STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W KRAKOWIE

31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax (12/633 33 57)
Organizacja Pożytku Publicznego

NIP: 676-21-64-200 ; REGON: 357196831; KRS nr 0000114184)

Sprawozdanie merytoryczne z działalnosci za okres 29.03.2014 – 28.03.2015

Kraków, marzec 2015 roku

Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 1. Nazwa, siedziba i adres
  Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
  31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
  tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40
  Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
  30-059 Kraków, ul. Reymonta 18
 2. Data wpisu:
  03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń
  (Ns. Rej. St. 39/00)
  25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
  16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994
 3. NIP: 676-21-64-200
 4. REGON: 357196831
 5. KRS nr: 0000114184

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie za okres 29.03.2014 – 28.03.2015

Dnia 28 marca 2014 roku odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w trakcie którego, dokonano wyboru członków Władz Stowarzyszenia, które w dniu ukonstytuowały się i pracowały w niezmienionych składach podanych poniżej:

Zarząd :

 • hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes
 • hm Stanisław Piasecki - I V-ce Prezes
 • hm Wiesław Wójcik - II V-ce Prezes
 • hm Magdalena Migacz - Sekretarz
 • hm Paweł Grabka - Członek
 • hm Aleksandra Grodecka - Członek
 • hm Krystyna Wywiał - Skarbnik
 • hm Jerzy Klinik - Członek

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń roboczych Zarządu (9.04, 21.05, 18.06, 19.09, 15.10, 19.11, 17.12 w 2014 roku oraz 21.01, 18.02, 18.03. w 2015 roku). Odbyły się one w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 w Krakowie. W dniu 18.12.2014 roku, miało miejsce uroczyste, świąteczno – noworoczne posiedzenie Zarządu, tradycyjnie, w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH, jak zwykle, dzięki uprzejmości Druha hm. Andrzeja Krzyworzeki, w Hotelu „KRAKUS”.

W zasadzie we wszystkich posiedzeniach Zarządu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej; w tym Przewodniczący, Druh hm. Władysław Pancerz lub jego Z-ca, Druh hm. Tadeusz Prokopiuk.

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

 • hm Władysław Pancerz – Przewodniczący
 • hm Tadeusz Prokopiuk - V-ce Przewodniczący
 • hm Ferdynand Nawratil - V-ce Przewodniczący
 • hm Andrzej Gaczorek - Członek
 • hm Ryszard Korski - Członek

Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

1. VI Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia

W piękny, słoneczny dzień, 29 marca 2014r., w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się VI Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie członków SPH. O godzinie 11:00, na rozpoczęcie zebrania, zaśpiewano Hymn Związku Harcerstwa Polskiego.

Następnie, Prezes Stowarzyszenia , hm. Danuta Noszka - Leśniewska powitała wszystkich obecnych. A szczególnie serdecznie: Wiceprezydenta Miasta Krakowa a zarazem Członka Honorowego SPH Pana Tadeusza Trzmiela, Przewodniczącego Rady ZHP Chorągwi Krakowskiej Druha hm. Bogdana Nowaka, Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej Druha hm. Pawła Grabkę, Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Rewizyjnej a zarazem członka RN ZHP - Druha hm. Henryka Chrobaka, członków naszego stowarzyszenia-profesorów krakowskich uczelni Druha hm. Adama Jelonka i Druha hm. Andrzeja Zięblińskiego, Kanclerza WSzZiB w Krakowie - Druha hm. Bogdana Makarego, byłych Komendantów Chorągwi i Hufców oraz członka Komendy Chorągwi Druhnę hm. Annę Nowak. Przewodniczącym Zebrania został, jednogłośnie, wybrany Druh hm. Andrzej Krzyworzeka. Obiecał sprawne i rzetelne przeprowadzenie obrad. Na wstępie zgodnie z Jego propozycją zebrani symboliczną minutą ciszy uczcili pamięć Druhen i Druhów z Krakowskiej Chorągwi ZHP, którzy w czasie ostatniej kadencji odeszli na „Wieczną Wartę”. Przewodniczący krótko przypomniał sylwetki wielce zasłużonych dla harcerestwa: hm. Stanisława Spólnika, hm Stanisława Mandeckiego, hm. Zdzisława Łyczko, hm. Anny Szeligi - Zachorskiej, hm. Krzysztofa Bastera, hm. Ryszarda Stefańskiego, hm. Pawła Raja, hm Wojciecha Bąka, hm. Anny Zaleskiej, hm. Franciszka Dębskiego oraz 14 letniego Bartka Świdra - 14 letniego harcerza z Hufca Krzeszowice, który zginął tragicznie.

Później Przewodniczący przeczytał, skierowany do uczestników zebrania, okolicznościowy adres Druhny hm. Małgorzaty Sinicy – Naczelnika ZHP.

Następnie zostały wręczone wyróżnienia kolejnej grupie zasłużonych członków Stowarzyszenia. Odznakę Prezydenta Miasta Krakowa, Honoris Gratia, z rąk Wiceprezydenta - Pana Tadeusza Trzmiela odebrał Druh hm. Zbigniew Jaglarz, założyciel i wieloletni Komendant Szczepu „Gwieździstego” ZHP w Prokocimiu, działający na rzecz dzieci i młodzieży ponad 50 lat.

Chwilę później przekazał specjalne podziękowania Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego za „ … pełne oddania zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz krakowskiego środowiska harcerskiego …” : Prezesowi Stowarzyszenia hm. Danucie Noszce –Leśniewskiej wraz z pięknie wydaną księgą zlimitowanej serii, a następnie wręczył listy gratulacyjne Wiceprezesom - hm. Stanisławowi Piaseckiemu i hm. Wiesławowi Wójcikowi, Sekretarzowi - hm. Magdalenie Migacz, Skarbnikowi - hm. Krystynie Wywiał, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej -hm. Władysławowi Pancerzowi, Z-cy Przewodniczącego KR - hm. Tadeuszowi Prokopiukowi.

Z kolei Prezes SPH Druhna hm. Danuta Noszka - Leśniewska wręczyła wyróżnienia SPH które otrzymali Dh, Dh:

 • Tytuł i Sygnet Kawalera Stowarzyszenia – „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ORAZ STOWARZYSZENIA I DŁUGOLETNIĄ, AKTYWNĄ PRACĘ PRZY REALIZACJI JEGO ZADAŃ STATUTOWYCH „
  hm. TADEUSZ PROKOPIUK oraz hm. ANDRZEJ KRZYWORZEKA
 • Medale „Za Zasługi dla SPH” - hm. Jarosław Balon, hm. Juliusz Langner, hm. Adam Jelonek, hm. Magdalena Migacz, hm. Maciej Struś, hm. Alicja Szydło, hm. Krystyna Wywiał.
 • Odznaki „Zasłużony dla SPH” – hm. Andrzej Bohosiewicz, hm. Marek Dobosz, hm. Władysław Dobosz, pwd. Paweł Firlit, hm. Andrzej Gaczorek, Pan Marek Kiszka, hm. Małgorzata Komorowska, hm. Jerzy Kujawski, hm. Tadeusz Kubas, Pan Mieczysław Noworyta, hm. Anna Tarnawska

Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm. Paweł Grabka serdecznie podziękował Druhnie hm. Danucie Noszce - Leśniewskiej za wieloletnią, korzystną dla krakowskiego harcerstwa, współpracę pomiędzy Komendą Chorągwi a Stowarzyszeniem i przekazał Jej okolicznościowy adres.

Następnie zatwierdzono porządek obrad i została wybrana Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: hm. Stanisław Piasecki jako jej Przewodniczący oraz hm. Małgorzata Komorowska i hm. Wiesław Wójcik. Wiceprezes ustępującego Zarządu hm. Stanisław Piasecki, w oparciu o przygotowaną przez siebie prezentację komputerową przedstawił sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia w roku 2013.

Przypomniał że Walne Zebrania w latach 2013 i 2012 pozytywnie skwitowały działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej za poprzednie lata mijającej kadencji.

Przewodniczący hm. Władysław Pancerz odczytał Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierające pozytywną ocenę działalności Zarządu i Stowarzyszenia w minionej kadencji. Na zakończenie swojego wystąpienia przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres VI kadencji ( marzec 2011 – marzec 2014). W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. Również jednogłośnie została przyjęta zgłoszona przez ustępujący Zarząd, propozycja ilościowego i osobowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie zadecydowało aby w VII kadencji w skład Zarządu wchodziło w dalszym ciągu 8 osób a skład Komisji Rewizyjnej zwiększyć z 3 do 5 osób. Decyzją Walnego Zebrania, na VII kadencję w skład władz Stowarzyszenia zostali wybrani Dh. Dh.:

 1. Zarząd: Danuta Noszka – Leśniewska, Aleksandra Grodecka, Magdalena Migacz, Krystyna Wywiał, Paweł Grabka, Jerzy Klinik, Stanisław Piasecki, Wiesław Wójcik,
 2. Komisja Rewizyjna: Władysław Pancerz, Tadeusz Prokopiuk, Ryszard Korski, Ferdynand Nawratil, Andrzej Gaczorek.

Następnie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił propozycję Uchwały Programowej Stowarzyszenia na lata 2014-2017. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Przedstawiciele Zarządu serdecznie podziękowali Druhnie hm. Danucie Noszce – Leśniewskiej za wspaniałe kierowanie pracą Stowarzyszenia przez dwie ostatnie trzyletnie kadencje. Wyrazem uznania był również okazały kosz pięknych czerwono-herbacianych róż.

Przewodniczący zebrania Druh hm. Andrzej Krzyworzeka złożył nowo wybranym członkom władz serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz Seniorów i harcerzy ZHP Chorągwi Krakowskiej. Druh hm. Tadeusz Prokopiuk przypomniał, że zgodnie ze statutem Stowarzyszenia nowo wybrane władze Stowarzyszenia powinny w ciągu 2 tygodni ukonstytuować się, najlepiej na wspólnym spotkaniu pod kierunkiem Przewodniczącego zebrania. Propozycja została zaakceptowana a (nieco później) wyznaczono termin spotkania na dzień 9 kwietnia 2014r, o godz. 16:00 w MDK przy ul. Reymonta. Przewodniczący podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do dobrego przygotowania i sprawnego przebiegu zebrania. Spotkanie zakończono zaśpiewaną w kręgu piosenką Bratnie Słowo.

Władze Stowarzyszenia na lata 2014 - 2017

W dniu 9 kwietnia 2014 roku w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18, w Krakowie, odbyło się zebranie konstytucyjne, wybranych przez VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Przybyłych powitał i zebranie poprowadził Druh hm Andrzej Krzyworzeka – Przewodniczący ostatniego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia. Pod kierunkiem Przewodniczącego, na okres VII Kadencji Stowarzyszenia, Władze ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Stowarzyszenia

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Danuta Noszka - Leśniewska Prezes

2

Stanisław Piasecki V-ce Prezes
3 Wiesław Wójcik V-ce Prezes
4 Magdalena Migacz Sekretarz
5 Krystyna Wywiał Skarbnik
6 Paweł Grabka Członek
7 Aleksandra Grodecka Członek
8 Jerzy Klinik Członek

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Władysław Pancerz Przewodniczący
2 Tadeusz Prokopiuk Z-ca Przewodniczącego
3 Ferdynand Nawratil Z-ca Przewodniczącego
4 Andrzej Gaczorek Sekretarz
5 Ryszard Korski Członek

2. Akcja „JUBILAT” 2014r.

Mały jubileusz tej akcji naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie . Spotykamy się już po raz piąty! Za każdym razem aby celebrować znakomite (80+) Postaci instruktorskie z krakowskiego harcerstwa. W tym roku byli to Dh, Dh: hm. Barbara i hm. Zdzisław Pajorowie (Nowa Huta); hm. Marek Kudasiewicz (Krowodrza), phm. Tadeusz Norek i phm. Aleksander Tippe (Podgórze – Krąg „Stara Brać”). Spotkanie, jak wszystkie poprzednie, odbyło się w Forcie Olszanica , filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 w Krakowie. Gospodarzami byli Pani Aleksandra Grodecka, Dyrektor MDK i hm. Zbigniew Sabiński. W sobotę, 21 czerwca br. o godz. 15:15 harcerska piosenka śpiewana przy akompaniamencie i pod kierunkiem hm. Jarosława Balona dała sygnał do rozpoczęcia spotkania. Przybyłych powitała hm. Danuta Noszka - Leśniewska Prezes Stowarzyszenia.

Szczególnie serdecznie zwróciła się do tegorocznych, znakomitych Jubilatów, przedstawicieli byłych władz oświatowych i dyrektorów szkół ponadpodstawowych Krakowa na czele z byłym V-ce Kuratorem Panem mgr Józefem Żuradzkim, byłego Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP hm. Jarosława Balona oraz Gospodarzy - Pani mgr Aleksandry Grodeckiej i hm. Zbigniewa Sabińskiego. Po powitaniu kolejna piosenka, rozpoczynająca prezentacje. Tę część spotkania prowadził hm. Stanisław Piasecki. Rozpoczynając miał przyjemność powitać hm. Janusza Wojtyczę - Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Historycznej. Po krótkim wprowadzeniu przekazał głos hm. Andrzejowi Gaczorkowi, który zapewniał odpowiednie tempo prezentacji i wyświetlając slajdy, czytał zamieszczony na nich tekst.

W pierwszej z nich, przedstawiono postać Druha hm. Marka KUDASIEWICZA, który uzupełniał i wzbogacał ją lekkim dowcipnym komentarzem.

