STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W KRAKOWIE

31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31 ; tel./fax (12/633 33 57

Organizacja Pożytku Publicznego

NIP: 676-21-64-200 ; REGON: 367196831; KRS nr 0000114184)

Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

1. Nazwa, siedziba i adres

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31

tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40

Biuro Zarządu/adres do korespondencji:

30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

2. Data wpisu:

03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń  (Ns. Rej. St. 39/00)

25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184

16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994

3. NIP: 676-21-64-200

4. REGON: 367196831

5. KRS nr: 0000114184

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie za okres 31.03.2012 – 23.03.2013

Dnia 31 marca 2012 roku odbyło się VII Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w trakcie którego, pozytywnie oceniona została działalność Zarządu w okresie 29.03.2011 – 31.03.2012 oraz przyjęto założenia programowo-organizacyjne Stowarzyszenia na lata 2011-2014.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń roboczych Zarządu (26 kwiecień, 12 czerwiec, 24 lipiec, 12 wrzesień, 17 październik, 14 listopad, 19 grudzień 2012 roku oraz 8 styczeń, 20 luty, 6 marzec 2013 roku) oraz jedno uroczyste świąteczno – noworoczne (27 grudzień 2012 roku). Posiedzenia robocze odbywały się w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” w Krakowie. Uroczyste świąteczno – noworoczne posiedzenie Zarządu, tradycyjnie, odbyło się w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH i jak zwykle, dzięki uprzejmości Druha hm Andrzeja Krzyworzeki, w Hotelu „KRAKUS”.

Zarząd pracował w składzie:

 • hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes
 • hm Stanisław Piasecki - I V-ce Prezes
 • hm Wiesław Wójcik - II V-ce Prezes
 • hm Magdalena Migacz - Sekretarz
 • hm Paweł Grabka - Członek
 • hm Alicja Szydło - Członek
 • hm Krystyna Wywiał - Skarbnik
 • hm Jerzy Klinik - Członek

W zasadzie na wszystkich posiedzeniach Zarządu obecny był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz lub jego Z-ca, Druh hm Tadeusz Prokopiuk.

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

 • hm Władysław Pancerz – Przewodniczący
 • hm Tadeusz Prokopiuk - V-ce Przewodniczący
 • hm Stanisław Spólnik - Członek

Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

1. VII Walne zebranie Sprawozdawcze SPH

Zebranie, zgodnie z planem, odbyło się w sobotę 31 marca br. Tym razem gościliśmy w Młodzieżowym Domu Kultury/Dom Harcerza przy ul. Reymonta w Krakowie. Biorąc pod uwagę bardzo niekorzystną pogodę, zapewne utrudniającą dojazd, obrady rozpoczęły się zgodnie ze „studencką punktualnością”.

Przewodniczyła Druhna Prezes hm Danuta Noszka-Leśniewska. Po hymnie ZHP, witając zebranych Druhna Prezes, szczególnie serdecznie powitała V-ce Prezydenta Miasta Krakowa i Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz Druha Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej hm Pawła Grabkę. Zgodnie z procedurą przedstawiła proponowany porządek obrad, który został zatwierdzony a propozycja, aby obowiązki protokolanta powierzyć Druhnie hm Magdalenie Migacz została przyjęta jednogłośnie.

Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur nastąpiła najbardziej podniosła część obrad. Druh hm Paweł Grabka -Komendant Chorągwi Krakowskiej odznaczył Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” druha hm Tadeusza Kubasa, zasłużonego dla podgórskiego środowiska harcerskich „wodniaków” wieloletniego instruktora 7 Drużyny Harcerzy i Zielonego Szczepu „Ludwinów”.

Następnie V-ce Prezydent Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusz Trzmiel wręczył odznakę „Honoris Gratia” Druhowi hm Jarosławowi Balonowi, instruktorowi bardzo zasłużonemu dla krakowskiego Harcerstwa, który w latach 1990 - 1998 pełnił funkcję Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Z kolei Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska wręczyła nowemu Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia, Druhowi hm Markowi Doboszowi Legitymację i Odznakę członkowską SPH. Dopełnieniem tej ceremonii były harcerskie piosenki oraz serdeczne gratulacje.

I tak przyszła pora na realizację zasadniczej części obrad. Najpierw dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. W jej skład weszli: Prof. Józef Lipiec hm – jako Przewodniczący , hm Stanisław Piasecki – jako sekretarz i hm Tadeusz Prokopiuk. Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 03.2011 – 03.2012.r.:

 • działalność programowo – organizacyjną Stowarzyszenia omówił V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki, który posługując się przygotowaną przez siebie prezentacją komputerową, wymienił najważniejsze imprezy zorganizowane w tym czasie zwracając uwagę na ich poziom i zasięg, oraz zwrócił uwagą zarówno na liczne osiągnięcia ale i trudności a nawet (na szczęście bardzo nieliczne) porażki, W czasie swojego wystąpienia hm Stanisław Piasecki przedstawił również informację o programie działalności Stowarzyszenia do marca roku 2013.
 • Skarbnik, hm Krystyna Wywiał przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2011. Z zadowolenie podkreśliła że więcej niż w roku ubiegłym wpłacono składek członkowskich oraz uzyskaliśmy większą kwotę z tytułu odpisu 1% od podatku. A budżet SPH zamyka się kwotą 41.606,50 zł ( na dzień 31.12.2010 była to kwota 26.094,70 zł)
 • ocenę działalności Zarządu i Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną przedstawił jej Przewodniczący hm Władysław Pancerz . Ocena Komisji, biorąc pod uwagę: ilość organizowanych imprez, ich poziom, systematyczną i zespołową pracę Zarządu, włączanie się w organizację imprez środowiskowych, współpracę i pomoc dla Chorągwi Krakowskiej, wydawane materiały i pomoc socjalną dla byłych instruktorów była pozytywna. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o skwitowanie działalność Zarządu Stowarzyszenia w omawianym okresie czasu.

Po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Druh hm Andrzej Gaczorek zaprezentował zgromadzonym prezentację komputerową z BENEFISU Druha hm Stanisława Spólnika z okazji jego 55 – lecia działalności w ZHP. Benefis odbył się w dniu 5 marca 2012 roku jako wspólne przedsięwzięcie naszego Stowarzyszenia i Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków - Podgórze. Prezentację przygotowała Pani Agnieszka Gaczorek – bardzo dziękujemy.

Projekt Uchwały odnośnie zmian w Statucie przedstawił hm Wiesław Wójcik. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim uregulowania trybu powstawania i działalności kół terenowych SPH.

Po tych wystąpieniach wywiązała się dyskusja, w której głos zabierali m. in. : Prof. Józef Lipiec , hm Stanisław Reizer, hm Stanisław Piasecki, hm Andrzej Bohosiewicz, hm Alicja Szydło i hm Władysław Dobosz.

Po dyskusji Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił Sprawozdanie z prac Komisji.

Następnie przeprowadzono głosowanie i uczestnicy VII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz zaproponowane przez Komisję Uchwał i Wniosków n/w uchwały w sprawach:

 1. Skwitowania działalności Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.
 3. Zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 4. Wprowadzenia do rocznych planów programowo-organizacyjnych Stowarzyszenia:
  • Marszu Niepodległości – 11 listopada każdego roku,
  • Benefisu dla najbardziej zasłużonego Instruktora Seniora członka SPH, organizowanego co roku z okazji Dnia Myśli Braterskiej, tj. ok. 22 lutego
 5. Podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia wszelkich działań związanych ze wsparciem Władz Miasta Krakowa w staraniach o przyznanie Miastu w roku 2015 tytułu: „Europejskie Miasto Sportu”
 6. Podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia działań popierających Kierownictwo MDK „Dom Harcerza” w Krakowie w kwestii zmian własnościowych.

Kończąc obrady Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w zebraniu, za przygotowanie poszczególnych wystąpień, prezentację, pracę w komisji a szczególnie serdeczne podziękowania skierowała do Druhny hm Alicji Szydło i Druha hm Wiesława Górnisiewicza za przygotowanie Zebrania ze strony organizacyjnej.

Obrady VII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia zakończyło odśpiewanie w kręgu „Piosenki Pożegnalnej”.

2. Akcja „Jubilat 2012”

W roku 2010 rozpoczęto w Stowarzyszeniu akcję honorowania zasłużonych i działających przez wiele lat instruktorów oraz osób wyróżniających się wieloletnią pracą na rzecz Harcerstwa. Jako dodatkowe kryterium przyjęto odważnie - ukończone przez Nich 80 lat życia.

Kontynuując, rozpoczętą trzy lata temu Akcję „JUBILAT” spotkaliśmy się w sobotę 16 czerwca o godzinie 16:00, tradycyjnie w Forcie Olszanica. Gospodarzami spotkania byli Pani Dyrektor MDK „Dom Harcerza” hm Alicja Szydło oraz hm Zbigniew Sabiński. W tym jakże upalnym dniu pierwsza część zbiórki odbyła się w chłodnych pomieszczeniach fortu. Zebranych powitała Prezes SPH Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska. Szczególnie serdecznie zwróciła się do Wiceprezydenta Miasta Krakowa Pana Tadeusza Trzmiela - niezawodnego od lat przyjaciela Harcerstwa i Członka Honorowego SPH; uczestniczących w corocznym spotkaniu instruktorów Nieprzetartego Szlaku z różnych stron Polski na czele z Druhną hm Danutą Bobek - których mieliśmy przyjemność gościć na naszym spotkaniu a przede wszystkim do Dostojnych Jubilatów Roku 2012 w osobach : Druha Lesława Połomskiego, Druha hm Stefana Schaba, Pana Andrzeja Kurza.

Następnie Wiceprezydent Miasta Krakowa Pan Tadeusz Trzmiel wręczył Druhowi hm Stefanowi Schabowi Odznakę HONORIS GRATIA w uznaniu za wieloletnią i owocną działalność instruktorską na rzecz mieszkańców Krakowa.

Jako pierwszy z Jubilatów swoją działalność harcerską i osiągnięcia zawodowe przedstawił liczący 94 lata Druh Lesław Połomski. Do ZHP wstąpił w roku 1931/32 i w tej drużynie został zastępowym zastępu „Łagiewniacy”. W latach 1934 – 37 prowadził I Łagiewnicką DH –rzy, bardzo związany ze środowiskiem Łagiewnik i Podgórza. Jest członkiem Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków –Podgórze oraz Kręgu Seniorów Harcerskich w Łagiewnikach. Posiada wyższe wykształcenie i z bogatej pracy zawodowej- projektant, konsultant, biegły sądowy, n-l zawodu – na pierwszym miejscu z dumą stawia pełnienie obowiązków Dyrektora Technicznego budowy Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie Prokocimiu. Krąg Seniorów Harcerskich w Łagiewnikach spotyka się co roku w domu Druha Połomskiego na Fladrówce oraz bierze udział w nabożeństwach poświęconych harcerzom-żołnierzom przy Krzyżu pod Mogielicą postawionym w 1957 roku przez Druha L. Połomskiego. W roku 2009 zostaje wpisany do księgi „Zasłużeni dla Łagiewnik”, decyzją Prezydenta Miasta Krakowa otrzymuje odznakę HONORIS GRATIA, a w roku 2010 zostaje laureatem 18 edycji Plebiscytu Czytelników Gazety Krakowskiej LUDZIE ROKU.

Jako drugi z Jubilatów wystąpił Druh hm Stefan Schab. Urodzony w 1929 roku w Tarnowie. Od dzieciństwa zamieszkuje w Krakowie – Prokocimiu. Tutaj kończy szkołę podstawową, w czasie wojny szkołę średnią a po wojnie AGH. Na podstawie skierowania zostaje zatrudniony jako specjalista ds. zabezpieczenia energetycznego przy budowie Nowej Huty , później huty aluminium w Skawinie. Jako projektant przez większość swojego życia pracuje w biurach projektowych. Do harcerstwa wstępuje w 1945 roku w Prokocimiu do 17 DH-y im. Tadeusza Kościuszki. Pełni kolejno funkcje zastępowego i przybocznego, uzyskuje stopień Harcerza Orlego. W 1957 roku zostaje drużynowym reaktywowanej 17 DH-rzy. Drużyna staje się bardzo liczna - rada tej drużyny liczy 16 osób! W roku 1958 zakłada jako drugi w Hufcu Kraków – Podgórze- Szczep „Prokocimski” . W tym czasie jest organizatorem i komendantem obozów stałych i zimowiska. Pracując w Kędzierzynie zakłada tam 39 Drużynę im Powstańców Śląskich - zuchową a następnie zachowując ciąg wychowawczy harcerską. Po powrocie do Krakowa w roku 1990 zakłada Krąg byłych harcerzy i instruktorów 17 DH-rzy i do dnia dzisiejszego jest jego drużynowym. Krąg włączał się do organizowanych w uroczystości z okazji 100 lecia harcerstwa w Prokocimiu. Oprócz harcerstwa jego życiową pasją jest sport. Uprawia koszykówkę , piłkę nożną a w siatkówce zdobył mistrzostwo Polski Juniorów w 1948 roku. Umiłowanie do wycieczek, rajdów i biwaków wykorzystuje w działalności harcerskiej. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi; Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”; wyróżniony Medalem 100-lecia Harcerstwa w Prokocimiu. Wystąpienia Druhów Połomskiego i Schaba były wzbogacone prezentacją komputerową przygotowaną przez Druha hm Andrzeja Gaczorka.

