zhp sph

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
Zawarte dnia 17 marca 2011 roku w Krakowie pomiędzy:

Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Krakowską im. Tadeusza Kościuszki,
z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 31, reprezentowanym przez Komendanta Chorągwi hm. Pawła Grabkę i Skarbnika Chorągwi hm. Rafała Wąsika
a
Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie,
z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 31, reprezentowanym przez Prezes Zarządu hm. Danutę Noszkę-Leśniewską i Vice Prezesa Zarządu hm. Stanisława Piaseckiego.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, dostrzegając potrzebę współdziałania w zakresie doskonalenia umiejętności życiowych oraz uzupełniania i wzbogacania procesu edukacji szkolnej poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najkorzystniejszych możliwości wszechstronnego rozwoju, realizując statutowe prerogatywy obydwu stowarzyszeń , postanawiają zawrzeć porozumienie.

§ 1.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte jako wyraz kontynuacji wcześniejszej współpracy oraz realizację wspólnych deklaracji i uzgodnień służących propagowaniu i wspieraniu wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży zainteresowanych pracą nad sobą metodami harcerskimi. Obie strony niniejszego porozumienia podejmą kroki, by wspierać wspólne projekty i formy współpracy wyszczególnione poniżej.

§ 2.

Celem niniejszego porozumienia jest inspirowanie i wspieranie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego członków Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej oraz integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk poprzez organizowanie czasu wolnego i wypoczynku.

§ 3.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współpraca między Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Krakowską a Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie przede wszystkim w zakresie:

  1. pomocy społecznej, członkom i byłym instruktorom ZHP, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób;
  2. integracji środowiska obecnych i byłych instruktorów ZHP w szczególności w dążeniu do reaktywowania hufców ZHP oraz w zakładaniu Kół SPH w Małopolsce;
  3. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
  4. rozszerzania dostępnej dla harcerek i harcerzy bazy szkoleniowo - wypoczynkowej poprzez organizację nad przyszłym Zbiornikiem Świnna Poręba, przeznaczonego na ten cel Ośrodka Szkoleniowego SPH;
  5. pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, przy prowadzeniu rehabilitacji i rewalidacji, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych;
  6. wspomagania i organizacji pomocy na rzecz nauki, edukacji oświaty i wychowania;
  7. popierania, propagowania i rozwijania działalności wychowawczej prowadzonej wśród dzieci młodzieży harcerską metodą wychowawczą, między innymi poprzez wydawanie materiałów metodycznych oraz kontynuowanie współzawodnictwa o tytuł Instruktora Roku Krakowskiej Chorągwi ZHP i nagrodę im Druha hm. Zdzisława Trylskiego;
  8. wspierania różnych form edukacji, realizowanych przy pomocy dostępnych narzędzi metodycznych, zgodnie z przyjętymi zasadami,
  9. organizowania, wspierania i rozwijania turystyki; (krajoznawstwo)
  10. organizacji, promocji różnorodnych form kultury fizycznej i sportu w szczególności w zakresie wychowania wodnego
  11. propagowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz rozwijania tożsamości narodowej;
  12. ochrony przyrody i ekologii;
  13. promocji porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  14. działania na rzecz regionu Małopolski i miasta Krakowa;
  15. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  16. organizacji i promocji wolontariatu;
  17. wymiany informacji o realizowanych przedsięwzięciach

§ 4.

Zakres rzeczowy niniejszego Porozumienia nie ogranicza się i nie wyłącza innych form współpracy między Stronami.

§ 5.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. W celu zapewnienia realizacji niniejszego porozumienia każda ze Stron wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynację i wdrożenie działań ustalonych przez strony.

§ 6.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 7.

Porozumienie może być rozwiązane: przez każdą ze Stron, przy zachowaniu trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia .

§ 8.

Porozumienie sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie