STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W KRAKOWIE
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31 ; tel./fax (12/633 33 57

Organizacja Pożytku Publicznego
NIP: 676-21-64-200 ; REGON: 367196831; KRS nr 0000114184)

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 18.03.2010 – 26.03 2011

Kraków, marzec 2011 roku

Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

1. Nazwa, siedziba i adres
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40
Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

2. Data wpisu:
03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń
(Ns. Rej. St. 39/00)
25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994


3. NIP: 676-21-64-200

4. REGON: 367196831

5. KRS nr: 0000114184

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa W Krakowie za okres 18.03.2010 – 31.03.2011


Dnia 18 marca 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w trakcie którego, pozytywnie oceniona została działalność Zarządu za rok poprzedni oraz zatwierdzono Plan Pracy Stowarzyszenia na kolejny rok.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń roboczych Zarządu oraz jedno uroczyste świąteczno – noworoczne. Posiedzenia robocze odbywały się w lokalu Komendy Chorągwi (10 pos.) lub w siedzibie KRAFOSU (2 pos.). Uroczyste świąteczno – noworoczne posiedzenie Zarządu, tradycyjnie, odbyło się w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH i jak zwykle, dzięki uprzejmości Druha hm Andrzeja Krzyworzeki, w Hotelu „KRAKUS”.

Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W dniu 18.03.2010 roku Druh hm Stanisław Spólnik, ze względów zdrowotnych, złożył rezygnację z pełnionej od momentu założenia Stowarzyszenia funkcji Sekretarza Zarządu. Biorąc pod uwagę motywację rezygnacji Zarząd SPH przyjął ją, dziękując bardzo serdecznie Druhowi Stanisławowi Spólnikowi za 10 lat jakże owocnej i pełnej oddania działalności. Równocześnie Druh St. Spólnik wyraził zgodę na pracę w składzie Komisji Rewizyjnej SPH.

Od maja br. obowiązki Sekretarza Zarządu SPH (po rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej, zaakceptowanej przez jej Przewodniczącego) pełni Druhna hm Magdalena Migacz.

W marcu br., Druhna hm Irena Bryła, na własną prośbę została odwołana z funkcji Skarbnika Zarządu SPH, pozostając nadal w składzie Zarządu. Prośba była motywowana bardzo dużym obciążeniem związanym z pełnioną funkcją Komendantki Chorągwi Opolskiej ZHP. Zarząd SPH serdecznie dziękuje Druhnie Irenie Bryle za pełnienie funkcji skarbnika w latach 2004 - 2010.
Obowiązki Skarbnika Zarządu powierzono druhnie hm Krystynie Wywiał.
Obydwie zmiany zostały zaakceptowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd pracował w składzie:

 • hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes
 • hm Stanisław Piasecki - I V-ce Prezes
 • hm Wiesław Wójcik - II V-ce Prezes
 • hm Magdalena Migacz - Sekretarz
 • hm Irena Bryła - Członek
 • hm Danuta Bobek - Członek
 • hm Krystyna Wywiał - Skarbnik
 • hm Stefan Salamon - Członek

W zasadzie na wszystkich posiedzeniach Zarządu obecny był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz lub jego Z-ca, Druh hm Tadeusz Prokopiuk.
Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

 • hm Władysław Pancerz – Przewodniczący
 • hm Tadeusz Prokopiuk - V-ce Przewodniczący
 • hm Stanisław Spólnik - Sekretarz

Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

1. Walne zebranie Sprawozdawcze SPH za rok 2009

W dniu 18.03.2010, w Sali kominkowej Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie SPH. Po rozpoczęciu, prowadząca hm Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła, nieobecnym na Spotkaniu po Latach w dniu 15.01br, Medale „Zasłużony dla SPH”, Odznaki „Za Zasługi dla SPH” oraz Listy Gratulacyjne.
Bardzo miłym i ciekawym punktem programu była prezentacja komputerowa pt. ”Poczet Harcmistrzów”, przygotowana i przedstawiona przez hm Władysławę Francuz. Zaprezentowane zostały sylwetki Druhen i Druhów harcmistrzów: Danuty Bobek, Władysławy Marii Francuz, Jerzego Klinika, Andrzeja Krzyworzeki, Józefa Lipiec, Ferdynanda Nawratil, Danuty Noszka-Leśniewskiej, Stanisława Piaseckiego, Tadeusza Prokopiuka, Zbigniewa Sabińskiego, Stanisław Spólnika, Antoniego Weyssenhoffa, Andrzeja Zięblińskiego.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu godności Członków Honorowych SPH. Pierwszymi Członkami Honorowymi Stowarzyszenia zostali nasi sprzymierzeńcy:
- prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa,
- mgr Tadeusz Trzmiel hm – V-ce Prezydent Miasta Krakowa,
- mgr Wacław Wądolny - Wójt Gminy Mucharz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2009 przedstawili: w części organizacyjno –programowej Prezes hm Danuta Noszka-Leśniewska i I V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki, a sprawozdanie finansowe Skarbnik hm Irena Bryła.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPH przedstawił jej Przewodniczący hm Władysław Pancerz.
I V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki podał również informację o zamierzeniach organizacyjno –programowych na bieżący i następny rok harcerski. II V-ce Prezes hm Wiesław Wójcik przedstawił proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem. Po dyskusji, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków hm Józef Lipiec przedstawił do zatwierdzenia uchwały w sprawach:
- skwitowania działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2009 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009,
- zatwierdzenia proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
Uchwały zostały zatwierdzone.
W zebraniu wzięło udział 37 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego

Do tytułu Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2009/2010 zostali zgłoszeni:
a) phm Anna Waga – drużynowa 3 DH „Badyle” , Hufiec Wadowice
b) hm Robert Kadela – drużynowy 130 DS. „Stu trzydziestu z Mucharza” , Hufiec Wadowice
c) pwd Agnieszka Talar – drużynowa DH „Kto to” , Hufiec Andrychów
d) phm Adam Bałas – drużynowy, Szczep „Preria” , Hufiec Kraków-Podgórze
e) phm Dorota Prusinkiewicz – drużynowa 295 DW „KPW” , Hufiec Kraków-Podgórze
f) phm Ewa Job – drużynowa 6 GZ „Dzieci Słońca” , Hufiec Kraków-Nowa Huta
g) pwd Anna Hałatek – drużynowa 4 DH „Azymut w Węgrzcach Wielkich” , Hufiec Wieliczka
h) phm Gabriela Kucharska – przyboczna 2 NDWp „Płomienie” , Hufiec Nowy Sącz
i) phm Agnieszka Brągiel – Komendantka Hufca , Hufiec Gorlice

