lp

Przeznaczenie wydatki

kwota

1

Wypłaty zapomóg

2900,00

2. Wypłata nagrody statutowej 1500,00
3. Darowizna dla Chorągwi ZHP 1860,00
4. Dopłata do obozu żeglarskiego Mazury 2011 126,50
  Razem 6386,50

 

Przychód (wpłaty) z Urzędów Skarbowych w 2011 r.

6386,50

Wydatki (wypłaty) w roku 2011

6386,50

Saldo na dzień 31.12.2011 r.

0,00

sporządzony na dzień:  31.12.2011 r.

    31.12.2010 31.12.2011
    ubiegły rok obrotowy bieżący rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej

26097,40

41 606,50

  I. Składki brutto określone statutem 2580,00 3 230,00
  II. Inne przychody określone statutem 23514,70 38376,50
B Koszty realizacji zadań statutowych 27710,26 42314,92
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -1615,56 -708,42
D. Koszty administracyjne 0,00 1448,88
  1. Zużycie materiałów i energii 0,00 296,66
  2. Usługi obce 0,00 1 152,22
  3. Podatki i opłaty 0,00 0,00
  4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00
  5. Amortyzacja 0,00 0,00
  6. Pozostałe 0,00 0,00
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) 0,00 0,00
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,00 84,00
G. Przychody finansowe 0,08 0,36
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
-1615,48 -2240,94
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
  I.  Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00
  II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -1615,48 -2240,94
  I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego
   (wielkość ujemna)
1615,48 2240,94
  I. Różnica zwiększająca przychody roku następnego
    (wielkość dodatnia)
0,00 0,00

1. Metody wyceny aktywów i pasywów.

 

W roku 2011 nie wystąpiły operacje gospodarcze w grupie środków trwałych.

Wartość nabytych materiałów była odpisywana bezpośrednio w koszty.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły nie zużyte materiały.

Nie wystąpiły zmiany w metodzie wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.

2. Szczegółowy wykaz aktywów:

środki pieniężne w kasie 74,06
środki pieniężne w banku 40,87
„ zaliczki na poczet obozu żeglarskiego 2012 r. – czarter łodzi 600,00
Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2012 2 240,94
Razem 2 955,87

3. Szczegółowy wykaz pasywów.

Fundusz statutowy 2 022,87
zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 933,00
Razem 2 955,87

4. Struktura zrealizowanych przychodów.

 składki członkowskie 3 230,00
dotacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do projektu p.n. „ Aktywizacja seniorów” 7 875,00
wpłata darowizn 1 % z tyt. odpisu podatku od osób fizycznych  6 386,50
odpłatność uczestników obozu żeglarskiego 14 400,00
dofinansowanie Gminy Mucharz do obozu żeglarskiego 4 000,00
odpłatność uczestników do programu p.n. „Spotkanie po latach” 1 440,00
darowizny osób fizycznych 4 275,00
odsetki od środków na rachunku bankowym 0,36
Razem 41 606,86

5. Struktura kosztów.

koszty projektu Małopolskiego Urzędu Wojewódz, p. n. „Aktywizacja seniora” 7 875,00
koszty programu „Wymiana międzynarodowa” (Chorwacja)  400,00
dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci powodzian Gminy Mucharz 5 800,00
koszty programu „Obóz żeglarski MAZURY 2011”  18 598,84
koszty programu „ Spotkanie po latach” 1 400,00
koszty spotkania instruktorów - akcja „Jubilat” 300,00
wypłacone zapomogi 2 900,00
wypłacona nagroda statutowa dla Instruktora Roku  1 500,00
wypłacona darowizna do Komendy Chorągwi ZHP Kraków 1 860,00
zakup artykułów biurowych  296,66
opłaty bankowe 469,26
opłaty pocztowe  682,96
legitymacja członkowska 369,00
koszty wykonania strony internetowe do domeny www.sph-krakow.pl  ... 568,88
koszty pozostałe  743,20
opłaty za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  84,00
Razem 43 847,80

6. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu :

 dotacje
 składki członkowskie
darowizny
Szczegółowe wykorzystanie uzyskanych funduszy wykazano w punkcie 4.

7. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

8. Nie przewiduje się zmian w 2012 r.

w pozyskiwaniu przychodów i strukturze kosztów, w środkach trwałych i obrotowych,

znacznie odbiegających od realizacji zadań statutowych w 2011 roku.

 

Kraków, dnia 19.03.2012 r.

Aktywa Stan na Stan na
31.12.2010 31.12.2011
A. Aktywa trwałe 0,00 0,00
  I.   Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II.  Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 2 022,87 714,93
  I.   Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00
  II.  Należności krótkoterminowe 1 086,00 600,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 936,87 114,93
   1. Środki pieniężne 936,87 114,93
   2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma aktywów 2 022,87 714,93
       
Pasywa Stan na  Stan na 
31.12.2010 31.12.2011
A. Fundusze własne 2 022,87 -218,07
  I.     Fundusz statutowy 3 638,35 2 022,87
  II.   Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -1 615,48 -2 240,94
   1. Nadwyżka przychodów nad kosztami  0,00 0,00
       (wielkość dodatnia)    
   2. Nadwyżka kosztów nad przychodami  -1 615,48 -2 240,94
      (wielkość ujemna)    
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 933,00
  I.    Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
       i pożyczek
0,00 0,00
  II.   Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 933,00
   1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
   2. Inne zobowiązania 0,00 933,00
   3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
  III.  Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
  IV.  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
   1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
   2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma pasywów 2 022,87 714,93
       
       
Sporządzono:  Kraków, dnia  19.03.2012 Kraków, dnia  19.03.2012 r.