Dnia 17 stycznia 1957 roku na terenie Ludwinowa a dokładnie w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Czackiego 11 została reaktywowana działalność harcerska. Reaktywacji po okresie zawieszenia działalności podjął się dh Adam Jelonek, który pełnił funkcję drużynowego w latach 1947 – 1949. Działalność rozpoczęła się poprzez zorganizowanie jednego zastępu, jako członu kadrowego dla dalszej działalności 7 Drużyny Harcerzy im. Wł. Jagiełły.

A zatem 60-ta rocznica wznowienia działalności harcerskiej na terenie Ludwinowa była okazją do zorganizowania kolejnego „Spotkania Wspomnień”. Odbyło się ono w dniu 20.01.2017 r., w budynku XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. W. Bednarskiego przy ul. Czackiego 11 w Krakowie, dawnej Szkole Podstawowej Nr 40. Było to 14-te spotkanie Instruktorów, harcerek i harcerzy, byłych członków 7 Drużyny Harcerzy im. Wł. Jagiełły, „Zielonego Szczepu Ludwinów”, Szczepu „Neptuna”. Pierwsze z nich odbyło się w 1983 a następne w latach 1995-2010, natomiast od 2011 r. spotkania odbywają się corocznie. Na terenie Szkoły spotkaliśmy się po raz drugi, poprzednio się 5 lat temu.

Uczestnicy Spotkania, na pierwszym planie Druh hm Adam Jelonek z Małżonką

Uczestnicy Spotkania, na pierwszym planie Druh hm Adam Jelonek z Małżonką

Spotkanie zostało zorganizowane przez druha hm. Tadeusza Kubasa we współpracy z druhną pwd. Barbarą Planta oraz druhami phm. Jackiem Małotą i pwd. Stanisławem Turkiem.
Rozpoczęło się odśpiewaniem piosenki „Harcerski krzyż”, która była hymnem drużyny a później Szczepu.
Prowadzący spotkanie dh hm Tadeusz Kubas gorąco powitał wszystkich zebranych a w szczególności :

  • p. mgr Zuzannę Dziuba – Dyrektora XXVIII Liceum
  • dh hm. prof. Adama Jelonka wraz Małżonką
  • druhów: -hm. Stanisława Piaseckiego i hm. Wiesława Wójcika– vice przewodniczących SPH
  • hm. Magdalenę Migacz – sekretarza SPH
  • hm. Jerzego Klinika – drużynowego Kręgu Seniorów i Starszyzny Hufca Kraków, Podgórze, byłego Komendanta Chorągwi Krakowskiej
  • hm. Andrzeja Gaczorka – sekretarza Komisji Rewizyjnej SPH

Przedstawiciele władz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie , od lewej: hm Jerzy Klinik, hm Wiesław Wójcik, hm Magdalena Migacz i hm Andrzej Gaczorek

Przedstawiciele władz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, od lewej: hm Jerzy Klinik, hm Wiesław Wójcik, hm Magdalena Migacz i hm Andrzej Gaczorek

Następnie Prowadzący wyraził gorące podziękowanie Gospodarzowi obiektu, Dyrektorowi XXVIII L.O. p. mgr Zuzannie Dziuba, za umożliwienie zorganizowania spotkania w murach szkolnych tak bliskich z młodych lat wszystkim jej uczestnikom. Jednocześnie, w związku z przypadającym w br. 10-leciem pełnienia tej zaszczytnej funkcji, życzył pani Dyrektor dalszej równie owocnej pracy na tym stanowisku.

Dla podkreślenia wdzięczności dla p. Dyrektor, przedstawiciele instruktorów z druhem hm. Adamem Jelonkiem na czele wręczyli Jej bukiet kwiatów wraz z adresem okolicznościowym podpisanym przez wszystkich uczestników spotkania, oraz zdjęciem grupowym uczestników spotkania z 2012 r.

Druhna pwd Barbara Planta i Druh hm Adam Jelonek dziękują Pani Dyrektor Szkoły (mgr Zuzanna Dziuba) za gościnne przyjęcie.

Druhna pwd Barbara Planta i Druh hm Adam Jelonek dziękują Pani Dyrektor Szkoły (mgr Zuzanna Dziuba) za gościnne przyjęcie.

Następnie dh hm. Stanisław Piasecki w gorących słowach powitał wszystkich zebranych oraz Panią Dyrektor wręczając Jej barwną Monografię, wydaną z okazji 15-lecia działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Druh hm Adam Jelonek ze swoim wychowankiem Druhem phm Jackiem Małotą

Druh hm Adam Jelonek ze swoim wychowankiem Druhem phm Jackiem Małotą

Po odśpiewaniu kolejnej piosenki „Dalej wesoło” dh Tadeusz Kubas w krótkiej gawędzie przypomniał zebranym początki działalności harcerstwa na terenie Ludwinowa z okresu lat 1945 – 1950. Szczególną uwagę zwrócił na mijającą w styczniu bieżącego roku 70 –tą rocznicę objęcia przez d-ha A. Jelonka funkcji p.o. drużynowego 7 Drużyny Harcerzy, wówczas ucznia III klasy liceum, w stopniu młodzika.

Następnie głos zabrał nestor harcerstwa na Ludwinowie dh hm. Adam Jelonek, przypominając okoliczności zorganizowania zbiórki pierwszego zastępu na kanwie uczniów klas VII-ch. Ponieważ było to w połowie roku szkolnego, ograniczył organizację do jednego zastępu aby z początkiem roku szkolnego na jego zrębach organizować szerszą działalność. Na spotkaniu był obecny jeden z uczestników tej zbiórki, dh Ryszard Szczęśniak, który w bieżącym roku będzie obchodził swoje 75 urodziny. Życzymy zdrowia i tradycyjnych 100 lat!

