Komunikat organizacyjno-programowy SPH nr 1/2016

1. XI Krakowskie Harcerskie Spotkanie „Po Latach” ( 09.01.2016)

Wybierając się na kolejne XI Spotkanie Po Latach, zapewne wielu wspomniało poprzednie, bardzo udane, zorganizowane w Ośrodku Wypoczynkowym Chorągwi w Korzkwi, u hm. Pawła Grabki. Zmiana miejsca i terminu była spowodowana organizacją imprezy finałowej obchodów XV lecia Stowarzyszenia. W roku bieżącym nastąpił powrót „do korzeni” a tegoroczne spotkanie, na zaproszenie hm. Andrzeja Krzyworzeki , który te spotkania przed laty zainicjował i organizował, odbyło się w Hotelach „Krakus”. Konkretnie w Hotelu „Junior Krakus”. Od godziny 11:00 coraz liczniej zbierający się uczestnicy spotkania mieli możliwość zarejestrowania się, zapoznania się z wydawnictwami Chorągwianej Komisji Historycznej, obejrzenia wystawy „Ratujmy Stanicę Kamińskiego”, skorzystania z bufetu a co najważniejsze porozmawiania z przyjaciółmi i znajomymi z dawnych lat.

O godz. 11:30 na salę weszli zaproszeni przedstawiciele władz województwa i Krakowa. Na komendę, prowadzącej tę część spotkania Druhny hm. Danuty Noszki –Leśniewskiej, wszyscy obecni- ponad 90 osób, zaśpiewali hymn ZHP. Kontynuując, Druhna Prezes SPH hm. Danuta Noszka -Leśniewska powitała uczestników spotkania w imieniu własnym i zebranych, dziękując za przyjęcie zaproszenia. Bardzo serdecznie powitała: Pana Piotra Ćwika Wicewojewodę Małopolski, Pana Andrzeja Kuliga Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, przedstawicieli Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej w składzie hm. Mariusz Siudek Komendant i hm. Anna Nowak Z-ca Komendanta, byłych Komendantów i Zastępców Komendantów Chorągwi, profesorów krakowskich wyższych uczelni, byłych i aktualnych instruktorów Komendy Chorągwi i Komend Hufców, hm. Janusza Wojtyczę Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Historycznej. Prowadząca odczytała list od Marszałka Małopolski pana Jacka Krupy oraz przekazała pozdrowienia od : hm. Władysławy Marii Francuz, która w tym czasie prowadziła zajęcia nowoutworzonego Uniwersytetu dla Dzieci na Politechnice Krakowskiej, dha hm. Janusza Sowy profesora Uniwersytetu Rolniczego, dha hm. Janusza Ślesaka b. zastępcę Hufcowego w Wadowicach, hm. Jerzego Kujawskiego i hm. Zbigniewa Babiucha, pracującego w Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowej Hucie, hm. Anny Gawron, hm. Czesławy Paluszkiewicz, hm.hm.Bożeny i Ryszarda Kruków z Hufca Śródmieście. Następnie Prowadząca poinformowała, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniami państwowymi członków naszego Stowarzyszenia. Za zasługi w długoletniej działalności na rzecz dzieci i młodzieży, Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczenia zostali dh., dh.: hm. Barbara Kucharska , hm. Jacek Kucharski i phm. Andrzej Marcińczyk. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał Pan Piotr Ćwik – Wicewojewoda Małopolski.

Prowadząca poinformowała zebranych, że odznaczony Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP wieloletni instruktor dh hm. Andrzej Łanuszka jest nieobecny ze względów zdrowotnych oraz że doceniając zasługi w pracy na rzecz dzieci i młodzieży, Prezydent Miasta Krakowa przyznał odznaki Honoris Gratia Pani Aleksandrze Grodeckiej dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” oraz druhnom hm. Agnieszce Nawrockiej, i pwd. Katarzynie Hrynkiewicz instruktorkom „Zielonego Szczepu” działającym przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Z kolei Gospodarz spotkania hm. Andrzej Krzyworzeka poinformował uczestników spotkania o przyznaniu na wniosek Kapituły najwyższych wyróżnień – Tytułów Kawalera Stowarzyszenia. Prezes SPH druhna hm. Danuta Noszka Leśniewska przyznała je za wieloletnią aktywną działalność na rzecz harcerstwa zarówno instruktorską jak i w Stowarzyszeniu. Tytuły Kawalera Stowarzyszenia oraz pamiątkowe sygnety z rąk hm. Danuty Noszki –Leśniewskiej odebrali: hm. Magdalena Migacz Sekretarz SPH i hm. Wiesław Wójcik V-ce Prezes SPH. Zaśpiewane przez zebranych piosenki : Instruktorska oraz Pochwała Krakowa były świetnym zakończeniem tej części spotkania.

W chwilę później ze swoimi piosenkami wystąpił zespół harcerski z Hufca ZHP Nowa Huta.

