BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2012

Aktywa stan na
31.12.2011
stan na
31.12.2012
A. Aktywa trwałe 0,00 0,00
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 714,96 10203,76
  I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 600 0,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 114,93 10203,76
    1. Środki pieniężne 114,93 10203,76
    2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00
C. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma aktywów 714,96 10203,76

 

 

Pasywa stan na
31.12.2011
stan na
31.12.2012
A. Fundusze własne -218,07 7903,76
  I. Fundusz statutowy 2022,87 0,00
  II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -2240,94 7903,76
    1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0,00 7903,76
    2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -2240,94 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 933,00 2300,00
  I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00
  II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 933,00 2300,00
    1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
    2. Inne zobowiązania 933,00 2300,00
    3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
  III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
    1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma pasywów 714,93 10203,76

Rachunek wyników

sporządzony na dzień 31.12.2012

  ubiegły rok obrotowy
31.12.2011
bieżący rok obrotowy
31.12.2012
A. Przychody z działalności statutowej 41605,50 59476,90
  I. Składki brutto określone statutem 3230,00 2940,00
  II. Inne przychody określone statutem 38376,50 56536,90
B. Koszty realizacji zadań statutowych 42314,92 49945,40
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -708,42 9531,50
D. Koszty administracyjne 1448,88 1628,39
  1. Zużycie materiałów i energii 296,66 0,00
  2. Usługi obce 1152,22 728,39
  3. Podatki i opłaty 0,00 0,00
  4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 900,00
  5. Amortyzacja 0,00 0,00
  6. Pozostałe 0,00 0,00
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) 0,00 0,00
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 84,00 0,00
G. Przychody finansowe 0,36 0,65
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 2240,94 7903,76
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
  I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00
  II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 2240,94 7903,76
  I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 2240,94 0,00
  II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0,00 7903,76

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012

     
1. Metody wyceny aktywów i pasywów.  
  W roku 2012 nie wystąpiły operacje gospodarcze w grupie środków trwałych.
Wartość nabytych materiałów była odpisywana bezpośrednio w koszty.
Na dzień bilansowy nie wystąpiły nie zużyte materiały.
Nie wystąpiły zmiany w metodzie wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.
     
2. Szczegółowy wykaz aktywów  
    środki pieniężne w kasie 164,71
    środki pieniężne w banku 10039,05
Razem 10203,76
   
3. Szczegółowy wykaz pasywów  
  Fundusz statutowy 0,00
  nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2012r. 7903,76
  wpłaty z zaliczek na obóz żeglarski na 2013 r. 2300,00
Razem 10203,76
   
4. Struktura zrealizowanych przychodów  
  składki członkowskie 2940,00
  dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego p.n. „Aktywny i kompetentny senior” 14000,00
  wpłata darowizn 1%  tytułu odpisu podatku od osób fizycznych 5126,90
  odpłatność uczestników obozu żeglarskiego 12000,00
  odpłatność obozu w Chorwacji 13050,00
  odpłatność uczestników do programu p.n. „Spotkanie po latach” 1260,00
  darowizny osób fizycznych 11100,00
  odsetki od środków na rachunku bankowym 0,65
Razem 59477,55
     
5. Struktura kosztów  
  Koszty działalności statutowej  
  koszty dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego projekt p.n. ƒ„Aktywny Senior” 15009,21
  koszty obozu w Chorwacji 13100,51
  koszty programu obóz żeglarski „Jeziorak 2013” 12445,34
  koszty programu „Spotkanie po latach” 1260,00
  koszty spotkania - akcja „Jubilat” 344,00
  wypłacona zapomoga 500,00
  wypłacona nagroda statutowa dla Instruktora Roku 1500,00
  pomoc finansowa na remont harcówki i renowacja sztandaru ZHP (na cele statut.) 500,00
  zakup książek „Harcerski szlak” 1599,36
  koszt przygotowania i prowadzenia kursu komputerowego (2x1080) 2160,00
  zakup artykułów spożywczych, ramki, na benefis druha Harcmistrza St. Spólnika 444,91
  koszty prowadzenia strony internetowej 584,00
  koszty pozostałe: zakup wiązanek pogrzebowych 80,00
  zapłacona składka członkowska KOZŻ do Inspektoratu Wychowania Wodnego Komendy Chorągwi ZHP w Krakowie 200,00
  wartość ujemna funduszu statutowego 218,07
  Razem koszty działalności statutowej 49945,40
     
  Koszty administracyjne  
  opłaty bankowe 471,08
  opłaty pocztowe 125,75
  pozostałe koszty Internet (opłata domeny) 131,56
  usługa księgowa-rozliczenie finansowe za 2011 r. - umowa o dzieło 900,00
  Razem koszty administracyjne 1628,39
     
  Ogółem koszty 51573,79
     
6. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu:  
  dotacje  
  składki członkowskie  
  darowizny  
  szczegółowe wykorzystanie uzyskanych funduszy wykazano w punkcie 4.  
7. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań  
     
8. Nie przewiduje się zmian w 2013 r.  
  w pozyskiwaniu przychodów i strukturze kosztów, w środkach trwałych i obrotowych, znacznie odbiegających od realizacji zadań statutowych w 2013 roku.  
     

 

Wydatki z wpłat 1% podatku od osób fizycznych za rok 2011 przekazanych przez Urzędy Skarbowe Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w roku 2013

lp. przeznaczenie wydatku kwota
1. wypłata zapomogi 500,00
2. wypłata nagrody statutowej 1500,00
3. darowizna na remont harcówki i renowację sztandaru ZHP 500,00
4. dotacja do obozu żeglarskiego JEZIORAK 2012 445,34
5. dopłata do obozu w Chorwacji 38,20
6. zakup książek „Harcerski szlak” 1599,36
7. Składka członkowska SPH do Inspektoratu Wychowania Wodnego ZHP 200,00
8. Wydatki związane z akcją „Jubilat” 344,00
  Razem 5126,90
     
  Przychód (wpłaty) z Urzędów Skarbowych w 2012 r. 5126,90
  Wydatki (wypłaty) w roku 2012 5126,90
  Saldo na dzień 31.12.2012 r. 0,00