Jako trzeci z Jubilatów wystąpił Pan Prof. Andrzej Kurz – historyk i politolog, nauczyciel akademicki. Przedstawił swoją krótką harcerską historię: przynależność do 7 DH –y, a gdy został przybocznym przerwał działalność bowiem nadeszły niedobre lata 1950 – 1956. Choć przez krótki okres czasu, miał jednak możliwość zakosztować smaku działalności harcerskiej i takie harcerstwo przez wiele lat wspierał niezależnie od wykonywanej pracy . Zarówno jako działacz partyjny, później Radny a następnie Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie , Radny Sejmiku Małopolskiego oraz członek Krakowskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa skutecznie wspierał starania Komendy Chorągwi o zabezpieczenie finansowe akcji letnich i zimowych, zarówno wyjazdowych jak i w miejscu zamieszkania. Był jednym z założycieli a następnie Wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Dzięki Jego pomocy jednym z efektów prowadzonej wówczas kampanii chorągwianej KRAKÓW 730 było pozyskanie tzw. Kamienicy Harcerskiej przy Rynku Głównym 25. Służył również pomocą harcerstwu pełniąc krócej lub dłużej obowiązki: Dyrektora i Redaktora Naczelnego wydawnictwa Literackiego w Krakowie, Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawnictwa Książek, Prorektora PWST w Krakowie, Prezesa Telewizji Polskiej. Pracując w Warszawie współpracował z Główną Kwaterą ZHP. Odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Po wystąpieniach, przeplatanych harcerskimi piosenkami Gospodarze spotkania: hm Alicja Szydło i hm Zbigniew Sabiński wraz z życzeniami, również od wszystkich zebranych, wręczyli Jubilatom, stosownie do miejsca spotkania, pamiątkowe „floo” ( zapowiedź „końskiego zdrowia” na kolejne lata). Druhna Danuta Noszka –Leśniewska serdecznie podziękowała Jubilatom za bardzo interesujące gawędy, i wręczyła Im okolicznościowe dyplomy od Stowarzyszenia wraz z życzeniami zdrowia, pomyślności i wielu następnych harcerskich spotkań. Gospodarze spotkania zaprosili zebranych na drugą część spotkania – poczęstunek „pod namiotem”. Znakomicie prezentował się przygotowany przez nich stół, zastawiony grillowanymi kiełbaskami i kiszkami, sałatkami, ciastami i napojami na gorąco i zimno. Jednak nie tylko smakowite potrawy sprawiły, że rozmowy kuluarowe potoczyły się bardzo żwawo i trwały długo. Czas płynie nieubłaganie i nadszedł również kres tegorocznej Akcji JUBILAT 2012. Mamy nadzieję, że za rok będziemy celebrowali kolejne spotkanie Jubilatów i że tradycyjnie przemili Gospodarze przyjmą nas w Forcie Olszanica.

A oto grono Dostojnych Jubilatów po trzech latach od rozpoczęcia akcji:

Rok 2010 :

 • Druh hm Władysław Pancerz
 • Druh hm Juliusz Langner
 • Druh hm Zenon Morawiec

Rok 2011

 • Druhna hm Danuta Bobek
 • Druh hm Adam Jelonek
 • Pan mgr Jan Nowak

Rok 2012

 • Druh Lesław Połomski
 • Druh hm Stefan Schab
 • Pan prof. Andrzej Kurz

3. Obóz Żeglarski Stowarzyszenia „Jeziorak 2012”

Już po raz czwarty Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) było organizatorem Obozu Żeglarskiego, tym razem na jeziorze Jeziorak k/Iławy. Jest to najdłuższe jezioro w Polsce, ma 30 km długości i Kanałem Elbląskim połączone jest z Zalewem Wiślanym i Jeziorem Drwęckim. Centrum żeglarstwa znajduje się w mieście Iława, gdzie znajduje się wiele przystani oferujących dla żeglarzy szereg atrakcji.

Trasa Obozu:

Iława – Jerzwałd – Zatoka Rudnia – Półwysep Bukowiec – Wieprz – Makowo – Iława – Półwysep Indyjski – Zatoka Smolny Kąt – Wyspa Gierczak - Jerzwałd

Termin Obozu : 6 – 16 lipca 2012 roku.

Kadra Obozu:

Komendant – hm Krzysztof Poniedziałek (Żeglarz Jachtowy)

KWŻ/Oboźny – phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor PZŻ)

Kwatermistrz – Ewelina Kaczanowska (Żeglarz Jachtowy)

Sprzęt pływający:

„TANGO 730S” (1 szt.) - Dane techniczne: długość całkowita 730 cm ; szerokość maksymalna 280 cm; powierzchnia ożaglowania 30 m2; liczba koi (do spania) 6; wysokość w kabinie 145 cm; liczba załogi 6 osób

„SASANKA 660 SN” (2 szt.) - Dane techniczne: długość całkowita 660 cm ; szerokość maksymalna 245 cm; powierzchnia ożaglowania 20 m2; liczba koi (do spania) 6; wysokość w kabinie 165 cm; liczba załogi 6 osób

„SPORTINA 682” (1 szt.) - Dane techniczne: długość całkowita 682 cm ; szerokość maksymalna 250 cm; powierzchnia ożaglowania 21 m2; liczba koi (do spania) 6; wysokość w kabinie 140 cm; liczba załogi 6 osób

Sternicy:

Jachtowy Sternik Morski - phm Andrzej Marcińczyk

Sternik Jachtowy - Paweł Firlit

Żeglarz Jachtowy – hm Krzysztof Poniedziałek

Żeglarz Jachtowy, Ewelina Kaczanowska

W obozie wzięły udział 22 osoby.

Skład Wacht:

Wachta I „TANGO 730” Wachta II „SASANKA” Wachta III „SASANKA” Wachta IV „SPORTINA”
1. Andrzej Marcińczyk sternik 1. Paweł Firlit sternik 1.Ewelina Kaczanowska sternik 1.Krzysztof Poniedziałek sternik
2. Janusz Łysik 2. Adam Figura 2. Urszula Firlit 2. Dominika Adaszek
3. Paweł Łysik 3. Piotr Głownia 3. Wojciech Koper 3. Bartłomiej Buczek
4. Daniel Marcińczyk 4. Agnieszka Pacanowska 4. Agnieszka Pietrzyk 4. Paweł Karkowski
5. Weronika Marcińczyk 5. Aleksandra Pacanowska 5. Adam Sowiński 5. Filip Kiszka
6. Oliwia Tałach 6. Janusz Samborski    

Obóz miał charakter szkoleniowo-wypoczynkowy i była to praktyczna część kursu na stopień żeglarza jachtowego, którego część teoretyczna została przeprowadzona wiosną w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie przy ul. Reymonta.

Obóz zarówno w opinii uczestników jak i kadry był bardzo udany. Zarówno kadra jak i uczestnicy obozu spisali się na medal.

Obóz widziany oczyma Druhny Eweliny Kaczanowskiej:

„Po raz czwarty już Nasze Stowarzyszenie zdecydowało się nabrać wiatru w żagle i wyruszyć na żeglarską przygodę. Tegorocznym celem było Jeziorak na pojezierzu Iławskim. W rejs wyruszyło 22 żeglarzy pod Komendą dh. Krzysztofa Poniedziałka i pod pilnym okiem KWŻ – phm Andrzeja Marcińczyka.

Na szerokie wody Jezioraka wywiodły nas cztery łajby – Seniorita( Tango 730) pod komendą dh Andrzeja Marcińczyka, Don Fernando (Sasanka 660) pod komendą dh. Eweliny Kaczanowskiej, Ajlawju ( Sasanka 660) pod komendą Pawła Firlita i Mery Lu ( Sportina 630) pod komendą dh Krzysztofa Poniedziałka.

W ciągu dnia załogi walczyły z wiatrem i słońcem przebywając niemałą trasę : Jerzwałd – Zatoka Rudnia - Zalewo – Zatoka Kraga - Półwysep Bukowiec – Wieprz - okolice Makowa – Iława –Półwysep Indyjski - Zatoka Smolny Kąt – okolice wyspy Gierczak – jezioro Płaskie – Jerzwałd. W wolnych chwilach na kuchni gotował się obiadek, co wytrwalsi szli w las na borówki i grzyby, inni uprawiali siatkówkę wodną. Wieczorami siadaliśmy wspólnie do ogniska, by starym harcerskim zwyczajem posłuchać opowieści o morskim wilkach, czy wspólnie pośpiewać szanty i inne wpadające w ucho piosenki, czy po ciężkim dniu zjeść chrupiącą kiełbaskę. Każdy dzień witaliśmy wspólnie i żegnaliśmy w kręgu nucąc „Bratnie słowo” z nadzieją, że słowa te nie zostaną rzucone na wiatr.

Wśród wiatru z naszych obozowych łajb słychać było co rusz : do zwrotu przez sztag, do zwrotu przez rufę , człowiek za burtą, cuma na ląd – jednym słowem – szkolenie w pełni o każdej porze i w każdą pogodę. Jeziorak nie szczędził nam słońca i wiatru ( do 5 – 6 ° B), doświadczył nas deszczem i porywistymi burzami, ale nie żałował też pięknych widoków: wschodów i zachodów słońca zapierających dech w piersiach, ciszy, nie naruszonego cywilizacją krajobrazu i tysiącem wysp, wysepek i zatok. Załogi dzielnie walczyły z wiatrem, wielu doskonaliło swoje umiejętności ( Agnieszka Pietrzyk, Ula Firlit, Dominika Adaszek, Oliwia Talach, Filip Kiszka, Wojtek Koper, Adam Figura), wielu ( bo aż 11) – stu poznawało, co znaczy żeglować. I jedni i drudzy nie zapomną tego obozu długo. Ostatniego wieczoru, tuż przed zachodem słońca Neptun (Paweł Firlit) wraz z małżonką Prozerpiną ( Krzysztof Poniedziałek) przyjęli do grona Żeglarzy 11 Neofitów:

 • „Zgrzytającego Kabestana” ( Adam Sowiński)
 • „Luźnego Foka” ( Paweł Karkowski)
 • „Kłującego Markszpikla” ( Bartek Buczek)
 • „Ślimaczego Pełzacza” ( Daniek Marcińczyk)
 • „Frygującą Reflinkę” ( Weronika Marcińczyk)
 • „Oporny Ster” ( Janusz Samborski)
 • „Pogodnego Gafla” ( Piotr Głownia)
 • „Radosnego Apsla” ( Agnieszka Pacanowska)
 • „Uśmiechniętą Raksę” ( Ola Pacanowska)
 • „Latający Balast” ( Janusz Łysik)
 • „Tańczącego z szotami” ( Paweł Łysik)

A teraz żegnaj nam dostojny stary porcie …Żegnaj nam dobra łajbo… do zobaczenia na Bagrach …

Do następnego roku !

AHOJ!

4. Akcja „Lato w Mieście”

W dniu 23 lipca 2012 roku na Zalewie Bagry w Krakowie (Przystań Klubu Żeglarskiego „HORN”) Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) zorganizował dla dzieci uczestniczących w Półkolonii – Olszanica prowadzonej przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta w Krakowie „mini szkolenie żeglarskie”. Punktualnie o godzinie 10.00 na przystań przybyła grupa 36 dzieci w wieku 7-14 lat wraz z Kierownikiem Półkolonii, Panią Olą Staszewską i czterema Paniami Opiekunkami. W imieniu organizatorów uczestników i kadrę półkolonii powitał oraz przedstawił program zajęć Druh phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski; Instruktor PZŻ).

Dzieci zostały podzielone na czteroosobowe grupy realizujące rotacyjnie przygotowany program. Każde z przygotowanych zajęć cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, ale najbardziej oczekiwane było pływanie na łodziach żaglowych. Do praktycznego pływania na Zalewie Bagry organizatorzy przygotowali trzy łodzie żaglowe, dwie„OMEGI” oraz łódź kabinową. Łodzie prowadzili doświadczeni sternicy a każdy z nich miał do pomocy przeszkolonego żeglarza:

Łódź kabinowa – Druh hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy) ; do pomocy Druh Bartosz Buczek

„OMEGA” I – Druh phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski); do pomocy Druh Adam Sowiński

„OMEGA” II – Druh Filip Kiszka (Żeglarz Jachtowy); do pomocy Druh Wojciech Koper.

Do każdej łodzi zostały przydzielone czteroosobowe grupy dzieci. Oczywiście, przed wypłynięciem sternicy zadbali o to, by każdy członek załogi miał prawidłowo dobrany i ubrany kapok, a przyszli „neofici” wiedzieli jak poruszać się po pokładzie łodzi. Co godzinę następowała zmiana dziecięcych załóg.

Pozostała na lądzie grupa dzieci miała zajęcia praktyczno-teoretyczne: nauka prawidłowego założenia kamizelki ratunkowej, ćwiczenia w rzucaniu koła ratunkowego „osobie tonącej” oraz wiązanie podstawowych węzłów żeglarskich: ratowniczy, cumowniczy, płaski, szotowy, ósemka żeglarska i wyblinka. Prowadzący te zajęcia, Druh Paweł Firlit (sternik jachtowy) oraz Druhna Urszula Firlit mieli ręce pełne roboty. W części teoretycznej Druh Paweł omówił budowę łodzi żaglowej, olinowanie i ożaglowanie oraz zasady bezpieczeństwa w czasie pływania.

Dzieciaki były bardzo zainteresowane i zadowolone ze swojego „żeglarskiego epizodu”, a ponieważ pogoda była słoneczna i żeglarska (wiatr 3 do 4 o B) wrażeń było co niemiara.

Za zorganizowanie bardzo atrakcyjnych dla dzieci zajęć na wodzie i przeprowadzenie szkolenia bardzo dziękujemy naszym żeglarzom – wolentariuszom. A byli to: hm Maciej Struś, phm Andrzej Marcińczyk, Paweł Firlit, Urszula Firlit, Wojciech Koper, Bartłomiej Buczek, Filip Kiszka, Adam Sowiński oraz hm Stanisław Piasecki, który ponadto, nie szczędząc klawiatury komputera, to wydarzenie opisał.

5. Obóz Zagraniczny Stowarzyszenia „Chorwacja 2012”

„z kart historii”

W roku bieżącym mija 40 lat od pierwszej wymiany obozowej Izvidaći z Kutiny i Harcerzy z Hufca ZHP Kraków-Podgórze (Wyspa Zlarin, rok 1972 ) oraz 35 rocznica rozpoczęcia stałej wymiany obozowej zapoczątkowanej przez Ivana Mikulića (PIPINA), Komendanta Izvidaći z Kutiny i Druha hm Stanisława Piaseckiego, Komendanta Szczepu „Metalowców” z Hufca Kraków – Podgórze (pierwszy Obóz: Wyspa Otok Mladosti, rok 1977).

W ramach trwającej kilkanaście lat wymiany Izvidacie przebywali w Polsce na Obozach stałych Szczepu w Szczawniku i Rosnowie oraz na Zimowiskach w Bukowinie Tatrzańskiej, Piwnicznej i Zakopanem. Natomiast Harcerze, wówczas w Jugosławii, obozowali na Otoku Mladosti, Mali Lośinj, Boraćko Jezero i Zagrzebiu. Nawiązywaniu i utrwalaniu znajomości oraz przyjaźni sprzyjała przestrzegana przez obie strony zasada: wspólnie przebywamy dwa tygodnie na Obozie, a potem jeden tydzień w domach Izvidaći w Kutinie lub Harcerzy w Krakowie. Wymiana zakończyła się w 2000 roku pobytem naszych Przyjaciół na obozie w Zakopanem.

„ i dzień dzisiejszy”

W roku 2011 byli Komendanci, Ivan Mikulić (Pipin) i hm Stanisław Piasecki postanowili powrócić do „korzeni”, czyli wznowić wymiany obozowe grup młodzieżowych oraz rozpocząć wymiany Seniorów obu Organizacji. W czerwcu 2011 roku gościliśmy w Zakopanem i Krakowie 35 osobową grupę Izvidaći Seniorów.