Druh Marek, Chytry Kot, jest z wykształcenia inżynierem ceramikiem. Do ZHP wstąpił w dniu 10 czerwca 1945 roku, w rodzimej Dąbrowie Górniczej, do 83 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerzy im. Jana III Sobieskiego. Później należał do 107 WDH we Włochach k/Warszawy. Z 19 Krakowską Drużyną im. Żwirki i Wigury związany jest nieprzerwanie od roku 1957, kiedy to na polecenie władz harcerskich reaktywuje drużynę w Szkole Podstawowej nr 33 przy ulicy Konarskiego. Drużyna ta przyjęła tradycje 19 Drużyny Harcerzy im. Żwirki i Wigury. Pełnił kolejno funkcje drużynowego, komendanta Szczepu Lotniczego, Z-cy Komendanta Szczepu "Słoneczne Drogi" d/s Programowych, przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego, komendanta Szczepu "Srebrzyste Ptaki", a od roku 1968 Komandora Szczepów Lotniczych im. F. Żwirki i St. Wigury w Krakowie. Niezależnie od działalności w Szczepie aktywnie udzielał się w innych instancjach harcerskich pełniąc funkcje: Kierownika Referatu drużyn męskich młodszych (1959-60) i z-cy Komendanta Hufca (1960-61) w Hufcu Kleparz – Łobzów ; z-cy Komendanta d/s programowych w Hufcu Krowodrza (1977–80) ; kierownika Wydziału Harcerskiego w Komendzie Chorągwi Krakowskiej (1982–85) i inne. Był również członkiem Rady Chorągwi. Szczególnie udzielając się na polu kształcenia młodej kadry instruktorskiej, często wchodził w skład kadry odbywających się kursów, także w ramach działalności krakowskiej Chorągwianej Szkoły Instruktorów. Łącznie przyczynił się do wyszkolenia ok. 950 instruktorów! Dzielił się z innymi swoją ogromną wiedzą i swoimi doświadczeniami nie tylko na obozach, kursach, szkoleniach ale również z instruktorami z całej Polski, poprzez liczne publikacje . Jego cenne dzieła ( wielokrotnie wznawiane) to m.in.: Vadamecum zastępowego, Obrzędowy piec, Kalendarium 70 – lecia harcerstwa, Pożyteczna zima. Jest autorem hymnu 19 KDHL oraz wielu wierszy i tekstów piosenek. Bardzo staranne i systematycznie dokumentował działalność. Z Jego opracowań dowiadujemy się że organizował i brał udział w 55 pobytach obozowych ( stałe 25, zimowiska 15, wędrowne 7, kursy zloty 8), na wielu z nich był komendantem. W Jego szczepie w okresie I 1957 – V 1964 odbyło się łącznie 1570 zbiórek, wycieczek itp., zorganizowanych przez zastępy, drużyny i szczep. Ma ogromne zasługi w popularyzacji lotnictwa, jak sam podkreśla, szczególnie wśród dziewcząt. Ponadto współtworzył metodykę pracy harcerskich drużyn lotniczych i organizował Harcerskie Turnieje Lotnicze. Był delegatem na VI i VII Zjazd ZHP. Organizował odnowę harcerstwa w czasach KIHAM i NHR. Współtworzył ZHP 1918 i ZHR. Zawsze był w czołówce walki o prawdziwe harcerstwo. Reprezentował "19" w Kręgu im. A. Małkowskiego. W sierpniu 1988 roku był w składzie delegacji harcerzy z Polski która po raz pierwszy wzięła udział w IV Światowym Zlocie ZHP poza granicami Kraju w Rising Sun w Stanach Zjednoczonych (w stanie Maryland) . Delegacja harcerzy z Polski, mieszkała w obozie skautowym nad Octoraro Creak.

Zawsze bardzo sumienny i kreatywny w każdym działaniu i w pracy. Pełniąc obowiązki nauczyciela-instruktora w MDK „Dom Harcerza”, dyrektora Ogniska Pracy Pozalekcyjnej przy SP nr 109, dyrektora SP nr 50 - umiejętnie, z pożytkiem dla wychowanków stosował elementy metody harcerskiej. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem i Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Medalem KEN za: popularyzację lotnictwa, zasługi dla Krakowa, Chorągwi Krakowskiej. Na zakończenie ulubiona piosenka Druha Marka , jedna z dwóch pierwszych poznanych na pierwszym obozie – Szturmówka.

Druga prezentacja, komentowana przez hm. Jerzego Kujawskiego, poświęcona Druhnie hm. Barbarze PAJOR i jej Mężowi – hm. Zdzisławowi, który z racji zdrowotnych nie był obecny na spotkaniu. Obydwoje są instruktorami, bardzo zasłużonymi, cenionymi i cieszącymi się dużym uznaniem i autorytetem w krakowskim harcerstwie. Wraz z grupą instruktorów, w latach 1956-57, po reaktywowaniu ZHP, przystąpili do tworzenia harcerstwa w Nowej Hucie. Następnie przez wiele lat prowadzili aktywną działalność instruktorską na tym terenie, przyczyniając się w znacznym stopniu do jego szybkiego rozwoju. Z racji zamiłowań zawodowych, pielęgniarka i lekarz, wielokrotnie podczas Akcji Letnich , podczas Zlotu 70 lecia Harcerstwa na krakowskich Błoniach oraz Zlotu 75 lecia Harcerstwa w Nowej Hucie, zapewniali opiekę medyczną. Mają ogromne zasługi w propagowaniu wśród dzieci i młodzieży zasad higieny i zdrowego trybu życia. Prowadzili znaną w hufcu Nowa Huta Akcję Polowy Instytut dr Badanki oraz wiele akcji honorowego krwiodawstwa. Uczestniczyli w przygotowaniu i w pracy Białej Służby podczas pielgrzymek papieskich. Są Instruktorami Seniorami od 1986r. Otrzymali Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Są małżeństwem już blisko 60 lat.

Druhna hm. Barbara Pajor: z zawodu i zamiłowania pielęgniarka, pracowała na terenie Nowej Huty. Najpierw jako w przychodni lekarskiej a następnie przez kilkanaście lat jako Przełożona Pielęgniarek w Centralnej Przychodni Kombinatu Hutniczego. Działalność harcerską rozpoczęła jesienią 1944 roku, w działających w konspiracji, harcerskich Szarych Szeregach. Przez dłuższy czas, również po wojnie, należała do Krakowskiej 1, działającej przy Gimnazjum ‘Wandy” na Oleandrach. W Latach 1947-48 była drużynową 68 KDH u Norbertanek. W tym czasie pełniła również funkcję zastępcy Komendanta Hufca. Później działała w Komendzie Hufca Nowa Huta, m.in. w Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich i Sądzie Harcerskim. Za udział w szkoleniu instruktorów otrzymała Honorową Odznakę ChSI Za wybitne osiągnięcia w kształceniu. W latach 1975-81 działała w Szczepie Czerwone Maki przy SP nr 91 a później na terenie tej szkoły prowadziła Koło Przyjaciół Harcerstwa i pracowała w Komitecie Rodzicielskim. W roku 1962 brała udział w słynnej akcji Spisz. Później była wiele razy współorganizatorką obozów stałych, wędrownych, w tym również zagranicznych, oraz zimowisk. Pełniła na nich najczęściej funkcję pielęgniarki. Za aktywną wieloletnią działalność otrzymała m.in.: Krzyż Armii Krajowej, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Za Zasługi dla ZHP, Brązową Odznakę Budowniczy Nowej Huty, Odznakę 50 lecia Hufca Nowa Huta. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Dla Druhny Barbary zaśpiewaliśmy Jej ulubioną piosenkę - Harcerski Krzyż.

Druh hm. Zdzisław Pajor: z zawodu lekarz pediatra i psychiatra. Zuchom i harcerzom w Nowej Hucie przez wiele lat znany jako Dr Badanko. W lutym 1945r wstąpił do 9 KDH im. Dionizego Czachowskiego. Do roku 1949 uczestniczył w 8 obozach stałych lub zimowiskach oraz zaliczył kurs łączności.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Nowej Hucie. Najpierw jako lekarz pediatra w Szpitalu im. St. Żeromskiego i równocześnie poradni ( 1955-63). Następnie pracował na Akademii Medycznej jako psychiatra dziecięcy a po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, przez 35 lat, jako lekarz psychiatra. Równocześnie organizował szkoły pielęgniarek i pracował w nich: w Nowej Hucie ( 32 lata) i w Krakowie przy ul. Michałowskiego (10 lat).W między czasie pełnił, kolejno, funkcję Kierownika wielu specjalistycznych zakładów pielęgniarskich. Tworzył Wydział Pielęgniarski na AM ( później Wydział Ochrony Zdrowia). Za osiągnięcia w tej dziedzinie został wyróżniony Honorową Odznaką Za zasługi dla Rozwoju Pielęgniarstwa. Następnie był Adiunktem w Klinice Psychiatrycznej. A przed odejściem na zasłużoną emeryturę pracował jako starszy Wykładowca Collegium Medicum UJ. W dowód uznania za wieloletnią ofiarną pracę i osiągnięcia, był wielokrotnie wyróżniany i otrzymał Odznakę Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia.

Był bardzo aktywy w harcerstwie. Działał w Szczepie Czerwone Maki m.in. jako z-ca komendanta, oraz hufcu m.in. jako Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich. Począwszy od Akcji SPISZ ( 1962r) wielokrotnie był lekarzem na obozach i zimowiskach, zlotach itp. Odznaczony i wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Złotą Odznaką Budowniczy Nowej Huty, Odznaką 50 lecia Hufca Nowa Huta. „ Wiesz ty co mój kochany” to, oprócz twórczości obozowej, ulubiona piosenka Dh Zdzisława.

W trzeciej prezentacji przedstawiono postać Druha phm. Aleksandra TIPPE.

Wykształcenie: mgr Wydziału Historyczno – Filozoficznego (Muzykologia) Uniwersytet Jagielloński

 1. praca zawodowa, m.in. :
  Z-ca Dyrektora Okręgowego Ośrodka Pedagogicznego w Krakowie(1965-69), Kierownik sekcji kursowej i dokumentacji pedagogicznej(1965-86), Starszy Wizytator Szkół Artystycznych przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta Krakowa(1969-77), Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie(1977-91)
 2. szlak harcerski:
  1945-1949 harcerz, zastępowy w I Pg DH-y im. płk Dionizego Czachowskiego przy IV Gimnazjum ( później IVLO) przy ul. Zamojskiego,
  1947-1949 członek Kręgu Instruktorów Zuchowych przy Męskiej Komendzie Chorągwi Krakowskiej, przyboczny druha phm. Edwarda Poradisza,
  1947-1949 drużynowy 2 MGZ w Hufcu ZHP Kraków – Podgórze, w tym czasie szkoli się w prowadzonym przez ŚP. Druha Franciszka Dębskiego chorągwianym kręgu instruktorów zuchowych,
  1956-1958 po reaktywowani harcerstwa dalej pełni funkcję drużynowego 2 MGZ - w Hufcu ZHP Kraków - Podgórze,
  1981- nadal członek, przyboczny w Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”
 3. odznaczenia i nagrody
  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Złota i Srebrna Odznaka Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Złota Odznaka Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Odznaka Za Zasługi dla Bojowników o Wolność i Demokrację, Dyplom Uznania 600-lecia Kleparza, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II stopnia - dwukrotnie, Nagroda Ministra Kultury i Sztuki - dwukrotnie, Nagroda Dyrektora Centrum Młodzieży za 50 lat pracy pedagogicznej. Ulubioną piosenką Druha Aleksandra Po całej Polsce zakończyła się ostatnia prezentacja.

Po zakończeniu każdej z prezentacji, Druhna Prezes wręczała Jubilatowi pamiątkowy dyplom od Stowarzyszenia.

Bardzo żałowaliśmy, że również ze względów zdrowotnych w spotkaniu nie mógł wziąć udziału Druh phm. Tadeusz Norek:

 1. praca zawodowa:
  nauczyciel - Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie; naczelnik - Zarządu Kuratorium Oświaty i Wychowania Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Województwa Krakowskiego; dyrektor- Zarządu Kuratorium Oświaty i Wychowania Ekonomiczno Administracyjnego Szkół województwa krakowskiego.
 2. szlak harcerski
  1937-39 zuch w Gromadzie Wilczków Borkowskich (drużynowy Henryk Sroka),
  1945-49 harcerz, zastępowy, przyboczny w XI Pg DH-y im. Zawiszy Czarnego,
  1947-54 członek Zastępu Wodnego „Orły” (w latach 1949-1954 kontynuowali  konspiracyjnie działalność harcerską w ramach Ligi Morskiej)
  1956-59 drużynowy – reaktywował 11 Pg DH-y im. Zawiszy Czarnego w Borku Fałęckim
  Był komendantem i organizatorem kilku harcerskich obozów stałych pod namiotami.
  od 1981 jest przybocznym w Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”
 3. odznaczenia i wyróżnienia:
  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Za Zasługi RP, Srebrny Krzyż Za Zasługi RP, Brązowy Krzyż Za Zasługi RP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznak Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej i Sportu

Po obejrzeniu prezentacji, pojawiła się refleksja że przecież każdy z Jubilatów swoją postawą i działalnością przez ponad pół wieku na rzecz innych, znakomicie wcielał w życie ideę wyrażoną hm. Aleksandra Kamińskiego: „ Nie w tym jest wart człowiek, co przemyślał i co przeżył, ale co zrobił dobrego na świecie. Bądźmy dzielni na co dzień. Dzielność jest fundamentem charakteru”.

Po zakończeniu prezentacji, Pan mgr Józef Żuradzki przekazał zebranym serdeczne pozdrowienia i podziękowania, od zaproszonych na spotkanie a nieobecnych z ważnych powodów, przedstawicieli byłych władz oświatowych i dyrektorów szkół ponadpodstawowych Krakowa.

Z kolei Druh hm. Marek Dobosz przedstawił szczegółową informację o zaawansowaniu oraz przedstawił harmonogram planowanych działań związanych z powstaniem w Krakowie, na terenie Fortu nr 52 „Jugowice” vel „Łapianka” przy ul. Fortecznej 28, Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. W latach 2009-11 ZBK w Krakowie prowadził prace przygotowawcze. W 2011r. – ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej MiCRH na nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 wraz z projektem zagospodarowania jego otoczenia. W 2013r. - Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przekazał, przyznaną przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotację na wykonanie projektu budowlanego rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej części Fortu. Realizacja zadania obejmuje dwa etapy: przygotowania 2013 – 15 i budowy 2015 – 17. Równocześnie zaapelował o dalsze wspieranie tej inicjatywy. Informacja wywołała duże zainteresowanie i bardzo pozytywny oddźwięk.

Następnie wszyscy wyszli przed fort i ustawili się w kręgu. Gospodarze spotkania: Pani Aleksandra Grodecka i hm. Zbigniew Sabiński oraz hm. Danuta Noszka- Leśniewska, zgodnie z utartym zwyczajem, wręczyli każdemu z Jubilatów „floo” z życzeniami „końskiego zdrowia”. Serdecznych gratulacji dla Jubilatów było wiele. Dyplomy oraz pozdrowienia dla nieobecnych na spotkaniu Druhów, zostały przekazane za pośrednictwem bliskich Im osób. Później zdjęcie zbiorowe … i czuwający nad sprawnym jego przebiegiem Gospodarz spotkania zaprosił uczestników na poczęstunek. Rozmowy w grupach koleżeńskich toczyły się teraz przy grilowannych kiełbaskach i kiszeczkach, chlebie zapiekanym z serem żółtym, sałatkach. Do tego kawa , herbata, zimne napoje i ciasto. A wszystko bardzo smakowite. Było bardzo sympatycznie, a że dopisywała pogoda więc rozmowy i wspomnienia przedłużyły się nieco. To bardzo udane, piąte spotkanie w ramach Akcji Jubilat dobiegło końca.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego przygotowania i przeprowadzenia. W szczególności za opracowanie prezentacji: hm. J. Kucharskiemu, hm. J. Kujawskiemu, hm. W. Wójcikowi; za zabezpieczenia organizacyjne oraz przygotowanie poczęstunku hm. Zbigniewowi Sabińskiemu, hm. W. Górnisiewiczowi, za prowadzenie śpiewu i akompaniament hm. Jarosławowi Balonowi, za prowadzenie prezentacji hm. Andrzejowi Gaczorkowi oraz Pani Agnieszce Gaczorek za sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

3. Rejs „Morze Śródziemne” - czerwiec 2014

Termin: 31 maja do 14 czerwca 2014

Uczestnicy:

 • Kapitan – phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny)
 • I Oficer – Druh Marek Grosse (Żeglarz Jachtowy)
 • II Oficer - Ewa Małota( Sternik Jachtowy)
 • III Oficer – Mariusz Kmiecik
 • IV Oficer – Edmund Latocha ( Żeglarz Jachtowy)

 

 • Załoga:
  I wachta- Elżbieta wrońska, II wachta – Kamil Latocha, III wachta – Leszek Biernacki, IV wachta – Roman Bryndza ( Żeglarz Jachtowy)
 • Jacht:
   s/y „Jagiellonia” typu Opal III, długość kadłuba 1420 cm, głębokość zanurzenia 214 cm, powierzchnia ożaglowania 80,0 m2, budowa: drewno Machoń, 10 osobnych koi, wc z prysznicem, kambuz.
 • Trasa:
  Barcelona – Majorka – Minorka – Korsyka - Livorno . W sumie - 590 mil morskich.