Zarząd SPH z udziałem Druha hm Pawła Miłobędzkiego – z-cy Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP na posiedzeniu w dniu 09 września 2010 roku, jednogłośnie podjął Uchwałę nr 3/82/2010 o przyznaniu tytułu INSTRUKTORA ROKU Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok 2009/2010 hm Robertowi Kadeli z Hufca ZHP Wadowice.
Wraz z tytułem hm R. Kadela otrzymał nagrodę im. hm Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł. Serdecznie gratulujemy!
Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone hm R. Kadeli przez Prezesa SPH hm Danutę Noszkę – Leśniwską oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 19 września 2010 roku na inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Wadowicach. W inauguracji wzięli udział również z Zarządu SPH : hm. Danuta Bobek, hm. Stanisław Piasecki oraz hm. Wiesław Wójcik.

3. Akcja „STANICA”

Zarząd Stowarzyszenia czynił bardzo intensywne starania związane z lokalizacją nad przyszłym Zbiornikiem „Świnna Poręba” w Gminie Mucharz Ośrodka Szkoleniowego SPH. Między innymi:
- w czerwcu 2010 roku został wykonany kosztorys „Budowy zespołu budynków Ośrodka Szkoleniowego SPH w Brańkówce, Gmina Mucharz wraz z infrastrukturą zewnętrzną” .
- w lutym 2011 roku została wykonana przez Pracownię Architektoniczną Igor Pacanowski & Beata Pacanowska całościowa koncepcja Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia (Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów – Pracownia wykonała koncepcję społecznie).
- i najważniejsza sprawa ,która blokowała nasze kolejne działania został zatwierdzony” Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz” (ogłoszony 21.12.2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego).

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia czyni starania o załatwienia spraw formalnych związanych z przekazaniem terenu oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji.

4. Kursy Komputerowe

W dniach 23.02.- 25.05.2010 roku w Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie został przeprowadzony kurs komputerowy II stopnia. Organizatorami kursu byli: SPH w Krakowie oraz Wójt Gminy Mucharz. Zajęcia prowadziła mgr Beata Chachulska. Kurs ukończyło 11 uczestników, a dyplomy na ostatnich zajęciach wręczali: Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny oraz Prezes Zarządu SPH Danuta Noszka – Leśniewska. Warto nadmienić, że informacja na temat kursu, jako kolejnej wspólnej inicjatywy, ukazała się na stronie internetowej gminy Mucharz oraz , że najstarszym uczestnikiem kursu był ks. Jan Marcisz (Proboszcz Parafii w Mucharzu) mający 73 lata i dewizę życiową: „ na naukę nigdy nie jest za późno”.

5. Kursy żeglarskie

W br. zostały zorganizowane dwa kursy teoretyczne na stopień żeglarza jachtowego. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego na obydwu kursach był kapitan jachtowy, Druh hm. Jerzy Klinik.
Kursy przeprowadzono w:
a) Krakowie – w terminie 10.03.2010 do 26.05.2010 , zajęcia odbywały się w Sali Kominkowej Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie, ul. Karmelicka 31. Kurs ukończyło 12 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.

b) Mucharzu – w terminie 13.03.2010 do 17.04.2010 , zajęcia odbywały się w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Mucharzu. Kurs ukończyło 14 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.
Uczestnicy obu kursów brali również udział w szkoleniu praktycznym na Zalewie Bagry w Krakowie oraz na Jeziorze Rożnowskim.

6. Obóz Żeglarski Stowarzyszenia „MAZURY 2010”

W czasie Akcji Letniej 2010 Stowarzyszenie zorganizowało kolejny obóz żeglarski na Mazurach.
Czas trwania: 17.07.2010 do 27.07.210 tj. 11 dni
Uczestnicy: 28 osób : wiek od 14 do 60 lat podzieleni na 5 wacht :
3- sześcioosobowe i 2- pięcioosobowe
Organizacja Obozu to wspólne przedsięwzięcie SPH oraz Gminy Mucharz – podobnie jak w roku ubiegłym. Z Gminy Mucharz w Obozie wzięło udział 9 osób.
Kadra: 6 osób
Komendant: hm. Krzysztof Poniedziałek
Kwatermistrz: hm. Stanisław Piasecki
Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego: hm. Andrzej Marcińczyk (sternik jachtowy, patent nr 1437/KR ; instruktor PZŻ, patent nr 2012)
Kadra Żeglarska:
Sternicy: Ewelina Kaczanowska (żeglarz jachtowy , patent nr K/199)
Kuba Małota ( sternik jachtowy, patent nr K/8)
Andrzej Marcińczyk (sternik jachtowy, patent nr 1437/KR)
Barbara Marcińczyk (żeglarz jachtowy, patent nr K/25/duplikat)
Stanisław Piasecki (sternik jachtowy , patent nr PZŻ/316)
Wyczarterowane jachty: 5 szt.jachtów typu slup - Tango 730 (6-cio osobowe, szer.2.8m, długość 7,3 m ; 25m² żagla)
(Galindia – Czarter Jachtów Edmund Grzymała Giżycko)
Cel obozu: aktywny wypoczynek uczestników (z elementami obozu harcerskiego) oraz praktyczne szkolenie żeglarskie mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego.