Natomiast w roku bieżącym w ramach rewizyty, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie było organizatorem pierwszego Obozu Zagranicznego, a lokalizacja zrozumiała – Chorwacja.

Termin Obozu: 10 do 21 sierpnia 2012 roku; liczba Uczestników – 30 Osób

Kadra Obozu:

Komendant – hm Stanisław Piasecki

Z-ca Komendanta – hm Tadeusz Trzmiel

Oboźny – hm Marek Dobosz

Kwatermistrz – hm Magdalena Migacz

Tłumaczka - mgr Katarzyna Antos

Pierwsza część Obozu to siedmiodniowy pobyt w Hotelu „ADRIATIC” na Wyspie Krk w uroczej miejscowości Omiśalj. Warunki do aktywnego wypoczynku wspaniałe, do morza 50 metrów, oraz pełne zaplecze sportowe, w tym dwa korty tenisowe. Pogoda wymarzona a ciepłe wody Adriatyku zachęcały do kąpieli wodnych i słonecznych. Wieczorami wspólne spotkania przy harcerskim „kominku”, wcześniej wyznaczone Osoby przygotowały stosowne gawędy na określone tematy. I oczywiście dużo, bardzo dużo piosenki (nie tylko harcerskiej). Trzeba przyznać, że w tym naprawdę jesteśmy dobrzy. Przez cały czas naszego pobytu na Wyspie Krk razem z nami w Hotelu przebywali i „dyskretną” opiekę nad naszym Obozem roztaczali nasi Przyjaciele Izvidaćie Seniorzy z Kutiny w Osobach: Ivan Mikulić (Pipin), Snjeżana Cejpek (Bumbarica), Gordana Ivaśtinović oraz Ivan Vuković. Oczywiście aktywnie uczestniczyli we wspólnych zajęciach obozowych, w tym w dwóch całodziennych wycieczkach.

Pierwsza wycieczka odbyła się w dniu 13 sierpnia br. (poniedziałek) i był to całodzienny rejs wynajętym Statkiem na trasie: Omiśalj – Wyspa Cres – Malinska (Wyspa Krk) – Omiśalj. Na Wyspie Cres dwugodzinny postój na cudownej plaży i kąpiel w idealnie czystej wodzie, podobnie w następnym punkcie postoju, miejscowości Malinska. Dopełnieniem całości był podany na Statku posiłek : ryba z rusztu z frytkami i zestawem sałatek. Nie obyło się też, bez lampki czerwonego wina. I jak zwykle dużo piosenek – Kapitan Statku był zachwycony. Stwierdził, że dawno nie płynął z tak rozśpiewaną i zdyscyplinowaną Grupą. Nasz kolejny całodzienny wypad (15 sierpnia br. – środa) to zwiedzanie Wyspy Krk ( ma ok. 40 km długości) , oczywiści nie pieszo, ale z wykorzystaniem naszego Autokaru. Tutaj wielkie dzięki dla naszych wspaniałych Panów Kierowców, z Właścicielem Firmy „EUROTUR” Panem Zbigniewem Doboszem na czele, za bezpieczną jazdę i duże poczucie humoru. Krk (wł. Veglia, niem. Vegl, łac. Curicta) – największa wyspa Chorwacji, położona na Morzu Adriatyckim, w Zatoce Kvarner, na południowy wschód od Rijeki i połączona ze stałym lądem Krckim Mostem o długości 1 430 m (przejazd mostem jest płatny).Powierzchnia wyspy wynosi 405,22 km2, a zamieszkuje ją 17,86 tys. mieszkańców. Największym miastem jest miasto Krk na zachodnim wybrzeżu wyspy. Długość linii brzegowej wynosi 219,12 km. Pierwszy cel wycieczki to miejscowość Krk, piękne miasteczko o tej samej nazwie co Wyspa, dużo zabytkowych budynków i wspaniały Port. Było co oglądać i zwiedzać. Następnie jedziemy na południe Wyspy do miejscowości Baśka na jedną z najpiękniejszych plaż w Chorwacji . Oczywiście przez kilka godzin mogliśmy się rozkoszować z jej urokami . Po południu ostatni punkt zwiedzania Wyspy Krk - miejscowości Vrbnik. Wspaniale położona na wschodzie Wyspy nad samym Adriatykiem z piękną starą zabudową (niektóre uliczki mają szerokość ok. 1 metra) oraz z niekończącymi się plantacjami winogron. Jak można się domyślać dokonaliśmy stosownej degustacji robiąc przy okazji odpowiednie zakupy. Późnym wieczorem wróciliśmy do Hotelu. Było fajnie !!!

Czas mija niestety bardzo szybko i powoli oswajamy się z myślą, że wkrótce pożegnamy gościnny Hotel „Adriatic”. W tym miejscu należy podkreślić profesjonalizm Personelu Hotelu oraz wspaniałą kuchnię w formie stołu szwedzkiego. Zarówno na śniadania jak i obiadokolacje do wyboru było kilka dań gorących, owoce, ciasta, napoje. Po prostu „żyć nie umierać” i nie wyjeżdżać.

W sobotę rano (18 sierpnia 2012 roku) o godzinie 9.00 wyjeżdżamy do Kutiny, a po drodze mamy w planie zwiedzenie najpiękniejszego Parku Narodowego w Chorwacji -

Plitwickie Jeziora.Jeziora leżą w południowej części gór Kapela, wchodzących w skład Gór Dynarskich.Kompleks Jezior Plitwickich tworzą dwa zespoły połączonych kaskadowo jezior: tzw. Górne Jeziora (chorw. Gornja jezera) i Dolne Jeziora (chorw. Donja jezera). Jeziora zasilane są systemem wód powierzchniowych, wśród których wyróżniają się potoki Crna rijeka i Bijela rijeka. Jeziora oddzielone są od siebie trawertynowymi groblami, na których tworzą się wodospady, których naliczono tutaj ponad 90. Długość wszystkich jezior wynosi łącznie 8,2 km, a ich łączna powierzchnia – ok. 200 hektarów.W skład Górnych Jezior wchodzą kolejno: Prošćansko jezero, Ciginovac, Okrugljak, Batinovac, Veliko jezero, Malo jezero, Vir, Galovac, Milino jezero, Gradinsko jezero, Burgeti i Kozjak. Jezioro Kozjak jest największym ze wszystkich jezior: ma powierzchnię 80 hektarów i jest głębokie na 49,5 m. W skład Dolnych Jezior wchodzą: Milanovac, Gavanovac, Kaluđerovac i Novakovića Brod, usytuowane kolejno w głębokiej i wąskiej, kanionowatej dolinie. Potok Plitvica, dopływający po powierzchni otaczającej Plitwickie Jeziora wierzchowiny w rejon najniższego z jezior, spada w głąb doliny wysokim na 78 m Wielkim Wodospadem (chorw. Veliki slap). Jest to największy wodospad Chorwacji. Wody Plitvicy i systemu Jezior Plitwickich łączą się w wysokiej na blisko 25 m kaskadzie Sastavci (chorw. slapište Sastavci), poniżej której dają początek rzece Korana. Różnica wysokości pomiędzy taflą pierwszego jeziora (Prošćansko jezero, 636 m n.p.m.) a początkiem rzeki Korany (480 m n.p.m.) wynosi 156 m.Na terenie Parku znajdują się również jaskinie. Największe z nich to Supljara o długości 70 metrów i Golubinjaca o długości 160 metrów. Wybieramy trasę 4 godzinną ( w tym dwa razy płyniemy statkiem z napędem elektrycznym) i jesteśmy zachwyceni tym cudem przyrody. Wrażenia niepowtarzalne i nie do opisania. Warto było trochę odbić z trasy do Kutiny i przeżyć coś niepowtarzalnego.

Do Kutiny przyjeżdżamy późnym wieczorem, przed Hotelem „Kutina” Czekają już na nas, nasi Przyjaciele – Izvidaćie Seniorzy. Powitanie jest bardzo serdeczne, z niektórymi Osobami nie widzieliśmy się wiele lat. Kilka Osób zostaje zakwaterowanych w Hotelu (taki był ich wybór), a pozostali zostają zabrani przez Gospodarzy do swoich domów, gdzie będą goszczeni do poniedziałku. Program pobytu w Kutinie jest bardzo napięty i tak w niedzielę po śniadaniu spotykamy się z Izvidaćiami w ich Ośrodku Sportowym na wodzie „PAKRA”. Przebywamy tam wspólnie do późnych godzin wieczornych wspominając dawne wspólne obozy i snując plany na przeszłość. Gospodarze przygotowali wspaniała ucztę kulinarna, między innymi skonsumowaliśmy dwa małe dziki, które upolował nasz Przyjaciel Dragutin Valjavec (Maćak). Rozegraliśmy również oficjalny mecz w siatkówkę, niestety przegraliśmy sromotnie 0:3. Późnym popołudniem z nieoficjalną wizytą przybył do Ośrodka V-ce Marszałek Żupanii sisaćko – moslavaćkiej (odpowiednik naszego Województwa; Chorawacja podzielona jest administracyjnie na 20 Żupanii), Pan Andrija Rudić. Oczywiście ze swojej strony zaprezentowaliśmy swoje umiejętności wokalne – zrobiło to na wszystkich duże wrażenie. Później Z-ca Komendanta Obozu, Druh hm Tadeusz (V-ce Prezydent Miasta Krakowa) wręczył Dostojnemu Gościowi okolicznościowy upominek, podobne otrzymała grupa Izvidaći (zasłużonych dla dotychczasowej wymiany). Prezenty (Albumy o Polsce i Krakowie) zabezpieczył Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Marszałka Województwa Małopolskiego.

Następnie Komendant Obozu, Druh hm Stanisław Piasecki wręczył Darko Kosina (Predsjednik Odreda Izvidaća „Betlehem” Kutina) brązową Odznakę 100- lecia Harcerstwa przyznaną przez Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druha hm Pawła Grabkę. Podczas Spotkania Druh hm Tadeusz Trzmiel (V-ce Prezydent Miasta Krakowa) oraz Pan Andrija Rudic (V-ce Marszałek) przeprowadzili bardzo przyjacielska rozmowę na temat dalszej wymiany obozowej, zarówno grup młodzieżowych jak i Seniorów z obu Miast. Wieczorem niespodzianka –występ Zespołu Muzycznego i wspólna zabawa do bardzo, bardzo późna.

Poniedziałek – 20 sierpnia to ostatni dzień naszego pobytu w Kutinie i gorącej Chorwacji. Rano o godzinie 10.00 zostaliśmy przyjęci w Urzędzie Miasta Kutina przez Pana Żeljka Uzela (V-ce Prezydenta Miasta). Na Spotkanie przybyliśmy w galowych strojach, czyli mundurach harcerskich lub specjalnie wykonanych koszulkach z logiem SPH. Prezentowaliśmy się znakomicie. Po odśpiewaniu kilku piosenek głos zabrali Panowie V-ce Prezydenci, Krakowa Tadeusz Trzmiel oraz Kutiny, Żeljka Uzel. W swoich wystąpieniach wyrazili zadowolenie z dotychczasowej wymiany i życzyli by nastąpiło jej pogłębienie w najbliższych latach. W podobnym tonie wypowiadali się również Ivan Mikulić (Pipin) i Komendant Obozu, Druh hm Stanisław Piasecki.

Po Spotkaniu zwiedzamy najstarszą część Miasta oraz podziwiamy miejscowy Kościół z bogatym zdobieniem w stylu barokowym. Następnie udajemy się na miejscowy Cmentarz. Tam przy grobach naszych zmarłych Przyjaciół Izvidaći: Vlado Mikulića (Kobra) i Ivana Cejpek (Pegla) odmówiliśmy modlitwę, a po chwili zadumy na Ich grobach złożyliśmy wiązanki kwiatów.

Ostatni Punkt naszego pobytu w Kutinie to wyjazd na obrzeża Miasta do najlepszej w okolicy winnicy. Oj warto było tam pojechać.

Pięknie literacko opisała Obóz jedna z Uczestniczek ( Teresa Chmielarz – Bryndza):

Jak było? ...
no to poczytajcie, zdjęcia oglądajcie i powspominajcie:
„Druh oboźny pierwszą zbiórkę robi
wszyscy zwarci i do wyjazdu gotowi,
Podróż się nam nie dłużyła
bo druhna Teresa miodówkę zrobiła,
A na plaży jak na plaży,
każdy swoje ciałko smaży,
schłodzić się choć trochę to jest sztuka,
Każdy lodów, piwa i cienia szuka,
W morzu zażywamy codzienne kąpiele,
później kolacja, wspólny śpiew i już weselej,
Test z wiedzy o kraju Chorwatów nam zrobili
i na grupy wszystkich podzielili,
A że krakowskie przekupki były
to o każdy punkt głośno walczyły,
Ale od dziś już każdy wie
że burka to się w Chorwacji je,
Przy hotelu korty były
i rozgrywki w mig zrobili,
Druh oboźny mistrz rakiety
nikt nie miał szans by wygrać z nim sety,
W świecie Wniebowzięcia żeśmy uczestniczyli
w jeden dzień się modlili a w drugi bawili,
Zespoły folklor fajnie grały
to i nogi do tańca się same rwały,
Pan Krzysiu poprosił Chorwatkę do tańca
który zdać się nie miał końca,
Podróż statkiem wszystkim bardzo się podobała
bo winko, rybka i rakija wszystkim smakowała
Na wyspę żeśmy popłynęli
bośmy sępa białogłowego zobaczyć chcieli,
Nie pokazał się nam drań
przyjedziemy za rok, poczekamy nań,
Zanim do Kutiny zawitamy
to jeszcze się w Plitvickich Jeziorach się zatrzymamy,
Tam wodospady, park i czyste jeziora
piękna przyroda, być tu to frajda spora,
W Kutinie przyjaciele do swych domów nas zabrali
gościnnością, ciepłą kolacją, winem powitali,
Vice Prezydenci miast Krakowa i Kutiny długo rozmawiali
telewizję zaprosili, tośmy zaśpiewali i wywiady udzielali,
Muzeum żeśmy zwiedzili i Matkę Bożą śnieżną w kościele odwiedzili
a później kwiaty na grobach zmarłych Przyjaciół złożyli.
Tak dwa dni minęły, pożegnać się pora
odwdzięczyć będzie trudno ale taka rola,
Miło i szybko czas upłynął nam,
taki wyjazd polecamy wszystkim wam.

Z Kutiny wyjeżdżamy późnym popołudniem. Gorąco i serdecznie pożegnaliśmy się z naszymi Przyjaciółmi i tak bardzo gościnną „Naszą” drugą Ojczyznę – Chorwację. Na pewno będziemy o niej myśleć i do Niej wracać.

P.S.

W dniu 10 września 2012 roku Druhna Anna Tomal tak w e-mailu jednym zdaniem oceniła Obóz:

„ …….. Obóz był fantastyczny, jesteście wspaniali, robicie fajną robotę, dziękuję ….”

6. Spotkanie poobozowe „Chorwacja 2012”

Spotkanie Poobozowe, uczestników I Zagranicznego Obozu Stowarzyszenia - „Chorwacja 2012” odbyło się w sobotę, 15 września 2012 roku o godz. 16.00 w Forcie Olszanica w Krakowie (Filia Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie). Wzięło w nim udział 21 osób.

Uczestników Obozu oraz zaproszonych Gości w osobach: Druh hm Zbigniew Sabiński, Druhna hm Maria Sabińska i Druh hm Wiesław Górnisiewicz, serdecznie powitał Komendant Obozu, Druh hm Stanisław Piasecki. Dobry nastrój uczestników spotkania spotęgowały piosenki: „Płonie ognisko i szumią knieje” oraz „Jagódki”.

Następnie Druh Komendant serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy zaangażowali się w logistyczne przygotowanie obozu, w szczególności:

 • Druhnie hm Małgorzacie Komorowskiej - za zaprojektowanie koszulek i czapeczek z logo Stowarzyszenia (galowy strój uczestników obozu),
 • Druhnie hm Krystynie Wywiał za wykonanie śpiewniczków obozowych,
 • Druhowi hm Krzysztofowi Poniedziałkowi - za wykonanie plakietki obozowej,
 • Pani Katarzynie Antos - za tłumaczenie korespondencji i pełnienie funkcji Tłumaczki podczas obozu
 • Druhom: hm Adamowi Jelonkowi i hm Jackowi Kucharskiemu – za przygotowanie ciekawych programów na ogniska/kominki obozowe.

Słowa uznania i podziękowania Druh Komendant skierował również do odpowiedzialnych za zdrowie uczestników obozu - Druhny Anny Komorowskiej (lekarz medycyny) i Pani Aldony Jach czyli Siostry „Przełożonej” oraz do Druhny hm Anny Zaleskiej i do naszych Przyjaciół z Warszawy - Państwa Ewy i Adama Głuszcz za przekazanie upominków dla IZVIDAĆI.

Szczególnie gorące podziękowania Druh Komendant skierował do wszystkich członków Kadry Obozu zarówno za jego przygotowanie, prowadzenie jak i rozliczenie. A obecnym członkom kadry w dowód uznania wręczył: Kwatermistrzyni Obozu, Druhnie hm Magdalenie Migacz - Foto Album z pobytu IZVIDAĆI na Obozie w Polsce w roku 2011, a Oboźnemu, Druhowi hm Markowi Doboszowi - pamiątkową buławę z Proporcem Stowarzyszenia.

Kończąc swoje wystąpienie Druh hm Stanisław Piasecki jako Komendant Obozu bardzo wysoko ocenił przygotowania do Obozu, jak i również sam jego przebieg, podkreślił również olbrzymią gościnność naszych Gospodarzy i Przyjaciół – IZVIDAĆI Seniorów z Kutiny. Wspomniał również o kilku drobnych uchybieniach, które przytrafiają się na każdym obozie. W ramach przerywnika uczestnicy Spotkania odśpiewali dwie piosenki: „Obozowe Tango” oraz „Gdybym miał gitarę” po czym każdy z obozowiczów miał swoje „pięć minut” na ocenę obozu. Niektóre wystąpienia były bardzo emocjonalne (m. in. Druhny hm Anny Zaleskiej i Druha hm Adama Jelonka) , a generalna ocena – Kategoria WZOROWA. Zdaniem obecnych wspomniane przez Komendanta uchybienia były naprawdę drobne i nie mogą rzutować na wysoką ocenę obozu. Tym bardziej że „Wspomnienia są zawsze bez wad ..”. Pozostają natomiast wnioski na przyszłość. Tym bardziej cenne że Wszyscy zgodnie stwierdzili – w roku 2013 ponownie jedziemy na obóz do Chorwacji. Druh hm Adam Jelonek zaproponował aby podziękowanie i uznanie za nawiązanie kontaktu z IZVIDACAMI i prowadzenie obozu dla Druha hm Stanisława Piaseckiego wyrazić piosenką: „Komendancie, Wodzu nasz”. Piosenka została zaśpiewana z dużym zadowoleniem i zaangażowaniem, i zrobiło się bardzo uczuciowo, i nastrojowo.

Ostatnim punktem programu spotkania była prezentacja komputerowa zdjęć obozowych, autorstwa Druha hm Krzysztofa Poniedziałka, której dokonał Komendant Obozu. Odżyły wspomnienia. Mogliśmy Przez chwilę powróciliśmy do pięknych, spędzonych wspólnie chwil. Każdy uczestnik spotkania otrzymał wspomnienia, zamknięte w płytce DVD ze zdjęciami obozowymi.

Po zakończeniu prezentacji przyszedł czas na część kulinarno – towarzyską, czyli pałaszowanie grillowych smakołyków , lampkę chorwackiego wina i oczywiście wspominanie pięknych obozowych chwil. Dziękujemy Druhowi hm Zbigniewowi Sabińskiemu za perfekcyjne (jak zwykle) przygotowanie poczęstunku. Zakończenie Spotkania tradycyjne, Krąg i piosenka „Bratnie Słowo”.

W Spotkaniu wzięły udział n/w osoby:

1. Stanisław Piasecki 11. Anna Piasecka
2. Magdalena Migacz 12. Zofia Jelonek
3. Marek Dobosz  13. Adam Jelonek
4. Krzysztof Poniedziałek 14. Jacek Kucharski
5. Teresa Dobosz 15. Krystyna Wywiał
6. Władysław Dobosz 16. Małgorzata Komorowska
7. Barbara Kmiecik 17. Aldona Jach
8. Andrzej Kmiecik 18. Krzysztof Jach
9. Anna Zaleska  19. Maria Sabińska
10. Zbigniew Sabiński 20. Małgorzata Twardowska-Białek
21. Wiesław Górnisiewicz  

7. Inauguracja Nowego Roku Harcerskiego 2012/2013 Chorągwi Krakowskiej ZHP – Nagroda im. Druha Harcmistrza Zdzisława Trylskiego

Do Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP wpłynęło 7 wniosków o przyznanie tytułu Instruktora Roku i nagrody im Druha harcmistrza Zdzisława Trylskiego.

W dniu 12.09.2012 roku komisja w składzie:

 1. hm Paweł Grabka – Komendant Chorągwi
 2. phm Anna Hałatek – Instruktor Roku 2011
 3. hm Alicja Szydło – członek Zarządu SPH
 4. hm Wiesław Wójcik – Wiceprezes SPH

po zapoznaniu się z wnioskami oraz załączonymi do nich materiałami, podjęła n/w decyzje:

I. do tytułu i nagrody nominowani zostali wszyscy zgłoszeni, a to:

Stop. Imię i nazwisko Drużyna Szczep Hufiec
phm Paulina Belczyk 9 PgDH „Tajga”
9 PgDH „Silva”
Uroczysko Kraków - Podgórze
phm Monika Glanowska 3 GZ „Ekoludki”   Ziemi Wadowickiej
pwd Damian Kulig 12 Pg DH „Preria” Preria Kraków - Podgórze
ibs Barbara Mleczek 5 Myślenicka Harcerska Watra im. Gen Mariusza Zaruskiego Myślenice
phm Aleksandra Patecka 15 DH „Bonanza” im. K.K. Baczyńskiego Żółty Szczep Michałowice Podkrakowski
pwd Ewa Stokłosa 16 GZ „Żeglarze Czarnej Perły” Tęczowy im. Tadeusza Kościuszki Nowa Huta
phm Izabela Świerczek 11 Łętowska D Starszoharcerska im Alka Dawidowskiego   Jordanów

II. Zaszczytny tytułu INSTRUKTORA ROKU 2011/2012 Chorągwi Krakowskiej oraz nagrodę im. harcmistrza Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł przyznano Druhowi pwd Damianowi Kuligowi, Drużynowemu 12 DH „Preria” ; Hufiec Kraków - Podgórze.

 

Tradycyjnie podczas Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP, w tym roku w Andrychowie, Druhowi pwd Damianowi Kuligowi okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone przez: Komendanta Chorągwi hm Pawła Grabkę, V-ce Prezesa SPH hm Wiesława Wójcika oraz phm Marię Trylską – Wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 16 września 2012 roku w Andrychowie.

Druhna phm Anna Hałatek przekazała swojemu następcy - najlepszemu INSTRUKTOROWI ROKU 2011/2012 Chorągwi Krakowskiej okolicznościową przechodnią „BUŁAWĘ” z proporczykiem SPH (Fundator Buławy – Druh hm Stanisław Piasecki)

Ponadto każda z nominowanych Druhen otrzymała okolicznościowy dyplom i nagrodę książkową (Fundatorka nagród książkowych - Druhna hm Alicja Szydło).

Należy również podkreślić , że w Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego wzięło udział ponad 1600 Zuchów, Harcerzy i Instruktorów Chorągwi Krakowskiej ZHP, a wśród zaproszonych Gości m. Inn. : Z-ca Naczelnika ZHP Druh hm Krzysztof Budzyński oraz Władze Miasta Andrychów.

W uroczystości licznie wzięli udział Członkowie Stowarzyszenia, m. innymi: hm Stanisław Piasecki, hm Henryk Chrobak, hm Ferdynand Nawratil, hm Anna Zając raz hm Bogusław Zając.

8. Spotkanie poobozowe „Jeziorak 2012”

Komenda Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia „JEZIORAK 2012” zorganizowała Spotkanie Poobozowe tydzień później, tzn. 22 września 2012 roku (tj. sobota) o godz. 16.00 w Ośrodku „HORN” nad Zalewem Bagry w Krakowie. W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Przybyłych Uczestników Obozu oraz zaproszonych Gości w osobach: hm Stanisław Piasecki (V-ce Prezes Zarządu SPH), Jakub Małota i Pan Igor Pacanowski (Architekt – Wykonawca projektu architektonicznego Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia w Brańkówce nad przeszłym Zalewem Świnna Poręba) serdecznie powitał Komendant Obozu , Druh hm Krzysztof Poniedziałek. Następnie głos zabrał V-ce Prezes Zarządu SPH, Druh hm Stanisław Piasecki, który w gorących słowach podziękował Komendzie Obozu za zorganizowanie i przeprowadzenie Obozu (to już czwarty Obóz Żeglarski zorganizowany przez Stowarzyszenie), Kadrze żeglarskiej za dzielne szkolenie „neofitów” oraz wszystkim Uczestnikom za stworzenie na Obozie niepowtarzalnej atmosfery.

Następnie Druh hm Stanisław Piasecki w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wręczył Druhowi phm Andrzejowi Marcińczykowi (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor PZŻ) Medal „Za Zasługi dla SPH”, a Druhnie Ewelinie Kaczanowskiej (Żeglarz Jachtowy) Odznakę „Zasłużony dla SPH”. Zarówno Druhna Ewelina jak i Druh Andrzej brali udział we wszystkich Obozach Żeglarskich Stowarzyszenia jako Członkowie Komendy Obozu i Sternicy. Otrzymali oni również nagrody rzeczowe w postaci książek (Encyklopedii). Druh hm Stanisław Piasecki wręczył również czapeczki z logo Stowarzyszenia Sternikom Obozu „JEZIORAK 2012”. Otrzymali je: Paweł Firlit , Ewelina Kaczanowska, Andrzej Marcińczyk.

W drugiej części Spotkania wszyscy z zainteresowaniem oglądnęli prezentacje komputerowe przygotowane przez Panią Agnieszkę Pietrzak oraz Pana Janusza Łysika. Po zakończeniu prezentacji Komendant Obozu, Druh hm Krzysztof Poniedziałek wręczył Kadrze i Uczestnikom Obozu pamiątkowe i oryginalne Dyplomy sporządzone na mapach morskich.

Trzecia część Spotkania to wspólny grill (wspaniale spisał się tutaj w roli głównego Kucharz Druh Wojciech Koper) , wymiana płytek CD/DVD ze zdjęciami obozowymi oraz wspomnienia ze wspólnie spędzonych chwil na Jeziorze Jeziorak. Oczywiście nie zabrakło snucia planów na przyszły rok – tym razem Żeglarze Stowarzyszenia spotkają się na Obozie w pierwszej połowie lipca 2013 roku na Mazurach.

W Spotkaniu uczestniczyli:

Stanisław Piasecki Agnieszka Pacanowska
Kuba Małota Aleksandra Pacanowska
Igor Pacanowski Janusz Samborski
Krzysztof Poniedziałek Paweł Firlit
Ewelina Kaczanowska Agnieszka Pietrzyk
Janusz Łysik  Adam Sowiński
Andrzej Marcińczyk  Filip Kiszka
Paweł Łysik Marek Kiszka
Adam Figura  Dominika Adaszek
Piotr Głownia Bartłomiej Buczek

Do następnego zobaczenia na „żeglarskim szlaku”.

9. II Wycieczka Stowarzyszenia – „Chochołów 2012”

W roku bieżącym, podobnie jak w ubiegłym, Zarząd SPH zorganizował wycieczkę dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Tym razem w dniach 12 – 14 października, liczna, bo 25 osobowa grupa spotkała się w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „Na Kamieńcu” w Chochołowie (Filia Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie). Część grupy (18 osób) z Komendantem Wycieczki - Druhem hm Jarosławem Balonem przyjechała do ośrodka w piątek po południu, pozostali dojechali w sobotę rano.

W piątek, po zakwaterowaniu w drewnianych domkach i obfitej kolacji ( kuchnia w ośrodku jest rewelacyjna), spotkaliśmy się przy ognisku by powspominać „stare dzieje”, a przede wszystkim wspólnie pośpiewać. Druh Jarek z „zaczarowaną” gitarą, wspomagany przez Małżonkę Joannę przypomnieli nam kilkadziesiąt piosenek, które o dziwo prawie wszyscy znali i gromko odśpiewali. Były to zarówno piosenki harcerskie, turystyczne jak i żeglarskie (szanty). Choć zeszło nam do północy, to żal było iść spać. Dopiero poskutkowało polecenie Komendanta, które jak zawsze zostało wykonane.

