hm. Władysław Pancerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, hm. Jerzy Klinik – Członek Zarządu oraz druhny Anna Tomal i Wiesława Tobiasz-Mazur. Stowarzyszenie ufundowało nagrody dla zwycięzców w dwóch kategoriach, Drużynowy Starszoharcerski - Indiana Jones i Komendant Hufca – Człowiek ze stali, każda z nich w wysokości 1500 zł. Nagrodę im. Druha hm. Zdzisław Trylskiego w kategorii Drużynowy Starszoharcerski - Indiana Jones wręczyli phm. Maria Trylska i hm. Wiesław Wójcik. Nazwisko laureatki, a została nią Druhna pwd. Monika Bysina drużynowa 96 DSH z Hufca ZHP Kraków - Śródmieście, odczytała Druhna phm. Maria Trylska a później w krótkim wspomnieniu przypomniała postać Patrona nagrody, swojego ŚP Męża. Następnie wręczyli Druhnie Monice, Drużynowej Starszoharcerskiej Roku 2015 statuetkę „Tadeusza”, dyplom oraz nagrodę Stowarzyszenia.

Wręczający, korzystając z okazji w imieniu Stowarzyszenia, przekazali podziękowania dla wszystkich działających instruktorów, gratulacje dla zgłoszonych do plebiscytu oraz nominowanych a w szczególności dla laureatów, życząc Im równocześnie długiej owocnej i dającej satysfakcję działalności. Natomiast nagroda im. Druha hm. Stanisława Spólnika jest wręczana laureatowi w kategorii Komendant Hufca – Człowiek ze stali. Ubiegłoroczna laureatka w tej kategorii, hm. Joanna Sierant podała do wiadomości nazwisko tegorocznego zwycięzcy, oraz wręczyła mu statuetkę „Tadeusza”. Został nim druh phm. Artur Walkowiak z Hufca ZHP Andrychów.

Nagrodę Stowarzyszenia ora dyplom druhowi Arturowi wręczył hm. Jerzy Klinik – były Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Członek Zarządu SPH, który przekazał podziękowania i gratulacje Komendantowi i Komendzie Chorągwi za zorganizowanie tak wspaniałej i wymagającej tak wielkiego nakładu pracy imprezy.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Komendant Chorągwi wręczył statuetkę „Super Tadka”. Otrzymała ją działająca od bardzo wielu lat w pionie Nieprzetartego Szlaku druhna hm. Zofia Sułek która we wrześniu br. ukończy 100 lat. Film i relacja Druha Komendanta z wizyty w domu u Druhny Zofii, zwłaszcza wspomnienia m.in. o zbiórkach, obozach, wycieczkach, były bardzo wzruszające. W przerwie, po zakończeniu głosowania, członkowie Kapituły podliczyli głosy oddane na poszczególnych nominowanych w kategorii Pomocna Dłoń.

Po wręczeniu statuetek laureatom we wszystkich 13 kategoriach, hm. Mariusz Siudek serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tegorocznej Gali Plebiscytu TADEK. Instruktorom zaangażowanym w przygotowanie programu, filmów, zespołom muzycznym. Szczególnie gorąco podziękował, odpowiedzialnej ze całokształt tegorocznego Plebiscytu TADEK i Galę, druhnie hm. Annie Hałatek. Równie serdecznie podziękował Nowohuckiemu Centrum Kultury, za umożliwienie przeprowadzenia imprezy na Sali Widowiskowej, sponsorom (wśród których było również nasze Stowarzyszenie) za ufundowanie nagród. Wspaniałe kreacje Druhen i eleganckie garnitury Druhów wskazywały, że impreza nie zakończy się na Sali widowiskowej. I faktycznie. Po gali, odbyła się ostatnia część imprezy - bal maskowy.