Schemat ramowy: - przed południem – szkolenie żeglarskie (ew. zwiedzanie okolicy)
- po południu – szkolenie żeglarskie , zajęcia sportowe
- wieczorem - nauka piosenek, ognisko (jeżeli to możliwe)
Trasa obozu:
Giżycko (Port Piękna Góra) – Jezioro Kisajno – Jezioro Dobskie – Jezioro Łabaj – Jezioro Dargin – Jezioro Kirsajty – Jezioro Mamry – Jezioro Święcajty – Giżycko (Port Piekna Góra)

Posumowanie:
- obóz można uznać za bardzo udany, piękna słoneczna pogoda , dobry wiatr
- szkolenie żeglarskie było intensywne : wniosek KWŻ – wskazane jest organizować obozy szkoleniowe dwutygodniowe, obecni uczestnicy powinni się doszkolić na Bagrach we wrześniu (chcący zdawać egzamin na stopień żeglarski)
- planowane spotkanie poobozowe 11.09.2010r.przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie ( o godz. 16.00) gdzie zobaczymy jak oceniają obóz uczestnicy
- należałoby przemyśleć sprawę zróżnicowania wiekowego uczestników
- cała Kadra pracowała na Obozie społecznie w tym z własnych środków pokrywała koszt dojazdu na Obóz i powrotu z Obozu
Biorąc pod uwagę bardzo dobra organizację, wspaniałą atmosferę i zrealizowanie planów szkoleniowych, obóz został wysoko oceniony przez Zarząd SPH.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy Komendantowi Obozu hm Krzysztofowi Poniedziałkowi oraz pozostałym członkom kadry obozowej.
Spotkanie poobozowe odbyło się w dniu 11 września przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie. Wzięło w nim udział 20 uczestników obozu. W programie była m.in. prezentacja komputerowa zdjęć obozowych, wspomnienia, wymiana zdjęć, szanty i grillowanie.

Egzamin państwowy na stopień żeglarza jachtowego
Egzamin dobył się w dniu 2 października 2010 roku na zalewie Bagry w Krakowie. Stopień żeglarza jachtowego zdobyło 6 osób (uczestników Obozu) tj.: hm. Krzysztof Poniedziałek, Marcin Dzięgielewski, Maciej Trąbka, Filip Kiszka, Izabela Koper oraz Karol Wawrzkiewicz. Dla przypomnienia w roku ubiegłym patent żeglarza jachtowego zdobyły 4 osoby.
Gratulujemy i tak trzymać !!!!!

7. VI Spotkanie „Po Latach”

W dniu 15 stycznia 2011 roku o godz. 12.00 w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne Spotkanie członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP. Gospodarzem i głównym organizatorem Spotkania był Druh hm Andrzej Krzyworzeka, Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego w Krakowie ( Członek Wspierający SPH). Licznie przybyłych uczestników spotkania, ponad 80 osób, powitała Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Szczególnie serdecznie Druhna Prezes i zebrani powitali V-ce Prezydenta m. Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz nowo wybranego Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP Druha hm Pawła Grabkę i i jego poprzednika na tej funkcji Druha hm Andrzeja Żugaja.
Bardzo ciepło zebrani powitali byłych komendantów Krakowskiej Chorągwi i Hufców ZHP. Równie ciepło zostali powitani członkowie naszego Stowarzyszenia: były Prezydent Miasta Krakowa Pan Jan Nowak, były Kurator Oświaty Pan Mieczysław Noworyta oraz osoby piastujące godność Profesorską.
Następnie Druhna Prezes odczytała okolicznościowy adres Naczelniczki ZHP, Druhny hm Małgorzaty Sinicy skierowany do uczestników spotkania po czym krótko omówiła dotychczasowe działania SPH i zamierzenia na najbliższy okres czasu.

W swoim wystąpieniu, V-ce Prezydent m. Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel bardzo wysoko ocenił organizację przez Komendę Chorągwi Jubileuszowego Zlotu z okazji 100- lecia Harcerstwa, jak również udział w tym przedsięwzięciu członków naszego Stowarzyszenia. Wyrazem tego było wręczenie kolejnym członkom naszego SPH odznak „Honoris Gratia” za szczególne zasługi dla m. Krakowa i jego mieszkańców. Odznaki otrzymali Druhowie:
hm Henryk Chrobak
hm Jacek Niziołek

Komendant Chorągwi, Druh hm Paweł Grabka udekorował srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” Druhnę hm Barbarę Ufir , a następnie wspólnie z Druhem hm Andrzejem Żugajem wręczyli Honorowe Odznaki z okazji 100-lecia Harcerstwa w Krakowie członkom SPH, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój harcerstwa na terenie Chorągwi Krakowskiej ZHP. Otrzymali je:

