Dnia 26 marca 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w trakcie którego, pozytywnie oceniona została działalność Zarządu za rok poprzedni oraz zatwierdzono Plan Pracy Stowarzyszenia na kolejny rok.
       W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń roboczych Zarządu, odbywały się one z reguły w lokalu Komendy Chorągwi, dwukrotnie w siedzibie KRAFOSU oraz jedno uroczyste świąteczno-noworoczne. Zgodnie z tradycją uroczyste posiedzenie Zarządu odbyło się w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH  i jak zwykle w Hotelu „Krakus” - dzięki uprzejmości Druha hm Andrzeja Krzyworzeki.

Zarząd pracował w składzie:
hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes
hm Stanisław Piasecki                - V-ce Prezes
hm Wiesław Wójcik                     - V-ce Prezes
hm Stanisław Spólnik                  - Sekretarz
hm Irena Bryła                             - Skarbnik
hm Danuta Bobek                        - Członek
hm Krystyna Wywiał                    - Członek
hm Stefan Salamon                     - Członek

W zasadzie na wszystkich posiedzeniach Zarządu obecny był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz.
Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:
hm Władysław Pancerz                – Przewodniczący
hm Tadeusz Prokopiuk                 - V-ce Przewodniczący
hm Magdalena Migacz                  - Sekretarz  

  Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

1. Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego
   Po raz piąty z rzędu został wyłoniony najlepszy Drużynowy Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP. Dzięki zaangażowaniu Komendy Chorągwi, szczególnie dh hm  Pawła Miłobędzkiego – z-cy Komendanta Chorągwi  - Kapituła Nagrody mogła dokonać wyboru spośród 6 nominowanych kandydatów.   Zaszczytny tytuł Drużynowego Roku uzyskała Druhna phm Agnieszka Wójcik z Hufca Tarnów. Serdecznie gratulujemy Druhnie oraz wszystkim Dh. Dh. nominowanym do nagrody.
    Nagrodę ufundowaną przez nasze Stowarzyszenie w wysokości 1500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) oraz okolicznościowy Dyplom, Prezes SPH, Druhna hm. Danuta Noszka-Leśniewska, wręczyła laureatce w dniu 13 września 2009 roku na inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Miękini k/Krzeszowic.

2. Pomoc finansowa dla Krakowskiej Chorągwi ZHP
W minionym okresie przekazano Komendzie Chorągwi kwotę 1000,- zł (słownie: jeden tysiąc) na zakup materiałów biurowych (papier maszynowy, tonery itp.) oraz Stowarzyszenie zapłaciło w imieniu Komendy Chorągwi składki członkowskie w Krakowskim Okręgowym Polskim Związku Żeglarskim za rok 2008 i 2009 w wysokości 400,- zł (słownie: czterysta zł). W sumie bezpośrednia pomoc finansowa dla Komendy Chorągwi wyniosła 1400,- zł (słownie: jeden tysiąc czterysta zł) w 2009 roku.

3. Akcja „STANICA”
Zarząd Stowarzyszenia czynił bardzo intensywne starania związane z lokalizacją nad przyszłym Zbiornikiem „Świnna Poręba” w Gminie Mucharz Ośrodka Szkoleniowego SPH. Do dnia dzisiejszego załatwiono:
- został przez Wójta Gminy Mucharz, Pana mgr Wacława Wądolnego wskazany teren przeznaczony na przyszły Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia, działki mają obszar ok. 1 hektara i zlokalizowane są w Przysiółku Brańkówka
-  Zespół Architektoniczny: Beata i Igor Pacanowscy wykonali koncepcje Ośrodka , została zatwierdzona przez Zarząd SPH oraz zaakceptowana przez V-ce Prezydenta m. Krakowa, Pana mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz Wójta Gminy Mucharz, Pana mgr Wacława Wądolnego
-   2 września 2009 roku została podpisana „Umowa Przedwstępna” między Gminą Mucharz a Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie dotycząca lokalizacji na terenie Gminy Mucharz w Brańkówce Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia
-  Zarząd SPH wystąpił do Urzędu Gminy Mucharzu  z wnioskiem o uwzględnienie w sporządzanym przez Gminę Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego koncepcji naszego Ośrodka Szkoleniowego
 Członkowie Zarządu uczestniczyli w szeregu spotkań poświęconych Akcji „Stanica”, m. inn.:
02.06.2009 – Spotkanie w Urzędzie Gminy Mucharz z udziałem:
Wójt Gminy Mucharz – mgr Wacław Wądolny
V-ce Prezydent m. Krakowa – mgr inż. Tadeusz Trzmiel
Prezes SPH – hm Danuta Noszka-Leśniewska
V-ce Prezes SPH – hm Stanisław Piasecki
V-ce Prezes SPH -  hm Wiesław Wójcik
Tematyka spotkania: omówienie ogólnej koncepcji Ośrodka Szkoleniowego i przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie
16.06.2009 – Spotkanie w Urzędzie m. Krakowa z udziałem:
V-ce Prezydent m. Krakowa – mgr inż. Tadeusz Trzmiel
Architekt – Beata Pacanowska
Architekt – Igor Pacanowski
Prezes SPH – hm Danuta Noszka-Leśniewska
V-ce Prezes SPH – hm Stanisław Piasecki
Tematyka spotkania: omówienie koncepcji Ośrodka Szkoleniowego SPH w Brańkówce i jej przyjęcie
07.07.2009 – Spotkanie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie z udziałem:
Dyrektor Naczelny RZGW – dr inż. Jerzy Trela
V-ce Prezydent m. Krakowa – mgr inż. Tadeusz Trzmiel
Architekt – Beata Pacanowska
Architekt – Igor Pacanowski
V-ce Prezes SPH – hm Stanisław Piasecki
Tematyka spotkania: koncepcja Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia w Brańkówce
30.09.2009 – Spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa z udziałem:
V-ce Prezydent m. Krakowa, Pan mgr inż. Tadeusz Trzmiel
Dyrektor Biura Funduszy Europejskich U. M., Pan mgr Janusz Moskwa
Prezes SPH, hm Danuta Noszka-Leśniewska
V-ce Prezes SPH, hm Stanisław Piasecki
Tematyka spotkania: jak zdobyć środki na realizację inwestycji
09.11.2009 – Spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa z udziałem:
Dyrektor Biura Funduszy Europejskich UMK, Pan mgr Janusz Moskwa
Kierownik Biura Funduszy Europejskich  , Pani mgr Dorota Bugajska
V-ce Prezes SPH, hm Stanisław Piasecki
V-ce Prezes SPH, hm Wiesław Wójcik
Tematyka spotkania: czy można skorzystać przy realizacji inwestycji z Funduszy Europejskich
Tekst  UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ


       Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
                              Wójt Gminy Mucharz

       UMOWA   PRZEDWSTĘPNA

W dniu 2 września 2009 roku została zawarta między Gminą Mucharz reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr Wacława Wądolnego, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) reprezentowanym przez V-ce Prezesa Zarządu mgr inż. Stanisława Piaseckiego UMOWA PRZEDWSTĘPNA dotycząca lokalizacji na terenie Gminy Mucharz Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia. Strony ustaliły:
1.    Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie zlokalizowany będzie w Brańkówce, gmina Mucharz na działkach 1354/49, 1354/31, 1354/45, 1356/17, 1356/13, 1351/4, 1417/6,1418/2, 1355/11 nad przyszłym zbiornikiem wodnym Świnna Poręba (teren może być powiększony o kolejne działki)
2.    Przedmiotowy teren zostanie notarialnie przekazany Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie przez Gminę Mucharz w wieczyste użytkowanie (po wygaszeniu trwałego zarządu dla wymienionych działek oraz przejęciu ich przez gminę od Skarbu Państwa) .
3.    Koncepcja zagospodarowania terenu przeznaczonego na Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie  opracowana przez : IGOR PACANOWSKI ARCHITEK. PRACOWNIA PROJEKTOWA zostanie uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (stosowny wniosek do projektu planu został złożony 22.06.2009 roku)
4.    Gmina Mucharz deklaruje ze swej strony wszelką możliwą pomoc przy przygotowaniu i realizacji inwestycji
5.    Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie deklaruje, że dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Gminy Mucharz będą korzystali  w pierwszej kolejności z oferty szkoleniowej Ośrodka oraz pełną współpracę z władzami Gminy
6.    Strony ustalają, że po realizacji inwestycji Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Oddział w Mucharzu ( takowy powstanie w bieżącym roku) będzie współuczestniczył w prowadzeniu Ośrodka Szkoleniowego
7.    Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.


            Wójt Gminy Mucharz                                       V-ce   Prezes Zarządu

mgr Wacław Wądolny                                    mgr inż. Stanisław Piasecki

Mucharz, 2 września 2009 roku.


4. Kursy Komputerowe
Zarząd SPH zorganizował dla członków Stowarzyszenia i sympatyków  20 godzinne „Kursy komputerowe od podstaw” . Kursy zorganizowano w:
I Kurs : w Mucharz (marzec/kwiecień 2009) ; prowadząca, mgr Jolanta Zwolińska-Ramza dla 12 osób (Pracownia Komputerowa Szkoły Podstawowej w Mucharzu)
II Kurs: w Świnnej Porębie (marzec/kwiecień 2009); prowadząca, mgr Beata Chachulska dla 12 osób (Pracownia Komputerowa Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie)
III Kurs: w Krakowie (marzec/maj 2009); prowadzący dr inż. Mirosław Kwiatkowski dla 14 osób (Pracownia Komputerowe I Liceum Prywatnego w Krakowie – dzięki uprzejmości Druha hm Romana Byszewskiego)
IV Kurs: w Świnnej Porębie (wrzesień/październik 2009); prowadząca, mgr Beata Chachulska dla 14 osób (Pracownia Komputerowa Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie)
V Kurs: w Limanowej (grudzień 2009); prowadzący mgr Tomasz Kaleta dla 10 osób (Pracownia Komputerowa „Ekonomika” w Limanowej)
W Kursach komputerowych wzięły udział łącznie 62 osoby - zostały one zorganizowane w ramach projektu „Wzajemnie potrzebni-Seniorzy Młodym, Młodzi Seniorom” finansowanego przez Wojewodę Małopolskiego, Pana Jerzego Millera . Stowarzyszenie na realizację kursów komputerowych i żeglarskich otrzymało w ramach tego projektu dotacje w kwocie 11.200,- zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł).
Każdy uczestnik na zakończenie szkolenia otrzymał okolicznościowy Dyplom – wręczała je Prezes Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska . W prasie lokalnej ukazały się informacje o kursach.

5. Kursy żeglarskie
W ramach tego samego projektu zorganizowane zostały dwa 30 godzinne kursy teoretyczne na stopień żeglarza jachtowego:
I Kurs : w Mucharzu (marzec/kwiecień 2009) dla 21 osób; zajęcia odbywały się w Urzędzie Gminy
II Kurs : w Krakowie (marzec/maj 2009) dla 9 osób ; zajęcia odbywały się w lokalu Komendy Chorągwi ZHP.
Kierownikiem Kursów był dr Jerzy Klinik (harcmistrz) , a zajęcia prowadzili n/w członkowie Stowarzyszenia:
Kapitan Jachtowy, hm Jerzy Klinik
Kapitan Jachtowy, hm Maciej Struś
Kapitan Jachtowy, hm Ryszard Wójcik
Kapitan Jachtowy, phm Jacek Małota
Sternik Jachtowy, hm Andrzej Marcińczyk
W kursach teoretycznych na stopień żeglarza jachtowego wzięło udział 30 osób, osoby które zdały egzamin otrzymały stosowne zaświadczenia, a wszyscy pamiątkowe Dyplomy - wręczała je Prezes Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska. Również w prasie lokalnej ukazały się informacje o kursach. Praktyczne szkolenie odbywało się na zalewie Bagry w Krakowie oraz na Jeziorze Rożnowskim, a dla części osób w trakcie Obozu Żeglarskiego na Mazurach.