Krótka relacja z rejsu

Jacht s/y „Jagiellonia” należy do Krakowskiego Yacht Clubu. Został wyczarterowany na jeden z etapów rejsu, który obejmował trasę od Barcelony (Hiszpania) do Livorno (Włochy). Czas przepłynięcia dwa tygodnie. W rejsie wzięło udział 9 osób, z czego większość to członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. W drodze do Włoch zawinęliśmy do pięciu portów. Po wypłynięciu z Barcelony, napotkaliśmy na męczącą martwą falę i podczas żeglugi do portu Soller na Majorce uczestnicy rejsu oswajali się z warunkami morskiej żeglugi. Po przybiciu do portu dużą atrakcją dla załogi była wycieczka do miasta Palma, którą odbyliśmy zabytkowym pociągiem. Z pociągu mogliśmy obserwować piękne widoki. Pociąg jechał pomału, najpierw pnąc się serpentynami po zboczach wysokich gór, następnie tunelami przejechał na drugą stronę wyspy do miasta Palma. Do portu Soller zawinął inny polski żaglowiec Pogoria, który mogliśmy podziwiać.

Kolejny etap - to wyspa Minorka i port Ciutadella do którego, po nocnym sztormie, wpłynęliśmy dopiero o świcie. Port, okazał się także uroczym miasteczkiem. Po uzupełnieniu prowiantu na zaplanowany długi etap żeglugi , przewidywaliśmy nawet do czterech dni, wyruszyliśmy w kierunku Korsyki. Po trzech dobach rejsu, z braku wiatru płynęliśmy głównie na silniku, ujrzeliśmy zarysy francuskiej wyspy Korsyka. Wieczorem, już po zmierzchu, wpłynęliśmy do małego portu położonego w głębokiej zatoce Propriano. Podziwialiśmy tam wieczorne i nocne życie turystów, którzy bawią się w licznych lokalach, gdzie rozbrzmiewa wesoła muzyka i leje się wino.

Następnego dnia wyruszyliśmy dalej. Okrążaliśmy Korsykę od strony zachodniej, licząc, i słusznie, na korzystny wiatr. Kolejny port to Calvi na Korsyce. Stare miasto tego portu, dawna twierdza, jest malowniczo usytuowane na wysokim skalistym półwyspie. Tutaj część załogi jachtu skorzystała z kąpieli w morzu na urokliwych plażach, a inni zwiedzali wyspę wynajętym samochodem.

Kolejny a zarazem ostatni etap rejsu, to żegluga do Włoch do poru Livorno, gdzie miała nastąpić wymiana załogi. Po wpłynięciu do portu zadaniem załogi było: sklarowanie jachtu, spakowanie swoich bagaży i przygotowanie się do powrotu. Następnie przejazd do portu lotniczego w uroczym mieście Piza i dalej samolotem do Polski. Wróciliśmy pełni wrażeń , opaleni, z całą masą zdjęć i chętni do odbycia kolejnych ciekawych rejsów. Należy podkreślić że załoga sprawowała się bardzo dobrze.

Ewa Małota

4. Obóz Żeglarski „Mazury 2014”

„Hej, Mazury, jakie cudne, gdzie jest taki drugi Kraj …”

„Mazury 2014” – to szósty, począwszy od roku 2009, obóz żeglarski zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie. Uczestnicy tegorocznego obozu, w dniach od 28 czerwca do 11 lipca, przebyli trasę: Giżycko – Jezioro Niegocin – Rydzewo – Kanały Mazurskie – Jezioro Tałty – Mikołajki – Jezioro Mikołajskie – Jezioro Bełdany – Śluza Guzianka – Jezioro Nidzkie – Jezioro Bełdany – Jezioro Śniadrwy – Jezioro Mikołajskie – Jezioro Tałty – Jezioro Ryńskie – Mrówki – Ryn – Jezioro Ryńskie – Jezioro Tałty - Kanały Mazurskie - Płw. Kula – Jezioro Niegocin – Giżycko

Zarząd Stowarzyszenia, na potrzeby obozu, wyczarterował w Firmie: „Marina BEŁBOT” Giżycko trzy łodzie żaglowe: „TANGO CZARTER” – 2 szt. (8 osób; długość 7,60 m ; szerokość 2m; powierzchnia żagli 30 m²); „BINGO 930” – 1 szt. (10 osób ; długość 9,30 m; szerokość 3,15 m ; powierzchnia żagli 39 m²).

 

W obozie udział wzięły 23 osoby.

Kadra obozu:

 • Komendant – hm. Krzysztof Poniedziałek
 • Kwatermistrz - hm . Maciej Struś
 • Oboźny/KWŻ – phm. Andrzej Marcińczyk
 • Sternicy: - hm. Maciej Struś – Kapitan Jachtowy
 • - phm. Andrzej Marcińczyk – Jachtowy Sternik Morski/Instruktor PZŻ
 • - Paweł Firlit – Sternik Jachtowy

Składy Wacht:

Wachta I
„BINGO 930”
1. Paweł Firlit – sternik, 2. Krzysztof Poniedziałek, 3. Adam Figura, 4. Szymon Pawelec, 5. Janusz Samborski, 6. Julia Pańków, 7. Ewelina Konik, 8. Karolina Dawiec, 9. Julia Pasińska
Wachta II
„TANGO CZARTER” I
1. Maciej Struś – sternik, 2. Justyna Marchewka, 3. Karolina Staszkiewicz, 4. Izabella Nicek, 5. Piotr Głownia, 6. Krzysztof Kalita, 7. Barbara Marcińczyk
Wachta IV
„TANGO CZARTER” II
1. Andrzej Marcińczyk – sternik, 2. Daniel Marcińczyk, 3. Stanisław Kubas, 4.Weronika Marcińczyk, 5. Aleksandra Majkowska, 6. Piotr Majkowski, 7. Bartłomiej Kaszyca

mazury 2015

Każdy obozowy dzień rozpoczynał się od pobudki (godz. 7.00), następnie gimnastyka - najczęściej pół godzinne pływanie w jeziorze lub bieg przełajowy. O godz. 8.00 apel. W roli oboźnego świetnie się spisywał Druh phm. Andrzej Marcińczyk. Później śniadanie, klar na łodziach i około godz. 10:00 odejście od nabrzeża i pokonywanie kolejnego odcinka trasy. Późnym wieczorem cumowanie łodzi , kolacja i przeciągane długo w noc, oczekiwane przez wszystkich – ognisko. Prowadził je Druh hm. Krzysztof Poniedziałek. Każde z nich składało się z dwóch części tematycznych; harcerskiej i żeglarskiej. W części harcerskiej gawędy, przygotowane przed rozpoczęciem obozu, wygłaszali wyznaczeni członkowie kadry lub uczestnicy.

Natomiast w części żeglarskiej bezkonkurencyjny był, świetny gawędziarz, Druh hm. Maciej Struś, który w tej dziedzinie, posiada olbrzymią wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną (prowadził i uczestniczył w wielu rejsach morskich). Potrafił też przekazywać swoja wiedzę tak, że wszyscy Uczestnicy obozu usłyszeli wiele ciekawych morskich opowieści, ale również, dzięki skutecznemu przekazowi wiedzy żeglarskiej przez Druha Macieja, zaliczyli część teoretyczną mini kursu na stopień żeglarza. W czasie obozu był również realizowany rozszerzony program szkolenia praktycznego: manewrowanie jachtem pod żaglem i na silniku, stawianie i składanie masztu, przejście kanałów oraz śluzowanie .

Oczywiście, były również okazje do zwiedzenia wielu bardzo ciekawych miejscowości i miejsc na Mazurach. Wszystkim podobały się piękne Mikołajki, jak również Giżycko czy Ryn. Jednak najciekawsze było zwiedzenie Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk w miejscowości Popielno położonej w centrum Puszczy Piskiej, na półwyspie otoczonym czterema jeziorami – Bełdany, Mikołajskie, Śniadrwy i Wartołty, gdzie prowadzona jest tam hodowla konika polskiego. W Popielnie znajduje się również Muzeum Przyrodnicze Stacji Badawczej które również warto było zobaczyć. Interesujące było również zwiedzanie Muzeum K. I. Gałczyńskiego zlokalizowane w słynnej Leśniczówce Pranie. Gdy większość trasy została już pokonana, w przedostatnim dniu obozu, nadszedł czas najbardziej oczekiwany przez neofitów. Nad Jeziorem Jagodnym, na Półwyspie Kula oczekiwał na nich Król Wód Posejdon z Małżonką Prozerpiną w asyście morskich Diabłów oraz Astrologa i Medyka. Tam Neofici - przyszli żeglarze, przeżyli wspaniały Chrzest Żeglarski przeprowadzony według tradycyjnej ceremonii. Rozpoczął się on około godz. 20, zebraniem „nieszczęśników” przed Komendantem Obozu. Wówczas Komendant zaprosił władcę wód i mórz i powitał go najcenniejszym trunkiem na ziemiach śródlądzia. Neptun przekonany tak zacnym trunkiem zgodził się na nadanie imion neofitom… ale, po zaliczeniu odpowiedniej próby i badaniu. A tym ochoczo zajęły się urocze, ale przebiegłe i złośliwe diabły. Gdy neofici dostali się w ich bezwzględną władzę , od razu poczuli na swojej skórze „cięgi” glonów i pokrzyw. Jak starożytni niewolnicy skazani na łaskę i niełaskę swoich katów, skuci kajdanami, na kolanach czekali na swój „nieszczęsny los”. Diabły wykąpały ich pojedynczo w najczystszym błotku i szyszkach. Potem powtórnie złapani w sieci przechodzący próbę podziwiali piękno mazurskich żab oczywiście … na własnej skórze. Ponieważ żaden neofita nie może zostać ochrzczony jeżeli jest chory – zostali oni poddani wnikliwym badaniom lekarskim, a ci, którzy przejawiali oznaki gorączki zostali od razu ochłodzeni i wyleczeni. Ich wytrwałość została wynagrodzona najsmaczniejszym posiłkiem i napojem sporządzonym z „luksusowych składników”. Ostatnią próbą stał się żywioł wody - żywioł, którego każdy przyszły żeglarz powinien się nie tylko strzec , ale i umieć z nim się zmagać. I właśnie walka z tym żywiołem doprowadziła neofitów przed tron najświatlejszego Neptuna, który doceniając zaprezentowany przez nich chart ducha, nadal im ciekawe imiona.

Następnego dnia po pokonaniu Jeziora Niegocin przypłynęliśmy do Mariny BEŁBOT na Jeziorze Wilkasy. Ponieważ był to ostatni dzień Obozu wykonaliśmy idealny klar na łodziach a następnie je zdaliśmy. Późnym popołudniem zebraliśmy się na ostatni wspólny Apel. Każdy Uczestnik Obozu otrzymał okolicznościowy Dyplom, zaprojektowany i wykonany przez Komendanta Obozu, Druha hm Krzysztofa Poniedziałka. Po oficjalnym pożegnaniu wiążemy krąg i donośnym „Bratnie słowo sobie dajem ……..” żegnamy Mazury. Było fajnie, poznaliśmy nowych przyjaciół - wrócimy tu za rok !

5. Akcja „Lato w Mieście” 2014

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) zorganizował „mini szkolenie żeglarskie” dla dzieci uczestniczących w Półkolonii – Olszanica, prowadzonej przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta w Krakowie. Było to dniu 22 lipca 2014 roku (wtorek) na Zalewie Bagry w Krakowie (Przystań Klubu Żeglarskiego „HORN”). Punktualnie o godzinie 10.00 na przystań przybyła grupa 39 dzieci w wieku 7-12 lat wraz z Kierownikiem Półkolonii, Panią Olą Staszewską i czterema Paniami Opiekunkami. Uczestników i kadrę półkolonii powitał V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm. Stanisław Piasecki a program i organizację zajęć przedstawił Druh phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Instruktor PZŻ).

Dzieci zostały podzielone na czteroosobowe grupy, rotacyjnie realizujące przygotowany program. Dzieci z bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem brały udział w każdym z przygotowanych zajęć. Jednak najbardziej oczekiwały na pływanie na łodziach żaglowych.

Do tego celu organizatorzy przygotowali trzy łodzie żaglowe, „OMEGA”. Łodzie prowadzili doświadczeni sternicy, a każdy z nich miał do pomocy przeszkolonych żeglarzy:

 • „OMEGA „ I – Druh Piotr Głownia ; do pomocy Druhny Izabella Nicek i Alicja Głownia
 • „OMEGA” II – Druhna Barbara Marcińczyk (Żeglarz Jachtowy ); do pomocy Druhna Justyna Marchewka i Druh Krzysztof Kalita
 • „OMEGA” III – Druh Jakub Małota (Sternik Jachtowy); do pomocy Druh Paweł Łysik i Druhna Edyta Łysik.

Oczywiście, przed wypłynięciem sternicy zadbali o to by każdy członek, czteroosobowej dziecięcej załogi, miał prawidłowo dobrany i ubrany kapok, oraz wiedział jak poruszać się po pokładzie łodzi. W części teoretycznej Sternicy omówili budowę łodzi żaglowej, olinowanie i ożaglowanie oraz zasady bezpieczeństwa w czasie pływania. Każda z grup „żeglowała” przez godzinę, po czym następowała zmiana dziecięcych załóg.

Pozostała na lądzie grupa dzieci miała zajęcia praktyczno-teoretyczne: nauka prawidłowego zakładania kamizelki ratunkowej, ćwiczenia w rzucaniu koła ratunkowego „osobie tonącej” oraz wiązanie podstawowych węzłów żeglarskich: ratowniczego, cumowniczego, płaskiego, szotowego, ósemki żeglarskiej i wyblinka. Prowadzący te zajęcia, Druh Jarosław Marchewka (Żeglarz Jachtowy), miał ręce pełne roboty.

Dzieciaki były bardzo zainteresowane i zadowolone ze swojego „żeglarskiego epizodu”, a ponieważ pogoda była słoneczna i żeglarska (wiatr 3 do 4 º B) wrażeń było co niemiara, przygód też. Oj, będzie co wspominać! O godz. 14.00 wszystkie łodzie przybiły do kei, zostały zacumowane, czyli koniec żeglowania. Nie szkodzi – może spotkamy się za rok.

Za zorganizowanie bardzo atrakcyjnych dla dzieci zajęć na wodzie i przeprowadzenie szkolenia, Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuje naszym żeglarzom – wolontariuszom. A byli to: hm. Stanisław Piasecki, phm. Jacek Małota, Jakub Małota, Jarosław Marchewka, Barbara Marcińczyk, Izabella Nicek, Piotr Głownia, Alicja Głownia, Edyta Łysik, Paweł Łysik, Justyna Marchewka, Krzysztof Kalita.