w stopniu złotym:
1. hm Jarosław Balon 10. hm Józef Lipiec (prof. UJ)
2. hm Stanisław Ciuła (pośmiertnie) 11. hm Barbara Panaś (pośmiertnie)
3. hm Władysława Maria Francuz 12. hm Władysław Pancerz
4. hm Adam Jelonek (prof. UJ) 13. hm Tadeusz Prokopiuk
5. hm Jerzy Klinik 14. hm Zbigniew Sabiński
6. hm Andrzej Krzyworzeka 15. hm Stanisław Spólnik
7. hm Juliusz Langner
8. hm Tadeusz Trzmiel (V-ce Prezydent m. Krakowa)
9. hm Antoni Weyssenhoff (pośmiertnie)
w stopniu srebnym:
1. hm Marian Bubak 10. hm Marian Kowalski
2. hm Jerzy Kujawski 11. hm Bohdan Makary
3. hm Stanisław Mandecki 12. hm Magdalena Migacz
4. hm Zenon Morawiec 13. hm Ferdynand Nawratil
5. hm Stanisław Piasecki 14. hm Małgorzata Pobóg-Malinowska
6. hm Stefan Salamon 15. hm Kazimierz Schutterly (pośmiertnie)
7. hm Jerzy Tarnawski 16. hm Wiesław Wójcik
8. hm Krystyna Wywiał 17. hm Anna Zaleska
9. hm Andrzej Ziębliński (prof. ASP)
w stopniu brązowym:
1. hm Zbigniew Burzyński 16. hm Maria Mrugacz
2. hm Roman Byszewski 17. hm Zofia Mułka
3. hm Kazimierz Dziedzic 18. hm Piotr Niwiński
4. hm Andrzej Gaczorek 19. mgr Jan Nowak (b. Kurator)
5. hm Wiesław Górnisiewicz 20. mgr Mieczysław Noworyta (b. Kurator )
6. hm Zbigniew Jaglarz 21. hm Krzysztof Poniedziałek
7. hm Stanisław Kieres 22. hm Andrzej Słowik
8. hm Małgorzata Komorowska 23. hm Maciej Struś
9. hm Ryszard Korski 24. hm Alicja Szydło
10. hm Krystyna Kowalska 25. hm Marek Valenta
11. hm Krystyna Krzyk 26. hm Ryszard Wójcik
12. phm Jacek Małota 27. hm Bogusław Zając
13. phm Andrzej Marcińczyk
14. hm Adam Micek
15. hm Tadeusz Moskal
Druh hm Paweł Grabka w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze zamierzenia Komendy Chorągwi na najbliższą kadencję. Za jedno z najważniejszych zadań uznał reaktywowanie czterech zlikwidowanych Hufców i zaapelował o pomoc Stowarzyszenia w tym zakresie. Oczywiście pomożemy. Natomiast Druh hm Andrzej Żugaj złożył na ręce V-ce Prezydenta m. Krakowa, mgr inż. Tadeusza Trzmiela serdeczne podziękowania dla władz Miasta Krakowa za pomoc logistyczną i finansową w zorganizowaniu Jubileuszowego Zlotu Jubileuszowego i imprez towarzyszących przeprowadzonych z okazji 100-lecia Harcerstwa oraz systematyczne wspieranie działań Chorągwi Krakowskiej ZHP.
Tuż przed przerwą, wszystkich uczestników na kolejne spotkanie, tym razem z okazji Dnia Myśli Braterskiej w dniu 22 lutego 2011 roku o godz. 17.13 w NCK zaprosił Druh hm Jerzy Kujawski. Oczywiście, Druh Jurek, jak zwykle przygotował losowane wśród zebranych drobne upominki, np: butelka octu, ZZH czyli zuchowy zestaw higieniczny z mydełkiem toaletowym, pudełko zapałek dla palących od Zakładów Pogrzebowych, itp. – śmiechu było co niemiara.
Oczywiście jak na każdym naszym spotkaniu kolejne wydarzenia były przeplatane piosenkami harcerskimi.
Zarówno przed spotkaniem jak i podczas części nieoficjalnej uczestnicy spotkania mogli zwiedzić wystawę, „Mazury 2010”, zdjęć ze wspaniałego Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia. Wystawę przygotował niezawodny Druh hm Krzysztof Poniedziałek przy pomocy phm Jacka Małoty i Kuby Małoty. Autorem zdjęć obozowych jest red. Marek Ciepliński. Zdjęcia w formacie A-3 i większym naprawdę robiły wrażenie. Kolejnym punktem programu to komputerowa prezentacje: pierwsza z Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia „Mazury 2010” którą przygotował i zaprezentował Druh phm Jacek Małota i druga z akcji „Mikołaj” przygotowane przez Druha hm Zbigniewa Burzyńskiego.
A poza tym wspaniała „wyżerka” : na gorąco bigos i wspaniale przygotowana
„zimna płyta”. I rozmowy, wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia, które mocno odżyły i którym nie było końca.
Wielkie dzięki organizatorom i do następnego razu !!!!

8. Jubileusz 100-lecia Harcerstwa

W dniach 16 -24 sierpnia br. na Krakowskich Błoniach mieszkańcy naszego miasta gościli uczestników Jubileuszowego Zlotu 100 lecia Harcerstwa Polskiego.
Było to wielkie przedsięwzięcie, wspaniale zorganizowane i wzbogacone prowadzonymi na wysokim poziomie imprezami towarzyszącymi „Operacji Kraków”. Obchody Jubileuszu w Krakowie to wielki sukces Druha hm Andrzeja Żugaja – Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP, instruktorów Komendy Chorągwi oraz wielu innych instruktorów. Druhowi Komendantowi oraz instruktorom, którzy organizowali Zlot lub imprezy towarzyszące składamy serdeczne gratulacje.
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie bądź jego członkowie dla uczczenia Jubileuszu 100- lecia Harcerstwa Polskiego :
Kontynuowali działania związane z wystosowanym we wrześniu 2009 roku apelem . Oto jego fragment:
„W przeddzień zbliżającego się 100 – lecia Harcerstwa zwracamy się z gorącym apelem do najwyższych władz Rzeczypospolitej o nadanie odpowiedniej, ogólnopaństwowej rangi przygotowaniom i samym obchodom Jubileuszu. Zarazem postulujemy, aby zachęcić już dziś władze centralne i samorządowe w całym kraju do nadania ulicom, placom, szkołom i obiektom użyteczności publicznej imion najwybitniejszym postaci z dziejów polskiego Harcerstwa, a także ustanowienia specjalnej Nagrody Państwowej im. Aleksandra Kamińskiego za szczególne zasługi na polu wychowania młodzieży”
Zorganizowali uroczysty Koncert Galowy 16 stycznia br. W Nowohuckim Centrum Kultury z udziałem zespołu „Małe Słowianki”, wzięli udział w przygotowywaniu spotkań wystaw, koncertu, XXIX Złazu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej oraz konferencji: dh/dh Juliusz Langner, Danuta Bobek, Zbigniew Sabiński, Jerzy Kujawski, Zbigniew Babiuch, Stanisław Mandecki, Alicja Szydło, Ferdynand Nawratil, Władysława Francuz, Tadeusz Trzmiel, Danuta Noszka-Leśniewska, Piotr Niwiński, Andrzej Krzyworzeka, Marian Bubak, Wiesław Górnisiewicz.

W trakcie spotkania Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Barbakanie członkowie naszego Stowarzyszenia zostali uhonorowani najwyższymi odznaczeniami państwowymi. I tak Druh hm. Juliusz Langner został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a Druhna hm. Anna Zalewska Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Serdecznie gratulujemy.

Zarząd Nowotarskiego Koło SPH w dniu 19 czerwca br. zorganizował Spotkanie Pokoleń w którym wzięło udział ok. 120 osób. Do Nowego Targu przyjechali przedstawiciele ZHP oraz ZHR z Podhala, Spisza, Orawy, Podtatrza, Pienin, regionu gorczańskiego i rabczańskiego. Spotkanie poprzedzone było uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej. Proboszcz parafii ks. Henryk Paśko (nota bene członek Zarządu NOSPH) mówił w kazaniu o historii i teraźniejszości harcerstwa. Wspomniał o założycielach naszego związku w Polsce, czyli o Oldze i Andrzeju Małkowskich, o czasach wojny – Rudym, Zośce, Alku, o postawach, patriotyzmie, honorze, o latach powojennych – trudnych dla harcerstwa, o odrodzeniu Związku i współczesnej służbie harcerskiej. Zachęcał też zgromadzonych, zwłaszcza seniorów do pomocy i wsparcia działających drużyn i drużynowych. Po mszy – zawiązano krąg.
Wśród gości był m. Inn. poseł Edward Siarka oraz wiceburmistrz Nowego Targu Eugeniusz Zajączkowski.