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie gratulujemy Komendantowi hm. Mariuszowi Siudkowi, wszystkim organizatorom i wykonawcom, na czele z hm. Anną Hałatek, wspaniałej imprezy. Serdecznie raz jeszcze gratulujemy laureatom w poszczególnych kategoriach, wszystkim nominowanym i zgłoszonym do plebiscytu a było tych zgłoszeń aż 205! Tym bardziej, że członkowie Kapituły podkreślali bardzo wyrównany i wysoki poziom działalności prezentowany przez zgłoszonych instruktorów. To na pewno dobrze wróży jeśli chodzi o działalność harcerską w Chorągwi Krakowskiej
PS. Nazwiska najlepszych instruktorów za rok 2015 w poszczególnych kategoriach są podane na stronie internetowej Krakowskiej Chorągwi ZHP.

18. Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni obchodzone jest w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie. Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybór daty padł na dzień 22 lutego – rocznicę urodzin założycieli skautingu Roberta Baden-Powella, Naczelnego Skauta Świata i jego żony Olave Baden-Powell Naczelnej Skautki Świata. Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem również skauci dołączyli do jego obchodów.

Z tej okazji, już po raz piąty, w piątek 19 lutego 2016 roku członkowie Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się na okolicznościowym kominku połączonym z promocją książki hm. Michała Łesyka „Harcerstwo Męskie w Podgórzu w latach 1939 – 1950”. Spotkanie prowadził hm. Jerzy Klinik, Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Świecę – symbolizującą ognisko zapalili hm. Janusz Wojtycza – Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi ZHP w Krakowie i hm. Michał Łesyk – Komendant Hufca ZHP Kraków Podgórze. Następnie dh Jerzy Klinik przypomniał genezę idei Dnia Myśli Braterskiej, przedstawił tematykę spotkania i serdecznie powitał przybyłych: występującego w podwójnej roli – autora książki i Komendanta Hufca ZHP Kraków – Podgórze hm. Michała Łesyka, hm. Stanisława Piaseckiego – v-ce Prezesa SPH w Krakowie, hm. Janusza Wojtyczę – Przewodniczącego Komisji Historycznej Chorągwi ZHP w Krakowie, byłych Komendantów Hufca Kraków Podgórze, dr Ewę Fogelzang-Adler reprezentującą Instytut Politologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Seniorów Podgórskiego Harcerstwa oraz liczną grupę harcerek i harcerzy. Prezentację treści książki dh. Michała Łesyka uzupełniły gawędy hm. Andrzeja Gaczorka, hm. Adama Jelonka, phm. Bogdana Marca oraz wystąpienia dr Ewy Fogelzang-Adler i hm. Janusza Wojtyczy.

Hm. Andrzej Gaczorek przypomniał postać hm. Stanisława Millana i jego opracowań dot. historii I Łagiewnickiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, jej członków i ich wojennych losów, a także Łagiewnickiego Plutonu AK „69”. Był On również autorem projektów tablic upamiętniających byłych Komendantów Hufca Kraków – Podgórze: Tadeusza Motarskiego i Zygmunta Miterę; braci Jana i Stanisława Wąchałów - łagiewnickich harcerzy, żołnierzy AK; Krzyża Katyńskiego na cmentarzu komunalnym w Łagiewnikach przy ul. Wspólnej; pomnika 37 Obywateli Łagiewnik, którzy polegli w walce o wolność i niepodległość w latach 1914-1946. Ponadto w multimedialnej prezentacji dh Andrzej Gaczorek zaprezentował podgórskie miejsca pamięci poświęcone martyrologii harcerzy członków plutonu dywersyjnego „Alicja” Szarych Szeregów żołnierzy „Kedywu” AK, III Podgórskiej im. Tadeusza Kościuszki, I Łagiewnickiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego i I Borkowskiej Drużyny Harcerzy.

Druhowie hm. Adam Jelonek i phm. Bogdan Marzec wspominali okres po zakończeniu okupacji niemieckiej oraz instruktorów organizujących pierwsze zastępy i drużyny. W barwny sposób przedstawiali atmosferę swoich pierwszych harcerskich kroków w latach 1945 - 1949. Niejako przy okazji wychowankowie dh. Adama Jelonka wraz z pozostałymi uczestnikami kominka gromkim „Sto lat” i piosenką „Braawo, braawo” uczcili zbliżającą się 85 rocznicę Jego urodzin.