W sobotę pogoda nie była najlepsza (na szczęście nie padało), ale to nam nie przeszkodziło w realizacji zaplanowanego programu. Pierwsza grupa pod przewodnictwem Druha hm Stanisława Piaseckiego pojechała na Słowacje, by skorzystać z basenów geotermalnych w Orawicy. Warto było! Wrócili zrelaksowani i zadowoleni. Dwie grupy tzw. „taterników dolinnych” wybrały się na wędrówkę „w Tatry”. Jedna z nich spacerowała po Dolinie Kościeliskiej a druga z Druhem hm Jarosławem Balonem w Dolinie Chochołowskiej. Wrócili na obiad zmęczeni, ale również bardzo zadowoleni. Po spałaszowaniu późniejszego obiadu (o godz. 16.00), chwila odpoczynku. Już o godz. 18.00 spotkaliśmy się ponownie aby obejrzeć przygotowaną przez Druha Komendanta i jego Małżonkę prezentację komputerową. Tym razem oglądaliśmy zdjęcia z wyprawy Druha Jarka i Druhny Joanny wraz z grupą przyjaciół do Czarnogóry w lipcu br. Prezentacja i komentarz do pokazywanych zdjęć wszystkich bardzo zainteresowały. Druh Jarek obiecał, że w roku przyszłym na kolejnej wycieczce pokaże zdjęcia z wyprawy do Meksyku, planowanej na przyszłoroczne wakacje – trzymamy za słowo.

Sobotni wieczór to wspólna biesiada integrująca: wspaniałe potrawy z grilla, zimna płyta z pysznymi wędlinami, prawdziwy wiejski chleb, smalec, masło czosnkowe oraz cała gama serów. Niestety, mimo olbrzymich chęci nie byliśmy w stanie wszystkiego spałaszować. Ale za to mieliśmy dużo energii więc kolejne spotkanie z piosenką przeciągnęło się do później nocy. Tym razem był również „Koncert Życzeń” i Druh Jarek mimo różnorodności wybieranych przez uczestników wycieczki piosenek spisał się na medal.

Piękna słoneczna pogoda w niedzielę wręcz zachęcała do spacerów po okolicznych górach. Ponownie nastąpił podział na dwie grupy, „taternicką” oraz „miastową” – to ta, która wybrała wyjazd do Zakopanego i spacer po Krupówkach. „Taternicy” tym razem wędrowali po Butorowym Wierchu, Gubałówce i po dolinie Chochołowskiej.

Późnym popołudniem wspólny obiad, pożegnanie i powrót do Krakowa oraz codziennych obowiązków. Spotkamy się za rok na kolejnej wyprawie. Naprawdę warto !

W II Wycieczce Stowarzyszenia wzięli udział n/w Osoby:

Ewa Małota, Jacek Małota, Lidia Turek, Stanisław Turek, Ewa Kubas, Tadeusz Kubas, Tadeusz Tyrankiewicz, Krzysztof Poniedziałek, Joanna Balon, Jarosław Balon (Komendant Wycieczki), Maria Wójcik, Wiesław Wójcik, Marek Dobosz, Władysław Dobosz, Magdalena Migacz, Krystyna Wywiał, Anna Tomal, Małgorzata Słowik, Andrzej Słowik, Anna Piasecka, Stanisław Piasecki, Aldona Jach, Krzysztof Jach, Artur Podmokły oraz Bogumiła Podmokły. W piątek byli z nami również: Alicja Szydło, Zbigniew Sabiński oraz Wiesław Górnisiewicz.

Serdecznie dziękujemy Druhnie hm Alicji Szydło-Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie oraz Personelowi Ośrodka (szczególnie Paniom z kuchni) za możliwość przeżycia wspaniałych chwil w Chochołowie .

10. Marsz Niepodległości – 11.11.2012

Idea przejścia Laskiem Wolskim na Kopiec im. Józefa Piłsudzkiego, w dniu Święta Odzyskania przez Polskę niepodległości, pojawiła się w tradycjach rodzinnych i towarzyskich w 2004 roku. Były to wyprawy grupy instruktorów harcerskich. W pierwszych wyprawach uczestniczyli Dh Dh : Władysław Dobosz z małżonką Teresą, Marek Dobosz, hm Krystyna Wywiał, Grażyna Tekiela, Małgorzata Twardowska – Białek, Bogusława Spólnik, Rafał Balawender. Wkrótce dołączyli kolejni znajomi, ich rodziny i przyjaciele. W roku bieżącym, nazwany IX Marszem Niepodległości, został jedną z propozycji programowych dla członków Stowarzyszenia. Do jego dotychczasowych uczestników dołączyli Dh Dh: Tadeusz Trzmiel - członek Honorowy SPH z małżonką Marią oraz przedstawiciele SPH, m. in. Danuta Noszka –Leśniewska, Małgorzata Komorowska z wnuczką Zosią, Krzysztof Poniedziałek, Wiesław Wójcik .

Wyprawa przebiegała tradycyjnie i zgodnie z programem. O godz. 10:00 uczestników zebranych na parkingu przy al. Wędrowników powitał Komendant IX Marszu Niepodległości, hm Władysław Dobosz. Po sprawdzeniu stanu osobowego i krótkiej gawędzie uczestnicy marszu spacerem wyruszyli na Kopiec im. Józefa Piłsudzkiego. Niektórzy z nich nieśli biało czerwone flagi ,inni mieli przypięte symbole narodowe np. kokardy, chusty. Szczególnie uroczo prezentowały się bardzo przeżywające swój udział w marszu dzieci .Ogromną wartością wypraw jest utrzymany ich rodzinny i towarzyski charakter. Najliczniejsze wielopokoleniowe rodziny : sześcioosobowa rodzina Dh Dh Marii i Zenona Majków oraz pięcioosobowa rodzina Dh Marka Dobosza. Najwięcej spokoju i zdyscyplinowania wykazywał 1,5 miesięczny Tadeusz Majka , najmłodszy uczestnik dzielnie „maszerujący” w wózku.

Wcześniej urodzeni uczestnicy też bardzo swobodnie pokonywali trasę. Po wejściu na szczyt kopca wszyscy byli zachwyceni widokiem okolicznych lasów we wspaniałych jesiennych barwach, panoramą naszego Krakowa i zarysowanych na horyzoncie wzgórz. Wrażenia potęgowała przepiękna słoneczna, bezwietrzna pogoda.

Po chwili odpoczynku, nadeszła pora na najbardziej podniosłą część wyprawy. Uczestnicy marszu ustawieni w kręgu zaśpiewali Marsz I Brygady. Jeszcze chwila na podziwianie wspanialej panoramy i grupkami zeszliśmy do podnóża Kopca. Tam na schodach zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie całej grupy. Następnie zgodnie z programem wszyscy przeszli przed główną bramę ogrodu zoologicznego. W znajdującym się obok barku przyszedł czas na krótki odpoczynek i uzupełnienie w organizmach płynów i kalorii. A usiąść na chwilę przy tak rewelacyjnej aurze to była prawdziwa rozkosz. Zbliżał się koniec spotkania, więc biorący w nim udział przeszli na miejsce zbiorki, prawdziwie turystyczna trasa prowadząca leśnymi ścieżkami, zasypanymi dywanem liści. I znów można było podziwiać „barwy jesieni” Lasku Wolskiego np. na przepięknej polanie im J. Lea. Uczestników docierających grupkami na parking żegnał Dh Władysław Dobosz, dziękując im za udział w tegorocznym spotkaniu. Zapraszał też do udziału w jubileuszowym X Marszu w roku następnym. Z kronikarskiego obowiązku warto dodać że w tegorocznym marszu uczestniczyły 43 osoby, w tym jedna z Wrocławia, a 11 z nich należy do Stowarzyszenia. We wspaniałej atmosferze, w naszej wielopokoleniowej grupie pozostały wspomnienia wspólnego udziału w obchodach 94 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

11. Zabawa Andrzejkowa

Wieczór Andrzejkowy to wspaniała okazja , aby spotkać się w gronie przyjaciół, znajomych. To też Zarząd Stowarzyszenia po raz drugi zaprosił swoich członków i sympatyków do udziału w zabawie. Z upoważnienia Zarządu jej organizatorem był Druh Andrzej Krzyworzeka. Odbyła się ona w dniu 30 listopada 2012 roku w Restauracji Hotelu „Krakus” w Krakowie. Punktualnie o godz. 19.00, pierwszym wspólnym tańcem, rozpoczęła się II Zabawa Andrzejkowa Stowarzyszenia. Z wielką przyjemnością najlepsze życzenia z okazji imienin Solenizantowi - Druhowi Andrzejowi Krzyworzece złożył V-ce Prezes Stowarzyszenia Druh Stanisław Piasecki.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Druh Andrzej Krzyworzeka w latach 2000 – 2004 pełnił funkcje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz, że Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko – Turystyczne, któremu prezesuje jest Członkiem Wspierającym nasze Stowarzyszenie.

Wspaniała zabawa, konkursy i zabawy andrzejkowe, („aby uchylić rąbka tajemnicy wszystkim pragnącym poznać, jaka przyszłość ich czeka w uczuciach, zdrowiu, pracy …”) i oczywiście świetna muzyka (dyskdżokej) tworzyły miłą atmosferę. Oczywiście nie obyło się bez wspólnie śpiewanych piosenek ( w czasie przerw w muzyce). Ponadto w ofercie za jedyne 40,- zł od osoby zaserwowano: gorący posiłek, zimną płytę, gorące i zimne napoje.

Na podkreślenie zasługują: wspaniałe kreacje Pań, piękny wystrój sal oraz jak zwykle bardzo dobre i smaczne serwowane posiłki. Zabawa była wspaniała i trwała do bardzo, bardzo długo choć zdaniem jej uczestników jak zwykle była zbyt krótka. W zabawie Andrzejkowej wzięło udział 30 osób, które zgodnie orzekły że była ona naprawdę „przednia” i dobrze, że na następne Andrzejki trzeba czekać nie dłużej niż jeden rok.

12. Grant z Urzędu Marszałka Województwa Małopolskiego

Kursu komputerowy - Mucharz 2012

Od września do listopada br. w Pracowni Komputerowej Szkoły Podstawowej w Mucharzu odbywały się zajęcia Kursu Komputerowego I stopnia . Organizatorami Kursu byli: Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Wójt zaprzyjaźnionej Gminy Mucharz. Kurs został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Aktywny i kompetentny Senior”. Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć poznali m. in.: podstawy obsługi komputera, programy MS Word i Excel , podstawy Internetu i poczty elektronicznej oraz zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu. W zajęciach wzięło udział 11 Mieszkańców Gminy Mucharz, sympatyków Harcerstwa.

W dniu 19 listopada 2012 roku (poniedziałek) odbyły się ostatnie zajęcia podsumowujące kurs. Przeprowadzony podczas tych zajęć sprawdzian zaliczyli wszyscy uczestnicy. W spotkaniu zorganizowanym na zakończenie kursu wzięli udział przedstawiciele organizatorów: Wójt Gminy Mucharz mgr Wacław Wądolny, oraz V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie hm Stanisław Piasecki. Pan mgr Wacław Wądolny podziękował Zarządowi Stowarzyszenia za zorganizowanie kursu właśnie w Tej Gminie a uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Druh hm Stanisław Piasecki przypomniał, że jest to kolejny (szósty) kurs komputerowy dla mieszkańców Gminy Mucharz. Łącznie w kursach komputerowych, I i II stopnia, wzięło udział 70 osób. Pogratulował również uczestnikom „odwagi” w nabywaniu nowych, tak potrzebnych we współczesnym świecie wiadomości i umiejętności.

Następnie Pan mgr Wacław Wądolny oraz Druh hm Stanisław Piasecki wręczyli uczestnikom kursu Dyplomy ukończenia szkolenia. Zakończenie spotkania po „staropolsku”, czyli kawa, herbata i dobre ciastko oraz przyjacielskie rozmowy (zdjęcie poniżej).

Kursy komputerowe zorganizowane dotychczas przez Stowarzyszenie w Gminie Mucharz:

Rok 2009

 • Świnna Poręba ( I stopnia, 12 osób)
 • Mucharz (I stopnia, 12 osób)
 • Świnna Poręba (I stopnia, 14 osób)

Rok 2010

 • Świnna Poręba (II stopnia, 11 osób)

Rok 2011

 • Jaszczurowa (II stopnia, 10 osób)

Rok 2012

 • Mucharz (I stopnia, 11 osób)

Kurs Komputerowy – Kraków 2012 r

Kurs został zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, po uzyskaniu wsparcia finansowego Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach programu „ Aktywny i kompetentny Senior”. Zajęcia odbywały się w Sali Komputerowej XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Prowadziła je Pani mgr Anna Skórka nauczycielka informatyki i fizyki w tym Liceum. Udział w kursie wzięło 17 osób a 14 z nich ukończyło szkolenie. (Trzy osoby zrezygnowały z przyczyn losowych lub zdrowotnych). W okresie od września do listopada br. uczestnicy kursu poznali m.in.: podstawy obsługi komputera, programy MS Word i Excel, GIMP, podstawy Internetu i poczty elektronicznej oraz zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu.

 

Ostatnie zajęcia odbyły się 29 listopada i w tym dniu, po zakończeniu zajęć, w harcówce działającego m. in. przy XV LO Szczepu „Gwieździstego” , odbyło się spotkanie podsumowujące kurs. Spotkanie przygotował i przeprowadził Druh hm Wiesław Wójcik pełniący obowiązki Opiekuna Kursu. Serdecznie i gorąco powitał przybyłych na spotkanie miłych Gości z Zarządu SPH: Prezes Zarządu, Druhnę hm Danutę Noszkę - Leśniewską oraz I Wiceprezesa Zarządu , Druha hm Stanisława Piaseckiego. W trakcie swojego wystąpienia Druh hm Wiesław Wójcik podziękował uczestnikom i Prowadzącej zajęcia za maksymalne wykorzystanie czasu szkolenia, za stworzenie bardzo miłej koleżeńskiej atmosfery. Korzystając z okazji podziękował Przedstawicielom Zarządu SPH za pomoc finansową jaką Szczep Gwieździsty otrzymał od Stowarzyszenia na generalny remont harcówki. Zebrani w harcówce podziwiali jej bardzo ładny i estetyczny trochę „puszczański” wygląd.

Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska wyraziła wielkie uznanie dla uczestników kursu za Ich aktywny udział w zajęciach i podnoszenie swoich umiejętności. Pani mgr Annie Skórce podziękowała za duże zaangażowanie w prowadzenie zajęć i umiejętne dostosowanie sposobu ich prowadzenia do oczekiwań i możliwości uczestników.

Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił efekty jakie w ciągu ostatnich czterech lat osiągnęło Stowarzyszenie, pozyskując granty i organizując nieodpłatne dla uczestników - Seniorów kursy komputerowe. W tym czasie kursy o różnych poziomach ukończyły 254 osoby. Pan Stanisław Piasecki zwrócił również uwagę na ogromne znaczenie jakie we współczesnym świecie mają umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu.