9. Pomagamy dzieciom powodzian.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie od roku 2006 ściśle współpracuje z Gminą Mucharz realizując wiele wspólnych projektów (m. inn. kursy komputerowe, kursy żeglarskie, obozy żeglarskie itp.). W roku bieżącym klęska powodzi dotknęła wiele rejonów naszego kraju , w tym mieszkańców Gminy Mucharz. SPH od roku 2008 jest członkiem Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych (KRAFOS) i wspólnie z nim w ramach pomocy poszkodowanym przez powódź zorganizowaliśmy dla dzieci z terenu Gminy Mucharz w wieku 7-12 lat wyjazd na Obóz do Niemiec. Było to możliwe dzięki zaproszeniu Burmistrza Wismaru. Obóz trwał od 17 do 31 lipca 2010 roku i wzięło w nim udział12 dzieci plus dwie osoby dorosłe (do opieki) ze znajomością języka niemieckiego. Koszty pobytu pokryło Miasto zapraszające. Rodzice dzieci pokrywali tylko część kosztów dojazdu i powrotu. Program pobytu był urozmaicony i atrakcyjny. Dzieci wróciły bardzo zadowolone.
Wójt Gminy Mucharz, Pan Wacław Wądolny w imieniu własnym oraz rodziców i dzieci złożył serdeczne podziękowania ( Pani Prezes Zarządu SPH ) za zorganizowany wyjazd. Napisał m. inn.:
„Był to rodzaj prezentu, nieocenionej pomocy, dla której trudno znaleźć słowa wdzięczności. Na Pani ręce, składam również podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się i pomogły w organizacji całego wyjazdu”
Podziękowania również dla Pani mgr Teresy Chmielarz-Bryndzy, Pracownicy Urzędu Gminy Mucharz za pomoc przy organizacji wyjazdu.

10. Nowotarskie Koło Stowarzyszenia

W dniu 12 kwietnia 2010 roku instruktorzy byłego Hufca ZHP im. Władysława Orkana w Nowym Targu oraz Podhalańskiego Związku Drużyn „Salamandra” ZHP w Nowym Targu na Zebraniu Założycielskim powołali do życia Nowotarskie Koło Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
Podczas Zebrania Założycielskiego dokonano wyboru członków organów statutowych Koła, to jest zarządu i Komisji Rewizyjnej.
a) Zarząd Koła:
hm. Henryk Chrobak - Prezes
hm. Barbara Ufir - V-ce Prezes
phm. Piotr Korczak - V-ce Prezes
ks. Henryk Paśko - Skarbnik
phm. Barbara Gil - Sekretarz
b) Komisja Rewizyjna:
phm. Ewa Maciejewska - Przewodnicząca
hm. Halina Hanula - V-ce Przewodnicząca
hm. Stanisław Korusiewicz - Sekretarz
Nowotarskie Koło Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie liczy 23 członków.
11. Wyróżnienia i nagrody SPH
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął regulamin „Wyróżnień i nagród w SPH” (Uchwała nr 2/09/2009)
Zarząd SPH może wyróżniać osoby szczególnie zasłużone w realizacji celów i programu Stowarzyszenia tytułami, wyróżnieniami i nagrodami:
a) Tytuł „Kawalera Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”
b) Medal „Za Zasługi dla SPH”
c) Odznaka „Zasłużony dla SPH”
d) Odznaka Członkowska SPH
e) List Gratulacyjny Prezesa SPH
f) Dyplom Członka Honorowego SPH
g) Dyplom Członka Wspierającego SPH
Wyróżnienia mogą być przyznawane i wręczane dwa razy w roku: w rocznicę powstania Stowarzyszenia (każdego 15 stycznia0 oraz w Dzień Myśli Braterskiej (każdego 22 lutego).

Zarząd Stowarzyszenia przyznał na swoim posiedzeniu w dniu 13.01.2011 roku:
Medal „Za Zasługi dla SPH”
hm Zbigniew Sabiński
hm Wisław Wójcik
Odznaka „Zasłużony dla SPH”
hm Paweł Miłobędzki (b. z-ca Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP)
hm Janusz Wojtycza ( Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi )
hm Wiesław Górnisiewicz
hm Marek Kowalski
hm Andrzej Słowik
hm Małgorzata Słowik
hm Alicja Szydło
hm Jerzy Tarnawski
W lutym 2010 roku z okazji „Dnia Myśli Braterskiej” Zarząd Stowarzyszenia przyznał:
Medal „Za Zasługi dla SPH”
Zespół „Małe Słowianki” (35-lecie działalności)
12. Sprawy Socjalne
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą została Druhna hm Krystyna Wywiał. W okresie sprawozdawczym Zarząd SPH za pośrednictwem Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 , uzyskał możliwość przekazania do Banku Żywności wykazu swoich członków i byłych instruktorów ZHP znajdującym się w trudnej sytuacji. Z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzystało 20 naszych członków.
Równocześnie informujemy, że, w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone trzy zapomogi finansowe, na kwotę 3000 zł łącznie, byłym instruktorom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.


Środki wydatkowane na pomoc socjalną w latach 2008-2011

W roku 2008 zakupiono paczki żywnościowe dla trzech osób , wydatkowano 592,76 zł. W roku 2009 zakupiono paczki żywnościowe dla dwóch osób, wydatkowano 362,72 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym przyznano trzy zapomogi finansowe w wysokości 3000,- zł (w roku 2010 i 2011).

