RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień ...31.12.2018 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota za rok poprzedni

2017

Kwota za rok obrotowy

2018

1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 130 030,20 191 431,50
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 10 710,20 10 401,50
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 119 320,00 181 030,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00
B. Koszty działalności statutowej 129 321,70 188 318,73
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 10 001,70 8 434,73
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 119 320,00 179 884,00
III Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 708,50 3 112,77
       
D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00
E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00
       
G. Koszty ogólnego zarządu 3 328,40 3 532,28
       
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -2 619,90 -419,51
       
I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 3 003,92
J. Pozostałe koszty operacyjne 0,60 3 005,61
       
K. Przychody finansowe 0,09 0,00
L. Koszty finansowe 0,00 28,99
       
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -2 620,41 -450,19
N. Podatek dochodowy 0,00 0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N) -2 620,41 -450,19

 

 

Kraków, 04.03.2019

Krystyna Burda
(imię, nazwisko osoby sporządzającej)