Następnie Druhna Prezes i Pani mgr Anna Skórka wręczyły 14 uczestnikom dyplomy ukończenia kursu. Ponieważ spotkanie odbywało się w harcówce, a wśród uczestników kursu było wielu byłych instruktorów harcerskich, na zakończenie części oficjalnej spotkania zaśpiewano piosenkę „Obozowe tango”. Później zostało wykonane pamiątkowe grupowe zdjęcie. Po oficjalnej części zakończenia przyszła pora na rozmowy przy poczęstunku fundowanym przez Stowarzyszenie. Uczestnicy nie tylko wspominali zakończone zajęcia ale również wyrazili zainteresowanie kontynuowaniem szkolenia na wyższym poziomie. Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska zapewniła, że Stowarzyszenie może zorganizować taki kurs ale ewentualną kontynuację szkolenia uzależniła od pozyskania grantu dającego możliwość jego sfinansowania.

Kursu żeglarskiego na stopień żeglarza jachtowego - Kraków 2012

W październiku i listopadzie br. w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 17 w Krakowie odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Organizatorem Kursu był Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Kurs został zrealizowany przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Małopolskiego. Uczestnicy Kursu w trakcie zajęć uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów , meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich W zajęciach wzięło udział 31 osób. W większości to harcerki i harcerze ze Szczepów: „Brzask”, „Z Dębowego Lasu”, „Budowlani” oraz „Waganci”.

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem Kursu był hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz Krzysztof Struś (Sternik Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Część Uczestników Kursu brała również udział w szkoleniu praktycznym na Zalewie Bagry w Krakowie – odpowiedzialny Druh hm Krzysztof Poniedziałek (żeglarz jachtowy) który z ramienia Zarządu Stowarzyszenia odpowiadał za zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu.. Pełne przeszkolenie praktyczne można będzie uzyskać na Obozie Żeglarskim na Mazurach organizowanym przez Zarząd Stowarzyszenia w lipcu 2013r.

Po zakończeniu kursu, jego uczestnicy mieli tydzień czasu na przygotowanie się do egzaminu. Odbył się on w dniu 8 grudnia br. i składał się z dwóch części. W części teoretycznej uczestnicy rozwiązywali test zawierający 70 pytań. W części praktycznej sprawdzano ich umiejętności z zakresu prac bosmańskich (wiązanie węzłów). Egzaminowali : Druh hm Maciej Struś oraz phm Andrzej Marcińczyk - oj, było ciężko !!!

Na zakończenie wszyscy Kursanci otrzymali Dyplomy, uczestnictwa bądź zaliczenia. Obecny na Egzaminie V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia hm Stanisław Piasecki podziękował Kadrze Kursu za zaangażowanie a Uczestnikom życzył po żeglarsku „stopy wody pod kilem” oraz zaprosił wszystkich do udziału w Obozie Żeglarskim „Mazury 2013”.

Kursy żeglarskie (na stopień żeglarza jachtowego) zorganizowane dotychczas przez Zarząd Stowarzyszenia:

Rok 2009

 • Mucharz ( 17 osób)
 • Kraków (9 osób)

Rok 2010

 • Mucharz (13 osób)
 • Kraków (13 osób)

Rok 2011

 • Kraków I ( 17 osób)
 • Kraków II (26 osób)
 • Mucharz ( 8 osób)

Rok 2012

 • Kraków (31 osób)

Łącznie zorganizowano 8 kursów żeglarskich na stopień żeglarza jachtowego i wzięło w nich udział 134 osób.

13. Świąteczne Spotkanie Zarządu

Tradycyjnie, jak co roku Zarząd Stowarzyszenia, w poszerzonym składzie, spotkał się u Druha Andrzeja Krzyworzeki w Hotelu „JUNIOR KRAKUS”, 30-717 Kraków, ul. Koszykarska 33. Spotkanie odbyło się w dniu 27 grudnia (czwartek) 2012 roku i rozpoczęło się o godz.17:15.

Przybyłych serdecznie powitała Druhna Prezes, hm Danuta Noszka - Leśniewska i wyraziła swoja zadowolenie z faktu, że spotkanie Zarządu odbywa się w składzie poszerzonym o Dh i Dh: hm Józef Lipiec, hm Adam Jelonek, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Władysław Pancerz, hm Władysława Francuz, hm Jarosław Balon, hm Krzysztof Poniedziałek, hm Andrzej Krzyworzeka, hm Zbigniew Sabiński, hm Ferdynand Nawratil, phm Anna Piasecka, hm Władysław Dobosz, hm Marek Dobosz oraz hm Małgorzata Pobóg-Malinowska - reprezentujących najbardziej zasłużonych i najbardziej aktywnych, w mijającym roku, członków Stowarzyszenia. Obecni na spotkaniu członkowie Zarządu : hm Danuta Noszka-Leśniewska, hm Stanisław Piasecki, hm Wiesław Wójcik, hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Wywiał, hm Alicja Szydło oraz hm Jerzy Klinik.Za wspieranie, od wielu lat, Stowarzyszenia i możliwość przeprowadzenia spotkania, Druhna Prezes, podziękowała Druhowi hm Andrzejowi Krzyworzece. Następnie Druhna Prezes podsumowała działalność Stowarzyszenia w mijającym 2012 roku. Wymieniła i krótko omówiła najważniejsze imprezy, szczególnie organizowane po raz pierwszy. Zwróciła również uwagę na ich coraz wyższy organizacyjny poziom i coraz większy zasięg organizowanych imprez. Omawiając poszczególne działania Stowarzyszenia kierowała słowa podziękowania do ich organizatorów. Gospodarz Spotkania wyraził zadowolenie z możliwości goszczenia zaproszonych na spotkaniu Zarządu u siebie i zaprosił do świątecznego poczęstunku który, tradycyjnie, sam zapewnił.

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia wywołało żywą i długą dyskusję która dotyczyła m.in.: działalności Stowarzyszenia w roku 2013, propozycji na rok następny, możliwości rozszerzenia działalności Stowarzyszenia, potrzeby poszukiwania, w uzgodnieniu z Komendą Chorągwi Krakowskiej ZHP, możliwie jak najbardziej oczekiwanego i skutecznego, wspierania Harcerstwa (np.: ewentualnej pomocy przy szkoleniu kadry), wspierania inicjatywy otwarcia Muzeum Harcerstwa w Krakowie, wspomagania wysiłków władz harcerskich na rzecz nie tylko utrzymania ale i poprawy bazy (np. harcówki), organizowania wieczorów autorskich z harcerską piosenką, poszukiwania nowych rozwiązań programowych przez działające drużyny, szczepy, środowiska. Na zakończenie spotkanie Druhna Prezes - wszystkim, a następnie wszyscy indywidualnie złożyli sobie serdeczne Noworoczne Życzenia.

14. VIII Spotkania „Po Latach”

W dniu 12 stycznia 2013 roku o godz. 14.00 w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i byłych Instruktorów ZHP. Gospodarzem już po raz ósmy, był Druh hm Andrzej Krzyworzeka, Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego w Krakowie.

Po odśpiewaniu Hymnu ZHP, Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska, powitała licznie przybyłych gości i członków SPH.

Szczególnie serdecznie zwróciła się do:

 • Wiceprezydenta Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela ,
 • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Krakowskiej Druha hm Henryka Chrobaka,
 • byłych Komendantów Chorągwi obecnych na Spotkaniu, Druhów: hm Juliusza Langnera, hm Władysława Pancerza, hm Tadeusza Prokopiuka i hm Andrzeja Krzyworzekę
 • Profesorów Wyższych Uczelni Druhów: hm Józefa Lipca , hm Adama Jelonka i hm Andrzeja Zięblińskiego.

Następnie prowadząca spotkanie Druhna Prezes odczytała skierowane do uczestników spotkania pozdrowienia i życzenia przesłane przez Druhnę Naczelnik ZHP hm Małgorzatę Sinicę.

Następnie zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi Krakowskiej, Druh hm Henryk Chrobak, za wieloletnią pracę na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, wręczył

Krzyże „Za Zasługi dla ZHP”: Złoty - Druhowi hm Jackowi Kucharskiemu, Srebrny - Druhnie phm Barbarze Kucharskiej i Brązowy - Druhnie phm Annie Piaseckiej.

Wiceprezydent Miasta Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel, za szczególne zasługi dla Miasta Krakowa i jego mieszkańców wręczył Odznaki „HONORIS GRATIA”, które otrzymali Druhowie: hm Andrzej Gaczorek, hm Wiesław Górnisiewicz, hm Krzysztof Poniedziałek, , hm Maciej Struś, phm Andrzej Marcińczyk.

Za znaczący wkład w rozwój Harcerstwa Honorowe Odznaki 100-lecia Harcerstwa Chorągwi Krakowskiej w stopniu brązowym Druhowieństwu, Eleonorze i Zbigniewowi Urbańcom wręczył

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Henryk Chrobak.

Jak co roku były również wyróżnienia przyznane przez Stowarzyszenie. Tym razem bardzo wyjątkowe. Decyzją Pani Prezes SPH zostały przyznane zaszczytne Tytuły „Kawalera Stowarzyszenia” . Otrzymali je:

Druh hm Władysław Pancerz – za wybitne zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego oraz długoletnią i aktywną pracę przy realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia

Druh hm Stanisław Piasecki - w dowód uznania za długoletnią i bardzo aktywną służbę harcerską i instruktorską oraz za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia

Każdemu z nich Druhna Prezes wręczyła dyplom nadania Tytułu i srebrny sygnet.

Warto przypomnieć że do tej pory Tytuł „Kawalera Stowarzyszenia” otrzymał jedynie Druh hm Stanisław Spólnik – jeden z założycieli i wieloletni Sekretarz Stowarzyszenia.

Po raz pierwszy decyzją zarządu SPH zostały przyznane Medale „Za Zasługi dla SPH” dla instytucji. Za wieloletnie wspieranie działalności Stowarzyszenia, ogromną pomoc przy realizacji zadań statutowych medale otrzymały :

Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko Turystyczne „Krakus” – Członek Wspierający naszego Stowarzyszenia. Pamiątkowy Dyplom i medal odebrał Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Druh hm Andrzej Krzyworzeka.

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 w Krakowie. Pamiątkowy Dyplom i Medal odebrali: Druhna hm Alicja Szydło Dyrektor MDK i Druh hm Zbigniew Sabiński były długoletni Dyrektor tej Placówki

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową działalność , licząc na dalszą owocną współpracę

Serdecznie przywitaliśmy w naszym Gronie: nowego Członka Stowarzyszenia, Druhnę phm Barbarę Kucharską, która odebrała z rąk Pani Prezes Legitymację i Odznakę Członkowską oraz przybyłych po raz pierwszy Druhów: Zbigniewa Białeckiego, Jerzego Gładyska, Mariana Dziecichowskiego i Andrzeja Kmiecika.

Podniosły charakter pierwszej części spotkania podkreślały harcerskie piosenki, znakomicie wkomponowane i poprowadzone przez Druhnę hm Małgorzatę Narębską-Miller, oczywiście z nieodłączną gitarą.

Następnie V-ce Prezes Zarządu Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił informacje o działalności organizacyjnej, programowej oraz przedstawił stan finansów Stowarzyszenia w roku 2012.

W bogatym i atrakcyjnym programie Spotkania obejrzeliśmy komputerową prezentacja z Rejsów po Morzu Adriatyckim , którą przygotował i przedstawił Druh phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Instruktor PZŻ oraz Jachtowy Kapitan Motorowodny). Druh Jacek zadeklarował możliwość zorganizowania takich rejsów dla członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.

Przygotowaną przez Druhnę hm Alicję Szydło mini wystawkę obrazującą działalność SPH w roku 2012, można było obejrzeć w trakcie spotkania.

Bardzo dziękujemy Druhnie Alicji również za przygotowanie dekoracji i nagłośnienia.

Koniec części pierwszej zapowiadały podane komunikaty:

 1. Do Uczestników Operacji 1001 Frombork skierowano zaproszenie do udziału w Majowym Zlocie w 40-lecie Operacji organizowane we Fromborku
 2. Przekazano informację o możliwości korzystania z Punktu Informacyjnego dla Seniorów znajdującego się w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej 4, informacje: nr tel. 789 278 222 ; strona Int. www.punkt.senior.org.pl

Każdy z uczestników Spotkania otrzymał materiały reklamowe Stowarzyszenia - ulotkę i wizytówkę oraz pamiątkowy Kalendarz SPH na rok 2013.

W ostatniej części spotkania rozmowom, wspomnieniom „ co nigdy nie wypalą się do końca…” towarzyszyła wspaniała „wyżerka”. Zaproponowano: na gorąco „gołąbki” i przygotowaną „zimną płytę” oraz zimne i gorące napoje.

Do zobaczenia znów za rok na kolejnych Spotkaniach „ Po latach „

15. Wieczór Piosenki Harcerskiej

„Harcerską piosnką, wesołą i radosną,

Odpowie każdy spotkany skaut”

Tak zrodził się pomysł spotkań z piosenką.

II wycieczka Stowarzyszenia - Chochołów 2012. Śpiewamy przy ognisku. Późna noc, a tyle piosenek pozostało do zaśpiewania. Które wybrać? A pozostałe zaśpiewamy za rok? I wówczas Druh Jarosław Balon zaproponował : to może pośpiewajmy w Krakowie.

Na pierwszym spotkaniu mógł być tylko:

Wieczór Piosenki Harcerskiej

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowił organizować co roku spotkania z piosenką, harcerską lub autorską. W roku bieżącym, Wieczór Piosenki Harcerskiej odbył się w dniu 2 lutego 2013 roku w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie. Przybyłych serdecznie powitała Prezes Zarządu, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska . Wyraziła nadzieję, iż zaśpiewane piosenki przypomną nam cudowne chwile spędzone z przyjaciółmi na harcerskim szlaku , zbiórkach, wycieczkach, obozach, przy ogniskach i kominkach.

Dalszą część spotkania poprowadził Druh hm Jarosław Balon. O rozpalenie symbolicznej watry poprosił Druhny: hm Danutę Noszkę-Leśniewską (Prezes Zarządu), hm Alicję Szydło (Dyrektorka MDK „Dom Harcerza” i członka Zarządu) oraz hm Magdalenę Migacz (Sekretarz Zarządu). Od tego momentu towarzyszyła nam harcerska piosenka. Aby uczestnicy spotkania mogli zaśpiewać wszystkie zwrotki każdej piosenki , Druh Jarek przygotował ich teksty , które ukazywały się na ekranie z odpowiednią oprawą graficzną. A ,że jest wirtuozem gitary, ma wspaniały głos , potrafił wytworzyć niepowtarzalną atmosferę. W tej wspaniałej atmosferze uczestnicy Wieczoru … stracili poczucie czasu. To również zasługa Druhny Joanny, która z mężem- Druhem Jarkiem stanowią wspaniały duet.