 

6. III Obóz Zagraniczny „Chorwacja 2014”

W roku bieżącym nasze Stowarzyszenie było organizatorem kolejnego obozu zagranicznego. W dniach od 22 do 31 sierpnia, oczywiście ponownie w Chorwacji, przebywało łącznie 43 jego członków lub sympatyków.

 baska voda 2014

Kadra Obozu:

 • Komendant - hm. Stanisław Piasecki
 • Z-ca Komendanta – hm. Danuta Noszka-Leśniewska
 • Kwatermistrz - hm. Magdalena Migacz
 • Lekarz . - dr Romana Malerko-Kszyk
 • Tłumaczka - Małgorzata Rywczak

 

Pieczątka obozowa -projekt, Druh hm. Krzysztof Poniedziałek

Uczestnicy obozu:

 • Babik Barbara
 • Dobosz Teresa
 • Dobosz Władysław
 • Dymowski Zbigniew
 • Głuszcz Adam
 • Głuszcz Ewa
 • Głuszcz Filip
 • Głuszcz Maja
 • Górski Jan
 • Karaszkiewicz Romana
 • Kostrzewska Krystyna
 • Kostrzewski Zygmunt
 • Kszyk Bogusław
 • Kuc Marta
 • Kucharska Barbara-
 • Kucharski Ryszard Jacek
 • Kutrybała-Kłos Teresa
 • Leśniewski Jan
 • Malarz Andrzej
 • Malarz Małgorzata Maria
 • Malarz Roman
 • Piasecka Anna
 • Poniedziałek Krzysztof
 • Prabucka Teresa
 • Prabucki Waldemar
 • Rużyło - Malarz Ewa
 • Rychta Krystyna
 • Rychta Maciej
 • Rywczak Kazimierz
 • Rywczak Lidia
 • Rywczak Paweł
 • Rywczak Piotr
 • Tarnawska Anna
 • Tarnawski Jerzy
 • Tomal Anna
 • Twardowska Małgorzata
 • Uchlik Jolanta
 • Wywiał Krystyna

Tym razem na miejsce pobytu wybraliśmy Hotel „ALEM” położony na terenie kampingu Baśko Polje. Jest on oddalony 1,5 km od miejscowości Baśka Voda, położonej ok. 60 km na południe od Splitu. Ponieważ do pokonania w jedną stronę mieliśmy ok. 1200 km, podjęliśmy decyzję o noclegach na Węgrzech. W czasie podróży do Chorwacji pierwszy nocleg spędziliśmy w miejscowości Balatonkeresztur (Motel Fekete Macska). Później siedem noclegów w Hotelu „ALEM” . Warunki do aktywnego wypoczynku w Chorwacji wspaniałe. Do morza 50 metrów, pełne zaplecze sportowe. Pogoda wymarzona a ciepłe wody Adriatyku zachęcały do kąpieli wodnych i słonecznych. Wieczorami wspólne spotkania przy harcerskim „kominku”. Wyznaczone osoby wygłaszały przygotowane wcześniej gawędy na określone tematy;

 • „Poznajmy się” (hm. Stanisław Piasecki)
 • „Z kart historii Skautingu i Harcerstwa (hm. Jerzy Tarnawski)
 • „100-lecie ruchu zuchowego w Polsce (hm. Barbara Kucharska i hm. Jacek Kucharski)
 • „Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie” (hm. Stanisław Piasecki)

Śpiewaliśmy bardzo dużo piosenek (nie tylko harcerskich), a Druh Jacek Kucharski nauczył nas kilku pląsów i zabaw zuchowych, i trzeba przyznać, że była fajna zabawa.

Pierwsza, całodzienna wycieczka do Bośni i Hercegowiny odbyła się w dniu 25 sierpnia (poniedziałek). Zwiedziliśmy m.in. Medziugorie oraz malowniczo położone Wodospady Kravica. Pobyt w Medziugorie było to wielkie duchowe i religijne przeżycie oraz spełnienie marzeń większości uczestników obozu . Mimo trudnego podejścia i niesamowitego upału wszyscy mogli zmówić modlitwę na Wzgórzu Objawień. Druga część bardziej relaksowa - wyjazd do położonych w pobliżu Wodospadów Kravica. Druga wycieczka odbyła się w dniu 27 sierpnia (środa). Pojechaliśmy do Splitu jednego z największych miast Chorwacji. To miasto z portem na półwyspie pomiędzy zatoką Kastela i morskim kanałem, bardzo piękne i urokliwe, pełne zabytków, kafejek i miłych mieszkańców. Wynajęcie przewodniczki (Polka od lat mieszkająca w Splicie) pozwoliło nam chociaż w części poznać zabytkową część miasta. Późnym popołudniem pojechaliśmy do Trogiru, zabytkowej miejscowości położonej 20 km od Splitu. Ostatnia z zaplanowanych wycieczek odbyła się w dniu 29 sierpnia (piątek) - był to całodzienny rejs po Adriatyku wynajętym statkiem turystycznym s/y „MARIN” . Trasa: Baśko Polje - Wyspa Brać - Baśko Polje. Po dwóch godzinach rejsu dopłynęliśmy na Wyspę Brać i Kapitan s/y Marin , Jośko Babić zacumował statek w malowniczo położonym porcie w miejscowości Pućiśća. Jest to osada portowa na północnym wybrzeżu Wyspy o bogatej historii i wielu wspaniałych zabytkach. Uczestnicy wycieczki podzielili się na dwie grupy. Jedna wybrała kąpiel wodną i słoneczną , a druga zwiedzanie ( m. in. wczesnochrześcijańskiego kościoła Św. Stjepana, romańsko-gotyckiego Kościół Św. Jurija z renesansowym reliefem kamiennym Św. Jurija, Pałacu Ciprijana Źuvetića z ciągiem obronnych Wież). Po południu zjedliśmy wystawny obiad, przygotowany przez załogę statku, podany w portowej restauracji. Menu: świeży tuńczyk z rusztu, grillowane sardynki, frytki, sałatka i dużo miejscowego czerwonego wina. Tak na marginesie, to Kapitan Statku jest również właścicielem łodzi rybackiej stąd udany ranny połów w części przeznaczył na nasz posiłek. Mogliśmy zresztą oglądnąć złowionego tuńczyka i później jego grillowanie. Późnym popołudniem pożegnaliśmy Wyspę Brać , uroczy zakątek Chorwacji i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Jednym zdaniem, był to bardzo udany dzień.

Nie był to jednak koniec wrażeń, po później kolacji okolicznościowe spotkanie, a jego trakcie wielka, podwójna uroczystość. Obchody 44 rocznicy ślubu Państwa Ewy i Adama Głuszczów oraz 43 rocznicy ślubu Państwa Ewy Rużyło-Malarz i Romana Malarz. Podczas spotkania Komendant Obozu Druh hm. Stanisław Piasecki złożył Jubilatom najlepsze życzenia oraz wręczył Im stosowny prezent od wszystkich uczestników obozu. Później, przy lampce szampana, odśpiewaliśmy tradycyjne „100 - lat”. Zaskoczeni Jubilaci nie ukrywali wzruszenia.

Ostatni obozowy kominek był, dla Komendanta, również okazją do podziękowania Kadrze za wkład pracy przy organizacji obozu i w trakcie jego trwania, a wszystkim Uczestnikom za stworzenie obozowej ,niepowtarzalnej, wręcz rodzinnej atmosfery. Wyróżnienia indywidualne otrzymali najbardziej zaangażowani: hm. Magdalena Migacz, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Władysław Dobosz, Waldemar Prabucki, Małgorzata Rywczak oraz Romana Malerko-Kszyk. Komendant wręczył medale zwycięskim parom Turnieju Brydża Sportowego. Ich fundatorami byli Państwo Lidia i Kazimierz Rywczakowie - dziękujemy. Medale odebrali:

 • Złote I miejsce - Małgorzata i Paweł Rywczakowie
 • Srebrne II miejsce - Stanisław Piasecki i Jerzy Tarnawski
 • Brązowe III miejsce - Lidia i Kazimierz Rywczakowie

Obozowe dni minęły niestety zbyt szybko. Powoli oswajaliśmy się z myślą, że wkrótce pożegnamy gościnny Hotel „ALEM”. W tym miejscu warto podkreślić profesjonalizm jego Personelu oraz dobrą kuchnię. W sobotę rano, 30 sierpnia pożegnaliśmy Baśko Polje. O godzinie 9.00 wyjechaliśmy w kierunku Krakowa. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na Węgrzech, w miejscowości Balatonmariafurdo n/Balatonem, na ostatni nocleg w Hotelu Napsugar. Zjedliśmy bardzo smaczną kolację i nazajutrz - jeszcze smaczniejsze śniadanie, po którym został nam do pokonania ostatni odcinek trasy. Przyjechaliśmy do Krakowa planowo - o godz. 18.00. Jeszcze tylko pożegnania, ostatnie uściski dłoni, skrywane u niektórych „łezki” i … Akcja „Chorwacja 2014” została zakończona. Jednak rozchodzimy się z postanowieniem - „Chorwacja 2015” - tak! To przecież już za rok! P.S. Druh Zbigniew Dymowski podobnie jak w roku ubiegłym nakręcił film pt. „Chorwacja 2014” i przekazał go do archiwum Stowarzyszenia. Dziękujemy Zbyszku !!!

7. Spotkanie poobozowe

Spotkanie Poobozowe, uczestników obozu Stowarzyszenia - „Chorwacja 2014” odbyło się w sobotę, 27 września 2014 roku o godz. 15.00 w Tyńcu. Tym razem na swoje Ranczo zaprosili nas Dh/Dh. Lidia i Kazimierz Rywczakowie. Ta rozległa posiadłość graniczy z Bielańsko-Tynieckim Parkiem Krajobrazowym i aż dziw bierze, że w Krakowie są jeszcze takie miejsca. W Spotkaniu wzięło udział 15 osób: 

 • Dobosz Teresa
 • Dobosz Władysław
 • Kmiecik Andrzej
 • Migacz Magdalena
 • Piasecka Anna
 • Piasecki Stanisław
 • Poniedziałek Krzysztof
 • Rywczak Kazimierz
 • Rywczak Lidia
 • Rywczak Małgorzata
 • Rywczak Paweł
 • Rywczak Piotr
 • Tomal Anna
 • Twardowska-Białek Małgorzata
 • Wywiał Krystyna

Wspaniali Gospodarze przygotowali spotkanie profesjonalnie. Począwszy od jadła, napitków, a skończywszy na przygotowaniu ogniska. Uczestników serdecznie powitał Komendant Obozu, Druh hm. Stanisław Piasecki. O rozpalenie watry poprosił Druhnę Lidię i Druha Kazimierza. Piosenki: „Płonie ognisko i szumią knieje” , „Nasz Polski lesie” oraz „Stare namioty” to dobry początek wspólnego ogniska. Następnie Druh Komendant serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy zaangażowali się w logistyczne przygotowani i przeprowadzenie obozu, w szczególności:

 • Druhnie hm Magdalenie Migacz (Kwatermistrzyni Obozu) za pomoc w jego zorganizowaniu oraz wzorowe prowadzenie obozowych finansów, łącznie z terminowym rozliczeniem,
 • Druhnie hm Danucie Noszce-Leśniewskiej (Z-cy Komendanta Obozu) za pomoc w jego prowadzeniu,
 • Druhnie Romanie Malerko-Kszyk – za opiekę medyczną,
 • Druhowi hm Krzysztofowi Poniedziałkowi - za wykonanie pieczątki obozowej,
 • Druhnie Małgorzacie Rywczak - za pełnienie funkcji tłumaczki,
 • Druhnie Lidii i Druhowi Kazimierzowi Rywczakom - za ufundowanie medali dla zwycięzców obozowego Turnieju Brydża Sportowego

Słowa uznania i podziękowania Druh Komendant skierował również do uczestników obozu, dziękując Im za dyscyplinę, punktualność i stworzenie na obozie rodzinnej wręcz atmosfery. Następnie Druh Kazimierz Rywczak zaproponował krótki przerywnik – 10-cio minutowy spacer do Podgórek pod Figurę „ Matki Boskiej w Skałkach”. Mieliśmy okazję wspólnego odmówienia modlitwy „Wieczne odpoczywanie …” za zmarłych Harcerzy i Instruktorów. Po powrocie, w części oficjalnej spotkania, Komendant Obozu wręczył obecnym pamiątkowe Dyplomy Uczestnictwa w obozie, płytki CD ze zdjęciami obozowymi oraz koperty z pieczątką obozową. Nadszedł czas na kolejne piosenki : „Obozowe Tango” oraz „Gdybym miał gitarę” i ocenę obozu przez uczestników. Ocena była jednomyślna – Obóz WZOROWY! Kategoria WZOROWA. Wszyscy zgodnie stwierdzili – w roku 2015 ponownie pojadą na obóz do Chorwacji. Uczestnicy podziękowali Komendantowi Obozu, Druhowi hm. Stanisławowi Piaseckiemu oraz z dużym zaangażowaniem i zadowoleniem zaśpiewali dla Niego piosenkę „Komendancie, Wodzu nasz”. Zrobiło się bardzo uczuciowo, i nastrojowo. Odżyły wspomnienia. Przez chwilę powróciliśmy do pięknych, spędzonych wspólnie chwil.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na część kulinarno – towarzyską, czyli pałaszowanie smakołyków , lampkę chorwackiego wina i wspominanie pięknych obozowych chwil. W bogatym menu były m. in.: karczek, kiełbasa i boczek z grilla (specjalność - Druha Pawła Rywczaka). Oraz: smalczyk, pasztet, wędliny, ogórki kiszone, sery. Różne wypieki, napoje gorące i zimne. Wszyscy podziwiali kunszt kulinarny Druhny Lidii. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja; Druh hm Władysław Dobosz podzielił się z nami wspaniałą wiadomością – dwa dni przed spotkaniem został po raz pierwszy Dziadkiem. Wnuk jest zdrowym i ślicznym niemowlakiem. Gratulacje dla Druha Władysława i Jego żony Teresy. Bardzo serdecznie podziękowaliśmy miłym Gospodarzom , Druhnie Lidii i Druhowi Kazimierzowi Rywczakom za zaproszenie na swoje Ranczo i wspaniałe przygotowanie spotkania. Podziękowaliśmy również Druhnom: Magdalenie Migacz, Annie Tomal oraz Teresie Dobosz za przepyszne ciasta. Zakończenie Spotkania tradycyjne, krąg i piosenka „Bratnie Słowo”.

8. Godność DOKTORA HONORIS CAUSA Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie dla Druha harcmistrza JÓZEFA LIPCA (prof. dr hab. )

3 października 2014 r. w auli Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie odbyła się Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2014/2015. Uroczystości przewodniczył Rektor Akademii Wychowania Fizycznego, prof. dr hab. Andrzej Klimek.

W trakcie inauguracji szczególnie uroczystą oprawę miała ceremonia nadania godności Doktora Honoris Causa dla członka naszego Stowarzyszenia, Druha hm. Józefa Lipca. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odczytał Uchwałę Senatu Uczelni Nr 14/III/2014 z dnia 6 marca 2014 roku o treści: „ Senat jednogłośnie po otrzymaniu dwóch opinii: profesora Zbigniew Dziubińskiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i profesora Wojciecha Lipońskiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz na podstawie podjętych uchwał Senatów Akademii Wychowania Fizycznego z Warszawy i Poznania, podjął uchwałę o nadaniu prof. dr hab. Józefowi LIPCOWI tytułu honorowego doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”

Następnie uroczystą LAUDACJĘ wygłosił prof. dr hab. Edward Mleczko z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a wkrótce potem przy aplauzie zgromadzonych Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wręczył prof. dr hab. Józefowi Lipcowi Dyplom Doktora Honoris Causa.

