Kraków, marzec 2014 roku

Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

1. Nazwa, siedziba i adres
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40
Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

2. Data wpisu:
03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń
(Ns. Rej. St. 39/00)
25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994

3. NIP: 676-21-64-200

4. REGON: 367196831

5. KRS nr: 0000114184

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie za okres 23.03.2013 – 29.03.2014
Dnia 23 marca 2013 roku odbyło się VIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w trakcie którego, pozytywnie oceniona została działalność Zarządu w okresie 31.03.2012 – 23.03.2013 oraz przyjęto założenia programowo-organizacyjne Stowarzyszenia na lata 2013-2014.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń roboczych Zarządu (17 kwiecień, 15 maj, 28 maj, 19 czerwiec, 13 sierpień, 11 wrzesień, 16 październik, 27 listopad, 12 grudzień 2013 roku oraz 19 luty, 19 marzec 2014 roku) oraz jedno uroczyste świąteczno – noworoczne (27 grudzień 2013 roku). Posiedzenia robocze odbywały się w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” w Krakowie. Uroczyste świąteczno – noworoczne posiedzenie Zarządu, tradycyjnie, odbyło się w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH i jak zwykle, dzięki uprzejmości Druha hm Andrzeja Krzyworzeki, w Hotelu „KRAKUS”.

Zarząd pracował w składzie:
hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes
hm Stanisław Piasecki - I V-ce Prezes
hm Wiesław Wójcik - II V-ce Prezes
hm Magdalena Migacz - Sekretarz
hm Paweł Grabka - Członek
hm Alicja Szydło - Członek
hm Krystyna Wywiał - Skarbnik
hm Jerzy Klinik - Członek

W zasadzie na wszystkich posiedzeniach Zarządu obecny był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz lub jego Z-ca, Druh hm Tadeusz Prokopiuk.

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

hm Władysław Pancerz – Przewodniczący
hm Tadeusz Prokopiuk - V-ce Przewodniczący
hm Stanisław Spólnik/od września 2013 hm Andrzej Gaczorek - Członek

Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

1. VIII Walne zebranie Sprawozdawcze SPH

Odbyło się w dniu 23 marca 2013 roku (sobota) w Młodzieżowym Domu Kultury/Dom Harcerza przy ul Reymonta 18. O godz. 11:00 z kwadransem studenckim, na komendę Druhny hm. Danuty Noszki - Leśniewskiej zebrani zaśpiewali Hymn Harcerski i zostali przez nią serdecznie powitani. Zgodnie z obowiązującą procedurą Przewodniczącą zebrania została jednogłośnie wybrana Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska. Przewodnicząca zaproponowała zatwierdzenie przesłanego wraz z materiałami planu zebrania a Druh hm. Stanisław Piasecki zgłosił propozycję aby protokołowanie zebrania powierzyć Druhnie hm. Magdalenie Migacz. Obydwie propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

Po załatwieniu niezbędnych spraw formalnych, Przewodnicząca poprosiła o wystąpienie Dh, Dh: hm. Małgorzatę Komorowską, hm. Władysława Dobosza i hm. Marka Dobosza. Instruktorów którzy za wieloletnią, bardzo aktywną i owocną działalność na rzecz harcerstwa oraz włączenie się w organizację imprez Stowarzyszenia zostali odznaczenia Złotymi Krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”. Z upoważnienia Komendanta Chorągwi, Krzyże wręczył Odznaczonym Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Dh hm. Henryk Chrobak. A dedykowana nagrodzonym „Piosenka Instruktorska” była wspaniałym momentem nie tylko na wspomnienie i refleksję ale również jednoczącym wszystkich obecnych.

I znowu proza życia. A raczej zebrania. Jednogłośnie zatwierdzono wybraną na podstawie zgłoszonych propozycji Komisję Uchwał i Wniosków w składzie : hm. Stanisław Piasecki – Przewodniczący oraz hm. Adam Jelonek i hm. Tadeusz Kubas. Czuwająca nad sprawnym przebiegiem zebrania Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie:

Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w okresie 04.2012 – 22.03.2013 Wiceprezesa SPH hm. Stanisława Piaseckiego,
Sprawozdania finansowego za rok 2012 Skarbnika Stowarzyszenia hm. Krystynę Wywiał.

Równocześnie Przewodnicząca przypomniała zebranym, że obydwa sprawozdania członkowie Stowarzyszenia otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejsze zebranie.

Dh hm. Stanisław Piasecki, korzystając z przygotowanej przez siebie ciekawej prezentacji komputerowej, przedstawił szczegółowo działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym i równocześnie przedstawiał propozycje na przyszłość. Omówił wszystkie, zorganizowane ,w tym czasie imprezy. Zwrócił uwagę na nowowprowadzone propozycje programowe dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Serdeczne podziękowania skierował do członków SPH którzy włączyli się do ich przygotowania. Również biorącym w nich udział. Za niepokojący sygnał uznał pozyskanie mniejszych niż w roku ubiegłym kwot wpłat składek członkowskich i wpływów z odpisu 1% ,co jest równoznaczne ze zmniejszeniem kwoty którą można przeznaczyć na cele statutowe. Równocześnie zaapelował do wszystkich obecnych o zwiększenie aktywności członków Stowarzyszenia, tak aby w roku bieżącym ten spadek został zahamowany. By na przyszłość utrzymać wysoki poziom pracy, zasygnalizował zamiar powołania nazwanych roboczo Pełnomocników Zarządu do realizacji określonych zadań, co doprowadzi do powstania tzw. Funkcyjnego Zarządu SPH. Prezes, hm. Danuta Noszka – Leśniewska wysoko oceniła działalność Stowarzyszenia. Zarówno biorąc pod uwagę ilość jak i poziom organizowanych imprez. Podkreśliła wzrastającą aktywność coraz większej grupy jego członków, i serdecznie Im za nią podziękowała. Za ciągłą współpracę i okazywaną pomoc szczególnie serdecznie podziękowała Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza przy ul. Reymonta 18, Krakowskiemu Przedsiębiorstwu Hotelarsko-Turystycznemu Krakus przy ul. Koszykarskiej 33.

Następnie Skarbnik Stowarzyszenia hm. Krystyna Wywiał przedstawiła sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2012. Przyjęto zgłoszoną przez druhnę Prezes autopoprawkę dotyczącą wpisania słowa pomoc zamiast darowizna w kosztach statutowych związanych z przekazaniem kwoty 500 zł na remont harcówki i renowację sztandaru dla Szczepu „Gwieździstego” ZHP. Hm. Stanisław Piasecki podkreślił, że wzrastające przychody również potwierdzają wzrost aktywności Stowarzyszenia.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przestawił jej Przewodniczący hm. Władysław Pancerz. Zawierało ono część opisową charakteryzującą pracę Stowarzyszenia i Zarządu oraz ocenę ich działalności. Komisja Rewizyjna wysoko oceniła działalność zarówno Stowarzyszenia jak również Zarządu. Uzasadniając przedstawienie tak wnikliwej oceny Przewodniczący stwierdził, że jest ona wynikiem udziału przedstawicieli Komisji Rewizyjnej w wielu posiedzeniach Zarządu oraz analizy przedstawionych sprawozdań. Podsumowując swoje wystąpienie hm. Władysław Pancerz postawił wniosek aby Walne Zebranie zatwierdziło przedstawione sprawozdania i pozytywnie oceniło działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym. Przewodnicząca podziękowała za tak wysoką ocenę pracy i stwierdziła że daje ona impuls do dalszej pracy na równie wysokim poziomie. Serdecznie podziękowała Druhom Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za udzielanie pomocy i wspólne z Zarządem rozwiązywanie licznych problemów podczas posiedzeń Zarządu.

Rozpoczynając dyskusję Przewodnicząca poinformowała o: zamiarze zaproszenia na spotkanie w Forcie Olszanica związanych z harcerstwem, byłych dyrektorów krakowskich szkół średnich, terminie Akcji Jubilat- 09.05. br. i zaapelowała o zgłaszanie propozycji osób spełniających kryteria Jubilatów. Następnie w dyskusji udział wzięli Dh i Dh wypowiadając się w sprawach: hm. Małgorzata Komorowska – potrzeby organizowania spotkań dla byłych instruktorów, bardzo miłej atmosfery podczas spotkań Stowarzyszenia oraz dobrym ukierunkowaniu pracy przez Zarząd; hm. Henryk Chrobak- roli jaką odegrało nowotarskie Koło SPH przy reaktywowaniu Hufca Podhalańskiego, zmiany na funkcji Z-cy Komendanta Chorągwi ds. programowych; hm. Adam Jelonek- dającym się zauważyć, w ostatnich latach, kierunkom działania SPH, najpierw więcej dla swoich członków (a są to spotkania ważne również dla psychiki osób starszych szczególnie w sytuacji gdy mają coraz mniej obowiązków), a ostatnich latach coraz więcej działań skierowanych do młodzieży bądź seniorów nie będących członkami Stowarzyszenia, dużym a niewykorzystywanym możliwościom przekazywania „z pierwszej ręki” aktualnie działającym informacji o harcerstwie w środowisku ich działania, rozważeniu możliwości pozyskiwania do działalności harcerskiej przyjeżdżających na studia do Krakowa instruktorów ; hm. Elżbieta Brodzik- organizowanych przez Dom Kultury „Podgórze” spotkań z młodzieżą m.in. o działalności harcerskiej w latach ubiegłych na terenie Podgórza; hm. Tadeusz Prokopiuk- toczącej się w Stowarzyszeniu dyskusji i czynionych staraniach aby jak najlepiej wspierać harcerstwo, a w szczególności jakie są możliwości pomocy drużynowym zwłaszcza rozpoczynającym pracę z drużyną; hm: Danuta Noszka-Leśniewska- poszukiwania możliwości jeszcze lepszej współpracy z Chorągwią Krakowską ZHP , o zmniejszającym się wśród studentów zainteresowaniu działalnością harcerską w kontekście z podejmowanymi przez nich dodatkowymi kierunkami kształcenia lub pracą zarobkową; hm Marek Valenta- ogromnego zorientowania studentów informatyki na zdobywanie wiedzy i umiejętności co stanowi istotna przeszkodę w podejmowaniu działalności, proponuje założyć stronę na Facebooku („Harcerz na Studiach”), tak aby było można nawiązywać kontakty z instruktorami-studentami co może zaowocować pozyskaniem któregoś z nich; hm. Jerzy Klinik- przygotowania dla rozpoczynających działalność drużynowych tzw. wyprawki ( regulaminy, wademecum) ponieważ nakład rozprowadzanego przez GK ZHP podręcznika dla drużynowego już się wyczerpał; hm. Stanisław Piasecki- rozważenia możliwości zorganizowania dla zainteresowanych nauczycieli, w porozumieniu z Władzami Oświatowymi, kursu opiekunów/animatorów działalności harcerskiej tak, aby na terenie Chorągwi Krakowskiej, tam gdzie będzie to możliwe, stworzyć podstawy do reaktywowania harcerstwa.

Po zakończeniu dyskusji na wniosek przedstawiony przez Komisję Uchwał i Wniosków przegłosowano kolejno podejmowane uchwały.

Nr 1.
1) Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie z działalności programowo – organizacyjnej Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w okresie sprawozdawczym.
2) Na podstawie wniosku zawartego w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie, oceniło pozytywnie działalność Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym tj. od 04.2012 do 22. 03.2013.r.
Nr 2 Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2012, przedstawione podczas niniejszego zebrania przez Skarbnika Zarządu.
Nr 3. W sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia.
Nr 4. Walne Zebranie zatwierdza, opracowany na podstawie Złożeń Programowo-Organizacyjnych Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na lata 2011-2014 Plan Pracy Zarządu i Stowarzyszenia w okresie od 04.2013-03.2014.r.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

W ramach wolnych wniosków hm Jerzy Kujawski przy pomocy hm. Jerzego Klinika i hm. Alicji Szydło wykonali 4 żeglarskie szklanki. Pierwszą za pomyślność w dalszej działalności SPH, druga- za Nową Hutę i Nowohuckie Centrum Kultury, trzecią- za pomyślność wszystkich których lubimy i czwartą- za tych którzy nas nie lubią – aby stali się naszymi przyjaciółmi.

Tym optymistycznym akcentem zostały zakończone obrady Walnego Zebrania. Przewodnicząca podziękowała wszystkim którzy brali udział w przygotowaniu zebrania a szczególności Druhnom i Druhom: hm. Stanisławowi Piaseckiemu, hm. Krystynie Wywiał, hm. Władysławowi Pancerzowi i hm. Tadeuszowi Prokopiukowi za przygotowanie i przedstawienie sprawozdań, hm. Alicji Szydło za udostępnienie sali, organizacyjne przygotowanie zebrania i poczęstunek oraz obecnym za udział w zebraniu. Następnie Przewodnicząca złożyła obecnym serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Później nastąpiło tradycyjnie pożegnanie zaśpiewaną w kręgu piosenką Bratnie Słowo.

2. Kurs teoretyczny na stopień żeglarza jachtowego – Skawce 2013

W marcu br. w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skawcach odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Organizatorem Kursu był Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Urząd Gminy Mucharz. Uczestnicy Kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów , meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich W zajęciach wzięło udział 14 osób.

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem Kursu był hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Po zakończeniu kursu, jego uczestnicy mieli tydzień czasu na przygotowanie się do egzaminu teoretycznego. Odbył się on w dniu 6 kwietnia br. i składał się z dwóch części ; pisemnej ( teoria) i praktycznej. W części praktycznej sprawdzano ich umiejętności z zakresu prac bosmańskich (wiązanie węzłów). Egzaminowali : V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Druh hm Stanisław Piasecki (Sternik Jachtowy, Sternik Motorowodny) oraz hm Krzysztof Poniedziałek (Żeglarz Jachtowy) - oj, było ciężko !!! Ale poradzili sobie wszyscy!

Podczas zakończenia wszyscy Kursanci otrzymali Dyplomy zaliczenia części teoretycznej kursu na stopień Żeglarza Jachtowego. Dyplomy wręczał Wójt Gminy Mucharz, mgr Wacław Wądolny, który w swoim wystąpieniu nie krył zadowolenia z faktu, że dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem, została przeszkolona kolejna grupa Mieszkańców Gminy Mucharz. V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia hm Stanisław Piasecki podziękował Kadrze Kursu za zaangażowanie i nieodpłatne przeprowadzenie zajęć. Uczestnikom życzył po żeglarsku „stopy wody pod kilem” oraz zaprosił ich do udziału, w organizowanym przez SPH, Obozie Żeglarskim „Mazury 2013”.

3. Kurs teoretyczny na stopień żeglarza jachtowego – Kraków 2013

W dniach od 23 marca do 27 kwietnia br. w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Organizatorem Kursu był Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Inspektorat Wychowania Wodnego i Morskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP. Uczestnicy Kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów , meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich W zajęciach wzięło udział 19 osób w większości harcerze z „Białego Szczepu” i „ 96 Szczepu Niger”.

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem Kursu był hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), Krzysztof Struś (Sternik Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). W dniu 27 kwietnia br. odbył się egzamin, który tradycyjnie składał się z dwóch części: teoretycznej (90 pytań , test – 45 minut czasu na odpowiedź) i praktycznej (umiejętność zawiązania podstawowych węzłów żeglarskich). Egzaminowali : V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Druh hm Stanisław Piasecki (Sternik Jachtowy, hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy) oraz hm Krzysztof Poniedziałek (Żeglarz Jachtowy). Egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 12 osób, a test bezbłędnie rozwiązała Druhna Renata Pawłowska.

Podczas zakończenia wszyscy Kursanci otrzymali Dyplomy zaliczenia części teoretycznej kursu na stopień Żeglarza Jachtowego. Dyplomy wręczał Druh hm Stanisław Piasecki (Sternik Jachtowy) oraz hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia hm Stanisław Piasecki podziękował Kadrze Kursu za zaangażowanie i nieodpłatne przeprowadzenie zajęć. Uczestnikom życzył po żeglarsku „stopy wody pod kilem” oraz zaprosił ich do udziału, w organizowanym przez SPH, Obozie Żeglarskim „Mazury 2013”.

Kursy żeglarskie (na stopień żeglarza jachtowego) zorganizowane dotychczas przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w tym: na terenie Gminy Mucharz – 4 i w Krakowie – 6.
Rok 2009
Mucharz ( 17 osób)
Kraków (9 osób)
Rok 2010
Mucharz (13 osób)
Kraków (13 osób)
Rok 2011
Mucharz ( 8 osób)
Kraków (17 osób)
Kraków (26 osób)
Rok 2012
Kraków (31 osób)
Rok 2013
Skawce (14 osób)
Kraków (19 osób)
Łącznie – 10 kursów żeglarskich w których wzięło udział 167 osób.

4. Akcja „Jubilat 2013”

Spotkania w Forcie Olszanica w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Akcji JUBILAT zawsze są związane z dużym przeżyciem zarówno dla celebrowanych Jubilatów, jak również dla wszystkich ich uczestników. Tegoroczne, odbyło się w dniu 9 czerwca dostarczając jego uczestnikom dodatkowych bardzo pozytywnych emocji. Oprócz przygotowanych wystąpień trójki naszych wspaniałych Jubilatów, mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć niezawodnych sojuszników harcerstwa w osobach byłych: pracowników najwyższego szczebla krakowskiego Kuratorium Oświaty i dyrektorów szkół ponadpodstawowych. O godzinie 16 z „malutkim kwadransikiem” spotkanie rozpoczęła Druhna hm. Danuta Noszka - Leśniewska.