Dh hm. Jacek Kucharski wspomniał o działalności harcerskiej w Borku a hm. Andrzej Słowik o działaniach Drużyn w Prokocimiu.

Dr Ewa Fogelzang-Adler podkreśliła, że dh. Michał Łesyk dokonał wyboru tematu swojej pracy licencjackiej – „Harcerstwo Męskie w Podgórzu w latach 1939 – 1950”, mając na uwadze fakt, że jest czynnym instruktorem ZHP i pełni swoją służbę instruktorską w Hufcu Kraków Podgórze. Zgodnie z sugestią redaktora połączył okresy II wojny światowej z powojennym, które to dotychczas nie zostały opracowane w sposób syntetyczny. Już na etapie gromadzenia rozproszonych materiałów wykazywał zaangażowanie i wytrwałość. W swojej pracy wykorzystał wszelkie dostępne mu opracowania, artykuły i materiały archiwalne zgromadzone w krakowskich archiwach: Narodowym, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Komisji Historycznej ZHP Chorągwi Krakowskiej. Cenne źródło informacji stanowiły ustne relacje osób będących w tym okresie instruktorami i harcerzami. Dzięki dociekliwości dh. Michała jego praca może stanowić podstawę do dalszych badań nad dziejami podgórskiego harcerstwa.

Hm. Janusz Wojtycza przypomniał, że praca dh. Michała Łesyka jest kolejnym opracowaniem o dziejach Hufca Harcerzy Kraków Podgórze, które ukazało się drukiem jako publikacja Komisji Historycznej ZHP Chorągwi Krakowskiej (wcześniej ukazała się publikacja dh. Piotra Grochowskiego dot. okresu 1922 – 1939). Następnie zaprezentował obecnym, wydane w roku 2006, opracowanie Kazimierza Jarzembowskiego i Ludmiły Kuprianowicz „Harcmistrzynie i Harcmistrze ZHP mianowani w latach 1920 – 1949”. Przedstawił koncepcję opracowania wykazu harcmistrzyń i harcmistrzy ZHP mianowanych w latach 1957 – 1975 i zwrócił się z apelem o włączenie się w prace zespołu który przygotowuje niezbędne dane.

Swoistą formę uznania dla dh. Michała Łesyka stanowiły piosenka, (nie harcerskie) serdeczne brawa, czerwona róża i okolicznościowy adres z podpisami uczestników zbiórki, które w imieniu członków Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków Podgórze i Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie wręczył prowadzący hm. Jerzy Klinik.

W trakcie naszego spotkania nie brakło oczywiście piosenek skautowych, harcerskich, żołnierskich, zuchowego pląsu i wielu innych śpiewanych w latach 1945 – 1950 – piosenek śpiewanych gromkim chórem przez całą salę aż do zawiązania kręgu kończącego każdą zbiórkę. Brzmiały one radośnie i donośnie w czym wiodącą rolę pełnił zespół w składzie: pwd. Katarzyna Hrynkiewicz – fortepian, hm. Marcin Kowalik – gitara, pwd. Bogusława Spólnik. Tradycyjnie też uczestnicy kominka otrzymali okolicznościowy śpiewniczek: „I iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami” – w sumie zaśpiewaliśmy wspólnie 20 piosenek.
Kończąc kominek hm. Jerzy Klinik serdecznie podziękował za współpracę w jego przygotowaniu zespołowi organizacyjnemu w składzie: hm. Michał Łesyk, hm. Andrzej Gaczorek, hm. Wiesław Wójcik, hm. Magdalena Migacz, pwd. Katarzyna Hrynkiewicz, hm. Marcin Kowalik, phm. Bogusława Spólnik oraz Komendzie Hufca Kraków – Podgórze i Dyrekcji Domu Kultury Podgórze. Należy również podziękować serdecznie hm. Jackowi Kucharskiemu za zaprezentowanie kilku „perełek” ze swoich jakże bogatych zbiorów pamiątek harcerskich m.in. kroniki V Hufca Harcerek Borek Fałęcki z lat 1945 – 1949, kalendarzyka harcerskiego z roku 1948, śpiewników, opracowań metodycznych dla drużyn zuchowych i harcerskich.

