sporządzony na dzień:  31.12.2011 r.

    31.12.2010 31.12.2011
    ubiegły rok obrotowy bieżący rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej

26097,40

41 606,50

  I. Składki brutto określone statutem 2580,00 3 230,00
  II. Inne przychody określone statutem 23514,70 38376,50
B Koszty realizacji zadań statutowych 27710,26 42314,92
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -1615,56 -708,42
D. Koszty administracyjne 0,00 1448,88
  1. Zużycie materiałów i energii 0,00 296,66
  2. Usługi obce 0,00 1 152,22
  3. Podatki i opłaty 0,00 0,00
  4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00
  5. Amortyzacja 0,00 0,00
  6. Pozostałe 0,00 0,00
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) 0,00 0,00
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,00 84,00
G. Przychody finansowe 0,08 0,36
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
-1615,48 -2240,94
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
  I.  Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00
  II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -1615,48 -2240,94
  I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego
   (wielkość ujemna)
1615,48 2240,94
  I. Różnica zwiększająca przychody roku następnego
    (wielkość dodatnia)
0,00 0,00