Serdecznie witając „In corpore” przybyłych : Dostojnych Gości , Jubilatów, Instruktorów na czele z Druhem Pawłem Grabką Komendantem Chorągwi Krakowskiej ZHP i członków Stowarzyszenia. Następnie powitała Pana mgr Mieczysława Noworytę - byłego Kuratora Oświaty w Krakowie, który na Jej prośbę przedstawił kolejno uczestniczących w spotkaniu Pań i Panów. Swoją obecnością zaszczycili nas: prof. Czesław Banach V-ce Minister i V-ce Kurator Oświaty; mgr Jan Nowak – Kurator Oświaty; mgr Jan Turkot – V-ce Kurator Oświaty; dr Ryszard Bąk -Dyr. ZSŁ i V-ce Kurator Oświaty; mgr Józef Żuradzki – V-ce Kurator Oświaty i Dyr. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej; mgr Ludwik Góra – V-ce Kurator Oświaty i Wizytator Kuratorium, mgr Stanisław Jórasz – Dyr. XIII LO; mgr Aleksander Korzec - Dyr. VI LO; dr Alina Brudnicka V-ce Dyr. X LO i Wizytatorka Kuratorium; dr Kazimiera Skałuba – Dyr. LO w Skawinie i Wizytatorka Kuratorium; Maria Krzyworzeka – Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Okręgu ZNP. Wszyscy zostali gorąco i serdecznie przywitani przez zebranych.

Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska zwróciła uwagę na obecność byłych Komendantów Chorągwi Krakowskiej ZHP Druhów :hm. Juliusza Langnera, hm. Władysława Pancerza, hm. Tadeusza Prokopiuka, hm. Andrzeja Krzyworzekę, hm Jerzego Klinika członków Stowarzyszenia: dr Władysławę Marię Francuz i prof. Józefa Lipca. Szczególnie serdecznie zostali powitani tegoroczni Jubilaci : Druh hm Tadeusz Gąsecki z Hufca Nowa Huta, Druhna phm. Teresa Zamojska i Druh phm Jan Ziembla z Kręgu „Stara Brać” w Borku Fałęckim.

Pozostali członkowie SPH a zarazem byli lub aktualni instruktorzy ZHP mieli okazję przedstawić się Gościom. Piosenka „Harcerska Dola” zaśpiewana spontanicznie przez zebranych była sygnałem do rozpoczęcia prezentacji tegorocznych JUBILATÓW. Tę część spotkania poprowadził Druh hm Stanisław Piasecki – V-ce Prezes SPH. W oparciu o przygotowane prezentacje, swoją działalność w ZHP i osiągnięcia w innych dziedzinach życia kolejno przedstawili Dh Dh : hm Tadeusz Gąsecki, phm Teresa Zamojska, phm Jan Ziembla.

Druh Tadeusz Gąsecki do ZHP wstąpił w 1945 roku w Kętach i w tym samym roku złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Tam rozpoczął działalność instruktorską pełniąc w latach 1947-49 funkcję drużynowego. Po uzyskaniu wykształcenia , najpierw jako sędzia a następnie jako Radca Prawny pracował w Nowej Hucie. Tam kontynuował działalność w Związku Harcerstwa Polskiego w szczepie im. Bolesława Chrobrego. W latach 1970 – 1971 jako Zastępca Komendanta, a w latach 1971 – 1977 jako Komendant Szczepu im. Bolesława Chrobrego. Jego aktywna działalność zaowocowała pozyskiwaniem przez szczep sprzętu wystarczającego do organizowania dużych zgrupowań obozów i kolonii zuchowych w czasie akcji letnich. Niektóre z nich liczyły ponad 100 osób. Dh T. Gąsecki był organizatorem i komendantem 6 takich obozów. Ponadto organizował dla młodzieży obozy zagraniczne do Bułgarii, na Węgry oraz do Jugosławii. W ramach wymiany na obozach w Polsce przyjmował Izwidaci z Chorwacji. W roku 1975 został mianowany na stopień harcmistrza. W latach 1973 – 1977 pełnił funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej Hufca. Poza harcerstwem Jego życiowe pasje to sport- szczególnie wioślarstwo i turystyka. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia. Jego ulubiona piosenka to „Harcerska dola”.

Druhna phm Teresa Zamojska do ZHP wstąpiła w 1945 roku w Krakowie do 33 Drużyny Harcerek „Kłosy” i w tym samym roku złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Działała w tej drużynie w latach 1945 -1949. Po reaktywowaniu harcerstwa w roku 1956 rozpoczęła działalność instruktorską. W latach 1965 – 70 w „Zielonym Szczepie Ludwinów” przy SP nr 40 jako Drużynowa 16 Drużyny Harcerek im. hm Jadwigi Orłowiczówny . Organizowała obozy stałe drużyny w latach 1957 i 1958. W roku 1957 uzyskała stopień instruktorki Przewodnika a w następnym roku Podharcmistrza. Po likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 40, kontynuuje do 31.08.1974 działalność w Szczepie „Neptuna” przy Szkole Podstawowej Nr 26. Aktualnie na emeryturze, była wieloletnim pracownikiem umysłowym Krakowskiej Fabryki Armatury oraz Instytutu Budownictwa Politechniki Krakowskiej. Druhna phm Teresa Zamojska od roku 1981 jest członkiem działającego w Borku Falęckim Kręgu Instruktorów „Stara Brać” - Hufiec ZHP Kraków-Podgórze. Na zakończenie prezentacji Druhna Teresa jako swoją ulubioną ,zaproponowała piosenkę „Na cześć młodości” . I … sama śpiewała zwrotki - ale refren śpiewali już wszyscy.

Druh Jan Ziembla w latach 1937 – 1939 był zuchem w Borkowskiej Gromadzie Wilczków. W roku 1945 wstąpił do Drużyny Harcerzy „Huragan”. W latach 1946 – 1950 działa w 11 DH-rzy im. Zawiszy Czarnego najpierw jako przyboczny a od 1947 jako jej drużynowy. Organizował pracę Koła Przyjaciół Harcerstwa i w ten sposób zapewnił fundusze, umożliwiając harcerzom ze swojej drużyny wyjazdy na obozy stałe, których był organizatorem i komendantem: w Czorsztynie – rok 1947; w Zubrzycy – rok 1948 oraz w Leluchowie – rok 1949. Posiada stopień Harcerza Rzeczpospolitej.

Druh Jan Ziembla ukończył studia na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej. Przez 44 lata pracował w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych w Krakowie, od roku 1996 jest na zasłużonej emeryturze. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za prace zawodową i społeczną w Związku Harcerstwa Polskiego m. in. odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP. Druh Jan Ziembla jest od roku 1981 członkiem działającego w Borku Falęckim Kręgu Instruktorów „Stara Brać” - Hufiec ZHP Kraków-Podgórze. Ponieważ Jego ulubioną piosenkę („Harcerska dola”) śpiewaliśmy już wcześniej, toteż zakończenie prezentacji oznajmiła piosenka „Pod żaglami Zawiszy”.

W trakcie prezentacji na spotkanie przybyli Pan mgr Tadeusz Trzmiel - Wiceprezydent Miasta Krakowa wraz Małżonką Marią – byłą Dyr. XXV LO. Zostali bardzo ciepło przywitani przez Prowadzącą spotkanie i wszystkich jego uczestników. Po zakończeniu prezentacji hm Stanisław Piasecki zaprosił wszystkich na placyk przed fortem. Tam uczestnicy spotkania ,zgodnie z harcerskim zwyczajem, ustawili się w kręgu, co było zapowiedzią ważnego wydarzenia . I faktycznie. Pan mgr Tadeusz Trzmiel wręczył Jubilatom odznaki „Honoris Gratia” przyznane Im przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
Zebrani zaśpiewali „Piosenkę Instruktorską”. Zgodnie z wypracowaną tradycją każdy Jubilat otrzymał od Stowarzyszenia okolicznościowy adres z życzeniami a od Gospodarza Spotkania Druha hm. Zbigniewa Sabińskiego „floo” - na pamiątkę pobytu w Olszanicy i jako zapowiedź służącego Im jeszcze długo „końskiego zdrowia”.

Widoczne na twarzach Jubilatów wzruszenie i satysfakcja nie dziwiły nikogo z zebranych. Przecież dopiero przed chwilą mieli okazję wspominać i jeszcze raz przeżywać tak wiele wydarzeń z Ich długiego ponad osiemdziesięcioletniego życia, w którym harcerska służba odegrała jakże istotną rolę.

Korzystając z nadarzającej się okazji Druhna Prezes hm. Danuta Noszka – Leśniewska w imieniu Stowarzyszenia, serdecznie podziękowała znakomitym Gościom za wieloletnią, okazywaną harcerstwu pomoc i owocną współpracę a każdemu z obecnych wręczyła okolicznościowy adres . Równocześnie zwróciła się z prośbą do Pana Kuratora Mieczysława Noworyty o przekazanie przygotowanych adresów z pozdrowieniami i podziękowaniami tym którzy nie mogli w spotkaniu wziąć udziału.

Następnie Druhna Prezes wręczyła Panu Tadeuszowi Trzmielowi pamiątkowy album. Był to wyraz uznania i wdzięczności zarówno za udział w wielu imprezach oraz niezawodne, od wielu lat, wspieranie działań Stowarzyszenia. Wyraźnie zaskoczony Pan mgr Tadeusz Trzmiel bardzo serdecznie podziękował, zapewniając że w dalszym ciągu będzie pomocny na miarę swoich możliwości, ponieważ docenia działalność Stowarzyszenia na rzecz harcerzy i harcerskich Seniorów ale również i dlatego, że jest jego Członkiem Honorowym.

Gospodarz Spotkania stwierdził że już dosyć spraw „dla ducha” i ... zaprosił wszystkich na poczęstunek. Pod namiotem, przy bardzo estetycznie przystrojonym stole, wszystkim smakowały wspaniale grillowane kiełbaski i kiszeczki oraz sałatki, harcerskie napoje i ciasta. Były to sprzyjające okoliczności dla wspomnień czy rozmów w mniejszych grupach, które toczyły się co prawda ze zmiennym, ale dużym zaangażowaniem. Z wielką przyjemnością został powitany kolejny Gość- Pan mgr Roman Szatko- były Dyr. X LO.

Rozmowy zostały „zawieszone” na czas, gdy Pani Dyrektor Kazimiera Skałuba wygłosiła wiersz napisany przez siebie na okoliczność tego spotkania. Zabrzmiał pięknie i wzruszająco. Dziękujemy!

Płonie ognisko – po latach…

Łączy nas praca dla naszej młodzieży Dla polskiej szkoły i dla harcerzy. Dzisiaj do lat tych myślą powracamy Wspólne sukcesy miło wspominamy
Kiedy ze sobą współpracowaliśmy Harcerskim „Czuwaj!” się pozdrawialiśmy. Z radością dzisiaj się spotykamy By czas miniony nie był zapomniany.
Ognisko płonie, iskry w niebo lecą I ponad drzewami jasną łuną świecą. Połączmy dłonie w przyjacielskie koło Znaną piosenkę zanućmy wesoło
Dziś Instruktorom pięknie dziękujemy Ten dzień w pamięci pozostawimy… Stare przyjaźnie niech się umacniają Nowe przyjaźnie niech jeszcze powstają….
Kazimiera Skałuba

Chwilę później Gospodarz spotkania Druh hm. Zbigniew Sabiński w interesującej gawędzie przedstawił historię Fortu Olszanica. Następnie z wrodzonym poczuciem humoru wszystkich „których nie dręczy już głód” zaprosił do zwiedzania fortu. Utworzyły się dwie grupy. Zwiedzający powędrowali pod kierunkiem Druha Zbyszka. Pozostali kontynuowali rozmowy.

Na jednych i drugich coraz większą, burzową presję wywierała aura, zapewniająca do tej pory tak wspaniałą pogodę. I zgodnie z naturalną koleją rzeczy nadszedł czas pożegnań. Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze wspólnego pobytu na spotkaniu w gościnnym Forcie Olszanica. Razem z nimi serdecznie dziękujemy Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 , Gospodarzowi Obiektu hm. Zbigniewowi Sabińskiemu, Pani Grażynie Narębskiej – Miller za gitarowy akompaniament i wszystkim, dzięki którym kolejne spotkanie w ramach akcji JUBILAT miało niezapomnianą atmosferę.

5. Obóz Żeglarski Stowarzyszenia „Mazury 2013”

Mazury 2013 - to brzmi dumnie !!!
Nic dziwnego, to już piąty Obóz Żeglarski Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Zakochaliśmy się w Mazurach, ale i Mazury nie pozostał nam dłużne. Piękniejszej pogody żeglarskiej nie mogliśmy sobie nawet wymarzyć. Trasa tradycyjna: Giżycko – Jezioro Niegocin – Rydzewo – Kanały Mazurskie – Jezioro Tałty – Mikołajki – Jezioro Mikołajskie – Jezioro Śniadrwy – Jezioro Seksty – Kanał Jegliński – Pisz – Jezioro Roś – Kanał Jegliński – Jezioro Seksty – Jezioro Śniadrwy – Wierzba – Jezioro Mikołajskie – Jezioro Tałty – Jezioro Ryńskie – Mrówki – Ryn -Kanały Mazurskie -  Płw. Kula – Jezioro Niegocin – Giżycko

W Obozie wzięło udział 26 osób
Kadra obozu:
Komendant – hm Krzysztof Poniedziałek
Kwatermistrz - hm Stanisław Piasecki
KWŻ – phm Andrzej Marcińczyk
Oboźny – Filip Kiszka

Sternicy:
hm Maciej Struś – Kapitan Jachtowy
phm Andrzej Marcińczyk – Jachtowy Sternik Morski/Instruktor PZŻ
hm Stanisław Piasecki – Sternik Jachtowy
Paweł Firlit – Sternik Jachtowy
hm Krzysztof Poniedziałek – Żeglarz Jachtowy
Wśród uczestników obozu była spora grupa doświadczonych żeglarzy, uczestniczących już w obozach Stowarzyszenia i posiadających patenty Żeglarza Jachtowego. Oto oni:
Dominika Adaszek, Bartłomiej Buczek, Urszula Firlit, Filip Kiszka, Wojciech Koper, Jarosław Marchewka, Karolina Stankiewicz oraz Paweł Łysik.
Skład Wacht:

Wachta I

„OMEGA”
s/y Zyga

Wachta II

„TANGO 730”
A-1005

Wachta III

„TANGO 730”
A-1252

Wachta IV

„TANGO 730”
A-1004

Wachta V

„TANGO 730”
A-943

1. Andrzej Marcińczyk

sternik

1. Paweł Firlit

sternik

1.Maciej Struś

sternik

1. Stanisław Piasecki

sternik

1.Krzysztof Poniedziałek

sternik

2. Piotr Majkowski

2. Janusz Samborski

2. Justyna Marchewka

2. Jarosław Marchewka

2. Dominika Adaszek


 

3. Urszula Firlit

3. Karolina Staszkiewicz

3. Filip Kiszka

3. Bartłomiej Buczek


 

4. Szymon Pawelec

4. Paweł Łysik

4. Janusz Łysik

4. Hugo Komornicki


 

5. Piotr Głownia

5. Krzysztof Kalita

5. Wojciech Koper

5. Maciej Migas

 

6. Alicja Głownia

6. Stanisław Kubas

6. Bartłomiej Kaszyca

6. Weronika Marcińczyk

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia, na potrzeby Obozu, wyczarterował w Firmie: „Marina BEŁBOT” Giżycko cztery łodzie żaglowe „TANGO 730” ( Dane techniczne: długość całkowita 730 cm ; szerokość maksymalna 280 cm; powierzchnia ożaglowania 25 m² ; liczba koi do spania 6; wysokość w kabinie 145 cm; liczba załogi 6 osób).

Ponadto z Krakowa zabraliśmy na Obóz łódź żaglową „OSTRÓDA”- co najważniejsze, jest to pierwsza jednostka będąca własnością Stowarzyszenia - wyremontowana, otaklowana i przygotowana do pływania przez członków SPH pod kierunkiem Druha phm Andrzeja Marcińczyka. Na naszej „Zydze” codziennie pływała inna załoga (najczęściej sternikiem był Piotr Głownia lub Janusz Łysik) i w opinii wszystkich to bardzo dzielna jednostka.

Każdy dzień obozu rozpoczynał się od pobudki (godz. 7.00), później gimnastyka, najczęściej pół godzinne pływanie w Jeziorze lub bieg przełajowy i punktualnie o godz. 8.00 apel. W roli Oboźnego świetnie się spisywał Druh Filip Kiszka. Później śniadanie, klar na łodziach i ok. godz. 10.00 odejście od nabrzeża i pokonanie kolejnej trasy rejsu. Późnym wieczorem cumowaliśmy łodzie , kolacja i oczekiwane przez wszystkich ogniska, przeciągane długo w noc. Prowadził je Druh hm Stanisław Piasecki. Zawsze składały się z dwóch części tematycznych; harcerskiej i żeglarskiej. W części harcerskiej gawędy, jeszcze przed rozpoczęciem obozu, przygotowali wyznaczeni członkowie kadry lub uczestnicy:

„Z Kart Historii ZHP” (K. Poniedziałek), „Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie” (S. Piasecki), „Samotny Rejs OPTY” (U. Firlit), „Narkomania i alkoholizm” (P. Głownia), „Bitwa pod Grunwaldem” (K. Staniszewska), „Hej Mazury, jakie piękne” (D. Adaszek) i „Poznajmy się” (S. Piasecki).
Natomiast w części Żeglarskiej bezkonkurencyjny był Druh hm Maciej Struś, który posiada olbrzymią wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną (prowadził i uczestniczył w wielu rejsach morskich) oraz jest świetnym gawędziarzem. Potrafił też przekazywać swoja wiedzą tak skutecznie że wszyscy uczestnicy obozu nie tylko usłyszeli wiele ciekawych morskich opowieści, ale również zaliczyli mini kurs teoretyczny na stopień żeglarza.
W czasie obozu realizowany był również rozszerzony program szkolenia praktycznego: manewrowanie jachtem pod żaglem i na silniku, stawianie i składanie masztu, przejście kanałów oraz śluzowanie (Kanał Jegliński).