Tradycyjnie też zakończono kominek – na drewnianych schodach prowadzących na piętro budynku Domu Kultury Podgórze wykonano wspólne zdjęcie jego uczestników.
Była to kolejna udana zbiórka naszego kręgu.

19. V Spotkanie z Piosenką.

„Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht ?
Gdzie ta koja wymarzona w snach ?

Tradycyjnie już spotkanie odbyło się w gościnnym Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza”. Odbyło się ono 9 marca 2016 roku (środa). Tym razem, na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia i druha hm. Jarosława Balona, zebrali się miłośnicy piosenki żeglarskiej. Zebranych powitał V-ce Prezes SPH hm. Stanisław Piasecki, symboliczny kominek rozpaliły: Dyrektor MDK pani Aleksandr Grodecka oraz druhna hm. Magdalena Migacz.

„W DALEKIM PORCIE - Piosenki wodniackie” to tytuł przygotowanego przez druha Jarka śpiewniczka zawierającego 37 piosenek. Wiele z nich było mniej znanych. Śpiewaliśmy pod kierunkiem znakomitych gitarzystów i śpiewaków Jarosław Balona ( niebieska gitara) i Tomasza Mokrego. To dzięki Nim spotkanie z każdą chwilą „nabierało rozpędu”. Część piosenek śpiewali wszyscy, ale niektóre były wykonywane tylko przez jednego z gitarzystów. Ich świetne głosy wprowadzały świetny klimat piosenki żeglarskiej. Ciekawe i dowcipne komentarze, krótkie wspomnienia, i wyświetlane na ekranie zdjęcia żaglówek, jachtów, żaglowców, statków, okrętów oraz sentencji i żarcików były doskonałym dopełnieniem atmosfery spotkania. Uczestnikami tego spotkania byli: Jarosław Balon, Tomasz Mokry, Stanisław Piasecki, Magdalena Migacz, Aleksandra Grodecka, Bożena Kasprzycka, Jerzy Klinik, Krystyna Wywiał, Władysław Dobosz, Aleksandra Staszewska, Andrzej Gaczorek, Anna Tomal, Bogusław Wyłupek, Wiesława Mazur-Tobiasz, Anna Pająk –Drej, Sławomir Michalski, Wiesław Wójcik. Zaśpiewaliśmy a czasem wysłuchaliśmy wiele uroczych i nastrojowych piosenek, m.in.: Samotna Fregata, Przechyły, Sześć błota stóp, Gdzie ta keja, Morskie opowieści, Rzeki to idące drogi, Tratwa blues, Szanta dziewicy, Tawerna „Pod pijaną zgrają”, Stara Maui, Pieśń wielorybników, Dziesięć w skali Beauforta, Pożegnanie Liwerpoolu, Shenandoah, Hiszpańske dziewczyny, Historia jednej znajomości, Dziki włóczęga, Tańcowanie, Pacyfik, Żegluj, 24 lutego (Bijatyka), Szanta oliwska, Nowa Szkocja, Timeraire, Maringo, Halaba-luby-ley, Emma, Pożegnalny ton.

Po ostatniej piosence, hm. Stanisław Piasecki podziękował za przygotowanie i przeprowadzenie spotkanie hm. Jarosławowi Balonowi i Tomaszowi Mokremu , pani Dyrektor Aleksandrze Grodeckiej za umożliwienie przeprowadzenia spotkania w MDK, hm. Wiesławowi Wójcikowi i hm. Jerzemu Klinikowi za przygotowanie prezentacji i wszystkim za bardzo aktywny udział w spotkaniu. Należy się zgodzić z druhem Jarosławem że, po dzisiejszym, podczas następnego spotkania z piosenką żeglarską, za jakieś pięć lat, będzie nam o wiele łatwiej. Później pożegnanie w kręgu i do zobaczenia na następnym spotkaniu z piosenką – za rok.

