Kurs został zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, po uzyskaniu wsparcia finansowego Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach programu „ Aktywny i kompetentny Senior”. Zajęcia odbywały się w Sali Komputerowej XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Prowadziła je Pani mgr Anna Skórka nauczycielka informatyki i fizyki w tym Liceum. Udział w kursie wzięło 17 osób a 14 z nich ukończyło szkolenie. (Trzy osoby zrezygnowały z przyczyn losowych lub zdrowotnych). W okresie od września do listopada br. uczestnicy kursu poznali m.in.: podstawy obsługi komputera, programy MS Word i Excel, GIMP, podstawy Internetu i poczty elektronicznej oraz zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu.

Uczestnicy kursu podczas zajęć.uczestnicy kursu podczas zajęć.

Prowadząca zajęcia Pani mgr Anna Skórka ( pośrodku) zawsze chętnie pomagała uczestnikom kursu.Prowadząca zajęcia Pani mgr Anna Skórka ( pośrodku) zawsze chętnie pomagała uczestnikom kursu.

Ostatnie zajęcia odbyły się 29 listopada i w tym dniu, po zakończeniu zajęć, w harcówce działającego m. in. przy XV LO Szczepu „Gwieździstego” , odbyło się spotkanie podsumowujące kurs. Spotkanie przygotował i przeprowadził Druh hm Wiesław Wójcik pełniący obowiązki Opiekuna Kursu. Serdecznie i gorąco powitał przybyłych na spotkanie miłych Gości z Zarządu SPH: Prezes Zarządu, Druhnę hm Danutę Noszkę-Leśniewską oraz I Wiceprezesa Zarządu , Druha hm Stanisława Piaseckiego. W trakcie swojego wystąpienia Druh hm Wiesław Wójcik podziękował uczestnikom i Prowadzącej zajęcia za maksymalne wykorzystanie czasu szkolenia, za stworzenie bardzo miłej koleżeńskiej atmosfery. Korzystając z okazji podziękował Przedstawicielom Zarządu SPH za pomoc finansową jaką Szczep Gwieździsty otrzymał od Stowarzyszenia na generalny remont harcówki. Zebrani w harcówce podziwiali jej bardzo ładny i estetyczny trochę „puszczański” wygląd.

Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska wyraziła wielkie uznanie dla uczestników kursu za Ich aktywny udział w zajęciach i podnoszenie swoich umiejętności. Pani mgr Annie Skórce podziękowała za duże zaangażowanie w prowadzenie zajęć i umiejętne dostosowanie sposobu ich prowadzenia do oczekiwań i możliwości uczestników.

foto03W harcówce od prawej: Pani Prezes SPH hm Danuta Noszka-Leśniewska, Pani mgr Anna Skórka,
hm Stanisław Piasecki I Wiceprezes SPH, Druhna hm Aniela Dąbrowska uczestniczka kursu.

Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił efekty jakie w ciągu ostatnich czterech lat osiągnęło Stowarzyszenie, pozyskując granty i organizując nieodpłatne dla uczestników - Seniorów kursy komputerowe. W tym czasie kursy o różnych poziomach ukończyły 254 osoby. Pan Stanisław Piasecki zwrócił również uwagę na ogromne znaczenie jakie we współczesnym świecie mają umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu.

Następnie Druhna Prezes i Pani mgr Anna Skórka wręczyły 14 uczestnikom dyplomy ukończenia kursu. Ponieważ spotkanie odbywało się w harcówce, a wśród uczestników kursu było wielu byłych instruktorów harcerskich, na zakończenie części oficjalnej spotkania zaśpiewano piosenkę „Obozowe tango”. Później zostało wykonane pamiątkowe grupowe zdjęcie. Po oficjalnej części zakończenia przyszła pora na rozmowy przy poczęstunku fundowanym przez Stowarzyszenie. Uczestnicy nie tylko wspominali zakończone zajęcia ale również wyrazili zainteresowanie kontynuowaniem szkolenia na wyższym poziomie. Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska zapewniła, że Stowarzyszenie może zorganizować taki kurs ale ewentualną kontynuację szkolenia uzależniła od pozyskania grantu dającego możliwość jego sfinansowania.

Zakończenie kursu w harcówce szczepu Gwieździstego. Wspólne zdjęcie: Uczestnicy kursu, prowadząca zajęcia Pani Anna Skórka (ostatni rząd pośrodku) oraz nasi Goście ( siedzą) po lewej Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska , po prawej Druh hm Stanisław Piasecki.