W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Józef Lipiec bardzo podziękował za wyróżnienie i wygłosił wykład pt. „Powszednie i święte źródła sportu”. Wykład wielokrotnie przerywały oklaski – tak, nasz Druh harcmistrz ma wrodzony dar znakomitego Mówcy. Po zakończeniu części oficjalnej można było w Bibliotece Głównej AWF obejrzeć wystawę prac Profesora oraz złożyć gratulacje , życzyć zdrowia i dalszej pracy na rzecz nauki jak również aktywnej działalności w naszym Stowarzyszeniu. Serdeczne życzenia w imieniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie przekazali Druhowi hm Józefowi Lipcowi: hm. Danuta Noszka - Leśniewska, hm. Stanisław Piasecki, hm. Magdalena Migacz, hm. Jerzy Klinik z Zarządu SPH oraz Druh hm. Ferdynand Nawratil z Komisji Rewizyjnej SPH. Byliśmy bardzo wzruszeni i jesteśmy dumni, że Członka naszego Stowarzyszenia spotkało tak wspaniałe wyróżnienie.

1. ODNOWIENIE DOKTORATU – Wspaniały Jubileusz Druha harcmistrza ADAMA JELONKA ( prof. dr hab.)

6 października 2014 r. w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiedzeniu przewodniczył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wojciech Nowak. Obecni byli również prorektorzy prof. Stanisław Kistryn i prof. Piotr Laidler.

W trakcie posiedzenia Senatu nastąpiło odnowienie doktoratów profesorów: Ryszarda Gradzińskiego, Adama Jelonka i Bronisława Kortusa. Decyzję o odnowieniu stopnia naukowego podjął Senat UJ na wniosek Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

W posiedzeniu Senatu, które odbywało się zgodnie z procedurą, na zaproszenie Rektora, wzięła udział liczna grupa przedstawicieli Stowarzyszenia oraz byłych instruktorów harcerskich z Ludwinowa, aby celebrować odnowienie doktoratu prof. Adama Jelonka. Zarówno wspaniałego naukowca jak również instruktora niezmiernie zasłużonego w wieloletniej działalności harcerskiej dla Ludwinowa, Podgórza i Krakowa. Założyciela harcerskich drużyn żeglarskich oraz szczepów, „Zielony Szczep Ludwinów” i „Neptuna” - Druha harcmistrza Adama Jelonka. Wielu z nich pamięta doskonale Jego ogromne zaangażowanie w tworzenie harcerstwa na Ludwinowie, w działalność w szczepie „Metalowcy” oraz Komendzie Hufca Kraków – Podgórze. Wielu uczestniczyło w organizowanych przez Niego obozach stałych, spływach, obozach żeglarskich. Razem przygotowywali łodzie, spędzając wiele godzin przy pracach szkutniczych. Druh Adam zawsze był, i jest nadal, pomocny i przyjazny a przy tym bardzo konsekwentny w działaniu. Jest bardzo lubianym i cenionym wychowawcą wielu pokoleń harcerzy i instruktorów.

Po zakończeniu posiedzenia Senatu, miało miejsce krótkie spotkanie podczas którego na cześć Jubilatów, chór UJ zaśpiewał „Sto Lat” oraz został wzniesiony toast. Przyłączając się do toastu myśleliśmy szczególnie o Naszym wspaniałym Druhu. W imieniu SPH oraz harcerzy i instruktorów z Ludwinowa Jubilatowi gratulacje i serdeczne życzenia Jubilatowi złożyli m.in.: hm. Stanisław Piasecki, hm. Wiesław Wójcik, hm. Jerzy Klinik, hm. Magdalena Migacz, hm. Jacek Małota, pani Ewa Małota, hm. Tadeusz Kubas.

Była to wspaniała i wzruszająca uroczystość. Odczuliśmy wielka satysfakcję że mogliśmy w niej wziąć udział i dzielić radość z Człowiekiem tak wspaniałym.

2. IV Jesienna Wycieczka SPH - Chochołów 2014

W drugi weekend października, w dniach 10-11-12 ( tj w piątek, sobotę , niedzielę), odbyła się kolejna IV Jesienna Wycieczka naszego Stowarzyszenia. W piątek po południu, uczestnicy wycieczki, dojeżdżający grupami do Chochołowa, zostali zakwaterowani w domkach Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Na Kamieńcu”, Filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza „ przy ul. Reymonta 18. Następnie kolacja, która jak pozostałe posiłki, była przygotowana w restauracji „U Śliwy” , ok. 10 min. drogi od ośrodka. Ok. godz. 19:00 przy ognisku rozpoczęło się spotkanie z piosenką. Wzięło w nim udział 17 osób : Teresa i Władysław Doboszowie, Marek Dobosz, Jan Górski, Ewa i Tadeusz Kubasowie, Romana Malerko-Kszyk, Ewa i Jacek Młotowie, Anna i Stanisław Piaseccy, Barbara Planta, Bogumiła i Artur Podmokły, Krzysztof Poniedziałek, Maria i Wiesław Wójcikowie. Tym razem śpiewaliśmy bez gitary, ale uczestnicy pod kierunkiem dh. Teresy Dobosz, hm Władysława Dobosza i hm. Anny Piaseckiej poradzili sobie doskonale. Druh phm. Jacek Małota, przywiózł sprzęt do wyświetlenia oraz przygotował i przedstawił ciekawe prezentacje multimedialne z rejsów po Morzu Śródziemnym. Obejrzeliśmy również bardzo ciekawy film z obozu żeglarskiego SPH „Mazury 2014”, przygotowany przez jego Komendanta druha hm. Krzysztofa Poniedziałka. Piosenki i prezentacje, rozmowy i wspomnienia, prezentacje i piosenki- było bardzo sympatycznie. Późną nocą, biorąc pod uwagę program przewidziany na dzień następny, uczestnicy udali się na spoczynek.

Rano w sobotę dojechał 18 – ty uczestnik wycieczki hm. Andrzej Słowik. Po siadaniu uczestnicy grupami, według własnego uznania wyruszyli na wycieczki: do Doliny Kościeliskiej, przejście trasy Orawica- Przełęcz Bobrowiecka, Dolina Chochołowska, do Morskiego Oka oraz do basenów geotermalnych w Orawicy. Przepiękna, słoneczna pogoda sprzyjała wędrującym, którzy wracali z tras, bardzo zadowoleni - dopiero wieczorem. W ramach kolacji ok. godz. 18:30 biesiada przy ognisku. Podano przygotowane w restauracji , bardzo smaczne zestawy kanapek, sery, herbatę i kawę. Bardzo podało się estetyczne przystrojenie podanych dań, które poszły „na pierwszy ogień”. W tym czasie rozpoczęło się grillowanie pod kierunkiem druhów hm. Władysława i hm. Marka Doboszów. Wkrótce można było „smakować” : golonka, kiełbaski, szaszłyki, kaszankę, karczek - były wyborne. W spokojnym biesiadowaniu „przeszkodził” nam nieco mecz Polska –Niemcy. Zagorzali kibice poszli oglądać transmisję a pozostali gwarzyli przy ognisku. Wszyscy byli zachwyceni wspaniałym sukcesem reprezentacji Polski. Długo w noc ciągnęły się rozmowy przy ognisku.

W niedzielę, po śniadaniu nastąpiło rozwiązanie wycieczki. Grupami uczestnicy wyruszyli na wycieczki (pogoda nadal była wspaniała) lub w drogę powrotną. Pozostały miłe wspomnienia: wspólnych wieczorów, wędrówek, sympatycznego Kierownika Ośrodka i personelu w restauracji.

Może za rok, w kolejnej Jesiennej Wycieczce Stowarzyszenia będzie nas więcej? Naprawdę warto!

9. XI Marsz Niepodległości 11.11.2014.r.

Podobnie jak w latach poprzednich uczciliśmy Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości marszem na Kopiec im Marszałka Józefa Piłsudzkiego. W Alei Wędrowników, w pobliżu Eremu Ojców Kamedułów, zebrała się w tym roku wyjątkowo liczna grupa uczestników Marszu. Zgodnie z tradycją, o godz. 10:00 apel przeprowadził hm. Marek Dobosz. Zameldował Komendantowi hm. Władysławowi Doboszowi obecnych ponad 70 osób: inicjatorów marszu z rodzinami, członków SPH oraz ich przyjaciół i znajomych. Warto przypomnieć że taki rodzinny i towarzyski sposób świętowania zainicjowała przed laty grupa instruktorów ZHP z Podgórza: hm. Władysław i Teresa Doboszowie , hm. Marek Dobosz, hm. Krystyna Wywiał, hm. Grażyna Tekiela, hm. Maria i Zenon Majkowie, p. Balawender. Była obecna spora grupa członków Stowarzyszenia pod kierunkiem druhny Prezes- hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej. W roku bieżącym udział w marszu zainicjowali dh. dh.: hm. Jarosław Balon z małżonką Jolantą, hm. Anna Tarnawska, hm. Jerzy Tarnawski, hm. Magdalena Migacz, hm. Jerzy Klinik. Po powitaniu uczestników ,Komendant zaprosił Ich do wspólnego przejścia na szczyt kopca. Przepiękna pogoda zachęcała do spaceru i znakomicie potęgowała wspaniałą atmosferę uroczystości. Przemarsz był oczywiście wspaniałą okazją do rozmów i wspomnień. Grupa wyglądała imponująco. Na szczycie kopca z trudem się mieściliśmy. Chwila na podziwianie panoramy nie tylko Krakowa, pomimo nie najlepszych warunków, było widać nawet Tatry Wysokie i Babą Górę. A następnie sekwencja pieśni patriotycznych pod kierunkiem świetnego duetu – hm. hm. Jolanty i Jarosława Balonów. Druh Jarosław oczywiście z nieodłączną niebieską gitarą. Tradycyjnie zaśpiewany gromko i z dużym zaangażowaniem „Marsz I Brygady” był zarazem sygnałem do zejścia do podnóża kopca. Tam tradycyjne zdjęcie zbiorowe na schodach i … . Tu nastąpiła nieprzewidziana zmiana programu. Po przejściu w stronę czerwonego szlaku ok. 100 m, dzięki inicjatywie Druhny Małgorzaty Komorowskiej grupa zatrzymała się i rozpoczęła się druga sekwencja pieśni żołnierskich i patriotycznych. Niektóre z ich śpiewali wszyscy, ale były takie które znali tylko nieliczni a nawet jedynie duet druhowieństwa Jolanty i Jarosława Balonów. Zajęci śpiewaniem nie zauważyliśmy że zajęliśmy ( niestety) drogę, utrudniając zapewne niektórym przejście w kierunku kopca, jeśli tak było to bardzo przepraszamy. Ale odnieśliśmy wrażenie że nasz śpiew wzbudzał zainteresowanie i sympatie wśród przechodzących i przejeżdżających. Po „wykonaniu” pięciu pieśni uczestnicy Marszu małymi grupami przeszli przed bramę Ogrodu Zoologicznego . Tutaj w barku, tradycyjnie miała miejsce przerwa na kawę lub herbatę i małą najczęściej słodką przekąskę. Później rozpoczął się ostatni etap marszu, tj. zejście trasą turystyczną, m.in. przez polanę im. Lea do punktu wyjścia. Tam miało miejsce pożegnanie uczestników przez Komendanta i pożegnania uczestników przez uczestników z zapewnieniem:

DO ZOBACZENIA ZA ROK!

10. „Andrzejki 2014”

Zarząd Stowarzyszenia po raz czwarty zaprosił swoich członków i sympatyków na spotkanie w gronie przyjaciół oraz do udziału we wspólnej zabawie. Z upoważnienia Zarządu jej organizatorem był Druh Andrzej Krzyworzeka. Uczestnicy zabawy Andrzejkowej- spotkali się w dniu 28 listopada w Restauracji Hotelu „Krakus” w Krakowie. Punktualnie o godz. 19:00, V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm. Stanisław Piasecki powitał przybyłych Gości (25 osób), życzył Im udanej zabawy, złożył serdeczne życzenia imieninowe jutrzejszym Solenizantom i zaprosił wszystkich do pierwszego wspólnego tańca. Rozpoczęła sie IV Zabawa Andrzejkowa Stowarzyszenia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że organizator zabawy, Druh hm. Andrzej Krzyworzeka w latach 2000 – 2004 pełnił funkcje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz, że Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko – Turystyczne, któremu Prezesuje jest Członkiem Wspierającym naszego Stowarzyszenia. Świetna muzyka, tańce, konkursy i zabawy andrzejkowe stworzyły bardzo miłą atmosferę. A gdy muzyka „odpoczywała”, stwarzała wspaniałą i wykorzystaną okazję do wspólnego śpiewania piosenek. Ponadto był to najlepszy czas do korzystania z serwowanych w ofercie (za jedyne 55,- zł od osoby): gorącego posiłku, zimnej płyty, gorących i zimnych napojów.

11. Uroczyste Spotkanie z okazji XV-lecia naszego Stowarzyszenia

Pomysłodawcą powołania stowarzyszenia, wspomagającego harcerstwo był ówczesny komendant chorągwi hm. Jerzy Klinik. Przygotowania, które wspólnie z hm. Tadeuszem Prokopiukiem i ŚP hm. Stanisławem Spólnikiem poczynili w grudniu 1999 roku, szybko stały się faktem. Już 15 stycznia 2000 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Całością trwających ponad rok przygotowań do obchodów 15 lecia Stowarzyszenia kierował Szef Komitetu Organizacyjnego hm. Stanisław Piasecki. Zgodnie z podaną przez Niego koncepcją zasadniczymi kierunkami działania była: Akcja Proporzec, opracowanie Monografii Stowarzyszenia a zwieńczeniem wysiłków - zaplanowane na styczeń 2015 roku uroczyste spotkanie.

Piętnaście lat po założeniu Stowarzyszenia, w dniu 17 stycznia 2015 roku, aby godnie uczcić Jego Jubileusz, dzięki życzliwości dyrekcji Międzynarodowego Centrum Kultury, spotkaliśmy się w przepięknej Sali w Kamienicy „Pod Kruki” Rynek Główny 25.

Tuż po godzinie 11:00 prowadzący spotkanie hm. Małgorzata Komorowska i hm. Andrzej Gaczorek, zaprosili do zajęcia miejsc i powitali zebranych. Przypomnieli, że spotkanie jest ważnym, finalnym wydarzeniem obchodów Jubileuszu 15-lecia naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Ważnym, bo właśnie w tym dniu Stowarzyszenie stanie się prawnym właścicielem Proporca. Będzie też udostępniona monografia. Następnie Prowadzący przypomnieli program spotkania. Oficjalnym rozpoczęciem spotkania był zaśpiewany hymn Związku Harcerstwa Polskiego.

Po jego zakończeniu Prezes Stowarzyszenia, hm. Danuta Noszka-Leśniewska w swoim wystąpieniu, krótko nawiązała do minionych 15 lat działalności SPH i dzisiejszej uroczystości oraz powitała wszystkich zebranych.