6. Obóz Żeglarski Stowarzyszenia „MAZURY 2009”
Po raz pierwszy Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie było organizatorem obozu dla swoich członków i sympatyków.  Był to Obóz Żeglarski na trasie: Giżycko – Ryn – Mikołajki – Jezioro Śniadrwy – Jezioro Sekty – Mikołajki – Giżycko. Termin: 18 – 26 lipca  2009 roku.
Kadra Obozu:
Komendant - hm Stanisław Piasecki (sternik jachtowy)
Oboźny – hm Krzysztof Poniedziałek
Kwatermistrz – mgr Teresa Chmielarz-Bryndza
Sprzęt pływający:
Cztery łodzie kabinowe:  „TANGO 730” (3 sztuki) i „TANGO 780” (1sztuka)
Sternicy:
Kapitan jachtowy , phm Jacek Małota
Sternik Jachtowy, hm Andrzej Marcińczyk
Sternik Jachtowy, Kuba Małota
Żeglarz Jachtowy, Barbara Marcińczyk
W obozie wzięło udział 25 osób w tym 9 z Gminy Mucharz.
Obóz miał charakter szkoleniowo-wypoczynkowy i była to praktyczna część kursu na stopień żeglarza jachtowego. Obóz bardzo udany, zarówno kadra jak i uczestnicy spisali się na medal.
W dniu 5 września 2009 roku uczestnicy Obozu Żeglarskiego spotkali się na Spotkaniu Poobozowym  w Świnnej Porębie (specjalne miejsce do grillowania przy Szkole Podstawowej). Program spotkania, to: prezentacja komputerowa „Mazury 2009” przygotowana przez Druha phm Jacka Małotę, wizja lokalna w Brańkówce, gdzie planowana jest budowa Ośrodka Szkoleniowego SPH, wspólne grillowanie, wspomnienia obozowe i oczywiście piosenki żeglarskie (szanty). W spotkaniu wzięło udział 17 osób – wielkie dzięki dla naszych nowych Przyjaciół z Gminy Mucharz, a w szczególności dla: Teresy Chmielarz-Bryndzy, Romana Bryndzy, Moniki i Ewy Suknarowskiej, Dawida Pająka oraz Artura Wiechcia za wspaniałe przygotowanie Spotkania. Również podziękowania dla Doroty Zięciny i Jerzego Szydłowskiego za przygotowanie i wydrukowanie okolicznościowego Śpiewnika.
Egzamin państwowy na stopień żeglarza jachtowego.
Egzamin odbył się na Zalewie Bagry w Krakowie w dniu 27 września 2009 roku. Patenty żeglarza jachtowego zdobyli n/w członkowie naszego Stowarzyszenia:
Jerzy Szydłowski          -  Kraków
Roman Bryndza            -  Mucharz
Artur Wiecheć               -  Mucharz
Dawid Pająk                  -  Mucharz
Gratulujemy i tak trzymać !!!!!

7. Prezentacje Organizacji Pozarządowych
  W dniu 09.05.2009.r. w godzinach od 9:00 do 17:00 odbyły się na Małym Rynku w Krakowie Prezentacje Organizacji Pozarządowych. Dh.Dh: hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Kowalska hm Wiesław Wójcik próbowali przybliżyć odwiedzającym prezentacje cele i zasady działalności Stowarzyszenia, realizowane zadania, możliwości kontaktu.

8. APEL z okazji 100-lecia Harcerstwa
Realizując wniosek jaki zgłosił na ostatnim Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia Druh hm Józef Lipiec Zarząd SPH w lipcu 2009 roku wystosował do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej stosowny Apel. Autorem Apelu jest Druh hm Józef Lipiec, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poniżej treść pisma przewodniego i fragment apelu:
      „Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego, nr KRS 0000114184) w przeddzień zbliżającego się 100 – lecia Harcerstwa zwraca się z gorącym apelem do najwyższych władz Rzeczypospolitej o nadanie odpowiedniej, ogólnopaństwowej rangi przygotowaniom i samym obchodom Jubileuszu. Zarazem postulujemy, aby zachęcić już dziś władze centralne i samorządowe w całym kraju do nadania ulicom, placom, szkołom i obiektom użyteczności publicznej imion najwybitniejszych postaci z dziejów polskiego Harcerstwa, a także ustanowienia specjalnej Nagrody Państwowej im. Aleksandra Kamińskiego za szczególne zasługi na polu wychowania młodzieży.  Kierujemy ten apel na ręce Marszałków Sejmu i Senatu RP, z jednoczesnym powiadomieniem Panów Prezydenta i Premiera, a także odpowiednich Ministrów, odpowiedzialnych za sprawy edukacji, nauki, kultury i dziedzictwa narodowego. Jesteśmy przekonani, że spotka się on ze zrozumieniem i aprobatą, a jego treść zostanie przekazana wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego i władzom regionalnym”.
Na Apel otrzymaliśmy pisemne odpowiedzi, m. inn. z Kancelarii Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Minister Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Krakowa.
Zarząd SPH w uzgodnieniu z Komisją Historyczną Chorągwi Krakowskiej ZHP zaproponował Członkom Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa umieszczenie w swoim „banku nazw” n/w zasłużonych dla Harcerstwa postaci:  
1.    Olga Małkowska
2.    hm. Władysław Szczygieł
3.    Jadwiga Wierzbiańska/Marian Wierzbiański
4.    hm. Zbigniew Trylski
5.    hm. Maria Łyczko
6.    Jerzy Grodyński
7.    Józef Grzesiak
8.    Kazimierz Lisiński
9.    hm. Wincenty Mucha
10.    hm. Maria Irena Mileska
11.    Władysław Wodniecki
12.    hm. Jadwiga Orłowiczówna
13.    Stanisław Okoń – komendant Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów, zginął w czasie okupacji ( jest w Krakowie taka ulica – boczna od ulicy Karola Bunscha, nie wiemy czy dotyczy tej Osoby)