13. Strona Internetowa

W dniu 1 lutego 2010 roku została uruchomiona STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony:
www.sph-krakow.pl
Na stronie będą umieszczane m. inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH oraz ważne ogłoszenia. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony.
Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Finanse Stowarzyszenia (wpływy w 2009 roku)

a) Akcja „Łańcuch”
Pozyskiwanie jak największej liczby osób, które przekażą na SPH 1 % podatku dochodowego
Dotychczasowe wpływy z tego tytułu:
2007– 3223,57 zł
2008– 4219,50 zł (wzrost do roku poprzedniego o 30,89%)
2009 – 5417,00 zł (wzrost do roku poprzedniego o 28,38%)
2010 - 5954,70 zł (wzrost do roku poprzedniego o 9,92%)

Akcja "Łańcuch" - wpływy z 1% odpisu od podatku

Urząd Skarbowy 2007 2008 2009 2010 województwo Razem
Kraków 2566,57 274,9 2926,2 3897,6 małopolskie 11465,27
Białystok 68,3 podlaskie 68,3
Olsztyn 72,7 warmińsko-mazurskie 72,7
Tuchola 252,2 252,4 56,2 kujawsko-pomorskie 560,8
Warszawa 81 1011,2 1055,3 612 mazowieckie 2759,5
Jaworzno 146,8 śląskie 146,8
Wrocław 108,7 71,2 130,8 94,3 dolnośląskie 405
Bydgoszcz 27,7 142,7 kujawsko-pomorskie 170,4
Wołomin 348,2 527,3 245,5 mazowieckie 1121
Wieluń 78,8 190 łódzkie 268,8
Łódź 20,6 37,7 łódzkie 58,3
Poznań 117 181,6 333 wielkopolskie 631,6
Zabrze 152,3 261,1 śląskie 413,4
Gdańsk 65,2 91,2 pomorskie 156,4
Siemiatycze 63,1 39,9 podlaskie 103
Siemianowice 31,3 śląskie 31,3
Zamość 26,5 lubelskie 26,5
Wadowice 43,5 małopolskie 43,5
Włocławek 74,5 pomorskie 74,5
Pabianice 0,7 łódzkie 0,7
Gdynia 237 pomorskie 237
Razem 3223,57 4219,5 5417 5954,7 18814,77

Wpłaty 1% od podatku na konto Stowarzyszenia w latach 2007 - 2010
b) Darowizny
W roku 2009 Darczyńca ze Szczecina przekazał na konto Stowarzyszenia kwotę 550,- zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł) .
W roku 2010 Darczyńca z Wielunia przekazał na konto Stowarzyszenia kwotę 150,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł) .
W roku 2011 Darczyńca również z Wielunia przekazał na konto Stowarzyszenia kwotę 200,- zł (słownie: dwieście zł) .
Łącznie w okresie sprawozdawczym na konto Stowarzyszenia w formie darowizn wpłynęła kwota 900,- zł (słownie: dziewięćset zł).

c) Dotacje celowe
Stowarzyszenie uzyskało dotacje celowe z Urzędu Gminy Mucharz z przeznaczeniem na dofinansowanie Obozów Żeglarskich na Mazurach w wysokości:
w roku 2009 - 2500,- zł
w roku 2010 - 4000,- zł
Łącznie dotacje celowe wyniosły 6500,- zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł)

d) Składki członkowskie
Członkowie Stowarzyszenia wpłacili składki członkowskie w wysokości:
rok 2008 – 965,- zł
rok 2009 – 2428,- zł
rok 2010 – 2296,- zł
Łącznie daje to kwotę 5689,- zł )słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć zł).

Składki członkowskie wpłacone w latach 2008 - 2010

W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne, co do wysokości składki, ale trzeba je systematycznie opłacać. Jest to obowiązek wynikający z NASZEGO Statutu.
A są tacy członkowie, którzy nie wpłacili dotąd ani złotówki! Składki można wpłacić :

 • przelewem na konto Stowarzyszenia
 • podczas Walnych zebrań i innych spotkań okazjonalnych,
 • przed spotkaniami Zarządu w lokalu Komendy
 • Chorągwi Krakowskiej ZHP, terminy spotkań podano na stronie internetowej Stowarzyszenia.

15.Członkowie Zwyczajni

W dniu 26.03. 2009 roku Stowarzyszenie liczyło 77 członków zwyczajnych, rok później , czyli 18.03. 2010 roku 128 osób, a w okresie sprawozdawczym przyjęto 26 osób. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie liczy 154 osoby (w tym 23 w Nowotarskim Kole SPH).

Rozwój ilościowy Stowarzyszenia w latach 2009 - 2011

W okresie sprawozdawczym ( 18.03.2010 – 26.03.2011) nastąpił wzrost ilościowy członków Stowarzyszenia – wyniósł on 20,31%

16. Akcja „JUBILAT”

W celu uhonorowania najstarszych wiekiem (80-cio Latków), wielce zasłużonych dla harcerstwa członków naszego Stowarzyszenia, Druhów: hm Juliusza Langnera, hm. Zenona Morawiec, hm. Stanisława Mandeckiego i hm. Władysława Pancerza zostało zorganizowane w dniu 12 czerwca 2010 roku (sobota) spotkanie. Rozpoczęło się godz. 16.00 w Forcie Olszanica, Filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie.
Uczestników spotkania powitali: hm Stanisław Piasecki – I V-ce Prezes SPH i hm Zbigniew Sabiński- Gospodarz Obiektu. W programie, każdy z Jubilatów, w trakcie dotyczącej jego osoby prezentacji komputerowej, miał możliwość zaprezentowania swojej drogi harcerskiej. Wystąpienie każdego z nich kończyła śpiewana na Jego życzenie piosenka. W zbiórce ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć Druh hm Stanisław Mandecki. Każdego z Jubilatów uhonorowano okolicznościowym adresem i upominkiem nawiązującym do miejsca spotkania, tzw. floo (rodzaj kotylionu).
Rozmowy kuluarowe w części drugiej spotkania świetnie komponowały się z przygotowanym pod kierunkiem Druhny hm Marii Sabińskiej poczęstunkiem, a to: kiełbaskami z grilla, sałatką, ciastem, owocami i napojami do wyboru(herbata, kawa, kompot).
Spotkanie było bardzo udane dzięki zaangażowaniu wielu osób. Na szczególną uwagę zasługuje wspaniała organizacja. To zasługa: hm Alicji Szydło, hm Zbigniewa Sabińskiego i hm Wiesława Górnisiewicza. Śpiewniczek opracowała hm Danuta Bobek, prezentację komputerową- hm Władysława Francuz, prowadzenie śpiewu z akompaniamentem na gitarze zawdzięczamy hm Grażynie Narębskiej-Miler. W przygotowaniu poczęstunku pomagały : hm Magdalena Migacz i hm Krystyna Wywiał. A sympatyczny wątek „koński”, który niespodziewanie „zagroził” części pierwszej spotkania, zażegnał trafną uwagą dh hm Józef Lipiec. W spotkaniu wzięło udział 33 członków Stowarzyszenia

17.Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich

W dniu 3 lutego 2010 roku powołane zostało Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich. Spotkanie założycielskie poprzedziło kilkanaście spotkań roboczych, których celem było ustalenie regulaminu i warunków współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa. SPH na tych spotkaniach reprezentowali: hm Krystyna Wywiał, hm Magdalena Migacz oraz hm Stanisław Piasecki. Wśród 15 organizacji pozarządowych, członków założycieli jest Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Szefem Rady Porozumienia wybrana została Pani Ewa Chromniak, przedstawicielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Naszym Przedstawicielem w Porozumieniu jest Druhna hm. Krystyna Wywiał (członek Zarządu SPH).