W roku szkolnym 1957/58 działała już drużyna składająca się z trzech zastępów.

Dh Ryszard Szczęśniak – uczestnik pierwszej zbiórki reaktywującej działalność harcerską w 1957 r.

Dh Ryszard Szczęśniak – uczestnik pierwszej zbiórki reaktywującej działalność harcerską w 1957 r.

Jednocześnie dh Adam przypomniał spotkanie z ówczesnym Kierownikiem Szkoły p. Michałem Kukulskim, który przekazał mu klucze do magazynku zlokalizowanego na poddaszu szkoły, gdzie był schowany sprzęt harcerski (namioty, wyposażenie kuchenne) z okresu przed zawieszeniem działalności. Sprzęt ten stał się nieodzowny w organizowaniu obozów letnich. Podstawową działalnością drużyny z czasem stała się specjalność wodna, a dh Adam przekazał na potrzeby działalności drużyny własny kajak i łódź typu „Kaczuszka”.

Dh hm Adam Jelonek – w gawędzie o początkach działalności w 1957 r.

Dh hm Adam Jelonek – w gawędzie o początkach działalności w 1957 r.

 

Kolejne gawędy wygłosili byli Instruktorzy 7 Drużyny Harcerzy i Zielonego Szczepu „Neptuna”.

Dh pwd. Zbigniew Stefański przypomniał przygody uczestników obozu w Pilchowicach, a jednocześnie opowiedział o obecnym stanie zapory i jeziora, na podstawie informacji które uzyskał podczas wycieczki w tamte rejony, na którą pojechał w ubiegłym roku.

Dh pwd. Antoni Wincenciak krótko, ale bardzo ciekawie przedstawił swoje wspomnienia związane z oddelegowanie do go pracy instruktorskiej w Szkole Podstawowej nr 25. Podkreślał że jednocześnie zawsze był, zarówno sercem jak i wyjazdami na obozy związany ze swoją 7 Drużyną harcerzy.

Dh-na pwd. Barbara Planta opowiedziała o swojej motywacji wstąpienia do harcerstwa i pierwszych krokach w działalności harcerskiej w roku 1967, gdy działał już Szczep i była reaktywowana działalność Drużyny Harcerek.

Wszystkie gawędy były urozmaicone pokazem slajdów, a przerywnikami były oczywiście piosenki harcerskie.

Dh phm. Tadeusz Tyrankiewicz, ostatni z gawędziarzy, bardzo ciepło i serdecznie wspominał o druhnach i druhach, którzy odeszli na wieczną wartę. A byli to: pwd Adam Fic, hm Bogdan Kowalczyk, druhny "Mamy" Maria Rychlewicz i Halina Sidor, druhowie Marek Rychlewicz, Czesław Rychlewicz, Józef Grygny, Wacław Michniak, Mieczysław Dziedzic oraz instruktorzy współpracujący z "7" Jacek Sukiennik, Józef Śmietana.

Na zakończenie spotkania dh. Tadeusz Kubas pokazał zdjęcia (slajdy) ze spotkań z ostatnich lat, rozdał jednocześnie uczestnikom spotkania w roku 2012 pamiątkowe, zbiorowe zdjęcie.

Część oficjalna spotkania zakończyła się odśpiewaniem w kręgu piosenki „Złączeni węzłem”.

Uczestnicy spotkania w tradycyjnym kręgu

Uczestnicy spotkania w tradycyjnym kręgu

Po prawie dwugodzinnej części spotkania „kominkowego”, aby tradycji stało się zadość II część spotkania, w której uczestniczyła większość instruktorów, odbyła się w kameralnej Sali hotelu „Wilga” znajdującego się w sąsiedztwie.

Rozmowom i wspomnieniom jak zwykle nie było końca.

Uczestnicy podczas spotkania w trakcie części „mniej” oficjalnej (przy lampce szampana)

Uczestnicy podczas spotkania w trakcie części „mniej” oficjalnej (przy lampce szampana)

Uczestnicy spotkania:
byli członkowie 7 Drużyny Harcerzy im. Wł. Jagiełły, „Zielonego Szczepu Ludwinów”, Szczepu „Neptuna”:

Jelonek Adam
Opalińska-Jelonek Zofia
Planta Barbara
Gliniak Barbara
Ponisz Marta
Kubas Ewa
Małota Ewa
Dygoń Janusz
Grygny Kazimierz
Jelonek Adam
Kubas Tadeusz
Małota Jacek
Maślanka Włodzimierz
Piotrowski Jacek
Prusakowski Marek
Stefański Zbigniew
Szczęśniak Ryszard
Słomak Piotr
Turek Stanisław
Tyrankiewicz Tadeusz
Wincenciak Antoni

oraz Goście:
p. mgr Zuzanna Dziuba – Dyrektor XXVIII Liceum
i przedstawiciele Zarządu oraz KR SPH
Stanisław Piasecki
Wiesław Wójcik
Magdalena Migacz
Jerzy Klinik
Andrzej Gaczorek

Niestety, kilku Instruktorów ze względu na stan zdrowia lub inne obowiązki nie mogło uczestniczyć w spotkaniu. Pozdrowienia od Nich przekazał obecnym hm. Tadeusz Kubas.

Do zobaczenia za rok !

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież