13 czerwca br., tradycyjnie w gościnnym Forcie nr 39 Olszanica, po raz szósty spotkaliśmy się w gronie członków i sympatyków SPH aby uhonorować kolejnych znakomitych instruktorów, rozszerzając elitarne grono Jubilatów 80+. Mieli to być dh, dh: hm. Ryszard Korski, hm. Jan Ozaist, hm. Maria Targosz, phm. Bogdan Głąb. W sobotnie, jakże upalne przedpołudnie przybywających uczestników spotkania witał Gospodarz hm. Zbigniew Sabiński.  

Hm Janusz Wojtycza ( w mundurze), hm. Adam Jelonek i pani Antonina  Korska

Hm Janusz Wojtycza ( w mundurze), hm. Adam Jelonek i pani Antonina  Korska

Od prawej: phm. Anna Piasecka, pani Anna Tomal, hm. Magdalena Migacz, hm. Krzysztof Poniedziałek

Od prawej: phm. Anna Piasecka, pani Anna Tomal, hm. Magdalena Migacz, hm. Krzysztof Poniedziałek

 Gdy minął „studencki” kwadrans po godzinie 11, druhna Prezes hm. Danuta Noszka – Leśniewska rozpoczęła spotkanie.

Prezes SPH hm. Danuta Noszka – Leśniewska wita uczestników spotkania

Prezes SPH hm. Danuta Noszka – Leśniewska wita uczestników spotkania

Powitała uczestników spotkania a w szczególności: I Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusza Trzmiela, panią Aleksandrę Grodecką – Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie , którego Filią jest Fort w Olszanicy oraz dostojnych Jubilatów: z lat ubiegłych, hm. Danutę Bobek i prof. hm. Adama Jelonka oraz tegorocznych phm. Bogdana Głąba i hm. Ryszarda Korskiego. Druhna Danuta wyjaśniła,  że w spotkaniu nie mogli wziąć w udziału: hm. Jan Ozaist –  ze względu na konieczny wyjazd poza Kraków,  hm. Maria Targosz,  która ze względu na kłopoty zdrowotne nie mogła przyjechać z Wadowic.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania. Po lewej pani Antonina Korska.

Uczestnicy spotkania. Po lewej pani Antonina Korska.

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, w dowód uznania za Jego działalność harcerską na terenie Krakowa, wyróżnił phm. Bogdana Głąba odznaką Honoris Gratia. I Zastępca Prezydenta hm. Tadeusz Trzmiel wręczył odznakę Jubilatowi.

I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel wręcza odznakę Honoris Gratia druhowi phm. Bogdanowi Głąbowi

I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel wręcza odznakę Honoris Gratia druhowi phm. Bogdanowi Głąbowi

Jako pierwszy zabrał głos druh phm. Bogdan Głąb. Wspominał z wielkim sentymentem o reaktywowaniu  harcerstwa w roku 1956 oraz o swojej działalności w  Szczepie „Fioletowej Trójki”  - pierwszym jaki powstał na terenie Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

Druh phm Bogdan Głąb to  z powołania i zamiłowania wychowawca młodzieży. Swoją pasję realizował jako instruktor harcerski. Przed II Wojną Światową wstąpił do drużyny zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej Nr 24  w Krakowie przy ul. Sokolskiej 13, a w roku 1945  do 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Fioletowej Trójki”. Po reaktywowaniu harcerstwa w roku 1956 wraz z hm. Zdzisławem Trylskim, phm. Bogdanem Marcem, dh Wiesławem Palczewskim i innymi Instruktorami organizował działalność 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy, jednej z pierwszych w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze a następnie Szczepu „Fioletowej Trójki”. Był przybocznym a następnie drużynowym. W roku 1958 zostaje Komendantem Szczepu „Fioletowej Trójki”. Równocześnie był organizatorem harcerskich obozów stałych. Pełnił na nich funkcję komendanta , kwatermistrza , oboźnego. Brał udział w szkoleniu kadry drużyn. Bardzo dbał o harcówkę.  Jej wyposażenie było przywożone z obozów lub wykonywane pod Jego kierunkiem przez harcerzy i instruktorów. Wychował liczne grono instruktorów i harcerzy. Aktywnie brał udział w organizowaniu uroczystości rocznicowych szczepu „Fioletowej Trójki”.

