sph zhp kutinaPOROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
Zawarte pomiędzy wymienionymi poniżej Stronami:
1. Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie,
z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 31, reprezentowanym przez Prezes Zarządu hm Danutę Noszkę-Leśniewską i V-ce Prezesa Zarządu hm Stanisława Piaseckiego

2. Komendą Chorągwi Krakowskiej ZHP,
z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 31 reprezentowaną przez Komendanta Chorągwi hm Pawła Grabkę i Skarbnika Chorągwi hm Rafała Wąsika

3. Odredem Izvidaća „Betlehem” Kutina (Chorwacja),
z siedzibą w Kutinie, Crkvena 48, reprezentowanym przez Darko Kosina

§ 1.

Strony, dostrzegając potrzebę kontynuacji i rozwoju dalszej współpracy, w dniu 22 czerwca 2011 roku, podczas spotkania w Krakowie, postanowiły zawrzeć porozumienie służące propagowaniu i wspieraniu wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży zainteresowanych pracą nad sobą metodami harcerskimi/skautowymi oraz współpracy pomiędzy ich byłymi i aktualnie działającymi instruktorami. Strony niniejszego porozumienia podejmą kroki, by wspierać wspólne projekty i formy współpracy realizując ich statutowe prerogatywy.

§ 2.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współpraca między Stronami w szczególności w zakresie:

  1. integracji środowiska obecnych i byłych instruktorów Stron,
  2. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży a w szczególności wymian obozowych,
  3. organizacji wymiany obozowej dla członków oraz obecnych i byłych instruktorów Stron,
  4. popierania, propagowania i rozwijania działalności wychowawczej, prowadzonej wśród dzieci i młodzieży harcerską metodą wychowawczą,
  5. organizowania, wspierania i rozwijania turystyki; (krajoznawstwo),
  6. organizacji, promocji różnorodnych form kultury fizycznej i sportu w szczególności w zakresie wychowania wodnego,
  7. propagowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz rozwijania tożsamości narodowej,
  8. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  9. wymiany informacji o realizowanych przedsięwzięciach.

§ 3.

Zakres rzeczowy niniejszego Porozumienia nie ogranicza i nie wyłącza możliwości innych form współpracy między Stronami, zgodnych z e statutowymi celami ich działalności.

§ 4.

  1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Zakres współpracy na dany rok kalendarzowy jest ustalany przez Strony do końca października roku poprzedniego.
  3. W celu zapewnienia realizacji niniejszego porozumienia każda ze Stron wyznacza osobę odpowiedzialną za koordynację i wdrożenie działań ustalonych przez strony.
  4. Każda ze Stron informuje i podaje dwóm pozostałym nazwisko i imię oraz pełnioną w organizacji funkcję osoby odpowiedzialnej za współpracę.
  5. O zmianie wyznaczonej osoby każda ze Stron niezwłocznie informuje dwie pozostałe.

§ 5.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Porozumienia:

  1. wymagają formy pisemnej,
  2. stanowią aneks do niniejszego Porozumienia,
  3. obowiązują po akceptacji każdej ze Stron

§ 6.

Porozumienie może być rozwiązane: przez każdą ze Stron, przy zachowaniu:

  1. formy pisemnej
  2. trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia licząc od dnia jego otrzymania przez pozostałe Strony.

§ 7.

Porozumienie sporządzono i podpisano w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Odred Izvidaća
„ Betlehem „
w Kutinie (Chorwacja)
Komenda Chorągwi Krakowskiej
Związku Harcerstwa Polskiego
w Krakowie (Polska)
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie (Polska)