Zaśpiewaliśmy, aż czy tylko, czterdzieści pięć piosenek, a oto ich tytuły:

Już rozpaliło się ognisko Przez zamiecie i burze Cień zasnuwa jasną toń
Oczekiwanie Plonie ognisko w lesie Szerokie pole
Bracia skauci Wesoły skaut Skaut
Mała harcerska lilijka Mój ulubiony kolor zielony Harcerzem być
Jak dobrze nam Czerwona róża, biały kwiat Echo
Pal się watro Sadźmy róże Tam w Bieszczadach
Stary namiot Niby nic Komendant
Podnóża moich gór Pieśń odchodzących Wiklina
Zielony płomień Watra Ogniobranie
Płomienie Krajka Stokrotka
Dalej wesoło Gdy już ciemna noc zapada Szara lilijka
Już minął dzień Rośniemy dla śpiewu Dym jałowca
Harcerska dola Szuwary Harcerskie ideały
Kiedy znudzi Ci się miasto Bieszczadzki trakt Ogniska płomienny blask
Po całej Polsce Idą skauci Piosenka Instruktorska

Warto podkreślić, że po raz pierwszy na imprezie Stowarzyszenia mieliśmy przyjemność gościć , Druha hm Sławomira Sprawskiego - byłego Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP oraz Druhnę hm Teresę Żelazny – zasłużoną Instruktorkę dla harcerstwa w Podgórzu. Wieczór zakończyliśmy tradycyjnie w kręgu.

Dziękujemy Druhnie hm Alicji Szydło za wspaniałe przygotowanie sali oraz za poczęstunek. Zapraszamy na następne spotkanie z piosenką tym razem na:

16. Benefis Druha hm Adama Jelonka

Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Stowarzyszenia, z okazji Dnia Myśli Braterskiej, został zorganizowany kolejny – drugi Benefis. W bieżącym roku benefis został poświęcony Druhowi dh hm. Adamowi Jelonkowi profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobnie jak w roku ubiegłym było to wspólne przedsięwzięcie Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Zarządu SPH i Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Benefis odbył się w piątek 22 lutego 2013 roku w Sali Widowiskowej Domu Kultury Podgórze przy ulicy Sokolskiej 13. Spotkanie prowadził hm. Jerzy Klinik, Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze , pomysłodawca, inicjator i organizator benefisów. Zebrani najpierw uczcili symboliczną minutą ciszy pamięć wspaniałego Człowieka i Instruktora - Druha hm. Ryszarda Stefańskiego, który w dniu 07.02 br. w 96 roku życia odszedł na Wieczną Wartę. Druh Rysiek wstąpił do ZHP w 1931roku. Pełnił funkcje: przybocznego, drużynowego, Z-cy Komendanta i Komendanta Hufca Kraków-Podgórze, członka Rady Chorągwi Krakowskiej. Od 1981 roku do ostatnich dni życia był drużynowym Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego Stara Brać w swoim ukochanym Borku Fałęckim. Jego odejście to wielka strata dla krakowskiego Harcerstwa. To krótkie wspomnienie o Druhu Ryśku zakończono odśpiewaniem Modlitwy Harcerskiej. O rozpalenie ogniska Prowadzący spotkanie poprosił: Dostojnego Jubilata Dh hm Adama Jelonka, Dh hm. Pawła Grabkę – Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP i Dh hm. Joannę Siekaniec – Komendantkę Hufca ZHP Kraków –Podgórze. Następnie zaśpiewano pierwsze obrzędowe piosenki harcerskie. Śpiewano równo i donośnie w czym ogromna zasługa zarówno wspaniale prowadzącym śpiew zespołowi w składzie: pwd. Katarzyna Hrynkiewicz – fortepian, hm. Marcin Kowalik – gitara oraz pwd. Bogusława Spólnik, oraz hm. Władysławy Francuz która przygotowała okolicznościowy śpiewniczek. Krótkie wprowadzenie hm. Jerzego Klinika, dotyczyło idei Dnia Myśli Braterskiej i naszego dzisiejszego spotkania. Następnie Prowadzący powitał przybyłych na benefis a w szczególności: hm. Pawła Grabkę - Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, hm. Danutę Noszkę –Leśniewską – byłą Komendantkę Chorągwi Krakowskiej ZHP, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, hm. Joannę Siekaniec- Komendantkę Hufca ZHP Kraków –Podgórze i wszystkich byłych Komendantów Hufca, V-ce Prezesów SPH hm. Stanisława Piaseckiego i hm. Wiesława Wójcika, Przedstawiciela Wydziału Geografii UJ dr hab. Andrzeja Zborowskiego, Sekretarza Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego dr Joannę Więcław – Michniewską, Seniora Podgórskiego Harcerstwa Dh Lesława Połomskiego oraz liczną grupę byłych harcerzy 7 Pg DH i Szczepu „Neptuna”. Szczególnie serdecznie przez prowadzącego i zebranych został powitany dzisiejszy Beneficjent Druh hm. Adam Jelonek profesor UJ wraz z małżonka Zofią. Następnie prowadzący zaprosił Jubilata do zajęcia przygotowanego honorowego miejsca. Znając Jego zamiłowanie do żeglarstwa wspaniały fotel wykonany z korzeni został umieszczony na zainscenizowanym, mostku kapitańskim wykonanym przez druhów : phm. Andrzeja Marcińczyka, hm. Tadeusza Kubas i phm. Jacka Małotę. Rozpoczęła się zasadnicza część Benefisu. Aby przedstawić sylwetkę Jubilata, wyświetlano prezentację obrazującą Jego działalność. Prezentację, nie szczędząc czasu i wysiłku przygotował hm. Andrzej Gaczorek, a hm. Władysława Francuz przygotowała dla każdego z obecnych zawierającą te informacje płytkę Cd. Równocześnie wygłaszano krótkie gawędy, dotyczące poszczególnych okresów bardzo intensywnej i obfitującej w osiągnięcia działalności harcerskiej i naukowej Jubilata. Gawędy przeplatane były śpiewanymi ochoczo piosenkami harcerskimi i żeglarskimi szantami. Kolejne gawędy wygłaszali :

 • okres 1 Harcerz , przyboczny - hm Tadeusz Kubas,
 • okres 2 Drużynowy i Komendant Szczepu – phm. Teresa Kondracka-Zamojska i dh Ryszard Szczęśniak,
 • okres 3 Działalność wodna – phm. Jacek Małota,
 • okres 4 Działalność w Hufcu – hm. Władysław Dobosz,
 • okres 5 Działalność w Szczepie Metalowcy – hm. Stanisław Piasecki,
 • okres 6 Działalność naukowa – dr hab. Andrzej Zborowski,
 • okres 7 Działalność w Polskim Towarzystwie Geograficznym – dr Joanna Więcław – Michniewicz,
 • okres 8 Działalność bieżąca – hm. Jacek Kucharski,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa – hm. Danuta Noszka- Leśniewska.

Druh Adam Jelonek do 7 Pdg DH-rzy wstąpił w lipcu1945 r . Przyrzeczenie Harcerskie złożył 23 IV 1946r. W tej drużynie pełnił kolejno funkcje zastępowego, przybocznego, p.o. drużynowego i drużynowego i jest nim do grudnia 1949r. Po reaktywowaniu Harcerstwa 17.01.1957 r ponownie zostaje drużynowym 7 Pdg DH-rzy. Następnie założył i pełnił kolejno funkcję komendanta szczepów: Zielonego Szczepu Ludwinów i Neptuna. Później w znanym z działalności wodnej szczepie Metalowcy pełnił funkcje Przewodniczącego Kręgu instruktorskiego oraz Kierownika Pracowni Szkutniczej. Równocześnie działa w Hufcu Kraków-Podgórze gdzie kolejno pełni funkcje m In.: Z-cy Komendanta Hufca (1958-62), Przewodniczącego Komisji Stopni

Instruktorskich, Sekretarza Dzielnicowej Rady Przyjaciół Harcerstwa, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca. Był Delegatem Hufca na VI Zjazd ZHP. Organizator spływów kajakowych: po Dunajcu i Wiśle (1949 r), Wisłą do Warszawy (1950 r). Łodziami po Odrze Koźle – Szczecin (1963r), Wisłą Kraków – Gdańsk (1966 i 67 r). Brał udział rejsach po Bałtyku. Spływy organizowane na kajakach lub łodziach były poprzedzane ich budową (kajak, łódka żaglowa Pionier) lub żmudną pracą przy reperowaniu i malowaniu pozostałych. Łącznie Dh Adam Jelonek był członkiem kadry 20 obozów a na 12 z nich pełnił funkcje komendanta. W roku 1986 uzyskał tytuł Instruktora Seniora ZHP. Aktualnie należy do Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego Stara Brać.

Imponujące są osiągnięcia naukowe profesora Adama Jelonka. A oto niektóre z nich. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1956 – 2002. Kierownik zakładów: Metodyki Geografii (1975-84) oraz Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa. Nominowany na profesora nadzwyczajnego (1984) i profesora zwyczajnego (1991). Jako profesor pracuje równocześnie na innych uczelniach a od roku 2005 do dnia dzisiejszego w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Prowadzi badania i wydaje publikacje. Jego działalność naukowa obejmuje 190 publikacji, w tym 9 książek. Jest autorem koncepcji i redaktorem 10-tomowej Encyklopedii Geograficznej Świata. Imponujące są Jego osiągnięcia promotorskie: 63 licencjatów, 161 magistrów, 12 doktorów. Bardzo dużo uwagi poświęcał popularyzowaniu nauk geograficznych. Między innymi był Przewodniczącym zespołu redakcyjnego czasopisma Geografia w Szkole, organizował odczyty dla uczniów startujących w olimpiadach geograficznych, aktywnie uczestniczył w pracach Polskiego Towarzystwa Geograficznego a w latach 1999-04 był Przewodniczącym Zarządu Oddziału w Krakowie, doceniał znaczenie metodycznego poziomu wykształcenia nauczycieli geografii i w tym zakresie współpracował z WSP w Krakowie.

Odznaczony m.in. Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, Medalem KEN, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nad sprawnym przebiegiem Benefisu czuwał hm. Jerzy Klinik. Jego rola nie była łatwa, ponieważ czas przeznaczony na poszczególne gawędy byłby „chętnie” przekraczany, a kolejne gawędy przywoływały nowe wspomnienia, refleksje którymi z obecnymi dzielił się sam Jubilat oraz jego wychowankowie. Sądząc po licznych i znakomitych dokonaniach, Dostojny Jubilat Druh hm. Adam Jelonek profesor geografii UJ, działał i pracował planowo i bardzo konsekwentnie. Po wygłoszeniu ostatniej gawędy i pięknej piosence Komendant, hm. Jerzy Klinik serdecznie podziękował za pracę przygotowanie i przeprowadzenie benefisu zespołowi organizacyjnemu w składzie: hm. Marek Dobosz, hm. Władysława M. Francuz, hm. Andrzej Gaczorek, pwd. Katarzyna Hrynkiewicz, hm. Marcin Kowalik, hm. Tadeusz Kubas, phm. Jacek Małota, hm. Andrzej Marcińczyk, hm. Stanisław Piasecki, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Joanna Siekaniec, phm. Bogusława Spólnik, hm. Wiesław Wójcik, hm. Krystyna Wywiał oraz Komendzie Hufca Kraków – Podgórze i Dyrekcji Domu Kultury Podgórze. Bardzo wzruszający był moment składania Jubilatowi życzeń i okolicznościowych adresów. Dh, Dh hm. Danuta Noszka-Leśniewska, hm. Jerzy Klinik i hm. Stanisław Piasecki w imieniu SPH wręczyli Beneficjentowi kosz czerwonych róż i okolicznościowy adres z podpisami uczestników spotkania.

Byli harcerze i instruktorzy 7 Pdg DH - rzy - wychowankowie Jubilata wręczyli mu pamiątkowe koło sterowe. Pamiątkowy dyplom wraz z życzeniami wręczył Jubilatowi Komendant Chorągwi hm Paweł Grabka. I jeszcze wiele serdecznych życzeń i wiele kwiatów Szanowny Jubilat otrzymał od swoich Wychowanków, Instruktorów , Przyjaciół, Współpracowników.

Pomimo ogromnego wzruszenia Druh hm. Adam Jelonek w swoim wystąpieniu serdecznie podziękował wszystkim którzy przyczynili się do organizacji Benefisu. Szczególnie serdecznie podziękował za kierowanie przygotowaniem i prowadzenie spotkania hm. Jerzemu Klinikowi, za szczególne zaangażowanie w przygotowanie benefisu hm. Andrzejowi Gaczorkowi, hm. Władysławie Francuz, hm. Stanisławowi Piaseckiemu, oraz swoim wychowankom, harcerzom z Ludwinowa za pamięć którą mu okazują i zawsze okazywali. Podziękował wszystkim za przybycie i udział w benefisie a w szczególności swoim wychowankom z Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłym i aktualnym instruktorom Hufca Kraków-Podgórze. Kończąc swoje wystąpienie Jubilat zaprosił obecnych do sali obok gdzie czekały zafundowane przez niego smaczne kanapki, kawa i herbata. Jednak po zakończeniu wystąpienia Jubilata najpierw na zakończenie, w kręgu zaśpiewano piosenki pożegnalne, następnie zostało wykonane zdjęcie zbiorowe na schodach. I dopiero wówczas uczestnicy spotkania skorzystali z przygotowanego cateringu Był to oczywiście mile widziany dodatek do toczących się dalej wartko i długo rozmów i wspomnień.

A wiele z obecnych osób zastanawiało się, komu zostanie poświęcony benefis w roku 2014?