Plakietka Obozu – projekt: Druh hm Krzysztof Poniedziałek

Oczywiście mieliśmy również okazję do zwiedzenia/poznania wielu bardzo ciekawych miejscowości i miejsc na Mazurach. Bardzo piękne są Mikołajki (dwukrotnie cumowaliśmy nasze łodzie przy nabrzeżu) jak również Giżycko czy Ryn.

Jednak najciekawsze było zwiedzenie Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk w miejscowości Popielno położonej w centrum Puszczy Piskiej, na półwyspie otoczonym czterema jeziorami – Bełdany, Mikołajskie, Śniadrwy i Wartołty. Prowadzona jest tam hodowla konika polskiego, unikalna hodowla fermowa bobra, hodowla danieli oraz jeleni. Las o powierzchni 1600 ha stanowi rezerwat dla wolno żyjących tabunów konika polskiego. W Popielinie znajduje się również Muzeum Przyrodnicze Stacji Badawczej które również warto było zobaczyć.

Dni obozowe mijały bardzo szybko i w przedostatnim dniu nad Jeziorem Zimny Kąt oczekiwał nas Król Wód Posejdon z Małżonką Prozerpiną w asyście morskich Diabłów oraz Astrologa i Medyka. Tam Neofici - przyszli żeglarze, w liczbie 9 osób, przeżyli wspaniały Chrzest Żeglarski przeprowadzony według tradycyjnej ceremonii. Chrzest neofitów rozpoczął się około godz. 20, zebraniem nieszczęśników przed Komendantem Obozu. Następnie Komendant zaprosił władcę wód i mórz i powitał go najcenniejszym trunkiem na ziemiach śródlądzia. Neptun przekonany tak zacnym trunkiem zgodził się na nadanie imion neofitom… ale, po zaliczeniu odpowiedniej próby i badaniu. A tym ochoczo zajęły się urocze, ale przebiegłe i złośliwe diabły. Gdy neofici dostali się w ich bezwzględną władzę , od razu poczuli na swojej skórze cięgi glonów i pokrzyw. Jak starożytni niewolnicy skazani na łaskę i niełaskę swoich katów, skuci kajdanami, na kolanach czekali na swój „nieszczęsny los”. Diabły wykąpały ich pojedynczo w najczystszym błotku i szyszkach… Potem powtórnie złapani w sieci przechodzący próbę podziwiali piękno mazurskich żab oczywiście … na własnej skórze.

Ponieważ żaden neofita nie może zostać ochrzczony jeżeli jest chory – zostali oni poddani wnikliwym badaniom lekarskim, a ci, którzy przejawiali oznaki gorączki zostali od razu ochłodzeni i wyleczeni. Ich wytrwałość została wynagrodzona najsmaczniejszym posiłkiem i napojem sporządzonym z „luksusowych składników”. Ostatnią próbą stał się żywioł wody - żywioł, którego każdy przyszły żeglarz powinien się nie tylko strzec , ale i umieć z nim się zmagać. I właśnie walka z tym żywiołem doprowadziła neofitów przed tron najświatlejszego Neptuna, który doceniając zaprezentowany przez nich chart ducha, nadal im ciekawe imiona. I tak:

Szymon Pawelec to Obszerny Kambuz
Maciej Migas to Rumpel
Hugo Komornicki to Cichy Rumpel
Justyna Marchewka to Spięta Talia Grota
Alicja Głownia to Mała Szekla
Stanisław Kubas to Mazurskie Dżolo
Krzysztof Kalita to Mięsisty Fokuś
Bartłomiej Kaszyca to Cienki Reling
Karolina Staszkiewicz to Złamana Kotwica
I chociaż deszczem pożegnały nas Mazury, m y z żalem żegnaliśmy Jeziora.

6. Pożegnanie ŚP Druha hm Stanisława Spólnika

„Tak wiele zrobiłeś … Zostawiłeś świat lepszym”

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w kościele Parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Piaskach Wielkich dnia 5 lipca br. o godz. 12:00. Nie wszyscy mogli pomieścić się w kościele. Tak liczna rzesza osób przybyła aby pożegnać i odprowadzić na miejsce wiecznego spoczynku Druha Stanisława Spólnika. Najliczniej reprezentowani byli Jego wychowankowie, instruktorzy z różnych środowisk harcerskich Hufca Kraków –Podgórze i Miasta Krakowa. Przybyli również: Wiceprezydent Miasta Krakowa mgr Tadeusz Trzmiel wraz z Małżonką ( również byli instruktorzy), byli Komendanci Chorągwi Krakowskiej, byli Komendanci hufców Chorągwi Krakowskiej a w szczególności Hufca Kraków –Podgórze, przedstawiciele Oświaty Krakowskiej w tym byli i aktualni Dyrektorzy Szkół, Krakowskich Zakładów Armatur „Armatura”, Przedsiębiorstwa Budowlanego „Techma”, Druhna hm. Władysława Maria Francuz i reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, Prezes i członkowie naszego Stowarzyszenia, Prezes i członkowie Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych „ Dębniki” zrzeszonych w PZD. Z pocztami sztandarami w uroczystościach wzięły udział: liczna reprezentacja harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Pani Dyrektor i reprezentacje uczniów Szkoły Podstawowej nr 56 oraz Gimnazjum nr 81 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Łagiewnikach, reprezentacje szczepów „Zielone Słońce” i „Gwieździstego”. Z Borku Fałęckiego z proporcem przybyli harcerze i instruktorzy z Kręgu „Stara Brać”.

Bardzo uroczyste, koncelebrowane nabożeństwo żałobne odprawił Proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa ks. Wojciech Stokłosa. Służbę liturgiczną przy ołtarzu pełnili harcerze drużyny „Wilki” ze Szczepu „Fioletowej Trójki” ZHR. Oprawę muzyczną zapewnili absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pod kierunkiem pani dyrektor działającej tam Szkoły Muzycznej I stopnia. Po odprawieniu pierwszych części nabożeństwa, były Komendant Chorągwi druh hm Jarosław Balon zaintonował „Modlitwę harcerską” odśpiewaną przez zebranych.

W imieniu Rodziny piękne i wzruszające podziękowania za wspólne wspaniałe życie i słowa pożegnania wygłosiła Córka Agnieszka

Następnie wystąpili: Prezes Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego Pan mgr Edward Kucała i Pani Ewa Żuławska (Millan) oraz Pan dr inż. Stanisław Skrzypek były Prezes i członek Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Dębniki” . Żegnali ŚP Stanisława Spólnika z wielkim żalem, podkreślając ogromne zaangażowanie , niezawodność i Jego liczne zasługi.

Druhna Prezes hm Danuta Noszka-Leśniewska dziękując za możliwość wspólnego działania na rzecz harcerstwa - pożegnała Druha Staszka:

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie z ogromnym żalem pragnę pożegnać naszego Druha i Przyjaciela Stanisława Spólnika.

Harcmistrz Stanisław Spólnik, w 2000 roku, widząc kryzys w ukochanym harcerstwie, w gronie kilku osób, założył Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa, by wesprzeć doświadczeniem i pomocą Krakowską Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego. Przez 11 lat, dopóki Mu zdrowie pozwalało był członkiem Zarządu i niezastąpionym Sekretarzem SPH. To Jego autorytet przyciągnął do Stowarzyszenia liczne, aktywne grono instruktorów podgórskiego Hufca, którym tak znakomicie kierował, będąc jego komendantem. To środowisko podgórskie jest dzisiaj najaktywniejszym nie tylko w Krakowie, ale i w Małopolsce. Był wspaniałym instruktorem na każdym etapie swej harcerskiej służby. Miał charyzmę, wybitne cechy przywódcze, a przy tym wielką umiejętność pracy z ludźmi, łączenia pokoleń, ogromną życzliwość, i, co jest istotą sukcesów wychowawczych-optymizm pedagogiczny, wiarę w sens podejmowanych działań i dążenie do wyznaczonego celu. Skupiał w sobie wszystkie te idealne cechy każdego dobrego nauczyciela i wychowawcy, bo takim właśnie był. Co ważne w Jego przypadku, opinia, że wychował wiele pokoleń harcerzy i instruktorów ,oznacza, że wywarł wpływ i kształtował najlepsze cechy charakteru i osobowości, zgodne z prawem i przyrzeczeniem harcerskim, oraz, że to wychowanie przenosiło się na wybory życiowe i postępowanie wychowanków w ich życiu zawodowym i rodzinnym. To takim instruktorom, jak druh hm Stanisław Spólnik zawdzięczają harcerze i instruktorzy opinię ludzi odpowiedzialnych, rzetelnych, na których można polegać i im zaufać. Sam był wzorem cnót harcerskich, człowiekiem wielkiego ducha i wielkiej aktywności. Nikt i nic nie jest w stanie w pełni wykazać tego ogromu działań, pracy, sił, energii i serca, które druh harcmistrz Stanisław Spólnik oddał Harcerstwu i nam wszystkim. Trudno pogodzić się z myślą, że już Go nie ma wśród nas, brak nam będzie Jego zapału, pogody i radości życia. Wszyscy, którzyśmy mieli szczęście współpracować z Nim, będziemy Go pamiętać i wspominać.

Rodzinie, żonie Druhnie Bogusi, córkom Kasi i Agnieszce składamy serdecznie wyrazy współczucia, podzielając Wasz żal i ból.
C z u w a j!

Jako ostatni wystąpił były Komendant Hufca ZHP Kraków – Podgórze druh hm Jerzy Klinik, reprezentujący zuchów , harcerzy i instruktorów, który swoje wzruszające wystąpienie zakończył słowami:

Żegnaj Druhu Komendancie! Czuwaj!

Piosenką o takim właśnie tytule „Komendant” zakończyła się część uroczystości przeznaczona na ostatnie pożegnania. Następnie kondukt pogrzebowy, procesją wyruszył, aby prochy zmarłego odprowadzić na miejsce Wiecznego Spoczynku.

Orszak zatrzymał się przy grobie. Urna z prochami ŚP Druha Stanisława wraz z Jego czapka instruktorską została w nim umieszczona. Grób został pokryty wieńcami i kwiatami, między którymi było widać umieszczoną tam przez małżonkę Bogusię -harcerską lilijkę. I w tej jakże trudnej dla nas chwili raz jeszcze dało o sobie znać Jego ogromne umiłowanie harcerstwa. Na Jego prośbę przekazaną wcześniej żonie Bogusi, wiele osób, zamiast kwiatów, składało do przygotowanych puszek datki przeznaczone na statutową działalność podgórskiego Hufca. Zebrani wyrażając swój żal, przekazywali słowa wsparcia i otuchy najbliższym Zmarłego.

Liczna grupa instruktorów, Jego wychowanków, żegnała swojego Komendanta śpiewając harcerskie piosenki, zapewne z głębokim jak Ty Druhu przekonaniem że : „Na narodowej harcerskiej placówce, do końca życia będziem wiernie trwać …”

Wszystkim, którzy ze strony harcerskiej, przyczynili się do tak godnego pożegnania ŚP Druha Stanisława a szczególności Komendzie i Kręgowi Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze oraz Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących składamy serdeczne podziękowania.

7. Akcja „Lato w Mieście”

Podobnie jak w roku ubiegłym, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego), zorganizował dla dzieci uczestniczących w Półkolonii – Olszanica prowadzonej przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta w Krakowie „mini szkolenie żeglarskie”. Dnia 17 lipca 2013 roku na Zalewie Bagry w Krakowie na Przystań Klubu Żeglarskiego „HORN”, punktualnie o godzinie 10.00, przybyła grupa 34 dzieci w wieku 7-14 lat wraz z Kierownikiem Półkolonii, Panią Olą Staszewską i czterema Paniami Opiekunkami. W imieniu organizatorów uczestników i kadrę półkolonii powitał oraz przedstawił program zajęć Druh phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski; Instruktor PZŻ).

Dzieci zostały podzielone na czteroosobowe grupy realizujące rotacyjnie przygotowany program. Na lądzie grupa dzieci miała zajęcia praktyczno-teoretyczne: nauka prawidłowego założenia kamizelki ratunkowej, ćwiczenia w rzucaniu koła ratunkowego „osobie tonącej” oraz wiązanie podstawowych węzłów żeglarskich: ratowniczy, cumowniczy, płaski, szotowy, ósemka żeglarska i wyblinka. Prowadzący te zajęcia, Druh Paweł Firlit (sternik jachtowy) miał ręce pełne roboty. W części teoretycznej Druh Paweł omówił budowę łodzi żaglowej, olinowanie i ożaglowanie oraz zasady bezpieczeństwa w czasie pływania.

Każde z przygotowanych zajęć cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, ale najbardziej oczekiwane było pływanie na łodziach żaglowych.

Do praktycznego pływania na Zalewie Bagry organizatorzy przygotowali pięć łodzi żaglowych, prowadzili je doświadczeni Żeglarze:

 • Łódź kabinowa „ELBINBO” – Druh hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy)
 • Łódź „ZEFIR” – Druh hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy)
 • „OSTRÓDA” s/y ZYGA – Druh Paweł Łysik i Druhna Dominika Adaszek (Żeglarze Jachtowi)
 • „OMEGA” I – Druh phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski) i Barbara Marcińczyk (Żeglarz Jachtowy)
 • „OMEGA” II – Druh Filip Kiszka i Druh Wojciech Koper (Żeglarze Jachtowi)

Oczywiście, przed wypłynięciem sternicy zadbali o to, by każdy członek załogi miał prawidłowo dobrany i ubrany kapok, a przyszli „neofici” wiedzieli jak poruszać się po pokładzie łodzi. Co godzinę następowała zmiana dziecięcych załóg.

Dzieciaki były bardzo zainteresowane i zadowolone ze swojej prawdziwej żeglarskiej przygody. A ponieważ pogoda była słoneczna i żeglarska wrażeń było co niemiara.

Za zorganizowanie bardzo atrakcyjnych dla dzieci zajęć na wodzie i przeprowadzenie szkolenia Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuje naszym żeglarzom – wolontariuszom. A byli to: hm Maciej Struś, hm Jerzy Klinik, phm Andrzej Marcińczyk, Paweł Firlit, Barbara Marcińczyk, Wojciech Koper, Paweł Łysik, Dominika Adaszek oraz Filip Kiszka.

8. Obóz Zagraniczny Stowarzyszenia „Chorwacja 2013”

W roku bieżącym Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) było organizatorem kolejnego Obozu Zagranicznego, oczywiście ponownie w Chorwacji.

Termin Obozu: od 21 sierpnia do 2 września 2013 roku; liczba kadry i uczestników – 36 osób. W Obozie wzięli udział m. in.: Wójt Gminy Mucharz, mgr Wacław Wądolny oraz Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka.

Kadra Obozu:

Komendant – hm Stanisław Piasecki
Z-ca Komendanta – hm Paweł Grabka
Kwatermistrz – hm Magdalena Migacz

Podobnie jak w roku ubiegłym miejscem docelowym był Hotel „ADRIATIC” na Wyspie Krk w uroczej miejscowości Omiśalj. Warunki do aktywnego wypoczynku wspaniałe. Do morza 50 metrów, pełne zaplecze sportowe, w tym dwa korty tenisowe. Pogoda wymarzona a ciepłe wody Adriatyku zachęcały do kąpieli wodnych i słonecznych. Wieczorami wspólne spotkania przy harcerskim „kominku”. Wyznaczone osoby wygłaszały przygotowane wcześniej gawędy na określone tematy;

 • „Poznajmy się” (hm Stanisław Piasecki)
 • „Symbolika i Obrzędowość w ZHP” (hm Barbara i Jacek Kucharscy)
 • „Z kart historii Skautingu i Harcerstwa (hm Barbara i Jacek Kucharscy)
 • „Działalność Chorągwi Krakowskiej ZHP” (hm Paweł Grabka)
 • „Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie” (hm Stanisław Piasecki)

Oczywiście śpiewaliśmy bardzo dużo piosenek (nie tylko harcerskich), a Druh Jacek Kucharski nauczył nas kilku pląsów i zabaw zuchowych, i trzeba przyznać, że była fajna zabawa.

Pierwsza wycieczka odbyła się w dniu 24 sierpnia (sobota). Był to całodzienny rejs wynajętym statkiem na trasie: Omiśalj – Crikvenica - Jadranovo – Omiśalj. W każdej miejscowości czas na zwiedzanie, dokonanie zakupów oraz kąpiel w idealnie czystej wodzie. Dopełnieniem całości był pyszny obiad w restauracji : ryba z rusztu z frytkami i zestawem sałatek. Na statku nie obyło się też bez lampki czerwonego wina. Jednym zdaniem, był to bardzo udany dzień.

Następna wycieczka odbyła się w dniu 27 sierpnia (wtorek), do jednego z największych miast Chorwacji – Rijeki (128 tys. mieszkańców). Rijeka leży na wzgórzach u podnóża masywu Risnjak i jest największym chorwackim portem handlowym. Czasy swojej świetności miasto przeżywało w średniowieczu z racji dogodnego położenia. Znajduje się tam wiele zabytków oraz liczne budowle użyteczności publicznej. Zwiedziliśmy m. in.: średniowieczny kościół NMP (przebudowany w stylu barokowym), klasztor Augustianów z barokowym kościołem Św. Hieronima, ratusz z XV wieku, kościół Św, Wita z XVII wieku, cerkiew Św. Mikołaja z XVIII wieku oraz wieżę miejską z XV wieku. Warto również wybrać się do Muzeum Morskiego – jest co oglądać i podziwiać.

