INFORMACJE DODATKOWE

do sprawozdania finansowego za okres: 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań :
nie wystąpiły w Stowarzyszeniu.

2. Kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających,
i nadzorujących:
nie wystąpiły w Stowarzyszeniu.

3. Dane o aktywach i pasywach:

Szczegółowy wykaz aktywów:

środki pieniężne w kasie 545,53
środki pieniężne w banku 13 521,14
Razem inwestycje krótkoterminowe 14 066,67

Szczegółowy wykaz pasywów.

wpłacone zaliczki na wycieczkę „Litwa 2019” 7 600,00
wpłacone zaliczki na wycieczkę „Warszawa 2019” 1 750,00
zobowiązanie do urzędu skarb. z tyt. podatku dochodowego
od osób fizycznych od umowy o dzieło ( Cempura)
101,00
zobowiązanie z tyt. umowy o dzieło (Cempura) 600,00
fundusz własny przeznaczony na bieżącą działalność statutową
w roku 2019: wypracowany na dzień 31.12.2017
4 465,86
pomniejszony o stratę netto za okres 01.01-31.12.2018 (-) 450,19
w wysokości 4 015,67

 

Razem pasywa 14 066,67

4. Struktura zrealizowanych przychodów.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

składki członkowskie 5 660,00
wpłata darowizn 1 % z tyt. odpisu podatku od osób fizycznych 2 991,50
darowizny osób fizycznych 1 750,00
Razem 10 401,50

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

dotacja Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Małopolskiego 6 000.00
odpłatność uczestników obozu żeglarskiego
”Zalew Szczeciński 2018”
40 000,00
odpłatność uczestników obozu „Chorwacja 2018” 74 560,00
odpłatność uczestników wycieczki do Pragi 35 830,00
odpłatność uczestników wycieczki do Rumunii 22 530,00
odpłatność uczestników programu p.n. „Spotkanie po latach” 610,00
odpłatność uczestników programu „Spotkanie z piosenką” 290,00
odpłatność na zakup tablicy pamiątkowej osób fizycznych 1 210,00
Razem 181 030,00

 

Przychody z działalności statutowej 191 431,50

Pozostałe przychody operacyjne PLN

 

zwrot od ubezpieczyciela za poniesione szkody
z tyt. uszkodzonych jachtów i ich wyposażenie.
3 003,92

 

Ogółem przychody 194 435,42

5. Struktura kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności

 

wypłacone nagrody statutowe 3 333,40
koszty programu „Jubilat” 800,38
koszty obozu żeglarskiego „Zalew Szczeciński 2018” w części
dofinansowane ze środków własnych SPH
1 030,21
koszty obozu „Chorwacja 2018” w części: dofinansowane
ze środków własnych SPH
32,40
koszty programu „Spotkania po latach” w części: dofinansowane
ze środków własnych SPH
610,00
koszty programu „Spotkanie z piosenką” w części: dofinansowane
ze środków własnych SPH
510,00
koszty prowadzenia strony internetowej, domena, usługa hostingowa
celem informacji i współpracy z ZHP i innymi organizacjami.
851,44
zakup kalendarzy celem informacji, współpracy, rozwijania realizacji
celów ZHP
1 266,90
Razem koszty nieodpłatnej działalności 8 434,73

Koszty odpłatnej działalności:

 

koszty programu: wydawnictwo książkowe p.t. „Harcerski Kurhan na Suchej
Górze” (finansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego)
6 000,00
koszty obozu żeglarskiego „Zalew Szczeciński” pokryte z odpłat. uczestników 40 000,00
koszty obozu „Chorwacja 2018” pokryte z odpłatności uczestników 74 560,00
koszty wycieczki do Pragi pokryte z odpłatności uczestników 35 830,00
koszty wycieczki do Rumunii pokryte z odpłatności uczestników 22 530,00
koszty programu „Spotkanie po latach” pokryte z odpłatności uczestników 610,00
koszty programu „Spotkanie z piosenką” pokryte z odpłatności uczestników 290,00
koszty zakupu krzyża harcerskiego do tablicy pamiątkowej
pokryte z odpłatności osób fizycznych
64,00

 

Razem koszty pokryte z odpłatności: 179 884,00

 

Razem koszty działalności statutowej 188 318,73

Koszty ogólne zarządu:

 

opłaty bankowe 773,04
opłaty pocztowe 288,70
zakup drobnych materiałów biurowych: koperty, kartki świąteczne 229,10
wiązanki okolicznościowe, nekrolog, wieniec pogrzebowy 1 341,44
usługa księgowa 900,00
Razem 3 532,28

Pozostałe koszty operacyjne: PLN

 

drobna różnica z zaokrąglenia kwoty podatku do urzędu skarbowego 0,60
koszty poniesione na naprawę jachtów i wyposażenia 3 005,01
Razem 3 005,61

 

Koszty finansowe 28,99

 

Ogółem koszty 194 885,61

6. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu własnego

Stowarzyszenie nie posiada funduszu założycielskiego.

Fundusz własny – kwota zł 4015,67 składa się:

z nadwyżki przychodów nad kosztami na dzień 31.12. 2017 4 465,86
strata netto roku bieżącego ( 2018) (-) 450,19
przeznaczony na bieżącą działalność statutową w 2019 roku 4 016,67

7. SPH posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

W 2018 r. uzyskano przychód z tytułu 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych w wysokości
2 991,50
wydatkowano na: nagrody dla Najlepszego Instruktora ZHP Chorągwi
Krakowskiej: w kategorii „Drużynowystarszoharcerski”
(-) 1 666,70
w kategorii: „Komendant Hufca-Człowiek za Stali ” (-) 1 324,80
Stan środków z wpłat podatku 1 % 0,00

 

8.. Inne informacje.

Brak innych istotnych informacji mających wpływ na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej w Stowarzyszeniu.

Krystyna Burda 04.03.2019