Akcja „Jubilat” i czerwcowe spotkania z Jubilatami, czyli Instruktorami ZHP, najczęściej członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, którzy przeżyli osiemdziesiąt lat stają się naszą małą tradycją. Od roku 2010 do roku 2017 członkami Klubu Jubilatów zostało 26 druhen i druhów, a ich nestorami są: mający 99 lat dh. Lesław Połomski HR i dh. hm. Władysław Pancerz, który ukończył 90 rok życia. Taki wiek robi wrażenie.

W sobotnie popołudnie 10 czerwca 2017 roku już po raz ósmy spotkaliśmy się w murach Fortu 39 Olszanica z instruktorami harcerskimi, których łączy wspólny mianownik – nie poddają się wiekowi. Nadal mają swoje pasje, które z oddaniem realizują. Pokazują innym, jak warto żyć.

W roku 2017 zaproszenie do grona Jubilatów przyjęli Druhny i Druhowie: phm. Danuta Siekańska z d. Trylska, phm. Maria Trylska z d. Millan, phm. Bogdan Marzec oraz Marian Kulig.

Dostojni Jubilaci 2017, od lewej: phm. Bogdan Marzec, phm. Danuta Siekańska –Trylska, Pan Marian Kulig

Dostojni Jubilaci 2017, od lewej: phm. Bogdan Marzec, phm. Danuta Siekańska –Trylska, Pan Marian Kulig

Spotkanie rozpoczęliśmy odśpiewaniem „Hymnu Harcerskiego”, po którym znamienitych gości zebranych w kameralnej sali kawiarnianej serdecznie powitali dh. hm. Danuta Noszka-Leśniewska - Prezes SPH i hm. Zbigniew Sabiński - Gospodarz Obiektu.

To niecodzienne spotkanie swoją obecnością uświetnili: I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel, Pani Aleksandra Grodecka – dyrektor MDK „Dom Harcerza”, członkowie SPH na czele z przedstawicielami Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wspólnie z Jubilatami świętowali również ich najbliżsi i przyjaciele – b. harcerki 18 Pdg. DH-rek im. Felicji Kasprzykówny, Kręgu „Powsinogów Bieszczadzkich”, b. harcerze z 3 Pdg. DH-rzy im. Tadeusza Kościuszki – Szczepu „Fioletowej Trójki”, a także Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie Pan Zbigniew Siekański oraz dh. hm. Jolanta Siemińska, która dotarła z dalekiej Australii.

Uczestnicy Akcji Jubilat 2017. Na gitarze gra hm. Andrzej Łanuszka

Uczestnicy Akcji Jubilat 2017. Na gitarze gra hm. Andrzej Łanuszka

Następnie przy akompaniamencie gitary dh. hm. Andrzeja Łanuszki popłynęły słowa piosenki „Płonie ognisko i szumią knieje”. Zapoczątkowała ona czas wspomnień tegorocznych Jubilatów, wspieranych przez hm. Andrzeja Gaczorka, który przygotował multimedialne prezentacje obrazujące wątki rodzinne, osiągnięcia zawodowe, etapy działalności harcerskiej. Na wstępie, zwrócił on uwagę obecnych na kilka faktów łączących Jubilatów - wszystkim los zabrał dzieciństwo i przyniósł okrutne doświadczenia czasu wojny, wszyscy wstąpili do harcerstwa w latach 1945-1946, kiedy traciło ono swój przedwojenny koloryt. Jako instruktorzy harcerscy kontynuowali działalność po jego reaktywacji w roku 1956. Działali w drużynach harcerskich i Komendzie Hufca ZHP Kraków-Podgórze, zdobywali wykształcenie zawodowe na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej, łączą ich bliskie więzy rodzinne. Z żalem obecni przyjęli informację, że wcześniejsze zobowiązania uniemożliwiły udział w spotkaniu dh. phm. Marii Trylskiej.

Szczególnym momentem spotkania było odznaczenie dh. phm. Danuty Siekańskiej odznaką „Honoris Gratia”, odznaczeniem przyznawanym przez prezydenta Krakowa osobom oraz instytucjom za szczególne zasługi na rzecz Krakowa i krakowian. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa dokonał Jego I Zastępca Tadeusz Trzmiel.

Odznakę Honoris Gratia phm. Danucie Siekańskiej wręcza I Zastępca Prezydenta m. Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel

Odznakę Honoris Gratia phm. Danucie Siekańskiej wręcza I Zastępca Prezydenta m. Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel

Jako pierwsza o swoich losach opowiadała phm. Danuta Siekańska z d. Trylska. Wychowała się w rodzinie o silnych tradycjach harcerskich. Tato Zbigniew, był wybitnym działaczem, instruktorem harcerskim. W latach 1937–1939 był Naczelnikiem Organizacji Harcerzy ZHP. Od 1946 roku na emigracji w Anglii, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego ZHP pgk, członka Rady Naczelnej ZHP pgk i Naczelnika Harcerzy ZHP pgk w latach 1952–1955. Mama była działaczką i instruktorką harcerską. Również trzej bracia: Jerzy, Stefan i Zdzisław byli harcerzami. Los zabrał dh. Danucie dzieciństwo, przyniósł okrutne doświadczenia zesłania – wywiezienia rodziny (Babcia, Mama i trzej bracia) na Sybir (Kazachstan). Do Polski i Krakowa wróciła w marcu 1946 roku. Była zuchem, harcerką 18 Pdg. DH-rek im. im. Felicji Kasprzykówny. W 1957 roku otrzymała stopień przewodnika, a w 1960 podharcmistrza. W swojej karierze harcerskiej pełniła funkcje przybocznej, drużynowej a później w Komendzie Hufca Kraków-Podgórze kierownika Referatu Finansowo-Gospodarczego. Organizowała i była współorganizatorem wielu akcji, obozów (np. Obidowa, Florynka, Kojszówka). Uczestniczyła w kursie podharcmistrzowskim w Smereku roku 1959, a po jego ukończeniu aktywnie działała w drużynie a obecnie Kręgu Seniorów „Powsinogi Bieszczadzkie” przy Komendzie Chorągwi. Aktualnie jest członkiem Komendy Kręgu.

W latach 1980 – 2001 wspólnie ze swoją Matką, hm. Jadwigą Trylską wiele uwagi poświęcała harcerskim nestorkom (instruktorki przedwojenne, z okresu wojennego i sprzed 1948 roku) skupionym w żeńskiej drużynie starszoharcerskiej „Kuźnia”. Drużyna zakończyła istnienie w sposób naturalny z chwilą śmierci jej członkiń. Dh. phm. Danuta Siekańska łączyła działalność instruktorską z licznymi obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi (również jej dwaj synowie należeli do harcerstwa). Od roku 2000 na zasłużonej emeryturze. Aktualnie dh. Danuta jest także członkiem Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze, a jako działaczka Związku Sybiraków i ruchu kresowego, angażuje się w pracę wychowawczą wśród młodzieży. Wyróżnia się działalności w zakresie propagowania świadomości historii Polski oraz upowszechniania idei pamięci narodowej.

Ze swoją Drużynową phm. Danutą Siekańską - od lewej: hm. Krystyna Wywiał, hm. Jolanta Siemińska, phm. Barbara Adamczyk, hm. Magdalena Twardowska-Białek

Ze swoją Drużynową phm. Danutą Siekańską - od lewej: hm. Krystyna Wywiał, hm. Jolanta Siemińska, phm. Barbara Adamczyk, hm. Magdalena Twardowska-Białek

Znane i lubiane piosenki „Z miejsca na miejsce” i „Harcerski Krzyż” poprzedziły wspomnienia dh. Mariana Kuliga. Swoją krótką przygodę z harcerstwem rozpoczął w roku 1945, w drużynie kolejowej prowadzonej przez dh. Mrugacza w Suchej Beskidzkiej. Zakończył w roku 1949, gdy działalność harcerstwa w Polsce została zawieszona. Nie powrócił już od czynnej działalności harcerskiej, gdyż wciągnęły Go studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej, a następnie obowiązki zawodowe, jako inżyniera, naczelnika Dzielnicy Kraków-Podgórze, w-ce prezydenta Miasta Krakowa i w-ce wojewody krakowskiego. Mimo licznych obowiązków zawodowych działał na rzecz organizacji społecznych (OSP), klubów i związków sportowych. Za swoją wieloletnią działalność zawodową i publiczną był wielokrotnie odznaczony i wyróżniany odznaczeniami państwowymi między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; odznaczeniami resortowymi: Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złoty Znak Związku OSP RP Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, regionalnymi. Podejmowane liczne inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży z domów dziecka, ośrodków i szkół specjalnych, wsparcie akcji harcerskich zostały uhonorowane przyznaniem tytułu „Kawaler Orderu Uśmiechu”, jedynego na świecie odznaczenia przyznawanego dorosłym przez dzieci (8 grudnia 1983 r.). Sentyment do harcerstwa jednak pozostał. Instruktorzy harcerscy działający w Hufcu Kraków-Podgórze doskonale pamiętają Jego działalność, jako Przewodniczącego Dzielnicowej Rady Przyjaciół Harcerstwa (w latach 1974-1985). W roku 2009 zakończył wieloletnią aktywność zawodową. Aktualnie od roku 2011 uczestniczy w pracach Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, a w Krakowie przewodniczy Małopolskiemu Klubowi Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Piosenki „Przez pola, lasy i łąki” i „Idziemy w jasną” stanowiły wprowadzenie do kolejnej części spotkania - wspomnień dh. phm. Bogdana Marca. Z trudem ukrywanym wzruszeniem i sentymentem wspominał On swoją harcerską służbę i działalność w 3 Podgórskiej Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki i Szczepie „Fioletowej Trójki”. Pierwsze kroki na harcerskiej drodze stawiał wiosną 1946 roku w 5 Pdg. DH-rzy im. Zawiszy Czarnego działającej przy Szkole Podstawowej Nr 29 w Krakowie, ale po kilku miesiącach – również wiosną 1947 roku, za namową kolegów przeniósł się do 3 Podgórskiej Drużyny

Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki, czyli „Fioletowej Trójki”. Po reaktywowaniu harcerstwa w roku 1956 wraz z hm. Zdzisławem Trylskim, phm. Bogdanem Gołąbem, dh Wiesławem Palczewskim i innymi Instruktorami organizował działalność 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy, jednej z pierwszych w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze a następnie Szczepu „Fioletowej Trójki”. Był przybocznym a następnie drużynowym i Komendantem Szczepu „Fioletowej Trójki” (rok 1960/61). Równocześnie był organizatorem harcerskich obozów stałych np. Strzeszyce k. Łososiny Górnej, Klimkówka n. Ropą, Celiny k. Bodzentyna, Dylaki n. j. Turawa, Obidowa. Pełnił na nich funkcję kwatermistrza, oboźnego. Brał udział w szkoleniu kadry funkcyjnej szczepu. Gdy obowiązki zawodowe i rodzinne ograniczyły Jego dalszą aktywność instruktorską nadal interesował się działalnością „Fioletowej Trójki” – m.in. włączał się w organizację tradycyjnych spotkań b. „Trójkarzy”, obchodów rocznicowych, gromadzeniu pamiątek związanych z historią drużyny. Od roku 2001 na zasłużonej emeryturze. Aktualnie jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa i Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca ZHP Kraków Podgórze.

Ze swoim drużynowym phm. Bogdanem Marcem – od lewej: hm. Zbigniew Urbaniec, hm. Marek Dobosz, hm. Władysław Dobosz

Ze swoim drużynowym phm. Bogdanem Marcem – od lewej: hm. Zbigniew Urbaniec, hm. Marek Dobosz, hm. Władysław Dobosz

Czas upływał szybko. Dla obecnych spotkanie było wielkim wzruszającym przeżyciem. Wspomnienia przeplatały się z licznymi piosenkami „dawnymi i szczególnie ulubionymi przez jubilatów”, śpiewanymi przy harcerskich ogniskach i na szlakach wędrówek.

Następnie Prezes SPH, dh. hm. Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła dostojnym Seniorom okolicznościowe listy gratulacyjne, a dh hm. Zbigniew Sabiński udekorował specjalnymi floo i tradycyjnie życzył „końskiego zdrowia”. Jubilaci otrzymali również symboliczne czerwone róże.

Prezes SPH hm. Danuta Noszka- Leśniewska wręcza floo phm. Danucie Siekańskiej

Prezes SPH hm. Danuta Noszka- Leśniewska wręcza floo phm. Danucie Siekańskiej

Przed chwilą floo odebrał Pan Marian Kulig

Przed chwilą floo odebrał Pan Marian Kulig

Prezes SPH hm. Danuta Noszka- Leśniewska wręcza floo phm. Bogdanowi Marcowi

Prezes SPH hm. Danuta Noszka- Leśniewska wręcza floo phm. Bogdanowi Marcowi

Gdy popłynęły słowa piosenki „Komendant” druhny z 18 Pdg. DH-rek wręczyły swojej drużynowej dh. phm. Danucie Siekańskiej okazałą wiązankę kwiatów, a druhowie z 3 Pdg. DH-rzy obdarowali swojego b. drużynowego i szczepowego wyrzeźbioną w drewnie harcerską lilijką. Dh hm. Tadeusz Kubas przekazał Jubilatom życzenia od nieobecnego dh. hm. Adama Jelonka, jednego z pierwszych Jubilatów.

Zebrani w kręgu odśpiewaliśmy słowa ostatniej piosenki „Bratnie słowo”. Miłym końcowym akcentem spotkania była wspólna pamiątkowa fotografia. Nie brakło również „fotek” w niewielkich przyjacielskich grupach.

Pamiątkowa fotografia

Pamiątkowa fotografia

Z całą pewnością sobotnie spotkanie można uznać za udane i bardzo urozmaicone. Tego popołudnia sprzyjała nam pogoda, wszystkim dopisywały humory, chwile wzruszenia i sentymentu przeplatały się z radosną zabawą i uśmiechem, był również czas na mały poczęstunek i chwilę rozmowy …

Sympatyczna towarzyska część spotkania

Sympatyczna towarzyska część spotkania

Sympatyczna towarzyska część spotkania

Sympatyczna towarzyska część spotkania


Sympatyczna towarzyska część spotkania

Sympatyczna towarzyska część spotkania

Sympatyczna towarzyska część spotkania

Sympatyczna towarzyska część spotkania

Radosne chwile zatrzymali w kadrze: Tadeusz Kubas, Bogusław Zając i Andrzej Gaczorek.
Na kolejne spotkanie zapraszamy za rok!

Ps. Organizatorzy serdecznie dziękują wspaniałym Jubilatom, ich Bliskim, Przyjaciołom oraz wszystkim uczestnikom którzy licznie przybyli na spotkanie. Dziękujemy również bardzo serdecznie Pani Aleksandrze Grodeckiej – dyrektor MDK „Dom Harcerza”, Gospodarzowi obiektu Druhowi hm. Zbigniewowi Sabińskiemu oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tak udanej VIII Akcji „Jubilat-2017”.