Kolejny całodzienny wypad (29 sierpnia - czwartek), to zwiedzanie Wyspy Krk (wł. Veglia, niem. Vegl, łac. Curicta). Jest to największa chorwacka wyspa, ma ok. 40 km długości, leży na Morzu Adriatyckim, w Zatoce Kvarner, na południowy wschód od Rijeki i połączona jest ze stałym lądem Krckim Mostem o długości 1 430 m (przejazd mostem jest płatny). Powierzchnia wyspy wynosi 405,22 km², zamieszkuje ją 17,86 tys. mieszkańców. Długość linii brzegowej wynosi 219,12 km. Największym miastem jest Krk - piękne miasteczko o tej samej nazwie co wyspa, położone na zachodnim wybrzeżu. Może się ono poszczycić dużą ilością zabytkowych budynków i wspaniałym portem. Od niego właśnie zaczęliśmy zwiedzanie wyspy. Było co oglądać i podziwiać. Następnie pojechaliśmy na południe, na jedną z najpiękniejszych piaszczystych plaż w Chorwacji, do miejscowości Baśka. Przez kilka godzin mogliśmy się rozkoszować jej urokami . Po południu byliśmy w miejscowości Vrbnik. Wspaniale położonej na wschodzie wyspy nad samym Adriatykiem, z piękną starą zabudową (niektóre uliczki mają szerokość ok. 1 metra) oraz z niekończącymi się plantacjami winogron. Jak można się domyślać dokonaliśmy stosownej degustacji robiąc przy okazji odpowiednie zakupy.

Ostatni punkt programu to zwiedzanie jaskini „Biserujka” (w tłumaczeniu na język polski „ Perełka”) położonej obok miejscowości Rudine nad Zatoką Silvanską. Na całej długości jaskini (110 m) utworzyły się różne piękne formy i interesujące kształty. Temperatura wynosi tam od 13 do 15 ºC w ciągu całego roku. Późnym wieczorem wróciliśmy do Hotelu- było fajnie !!!. Ale to nie koniec wrażeń, po później kolacji wielka uroczystość – obchody 43 rocznicy ślubu Państwa Ewy i Adama Głuszczów. Na okolicznościowym „kominku” najlepsze życzenia Jubilatom złożył Komendant Obozu, Druh hm Stanisław Piasecki. Wręczył również stosowny prezent od wszystkich Uczestników Obozu, a później przy lampce szampana odśpiewaliśmy tradycyjne „100 – lat”. Jubilaci byli bardzo wzruszeni.

Czas mijał niestety bardzo szybko i powoli oswajaliśmy się z myślą, że wkrótce pożegnamy gościnny Hotel „Adriatic”. W tym miejscu należy podkreślić profesjonalizm Personelu Hotelu oraz wspaniałą kuchnię. Zarówno na śniadania jak i obiadokolacje do wyboru było kilka dań gorących, owoce, ciasta, napoje podawane w formie stołu szwedzkiego. Po prostu „żyć nie umierać” i nie wyjeżdżać.

W sobotę rano, 1 września pożegnaliśmy Wyspę Krk i o godzinie 9.00 wyjechaliśmy w kierunku Krakowa. Po drodze, na specjalne zaproszenie naszych chorwackich Przyjaciół, zatrzymaliśmy się na krótki postój w Kutinie.

Do Ośrodka Sportowego Izvidaći „PAKRA” przyjechaliśmy ok. 13.00. Powitała nas flaga biało-czerwona i nasi Przyjaciele: Darko Kosina (Presjednik Odreda Izvidaća „Betlehem” Kutina); Milan Jelenćić (Jeleń), Snjeżana Cejpek (Bumbarica), Gordana Ivaśtinović i inni. Gospodarze na obiad przygotowali m. in. różne mięsa z grilla, ziemniaki, sałatki, owoce, ciasto a do tego wino z miejscowych winnic. Smakowało bardzo !!!

Każdy z Gospodarzy otrzymał prezenty: fotografie i albumy o Krakowie (przekazał Urząd Miasta Krakowa) oraz Foto Albumy „Chorwacja 2012” . Następnie Komendant Obozu, Druh hm Stanisław Piasecki oraz Druh hm Paweł Grabka (Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP) przeprowadzili z Kierownictwem Izvidaći rozmowy na temat wymiany obozowej w roku 2014. I jeszcze wspólne pamiątkowe zdjęcie, gorące pożegnanie i opuściliśmy gościnną Kutinę i piękną Chorwację.

P.S.

Druh Zbigniew Dymowski nakręcił film pt. „Chorwacja 2013” i przekazał go do Archiwum Stowarzyszenia. Dziękujemy Zbyszku !!!

9. Spotkanie poobozowe Uczestników Obozów: „Mazury 2013” , „Chorwacja 2013”

Spotkanie uczestników obu obozów odbyło się w sobotę, 14 września 2013 roku, na terenie Parku Linowego w Krakowie-Pychowicach. O godz. 16:00, licznie przybyłych powitał V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm Stanisław Piasecki. Szczególnie serdecznie przywitał grupę rodziców uczestników obozu żeglarskiego. W swoim wystąpieniu serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, ze Akcja Letnia 2013 Stowarzyszenia zakończyła się powodzeniem i w obozach wzięły udział łącznie 62 osoby.

Dh hm Stanisław Piasecki za bardzo dobre przygotowanie i prowadzenie obozów szczególne wyrazy podziękowania, w imieniu Zarządu SPH oraz własnym skierował do :

Kadry Obozu Żeglarskiego w osobach :

hm Krzysztof Poniedziałek - Komendant Obozu phm Andrzej Marcińczyk - Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego oraz Sterników: hm Maciej Struś, Paweł Firlit, Filip Kiszka, Dominika Adaszek , Janusz Łysiak i Piotr Głownia

Kadry Obozu Zagranicznego w osobach:

hm Magdalena Migacz - Kwatermistrz Obozu, hm Paweł Grabka - Z-ca Komendanta Obozu, Aldona Jach - opieka medyczna Dawid Sidełko - tłumacz.

Podziękował również uczestnikom obozów za stworzenie na Obozach niepowtarzalnej atmosfery, dyscyplinę i pełną realizację programu Obozów.

Druh hm Stanisław Piasecki przypomniał również, że dotychczas (w latach 2009 – 2013) zostały przez Stowarzyszenie zorganizowane n/w obozy :

ŻEGLARSKIE (łącznie – 126 uczestników)
Mazury 2009 (25 osób) – Komendant: hm Stanisław Piasecki
Mazury 2010 (28 osób) – Komendant: hm Krzysztof Poniedziałek
Mazury 2011 (26 osób) – Komendant: phm Andrzej Marcińczyk
Jeziorak 2012 (21 osób) – Komendant: hm Krzysztof Poniedziałek
Mazury 2013 (26 osób) – Komendant: hm Krzysztof Poniedziałek
Patent Żeglarza Jachtowego zdobyły 24 osoby.

ZAGRANICZNE (łącznie – 130 uczestników)
Niemcy 2010 (14 osób) ; Dzieci z Gminy Mucharz (powodzianie)
Niemcy 2011 (14 osób) ; Dzieci z Gminy Mucharz (powodzianie)
IZVIDAĆIE w Polsce (36 osób); Komendant: hm Magdalena Migacz
Chorwacja 2012 (30 osób) – Komendant: hm Stanisław Piasecki
Chorwacja 2013 (36 osób) - Komendant: hm Stanisław Piasecki

REJSY MORSKIE (łącznie 15 uczestników)
Bałtyk 2011 (7 osób) ; Kapitan: phm Andrzej Marcińczyk
Grecja 2013 (Morze Egejskie – 8 osób) ; Kapitan: phm Andrzej Marcińczyk

Następnie Komendanci Obozów: Druh hm Krzysztof Poniedziałek i zagranicznego Druh hm Stanisław Piasecki wręczyli uczestnikom obozów okolicznościowe Dyplomy Uczestnictwa oraz płytki DVD ze zdjęciami . Druh hm Krzysztof Poniedziałek wręczył również wyróżniającym się uczestnikom Obozu Żeglarskiego nagrody rzeczowe (książki) , otrzymali je:
Dominika Adaszek -„Nawigacja dla Żeglarzy”
Filip Kiszka - „Nawigacja dla Żeglarzy”
Piotr Głownia -„Szlak Wielkich Jezior Mazurskich”
Gratulujemy !!!!

10. Inauguracja Nowego Roku Harcerskiego 2013/2014 Chorągwi Krakowskiej ZHP – Nagroda im. Druha Harcmistrza Zdzisława Trylskiego

„Odkrywaj – Tarnów” to hasło Inauguracji Roku Harcerskiego 2013/2014 ZHP Chorągwi Krakowskiej zorganizowanej w dniach 13, 14, 15 września br. w Tarnowie. Organizatorem tradycyjnego trzydniowego zlotu był Hufiec ZHP Tarnów im. Gen. Józefa Bema. Funkcję Komendanta Zlotu pełnił dh phm. Cezary Przęczek.

Delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa W Krakowie w składzie: Dh hm. Stanisław Piasecki- V-ce Prezes , Dh phm. Maria Trylska, Dh hm. Jerzy Kliinik- członek Zarządu, miała przyjemność uczestniczyć w podsumowaniu Inauguracji, które odbyło 15 września 2013 roku na Placu Targowym Kapłanówka przy Al. Matki Boskiej Fatimskiej. W uroczystościach brało udział ok. 1000 zuchów, harcerzy i instruktorów reprezentujących wszystkie Hufce ZHP Chorągwi Krakowskiej. Punktualnie o godz. 11.00 rozpoczęła się Harcerska Polowa Msza Święta, a później uroczysty apel, w trakcie którego, po okolicznościowych przemówieniach, wręczeniu odznaczeń, nastąpiło podsumowanie Roku Harcerskiego 2012/2013.

Decyzją Komendy Chorągwi zaszczytny Tytuł „Instruktora Roku 2013 ZHP Chorągwi Krakowskiej” i równocześnie nagroda im. Druha hm. Zdzisława Trylskiego ufundowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie została przyznana Druhnie phm. Soni Knapczyk z Hufca Ziemi Wadowickiej.

W trakcie apelu nagrodę w wysokości 1500zł, okolicznościowy dyplom oraz Buławę z przechodnim proporcem SPH dla Instruktora Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej- Druhnie phm. Soni Knapczyk wręczyli: Druhna phm. Maria Trylska – wdowa po Śp. hm Zdzisławie Trylskim oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druh hm. Jerzy Klinik.

Serdecznie gratulujemy Druhnie Soni! Braawo! Braawo! Brawissimo! Druhna phm. Maria Trylska, w swoim wystąpieniu, za dotychczasową działalność, podziękowała wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom, a szczególności drużynowym. Życzyła im kolejnych wielu udanych zbiórek, rajdów, obozów i niezapomnianych spotkań przy ogniskach. Dla wszystkich a capella zaśpiewała piękną harcerską piosenkę „Komendant”.

Wykaz Instruktorów Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej w latach 2010 – 2013

Rok

Instruktor Roku

stopień

Hufiec

Nagroda (zł)

2005

Dorota Sarapeta

phm

Wadowice

1000,-

2006

Marta Wiśniewska - Malińska


 

Jordanów

1000,-

2007

Anna Harsze

pwd

Kraków-Podgórze

1000,-

2008

Sabina Nawrocka

pwd

Kraków-Podgórze

1000,-

2009

Agnieszka Wójcik

phm

Tarnów

1500,-

2010

Robert Kadela

hm

Wadowice

1500,-

2011

Anna Hałatek

pwd

Wieliczka

1500,-

2012

Damian Kulig

pwd

Kraków- Podgórze

1500,-

2013

Sonia Knapczyk

phm

Wadowice

1500,-

 

W apelu wzięła również udział liczna grupa Instruktorów Seniorów. Wśród nich członkinie Kręgu „Powsinogi Bieszczadzkie”, który powstał na bazie uczestników kursu podharcmistrzowskiego zorganizowanego przez Komendę Chorągwi Krakowskiej w Bieszczadach w roku 1959. Była również okazja do wielu miłych spotkań „po latach”. M. in. Druhny phm. Marii Trylskiej mieszkającej w Kielcach z mieszkającymi w Tarnowie: Druhną Stanisławą Ziemian i Druhną Kazimierą Barczyńską, która zaprosiła delegację naszego Stowarzyszenia na harcerską herbatkę. Było bardzo sympatycznie. Raz jeszcze potwierdziły się słowa przepięknej harcerskiej piosenki:

„Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co połączyła nas,
nie pozwolimy by ją starł, nieubłagalny czas…”

11. III Wycieczka Stowarzyszenia – „Pieniny 2013”

Uczestnicy III Jesiennej Wycieczki SPH, a odbyła się w dniach od 11 do 13 października br., wędrowali po uroczych trasach w Pieninach Małych. Miejsce noclegu - schronisko „Pod Durbaszką” – filia Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie. Małe Pieniny są atrakcyjnym terenem dla uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej – wyciągi w Szczawnicy i Jaworkach. Praktycznie całą ich granią prowadzi szlak niebieski, przedłużenie szlaku przecinającego Pieniny Właściwe. Trasa jest bardzo atrakcyjna krajobrazowo, w większości prowadząca terenami odkrytymi z rozległymi widokami na Tatry, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy i góry na Słowacji. W wycieczce wzięły udział 24 osoby. Pierwsza grupa (16 osób) przyjechała do Jaworek w piątek po południu i po godzinnej wędrówce dotarła do schroniska. Po zakwaterowaniu w pokojach, krótki odpoczynek, kolacja i wspólne oglądanie meczu Ukraina – Polska w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Nie pomógł nasz gorący doping, Polska przegrała 1:0 i tym samym „przepadła” w eliminacjach. Szybko zapomnieliśmy o przegranej biało-czerwonych, „Polacy nic się nie stało”, ponieważ tuż po meczu rozpoczęło się spotkanie w Pokoju Myśliwskim u Komendanta Wycieczki, Druha hm Stanisława Piaseckiego. Najważniejsze były wspomnienia i wspólne śpiewanie piosenek harcerskich, turystycznych i szant. Prym wiodła tutaj Druhna hm Małgorzata Komorowska. To sympatyczne i „rozśpiewane” spotkanie zakończyło się bardzo późno w nocy.
Pozostali uczestnicy dojechali w sobotę rano. Piękna słoneczna pogoda wręcz zachęcała do wyjścia na pienińskie szlaki. Grupa pod kierunkiem Druha hm Wiesława Wójcika, wędrowała na trasie: Jaworki - Wąwóz Homole – skręcając pod Wysoką na nie oznakowaną trasę prowadzącą do schroniska ‘Pod Durbaszką”. Ze schroniska wyruszyły dwie grupy. Pierwsza pod kierunkiem Druha hm Władysława Dobosza wyruszyła na całodzienną wędrówkę na trasie: Durbaszka – Wysoka – Rezerwat Biała Woda – Jaworki – Durbaszka. Druga, pod kierunkiem Druha hm Stanisława Piaseckiego zdobyła najwyższy szczytu Pienin – Wysoką (1052 m). Bezpośrednio z Jaworek do schroniska dotarła grupa Druhny hm Danuty Noszki – Leśniewskiej. Wszyscy dotarli zmęczeni fizycznie, ale zadowoleni i zachwyceni nadzwyczajnym pięknem jesiennych Pienin.

Wieczorem, punktualnie o godz. 18.00 uczestnicy wycieczki spotkali się w Sali Kominkowej. Rozpoczęła się Wieczorna Biesiada. W menu m. inn. : na gorąco – pieczone żeberka i pieczona szynka, zimna płyta, sery, smalczyk góralski i kiszone ogórki. Wszystko było doskonałe. Biesiadę rozpoczęła Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska , Prezes naszego Stowarzyszenia. Humory dopisywały i ponownie jak w sobotę uczestnicy zaprezentowali swoje niebywałe zdolności wokalne i wręcz nieskończony repertuar piosenek harcerskich i nie tylko.

W nocy spadł obfity deszczyk, ale niedziela powitała nas równie piękną jak w sobotę pogodą. Po wspólnym śniadaniu nastąpił ponowny podział na zespoły. Część osób jeszcze raz wyszła na penińskie trasy, pozostali zadowolili się krótkim spacerem i zażywali kąpieli słonecznej. Po obiedzie formalne zakończenie III Jesiennej Wycieczki Stowarzyszenia i powrót do Krakowa – oczywiście po wcześniejszym zejściu ze Schroniska do Jaworek.

Reasumując był to wspaniały wyjazd, super atmosfera.

Do zobaczenia „Na Kamieńcu”- ponieważ za rok, planujemy wyjazd do Chochołowa k/Zakopanego.