20. Akcja Stanica

Zarząd Stowarzyszenia czynił bardzo intensywne starania związane z lokalizacją nad przyszłym Zbiornikiem „Świnna Poręba” w Gminie Mucharz Ośrodka Szkoleniowego SPH. Między innymi:
- w czerwcu 2010 roku został wykonany kosztorys „Budowy zespołu budynków Ośrodka Szkoleniowego SPH w Brańkówce, Gmina Mucharz wraz z infrastrukturą zewnętrzną” .
- w lutym 2011 roku została wykonana przez Pracownię Architektoniczną Igor Pacanowski & Beata Pacanowska całościowa koncepcja Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia (Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów – Pracownia wykonała koncepcję społecznie).
- i najważniejsza sprawa ,która blokowała nasze kolejne działania został zatwierdzony” Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz” (ogłoszony 21.12.2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego).

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia czyni starania o załatwienia spraw formalnych związanych z przekazaniem terenu oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji.

21. Sprawy Socjalne

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą została Druhna hm Krystyna Wywiał.
Równocześnie informujemy, że, w roku ubiegłym została wypłacona jedna zapomoga finansowa, na kwotę 500,- zł (słownie: pięćset zł).

22. Strona Internetowa

Zarząd SPH informuje, że od dnia 1 lutego 2010 roku jest aktywna STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony: www.sph-krakow.pl
Na stronie umieszczane są m. Inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH , ważne ogłoszenia oraz informacje o zrealizowanych zadaniach. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony i częste jej odwiedzanie.

Zarząd Stowarzyszenia monitoruje zainteresowanie naszą stroną internetową poprzez Google Analytics ilość wejść na stronę, ilość użytkowników z niej korzystających, ilość odsłon itp.). Mamy użytkowników z kilkudziesięciu Państw, w tym z: Australii, Brazylii, Kanady, Nigerii, Pakistanu, Senegalu, Stanów Zjednoczonych i Turcji.

Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia; e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23. Finanse Stowarzyszenia

a) granty
Stowarzyszenie mimo usilnych starań i złożenia stosownych wniosków nie otrzymało w roku 2015 żadnych grantów
Rok 2009 – 11.200,- zł
Urząd Wojewody Województwa Małopolskiego ; termin: 02.02 – 31.12. 2009; „Wzajemnie potrzebni – seniorzy młodym, młodzi seniorom”
Rok 2011 – 7.875,- zł
Urząd Wojewody Województwa Małopolskiego; termin: 01.10 – 31.12.2011; „Aktywizacja seniorów …”
Rok 2012 – 14.000,- zł
Urząd Marszałka Województwa Małopolskiego; termin: 01.06 – 30.11.2012; „Aktywny i kompetentny Senior”

b) składki członkowskie

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kwota (zł) 2580 3230 2940 3670 5620 5290

001

Wpływy ze składek członkowskich w latach 2010 – 2015

W bieżącym roku „ściągalność” składek członkowskich jest zbliżona do poprzedniego roku (spadek o 5,88 %). Według zestawienia przygotowanego przez Druhnę hm Krystynę Wywiał (Skarbnik SPH ) na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu składek na konto Stowarzyszenia wpłynął kwota 5.290,- zł.
Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).
PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937
W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne co do wysokości składki, ale trzeba je opłacać. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu naszego Stowarzyszenia.

c) wpływy z 1%
Jak co roku zwracamy się do członków SPH z gorącą prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2015 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia, oraz zachęcili swoje Rodziny, Przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej statutowej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym. Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia i dzięki nim mieliśmy większą możliwość wspierania zarówno działalności harcerskiej jak i (w losowych przypadkach) byłych instruktorów.

Poniżej podajemy wykaz wpływów z 1% w latach 2007 - 2015.