Druh phm. Bogdan Głąb jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracował w Krakowskich Zakładach Tytoniowych jako Kierownik Zespołu Projektowego, a później p w Biurze Projektów Pieców Tunelowych w Krakowie na różnych stanowiskach, aż do stanowiska Kierownika Pracowni. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zatrudniony w polskiej firmie wyjechał do pracy w Bułgarii. Tam zamieszkał na stałe, utrzymując kontakty z bliskimi i znajomymi w Polsce a szczególnie w Krakowie.  Od roku 1996 na zasłużonej emeryturze.  Aktualnie jest członkiem Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków Podgórze.

Druh phm Bogdan Głąb w trakcie swojego wystąpienia

Druh phm Bogdan Głąb w trakcie swojego wystąpienia

Druh Bogdan swoje opowiadanie wzbogacił zdjęciami wyświetlanymi na ekranie przez hm. Andrzeja Gaczorka. Na zakończenie wystąpienia zaśpiewaliśmy wybraną przez pierwszego z Dostojnych Jubilatów -Druha Bogdana piosenkę „ Z miejsca na miejsce”.  Należy podkreślić, że  „Fioletowa Trójka” ( aktualnie w ZHR) - był to bardzo dobrze działający szczep, prawdziwa kuźnia kadry instruktorskiej. Na zdjęciu poniżej druhowie  phm. Bogdan Marzec i phm. Bogdan Głąb oraz ich wychowankowie hm. Tadeusz Trzmiel i hm. Władysław Dobosz.  Ich wychowankami byli również hm. Marek Dobosz, hm. Zbigniew Urbaniec, hm. Tadeusz Żelazny. Byli to świetni instruktorzy którzy swoją wieloletnią  wspaniałą działalnością stanowili o wielkości nie tylko szczepu ale również Hufca Kraków – Podgórze.

Byli instruktorzy Szczepu „Fioletowej Trójki” (od prawej): hm. Władysław Dobosz, phm. Bogdan Głąb, hm. Tadeusz Trzmiel, phm. Bogdan Marzec

Byli instruktorzy Szczepu „Fioletowej Trójki” (od prawej): hm. Władysław Dobosz, phm. Bogdan Głąb, hm. Tadeusz Trzmiel, phm. Bogdan Marzec

Opowiada Druh hm. Ryszard Korski (w mundurze). Zebrani oglądają przyniesione przez Niego pamiątki

 Opowiada Druh hm. Ryszard Korski (w mundurze). Zebrani oglądają przyniesione przez Niego pamiątki

Następnie o swojej instruktorskiej działalności opowiadał hm. Ryszard Korski. Ten bardzo znany i zasłużony instruktor zaskoczył obecnych szeroką gamą swoich zainteresowań. Śledzenie wielu interesujących informacji ułatwiała świetnie  przygotowana przez hm. Andrzeja Gaczorka prezentacja obrazująca drogę życiową  dh Ryszarda , a zwłaszcza harcerską oraz liczne osiągnięcia.