12. Nietypowy Dzień Nauczyciela (24.10.2013)

Pierwsze, jakże udane spotkanie na którym mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć niezawodnych sojuszników harcerstwa w osobach byłych pracowników najwyższego szczebla krakowskiej oświaty; Kuratorium Oświaty i dyrektorów szkół ponadpodstawowych, odbyło się w czerwcu br. w Forcie Olszanica. Tam zrodził się pomysł zorganizowania następnego spotkania, który wszystkim się podobał. W dniu 24 października br. doszło do drugiego spotkania dzięki inicjatywie trzech osób. Pana mgr Mieczysława Noworyty -byłego Kuratora Oświaty w Krakowie, Pani dr Władysławy Marii Francuz – Dyrektora Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej oraz Druhny hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Uczestników przychodzących na spotkanie, Gospodarz - Pani Władysława Maria Francuz zaprosiła na bardzo smaczny obiad w uczelnianej stołówce. Była to oczywiście okazja do serdecznych powitań, często spotkań „po latach” i rozmów a niekiedy i wspomnień o dawnych studenckich czasach. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do Sali wykładowej w Centrum Psychologii i Pedagogiki Politechniki Krakowskiej. Tam zebranych powitał Pan Mieczysław Noworyta. Nawiązał do spotkania w Olszanicy, podziękował za przybycie tak licznej grupie ok. 40 osób, oraz za możliwość zorganizowania spotkania na Politechnice Krakowskiej. Z okazji minionego niedawno Dnia Nauczyciela złożył wszystkim obecnym pedagogom i wychowawcom serdeczne życzenia.

Następnie wystąpiła Dh hm. Danuta Noszka – Leśniewska. Równie serdecznie powitała wszystkich zebranych a w szczególności Wiceprezydenta Miasta Krakowa Pana mgr Tadeusza Trzmiela .Nawiązując do spotkania w Olszanicy, przypomniała, że Pan mgr Roman Stępień były Dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego nie mógł wówczas odebrać przyznanej, na wniosek Stowarzyszenia, przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaki Honoris Gratia. Pan mgr Roman Stępień bardzo wzruszony, odebrał Odznakę z rąk Pana mgr Tadeusza Trzmiela – Wiceprezydenta Miasta Krakowa. W krótkim wystąpieniu , za to wyróżnienie, podziękował Prezydentowi Miasta Krakowa oraz bardzo mocno i wyraźnie podkreślił, że to wyróżnienie traktuje jako dowód uznania dla wszystkich pracowników krakowskiej oświaty, którzy w minionych latach z ogromnym zamiłowaniem i pełnym poświęceniem pełnili swoje obowiązki, osiągając wiele satysfakcji i sukcesów. Paniom i Panom, byłym dyrektorom szkół , którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu czerwcowym, Pani Prezes Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła, przygotowane na tę okazję, okolicznościowe adresy z podziękowaniami za Ich wieloletnią pomoc harcerstwu. Po tych wzruszających wspomnieniach dalszą część spotkana poprowadziła Pani Władysława Maria Francuz - Dyrektor CPiP. Wyraziła swoje wielkie zadowolenie z możliwości goszczenia tak znakomitego grona osób, stwierdziła że spotkane przebiega zgodnie z planem. W dalszej jego części Pani Dyrektor , która zorganizowała i prowadzi zajęcia w ramach UTW podzieliła się z uczestnikami spotkania swoimi wiadomościami na ten temat wygłaszając krótki ale bardzo interesujący wykład na temat: „Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kontekście kształtowania postawy uczenia się przez całe życie”. Wykład prowadzony w ciągłym kontakcie z odbiorcami wzbudził duże zainteresowanie, szczególnie „noszone” przez ludzi kapelusze i czapeczki obrazujące typy osobowości. Konsekwentnie realizując program spotkania, Pani Dyrektor , przystąpiła do realizacji ostatniego jak się okazało niezwykle sympatycznego punktu programu spotkania. Tym razem jako Druhna hm. Wł. M. Francuz, założycielka i kierowniczka harcerskiego zespołu pieśni i tańca „Male Słowianki” przedstawiła krótki film o swoim zespole. Był to w zasadzie krótki przegląd wielkiej różnorodności tańców ludowych, najpierw polskich a następnie z różnych stron świata. Przepiękne melodie, wspaniale wykonywane tańce i barwne stroje wręcz zachęcały do wspomnień i marzeń. Równocześnie obecni mieli możliwość wysłuchać gawędy Druhny „Dziunki” w której w wielkim skrócie ale interesująco przedstawiła 39 lat swojej pracy z zespołem. W ty czasie Zespół odnosił wiele sukcesów ale również pokonał wiele często bardzo dramatycznych trudności. Zaradnej kadrze zespołu pomagali wówczas jego sympatycy a w miarę upływu czasu było ich coraz więcej. Bardzo ciepło Druhna „Dziunka” opowiadała o członkach zespołu, których było tak wielu. A każdy był dla Niej bardzo ważny. Wspominała historie kilku z nich. Wszyscy zaakceptowali zaproponowaną - harcerską metodę działania. Przez te 39 lat Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” stał się bardzo znany w kraju i poza granicami. Wielokrotnie uświetniał uroczystości w tym wiele harcerskich – np. wspaniały Koncert Galowy z okazji 100 lecia harcerstwa w Sali widowiskowej NCK. Jak zwykle przy tego typu okazjach czas biegnie zbyt szybko i zakończyło się również to bardzo udane spotkanie. Teraz przyszedł czas na długie i przyjazne rozmowy kuluarowe.
Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!

13. X Marsz Niepodległości – 11.11.2013

Tegoroczne Święto Niepodległości spora grupa członków naszego Stowarzyszenia i Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze uczciła udziałem w Jubileuszowym X Marszu Niepodległości. Mimo niezbyt sprzyjającej aury (temperatura powietrza 7ºC, duże zachmurzenie – na szczęście nie padało) szybko wzrastała liczebność grupy. Punktualnie o godz. 10.00 na miejscu zbiórki (jak zwykle Aleja Wędrowników w pobliżu Eremu O.O. Kamedułów na Bielanach) było obecnych 42 uczestników Marszu. Wśród nich byli: hm. Tadeusz Trzmiel – Honorowy Członek SPH z Małżonką hm. Marią Trzmiel, hm. Danuta Noszka-Leśniewska -Prezes Zarządu SPH, V-ce Prezesi Zarządu - hm. Stanisław Piasecki i hm. Wiesław Wójcik, hm. Krystyna Wywiał – Skarbnik.
Grupa prezentowała się wspaniale, każdy z uczestników był świetnie przygotowany. Zarówno jeśli chodzi o stosowny do pogody i trasy turystyczny ubiór ale przede wszystkim o symbole narodowe : flagi państwowe, biało-czerwone chusty, kotyliony, kokardy, wstążki.

Początek Marszu był typowo harcerski. Zbiórkę w dwuszeregu, sprawdzenie ilości uczestników, jak zwykle sprawnie wykonał Druh hm. Marek Dobosz. Następnie złożył raport Komendantowi Marszu, Druhowi hm. Władysławowi Doboszowi, który serdecznie wszystkich powitał, szczególnie tych, którzy dołączyli w tym roku, podkreślił rodzinno –towarzyski charakter spotkania, przedstawił jego przebieg i zaprosił na trasę Marszu. Podczas przejścia liczebność grupy wzrosła do 43 osób. Bowiem dołączyła do nas uczestniczka, która samotnie przebyła trasę aż od Kopca im. T. Kościuszki.

Po około godzinnym spacerze dotarliśmy na Polanę Sowiniec. Nie zatrzymując się weszliśmy na szczyt Mogiły Mogił – Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego. Przez dłuższą chwilę podziwialiśmy piękną panoramę miasta Krakowa i jego okolic, na tyle na ile pozwalała coraz bardziej przyjazna aura. Jednak zgodnie z tradycją i tym razem najbardziej podniosłym momentem było wspólne odśpiewanie pieśni „Marsz Pierwszej Brygady”.

Melodia pieśni to melodia Marsza Kieleckiego nr 10, utworu zapisanego w śpiewniku orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej pod numerem 10. Prawdopodobnym jej autorem był kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski, który od 1905 r. był kapelmistrzem orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej, a potem, orkiestry I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. On to właśnie był pierwszym wykonawcą i aranżerem tego utworu

Słowa Pierwszej Brygady, do melodii Marsza Kieleckiego, powstawały żywiołowo, układane na kwaterach i w okopach. Po 1925 r. zostało ustalone, że pierwsza podstawowa wersja tekstu powstała latem 1917 r. w pociągu wiozącym internowanych legionistów do Szczypiorna i w samym obozie. Ostatecznie, w końcu lat trzydziestych, w Wojskowym Instytucie Historycznym orzeczono, że autorem trzech pierwszych zwrotek jest literat, pułkownik Andrzej Hałaciński, a sześciu zwrotek - oficer legionów Tadeusz Biernacki. [źródło – Wikipedia]

Po jej zakończeniu, grupkami, wyruszyliśmy w drogę powrotną. U podnóża Kopca zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie i wspólnie odśpiewano pieśń „Marsz Polonia”.

Dalej poszliśmy czerwonym szlakiem przed bramę główną krakowskiego Ogrodu Zoologicznego. Tutaj Komendant Marszu ogłosił dłuższa przerwę. Została ona wykorzystana na gorącą kawę lub herbatę i małe „co nieco”.

Ostatni etap marszu to zejście, również czerwonym szlakiem. Trasa była typowo turystyczna. Podziwiając piękne, jesienne widoki i ze śpiewem na ustach przeszliśmy przez lub obok: Polany J. Lea, Polany J. Malczewskiego Polany Pod Debiną (Bielańskiej). Do punktu wyjścia dotarliśmy ok. godz. 13.00.
Na zakończenie Komendant Marszu, Druh hm. Władysław Dobosz podziękował wszystkim za udział w X Jubileuszowym Marszu Niepodległości i zaprosił do udziału w kolejnym, który jak wszystkie dotychczasowe, odbędzie się bez względu na pogodę.

14. Zabawa Andrzejkowa

Na tradycyjnych Andrzejkach (wieczorach wróżb i hucznych zabaw, znanych też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki) co roku spotykają się miliony Polaków. Korzystając z tak miłej okazji, Zarząd Stowarzyszenia po raz trzeci zaprosił swoich członków i sympatyków na spotkanie w gronie przyjaciół oraz do udziału we wspólnej zabawie. Z upoważnienia Zarządu jej organizatorem był Druh Andrzej Krzyworzeka. Uczestnicy zabawy Andrzejkowej- spotkali się w dniu 29 listopada w Restauracji Hotelu „Krakus” w Krakowie. Punktualnie o godz. 19:00, V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm Stanisław Piasecki powitał przybyłych Gości, życzył udanej zabawy, złożył serdeczne życzenia imieninowe jutrzejszym Solenizantom i zaprosił wszystkich do pierwszego wspólnego tańca. Rozpoczęła sie III Zabawa Andrzejkowa Stowarzyszenia.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że organizator zabawy, Druh Andrzej Krzyworzeka w latach 2000 – 2004 pełnił funkcje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz, że Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko – Turystyczne, któremu Prezesuje jest Członkiem Wspierającym naszego Stowarzyszenia.

Świetna muzyka, tańce, konkursy i zabawy andrzejkowe stworzyły bardzo miłą atmosferę. A gdy muzyka „odpoczywała”, stwarzała wspaniałą i wykorzystaną okazję do wspólnego śpiewania piosenek. Ponadto był to najlepszy czas do korzystania z serwowanych w ofercie (za jedyne 45,- zł od osoby): gorącego posiłku, zimnej płyty, gorących i zimnych napojów. ozostały bardzo mile wspomnienia. Na szczególne podkreślenie zasługują: wspaniałe kreacje Pań, piękny wystrój sal, porywająca do tańca muzyka oraz serwowane jak zwykle bardzo dobre i smaczne posiłki. Zabawa była wspaniała i trwała bardzo, bardzo długo - choć zdaniem jej uczestników jak zwykle była zbyt krótka. Wzięło w niej udział 36 osób, które zgodnie orzekły że była ona naprawdę „przednia” i dobrze, że na następne Andrzejki trzeba czekać nie dłużej niż rok. A po wyjściu „ na pole” z zadowoleniem stwierdzili ze nie sprawdziło się jedno z Andrzejkowych przysłów „Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja”.

15. IX edycja Konkursu „Kryształy Soli ”

Nagroda „Kryształy Soli” została ustanowiona w 2005 roku w celu promowania najlepszych organizacji pozarządowych działających w Małopolsce. Statuetka „Kryształy Soli” jest wyrazem uznania władz samorządu województwa dla wszystkich, którzy poświęcają swój czas na rzecz innych i podziękowaniem za prace, trud i zaangażowanie organizacji pozarządowych w rozwój naszego regionu. Warto zaznaczyć, że na terenie Małopolski działa ponad 11 tysięcy organizacji pozarządowych. Nasze Stowarzyszenie do udziału w IX edycji Konkursu „Kryształy Soli” zgłosił Wójt Gminy Mucharz, Pan mgr Wacław Wądolny. Z Gminą Mucharz współpracujemy od roku 2006 i wspólnie organizowaliśmy wiele projektów na rzecz mieszkańców, m. Inn. Kursy żeglarskie, kursy komputerowe, obozy. Z dużą satysfakcją przyjęliśmy wiadomość Jury o zakwalifikowaniu naszego Stowarzyszenia do półfinału Konkursu.

Wręczenie statuetek IX edycji Konkursu „Kryształy Soli” odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie w dniu 12 grudnia 2013 roku w trakcie XVI Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych z udziałem ponad 300 przedstawicieli tych organizacji. W uroczystości wzięli udział m.in. Pan Władysław Kosiniak – Kamysz (Minister Pracy i Polityki Społecznej), Pan Marek Sowa (Marszałek Województwa), Pan Wojciech Kozak (Wicemarszałek Województwa) oraz Pan Kazimierz Barczyk (Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego).

Warto przytoczyć fragment wypowiedzi, z którą do zebranych zwrócił się obecny na gali Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej:
Chylę czoła przed organizacjami pozarządowymi. Chcę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością: nasz kraj nie dałby sobie bez Was rady. Organizacje pozarządowe są nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.

W Forum wzięli udział przedstawiciele Zarządu w osobach: hm. Danuta Noszka – Leśniewska (Prezes Zarządu), hm. Stanisław Piasecki (V-ce Prezes), hm. Wiesław Wójcik (V-ce Prezes), hm. Magdalena Migacz ( Sekretarz), hm. Jerzy Klinik.

Aż trzy nagrody: Grand Prix, nagroda w Plebiscycie Internautów oraz w kategorii polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymała Fundacja im. Brata Alberta. Fundacja z siedzibą w Radwanowicach jest uznawana za ogólnopolską, dysponuje 29 placówkami, zatrudnia ponad 400 pracowników i ma setki wolontariuszy, a pod opieką ponad tysiąc podopiecznych). Wyróżnienia odebrał przedstawiciel Fundacji – ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski. Gratulujemy !!!!

Oczywiście trudno konkurować małym organizacją pozarządowym (tak jak nasza) z takim „Goliatem”. Jednak mamy wiele satysfakcji. Przede wszystkim dla tego że działalność naszego Stowarzyszenia została wysoko oceniona oraz biorąc pod uwagę udział w Konkursie i bardzo dobry wynik w Plebiscycie Internautów (nowa konkurencja) w którym zajęliśmy czwarte miejsce uzyskując ponad 1800 głosów. Była to również wspaniała okazja to promocji działalności naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

16. Świąteczne Spotkanie Zarządu

Tradycyjnie, jak co roku tuż po Świętach Bożego Narodzenia, a jeszcze przed Nowym Rokiem, Zarząd Stowarzyszenia, w poszerzonym składzie, spotkał się u Druha Andrzeja Krzyworzeki w Hotelu „KRAKUS”. Spotkanie odbyło się w dniu 27 grudnia (piątek) 2013 roku i rozpoczęło się o godz.17:15.

Wszystkich serdecznie powitał Druh V-ce Prezes, hm. Stanisław Piasecki i wyraził swoje zadowolenie z faktu, że w tak uroczystym spotkaniu Zarządu, biorą udział Dh i Dh: hm. Władysława Maria Francuz, phm. Anna Piasecka, hm. Józef Lipiec, hm. Jarosław Balon, hm. Władysław Dobosz, hm. Marek Dobosz oraz hm. Krzysztof Poniedziałek - reprezentujący najbardziej zasłużonych i najbardziej aktywnych, członków Stowarzyszenia w mijającym roku. Ze statutowego składu Zarządu obecni na spotkaniu byli: hm. Stanisław Piasecki, hm. Wiesław Wójcik, hm. Magdalena Migacz, hm. Krystyna Wywiał oraz hm. Jerzy Klinik. Z powodów zdrowotnych w spotkaniu nie mogli wziąć udziału: Druhna Prezes hm. Danuta Noszka - Leśniewska oraz Druh hm Tadeusz Prokopiuk.

Kontynuując swoje wystąpienie Druh hm. Stanisław Piasecki, podsumował działalność Stowarzyszenia w mijającym 2013 roku. Następnie wymienił i krótko omówił, czekające nas w I kwartale 2014 roku najważniejsze imprezy, zapraszając zgromadzonych do udziału w nich. I tak:

- IX Spotkanie „Po Latach” (11.01.2014 , druga sobota stycznia, godz. 11.00; Hotel „Krakus”)

- Benefis Druhny hm. Władysławy Marii Francuz (organizowany wspólnie z Kręgiem Seniorów Hufca Podgórze w dniu 21.02.2014, godz. 17.30 ; Dom Kultury „Podgórze” ; Kraków, ul. Sokolska 13)

- Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia (29.03.2014, godz. 11.00 ; Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa).
Tradycyjnie świąteczny poczęstunek zapewnił Druh hm. Andrzej Krzyworzeka - bardzo dziękujemy!! Choć żal, że tym razem, Druh Andrzej nie mógł być z nami.

Śpiewanie kolęd poprowadził Druh hm Jarosław Balon. Tym razem z nową (niebieską), zakupioną podczas wyprawy do Meksyku gitarą. Jeszcze przed spotkaniem Druh Jarek zaprezentował swoją najnowszą książkę „Śpiewając Kolendy”. Jak w niej napisał: „ Ta książeczka nie jest śpiewnikiem kolęd. Choć jako taki śpiewnik pewnie może służyć, gdyż zawiera teksty … . Zatem co zawiera ta książka? To po prostu mały zbiór esejów, wyrażających moje przemyślenia czy też refleksje…” Oczywiście jak można się domyślić odśpiewaliśmy wspólnie kilka kolęd: „Anioł pasterzom mówił”, „Bóg się rodzi”, „Cicha noc”, „Do szopy”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Jezus malusieńki” oraz „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i atmosfera stała się prawdziwie świąteczno-rodzinna.

Kolejną bardzo milą niespodzianką zaskoczył obecnych Druh hm. Józef Lipiec. Trzy książki , których jest autorem , w dowód uznania, przekazał Dh, Dh: Stanisławowi Piaseckiemu, hm. Jerzemu Klinikowi i hm. Władysławie Marii Francuz.

Na zakończenie spotkanie hm. Stanisław Piasecki – złożył wszystkim serdeczne życzenia po których nastąpiły indywidualne, też szczere, prawie rodzinne i ciepłe.

Szczęśliwego Nowego Roku!

17. IX Spotkanie „Po Latach”

W dniu 11 stycznia 2014 roku o godz. 11.00 w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i byłych Instruktorów ZHP ; pierwsze z cyklu „Ludzie i zdarzenia – Chorągiew Krakowska”. W roku bieżącym poświecona została Chorągwi Krakowskiej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Gospodarzem już po raz dziewiąty, był Druh hm Andrzej Krzyworzeka, Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego w Krakowie.

Otwierając Spotkanie Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska, powitała licznie przybyłych gości i członków SPH, w sumie 102 osoby, w tym z Warszawy, Tarnowa i Nowego Sącza.

Szczególnie serdecznie zwróciła się do przybyłych po raz pierwszy:

Dra Adama Cichosza-b. dyr. Departamentu Min. Oświaty, hm Andrzeja Ciechanowskiego z Kom. Histor. i KH Śródmieście, hm Wincentego Cieślewicza z Kom. Histor. ,hm Franciszka Gałuszki z b. Szczepu „Proton” w Nowej Hucie a obecnie Kanclerza PWST w Krakowie, pana Mariusza Kisiela z Kancelarii Prezydenta Krakowa, hm Ryszarda Kruka-b. kier. wydz. KCh i GK ZHP, hm Urszuli Mroczek-Guli z Hufca Tarnów, obecnie V-ce Dyr. I LO „Nowodworka” w Krakowie, pani Stanisławy Urbaniak-b. zastępcy Prez. Krakowa, hm Tadeusza Perzanowskiego b. zastępcy Naczelnika ZHP.

 • byłych Komendantów Chorągwi obecnych na Spotkaniu, Druhów: hm Juliusza Langnera, hm Władysława Pancerza, hm Jerzego Klinika , hm Andrzeja Krzyworzekę ,hm Jarosława Balona.
 • Profesorów Wyższych Uczelni Druhów: hm Józefa Lipca , hm Adama Jelonka ,hm Andrzeja Zięblińskiego, hm Janusza Szpytko.

Następnie Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Janusz Wojtycza wcielił się w rolę Moderatora i przedstawił działalność Chorągwi Krakowskiej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Jak na historyka przystało zrobił to profesjonalnie. Na zakończenie pierwszej części Spotkania przybył Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski ,którego w imieniu zgromadzonych serdecznie powitała Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska . Korzystając z okazji przedstawiła Panu Prezydentowi najważniejsze działania Stowarzyszenia w minionym roku oraz zwróciła się z prośbą o pomoc Urzędu Miasta Krakowa w następujących kwestiach:

 • pomoc i wsparcie przy budowie Stanicy Żeglarskiej Stowarzyszenia nad Jeziorem Mucharskim
 • sprawa Muzeum Harcerstwa w Krakowie
 • wsparcia finansowego przy realizacji zadań Statutowych SPH

Pan Prezydent w odpowiedzi podziękował za dotychczasową aktywną działalność członków Stowarzyszenia i zadeklarował wszelką niezbędną pomoc w poruszanych problemach. Korzystając z okazji Druhna Prezes wręczyła Panu Prezydentowi DYPLOM Członka Honorowego Stowarzyszenia .
Następnie Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, za szczególne zasługi dla Miasta Krakowa i jego mieszkańców wręczył Odznaki „HONORIS GRATIA”, które otrzymali Druhowie: hm Janusz Francuz, hm Tadeusz Kubas oraz hm Jacek Kucharski. Listem Gratulacyjnym i upominkami uhonorował Druhnę phm Barbarę Kucharska i Druha phm Kazimierza Rywczaka. Gratulacje dla wyróżnionych !!!

Odnotować należy również wystąpienie Druha phm Jacka Małoty, który zwrócił się do Pana Prezydenta z ciekawym pomysłem – zbudowania przystani żeglarskiej w okolicy ujścia Wilgi do Wisły.

Za znaczący wkład w rozwój harcerstwa Honorową Odznakę 100-lecia Harcerstwa Chorągwi Krakowskiej w stopniu brązowym z otrzymał Druh hm Ryszard Kruk.

Podniosły charakter pierwszej części spotkania podkreślały harcerskie piosenki, znakomicie wkomponowane i poprowadzone przez Druha Jarosława Balona, oczywiście z nieodłączną gitarą.

W czasie przerwy uczestnicy Spotkania mieli możliwość obejrzenia mini wystawki obrazującej działalność SPH w roku 2013 oraz skosztować wspaniałe dania (na gorąco i zimno) przygotowane przez hotelową kuchnię.

Na początku drugiej części Spotkania V-ce Prezes Zarządu Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił informacje o najbliższych działaniach Stowarzyszenia:

 • Benefis Druhny hm Władysławy Francuz (21.02.2014; godz. 17.00 ; Dom Kultury Kraków-Podgórze)

 • Wieczór Piosenki Harcerskiej (10.03.2014; godz. 18.00 ; MDK ”Dom Harcerza” w Krakowie)

 • VI Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia (29.03.2014; godz. 11.00 ; Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa)

Zaprosił również do udziału w obozowej Akcji Letniej organizowanej przez Stowarzyszenie:

 • Rejs Morski po Adriatyku (25.04.2014- 04.05.2014)
 • Obóz Żeglarski „Mazury 2014” (28.06.2014-11.07.2014)
 • Obóz IZVIDAĆI w Polsce: Kraków – Korzkiew - Chochołów (06.07.2014-20.07.2014)
 • Obóz Zagraniczny „Chorwacja 2014” (19.08.2014-31.08.2014)
 • Obóz Zagraniczny „Włochy 2014” (05-14.09.2014)

W części merytorycznej Spotkania o swojej pracy opowiedzieli kolejni Komendanci Chorągwi z omawianego okresu, Druhowie: hm Juliusz Langner , hm Władysław Pancerz ,którzy zadeklarowali przekazanie spisanych wspomnień.
Bardzo ciekawe wystąpienia mieli: Andrzej Kurz , hm Tadeusz Perzanowski i jak zwykle pomysł na kampanie społeczne zgłosił, z zachętą do uczestnictwa, Waldemar Domański.

Bardzo dziękujemy :

 • Druhnie Aleksandrze Grodeckiej (Dyrektor MDK „Domu Harcerza” w Krakowie) za nagłośnienia Sali i pomoc w przygotowaniu mini wystawki.
 • Druhnie Marzenie Wójcik za sfilmowanie i nagranie przebiegu Spotkania
 • Druhowi hm Andrzejowi Krzyworzece za gościnność
 • Druhowi hm Januszowi Wojtyczy za pełnienie funkcji Moderatora panelu historycznego

Każdy z uczestników Spotkania otrzymał materiały reklamowe Stowarzyszenia - ulotkę i wizytówkę oraz pamiątkowy Kalendarz SPH na rok 2014.
W ostatniej części spotkania rozmowy i wspomnieniom „ co nigdy nie wypalą się do końca…”
Do zobaczenia znów za rok na kolejnych Spotkaniach „ Po latach „

18. Pożegnanie ŚP Druhny hm Anny Zaleskiej

….. Daleko, ale wciąż blisko, w naszych sercach ….

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 13.00, w Kaplicy na Cmentarzu Salwadorskim, dnia 17 stycznia br. Bardzo dużo osób przybyło, aby pożegnać i odprowadzić na miejsce wiecznego spoczynku Druhnę Annę Zaleską. Najliczniej reprezentowani byli Jej wychowankowie z Domu Dziecka Nr 1 w Krakowie, instruktorzy z różnych środowisk harcerskich ZHP Chorągwi Krakowskiej, w tym obecny Komendant Chorągwi, Druh hm. Paweł Grabka oraz członkowie naszego Stowarzyszenia: hm. Stanisław Piasecki (V-ce Prezes), hm. Magdalena Migacz (Sekretarz), hm. Krystyna Wywiał (Skarbnik), hm. Władysława Francuz, hm. Małgorzata Pobóg - Malinowska, mgr Anna Tomal hm. Paweł Grabka, hm. Andrzej Ziębliński, hm. Marek Dobosz, hm. Władysław Dobosz, i hm. Ferdynand Nawratil. Poczet sztandarowy wystawiła ZHP Chorągiew Krakowska.

Z kaplicy cmentarnej kondukt pogrzebowy, procesją odprowadził Zmarłą na miejsce Wiecznego Spoczynku. Gdy zatrzymał się przy grobie, Jej trumna została pokryta wieńcami i kwiatami. Wówczas w imieniu Krakowskiego Harcerstwa ŚP Annę Zaleską pożegnał Druh hm. Janusz Wojtycza - Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP. Przedstawił Jej kilkudziesięcioletnią instruktorską służbę na harcerskim szlaku, pełnione funkcje m.in. Z-cy Komendanta Hufca Miechów, Komendanta Hufca Kraków-Stare Miasto, Kierownika Wydziału Starszoharcerskiego i Specjalności KCH i Z-cy Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP. Podkreślił Jej ogromne zasługi dla krakowskiego Harcerstwa, Miasta Krakowa i jego Mieszkańców. Na zakończenie zaintonował, odśpiewaną przez zebranych, „Modlitwę harcerską”.

Wszystkim, którzy ze strony harcerskiej, przyczynili się do tak godnego pożegnania ŚP Druhny Ani (wieloletniej członkini naszego Stowarzyszenia) składamy serdeczne podziękowania.

19. Spotkanie byłych harcerzy z Ludwinowa (17.01.2014)

Dnia 17 stycznia 1957 roku na terenie Ludwinowa1 została reaktywowana działalność harcerska 7 Pdg Drużyny Harcerzy. Jej drużynowym ponownie został mianowany Druh Adam Jelonek.

W 57 rocznicę reaktywowania ludwinowskiej „Siódemki”, z inicjatywy członków naszego Stowarzyszenia Druhów : hm. Adama Jelonka, hm. Tadeusza Kubasa i phm. Jacka Małoty, w Galerii Wręga na Krakowskiem Kazimierzu odbyło się uroczyste spotkanie. Wzięło w nim udział 21 byłych instruktorów i harcerzy którzy działali w „Siódemce” lub później Zielonym Szczepie „Ludwinów”.

Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu 7 DH -rzy, pieśni „Złączeni węzłem”.

Prowadzący spotkanie Druh hm. Tadeusz Kubas serdecznie powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie: Druha hm. Adama Jelonka - b. Drużynowego 7 Drużyny Harcerzy oraz założyciela i b. Komendanta: Zielonego Szczepu „Ludwinów” i Szczepu „Neptuna” oraz Druha hm. Stanisława Piaseckiego - V-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Następnie Druh Tadeusz w krótkiej gawędzie przybliżył uczestnikom spotkania historię harcerstwa na Ludwinowie. Po jej zakończeniu Druh phm. Jacek Małota zaprezentował przygotowaną przez siebie prezentację komputerową i film z Benefisu Druha hm. Adama Jelonka. Benefis, zorganizowany przez Krąg Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków –Podgórze i nasze Stowarzyszenie, odbył się w MDK przy ulicy Sokolskiej 13, w lutym ubiegłego roku.

Ubiegłoroczny Benefisant, Druh hm. Adam Jelonek, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w krótkim wystąpieniu, serdecznie podziękował zebranym za liczny udział w spotkaniu oraz poinformował, że z racji zdrowotnych po 60 latach aktywnej pracy zawodowej, kończy ją i zamierza skupić się na działalności w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Druha hm. Stanisława Piaseckiego, który podziękował za zaproszenia na spotkanie i przekazał wszystkim najlepsze życzenia. Następnie zaprosił zebranych do aktywnego udziału w imprezach i akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie, a szczególnie w obfitującej w liczne propozycje tegorocznej akcji obozowej. Na zakończenie poinformował zebranych, że Zarząd Stowarzyszenia doceniając wieloletnią owocną działalność na rzecz podgórskiego Harcerstwa wystąpił o odznaczenia dla aktywnych instruktorów działających przez wiele lat na terenie Ludwinowa.
Dzięki staraniom SPH odznaczenia otrzymali:

 • phm. Jacek Małota - Brązowy Krzyż Zasługi
 • hm. Tadeusz Kubas i phm. Jacek Małota - Srebne Krzyże „Za zasługi dla ZHP”
 • hm. Adam Jelonek, hm. Tadeusz Kubas i phm. Jacek Małota - Odznaki „Honoris Gratia”

Wspomnienia, harcerskie i żeglarskie piosenki sprawiły, że było to niezapomniane i wzruszające spotkanie.

20. Benefis Druhny hm Władysławy Marii Francuz

Kolejny, trzeci Benefis był poświęcony bardzo lubianej i wyjątkowej Osobowości, jaką bez wątpienia jest Druhna hm. Władysława Maria Francuz. Tradycyjnie został on zorganizowany z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Odbył się w piątek 21 lutego 2014 r. Na długo przed 17:30, tj. godziną rozpoczęcia spotkania, czyniący ostatnie drobne poprawki organizatorzy powitali jak zwykle uśmiechniętą, ale i skupioną Benefisantkę. Każdy z przychodzących gości z przejęciem składał podpis na przygotowanej dla Jubilatki karcie z życzeniami oraz odbierał przygotowane przez nią materiały z okolicznościowym śpiewnikiem. Sala wypełniła się szybko, a nawet się przepełniła. Na spotkanie przybyli: rodzina Jubilatki, bardzo liczna grupa byłych instruktorów Hufca Kraków – Podgórze, byłych harcerek z Dębnik, Komendant oraz Przewodniczący Kręgu Seniorów ZHP Komendy Chorągwi Krakowskiej, wychowankowie oraz reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

 przedstawicielem kadry Centrum Młodzieży, pracownicy m.in. Politechniki Krakowskiej, w tym szczególnie liczna grupa z Centrum Pedagogiki i Psychologii, oraz innych krakowskich uczelni, przedstawiciele byłych władz oświatowych Krakowa, Kawalerowie Orderu Uśmiechu, wychowankowie ze szkół, współpracownicy, przyjaciele. Prowadzący spotkanie Druh hm. Jerzy Klinik, pomysłodawca i Szef Sztabów wszystkich benefisów, upewniwszy się, że goście zajęli miejsca, poprosił zebranych o powstanie i rozpalenie „ogniska” przez Druhny: hm. Władysławę Marię Francuz i hm. Joannę Siekaniec – Komendantkę Hufca Kraków – Podgórze. Następnie zebrani, zgodnie z harcerskim obyczajem, zaśpiewali piosenkę Już rozpaliło się ognisko, a zaraz po niej Dobrze nam tu mija czas i Jamboree. Prowadzący przypomniał krótko genezę Dnia Myśli Braterskiej i serdecznie powitał przybyłych na spotkanie, a szczególnie serdecznie Benefisantkę z Rodziną m.in. mężem Januszem - również byłym instruktorem harcerskim, Seniora Podgórskiego Harcerstwa Dh Lesława Połomskiego, pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, Druha hm. Andrzeja Króla - Przewodniczącego Kręgu Seniorów ZHP Chorągwi Krakowskiej. Druh hm. Jerzy Klinik kończąc wprowadzenie złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej, a Benefisantkę poprosił o zajęcie honorowego miejsca. Druhna korzystając z okazji serdecznie powitała wszystkich obecnych stwierdzając, że po raz pierwszy uczestniczy w takiej zbiórce harcerskiej, w której bierze udział tak wiele bliskich Jej osób. Rodzina: mąż Janusz, dzieci - córka Beata i syn Jacek, wnuczki: Karolina (16 l.), Paulina (13 l.) oraz wnuki: Simon (18 l.) i Dawid (13 l.), którzy zrobili babci niespodziankę przylatując na imprezę z Rzymu oraz tak wielu byłych i aktualnych instruktorów, współpracowników, przyjaciół i znajomych. Piosenka Płonie ognisko i szumię knieje była zapowiedzią rozpoczynającego się cyklu gawęd, w trakcie których Druhnę hm. Władysławę Marię Francuz w kolejnych okresach Jej działalności przedstawiali:

Okres 1. Zastępowa, Przyboczna, Drużynowa, Komendantka Szczepu – wspominała Druhna hm. Maria Trzmiel – „Kuka”.