Rok  2007  2008  2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kwota (zł) 3223,57 4219,50 5417,00 5954,70 6386,50 5126,90 5510,60 4636,30 4253,10

002

Wpływy pozyskiwane z 1% odpisu od podatku w latach 2010 – 2015

W stosunku do roku 2014 spadek wpłat z tytułu 1% za rok 2015 wynosi 8,27 %

d) Wydatki

Koszty ogółem

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kwota (zł) 27710,26 43847,80 51573,79 46343,86 46433,18 59263,09

003

Koszty działalności statutowej w latach 2010 - 2015

e) Pomoc finansowa dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskie ZHP:

Od samego początku działalności Stowarzyszenia jednym z najważniejszych zadań kolejnych Zarządów było zapewnienie pomocy materialnej i finansowej dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskiej ZHP (Komendy Chorągwi, poszczególnych Hufców czy też Drużyn). Niestety mimo wielu działań nie udało się pozyskać sponsorów wśród osób fizycznych czy też prawnych. W ostatnich latach Zarząd Stowarzyszenia przyjął zasadę, że składki wpłacone przez członków SPH przekazywane są w większości na działalność statutową jednostkom organizacyjnym Chorągwi Krakowskiej ZHP. Są to kwoty ok. 3.500,- zł rocznie.

Jednocześnie uważamy, że problem dofinansowania Związku Harcerstwa Polskiego powinien być rozwiązany na szczeblu centralnym poprzez dotacje z budżetu Państwa. Miała te sprawy uregulować tzw. Ustawa o Harcerstwie, ale na dzień dzisiejszy skończyło się tylko na zapowiedziach jej wprowadzenia.

Rok 2011 2012 2013 2014 2015
Kwota (zł) 3.360,00 3.799,36 3.500,00 1.666,70 3.333,40

004

Pomoc finansowa dla Chorągwi Krakowskiej ZHP w latach 2011 - 2014

Rok 2011 – 3.360,- zł
Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; darowizna na działalność statutową – 1.860,- zł
Rok 2012 – 3.799,36 zł
Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; zakup książki „Harcerski Szlak” – 1599,36,- zł ; dotacja na remont spalonej Harcówki – 500,- zł; opłacenie składki w KOZŻ – 200,- zł
Rok 2013 – 3.500,- zł
Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; darowizna na działalność statutową – 1.000,- zł; dotacja na wydania pracy dyplomowej Druha phm Michała Łesyka: „Hufiec Harcerzy Kraków-Podgórze w latach 1945-1949” – 1000,- zł
Rok 2014 - 1.666,70 zł
Nagroda dla Hufcowego Roku – 1.666,70 zł ; ujęta w preliminarzu nagroda dla Drużynowego Roku w wysokości 1.666,70 zł została wypłacona w styczniu 2015 roku.
Rok 2015 – 3333,40 zł
Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP
Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP

24. Członkowie Stowarzyszenia (stan na dzień 19.03.2016 r.)

a) Członkowie Zwyczajni
Stowarzyszenie liczy 230 Osób ( w tym 23 Osoby z Nowotarskiego Koła SPH)
W ciągu roku (03.2015 - 03.2016) nastąpił wzrost ilościowy o 13 osób – stanowi to wzrost o 5,99 %.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
77 128 154 165 174 196 217 230

005

Rozwój ilościowy członków Stowarzyszenia w latach 2009 – 2016 ( wg. stanów na koniec marca danego roku).

b) Członkowie Honorowi
1. prof. Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa ) – od 18.03.2010 r.
2. mgr inż. Tadeusz Trzmiel (I V-ce Prezydent Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
3. mgr Wacław Wądolny (Wójt Gminy Mucharz) – od 18.03.2010 r.

c) Członkowie Wspierający
1. Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o. ; Prezes Zarządu, mgr Andrzej Krzyworzeka – od 03.09.2009 r.
2. Firma „HYMATIK” ; Właściciel Pan Jacek Małota – od 07.01.2010 r.
3. Firma „RUSTYKAL” ; Właściciel Pan Andrzej Marcińczyk – od 04.03.2011 r.

25. Akcja „LOKAL”

Zarząd SPH informuje, że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój nr 200, i jest czynne w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00. Kierownikiem Biura jest Sekretarz Zarządu SPH Druhna hm Magdalena Migacz. Zapraszamy.