18. Mamy nowego Profesora Oświaty

Druhna hm. Maria Władysława Francuz, instruktor z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie oraz twórczyni Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, otrzymała tytuł Profesora Oświaty. To drugi w Krakowie i trzeci w Małopolsce nauczyciel wyróżniony w ten sposób przez minister edukacji Katarzynę Hall. Maria Władysława Francuz jest też kawalerem Orderu Uśmiechu, a od 2009 roku posiada też honorowy tytuł „Amicus Hominum” – Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na rzecz Dobra Innych. Serdecznie gratulujemy.

19. Akcja „LOKAL”

Aby usprawnić swoją działalność Zarząd SPH w kończącej się kadencji poświecił dużo czasu na znalezienie lokalu na biuro Stowarzyszenia. Dzięki zaangażowaniu I V-ce Prezesa SPH hm Stanisława Piaseckiego oraz Pani Dyrektor MDK „Domu Harcerza” przy ul. Reymonta w Krakowie, Druhny hm Alicji Szydło stało się to realne. Wspólnie z Komendą Hufca ZHP Kraków-Krowodrza będziemy mogli korzystać z pokoju w „Domu Harcerza”, który został wyremontowany i (bardzo gustownie) umeblowany. Nareszcie w jednym miejscu

20. Zabawa Andrzejkowa

Po raz pierwszy członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w Zabawie Andrzejkowej zorganizowanej z upoważnienia Zarządu przez Druha hm Andrzeja Krzyworzekę. Odbyła się ona w dniu 26 listopada 2010 roku w Restauracji Hotelu „Krakus” w Krakowie. W ofercie za jedyne 40,- zł od osoby serwowano: gorący posiłek, zimna płyta, gorące i zimne napoje, konkursy i zabawy andrzejkowe i oczywiście świetna muzyka (dyskdżokej). W zabawie wzięło udział 30 osób i była ona naprawdę „przednia”. Oczywiście nie obyło się bez wspólnie śpiewanych piosenek ( w czasie przerw w muzyce) przy akompaniamencie gitary – byliśmy przygotowani.


21. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SPH

W dniu 26.11.2010 roku w Sali Konferencyjnej Domu Turystycznego „KAMRAT” ul. Koszykarska 33 w Krakowie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie SPH. Zebranych powitał I V-ce Prezes Zarządu hm Stanisław Piasecki. Z przyczyn zdrowotnych w zebraniu nie mogła uczestniczyć hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes Zarządu SPH.
Przewodniczącym zebrania został wybrany I V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki a protokolantem hm Magdalena Migacz – sekretarz Stowarzyszenia. Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w składzie: hm Andrzej Krzyworzeka- Przewodniczący oraz hm Danuta Procelewska i hm Wiesław Wójcik.
Po zakończeniu spraw organizacyjnych prowadzący zebranie hm Stanisław Piasecki przedstawił:
a) informację o działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2010 w okresie od 17.03.2010 do 26.11.2010, odnosząc się do sprawozdania przesłanego wraz z zawiadomieniem , członkom Stowarzyszenia
b) zamierzenia organizacyjno –programowe Stowarzyszenia na rok następny, do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Następnie II V-ce Prezes hm Wiesław Wójcik przedstawił, wraz z uzasadnieniem, proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie Stowarzyszenia, dotyczące w szczególności tworzenia i zasad działania terenowych jednostek SPH.
Po dyskusji, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków (hm Andrzej Krzyworzeka) zaproponował do zatwierdzenia uchwałę nr 1/NWZ/11/2010.r w sprawie „Zmian w Statucie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
Druh hm Tadeusz Prokopiuk, który bardzo wysoko ocenił pracę Zarządu Stowarzyszenia w trwającej kadencji. Padła propozycja, by w roku przyszłym Stowarzyszenie podjęło się wydania „Podręcznika dla Drużynowego”( dla drużynowych Chorągwi Krakowskiej ZHP) oraz broszury z gawędami członka naszego Stowarzyszenia, Druha hm Józefa Lipca (profesora UJ).
Natomiast Druh hm Władysław Pancerz zwrócił uwagę na potrzebę nawiązania bliskiej współpracy z Kuratorem Oświaty i Wychowania w Krakowie i w drugiej kolejności spotkanie z Wizytatorami w celu stworzenia odpowiedniej atmosfery i warunków pracy funkcyjnych ZHP w placówkach oświatowych na terenie naszego województwa. W swoim wystąpieniu podkreślił też duże osiągnięcia SPH w ostatnim okresie.