9. X-lecie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

     Dokładnie 10 lat temu, 15 stycznia 2000 roku w Domu Harcerza w Krakowie odbyło się spotkanie 44 członków-założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Inicjatorem założenia Stowarzyszenia był ówczesny Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP,  Druh hm Jerzy Klinik oraz Druhowie: hm Tadeusz Prokopiuk, hm Roman Byszewski, hm Ferdynand Nawratil, hm Zbigniew Sabiński i hm Stanisław Spólnik.
     Dla godnego uczczenia jubileuszu 10-lecia działalności SPH jak również przypadającej w tym roku rocznicy 100-lecia Harcerstwa Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie powołał Komitet Organizacyjny Obchodów na którego czele stanął V-ce Prezes Stowarzyszenia Druh hm Wiesław Wójcik. Po ponad półrocznej pracy Komitetu Organizacyjnego, w dniu 16 stycznia 2010 roku, została przeprowadzona Impreza Galowa składającą się z dwóch części: Koncertu Galowego i Spotkania po Latach.

                  KONCERT GALOWY

     Odbył się w Sali Widowiskowej  Nowohuckiego Centrum Kultury (dzięki życzliwości Dyrektora NCK, członka naszego Stowarzyszenia, Druha hm Ferdynanda Nawratila) z udziałem ok. 400 zaproszonych Gości (byłych i czynnych instruktorów ZHP  oraz sympatyków Harcerstwa). Sygnałem do rozpoczęcia uroczystości była wykonana przez zespół „Małe Słowianki” harcerska piosenka „Idziemy w jasną”, a w zasadzie po chwili śpiewali ją prawie wszyscy.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych, władz miasta Krakowa oraz Głównej Kwatery  i Chorągwi Krakowskiej ZHP.
Prezes Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska gorąco i serdecznie powitała m. inn. : Posłankę na Sejm RP, Panią Katarzynę Matusik-Lipiec  , Senatora RP, Przewodniczącego ZHP, prof. Adama  Massalskiego hm, Senatora RP, Pana Stanisława Bisztygę   , Wojewodę Małopolskiego, Pana Stanisława Kracika, Prezydenta Miasta Krakowa Pana prof. Jacka Majchrowskiego, V-ce Prezydenta Miasta Krakowa Pana Tadeusza Trzmiela,  Z-cę Naczelnika ZHP, Druha hm Krzysztofa Budzińskiego, Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druha hm Andrzeja Żugaja, Przedstawicieli Władz Samorządowych , Wójta Gminy Mucharz, mgr Wacława Wądolnego i Wójta Gminy Zielonki, mgr Bogusława Króla i innych przybyłych Gości (w tym dwóch byłych Kuratorów Oświaty, mgr Mieczysława Noworytę i mgr Jana Nowaka). Po krótkim przedstawieniu działalności Stowarzyszenia przez Panią Prezes głos zabrał Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, który w bardzo emocjonalnym wystąpieniu mówił o roli Harcerstwa w wychowaniu młodego pokolenia Polaków i jego znaczeniu w kształtowaniu naszej państwowości.
 Pan Prezydent w uznaniu zasług za pracę dla Miasta Krakowa i jego Mieszkańców wręczył na ręce Pani Prezes Stowarzyszenia, Druhny hm Danuty Noszki-Leśniewskiej Odznakę „Honoris Gratia” dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
Odznaki indywidualne „Honoris Gratia” z rąk Pana Prezydenta odebrali nasi członkowie, Druhny i Druhowie: hm Irena Bryła, hm Roman Byszewski, hm Władysława Maria Francuz, hm Józef Lipiec, hm Zenon Morawiec, hm Ferdynand Nawratil, hm Wiesław Wójcik, hm Krystyna Wywiał, hm Andrzej Ziębliński, hm Antoni Weyssenhoff oraz mgr inż. Marian Kulig, były V-ce Prezydent Miasta Krakowa, członek naszego Stowarzyszenia. W imieniu odznaczonych  podziękował Druh hm Ferdynand Nawratil.  
    W kolejnej części uroczystości uczestnicy mieli okazje wysłuchać gawędy z okazji Jubileuszu 100 lecia Harcerstwa, przygotowanej i wygłoszonej przez Druha hm Józefa Lipca,  członka Stowarzyszenia, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odpowiedni nastrój wprowadziła zmieniona scenografia,  i dwie harcerskie piosenki pięknie zaśpiewane przez zespól „Małe Słowianki”. Widoczny na zdjęciu mundur instruktorski dh Józefa Lipca - pieczołowicie przechowywana pamiątka z lat działalności harcerskiej w Nowym Sączu i Krakowie.