Druh hm. Ryszard Korski z wykształcenia technik budowlany oraz prawnik. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność harcerską rozpoczął 22 kwietnia 1945 r   w 6 Rzeszowskiej Drużynie Harcerzy. Przyrzeczenie złożył 15 czerwca 1946 r przyjmując zgodnie z tradycją tej drużyny imię „Witosław”. W latach 1947-49 działa w Czarnej Trzynastce Krakowskiej. Od grudnia 1956 roku działał w 11 Krakowskiej Drużynie Harcerzy im. Króla Jana III Sobieskiego pełniąc funkcje przybocznego i drużynowego. Z tą drużyna był związany do końca jej działalności  w1986r. W tym czasie był: komendantem obozu drużyny i kilku zgrupowań Hufca Kraków-Grzegórzki, organizatorem licznych manewrów i pokazów z zakresu Terenowej Obrony Przeciwlotniczej (TOPL). Później uczestniczył w działalności nieformalnego kręgu jej seniorów wraz z kapitułą sztandaru włącznie. Równocześnie druh Ryszard pełnił wiele funkcji instruktorskich w hufcach Grzegórzki, Śródmieście oraz w Chorągwi Krakowskiej. Był  przewodniczącym Komisji Rewizyjnych tych jednostek.  Począwszy od roku 1971 organizował cykl dorocznych rajdów instruktorskich AZYMUT. W programie tych rajdów przeprowadzane były konkurencje o charakterze sportowym jak: marsz nocny na azymut (wg specjalistycznych map z naniesionymi warstwicami, działami wodnymi i obszarami leśnymi) dzienny indywidualny bieg na orientację wg map IOF (Internationale Orientierungslauf Federation) oraz sporty obronne (strzelanie z kbks i rzut granatem). W imprezach tych – o zasięgu ogólnopolskim - obok patroli harcerskich, brały udział również liczne patrole wojskowe, kół PTTK oraz z klubów sportowych, zajmujących się biegami na orientację. Ogółem przeprowadzonych zostało 17 rajdów.

Korzystając ze ścisłej współpracy z GOPR zabezpieczającym trasy nocnego marszu na azymut, zorganizował w 1979 roku  pierwszy w ZHP  Instruktorski Krąg Członków  Wspierających GOPR. Największym  sukcesem tego Kręgu było zorganizowanie – jak się później okazało – jedynych w Polsce pokazów w ratownictwie górskim na 75 –ecie GOPR.  Pokazy te odbyły się w październiku 1994 roku.....Krakowie, w Skałkach na Zakrzówku.

Poważne obowiązki zawodowe na stanowisku radcy prawnego połączone z wyjazdem na budowę elektrowni atomowej w Nietyszynie w ZSRR na stanowisku radcy prawnego (1988) przerwały organizacje zarówno rajdów AZYMUT, jak i działalność GOPR-owską.

W okresie swej działalności harcerskiej  podejmował działalność artystyczno-plastyczną, projektował m. innymi: sztandar 11 KDH, kilkanaście proporców tej drużyny, Odznakę Hufca Kraków Śródmieście, plakietkę Hufca Kraków Śródmieście, okolicznościowe plakaty Hufca Kraków Śródmieście i Rajdów Instruktorskich AZYMUT, medale, plakietki, dyplomy i proporce związane z 17 edycjami Rajdu Instruktorskiego AZYMUT, a nadto podejmował unikalne prace kartograficzne z zakresu wykonania trójkolorowych map rejonów dla 15 edycji tego rajdu.

Jest projektantem Medalu za Zasługi dla Chorągwi Krakowskiej ZHP, Krzyża za Zasługi dla Inspektoratu Specjalności Obronnych Chorągwi Krakowskiej ZHP, Medalu Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP.
Aktualnie działa w Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Warto nadmienić, że druh Ryszard aktywnie działał również w:  Lidze Przyjaciół Żołnierza –Lidze Obrony Kraju (1954 – 2007), Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (1979 – 1986), Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (1982 – 2013)

Za aktywną działalność i osiągnięcia w wielu dziedzinach był wielokrotnie odznaczany. Między innymi: Złotą Odznaką Zasłużonego dla Samorządu Radców Prawnych, Medalem 75 –lecia GOPR, Medalem  Za Zasługi dla Turystyki , Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką „Honoris Gratia”, Medalem za Zasługi dla Chorągwi Krakowskiej ZHP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Druh Ryszard jest bardzo lubiany i ceniony przez liczne grono swoich wychowanków oraz wśród instruktorów nie tylko krakowskiego harcerstwa . Cieszy się dużym i zasłużonym autorytetem.