Z ogromnym sentymentem Dh hm. Maria Trzmiel przedstawiła lata przedszkolne i szkolne w „jednej ławie” z dzisiejszą Jubilatką - Dziunią. To wówczas rozpoczęła się ich znajomość, która przerodziła się w trwającą ciągle przyjaźń. Przypomniała, że Jubilatka w 1957 roku wstąpiła do 13 DH-ek im. J. Falkowskiej, w której pełniła funkcje zastępowej i przybocznej. Później, latach 1962 – 66 była drużynową 13 Żeńskiej Drużyny Zuchów „Polne Kwiaty”. Również te same lata znajomości i wspólnej działalności wspominali Dh. Dh. Danuta i Zbigniew Opolscy (zdjęcie poniżej AG) oraz Druhna hm. Irena Królikiewicz, którzy wspólnie z Benefisantką byli także studentami Politechniki Krakowskiej. Wspomnieniem objęli wykładowcę matematyki na PK Druha Komendanta Hufca Kraków – Podgórze dr inż. Zdzisława Trylskiego, który stał się wtedy dla Benefisantki wyjątkowym doradcą zawodowym. Pieczątka na świadectwie maturalnym Jubilatki (pokazanym w prezentacji multimedialnej) potwierdza Jej starania na Akademię Medyczną w Krakowie. Gdy tam nie mogła znaleźć miejsca Druh Hufcowy przekonał Ją do podjęcia próby zostania studentką Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej – i udało się! Teraz po latach z uśmiechem wspomina, że nie została lekarzem, a może doktorem nauk medycznych, ale za to jest doktorem nauk humanistycznych.

Następnie piosenka Obozowe tango i Okres 2. Działalność w Hufcu Kraków-Podgórze.

Ponieważ z przewidywanych dwóch gawędziarzy z przyczyn zdrowotnych nie mógł być obecny Druh hm. Jacek Kucharski – były zuch Druha Francuza (Serdeczne pozdrowienia i życzenia zdrowia, Druhu Jacku!) – na „placu boju” pozostał i oczywiście znakomicie sobie poradził Druh hm. Adam Jelonek. Przypomniał, że prowadząc drużynę, Jubilatka równocześnie w latach 1962 - 69 w Komendzie Hufca pełniła funkcje: Kwatermistrza, Namiestnika Zuchowego, W tym czasie wzięła udział w 25 obozach, koloniach, kursach Hufca Kraków - Podgórze. W roku 1967 otrzymała stopień harcmistrza. Hufcowi przewodzili wówczas dh hm. Zdzisław Trylski i dh hm. Stanisław Spólnik. Tak miło się zdarzyło, że Jubilatka została chrzestną matką córek druhów hufcowych: Basi Trylskiej i Kasi Spólnik. Wzmocniło to przyjaźń harcerską i rodzinną trwającą do dziś. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, nieco później przybył na spotkanie powitany serdecznie Druh hm. Paweł Grabka – Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej, który wręczył Benefisantce pięknie wyrzeźbiony w drewnie Krzyż Harcerski z podziękowaniami za służbę harcerską.

Słoneczko późno dzisiaj wstało, a po tej piosence Okres 3. Działalność w Chorągwi i Hufcu Kraków - Zwierzyniec.

Gawędę wygłosił Druh hm. Zbigniew Sabiński. Znany w kręgach harcerskich ówczesny Komendant Hufca „Saba” przypomniał sobie i innym, że bardzo się ucieszyli, iż druhna tej miary, w związku z podjęciem pracy w Technikum Gospodarki Wodnej i Budownictwa Drogowego, w roku 1969 została instruktorką w Hufcu Kraków – Zwierzyniec (aktualnie Krowodrza). Mianowana Komendantką Szczepu „Maraton 44”, prowadziła go do roku 1974. Szczep szybko stał się jednym z najlepszych w hufcu i chorągwi. W Komendzie Chorągwi Krakowskiej ZHP działała, jako instruktor Wydziałów: najpierw Zuchowego (1964 - 69), a następnie Szkół Ponadpodstawowych (1973 – 75).

W latach 1774 – 76 była członkiem Rady Chorągwi. W 1975 r. założyła Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” w Pałacu/Centrum Młodzieży w Krakowie i do tej pory jest jego Kierownikiem. Zespół aż do roku 1990 był równocześnie szczepem harcerskim, którego Komendantem był Druh hm. Janusz Francuz. W latach 1975 – 90 Benefisantka pełniła również funkcję Z-cy Komendanta Chorągwianej Szkoły Instruktorów, którym był hm. Antoni Weyssenhoff, oraz Przewodniczącej Kręgu „Zielona Droga” przy Zespole/Szczepie „Małe Słowianki”.

I znów zaśpiewano, tym razem Piosenkę Instruktorską. Okres 4. Działalność „Małych Słowianek”.

To robocze i krótkie hasło kryje w sobie, bagatela, założenie Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, który w przyszłym roku będzie obchodził 40 lecie obfitującej w osiągnięcia działalności i niezmienne prowadzenie go przez wspaniałą Jubilatkę. Gawędę wygłosiła Druhna pwd. Bogusława Oleszko. Między innymi na wesoło ujawniła, jakie umiejętności pływackie posiada Druhna Francuz. Zobrazujmy ten okres podając kilka danych: przez pierwsze 15 lat był to Szczep i reprezentacyjny Zespół Artystyczny ZHP Chorągwi Krakowskiej, aktualnie liczy 300 uczestników zorganizowanych w 23 grupach w wieku od lat 6 do 18, reprezentujących 143 placówki oświatowe z terenu Krakowa i okolic; posiada 640 strojów ludowych; prezentował program w 27 krajach; na scenach krajowych i zagranicznych występował 2493 razy; jego szeregi opuściło 3600 wychowanków! Obecna na benefisie, ubrana w stroje krakowskie i wyglądająca się bardzo efektownie, grupa dziewcząt z zespołu zaśpiewała kolejno: Idziemy w Jasną, piosenkę słowiańską -Macedonsko Devojce i piosenkę krakowską - Lajkonik. Do przepięknie śpiewanych piosenek spontaniczne dołączyli się uczestnicy benefisu. Na zakończenie tej części przedstawiciele Zespołu w prostych, ale bardzo serdecznych słowach podziękowali swojej Druhnie i wręczyli Jej malowaną „Małą Słowiankę”  piękne kwiaty.

Okres 5. Działalność naukowa.

Jej droga edukacyjna, można by rzec - przepustka do działalności naukowej, rozpoczęła się w Szkole Podstawowej nr 43 w Dębnikach. Następnie ukończyła IX LO im. J. Joteyko w Krakowie, później Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej.

W roku 1985 na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. Tadeusz Aleksander (obecny na uroczystości). 14 października 2010 roku otrzymała stopień Profesora Oświaty, najwyższy, jaki może otrzymać w Polsce nauczyciel. Przez 17 lat była nauczycielem akademickim w systemie doskonalenia nauczycieli IKN w W-wie Oddział w Krakowie (IKNIBO, ODN, CDN). Jest wybitnym dydaktykiem - specjalistą w zakresie systemów zarządzania jakością w edukacji. Od 1990 r. pracuje na Politechnice Krakowskiej, kierując od 1994 roku Centrum Pedagogiki i Psychologii PK. Ma ponad 130 publikacji. W benefisie wzięło udział wielu pracowników naukowo-dydaktycznych CPiP.

W szczególny sposób - poprzez pryzmat swojej drogi zawodowej, przedstawiła dr Francuz Pani dr Klaudia Węc. Był to przykład sytuacji, w której Znakomita Druhna wspierała i pomagała niezwykle trafnie wybrać kierunek rozwoju wielu swoim podopiecznym czy współpracownikom, zyskując ich ogromną wdzięczność. Również bardzo piękne, nacechowane życzliwością i wzruszające było wystąpienie Pana dr Mariana Piekarskiego - Zastępcy Dyrektora CPiP, który wykazał jak ważną rolę spełniała i spełnia Jubilatka na Politechnice Krakowskiej, m.in. koordynując działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK.

Z kolei piosenka Idziemy w Życie bez trwogi zapewne była przez lata przesłaniem zarówno dla Jubilatki jak i wielu spośród obecnych. Dobrze zatem, że poprzedziła wystąpienie Druhny Prezes - hm. Danuty Noszki -Leśniewskiej dotyczące Okresu 6. Działalność w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Bardzo ciepłe i serdeczne było wystąpienie Druhny Danuty. Padły wówczas słowa, które powtarzały się tego wieczoru wielokrotnie. „Zarówno ja oraz Stowarzyszenie mamy ogromne szczęście, że jesteś z nami. Od samego początku, od postania SPH w roku 2000. Bo nie mogło Ciebie zabraknąć wśród osób, które zdecydowały się wspierać harcerstwo w Chorągwi Krakowskiej w tych trudnych dla niego latach.” Na zakończenie wystąpienia odczytała okolicznościowy adres:

„Pieśnią i gwarą serdeczną bratnią,
wiążemy serca mna wieczny czas“
Dostojna Benefisantka Druhna harcmistrz
Władysława Maria Francuz

Spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym, aby dać godny wyraz uznania, szacunku, radości i podziwu dla wieloletniej, niezwykle aktywnej, bardzo wszechstronnej i pełnej osiągnięć Druhny działalności. Najpierw instruktorskiej - która rozpoczęła się w Hufcu Podgórze i jest kontynuowana aż po dzień dzisiejszy. Jakże wspaniałym osiągnięciem było założenie i kierowanie przez wiele lat Zespołem Pieśni i Tańca “Małe Słowianki”, rozsławiającego Kraków i Harcerstwo w Polsce i na świecie. Czy wreszcie znaczące sukcesy w pracy zawodowej w nadzorze pedagogicznym oświaty i jako Dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.

Jestem zaszczycona, że to mnie przypadł w udziale zaszczyt i wielka przyjemność przedstawienia Ciebie - dzisiejszej Benefisantki, jako znakomitego członka naszego Stowarzyszenia. Można by powiedzieć krótko – jesteśmy szczęśliwi, że Jesteś z nami i również poprzez działalność w SPH kontynuujesz służbę na rzecz harcerstwa. Z wielu Twoich zasług dla SPH wymienię nieliczne przykłady: wspaniały koncert zespołu “Male Słowianki” z okazji 100 lecia Harcerstwa i X lecia Stowarzyszenia, wykonanie prezentacji multimedialnej kilkunastu zasłużonych instruktorów czy zorganizowanie z okazji Dnia Nauczyciela wspólnego spotkania dla wspomagających przez wiele lat działalność harcerską byłych dyrektorów szkół średnich i przedstawicieli byłych Władz Oświatowych Krakowa
i członków Stowarzyszenia. W ciągłej pracy na rzecz innych, wspólnie z rzeszą dorosłych Druhny wychowanków, jakby niespostrzeżenie przemknęły kolejne lata. I cóż z tego, że “przemknęły”, skoro Twoje serce, jak zawsze, bije rytmem młodości i nie brak Ci zapału ani siły do wspierania kolejnych pokoleń, podejmowania nowych wyzwań.

Pozwól, że w imieniu członków Stowarzyszenia i własnym najpierw serdecznie Ci podziękuję za te wszystkie lata niestrudzonej, znakomitej, bogatej w tak  różnorodne przedsięwzięcia działalności oraz przekażę życzenia dalszych wspaniałych dokonań, płynącej z nich radości i satysfakcji, sił i zdrowia.
Czuwaj!

Potem Druhna Danuta Noszka - Leśniewska i Druh Jerzy Klinik wręczyli Jubilatce okolicznościowy adres od SPH z podpisami uczestników benefisu - zdjęcie oraz kosz wspaniałych czerwonych róż.

Ta niezwykle skromna Osoba to Człowiek Roku 2000 w plebiscycie Gazety Krakowskiej. Oprócz jakże zasłużonego i sprawiającego Jej ogromną satysfakcję Orderu Uśmiechu była wiele razy wyróżniana i odznaczana, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem i Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Medalem Za zasługi dla ZHP”, Medalem KEN, Odznaką Honoris Gratia, Odznaką „Przyjaciel Dziecka”, Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Medalem „Za zasługi dla SPH”, Złotą Odznaką 100 lecia Harcerstwa, Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej.

Były Kurator Oświaty w Krakowie Pan mgr Mieczysław Noworyta z ogromną radością i dumą wspominał swoją współpracę z Dh Francuz i Zespołem oraz przekazał podziękowania od byłych władz oświatowych Krakowa i najlepsze życzenia na przyszłość. Następnie Dh Jerzy Klinik odczytał też okolicznościowe adresy skierowane do Jubilatki od: Kręgu Instruktorów Seniorów ZHP Chorągwi Krakowskiej oraz Druha hm. Andrzeja Krzyworzeki – byłego Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej. Bardzo oryginalne życzenia, zapisane na deseczce kuchennej przekazał Jej Druh hm. Jerzy Kujawski – „Szpinak”. Na zakończenie na ekranie pojawił się krótki film z wypowiedzią Pani prof. dr hab. Teresy Olearczyk (obecnej na tej wyjątkowej zbiórce), pomysłodawczynią spotkań „Salonu Edukacyjnego Krakowa” w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W 2013 r. doktor Francuz została tam przedstawiona, jako pierwsza w charakterze mistrza, rozpoczynając cykl wyjątkowych prezentacji pedagogów praktyków.

Ostatnim punktem uroczystości było wystąpienie Benefisantki poprzedzone, co jest znamienne, piosenką Jak dobrze nam zdobywać góry. Było ono krótkie, skierowane do wszystkich obecnych, a zarazem do każdego z osobna, bardzo serdeczne, skromne i refleksyjne….

Zakończenie tej nietypowej zbiórki harcerskiej zwiastowały tradycyjne piosenki: 2-ga zwrotka Płonie ognisko i szumią knieje, Pieśń pożegnalna, Złączeni węzłem. Komendant, hm. Jerzy Klinik serdecznie podziękował:

za współpracę w przygotowaniu i przeprowadzenie Benefisu zespołowi organizacyjnemu w składzie: hm. Andrzej Gaczorek, pwd. Katarzyna Hrynkiewicz, hm. Małgorzata Komorowska, phm. Michał Łesyk, phm. Andrzej Marcińczyk, hm. Magdalena Migacz, hm. Stanisław Piasecki, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Joanna Siekaniec, phm. Bogusława Spólnik, hm. Łukasz Stan, Dh Anna Tomal, hm. Wiesław Wójcik, hm. Krystyna Wywiał;

za wykonanie wspanialej prezentacji komputerowej Benefisantki Pani Bożenie Włoczkowskiej we współpracy z Panią Anną Cygan i Panią Barbarą Kwiatkowską;

za dokumentacje filmową, którą wykonali Panowie Stanisław Kudelka i Tomasz Pułka oraz fotograficzną, którą wykonali Pani Agnieszka Gaczorek i Pan Krzysztof Świętek, a także Andrzej Oleszko i Stanisław Marek Biedroński;

Komendzie Hufca Kraków – Podgórze i Dyrekcji Domu Kultury Podgórze.

Przyszedł czas na wykonanie pamiątkowego zdjęcia na schodach, potem zaistniała, możliwość złożenia życzeń i gratulacji Jubilatce, która myśląc jak zwykle praktycznie, zapewniła catering. Pyszne kanapki, ciasteczka, zimne i gorące napoje czyhały na uczestników spotkania zmierzających z sali „na schody”. Prowadzący spotkanie bardzo zdecydowanie zapraszał do pamiątkowej fotografii. Udało się!

Po wykonaniu zdjęcia, kontynuowano składanie serdecznych życzeń, kwiatów i pamiątek bardzo wzruszonej Jubilatce. I oczywiście robiono zdjęcia z Jubilatką, a każdy chciał je mieć. Utrzymywała się bardzo, bardzo sympatyczna atmosfera. W miarę upływu czasu było coraz więcej osób „skuszonych” przez apetycznie zastawione stoły. Bo trzeba przyznać, że chociaż minęło już sporo czasu, dotychczas nikt tego nie zauważył. To był wspaniały, niezapomniany wieczór. Odżyły wspomnienia, ugruntowały się przyjaźnie, byliśmy po prostu razem.

Nasza Druhno! Dziękujemy Ci serdecznie.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
i przeprowadzenia Benefisu oraz tym, którzy w nim uczestniczyli.
Organizatorzy
Krąg Seniorów i Komenda Hufca Kraków – Podgórze Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

21.Nagroda im. hm Stanisława Spólnika

Plebiscyt na najlepszego instruktora ZHP Chorągwi Krakowskiej
Tadek czyli Tradycyjna Akademia dla Extra Kadry
Celem plebiscytu było podkreślenie i docenienie codziennej pracy wykonywanej przez harcerskich wychowawców, szkoleniowców, finansistów, liderów środowisk. Najlepsi instruktorzy Małopolski nominowani byli w dwunastu kategoriach, obejmujących najważniejsze dziedziny pracy harcerskiej.
To bardzo cenna inicjatywa Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP. Wspaniały pomysł okazania wdzięczności kadrze, za codzienną, mozolną , pełną poświęcenia i czasem pełnioną samotnie, działalność instruktorską. Plebiscyt Honorowym Patronatem objęli: Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Pan Bogusław Kośmider. Partnerami organizatorów byli: Nowohuckie Centrum Kultury, Hotel Kazimierz oraz nasze Stowarzyszenie.

Najważniejsze informacje dotyczące przebiegu konkursu. Etap I - zgłoszenia do Konkursu od 15.01. do 14.02.2014 r. Można było zgłaszać kandydatów w następujących kategoriach:

 1. POMOCNA DŁOŃ – nagroda publiczności wybierana przez użytkowników portalu Facebook
 2. CZŁOWIEK ORKIESTRA - INICJATYWA PROGRAMOWA
 3. GORĄCZKA ZŁOTA - KWATERMISTRZ
 4. PIĘKNY UMYSŁ – KSZTAŁCENIOWIEC
 5. CZŁOWIEK ZE STALI - KOMENDANT HUFCA
 6. MATRIX - INSTRUKTOR DZIAŁAJĄCY NA POZIOMIE CHORĄGWI
 7. TYTUS, ROMEK I ATOMEK - DRUŻYNOWY ZUCHOWY
 8. CZARNE STOPY - DRUŻYNOWY HARCERSKI
 9. INDIANA JONES - DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI
 10. MISSION IMPOSSIBLE - DRUŻYNOWY WĘDROWNICZY
 11. GRA ENDERA - MŁODZIEŻOWA INICJATYWA NIESKOŃCZONOŚĆ – SENIOR

Etap II – głosowanie za pośrednictwem portalu Facebook na nominowanych w kategorii POMOCNA DŁOŃ dnia 22.02.2014 r.