W imieniu własnym i członków Stowarzyszenia bardzo serdecznie powitała licznie przybyłych na naszą uroczystość Gości:

 • Prof. Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa
 • I Zastępcę Prezydenta hm. Tadeusza Trzmiela i byłych zastępców: Jana Nowaka, Mariana Kuliga
 • Wójta Gminy Mucharz mgr Wacława Wądolnego
 • płk. pil. Czesława Kurczynę z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • hm. Annę Gawron Wicedyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
 • Aleksandrę Grodecką Dyrektora i Alicję Szydło b. Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza" w Krakowie
 • liczne grono b. instruktorów harcerskich, profesorów uczelni krakowskich z prof. hm. Adamem Jelonkiem z UJ i prof. hm. Andrzejem Zięblińskim z ASP w Krakowie
 • Franciszka Gałuszkę Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie
 • hm. Władysławę Marię Francuz, założycielkę i kierownika od 40 lat Zespołu Pieśni i Tańca "Małe Słowianki" w Krakowie, wieloletnią Dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Profesora Oświaty
 • hm. Teresę Tarkowską z Głównej Kwatery ZHP w Warszawie
 • hm. Magdalenę Mazińską z Zespołu Organizacyjnego Ogólnopolskich Harcerskich Spotkań "Po Latach", b. Kierownika Wydziału Zagranicznego GK ZHP, b. Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Oświaty
 • hm. Stanisława Puchałę, byłego zastępcę Naczelnika ZHP, b. dyrektora Gabinetu Ministra Oświaty i Autora Pocztu Harcmistrzyń i Harcmistrzów
 • Kierownictwo Krakowskiej Chorągwi ZHP: Komendanta Chorągwi hm. Mariusza Siudka, Z-ców hm. Annę Nowak i phm. Bartosza Zawiszę
 • byłych Komendantów Chorągwi: hm. Władysława Pancerza, hm. Tadeusza Prokopiuka, hm. Andrzeja Krzyworzekę, hm. Jarosława Balona, hm. Jerzego Klinika, hm. Pawła Grabkę, Zastępców hm. Ferdynanda Nawratila, hm. Leszka Sułka
 • byłych i aktualnych komendantów Hufców i jednostek harcerskich z Przewodniczącym Komisji Historycznej Chorągwi hm. Januszem Wojtyczą
 • Instruktorów- Jubilatów SPH 2014 r.: phm. Tadeusza Norka i phm. Aleksandra Tippe
 • Delegację Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego z Przewodniczącą hm. Dorotą Górską
 • przedstawicieli Rady Krakowskich Seniorów w osobach W-ce Przewodniczącej Barbary Płaszewskiej i Rzecznika Mariana Krzewińskiego
 • Panią Martę Wyderkę-członka Zarządu Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS
 • Panią Agnieszkę Wycichowską ze Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS w Warszawie
 • przedstawicieli mediów, panią Agata Jędrzejczyk-Dyląg z TVP Kraków

oraz poinformowała zebranych o serdecznych gratulacjach, które z okazji Jubileuszu SPH, nie mogąc przybyć, nadesłali:

 • Marszałek Małopolski pan Marek Sowa,
 • Naczelniczka ZHP druhna hm. Małgorzata Sinica
 • Poseł na Sejm Jerzy Fedorowicz
 • prof. hm. Józef Lipiec
 • hm. Jan Graczkowski, Przewodniczący SPH w Bydgoszczy
 • hm. Ryszard Kruk
 • hm. Andrzej Bohosiewicz

Okolicznościową gawędę napisał i miał wygłosić hm. Józef Lipiec. Niezawodny Autor przygotował i przesłał tekst „Gawędy na15 lecie SPH”. Tuż przed terminem spotkania, niestety, okazało się że, ze względów zdrowotnych nie będzie mógł wziąć udziału w spotkaniu. W tej sytuacji fragmenty Jego gawędy odczytali Prowadzący spotkanie. Zebrani wysłuchali ich z dużym zainteresowaniem, jednak wszyscy żałowali że nie mógł być z nami i jej wygłosić sam Autor, prof. hm. Józef Lipiec – doskonały gawędziarz.

Jeszcze słowa gawędy skłaniały do refleksji a już nadszedł czas na następny, atrakcyjny punkt programu. Było to pierwsze publiczne wykonanie piosenki dla Stowarzyszenia, pt. „Nikt nam nie zabierze”, której słowa i melodię napisał hm. Jarosław Balon. Zaśpiewali ją zebranym Jolanta i Jarosław Balonowie. Na gitarze grał oczywiście sam Autor. Wkrótce do śpiewu dołączyli się zebrani. Piękne słowa i melodia bardzo podobały się zebranym, czego wyrazem były długo nie milknące gorące oklaski.

Odczytane fragmenty gawędy oraz piosenka wytworzyły atmosferę oczekiwania na ważne wydarzenie. Chwilę później rozpoczął się najważniejszy moment dzisiejszej uroczystości. Prowadzący poprosili Prezydenta Miasta Krakowa o przekazanie Proporca. Prof. Jacek Majchrowski najpierw odczytał akt nadania Proporca dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Następnie wziął ze stolika Proporzec i po zaprezentowaniu, przekazał Go druhnie Prezes hm. Danucie Noszce - Leśniewskiej która przejmując Proporzec powiedziała:

Przyjmując prawo posiadania Proporca wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem działalności naszego Stowarzyszenia.

Poczet sztandarowy w składzie: hm. Władysław Dobosz, hm. Marek Dobosz i hm. Andrzej Słowik, podszedł do druhny Prezes, która przekazała Proporzec ze słowami:

„Przekazuję pod Waszą straż i opiekę ten cenny symbol. Strzeżcie Go dla nas i potomnych”.
W odpowiedzi sztandarowy, hm. Marek Dobosz zapewnił :
„Przyrzekamy Go strzec”.

akt nadania proporcva 

Akt nadania proporca

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie stało się Jego prawnym właścicielem

W dowód uznania dla wieloletniej działalności instruktorskiej oraz osiągnięć w pracy zawodowej na terenie miasta Krakowa Prezydent Jacek Majchrowski wręczył Odznaki „Honoris Gratia” Jubilatom SPH roku 2014: phm. Tadeuszowi Norkowi, phm. Aleksandrowi Tippe z kręgu harcerstwa borkowskiego „Stara Brać”.

Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek, na podstawie pisemnego upoważnienia druhny Naczelnik ZHP wręczył krzyże „Za zasługi dla ZHP” grupie zasłużonych instruktorów aktywnych członków Stowarzyszenia. Otrzymali je: w stopniu Złotym hm. Krzysztof Poniedziałek, w stopniu Srebrnym: hm. Małgorzata Słowik, hm. Małgorzata Twardowska –Białek, hm. Maria Wójcik. Również Srebrnym krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” został odznaczony, wspierający od wielu lat wysiłki Stowarzyszenia mgr Wacław Wądolny -Wójt Gminy Mucharz.

Po wręczeniu odznaczeń hm. Mariusz Siudek odczytał okolicznościowy adres od Naczelnika ZHP oraz złożył członkom stowarzyszenia serdeczne gratulacje, podziękowania za dotychczasową współpracę, zapewnił, że komenda chorągwi bardzo sobie ją ceni oraz wyraził nadzieję że będzie ona kontynuowana. Odpowiadając druhna hm. Danuta Noszka-Leśniewska bardzo serdecznie podziękowała za tak mile słowa i zapewniła że Stowarzyszenie bardzo liczy na dalszą jeszcze bardziej owocną współpracę na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Chorągwi krakowskiej ZHP.

Prezes SPH hm. Danuta Noszka –Leśniewska przyznała najwyższe wyróżnienie

Tytuł „Kawalera Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie” wręczając akty nadania tytułu oraz pamiątkowe sygnety:

hm. Tadeuszowi Trzmielowi – Wiceprezydentowi Miasta Krakowa niezawodnemu przyjacielowi krakowskiego harcerstwa oraz Stowarzyszenia, Członkowi Honorowemu naszego Stowarzyszenia

oraz hm. Jerzemu Klinikowi – który pełniąc funkcję Komendanta Chorągwi był pomysłodawcą i aktywnie uczestniczył w powołaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, następnie przez wiele lat aktywnie działającemu instruktorowi ZHP i członkowi zarządu SPH.

Następnie druhna Prezes wręczyła:

Medale „Za Zasługi dla SPH” które otrzymali: mgr Wacław Wądolny – Wójt Gminy Mucharz, hm. Małgorzata Twardowska-Białek, hm. Andrzej Gaczorek, hm. Małgorzata Słowik.

Odznaki „Zasłużony dla SPH” które otrzymali : Anna Tomal, Waldemar Prabucki, Ewa Głuszcz, Zbigniew Dymowski, Krystyna Burda, płk. pil. Czesław Kurczyna, hm. Agnieszka Nawrocka

W imieniu odznaczonych i wyróżnionych, za docenienie pełnionej przez wiele lat służby instruktorskiej oraz działalności w Stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży oraz Seniorów miasta Krakowa, władzom Miasta, Związku Harcerstwa Polskiego oraz SPH, podziękował hm. Jerzy Klinik. Równocześnie jako jeden z Trzech założycieli Stowarzyszenia w roku 2000. W krótkiej refleksji wspomniał zasługi Druhów: hm. Tadeusza Prokopiuka oraz nie żyjącego już hm. Stanisława Spólnika. Przypomniał bardzo trudne dla harcerstwa lata w których pełniąc obowiązki komendanta chorągwi, zawsze i niezawodnie mógł liczyć na pomoc dh. dh.: hm. Tadeusza Prokopiuka, hm. Ferdynanda Nawratila, hm. Andrzeja Krzyworzeki, hm Romana Byszewskiego, hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej, hm. Zbigniewa Sabińskiego hm. Władysławy Marii Francuz czy Śp hm. Antoniego Weyssenhoffa.

Wspomniał także o Zlocie 90-lecia Harcerstwa Krakowskiego w dniach 14-16.09.2001 roku na Błoniach, którego współorganizatorem było SPH wymieniając kilku instruktorów, którzy włożyli ogromny wkład w jego przygotowanie: hm. Romana Byszewskiego, hm. Andrzeja Woźniczki, hm. Tadeusza Cyankiewicza, phm. Jacka Małoty, phm. Andrzeja Marcińczyka.

W swoim wystąpieniu hm. Stanisław Puchała były z-ca Naczelnika ZHP, pogratulował członkom SPH osiągnięć w 15 letniej, aktywnej działalności oraz z okazji dzisiejszej uroczystości. Życzył wielu dalszych lat owocnej i bardzo potrzebnej działalności Stowarzyszenia. Później przekazał aktualną informację o opracowanym Poczcie Harcmistrzyń i Harcmistrzów którego jest autorem oraz zaprosił do udziału w opracowaniu jej drugiego wydania, szczególnie tych których biogramy w wydanej księdze nie zostały zamieszczone lub były zamieszczone ale wymagają uzupełnienia.

Równie serdeczne gratulacje i życzenia dalszej tak dobrej i satysfakcjonującej działalności na rzecz zuchów , harcerzy i Seniorów w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Łomży złożyła, obecna na naszej uroczystości, jego Przewodnicząca hm. Dorota Górska. Wyraziła również gotowość do współpracy. Przekazała dla Stowarzyszenia pięknie wydane opracowania o działalności ich Stowarzyszenia i harcerstwa w Łomży.

Pani Aleksandra Grodecka – aktualny i pani Alicja Szydło – były dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18, przekazały gratulacje oraz życzenia dalszej owocnej działalności Stowarzyszenia oraz co było niespodziewanym, ale miłym akcentem, wręczyły grupie zasłużonych przedstawicieli SPH sympatyczne podarunki.

Serdeczne podziękowania w imieniu Zarządu Komisji Rewizyjnej oraz członków Stowarzyszenia Druhnie Danucie Noszce –Leśniewskiej za: prowadzenie od roku 2008 Stowarzyszenia, lata bardzo owocnej, pełnej imprez od stycznia do grudnia każdego roku, działalności Stowarzyszenia, wymagającej, szczególnie od Druhny Prezesa , ogromnego zaangażowania i pasji, zjednywanie sojuszników dla Stowarzyszenia, złożyli hm. Stanisław Piasecki i hm. Andrzej Gaczorek.

Monografię „SPH 2000 – 2015” wydaną z okazji Jubileuszu 15 lecia działalności Stowarzyszenia, zaprezentował zebranym Szef Komitetu Organizacyjnego hm. Stanisław Piasecki. Podziękował wszystkim którzy przyczynili się do jej napisania i wydania. Tym bardziej że ciężka i żmudna praca wielu osób wspaniale zaowocowała . Przypomnijmy zatem że autorami większości tekstów są hm. Andrzej Gaczorek, hm. Stanisław Piasecki, hm. Wiesław Wójcik. Zamieszczone są również: dwie gawędy hm. Józefa Lipca, teksty hm. Jerzego Klinika, hm. Andrzeja Krzyworzeki, piosenka dla stowarzyszenia, której autorem tekstu i melodii jest hm. Jarosław Balon. Projekt okładki i konsultację graficzną zawdzięczamy hm. Andrzejowi Zięblińskiemu. Korektę zapewniła hm. Małgorzata Słowik. Edytorem było Wydawnictwo FALL. Reasumując: Monografię SPH po prostu – należy i wypada mieć!

Druhna Prezes hm. Danuta Noszka – Leśniewska przed zaproszeniem zebranych na ostatni, bardzo atrakcyjny punkt programu, serdecznie i gorąco podziękowała:

 • Panu Prezydentowi, który był zawsze z nami, doceniał i honorował SPH i jego Członków,
 • Tak wielu przyjaciołom i sympatykom za ogromną życzliwość i wspieranie naszych działań,
 • za możliwość przeprowadzenia Uroczystości w tym pięknym miejscu, w sercu Krakowa, która nie mogłaby się odbyć bez pomocy druhny hm. Anny Gawron, Wicedyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie,
 • za oprawę artystyczną, zapewnioną nam przez Zespół Pieśni i Tańca "Małe Słowianki", obchodzący w tym roku 40 lecie pracy artystycznej, pod niezmiennym kierownictwem hm. Władysławy Marii Francuz, która wraz z Mężem hm. Januszem Francuzem założyła i do dziś prowadzi niestrudzenie, liczący 300 osób zespół pieśni i tańca, będący chlubą Krakowa,
 • Komitetowi Organizacyjnemu Jubileuszu 15 lecia SPH z jego przewodniczącym hm. Stanisławem Piaseckim,
 • druhowi hm. Krzysztofowi Poniedziałkowi za przygotowanie pięknej, jubileuszowej Wystawy obrazującej działalność SPH,
 • Zespołowi Redakcyjnemu Monografii SPH w osobach: pomysłodawcy hm. Stanisława Piaseckiego, hm. Wiesława Wójcika i hm. Andrzeja Gaczorka, oraz wydawcy pana doktora Jarosława Falla. Prowadzącym: hm. Małgorzacie Komorowskiej i hm. Andrzejowi Gaczorkowi,
 • całemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej SPH;

oraz zaprosiła do zwiedzania wystawy, do stoiska z wydawnictwami harcerskimi, jak zawsze zorganizowanego dzięki druhowi hm. Krzysztofowi Wojtyczy oraz do dokonywania wpisów w Księdze Pamiątkowej.