    Zebrani, oczarowani gawędą nagrodzili Druha hm Józefa Lipca gromkimi, długo nie milknącymi  oklaskami.
Następnie wystąpił Przewodniczący ZHP, Druh hm Adam Massalski, który podziękował kadrze instruktorskiej za lata pracy na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego i odznaczył n/w członków Stowarzyszenia Krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”. Złote Krzyże otrzymali Dh.Dh: hm Stanisław Piasecki, hm Krystyna Wywiał ,hm Andrzej Słowik, hm Ryszard Wójcik. Srebnymi Krzyżami zostali uhonorowani Druhowie: hm Krzysztof Poniedziałek phm Jacek Małota, hm Maciej Struś.
     Pani Prezes SPH, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska w dowód uznania i podziękowania za pomoc udzielaną od wielu lat krakowskiemu harcerstwu oraz Stowarzyszeniu wręczyła: Medale „Za Zasługi dla SPH”
Pierwszym medalem „Za Zasługi dla SPH” został uhonorowany Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski,
 drugim medalem został uhonorowany v-ce Prezydent Miasta Krakowa mgr Tadeusz Trzmiel  harcmistrz, były z-ca Komendanta Hufca ZHP Kraków –Podgórze.
Z grona członków SPH trzecim medalem wyróżniono Dh hm Stanisława Spólnika – jednego z założycieli SPH bardzo aktywnie działającego przez 10 lat Sekretarza Stowarzyszenia wieloletniego instruktora i Komendanta Hufca ZHP Kraków –Podgórze.
Natomiast Odznaki „Zasłużony dla SPH” z rąk Pani Prezes odebrali: Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Andrzej Żugaj, Druhna phm Karolina Kuczyńska-Świąder (K.CH.), Pan mgr Wacław Wądolny, Wójt Gminy Mucharz oraz Pani Teresa Chmielarz-Bryndza z Urzędu Gminy Mucharz.
     Zostały również wręczone po raz pierwszy Dyplomy Członków Wspierających. Z rąk Pani Prezes SPH odebrali je:
Prezes Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego Sp. z o.o. w Krakowie, mgr Andrzej Krzyworzeka oraz Właściciel Firmy „Hymatik” w Krakowie, Pan Jacek Małota.
Po części oficjalnej wspaniały Koncert dał Zespół „Małe Słowianki”, który w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia działalności. Kierownikiem zespołu, nieprzerwanie od momentu jego powstania jest Druhna hm, dr inż. Władysława Maria Francuz, członkini naszego Stowarzyszenia. Owacjom nie było końca.
Zakończenie było typowo harcerskie, prowadzący Koncert, Druh hm Jerzy Kujawski zaprosił na scenę byłych Komendantów Hufców, Druhów: hm Stanisława Spólnika, hm Zbigniewa Sabińskiego, hm Mariana Kowalskiego, hm Wiesława Wójcika oraz byłego Komendanta Chorągwi Druha hm Juliusza Langnera.  Tworząc zastęp ”Luzik” druhowie dali pokaz sprawności i umiejętności z zakresu pionierki obozowej, tnąc piłą potężny kloc drewna. Poszło jak z płatka – tym bardziej że z widowni rozlegało się gromkie „Ziuuu!” „Ziuuu!.
   Po Koncercie Galowym uczestnicy mogli obejrzeć Wystawę obrazującą dotychczasową działalność Hufca ZHP Kraków-Nowa Huta przygotowaną przez Zespół pod  kierunkiem Druha hm Jerzego Kujawskiego.
    Reasumując: było to wspaniałe spotkanie, którym godnie rozpoczęto w Krakowie rok Jubileuszu 100-lecia Harcerstwa na ziemiach polskich a równocześnie zaakcentowano 10-lecie działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
    Zarząd Stowarzyszenia  serdecznie dziękuje Dostojnym Gościom którzy  naszą uroczystość zaszczycili swoja obecnością oraz wszystkim, którzy w przygotowanie i przeprowadzenie Koncertu Galowego włożyli wiele pracy i serca. Szczególnie serdeczne podziękowania składamy: Gospodarzowi Obiektu , Dh. hm Ferdynandowi Nawratilowi; prowadzącemu Koncert, Dh. hm Jerzemu Kujawskiemu; członkom Zespołu „Małe Słowianki” za wspaniały występ; Kierownikowi Zespołu, Dh. hm Władysławie Marii Francuz; Dh. hm Józefowi Lipcowi za przygotowanie i wygłoszenie gawędy oraz całemu Zespołowi przygotowującemu Koncert.       

