lp

Przeznaczenie wydatki

kwota

1

Wypłaty zapomóg

2900,00

2. Wypłata nagrody statutowej 1500,00
3. Darowizna dla Chorągwi ZHP 1860,00
4. Dopłata do obozu żeglarskiego Mazury 2011 126,50
  Razem 6386,50

 

Przychód (wpłaty) z Urzędów Skarbowych w 2011 r.

6386,50

Wydatki (wypłaty) w roku 2011

6386,50

Saldo na dzień 31.12.2011 r.

0,00