17. Wieczór Autorski Jarka Balona

Drugie spotkanie z piosenką zorganizowane przez Zarząd SPH w Krakowie , to:

Wieczór Autorski Jarka Balona „Jeszcze jedna piosenka o górach”

Odbył się on w sobotę 2 marca br. w gościnnym Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18. W bardzo ładnie przygotowanej salce, zebrała się grupa osób pragnących posłuchać piosenek Jarka Balona - harcmistrza, geografa i przewodnika tatrzańskiego, byłego Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP. Zebranych powitał V-ce Prezes SPH hm. Stanisław Piasecki i poprosił Jolę i Jarka Balonów o zapalenie świec. Następnie Autor krótko omówił program wieczoru. Z ciekawego wprowadzenia zebrani dowiedzieli się, jak powstała Jego pierwsza piosenka i dlaczego na niej nie poprzestał. Na gitarze grał oczywiście Jarek, śpiewając razem z żoną a podśpiewywali zebrani. Lepiej ci ,którzy mieli okazję te piosenki usłyszeć wcześniej, a pozostali mieli niewielki kłopot. Jednak nastrojowa muzyka, ciekawe teksty, tematyka górska, muzyczna interpretacja tekstów Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Jarosława Iwaszkiewicza, Stanisława Nędzy-Kubińca i innych poetów tatrzańskich sprawiły , iż każdy był zainteresowany. Dlatego w miarę upływu czasu zebrani śpiewali coraz bardziej ochoczo. Przed prezentacją każdej piosenki Jarek przedstawiał krótką i dowcipną informację: dlaczego została skomponowana albo komu była dedykowana lub jakie zawiera w sobie przesłanie. Zaśpiewaną jako druga, piosnkę pt. „Bo mnie potrzeba takiej dziewczyny” skomponował dla swojej Małżonki Joli. Niektóre teksty powstały pod wpływem przeżyć, inne dla konkretnych osób w tym również dla nieżyjących przyjaciół, lub ze względu na tzw. potrzebę chwili . Napisana na harcerski festiwal piosenka „Co nas znowu podkusiło” lub piosenka Szczepu „Orogen”. Przygotowany przez Autora zestaw piosenek okazał się imponujący. W bogatym programie tego wieczoru zostały zaśpiewane następujące utwory:

Jeszcze raz śpiewam o was moje góry Co nas znowu podkusiło
Bo mnie potrzeba takiej dziewczyny Yeti
Jeszcze tyle gór na nas czeka Modlitwa taternika
Słońce na twarzy Psalm o Świętych Góralskich
Szczęśliwe Doliny Ja kocham te góry
Wiatr nad Pirynem Piosenka dla druha
Najtrudniejszy szlak Dobremu człowiekowi
Żeglarzom Smutek
Pić wino życia Przyjdą lepsze dni
Dobre myśli Jeszcze jedna piosenka o górach
Następna piosenka Dzisiaj Twój dzień
Ballada zmęczonych wędrowców Toast
  Powiedziała mi stara góralka

Na zakończenie Autor został poproszony o bis a konkretnie o piosenkę, „Bo mnie potrzeba takiej dziewczyny”. Teraz wszyscy zaśpiewali razem z Jolą i Jarkiem. Podziękowania za urocze spotkanie, piękne piosenki Autorowi i jego Małżonce w imieniu uczestników wieczoru i obecnym za udział w spotkaniu przekazał hm. Stanisław Piasecki.

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z piosenką. Kiedy? Mamy nadzieję zaśpiewać z Jolą i Jarkiem na wycieczce w schronisku „Pod Durbaszką”. Już w październiku br.

Do zobaczenia!

18. Akcja „STANICA”

Zarząd Stowarzyszenia czynił bardzo intensywne starania związane z lokalizacją nad przyszłym Zbiornikiem „Świnna Poręba” w Gminie Mucharz Ośrodka Szkoleniowego SPH. Między innymi:

 • w czerwcu 2010 roku został wykonany kosztorys „Budowy zespołu budynków Ośrodka Szkoleniowego SPH w Brańkówce, Gmina Mucharz wraz z infrastrukturą zewnętrzną” .
 • w lutym 2011 roku została wykonana przez Pracownię Architektoniczną Igor Pacanowski & Beata Pacanowska całościowa koncepcja Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia (Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów – Pracownia wykonała koncepcję społecznie).
 • i najważniejsza sprawa ,która blokowała nasze kolejne działania został zatwierdzony” Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz” (ogłoszony 21.12.2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego).

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia czyni starania o załatwienia spraw formalnych związanych z przekazaniem terenu oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji.

12. Sprawy Socjalne

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą została Druhna hm Krystyna Wywiał. W okresie sprawozdawczym Zarząd SPH za pośrednictwem Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18, uzyskał możliwość przekazania do Banku Żywności wykazu swoich członków i byłych instruktorów ZHP znajdującym się w trudnej sytuacji. Z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzystało 5 naszych członków. Taka sama liczba naszych członków brała udział w Akcji „Dobra Paczka”.

Równocześnie informujemy, że, w roku ubiegłym zostały wypłacone trzy zapomogi finansowe, na kwotę 900,- zł łącznie, byłym instruktorom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

13. Strona Internetowa

Zarząd SPH informuje, że od dnia 1 lutego 2010 roku jest aktywna STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony: www.sph-krakow.pl

Na stronie umieszczane są m. Inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH , ważne ogłoszenia oraz informacje o zrealizowanych zadaniach. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony i częste jej odwiedzanie.

Zarząd Stowarzyszenia monitoruje zainteresowanie naszą stroną internetową poprzez Google Analyties (ilość wejść na stronę, ilość użytkowników z niej korzystających, ilość odsłon itp.). Mamy użytkowników m. innymi z : Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Finlandii, Chorwacji, Hiszpanii, Węgier i Szwajcarii.

Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Finanse Stowarzyszenia

a) darowizny:

w roku bieżącym na konto Stowarzyszenia wpłynęły środki finansowe w formie darowizny od osób fizycznych w wysokości 11.100,- zł

b) granty

Stowarzyszenie otrzymało od Marszałka Województwa Małopolskiego kwotę 14.000,- zł na realizację zadania publicznego p.n.: „Aktywny i kompetentny Senior”. W ramach tego zadania zostały zorganizowane dwa kursy komputerowe (dla 28 osób) i kurs żeglarski (dla 31 osób).

c) składki członkowskie

W bieżącym roku pogorszyła się „ściągalność” składek członkowskich. Według zestawienia przygotowanego przez Druhnę hm Krystynę Wywiał (Skarbnik SPH ) na dzień 31 grudnia 2012 roku składkę członkowską wpłaciły 48 osób na kwotę 3.230,- zł, a na dzień 31 grudnia 2012 roku składkę członkowską wpłaciło 46 osób na kwotę 2.940,- zł .

Spadek ściągalności składek w stosunku do roku poprzedniego wynosi 9%.

Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).

PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937

W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne co do wysokości składki, ale trzeba je opłacać. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu naszego Stowarzyszenia.

d) wpływy z 1%

jak co roku zwracamy się do członków SPH z prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2011 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia. oraz zachęcili swoje Rodziny, Przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym.

Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Poniżej podajemy wykaz wpływów z 1% w latach poprzednich.

2007 2008 2009 2010 2011 2012
3223,57 4219,50 5417,00 5954,70 6386,50 5126,90

W stosunku do roku ubiegłego spadek wpłat z tytułu 1% wynosi 20%.

15.Członkowie Stowarzyszenia (stan na dzień 04.03.2013 r.)

a) Członkowie Zwyczajni

Stowarzyszenie liczy 174 Osób ( w tym 23 Osoby z Nowotarskiego Koła SPH)

W ciągu roku nastąpił wzrost ilościowy o 9 osób – stanowi to wzrost o 5,45 %.

b) Członkowie Honorowi

 1. prof. Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa ) – od 18.03.2010 r.
 2. mgr inż. Tadeusz Trzmiel (Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
 3. mgr Wacław Wądolny (Wójt Gminy Mucharz) – od 18.03.2010 r.

c) Członkowie Wspierający

 1. Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o. ; Prezes Zarządu, mgr Andrzej Krzyworzeka – od 03.09.2009 r.
 2. Firma „HYMATIK” ; Właściciel Pan Jacek Małota – od 07.01.2010 r.
 3. Firma „RUSTYKAL” ; Właściciel Pan Andrzej Marcińczyk – od 04.03.2011 r.

16. Akcja „LOKAL”

Zarząd SPH informuje, że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój nr 200, i jest czynne w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00. Kierownikiem Biura jest Sekretarz Zarządu SPH Druhna hm Magdalena Migacz. Zapraszamy.

17. „Harcerski Szlak”

To tytuł Książki napisanej przez Druha hm Józefa Lipca, związanego z harcerstwem Nowego Sącza i Krakowa o specjalności zuchowej i harcerskiej, aktualnie profesora i Kierownika Katedry Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, członka naszego Stowarzyszenia. Książkę otwiera rozdział „Gawęda na stulecie”, którą Autor wygłosił w dniu 15 stycznia 2010 roku w Nowohuckim Centrum Kultury na uroczystym Koncercie zorganizowanym przez Zarząd SPH z okazji 100-lecia Harcerstwa i 10-lecia powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Dalsze rozdziały książki w jej pierwszej części zatytułowanej „Słowo o Harcerstwie” noszą tytuły: Przestrzeń i czas wartości harcerskich; Fenomenologia nieprzetartych szlaków; Olimpizm i harcerstwo w poszukiwaniu nowej wspólnoty oraz Rozprawa o metodzie. Druga część książki to „Harcerskie Lata” czyli działalność harcerska i instruktorska Druha hm Józefa Lipca.

Zawarte w książce bardzo ciekawe rozważania mogą stanowić podstawę do przygotowania gawęd, dyskusji, a na pewno skłaniają do rozważań na poruszane w nich tematy. Dają również możliwość poznania drogi życiowej Druha hm Józefa Lipca.

Z tego powodu Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zakupie kilkudziesięciu egzemplarzy książki i bezpłatnym ich przekazaniu jako pomocy metodycznej. W roku ubiegłym otrzymali ją wszyscy Komendanci Hufców Krakowskiej Chorągwi ZHP jako prezent z okazji Dnia Myśli Braterskiej (22 lutego 2012 roku), a w roku bieżącym w Dniu Myśli Braterskiej (22 lutego 2013 roku) Książkę wraz z życzeniami otrzymali wszyscy Komendanci Chorągwi ZHP oraz Kierownictwo GK ZHP. Dziękujemy Autorowi Druhowi hm Józefowi Lipcowi za trud związany z napisaniem i wydaniem książki.

18. Podsumowanie

Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o Plan Pracy Zarządu SPH w Krakowie na rok 2012/2013, który został opracowany na podstawie Założeń Programowo-Organizacyjnych na lata 2011-2014, i zatwierdzonym przez Walne Zebranie w dn. 31.03.2102r z uwzględnieniem zadań wynikających z uchwał podjętych na tym zebraniu.

Analizując, na posiedzeniu Zarządu w dniu 06.03.2013r, realizację planu pracy w okresie sprawozdawczym, działania lub efekty działań podzielono na dwie grupy. Do tych które należy ocenić bardzo pozytywnie zaliczono :

 • wprowadzenie na stałe do programu w/w nowych imprez. Zgodnie z podjętą uchwałą na stałe do programu wprowadzono i zrealizowano : Marsz Niepodległości, kolejny benefis oraz dodatkowo wieczór piosenki harcerskiej i wieczór piosenki autorskiej,
 • wzrost ilości osób zaangażowanych w realizację zadań Stowarzyszenia,
 • pozyskanie z Urzędu Marszałka grantu umożliwiającego przeprowadzenie kursów komputerowych i żeglarskich,
 • poziom zrealizowanych kursów oraz ilość przeszkolonych na nich osób ,
 • przeprowadzenie praktycznego szkolenia na zalewie Bagry i przeprowadzenie egzaminu na stopień żeglarza Jachtowego ( patent uzyskało 9 osób),
 • przesłanie do Władz Miasta stanowisko Walnego Zebrania wspierające starania o przyznanie Krakowowi w roku 2015 tytułu „Europejskie Miasto Sportu”,
 • udział Druhny hm. Danuty Noszki –Leśniewskiej w obradach Okrągłego Stołu Edukacyjnego w Krakowie, którego praca w dużym stopniu przyczyniła się do odstąpienia od zamiaru reorganizacji Młodzieżowych Domów Kultury pozostawiając im status placówek oświatowych,
 • Akcja „Lato w Mieście” – pływanie na Lodziach żaglowych na zalewie Bagry, zorganizowana na rzecz dzieci z półkolonii prowadzonej przez MDK Dom Harcerza,
 • wzrost ilości członków Stowarzyszenia,
 • zorganizowanie obozu żeglarskiego oraz spotkania poobozowego jego uczestników,
 • zorganizowanie dla członków Stowarzyszenia obozu zagranicznego w Chorwacji oraz spotkania poobozowego uczestników,
 • pozyskanie kolejnych odznaczenia i wyróżnień dla członków Stowarzyszenia,
 • przekazanie kolejnych zapomóg w ramach pomocy socjalnej dla członków SPH , oraz zorganizowanie przy współpracy z MDK Dom Harcerza przy ul. Reymonta 18 akcja „Paczka Świąteczna”,
 • zorganizowanie, na bardzo wysokim poziomie, wspólnie z Kręgiem Seniorów Hufca i Komendą Hufca Kraków – Podgórze benefisu Druha hm. Adama Jelonka,
 • współpracę z MDK Dom Harcerza przy ul Reymonta 18,
 • zorganizowanie, jak zwykle na bardzo wysokim poziomie w Krakowskim Przedsiębiorstwie Turystyczno -Hotelarskim „Krakus” : Świątecznego Spotkania Zarządu w rozszerzonym składzie oraz kolejnego VIII Spotkania „Po latach”,
 • większą niż w roku ubiegłym ilość osób biorących udział w II Wycieczce SPH, Zabawie Andrzejkowej oraz zrealizowane: spotkania z piosenką i program turystyczny podczas wycieczki,
 • realizowany wspólnie z Komendą Chorągwi wybór Instruktora Roku i wręczenie po raz kolejny nagrody im. Druha hm. Zdzisława Trylskiego,
 • bardzo dobrze funkcjonującą stronę internetową, zawierającą poza informacjami dotyczącymi działalności SPH również pakiet informacji o imprezach organizowanych w Krakowie (bezpłatnie) dla Seniorów,
 • wykonane materiały reklamowe Stowarzyszenia – kalendarze ścienne, kalendarze trójdzielne, proporce SPH, oraz dla uczestników obozu zagranicznego koszulki, czapki z logo SPH i obozowe plakietki,

Natomiast negatywnie należy ocenić barak efektów w następujących działaniach:

 • nie udało się pozyskać nowych członków wspierających.
 • zmniejszyły się wpływy z pozyskiwanego 1% odpisu od podatku.
 • nie wpłynęły prace na realizowany wspólnie z Komenda Chorągwi konkurs fotograficzny.
 • zmniejszenie się ilości wpłaconej składki członkowskiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę, wzrost ilości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Wobec wymienionych powyżej niepokojących sygnałów wydaje się być wskazanym kontynuowanie działań w kierunku wzrosty zaangażowanie członków w realizację poszczególnych zadań, oraz podjęcie działań zapewniających większy udział członków stowarzyszenia w jego najważniejszych imprezach.

Biorąc pod uwagę realizację zaplanowanych działań oraz ich ilość i różnorodność oraz ich poziom organizacyjny, należy wysoko ocenić działalność Stowarzyszenia.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 31.03.2012 – 22.03.2013 zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 6 marca 2013roku.

Kraków, marzec 2013 roku.