Następnie Prowadzący zaprosili do wysłuchania występu Zespołu Pieśn i Tańca „Małe Słowianki” , kończącego nasze spotkanie. Kierownik zespołu hm. Władysława Maria Francuz przedstawiła najważniejsze informacje o zespole , program występu i salę wypełniły pięknie śpiewane piosenki harcerskie, ludowe, nie tylko polskie. Razem z zespołem śpiewali je zebrani. Wytworzyła się wspaniała atmosfera, tak wspaniała, że podczas śpiewania Pieśni Pożegnalnej wszyscy obecni zawiązali wspólny, przyjacielski krąg.

Tak więc, 17 stycznia 2015 roku zapisze się w historii naszego Stowarzyszenia, jako jeden z najważniejszych dni w okresie minionych piętnastu lat działalności.

PS. Ekipa TVP Kraków, przygotowała krótką informację o naszej uroczystości i wręczeniu Proporca. Została ona wyemitowana, wraz przeprowadzonymi wywiadami z Prezesem SPH hm. Danutą Noszką-Leśniewską i Komendantem Chorągwi Krakowskiej ZHP hm. Mariuszem Siudkiem, w popołudniowych wydaniach Kroniki Krakowskiej w dniu 17.01.2015r.

12. Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Roku (starszo harcerskiego) i nagroda im. hm. Stanisława Spólnika dla najlepszego Komendanta Hufca Chorągwi Krakowskiej ZHP w roku 2014.

czyli

TADEK 2015 - Gala Finałowa
Tradycyjnej Akademii Dla Ekstra Kadry

Druga edycja Gali zorganizowanej przez Komendę Krakowskiej Chorągwi ZHP, odbyła się 18 stycznia br. w Nowohuckim Centrum Kultury. W sali widowiskowej zebrała się bardzo liczna grupa instruktorek, instruktorów oraz zaproszonych gości - wszyscy w strojach wieczorowych. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali prezes Danuta Noszka – Leśniewska, wiceprezes Wiesław Wójcik, sekretarz Magdalena Migacz, skarbnik Krystyna Wywiał, członek zarządu Jerzy Klinik, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Ferdynand Nawratil- były wieloletni dyrektor NCK oraz Anna Tomal i Małgorzata Twardowska –Białek. Zebranych powitali prowadzący galę pwd. Anna Gęgotek i druh Rafał Bochenek oraz komendant chorągwi hm. Mariusz Siudek. Następnie prowadzący pokrótce przypomnieli zasady wyboru najlepszych instruktorów w podanych poniżej kategoriach:

 
 1. POMOCNA DŁOŃ – nagroda publiczności wybierana przez gości obecnych w trakcie Gali Finałowej w dniu 18.01.2015 r.
 2. INICJATYWA PROGRAMOWA – „Człowiek Orkiestra”
 3. ORGANIZATOR- „Gorączka Złota”
 4. KSZTAŁCENIOWIEC – „Piękny Umysł”
 5. KOMENDANT HUFCA – „Człowiek ze Stali” – Nagroda im. hm. Stanisława Spólnika
 6. INSTRUKTOR DZIAŁAJĄCY NA POZIOMIE CHORĄGWI – „Matrix
 7. DRUŻYNOWY ZUCHOWY - „Tytus, Romek i Atomek”
 8. DRUŻYNOWY HARCERSKI – „Czarne Stopy
 9. DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI - „Indiana Jones” – Nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego
 10. DRUŻYNOWY WĘDROWNICZY - „Mission Impossible”
 11. MŁODZIEŻOWA INICJATYWA - „Gra Endera”
 12. SENIOR – „Nieskończoność” 

Termin zgłoszeń minął 21 grudnia. W styczniu 2015r. W skład Kapituły, pracującej pod kierunkiem Komendanta Chorągwi, druha hm. Mariusza Siudka, z ramienia SPH weszli: hm. Władysława Maria Francuz oraz hm. Wiesław Wójcik. Trudna praca Kapituły zakończyła się z chwila gdy z pośród ponad 140 zgłoszonych kandydatur wybrała, po pięć osób nominowanych do nagrody w każdej kategorii oraz zwycięzców w kategoriach o numerach od 2 do 12. Podczas Gali podawano do wiadomości nazwiska osób nominowanych równocześnie wyświetlając ich fotografie i podając krótkie, jednozdaniowe, charakterystyki. Następnie nadchodził moment najbardziej emocjonujący, kiedy to posiadacz tytułu z roku ubiegłego, odczytywał nazwisko laureata w danej kategorii. Za każdym razem po ogłoszeniu nazwiska laureata następował wybuch radości okazywanej szczerze i głośno, to naturalna i bardzo sympatyczna reakcja. Na przemian z ogłaszaniem wyników w poszczególnych kategoriach, wyświetlano filmy, w których były prezentowane kolejne postaci osób nominowanych do nagrody publiczności POMOCNA DŁOŃ. Krótkie filmy opracowano ciekawie, niezwykle pomysłowo, wzbudzały też ogromne zainteresowanie zebranych.

Bardzo miłe urozmaicenie stanowiły występy zwycięzców ubiegłorocznego festiwalu Harcerska Rewolucja Muzyczna „HaReM”, zespołów muzyczno-wokalnych z Hufców: Podhalańskiego „Klaudiusz & Olson” , Krzeszowice „Koksy” oraz solowy popis druha Stanisława Kwaka również z hufca Podhalańskiego. Wyświetlono dwa interesujące filmy przedstawiające najważniejsze wydarzenia z działalności chorągwi krakowskiej w roku ubiegłym, zrealizowane przez zespół chorągwianej telewizji „Po Prostu TV”.

Z racji fundowania przez Stowarzyszenie nagród ( każda w wysokości 1500 zł), byliśmy najbardziej zainteresowani ogłoszeniem zwycięzców w kategoriach:

DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI - „Indiana Jones” – zwyciężyła druhna Maria Adamska drużynowa 32 DS. „Przeszczep Hydrauliczny” z Hufca Krzeszowice. Nagrodę SPH im. druha hm. Zdzisława Trylskiego wręczyły Jej hm. Danuta Noszka-Leśniewska oraz hm. Magdalena Migacz,

oraz KOMENDANT HUFCA – „Człowiek ze Stali”. Komendant Hufca Ziemi Wadowickiej hm. Marcin Homel laureat tej kategorii za rok 2013 ogłosił, że „Człowiekiem ze Stali” roku 2014 została druhna hm. Joanna Sierant komendantka Hufca ZHP Kraków –Podgórze. Nagrodę SPH im. druha hm. Stanisława Spólnika wręczyły Jej hm. Danuta Noszka-Leśniewska oraz Jego Córki, Pani Agnieszka Cholewa i Pani Katarzyna Hrynkiewicz.

Podczas przerwy, zostało przeprowadzone głosowanie i obecni członkowie Kapituły policzyli głosy oddane na poszczególnych nominowanych w tej kategorii. Był to ostatni z laureatów gali Finałowej 2015. Druhna Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, podczas idealnej i pełnej napięcia ciszy, podała do wiadomości, że nagrodę publiczności zdobyła druhna hm. Dorota Dziaduła ze Szczepu „Zielone Słońce” oraz wręczyła Jej statuetkę i nagrodę.

Wręczono statuetki w 12 kategoriach a pozostała jeszcze jedna. Może zapasowa? Otóż nie! Komendant Chorągwi druh hm. Mariusz Siudek, bardzo sympatycznym gestem zaskoczył wszystkich zebranych a najbardziej druhnę hm. Irenę Piątek wieloletnią i bardzo zasłużoną Komendantkę Hufca ZHP „Trzebinia” nadając Jej tytuł Super Komendantki i wręczając 13 statuetkę „Super TADEK”!

Następnie Druh Komendant Chorągwi pogratulował zwycięzcom i nominowanym, podziękował gościom i sponsorom oraz zespołowi komendy Chorągwi, który tak wspaniale pod kierownictwem druhny phm. Anny Hałatek przygotował i przeprowadził plebiscyt na najlepszych instruktorów Chorągwi Krakowskiej w roku 2014 oraz Galę Finałową.

Uczestnicząc w tej wspanialej uroczystości, byliśmy pełni podziwu dla Jej organizatorów. Wspaniale przygotowana, przeprowadzona i wymagająca ogromu pracy i współpracy, dająca tak wiele satysfakcji instruktorom, tak bardzo ich integrując. W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie bardzo serdecznie gratulujemy zwycięzcom w poszczególnych kategoriach, wszystkim nominowanym oraz dziękujemy działającym Instruktorom za ich codzienną służbę. Równie serdeczne gratulujemy Organizatorom na czele z druhem Komendantem Chorągwi Krakowskiej ZHP hm. Mariuszem Siudkiem .

Tuż po zakończeniu Gali Finałowej rozpoczął się bal maskowy, którego uczestnicy bawili się długo i znakomicie.

PS. Nazwiska najlepszych instruktorów za rok 2014 w poszczególnych kategoriach są podane na stronie internetowej Krakowskiej Chorągwi ZHP.

Wykaz Drużynowych Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej w latach 2005 – 2014 (nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego)

Rok Drużynowy Roku stopień Hufiec Nagroda (zł)
2005 Dorota Sarapeta phm Wadowice 1000,-
2006 Marta Wiśniewska - Malińska   Jordanów 1000,-
2007 Anna Harsze pwd Kraków-Podgórze 1000,-
2008 Sabina Nawrocka pwd Kraków-Podgórze 1000,-
2009 Agnieszka Wójcik phm Tarnów 1500,-
2010 Robert Kadela hm Wadowice 1500,-
2011 Anna Hałatek pwd Wieliczka 1500,-
2012 Damian Kulig pwd Kraków- Podgórze 1500,-
2013 Sonia Knapczyk phm Wadowice 1500,-
2014 Maria Adamczyk   Krzeszowice 1500,-

 

Wykaz Hufcowych Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej w latach 2013 – 2014 (nagroda im. hm Stanisława Spólnika)

Rok Hufcowy Roku stopień Hufiec Nagroda (zł)
2005 Marcin Hommel hm Wadowice 1500,-
2006 Joanna Sierant hm Kraków-Podgórze 1500,-

 

13. Akcja „STANICA”

Zarząd Stowarzyszenia czynił bardzo intensywne starania związane z lokalizacją nad przyszłym Zbiornikiem „Świnna Poręba” w Gminie Mucharz Ośrodka Szkoleniowego SPH. Między innymi:

- w czerwcu 2010 roku został wykonany kosztorys „Budowy zespołu budynków Ośrodka Szkoleniowego SPH w Brańkówce, Gmina Mucharz wraz z infrastrukturą zewnętrzną” .

- w lutym 2011 roku została wykonana przez Pracownię Architektoniczną Igor Pacanowski & Beata Pacanowska całościowa koncepcja Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia (Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów – Pracownia wykonała koncepcję społecznie).

- i najważniejsza sprawa ,która blokowała nasze kolejne działania został zatwierdzony” Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz” (ogłoszony 21.12.2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego).

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia czyni starania o załatwienia spraw formalnych związanych z przekazaniem terenu oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji.

14. Sprawy Socjalne

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą została Druhna hm Krystyna Wywiał.

Równocześnie informujemy, że, w roku ubiegłym zostały wypłacone dwie zapomogi finansowe, na kwotę 1.000,- zł łącznie, byłym instruktorom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

15. Strona Internetowa

Zarząd SPH informuje, że od dnia 1 lutego 2010 roku jest aktywna STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony: www.sph-krakow.pl

Na stronie umieszczane są m. Inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH , ważne ogłoszenia oraz informacje o zrealizowanych zadaniach. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony i częste jej odwiedzanie.

Zarząd Stowarzyszenia monitoruje zainteresowanie naszą stroną internetową poprzez Google Analitics (ilość wejść na stronę, ilość użytkowników z niej korzystających, ilość odsłon itp.). Mamy użytkowników z 29 Państw: Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Portugalia, Senegal, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry i Włochy.

Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

16. Finanse Stowarzyszenia

a) granty

 • Rok 2014 Stowarzyszenie mimo usilnych starań i złożenia stosownych wniosków nie otrzymało żadnych grantów
 • Rok 2009 – 11.200,- zł
 • Urząd Wojewody Województwa Małopolskiego ; termin: 02.02 – 31.12. 2009; „Wzajemnie potrzebni – seniorzy młodym, młodzi seniorom”
 • Rok 2011 – 7.875,- zł
 • Urząd Wojewody Województwa Małopolskiego; termin: 01.10 – 31.12.2011; „Aktywizacja seniorów …”
 • Rok 2012 – 14.000,- zł
 • Urząd Marszałka Województwa Małopolskiego; termin: 01.06 – 30.11.2012; „Aktywny i kompetentny Senior”

 

b) składki członkowskie

Rok 2010 2011 2012 2013 2014
Kwota (zł) 2580 3230 2940 3670 5620

 zestawienie 02

Wpływy ze składek członkowskich w latach 2010 – 2014

W bieżącym roku poprawiła się „ściągalność” składek członkowskich. Według zestawienia przygotowanego przez Druhnę hm Krystynę Wywiał (Skarbnik SPH ) na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu składek na konto Stowarzyszenia wpłynął kwota 5.620,- zł.

Wzrost wpłaconych składek w stosunku do roku poprzedniego wynosi 53,13 %.

Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).

PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937

W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne co do wysokości składki, ale trzeba je opłacać. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu naszego Stowarzyszenia.

c) wpływy z 1%

jak co roku zwracamy się do członków SPH z prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2014 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia. oraz zachęcili swoje Rodziny, Przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym.

Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Poniżej podajemy wykaz wpływów z 1% w latach poprzednich.

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kwota (zł) 3223,57 4219,50 5417,00 5954,70 6386,50 5126,90 5510,60 4636,30

 

zestawienie 01

Wpływy pozyskiwane z 1% odpisu od podatku w latach 2010 – 2014

 

W stosunku do roku ubiegłego spadek wpłat z tytułu 1% wynosi 15,87%

d) Wydatki

Koszty ogółem

Rok 2010 2011 2012 2013 2014
Kwota (zł) 27710,26 43847,80 51573,79 46343,86 46433,18

 zestawienie 03

Koszty działalności statutowej w latach 2010 - 2013

e) Pomoc finansowa dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskie ZHP:

Od samego początku działalności Stowarzyszenia jednym z najważniejszych zadań kolejnych Zarządów było zapewnienie pomocy materialnej i finansowej dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskiej ZHP (Komendy Chorągwi, poszczególnych Hufców czy też Drużyn). Niestety mimo wielu działań nie udało się pozyskać sponsorów wśród osób fizycznych czy też prawnych. W ostatnich latach Zarząd Stowarzyszenia przyjął zasadę, że wszystkie składki wpłacone przez członków SPH przekazywane są na działalność statutową jednostkom organizacyjnym Chorągwi Krakowskiej ZHP. Są to kwoty ok. 3.500,- zł rocznie.

Jednocześnie uważamy, że problem dofinansowania Związku Harcerstwa Polskiego powinien być rozwiązany na szczeblu centralnym poprzez dotacje z budżetu Państwa. Miała te sprawy uregulować tzw. Ustawa o Harcerstwie, ale na dzień dzisiejszy skończyło się tylko na zapowiedziach jej wprowadzenia.