     VI    SPOTKANIE PO LATACH

     Tradycyjnie w styczniu każdego roku Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie organizuje dla swoich członków i byłych instruktorów ZHP „Spotkania po Latach”. W bieżącym roku spotkanie miało szczególny charakter, było drugą częścią Imprezy Galowej z okazji 100-lecia Harcerstwa i 10-lecia powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Miejsce spotkania jak zwykle – Hotel „Junior” w Krakowie, należący do Krakowskiego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Hotelarskiego, Członka Wspierającego naszego Stowarzyszenia. Gospodarzem Spotkania był Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa, Pan mgr Andrzej Krzyworzeka, harcmistrz , członek SPH.
     Licznie przybyłych (ok. 110 osób) członków Stowarzyszenia i zaproszonych Gości z  Z-cą Naczelnika ZHP, Druhem hm Krzysztofem Budzińskim powitała Pani Prezes, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska.   
Następnie Pani Prezes wręczyła wyróżniającym się członkom Stowarzyszenia Odznaki „Za Zasługi dla SPH”. Otrzymali je: hm Jerzy Klinik, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Stanisław Piasecki, hm Władysława Maria Francuz, hm Ferdynand Nawratil, hm Władysław Pancerz, hm Juliusz Langner, hm Józef Lipiec, hm Andrzej Krzyworzeka, hm Barbara Panaś, hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Wywiał, hm Roman Byszewski, hm Stefan Salamon, hm Danuta Bobek, hm Andrzej Marcińczyk, phm Jacek Małota, hm Krzysztof Poniedziałek, hm Ryszard Wójcik, hm Maciej Struś, hm Adam Jelonek, hm Andrzej Ziębliński. Ponadto wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali Odznaki i legitymacje członkowskie Stowarzyszenia. W tym miejscu należy podkreślić, że bezpłatnie projekty wszystkich odznak i wyróżnień SPH ( projekty: odznaki członkowskiej SPH, Odznaki „Za Zasługi dla SPH”, Medalu „Zasłużony dla SPH”, Sygnetu „Kawaler Stowarzyszenia”, wzorów legitymacji, dyplomów członków Honorowych i Wspierających oraz Listu Gratulacyjnego) wykonał Druh hm Andrzej Ziębliński, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członek Stowarzyszenia.
  Równie, gorące podziękowania dla Druha hm Romana Byszewskiego za znalezienie wykonawcy i pokrycie kosztów wykonania Medali „Za Zasługi dla SPH”.
   Warto również wspomnieć, że sygnet i odznaki wykonane są ze srebra, natomiast Medal jest odlany z brązu.
     W kolejnej części Spotkania, V-ce Prezes SPH, Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił prezentację komputerową: „ X-lecie SPH”, obrazującą dziesięć lat pracy Stowarzyszenia.
     Kolejny punkt programu, to również prezentacja komputerowa pt. „Zasłużone postacie SPH”, którą przygotowała Druhna hm Władysława Maria Francuz. Ze względów organizacyjnych prezentacje zostaną zrealizowane podczas Walnego Zebrania w marcu br. Wówczas członkowie stowarzyszenia będą mogli zapoznać się z biografiami członków naszego Stowarzyszenia Dh Dh: hm Danuta Bobek, hm Władysława Francuz, hm Jerzy Klinik, hm Andrzej Krzyworzeka, hm Józef Lipiec, hm Ferdynand Nawratil, hm Danuta Noszka-Leśniewska, hm Władysław Pancerz, hm Stanisław Piasecki, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Zbigniew Sabiński, hm Stanisław Spólnik, hm Antoni Weyssenhoff, hm Andrzej Ziębliński,). Jednocześnie, jest to początek Encyklopedii Multimedialnej, którą planuje wydać Stowarzyszenie, a w której znajdą się biogramy wszystkich byłych i aktualnie czynnie działających Instruktorów Krakowskiej Chorągwi ZHP w stopniu harcmistrza.
     Następnie głos zabrał Z-ca Naczelnika ZHP, Druh hm Krzysztof Budziński, który w swoim wystąpieniu podziękował członkom SPH za dotychczasową pracę i zaapelował o aktywny udział w Jubileuszowym Zlocie z okazji 100-lecia Harcerstwa,
który, odbędzie się w sierpniu br. na krakowskich Błoniach.
     Oczywiście, nie zabrakło harcerskich piosenek, gromko zaśpiewanych przez uczestników spotkania przy akompaniamencie Druhny hm Danuty Bobek. Okolicznościowy Śpiewniczek „Niech popłynie gromki śpiew” otrzymali wszyscy uczestnicy. Został on wydany dzięki Druhnie hm Władysławie Marii Francuz. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem oglądali imponującą Wystawę obrazującą 10-letnie dokonania Stowarzyszenia. Działy tematyczne Wystawy: Kursy Żeglarskie, Kursy Komputerowe, Stanica, Drużynowi Roku ,Mazury 2009, Apel na 100-lecie Harcerstwa, Zarządy SPH, Wyróżnienia i nagrody SPH oraz prezentacja pieczątek obozowych, poczty harcerskiej i okolicznościowych wykonanych w latach 1970-2010 przez Druha hm Krzysztofa Poniedziałka.  Wystawę zaprojektował i wykonał Druh hm Krzysztof Poniedziałek . Pomogli mu w tym m. inn. : hm Stanisław Piasecki, hm Małgorzata Słowik, hm Andrzej Słowik, hm Andrzej Brożek, hm Maciej Struś, phm Jacek Małota, hm Marek Kowalski, hm Wiesław Wójcik, Roman Bryndza, Kuba Małota, hm Andrzej Marcińczyk. Plansze i gablotki zabezpieczyli: Druhna hm Alicja Szydło (Dyrektor Domu Harcerza w Krakowie) i Druh hm Ferdynand Nawratil (Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury).
    Nie sposób nie wspomnieć o gościnności Gospodarza Spotkania, Druha hm Andrzeja Krzyworzeki, który przy pomocy Druha hm Andrzeja Brożka zadbał o odpowiednią dekorację pomieszczeń Hotelu i ugościł wszystkich smacznym obiadem i stale pełnym „szwedzkim stołem”.
Ale co najbardziej cieszy to atmosfera spotkania oraz udział w nim osób z całego terenu Chorągwi Krakowskiej ZHP, m. inn. z Nowego Sącza, Tarnowa, Mucharza, Mszany Dolnej i Limanowej. Rozmowom i wspomnieniom wspólnie przeżytych chwil na harcerskim szlaku  nie było końca.

10. Odznaczenia Państwowe, Związkowe i Regionalne
                      (Zestawienie za okres 26.03.09 – 18.03.01.r.)

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje starania o wyróżnienie członków SPH (za długoletnią pracę instruktorską i zaangażowanie w pracy Stowarzyszenia) odznaczeniami państwowymi, związkowymi i regionalnymi. W okresie sprawozdawczym n/w osoby zostały wyróżnione:
Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
Złoty: hm Krystyna Wywiał, hm Stanisław Piasecki, hm Andrzej Słowik i hm Ryszard Wójcik
Srebny: hm Krzysztof Poniedziałek, hm Maciej Struś i phm Jacek Małota

Odznaka „HONORIS GRATIA” (za pracę społeczną na rzecz Krakowa i jego Mieszkańców)