Po zakończeniu wystąpienia zaśpiewano jedną z Jego ulubionych piosenek - „Dalej Wesoło …” . Wybór był trudny ponieważ – drugi Dostojny Jubilat - Druh Ryszard stwierdził, że lubi wszystkie harcerskie piosenki.

Kolejnym miłym akcentem było wręczenie Jubilatom okolicznościowego adresu od Stowarzyszenia, z najlepszymi życzeniami, podpisanego przez wszystkich obecnych. Wręczenia dokonała Druhna Prezes. Natomiast druh hm. Zbigniew Sabiński udekorował Ich przygotowanym przez siebie podarunkiem w postaci floo z życzeniami „końskiego zdrowia”.  

Hm. Ryszardowi Korskiemu oklicznościowy adres wręcza hm. Danuta Noszka - Leśniewska

Hm. Ryszardowi Korskiemu oklicznościowy adres wręcza hm. Danuta Noszka - Leśniewska

Phm. Bogdan Głąb z wręczonym przez hm. Zbigniewa Sabińskiego floo

Phm. Bogdan Głąb z wręczonym przez hm. Zbigniewa Sabińskiego floo

Tegoroczni Jubilaci oraz  Małżonka Druha Ryszarda z „Margaritką”

Tegoroczni Jubilaci oraz  Małżonka Druha Ryszarda z „Margaritką”

Był to ostatni akcent pierwszej części spotkania. Następnie przed fortem zostało wykonane pamiątkowe zbiorowe zdjęcie. Druh phm. Bogdan Głąb, zwyczajem pochodzącym z Bułgarii, wręczył „Margaritki” : najpierw Małżonce druha Ryszarda, jak określił w dowód za wytrwałość  w związku z tak aktywnym instruktorem harcerskim, a następnie pozostałym druhnom.  

Uczestnicy spotkania przed Fortem nr 39 w Olszanicy

Uczestnicy spotkania przed Fortem nr 39 w Olszanicy

Zachęceni przez Gospodarza uczestnicy spotkania  grupkami, dzieląc się wspomnieniami, korzystali z przygotowanego poczęstunku. Kiełbaski i kiszeczki z grila, sałatki, ciasta były bardzo smaczne. Do tego oczywiście zimne i gorące napoje.

Poczęstunek

Poczęstunek

Poczęstunek

Poczęstunek

W bardzo miłej, koleżeńskiej atmosferze spotkanie powoli dobiegało końca. Nawet bardzo wysoka temperatura w tym dniu nie stanowiła specjalnie dużej przeszkody w prowadzonych długo rozmowach. Po dzisiejszym spotkaniu 20 osób  liczy sobie grono dostojnych Jubilatów 80+ .

  Gospodarzom, Pani Aleksandrze Grodeckiej i hm. Zbigniewowi Sabińskiemu  – bardzo dziękujemy!

 Gospodarzom, Pani Aleksandrze Grodeckiej i hm. Zbigniewowi Sabińskiemu  – bardzo dziękujemy!

Akcja JUBILAT 2015

Zarząd SPH bardzo serdecznie dziękuje Pani Aleksandrze Grodeckiej dyrektorowi MDK „Dom Harcerza” za możliwość przeprowadzenia kolejnego spotkania z Jubilatami w forcie nr 39 Olszanica, gospodarzowi tego obiektu hm. Zbigniewowi Sabińskiemu za organizacyjne zabezpieczenia spotkania i przygotowanie poczęstunku.  Hm. Andrzejowi Gaczorkowi za przygotowanie prezentacji dla Druha Ryszarda Korskiego oraz wszystkim, którzy do zorganizowania spotkania i jego przeprowadzenia się przyczynili.

Do zobaczenia za rok !!!