WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES 01.01.2018 – 31.12.2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa.

Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nie prowadzi działalności gospodarczej.

Siedziba i adres organizacji w dniu 31.12.2018 r.: 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31

Nr Krajowego Rejestru Sądowego: 0000114184

2. Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności,
tj. nie przewiduj się likwidacji.

5. Przyjęto obowiązek stosowania rozwiązań przewidzianych w ustawie o rachunkowości.
Księgi rachunkowe są prowadzone na zasadzie tabelarycznej ewidencji księgowej.
Nie posiada środków trwałych.
Dowody księgowe objęte są kontrolą merytoryczną, formalną i rachunkową.

Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 5. odrębnie ujmując koszty działalności

statutowej i koszty administracyjne, wyodrębniając w ewidencji analitycznej poszczególne

rodzaje kosztów tj.
koszty nieodpłatnej działalności,
koszty odpłatnej działalności,
koszty ogólnego zarządu,
koszty finansowe.
pozostałe koszty operacyjne.

Przychody z tytułu prowadzonej działalności są ewidencjonowane wg grup lub projektów,

z podziałem na:
przychody z nieodpłatnej działalności,
przychody z odpłatnej działalności,
przychody finansowe,
pozostałe przychody operacyjne,
wynik finansowy.

Stowarzyszenie posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia wg wartości nominalnej.

Prezentacja danych w rachunku zysków i strat zapewnia ich porównywalność za bieżący

i poprzedni rok obrotowy.

...04.03.2019 r