Rok 2011 2012 2013 2014
Kwota (zł) 3.360,- 3.799,36 3.500,- 1.666,70

 

zestawienie 04

Pomoc finansowa dla Chorągwi Krakowskiej ZHP w latach 2011 - 2014

 

Rok 2011 – 3.360,- zł
Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; darowizna na działalność statutową – 1.860,- zł

Rok 2012 – 3.799,36 zł
Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; zakup książki „Harcerski Szlak” – 1599,36,- zł ; dotacja na remont spalonej Harcówki – 500,- zł; opłacenie składki w KOZŻ – 200,- zł

Rok 2013 – 3.500,- zł
Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; darowizna na działalność statutową – 1.000,- zł; dotacja na wydania pracy dyplomowej Druha phm Michała Łesyka: „Hufiec Harcerzy Kraków-Podgórze w latach 1945-1949” – 1000,- zł

Rok 2014 - 1.666,70 zł
Nagroda dla Hufcowego Roku – 1.666,70 zł ; ujęta w preliminarzu nagroda dla Drużynowego Roku w wysokości 1.666,70 zł została wypłacona w styczniu 2015 roku.

17. Członkowie Stowarzyszenia (stan na dzień 28.03.2015 r.)

a) Członkowie Zwyczajni
Stowarzyszenie liczy 215 Osób ( w tym 23 Osoby z Nowotarskiego Koła SPH)
W ciągu roku (03.2014 - 03.2015) nastąpił wzrost ilościowy o 19 osób – stanowi to wzrost o 9,69 %.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
77 128 154 165 174 196 215

 

zestawienie 05

Rozwój ilościowy członków Stowarzyszenia w latach 2009 – 2015 ( wg. stanów na koniec marca danego roku).

 

 • Członkowie Honorowi
  1. prof. Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa ) – od 18.03.2010 r.
  2. mgr inż. Tadeusz Trzmiel (I V-ce Prezydent Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
  3. mgr Wacław Wądolny (Wójt Gminy Mucharz) – od 18.03.2010 r.
   
 • Członkowie Wspierający
  1. Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o. ; Prezes Zarządu, mgr Andrzej Krzyworzeka – od 03.09.2009 r.
  2. Firma „HYMATIK” ; Właściciel Pan Jacek Małota – od 07.01.2010 r.
  3. Firma „RUSTYKAL” ; Właściciel Pan Andrzej Marcińczyk – od 04.03.2011 r.

18. Akcja „LOKAL”

Zarząd SPH informuje, że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój nr 200, i jest czynne w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00. Kierownikiem Biura jest Sekretarz Zarządu SPH Druhna hm Magdalena Migacz. Zapraszamy.

19. Proporzec Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Decyzja o wykonaniu Proporca Stowarzyszenia zapadła na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w dniu 27 listopada 2013 roku. Akcją „Proporzec 2014” kierował wytrwale i konsekwentnie v-ce Prezes SPH, hm. Stanisław Piasecki.

Jako jedno z czołowych zadań potraktowano zebranie funduszy na wykonanie proporca oraz zainteresowanie tą akcją jak najszerszych kręgów członków i sympatyków Stowarzyszenia i Harcerstwa. Korzystano z różnych metod. M.in. „cegiełki”, w formie wpłat w wysokości minimum 50 złotych, zakupili: Artur i Bogumiła Podmokły (Kraków), Waldemar i Teresa Prabuccy (Wrocław), Anna i Stanisław Piaseccy (Kraków), Zbigniew Dymowski (Gdynia), Jolanta Uchlik (Malbork), Rafał Kawalec (Warszawa), Ryszard Korski (Kraków), Marek Valenta (Kraków), Alicja Szydło (Kraków), Maria Trylska (Kielce), Andrzej Bohosiewicz (Kraków), Bogdan Dudkowski (Kraków), Barbara Łuczyńska (Kraków), Zbigniew Białecki (Kraków), Ireneusz Poświatowski (Giżycko), Ewa i Adam Głuszczowie (Warszawa), Aleksandra Grodecka (Kraków), Danuta Noszka-Leśniewska (Kraków), Bronisław Leśniewski (Kraków), Lidia i Kazimierz Rywczakowie (Kraków), Zbigniew Bożek (Bydgoszcz), Teresa i Władysław Doboszowie (Kraków), Adam Jelonek (Kraków) , Zofia Opalińska- Jelonek (Kraków), Agnieszka i Andrzej Gaczorkowie (Kraków), Magdalena Migacz (Kraków), Anna Tomal (Kraków), Jerzy Klinik (Kraków), Maria i Wiesław Wójcikowie (Kraków), Marek Dobosz (Kraków), Małgorzata Komorowska (Kraków), Małgorzata Twardowska-Białek (Kraków), Krzysztof Poniedziałek, Krystyna Wywiał (Kraków) i inni . Wykaz sporządzono wg. kolejności dokonanej wpłaty.

W ramach Akcji uzyskano zgodę Rady Miasta Krakowa na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na Proporcu Stowarzyszenia (Uchwała Nr XCV/1417/14 z dnia 15 stycznia 2014 roku).

Proporzec według projektu opracowanego przez dh. hm. Andrzeja Zięblińskiego, Profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członka naszego Stowarzyszenia, wykonany został przez Firmę „HAFTINA” Michalscy s. j. w Piotrkowie Trybunalskim.

20. Spotkanie byłych harcerzy z Ludwinowa (30.01.2015)

Dnia 17 stycznia 1957 roku na terenie Ludwinowa została reaktywowana działalność harcerska. Drużynowym 7 Pdg. Drużyny Harcerzy, założonej w roku 1945, ponownie został mianowany Druh Adam Jelonek. Na bazie tej drużyny powstał następnie „Zielony Szczep Ludwinów” i był to pierwszy w historii harcerski szczep wodny. Instruktorzy i harcerze, którzy działali w „Siódemce” lub później w „Zielonym Szczepie Ludwinów” od kilku lat spotykają się w rocznicę reaktywowania harcerstwa na tym terenie. Spotkania odbywają się cyklicznie od roku 2011. We wcześniejszych latach odbywały się nie regularnie. Dotychczasowe spotkania:

 1. Galeria „Wręga” – 18 luty 2011 roku (Spotkanie połączone z celebrowaniem 80-tych urodzin Druha hm. Adama Jelonka),
 2. Budynek b. Szkoły Podstawowej Nr 40 w Krakowie, przy ul. Czackiego 11 - 3 luty 2012 roku,
 3. Młodzieżowy Dom Kultury Kraków-Podgórze – 18 luty 2013 roku (Benefis Druha hm Adama Jelonka; po części oficjalnej odbyło się spotkanie byłych harcerzy i instruktorów z Ludwinowa w lokalu przy pl. Serkowskiego),
 4. Galeria „Wręga” – 17 stycznia 2014 roku

Kolejne, piąte spotkanie odbyło się w Galerii „Wręga” na Krakowskim Kazimierzu w dniu 30 stycznia 2015 roku. Podobnie jak poprzednio z inicjatywy członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druhów : hm. Adama Jelonka, hm. Tadeusza Kubasa i phm. Jacka Małoty. Wzięło w nim udział 20 byłych instruktorów i harcerzy, którzy działali w „Siódemce” lub później „Zielonym Szczepie Ludwinów”.

Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu 7 Pdg. DH -rzy, pieśni „Złączeni węzłem”.

Prowadzący spotkanie Druh hm. Tadeusz Kubas serdecznie powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie: Druha hm. Adama Jelonka - b. drużynowego 7 Drużyny Harcerzy oraz założyciela i b. komendanta: „Zielonego Szczepu Ludwinów” i Szczepu „Neptuna” oraz Druha hm. Stanisława Piaseckiego - V-ce Prezesa SPH w Krakowie.

Druh hm. Adam Jelonek, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w krótkim wystąpieniu, serdecznie podziękował zebranym za liczny udział w spotkaniu. Następnie w krótkiej gawędzie wspomniał pierwsze obozy 7 Pdg Drużyny Harcerzy w Tyliczu. Zaprezentował również zebranym kserokopie Dyplomu, jaki otrzymał z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić, po upływie pięćdziesięciu lat od daty jego nadania doktor uniwersytetu, który wyróżnił się w pracy dla uczelni lub społeczeństwa.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Druha hm. Stanisława Piaseckiego, który podziękował za zaproszenie na spotkanie i przekazał wszystkim najlepsze życzenia. Następnie, krótko opowiedział o przebiegu uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w auli Collegium Maius ,w dniu 6 października 2014 roku, w trakcie którego nastąpiło odnowienie doktoratu Druha harcmistrza Adama Jelonka (prof. dr hab.). Był to wspaniały jubileusz Wybitnego Geografa, który w wygłoszonym okolicznościowego wykładzie nawiązał do swoich harcerskich korzeni i działalności na Ludwinowie.

Na zakończenie zaprosił zebranych do aktywnego udziału w imprezach i akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie, szczególnie w obfitującej w liczne propozycje tegorocznej akcji obozowej.

 

W dalszej części spotkania popłynęły wspomnienia, harcerskie i żeglarskie piosenki, które sprawiły, że było to niezapomniane i wzruszające spotkanie.

W Spotkaniu udział wzięli:

 • Jelonek Adam
 • Opalińska-Jelonek Zofia
 • Planta Barbara
 • Kubas Ewa
 • Piasecka Anna
 • Szymanowicz Janina
 • Dygoń Janusz
 • Grygny Kazimierz
 • Kubas Tadeusz
 • Ewa Małota
 • Małota Jacek
 • Pająk Tadeusz
 • Pawłowski Jan
 • Piasecki Stanisław
 • Prusakowski Marek
 • Stefański Zbigniew
 • Szczęśniak Ryszard
 • Turek Stanisław
 • Tyrankiewicz Tadeusz
 • Wincenciak Antoni

21. Podsumowanie

Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o Plan Pracy Zarządu SPH w Krakowie na rok 2014/2015, który został opracowany na podstawie Założeń Programowo-Organizacyjnych na lata 2014-2017, i zatwierdzonym przez Walne Zebranie w dn. 29.03.2014r z uwzględnieniem zadań wynikających z uchwał podjętych na tym zebraniu.

Analizując, na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.02.2015r, realizację planu pracy w okresie sprawozdawczym, działania lub efekty działań podzielono na dwie grupy. Do tych które należy ocenić bardzo pozytywnie, lub pozytywnie zaliczono :

W ramach obchodów XV lecia działalności Stowarzyszenia:

 • przeprowadzenie Akcji „Proporzec” – który Stowarzyszenie otrzymało na XV-lecie swojej działalności podczas Imprezy Finałowej,
 • zorganizowanie Imprezy Finałowej w Międzynarodowym Centrum Kultury w kamienicy „Pod Kruki”, Rynek Główny 25,
 • wydanie Monografii pt. „Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Kraków 2000 – 2015” (nakład 500 egzemplarzy),
 • zorganizowanie wystawy obrazującej działalność Stowarzyszenia w latach 2000 -2015,
 • pierwsze wykonanie piosenki/hymnu Stowarzyszenia pt.: „ Nikt nam nie zabierze” autorstwa Druha hm. Jarosława Balona,

zrealizowanie odbywających się cyklicznie imprez Stowarzyszenia:

 • bardzo dobrze przygotowana i przeprowadzona Akcja Jubilat, tradycyjnie w Forcie Olszanica,
 • nieodpłatne zrealizowanie kursów na stopień żeglarza Jachtowego w Krakowie i Andrychowie,
 • Zorganizowanie, głównie dla uczestników kursów, obozu żeglarskiego
 • zorganizowanie dla członków Stowarzyszenia III obozu zagranicznego w Chorwacji oraz spotkania poobozowego uczestników,
 • kontynuowanie akcji „Lato w Mieście” – pływanie na łodziach żaglowych na zalewie Bagry. Akcja zorganizowana na rzecz dzieci z półkolonii prowadzonej przez MDK Dom Harcerza,
 • bardzo udana, pod każdym względem, IV Wycieczka SPH do Chochołowa, a szczególnie biorąc pod uwagę aktywność turystyczną uczestników,
 • większa niż w roku ubiegłym ilość osób które wzięły udział w Zabawie Andrzejkowej,
 • kontynuowanie wprowadzonych na stałe do programu:
 • Marszu Niepodległości
 • Wieczoru piosenki harcerskiej,
 • Zorganizowanie w Krakowskim Przedsiębiorstwie Turystyczno - Hotelarskim „Krakus”, jak zwykle na bardzo wysokim poziomie : Świątecznego Spotkania Zarządu Stowarzyszenia w rozszerzonym składzie,
 • bardzo dobra współpraca z nowo wybranymi władzami Chorągwi Krakowskiej ZHP,
 • ufundowanie i wręczenie po raz X nagrody im. Druha hm. Zdzisława Trylskiego w kategorii DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI, tym razem roku 2014, dla instruktora wybranego przez Kapitułę powołaną decyzja Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej,
 • ufundowanie i wręczenie, po raz II, nagrody im. Druha hm. Stanisława Spólnika dla KOMENDANTA HUFCA, tym razem roku 2014, wybranego przez Kapitułę powołaną decyzją Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej,
 • kontynuację bardzo owocnej współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Dom Harcerza przy ul Reymonta 18,
 • zakwalifikowanie się do półfinału X edycji Konkursu „Kryształy Soli”; nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych działających w Małopolsce,
 • zorganizowanie dla członków Stowarzyszenia Rejsu Morskiego po Morzu Śródziemnym na s/y „Jagiellonia”
 • wzrost ilości członków,
 • pozyskanie kolejnych odznaczenia i wyróżnień dla członków Stowarzyszenia,
 • przekazanie kolejnych zapomóg w ramach pomocy socjalnej dla członków SPH ,
 • dalszy wzrost ilości osób zaangażowanych w realizację zadań Stowarzyszenia,
 • wzrost, w stosunku do roku ubiegłego, kwoty wpłaconej składki członkowskiej,
 • bardzo dobrze funkcjonującą stronę internetową, zawierającą wyczerpujące informacje o działalności SPH
 • wykonane materiały reklamowe Stowarzyszenia – kalendarze ścienne, kalendarze trójdzielne, banery.

Natomiast negatywnie należy ocenić brak oczekiwanych efektów w następujących działaniach:

 • w dalszym ciągu nie udało się pozyskać nowych członków wspierających,
 • odczuwalny spadek ilości środków pozyskiwanych z 1% odpisu od podatku dochodowego,
 • zbyt mała jest ilość osób wpłacających składkę członkowską,
 • pozyskiwanie grantu na przeprowadzenie kursów komputerowych,
 • zbyt mały wzrost ilości osób biorących udział w imprezach Stowarzyszenia.

Oceniając bardzo pozytywnie wzrost ilości osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia, należy kontynuować działania w tym kierunku, podejmując równocześnie bardziej zdecydowane działania zapewniające większy udział członków Stowarzyszenia w jego najważniejszych imprezach.

Biorąc pod uwagę realizację zaplanowanych działań, ich ilość i różnorodność oraz ich poziom organizacyjny, należy wysoko ocenić działalność Stowarzyszenia.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres marzec 2014 – marzec 2015 zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 18 lutego 2015 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa W Krakowie

 

Kraków, marzec 2015 roku.