Etap III –obrady Jury i wyłonienie zwycięzców w pozostałych kategoriach, od 22.02. do 1.03.2014r. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące konkursu, jego regulamin oraz nazwiska kandydatów nominowanych do nagród głównych, po 5 osób w każdej kategorii, są zamieszczone na stronie internetowej Komendy Chorągwi. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród miało miejsce podczas Gali Finałowej, która odbyła się 9.03.br. w Nowohuckim Centrum Kultury. Przybyłych gości powitał Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej - Druh hm. Paweł Grabka Nasze Stowarzyszenie reprezentowali tam: V-ce Prezesi hm. Stanisław Piasecki i hm. Wiesław Wójcik oraz hm. Władysława Maria Francuz która była członkiem Jury. W pracach Jury uczestniczyła również hm. Danuta Noszka-Leśniewska Prezes SPH. Nietypowe, jak na harcerskie spotkanie, wieczorowe stroje uczestników gali, potęgowały atmosferę oczekiwania na ogłoszenie nazwisk nominowanych i zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Świetnym akcentem był występ zuchów pod kierownictwem phm. Moniki Glanowskiej. Po nim nastąpiła najbardziej oczekiwana część programu. Prowadzący Galę podawali nazwiska instruktorów nominowanych w poszczególnych kategoriach a Druh hm. Paweł Grabka ogłaszał nazwiska zwycięzców. Zwycięzcy otrzymywali statuetki bohatera chorągwi Tadeusza Kościuszki – stąd nazwa konkursu Tadek. Statuetki oraz nagrody, bardzo atrakcyjne, wręczali przedstawiciele sponsorów. Emocje były niesamowite! Chwile oddechu w przeżywanych emocjach dala uczestnikom Gali przerwa, na przygotowany przez organizatorów poczęstunek.

Nasze Stowarzyszenie było fundatorem nagrody im. hm. Stanisława Spólnika w kategorii CZŁOWIEK ZE STALI - KOMENDANT HUFCA. Na zdjęciu poniżej instruktorzy nominowani w tej kategorii oraz zwycięzca w tej kategorii - hm. Marcin Homel, Komendant Hufca Ziemi Wadowickiej ( drugi od prawej). Statuetkę, okolicznościowy adres i nagrodę w wysokości 1500 zł, CZŁOWIEKOWI ZE STALI wręczył V-ce Prezes SPH, hm. Wiesław Wójcik. Pogratulował również nominowanym i zwycięzcom w pozostałych kategoriach oraz krótko wyjaśnił, dlaczego jest to nagroda im. hm. St. Spólnika. Korzystając z tak wspaniałej okazji przekazał od Stowarzyszenia podziękowania wszystkim działającym instruktorom, życząc wytrwałości, satysfakcji i sukcesów w następnych edycjach konkursu.

Należy podkreślić że wszystkim bardzo się podobał, wspaniały występ harcerskiego zespołu z Krzeszowic.

W zaproszeniu między innymi było napisane:

W czasie Gali TADEK zostaną ogłoszeni zwycięzcy  12 kategorii w plebiscycie na najlepszych instruktorów Chorągwi Krakowskiej. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce do podziękowania za służbę, trud pracy i ogrom zaangażowania włożony w codzienną pracę każdego instruktora ZHP.
I tak na pewno było!

Druhowi Komendantowi i Komendzie Chorągwi serdecznie gratulujemy zarówno znakomitego pomysłu, jak i bardzo udanej jego realizacji.

22. Wieczór Piosenki Harcerskiej (10.03.2014)

„Harcerską piosnką, wesołą i radosną,
Odpowie każdy spotkany skaut”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie po raz kolejny zorganizował spotkanie z piosenką, harcerską . W roku bieżącym, Wieczór Piosenki Harcerskiej odbył się w dniu 10 marca 2014 roku w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie. Przybyłych serdecznie powitał V-ce Prezes Zarządu, Druh hm Stanisław Piasecki . Wyraził nadzieję, iż zaśpiewane piosenki przypomną nam cudowne chwile spędzone z przyjaciółmi na harcerskim szlaku , zbiórkach, wycieczkach, obozach, przy ogniskach i kominkach. O rozpalenie symbolicznej watry poprosił Druhnę hm Magdalenę Migacz (Sekretarz Zarządu).

Dalszą część spotkania poprowadził Druh hm Jarosław Balon. Od tego momentu towarzyszyła nam harcerska (i nie tylko) piosenka. Aby uczestnicy spotkania mogli zaśpiewać wszystkie zwrotki każdej piosenki , Druh Jarek przygotował okolicznościowy śpiewniczek. A ,że jest wirtuozem gitary, ma wspaniały głos , potrafił wytworzyć niepowtarzalną atmosferę. W tej wspaniałej atmosferze uczestnicy Wieczoru … stracili poczucie czasu. To również zasługa Druhny Jolanty, która z mężem- Druhem Jarkiem stanowią wspaniały duet. Zaśpiewaliśmy około pięćdziesięciu piosenek. Kameralne Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnie w kręgu. Dziękujemy Druhowi Jarkowi i Jego Małżonce Joannie za wspaniałą duchową „ucztę”. Do następnego Spotkania, za rok.

23. Akcja „STANICA”

Zarząd Stowarzyszenia czynił bardzo intensywne starania związane z lokalizacją nad przyszłym Zbiornikiem „Świnna Poręba” w Gminie Mucharz Ośrodka Szkoleniowego SPH. Między innymi:

 • w czerwcu 2010 roku został wykonany kosztorys „Budowy zespołu budynków Ośrodka Szkoleniowego SPH w Brańkówce, Gmina Mucharz wraz z infrastrukturą zewnętrzną” .
 • w lutym 2011 roku została wykonana przez Pracownię Architektoniczną Igor Pacanowski & Beata Pacanowska całościowa koncepcja Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia (Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów – Pracownia wykonała koncepcję społecznie).
 • i najważniejsza sprawa ,która blokowała nasze kolejne działania został zatwierdzony” Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz” (ogłoszony 21.12.2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego).

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia czyni starania o załatwienia spraw formalnych związanych z przekazaniem terenu oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji.

24. Sprawy Socjalne

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą została Druhna hm Krystyna Wywiał. W okresie sprawozdawczym Zarząd SPH za pośrednictwem Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 , uzyskał możliwość przekazania do Banku Żywności wykazu swoich członków i byłych instruktorów ZHP znajdującym się w trudnej sytuacji. Z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzystało 5 naszych członków. Taka sama liczba naszych członków brała udział w Akcji „Dobra Paczka”.

Równocześnie informujemy, że, w roku ubiegłym zostały wypłacone trzy zapomogi finansowe, na kwotę 1.000,- zł łącznie, byłym instruktorom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

25. Strona Internetowa

Zarząd SPH informuje, że od dnia 1 lutego 2010 roku jest aktywna STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony: www.sph-krakow.pl
Na stronie umieszczane są m. Inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH , ważne ogłoszenia oraz informacje o zrealizowanych zadaniach. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony i częste jej odwiedzanie.

Zarząd Stowarzyszenia monitoruje zainteresowanie naszą stroną internetową poprzez Google Analyties (ilość wejść na stronę, ilość użytkowników z niej korzystających, ilość odsłon itp.). Mamy użytkowników z 29 Państw: Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Portugalia, Senegal, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry i Włochy.

Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia; e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

26. Finanse Stowarzyszenia

a) granty

Stowarzyszenie mimo usilnych starań i złożenia stosownych wniosków nie otrzymało w roku 2013 żadnych grantów
Rok 2009 – 11.200,- zł
Urząd Wojewody Województwa Małopolskiego ; termin: 02.02 – 31.12. 2009; „Wzajemnie potrzebni – seniorzy młodym, młodzi seniorom”
Rok 2011 – 7.875,- zł
Urząd Wojewody Województwa Małopolskiego; termin: 01.10 – 31.12.2011; „Aktywizacja seniorów …”
Rok 2012 – 14.000,- zł
Urząd Marszałka Województwa Małopolskiego; termin: 01.06 – 30.11.2012; „Aktywny i kompetentny Senior”

b) składki członkowskie
 

Rok 2010 2011 2012 2013
Kwota (zł) 2580 3230 2940 3670

obrazek-01

Wpływy ze składek członkowskich w latach 2010 – 2013

W bieżącym roku poprawiła się „ściągalność” składek członkowskich. Według zestawienia przygotowanego przez Druhnę hm Krystynę Wywiał (Skarbnik SPH ) na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu składek na konto Stowarzyszenia wpłynął kwota 3670,- zł.

Wzrost ściągalności składek w stosunku do roku poprzedniego wynosi 24,82 %.

Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).
PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937

W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne co do wysokości składki, ale trzeba je opłacać. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu naszego Stowarzyszenia.

c) wpływy z 1%

jak co roku zwracamy się do członków SPH z prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2014 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia. oraz zachęcili swoje Rodziny, Przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym.

Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Poniżej podajemy wykaz wpływów z 1% w latach poprzednich.

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kwota (zł) 3323,57 4219,50 5417,00 5954,70 6386,50 5126,90 5510,60

obrazek-02

Wpływy pozyskiwane z 1% odpisu od podatku w latach 2010 – 2013

W stosunku do roku ubiegłego wzrost wpłat z tytułu 1% wynosi 7,48%%.

d) Wydatki

Koszty działalności statutowej

Rok 2010 2011 2012 2013
kwota (zł) 27710,26 43847,80 51573,79 46343,86

 

obrazek-03

Koszty działalności statutowej w latach 2010 - 2013

Pomoc finansowa dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskie ZHP:
Rok 2011 – 3.360,- zł

Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; darowizna na działalność statutową – 1.860,- zł
Rok 2012 – 3.799,36 zł

Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; zakup książki „Harcerski Szlak” – 1599,36,- zł ; dotacja na remont spalonej Harcówki – 500,- zł; opłacenie składki w KOZŻ – 200,- zł

Rok 2013 – 4.500,- zł

Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; darowizna na działalność statutową – 1.000,- zł; dotacja na wydania pracy dyplomowej Druha phm Michała Łesyka: „Hufiec Harcerzy Kraków-Podgórze w latach 1945-1949” – 1000,- zł

27. Członkowie Stowarzyszenia (stan na dzień 29.03.2014 r.)

a) Członkowie Zwyczajni
Stowarzyszenie liczy 192 Osób ( w tym 23 Osoby z Nowotarskiego Koła SPH)
W ciągu roku (03.2013-03.2014) nastąpił wzrost ilościowy o 22 osoby – stanowi to wzrost o 12,64 %.

2009 2010 2011 2012 2013 2019
77 128 154 165 174 196

obrazek-04

Rozwój ilościowy członków Stowarzyszenia w latach 2009 – 2014 ( wg. stanów na koniec marca danego roku).

b) Członkowie Honorowi

1. prof. Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa ) – od 18.03.2010 r.
2. mgr inż. Tadeusz Trzmiel (I V-ce Prezydent Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
3. mgr Wacław Wądolny (Wójt Gminy Mucharz) – od 18.03.2010 r.

c) Członkowie Wspierający

1. Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o. ; Prezes Zarządu, mgr Andrzej Krzyworzeka – od 03.09.2009 r.
2. Firma „HYMATIK” ; Właściciel Pan Jacek Małota – od 07.01.2010 r.
3. Firma „RUSTYKAL” ; Właściciel Pan Andrzej Marcińczyk – od 04.03.2011 r.

28. Akcja „LOKAL”

Zarząd SPH informuje, że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój nr 200, i jest czynne w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00. Kierownikiem Biura jest Sekretarz Zarządu SPH Druhna hm Magdalena Migacz. Zapraszamy.

29. Podsumowanie

Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o Plan Pracy Zarządu SPH w Krakowie na rok 2013/2014, który został opracowany na podstawie Założeń Programowo-Organizacyjnych na lata 2011-2014, i zatwierdzonym przez Walne Zebranie w dn. 31.03.2011r z uwzględnieniem zadań wynikających z uchwał podjętych na tym zebraniu.

Analizując, na posiedzeniu Zarządu w dniu 19.03.2014r, realizację planu pracy w okresie sprawozdawczym, działania lub efekty działań podzielono na dwie grupy. Do tych które należy ocenić bardzo pozytywnie, lub pozytywnie zaliczono :

 • zorganizowanie w Krakowskim Przedsiębiorstwie Turystyczno -Hotelarskim „Krakus”, jak zwykle na bardzo wysokim poziomie : Świątecznego Spotkania Zarządu Stowarzyszenia w rozszerzonym składzie oraz kolejnego, zrealizowanego w zmienionej formule, IX Spotkania „Po latach”, kontynuowanie wprowadzonych na stałe do programu:
 • zorganizowanego na bardzo wysokim poziomie, wspólnie z Kręgiem Seniorów Hufca i Komendą Hufca Kraków – Podgórze, benefisu Druhny hm. Władysławy Francuz,
 • Marszu Niepodległości
 • Wieczoru piosenki harcerskiej

zorganizowanie nowych imprez:

 • spotkania z przedstawicielami byłych pracowników najwyższego szczebla krakowskiego Kuratorium Oświaty i dyrektorów szkół ponadpodstawowych niezawodnych sojuszników krakowskiego harcerstwa podczas akcji Jubilat w Olszanicy oraz z okazji Dnia Nauczyciela na Politechnice Krakowskiej,
 • nieodpłatne zrealizowanie kursów na stopień żeglarza Jachtowego w Krakowie i Skawcach,
 • bardzo dobrze przygotowana i przeprowadzona Akcja Jubilat, tradycyjnie w Forcie Olszanica,
 • zakwalifikowanie się do półfinału IX edycji Konkursu „Kryształy Soli”; nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych działających w Małopolsce,
 • dalszy wzrost ilości osób zaangażowanych w realizację zadań Stowarzyszenia,
 • kontynuację współpracy z MDK Dom Harcerza przy ul Reymonta 18,
 • kontynuowanie akcji „Lato w Mieście” – pływanie na Lodziach żaglowych na zalewie Bagry. Akcja zorganizowana na rzecz dzieci z półkolonii prowadzonej przez MDK Dom Harcerza,
 • wzrost ilości członków Stowarzyszenia,
 • zorganizowanie obozu żeglarskiego oraz spotkania poobozowego jego uczestników,
 • zorganizowanie dla członków Stowarzyszenia II obozu zagranicznego w Chorwacji oraz spotkania poobozowego uczestników,
 • wzrost, w stosunku do roku ubiegłego, kwoty wpłaconej składki członkowskiej, oraz wpływów pozyskiwanych z 1% odpisu podatkowego,
 • pozyskanie kolejnych odznaczenia i wyróżnień dla członków Stowarzyszenia,
 • przekazanie kolejnych zapomóg w ramach pomocy socjalnej dla członków SPH , oraz zorganizowanie, przy współpracy z MDK Dom Harcerza przy ul. Reymonta 18, akcji „Świąteczna Paczka”,
 • ufundowanie i wręczenie po raz IX nagrody im. Druha hm. Zdzisława Trylskiego dla Instruktora-Drużynowego Roku wybranego przez Komendę ZHP Chorągwi Krakowskiej,
 • ufundowanie i wręczenie po raz pierwszy nagrody im. Druha hm. Stanisława Spólnika dla Instruktora-Hufcowego Roku wybranego przez Kapitułę powołaną przez Komendę ZHP Chorągwi Krakowskiej,
 • udział reprezentacji stowarzyszenia w zlocie 100 lecia Harcerstwa w Zakopanem,
 • bardzo udana, pod każdym względem, III Wycieczka SPH do schroniska Pod Durbaszką a szczególnie biorąc pod uwagę aktywność turystyczną uczestników,
 • większa niż w roku ubiegłym ilość osób które wzięły udział w Zabawie Andrzejkowej,
 • bardzo dobrze funkcjonującą stronę internetową, zawierającą wyczerpujące informacje dotyczące działalności SPH
 • wykonane materiały reklamowe Stowarzyszenia – kalendarze ścienne, kalendarze trójdzielne, proporce SPH, oraz dla uczestników obozu zagranicznego koszulki, czapki z logo SPH i obozowe plakietki,

Natomiast negatywnie należy ocenić barak efektów w następujących działaniach:

 • w dalszym ciągu nie udało się pozyskać nowych członków wspierających.
 • zbyt mała jest ilość osób wpłacających składkę członkowską,
 • nie udało się pozyskać grantu na przeprowadzenie kursów komputerowych,w niewielkim stopniu wzrasta ilość osób biorących udział w imprezach Stowarzyszenia,

Oceniając bardzo pozytywnie wzrost ilości osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia, należy kontynuować działania w tym kierunku, podejmując równocześnie bardziej zdecydowane działania zapewniające większy udział członków Stowarzyszenia w jego najważniejszych imprezach.

Biorąc pod uwagę realizację zaplanowanych działań, ich ilość i różnorodność oraz ich poziom organizacyjny, należy wysoko ocenić działalność Stowarzyszenia.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres marzec 2013 – marzec 2014 zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 19 lutego 2014roku.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa W Krakowie

Kraków, marzec 2014 roku.