Zbiorowa    -  Stowarzyszenie Przyjaciół  Harcerstwa w Krakowie.
Indywidualne:
hm.  Irena Bryła                                        hm. Roman Byszewski
hm. Władysława Maria Francuz                hm. Adam Jelonek
mgr inż. Marian Kulig                                hm. Józef Lipiec  
hm.  Zenon Morawiec                               hm. Ferdynand Nawratil
hm. Wiesław Wójcik                                  hm. Krystyna Wywiał
hm.  Andrzej Ziębliński                             hm Stanisław Spólnik
hm. Danuta Noszka-Leśniewska              hm. Danuta Bobek
hm. Jerzy Klinik                                        hm. Andrzej Krzyworzeka
hm. Juliusz Langner                                 hm. Stanisław Piasecki      
hm. Tadeusz Prokopiuk                            hm. Antoni Weyssenhoff
    Z wielka przyjemnością podajemy do wiadomości, że 21 grudnia 2009 roku podczas Gali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Druhna hm Władysława Maria Francuz otrzymała z rąk Marszałka Marka Nawary Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób działających na rzecz Dobra Innych „AMICUS HOMINUM” za rok 2009. Serdecznie gratulujemy.  

11. Wyróżnienia i nagrody SPH
        
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął regulamin „Wyróżnień i nagród w SPH” (Uchwała nr 2/09/2009)
Zarząd SPH może wyróżniać osoby szczególnie zasłużone w realizacji celów i programu Stowarzyszenia tytułami, wyróżnieniami i nagrodami:
a)    Tytuł „Kawalera Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”
b)    Medal „Za Zasługi dla SPH”
c)    Odznaka „Zasłużony dla SPH”
d)    Odznaka Członkowska SPH
e)    List Gratulacyjny Prezesa SPH
f)    Dyplom Członka Honorowego SPH
g)    Dyplom Członka Wspierającego SPH
Wyróżnienia mogą być przyznawane i wręczane dwa razy w roku: w rocznicę powstania Stowarzyszenia (każdego 15 stycznia0 oraz w Dzień Myśli Braterskiej (każdego 22 lutego).
W grudniu 2009 roku z okazji 10-lecia SPH Zarząd Stowarzyszenia przyznał:
Tytuł „Kawalera Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”:
hm Stanisław Spólnik

Medal „Za Zasługi dla SPH”
prof. Jacek Majchrowski   – Prezydent Miasta Krakowa
mgr inż. Tadeusz Trzmiel  - V-ce Prezydent Miasta Krakowa
hm Stanisław Spólnik               hm Jerzy Klinik
hm Władysław Pancerz            hm Ferdynand Nawratil
hm Stanisław Piasecki             hm Władysława Maria Francuz
hm Roman Byszewski              hm Józef Lipiec
hm Andrzej Ziębliński               hm Tadeusz Prokopiuk
hm Andrzej Krzyworzeka          hm Stefan Salamon

Odznaka „Zasłużony dla SPH”
hm Stanisław Spólnik               hm Jerzy Klinik
hm Władysław Pancerz            hm Ferdynand Nawratil
hm Stanisław Piasecki             hm Władysława Maria Francuz
hm Roman Byszewski              hm Józef Lipiec
hm Andrzej Ziębliński               hm Tadeusz Prokopiuk
hm Andrzej Krzyworzeka          hm Stefan Salamon
hm Magdalena Migacz              hm Juliusz Langner
phm Jacek Małota                     hm Ryszard Wójcik
hm Maciej Struś                        hm Barbara Panaś
hm Krystyna Wywiał                  hm Danuta Bobek
hm Andrzej Marcińczyk             hm Krzysztof Poniedziałek
hm Andrzej Żugaj – Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP
phm Karolina Kuczyńska Świąder – K.Ch.
mgr Wacław Wądolny – Wójt Gminy Mucharz
mgr Teresa Chmielarz-Bryndza – Urząd Gminy Mucharz

W lutym 2010 roku z okazji „Dnia Myśli Braterskiej” Zarząd Stowarzyszenia przyznał:
Medal „Za Zasługi dla SPH”
Zespół „Małe Słowianki” (35-lecie działalności)

Odznaka „Zasłużony dla SPH”
hm Krystyna Kowalska
hm Marek Kowalski

12. Sprawy Socjalne
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą została Druhna hm Krystyna Wywiał. W grudniu 2009 roku na Wniosek Komisji Zarząd SPH przyznał środki finansowe (ok. 350 zł) na zakup dwóch paczek żywnościowych dla byłych instruktorów ZHP znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W roku 2008 sfinansowano ze środków Stowarzyszenia zakup czterech paczek ( trzy żywnościowe i jedną z lekarstwami) .

13. Strona Internetowa
W dniu 1 lutego 2010 roku została uruchomiona STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony:
 www.sph-krakow.pl
Na stronie będą umieszczane m. inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH oraz ważne ogłoszenia. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony.
Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia;
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Finanse Stowarzyszenia (wpływy w 2009 roku)

a)     Akcja „Łańcuch”
Pozyskiwanie jak największej liczby osób, które przekażą na  SPH 1 % podatku dochodowego
Dotychczasowe wpływy z tego tytułu:
2007– 3223,57 zł
2008– 4219,50 zł (wzrost do roku poprzedniego o 30,89%)
2009 – 5417,00 zł (wzrost do roku poprzedniego o 28,38%)
Akcja "Łańcuch" - wpływy z 1% odpisu od  podatku    
                
