Ministerstwo Pracy
I Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie za rok 2011 ( zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach)

§ 2 pkt. 1

Dane o Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 1. Nazwa, siedziba i adres
  Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
  31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
  tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40
  Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
  30-059 Kraków, ul. Reymonta 18
 2. Data wpisu i numer KRS:
  03.04.2000 rok – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń (Ns. Rej. St. 39/00)
  16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994
 3. NIP: 676-21-64-200
 4. REGON: 367196831
 5. Członkowie Zarządu
  • hm Danuta Noszka-Leśniewska - Prezes
  • hm Stanisław Piasecki – V-ce Prezes
  • hm Wiesław Wójcik – V-ce Prezes
  • hm Magdalena Migacz – Sekretarz
  • hm Krystyna Wywiał – Skarbnik
  • hm Alicja Szydło – Członek Zarządu
  • hm Jerzy Klinik – Członek Zarządu
  • hm Paweł Grabka – Członek Zarządu
 6. Cele statutowe
  Wyszczególnione poniżej cele Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie są zgodne z art. 4. ust1.Ustawy z dnia 24.04.2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i obejmują zadania w zakresie:
  1. pomocy społecznej członkom ZHP i byłym instruktorom ZHP znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  2. działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu,
  3. nauki, oświaty i wychowania,
  4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  5. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  6. działalności wspomagające technicznie , sprzętowo, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo Chorągiew Krakowską ZHP i jej członków,
  7. popieranie , rozwijanie i propagowanie działalności wychowawczej prowadzonej wśród dzieci i młodzieży harcerską metodą wychowawczą,
  8. podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  9. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 2 pkt. 2

Zasady, formy i zakres działalności statutowej (załącznik nr 1)
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. pozyskiwanie środków materialnych dla rozwoju i działalności Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP,
 2. tworzenie bazy materialnej i warunków sprzyjających realizacji programu ZHP – w jednostkach organizacyjnych Krakowskiej Chorągwi,
 3. wszechstronne propagowanie metod i technik pracy harcerskiej stosowanych w ZHP,
 4. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia oraz integrowanie wysiłków na rzecz Harcerstwa,
 5. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa i szkolenia, wspierających inicjatywy podejmowane przez Krakowską Komendę Chorągwi ZHP
 6. działalność wydawniczą wspierającą statutową pracę Komendy i jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskiej,
 7. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 8. działania sprzyjające rozwojowi i realizacji statutowych celów ZHP a to: organizacji spotkań, koncertów, wystaw, zajęć edukacyjnych, pobytów szkoleniowych i szkoleniowo wypoczynkowych szczególnie dla środowiska dzieci i młodzieży.
 9. tworzenie warunków do powstawania terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, których podstawowym zadaniem jest wspieranie działających na ich terenie jednostek organizacyjnych ZHP lub podejmowanie starań zmierzających do reaktywowania harcerstwa na terenie działania Koła Stowarzyszenia.

§ 2 pkt. 3

Stowarzyszenie nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej

§ 2 pkt. 4

Odpisy uchwał Zarządu w roku 2011 ( załącznik nr 2)

§ 2 pkt. 5 i pkt. 6

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (załącznik nr 3)
Informacja o poniesionych kosztach na:

 1. Realizację celów statutowych
 2. Administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
 3. Działalność gospodarczą – nie prowadzimy
 4. Pozostałe koszty

§ 2 pkt. 7

lit. a
Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych osób – wszyscy pracują społecznie

§ 2 pkt. 7

lit. b
Stowarzyszenie nie wypłacało żadnych wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń

§ 2 pkt. 7

lit. c
Stowarzyszenie nie wypłacało żadnych wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń

§ 2 pkt. 7

lit. d
dane o wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.
W roku 2011 Zarząd Stowarzyszenia wydatkował z tytułu umów o dzieło n/w kwoty:

 1. Kurs komputerowy II stopnia w Krakowie – 1.440,- zł brutto
 2. Kurs komputerowy II stopnia w Bystrej – 1.440,- zł brutto
 3. Kurs żeglarski na stopień żeglarza jachtowego w Krakowie – 2.400,- zł brutto
 4. Koordynator realizacji zadania publicznego – 1.200,- zł brutto
 5. Tłumaczka języka chorwackiego (Obóz IZVIDAĆI) – 400,- zł brutto
 6. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia – 500,- zł brutto

§ 2 pkt. 7

lit. e
Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek

§ 2 pkt. 7

lit. f
Rachunek bankowy:
PKO S.A. I.O. Kraków : 30-122 Kraków, ul. Wielopole 19
Nr 71 1020 2892 0000 5602 0149 0937
Stan konta na dzień 31.12.2011: 40,87 zł

§ 2 pkt. 7

lit. g
Stowarzyszenie nie nabywało żadnych akcji, udziałów i obligacji

§ 2 pkt. 7

lit. h
Stowarzyszenie nie posiada i nie nabyło żadnych nieruchomości

§ 2 pkt. 7

lit. i
Stowarzyszenie nie posiada i nie nabyło żadnych środków trwałych

§ 2 pkt. 7

lit. j
Dane o wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia (załącznik nr 3)

§ 2 pkt. 8

Stowarzyszenie w roku 2011 uzyskało od Wojewody Małopolskiego kwotę 7.875,- zł na realizację zadania publicznego : „Aktywizacja seniorów przy wykorzystaniu ich własnych kompetencji i umiejętności, w szczególności poprzez działania podejmowane na rzecz osób potrzebujących wsparcia”. W ramach tego zadania zostały zorganizowane dwa kursy komputerowe (dla 24 osób) i kurs żeglarski (dla 26 osób).
W roku 2011 Stowarzyszenie otrzymało z Urzędu Gminy Mucharz dotację na Obóz Żeglarski „MAZURY 2011” w wysokości 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące zł) jako dofinansowanie uczestników Obozu – mieszkańców Gminy Mucharz.

§ 2 pkt. 9

Informacja o rozliczeniu Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także składanych deklaracji podatkowych
Zarząd Stowarzyszenia przekazał w roku 2010 na konto Izby Skarbowej stosowne zobowiązania podatkowe w wysokości:

 1. Kurs komputerowy II stopnia w Krakowie – podatek 207,- zł
 2. Kurs komputerowy II stopnia w Bystrej – podatek 207,- zł
 3. Kurs żeglarski na stopień żeglarza jachtowego w Krakowie – podatek 346,- zł
 4. Koordynator realizacji zadania publicznego – podatek 173,- zł
 5. Tłumaczka języka chorwackiego (Obóz IZVIDAĆI) – podatek 58,- zł
 6. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia – podatek 72,- zł

§ 3

W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu została przeprowadzona w dniu 14 października 2011 roku kontrola działalności Stowarzyszenia przez Komisję z Urzędu Marszałka Małopolski. Kontrola związana była ze zgłoszeniem kandydatury Stowarzyszenia do nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych Organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „KRYSZTAŁY SOLI” 2011.
Stowarzyszenie do konkursu „Kryształy Soli” zgłosił wójt Gminy Mucharz.

§ 4

Podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia ( co najmniej dwóch)
hm Danuta Noszka-Leśniewska (Prezes)

hm Stanisław Piasecki (V-ce Prezes)

hm Wiesław Wójcik (V-ce Prezes)

hm Magdalena Migacz (Sekretarz)

hm Krystyna Wywiał (Skarbnik)

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 21 marca 2012 roku
Kraków, 21 marca 20112 roku