26. Podsumowanie

Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o Plan Pracy Zarządu SPH w Krakowie na rok 2015/2016, który został opracowany na podstawie Założeń Programowo-Organizacyjnych na lata 2014-2017, i zatwierdzonym przez Walne Zebranie w dn. 29.03.2014r z uwzględnieniem zadań wynikających z uchwał podjętych na tym zebraniu.
Analizując, na posiedzeniu Zarządu w dniu 02.03.2016 r, realizację planu pracy w okresie sprawozdawczym, działania lub efekty działań podzielono na dwie grupy. Do tych które należy ocenić bardzo pozytywnie, lub pozytywnie zaliczono :

zrealizowanie odbywających się cyklicznie imprez Stowarzyszenia:
bardzo dobrze przygotowana i przeprowadzona Akcja Jubilat, tradycyjnie w Forcie Olszanica,
nieodpłatne zrealizowanie kursów na stopień żeglarza Jachtowego w Krakowie i Świnnej Porębie,
Zorganizowanie, głównie dla uczestników kursów, obozu żeglarskiego na Mazurach
zorganizowanie dla członków Stowarzyszenia IV obozu zagranicznego w Chorwacji oraz spotkania poobozowego uczestników,
bardzo udana, pod każdym względem, V Wycieczka SPH do Chochołowa, a szczególnie biorąc pod uwagę aktywność turystyczną uczestników,
większa niż w roku ubiegłym ilość osób które wzięły udział w Zabawie Andrzejkowej,
kontynuowanie wprowadzonych na stałe do programu:
Marszu Niepodległości
Wieczoru piosenki harcerskiej,
zorganizowanie w Krakowskim Przedsiębiorstwie Turystyczno - Hotelarskim „Krakus”, jak zwykle na bardzo wysokim poziomie : Świątecznego Spotkania Zarządu Stowarzyszenia w rozszerzonym składzie,
bardzo dobra współpraca z nowo wybranymi władzami Chorągwi Krakowskiej ZHP,
ufundowanie i wręczenie po raz XI nagrody im. Druha hm. Zdzisława Trylskiego w kategorii DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI, tym razem roku 2015, dla instruktora wybranego przez Kapitułę powołaną decyzja Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej,
ufundowanie i wręczenie, po raz III, nagrody im. Druha hm. Stanisława Spólnika dla KOMENDANTA HUFCA, tym razem roku 2015, wybranego przez Kapitułę powołaną decyzją Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej,
kontynuację bardzo owocnej współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Dom Harcerza przy ul Reymonta 18,
zakwalifikowanie się do półfinału XI edycji Konkursu „Kryształy Soli”; nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych działających w Małopolsce,
zorganizowanie dla członków Stowarzyszenia Rejsu Morskiego po Morzu Bałtyckim,
wzrost ilości członków,
pozyskanie kolejnych odznaczenia i wyróżnień dla członków Stowarzyszenia,
przekazanie zapomogi w ramach pomocy socjalnej dla członków SPH ,
dalszy wzrost ilości osób zaangażowanych w realizację zadań Stowarzyszenia,
bardzo dobrze funkcjonującą stronę internetową, zawierającą wyczerpujące informacje o działalności SPH,
wykonane materiały reklamowe Stowarzyszenia – kalendarze ścienne, kalendarze trójdzielne, ulotki reklamowe

Natomiast negatywnie należy ocenić barak oczekiwanych efektów w następujących działaniach:
w dalszym ciągu nie udało się pozyskać kolejnych członków wspierających,
odczuwalny spadek ilości środków pozyskiwanych z 1% odpisu od podatku dochodowego,
zbyt mała jest ilość osób wpłacających składkę członkowską,
mimo starań -brak grantu na przeprowadzenie kursów komputerowych,
zbyt mały, w stosunku do oczekiwań, wzrost ilości osób biorących udział w imprezach Stowarzyszenia.

Oceniając bardzo pozytywnie wzrost ilości osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia, należy kontynuować działania w tym kierunku, podejmując równocześnie bardziej zdecydowane działania zapewniające większy udział członków Stowarzyszenia w jego najważniejszych imprezach.

Biorąc pod uwagę realizację zaplanowanych działań, ich ilość i różnorodność oraz ich poziom organizacyjny, należy wysoko ocenić działalność Stowarzyszenia.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres marzec 2015 – marzec 2016 zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 17 lutego 2016 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa W Krakowie

Kraków, marzec 2016 roku.

Opracowanie: hm. Stanisław Piasecki