Urząd Skarbowy    2007    2008    2009    Razem
Kraków    2566,57    2074,9    2926,2    7567,67
Białystok    68,3            68,3
Olsztyn            72,7    72,7
Tuchola    252,2    252,4    56,2    560,8
Warszawa    81    1011,2    1055,3    2147,5
Jaworzno    146,8            146,8
Wrocław    108,7    71,2    130,8    310,7
Bydgoszcz        27,7    142,7    170,4
Wołomin        348,2    527,3    875,5
Wieluń        78,8        78,8
Łódź        20,6        20,6
Poznań        117    181,6    298,6
Zabrze        152,3    261,1    413,4
Gdańsk        65,2        65,2
Siemiatycze            63,1    63,1
Razem    3223,57    4219,5    5417    12860,07

b) Darowizny
W roku 2009 Darczyńca ze Szczecina przekazał na konto Stowarzyszenia kwotę 550,- zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł) jako prezent na X-lecie SPH.

c) Dotacje celowe
Stowarzyszenie w roku 2009 uzyskało dotacje celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 11.200,- zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł) w ramach projektu: „ Wzajemnie potrzebni – seniorzy młodym, młodzi seniorom”.

d) Składki członkowskie
W roku 2009 składki członkowskie uiściło …….. członków Stowarzyszenia , na ogólną kwotę ………………………. (słownie: ……………………………………………………… zł).
W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne, co do wysokości składki, ale trzeba je systematycznie opłacać. Jest to obowiązek wynikający z NASZEGO Statutu.
A są tacy członkowie, którzy nie wpłacili dotąd ani złotówki! Składki można wpłacić :
                          - przelewem na konto Stowarzyszenia
                          - podczas Walnych zebrań i innych spotkań
                             okazjonalnych,
                          - przed spotkaniami Zarządu w lokalu Komendy
                            Chorągwi Krakowskiej ZHP, terminy spotkań podano
                             na stronie internetowej Stowarzyszenia.


15.Członkowie Zwyczajni i Wspierający
Członkowie Zwyczajni
W dniu 26 marca 2009 roku Stowarzyszenie liczyło 77 członków zwyczajnych, a w okresie sprawozdawczy przyjęto  36 osób. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie liczy 113 osób + 15 osób w Kole SPH Limanowa. Łącznie jest nas 128 osób.

Członkowie Wspierający
Zarząd Stowarzyszenia pozyskał pierwszych Członków Wspierających i tak zostali nimi:
- dnia 03.09.2009 - Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne, 30-717 Kraków, ul. Koszykarska 33
- dnia 07.01.2010 – „Hymatik” Konstrukcje Stalowe, 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 19
Czynione są usilne starania o pozyskanie kolejnych Członków Wspierających.

16.Koła Terenowe SPH

W dniu 5 września 2009 roku w Limanowej z inicjatywy Druhów : hm Franciszka Dębskiego i hm Kazimierza Czyrnka odbyło się spotkanie grupy byłych instruktorów ZHP na którym postanowiono o powołaniu Koła SPH w Krakowie na terenie powiatu limanowskiego. Na kolejnym spotkaniu w dniu 10.10.2009 roku z udziałem V-ce Prezesów SPH , Druhów hm Stanisława Piaseckiego i hm Wiesława Wójcika dokonano wyboru członków Zarządu Koła ( z wyjątkiem Prezesa – nie ma chętnego) .
Koło liczy 15 członków.


17.Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich

W dniu 3 lutego 2010 roku powołane zostało Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich. Spotkanie założycielskie poprzedziło kilkanaście spotkań roboczych, których celem było ustalenie regulaminu i warunków współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa. SPH na tych spotkaniach reprezentowali: hm Krystyna Wywiał, hm Magdalena Migacz oraz hm Stanisław Piasecki. Wśród 15 organizacji pozarządowych, członków założycieli jest Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Szefem Rady Porozumienia wybrana została Pani Ewa Chromniak, przedstawicielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Naszym Przedstawicielem w Porozumieniu jest Druhna hm. Krystyna Wywiał (członek Zarządu SPH).


18.Podsumowanie

       Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o założenia programowo-organizacyjne na rok 2009 zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze oraz zatwierdzony przez Zarząd SPH plan swoich posiedzeń.
Z zaplanowanych działań do osiągnięć Stowarzyszenia zaliczyć można:
a.    wzrost ilości członków SPH do 113,
b.    kontynuowanie akcji "STANICA”,
c.    wręczenie nagrody dla Najlepszego Drużynowego, wybranego z pośród 6 kandydatów,
d.    pozyskanie dotacji i zorganizowanie kursów komputerowych, szkoleń żeglarskich i obozu żeglarskiego,
e.    włączenie się do obchodów 100 Lecia Harcerstwa, w tym wystosowanie i pozytywne odpowiedzi od Władz na Apel Stowarzyszenia,
f.    zorganizowanie obchodów X Lecia Stowarzyszenia
g.    rozszerzenie terenu działania  SPH,
h.    usystematyzowanie zasad wyróżniania w Stowarzyszeniu,
i.    angażowanie  coraz większej ilości członków i sympatyków w działalność SPH,
Oprócz osiągnięć były i porażki.
a.    nie udało się zorganizować wycieczki ani zabawy andrzejkowej dla członków SPH – powód to mała liczba chętnych,
b.    zdecydowanie zbyt mało członków wpłaca składki,
c.    brak oddźwięku w mediach o działalności Stowarzyszenia
Natomiast z wydania „Wyprawki dla drużynowego” zrezygnowano z uwagi na Nadzwyczajny Zjazd ZHP (planowane zmiany w Statucie ZHP i metodyce pracy).

       W okresie sprawozdawczym Zarząd SPH podjął ogromny wysiłek, by Stowarzyszenie zaczęło działać tak, jak zaplanowali to jego założyciele. Po raz pierwszy w swojej dziesięcioletniej historii zaczęliśmy być postrzegani jako ważny partner społeczny. Zostaliśmy doceniani przez władze lokalne i harcerskie. Pewnie popełnialiśmy błędy, ale i nie popełnia ich ten, co nie robi nic. Na pewno, jako Stowarzyszenie, stać nas na więcej, ale to zależy od nas wszystkich.