1. Metody wyceny aktywów i pasywów.

 

W roku 2011 nie wystąpiły operacje gospodarcze w grupie środków trwałych.

Wartość nabytych materiałów była odpisywana bezpośrednio w koszty.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły nie zużyte materiały.

Nie wystąpiły zmiany w metodzie wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.

2. Szczegółowy wykaz aktywów:

środki pieniężne w kasie 74,06
środki pieniężne w banku 40,87
„ zaliczki na poczet obozu żeglarskiego 2012 r. – czarter łodzi 600,00
Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2012 2 240,94
Razem 2 955,87

3. Szczegółowy wykaz pasywów.

Fundusz statutowy 2 022,87
zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 933,00
Razem 2 955,87

4. Struktura zrealizowanych przychodów.

 składki członkowskie 3 230,00
dotacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do projektu p.n. „ Aktywizacja seniorów” 7 875,00
wpłata darowizn 1 % z tyt. odpisu podatku od osób fizycznych  6 386,50
odpłatność uczestników obozu żeglarskiego 14 400,00
dofinansowanie Gminy Mucharz do obozu żeglarskiego 4 000,00
odpłatność uczestników do programu p.n. „Spotkanie po latach” 1 440,00
darowizny osób fizycznych 4 275,00
odsetki od środków na rachunku bankowym 0,36
Razem 41 606,86

5. Struktura kosztów.

koszty projektu Małopolskiego Urzędu Wojewódz, p. n. „Aktywizacja seniora” 7 875,00
koszty programu „Wymiana międzynarodowa” (Chorwacja)  400,00
dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci powodzian Gminy Mucharz 5 800,00
koszty programu „Obóz żeglarski MAZURY 2011”  18 598,84
koszty programu „ Spotkanie po latach” 1 400,00
koszty spotkania instruktorów - akcja „Jubilat” 300,00
wypłacone zapomogi 2 900,00
wypłacona nagroda statutowa dla Instruktora Roku  1 500,00
wypłacona darowizna do Komendy Chorągwi ZHP Kraków 1 860,00
zakup artykułów biurowych  296,66
opłaty bankowe 469,26
opłaty pocztowe  682,96
legitymacja członkowska 369,00
koszty wykonania strony internetowe do domeny www.sph-krakow.pl  ... 568,88
koszty pozostałe  743,20
opłaty za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  84,00
Razem 43 847,80

6. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu :

 dotacje
 składki członkowskie
darowizny
Szczegółowe wykorzystanie uzyskanych funduszy wykazano w punkcie 4.

7. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

8. Nie przewiduje się zmian w 2012 r.

w pozyskiwaniu przychodów i strukturze kosztów, w środkach trwałych i obrotowych,

znacznie odbiegających od realizacji zadań statutowych w 2011 roku.

 

Kraków, dnia 19.03.2012 r.