Aktywa Stan na Stan na
31.12.2010 31.12.2011
A. Aktywa trwałe 0,00 0,00
  I.   Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II.  Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 2 022,87 714,93
  I.   Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00
  II.  Należności krótkoterminowe 1 086,00 600,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 936,87 114,93
   1. Środki pieniężne 936,87 114,93
   2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma aktywów 2 022,87 714,93
       
Pasywa Stan na  Stan na 
31.12.2010 31.12.2011
A. Fundusze własne 2 022,87 -218,07
  I.     Fundusz statutowy 3 638,35 2 022,87
  II.   Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -1 615,48 -2 240,94
   1. Nadwyżka przychodów nad kosztami  0,00 0,00
       (wielkość dodatnia)    
   2. Nadwyżka kosztów nad przychodami  -1 615,48 -2 240,94
      (wielkość ujemna)    
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 933,00
  I.    Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
       i pożyczek
0,00 0,00
  II.   Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 933,00
   1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
   2. Inne zobowiązania 0,00 933,00
   3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
  III.  Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
  IV.  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
   1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
   2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma pasywów 2 022,87 714,93
       
       
Sporządzono:  Kraków, dnia  19.03.2012 Kraków, dnia  19.03.2012 r.