22. Benefis Druha hm Adama Jelonka

Druh hm Adam Jelonek, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek naszego Stowarzyszenia w dniu 27 lutego skończył 80 lat. Z tej okazji jego Wychowankowie z 7 Drużyny Harcerzy im. W. Jagiełły oraz „Zielonego Szczepu Ludwinów” z Hufca ZHP Kraków-Podgórze zorganizowali uroczyste Spotkanie w Galerii „Wręga” na krakowskim Kazimierzu. Dostojny Jubilat przywitał się z każdym uczestnikiem (o dziwo, każdy z 30 Wychowanków został przez Niego rozpoznany) , a po zawiązaniu kręgu i odśpiewaniu pieśni „Złączeni węzłem” (Hymn 7 DH) rozpoczęło się niezapomniane i wzruszające Spotkanie które prowadził Druh hm Tadeusz Kubasiewicz. W programie m. innymi : prezentacje komputerowe prezentujące działalność harcerską Jubilata na Ludwinowie ( pierwsza przygotowana przez Druha phm Jacka Małotę i druga przygotowana przez Druha phm Tadeusza Tyrankiewicza), wspólne piosenki oraz wspomnienia.
W swoim wystąpieniu Druh hm Adam Jelonek opowiadał o początkach swojej działalności harcerskiej ( do ZHP wstąpił 15 marca 1945 roku) i instruktorskiej ( w 1946 roku zorganizował 7 DH im. W. Jagiełły, którą prowadził przez kilkadziesiąt lat) oraz o niezapomnianych chwilach spędzonych na obozach stałych, wędrownych, żeglarskich i spływach Odrą i Wisłą. Warto dodać, że równo 50 lat temu , dokładnie 1 maja 1961 roku Jubilat został mianowany Harcmistrzem i pełnił (równolegle do prowadzenia Drużyny) ważne funkcje w Hufcu ZHP Kraków- Podgórze. Między innymi był Z-cą Komendanta Hufca ds. programowych, Przewodniczącym Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca oraz Sekretarzem Dzielnicowej Rady Przyjaciół Harcerstwa. W latach 1980 – 1990 pełnił funkcję Przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego Szczepu „Metalowcy” działającego przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie.
W imieniu uczestników spotkania najserdeczniejsze życzenia Jubilatowi złożył Druh hm Tadeusz Kubasiewicz, było gromkie 100-lat , kwiaty i prezent urodzinowy – model żaglowca. Oczywiście również okazały tort i lampka szampana. Życzenia Jubilatowi złożyli również: wieloletni Komendant Hufca ZHP Kraków-Podgórze Druh hm Stanisław Spólnik, były Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm Jerzy Klinik , a w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie jego V-ce Prezes, Druh hm Stanisław Piasecki. Spotkanie przedłużyło się do późnych godzin nocnych. Życzymy Druhowi Adamowi zdrowia, długich lat życia i dalszej pracy na rzecz ukochanego Harcerstwa.

23. Współpraca z zagranicą

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie nawiązał współpracę ze Skautami z Chorwacji . Do Polski w terminie 19-25 czerwiec 2011 roku przyjedzie 30-35 osobowa grupa IZVIDAĆI z Kutiny (Starszyzna i młodzież), stosowne zaproszenie zostało wysłane. Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „MARIA” w Zakopanem . W programie pobytu m. innymi, zwiedzenie: zabytków Miasta Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce, wycieczka w Tatry oraz Spływ Dunajcem. IZVIDAĆIE zostaną również przyjęci przez V-ce Prezydenta Miasta Krakowa, Pana Tadeusza Trzmiela oraz Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP Druha hm Pawła Grabkę. Przewidziano również spotkania z harcerzami i członkami Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia ma nadzieję, że nawiązana współpraca będzie skutkowała coroczną wymianą grup młodzieżowych (Harcerzy Chorągwi Krakowskiej ZHP i IZVIDAĆI z Kutiny) oraz Starszyzny IZVIDAĆI i Członków Stowarzyszenia.

24. Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej to obchodzony na całym świecie dzień przyjaźni i braterstwa. Idea ustanowienia tego święta zrodziła się na IV Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybór daty padł na dzień 22 lutego. Jest to rocznica urodzin założyciela skautingu – Roberta Baden – Powella.
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowił włączyć na stałe do kalendarza swoich działań udział członków Stowarzyszenia w obchodach tego Dnia. W roku bieżącym spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbyło się w Nowohuckim Centrum Kultury, a jego organizatorem był Druh hm Jerzy Kujawski.
Wzięli w nim udział: członkowie SPH pod dowództwem Druhny Prezes hm. Danuty Noszki - Leśniewskiej, zuchy, harcerki , harcerze i instruktorzy Chorągwi Krakowskiej ZHP z Komendantem Chorągwi Druhem hm Pawłem Grabką na czele, młodzież szkolna nowohuckich szkół ( wraz z Wychowawcami) biorąca udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, oraz przedstawiciele instytucji wspierających harcerską działalność. Spotkanie miało formę „ogniska „ harcerskiego, a więc wspólne śpiewanie piosenek harcerskich oraz gry i zabawy. Ognisko zakończyły życzenia - dalszej owocnej pracy na wspólnym harcerskim szlaku. Następnie Druh hm Jerzy Kujawski zaprosił na drugą część spotkania do ”CHAŁUPY U SZPINAKA”, gdzie czekały liczne niespodzianki, m. innymi „55-cio kilogramowy torcik” ( oczywiście został skonsumowany) . W „CHAŁUPIE U SZPINAKA” można było zobaczyć wiele ludowych eksponatów i pogawędzić. Do następnego roku!

25. Podsumowanie

Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o założenia programowo-organizacyjne na rok 2010 zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze oraz zatwierdzony przez Zarząd SPH plan swoich posiedzeń. Biorąc pod uwagę realizację zaplanowanych działań, do osiągnięć Stowarzyszenia zaliczyć można:
a. rozwój ilościowy Stowarzyszenia do 154 członków zwyczajnych
b. pozyskanie lokalu na biuro dla Stowarzyszenia
c. rozszerzenie pomocy socjalnej
d. kontynuowanie akcji "STANICA”,
e. zorganizowanie akcji „JUBILAT”
f. wręczenie nagrody dla Najlepszego Drużynowego, wybranego z pośród 9 kandydatów,
g. zorganizowanie dwóch kursów teoretycznych na stopień żeglarza jachtowego
h. zorganizowanie kolejnego obozu żeglarskiego Stowarzyszenia,
i. włączenie się do obchodów 100-lecia Harcerstwa,
j. zorganizowanie „Zabawy Andrzejkowej”
k. zorganizowanie V „Spotkania po Latach”,
l. udział w spotkaniu z okazji „Dniu Myśli Braterskiej”
m. powstanie Koła Stowarzyszenia w Nowym Targu
n. angażowanie coraz większej ilości członków i sympatyków w działalność SPH,

Oprócz osiągnięć były i porażki.
a. zdecydowanie zbyt mało członków wpłaciło w roku ubiegłym składki,
b. brak oddźwięku w mediach o efektach działalności Stowarzyszenia
c. z wydania „Wyprawki dla drużynowego” zrezygnowano z uwagi na brak środków finansowych

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 18.03.2010 – 26.03.2011 zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 17 marca 2011 roku.

Kraków, 17 marca 2011 roku.