Przechodząc do części wspomnieniowej „Ludzie i zdarzenia Chorągiew Krakowska ZHP w latach 1981-1989” prowadzenie przejął hm. Andrzej Krzyworzeka. Po krótkim wprowadzeniu zaprosił do wygłoszenia gawędy hm. Danutę Noszkę – Leśniewską Komendantkę Chorągwi w okresie 12.01.1981-09.05.1984. Wspominając te trudne ale ciekawe czasy dh. Danuta przedstawiła wybrane najbardziej istotne zjawiska , zachodzące przemiany i bardzo rzetelnie wskazała na sukcesy i problemy, z którymi musiała się zmierzyć. Podkreśliła duże znaczenie pojawiających się inicjatyw instruktorskich zmierzających do odnowy harcerstwa, zwróciła uwagę na wzajemne poszanowanie, w gronie kadry oraz na to, że mimo różnic wszyscy wspólnie działali na rzecz dzieci i młodzieży. Zwróciła uwagę że, harcerstwo, przechodząc różne koleje losu zawsze jednak ogniskowało w sobie takie wartości jak: patriotyzm, idea służby Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi, pracowitość, odpowiedzialność, uczciwość i pogoda ducha. Ogromne i decydujące znaczenie spełniała zawsze kadra instruktorska. Tu przypomniała złote lata Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej, która pod wodzą twórcy i organizatora śp. Antoniego Weyssenhoffa realizowała szeroki i efektywny program szkolenia instruktorów na licznych kursach w Krakowie i wyjazdowych w ośrodkach w Bukowinie Tatrzańskiej i Jasieńczyku. ChSI skupiła grono najlepszych instruktorów kadry kształcącej Chorągwi, a druhnę hm. Reginę Pytlik zawsze można było zastać w siedzibie Szkoły przy SP 38 w Krakowie.
Niezwykle aktywnie działały samorzutnie organizujące się środowiska harcersko-instruktorskie takie, jak: Krąg Białej Podkładki pod wodzą śp. hm. Kazimierza Bogdana Schutterlego, z którego to Kręgu wyrosło wielu wspaniałych instruktorów, w tym późniejszych komendantów Chorągwi hm. Jarek Balon i hm. Sławomir Sprawski. Wtedy też powstała pierwsza w Kraju Kużnica Starszoharcerska realizująca pozjazdowy program Ofensywy Starszoharcerskiej, mającej wzmocnić i uatrakcyjnić harcerstwo starsze. Narzędzia do pracy instruktorom, szczególnie drużynowym zapewniła powołana w Chorągwi, znów jedyna taka w Polsce, Harcerska Oficyna Wydawnicza, która w zaledwie 2 lata wydała prawie 100 pozycji historycznych i metodycznych. Od 1982r.Chorągiew wydawała miesięcznik Harcerz Rzeczypospolitej, cieszący się dużym powodzeniem w całej harcerskiej Polsce, a którego łamy służyły wymianie doświadczeń, informacji i dyskusjom instruktorskim na najbardziej palące problemy harcerskiej pracy.

Największym wydarzeniem kadencji był ogólnopolski Zlot 70 lecia Harcerstwa, z inicjatywy Krakowskiego Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego(KIHAM) zorganizowany przy ogromnym zaangażowaniu Krakowskiej Komendy Chorągwi( hm. Zbigniew Sabiński),władz ZHP i miasta Krakowa na Błoniach Krakowskich dla ponad 5 tysięcy harcerzy i instruktorów.

Zlot pokazał siłę, braterstwo mimo różnic w poglądach, wartość historii i tradycji ,umacniając naszą harcerską rodzinę. Druhna hm. Danuta Noszka zwróciła uwagę na jeszcze dwa ,istotne dla Jej kadencji działania: rozwój specjalności, wymieniając tu Harcerski Ruch Naukowy, Uniwersytet Młodych Racjonalistów działający na mocy porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim, który rocznie kończyło 100 słuchaczy -uczniów szkół średnich, Ogólnopolskie Centrum Ochrony Środowiska przy AGH prowadzone przez Druhnę hm. Krystynę Krzyk, liczne drużyny, kluby i obozy artystyczne, Zespoły np. Małe Słowianki, plenery malarskie z hm. Andrzejem Zięblińskim, żeglarskie(retman A.Preizner),lotnicze(hm.M.Kudasiewicz,R.Wcisło),pożarnicze(dhm.K.Wnętrzycki,hm.Z.Gęsikowski),dziennikarskie(hm.Zb.Białecki,B.Babińska z Radia Kraków)sportowe, narciarskie (hm. J. Ozaist, hm. E. Stachura), turystyczne, rajdy "Na Azymut"(hm. R. Korski) łączności(hm. R. Hajduk, hm. H. Solarz).

Harcerstwo w tym czasie było jedynym organizatorem w kraju olimpiad: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy Technicznej, Wiedzy Filozoficznej. Dużą rolę w rozbudzaniu zainteresowań i sprawności, przekładającą się na różnego rodzaju turnieje, działalność Klubów Specjalnościowych czy Manewrów Techniczno-Obronnych odegrał Inspektorat Specjalności Obronnych, znów jedyny taki w kraju, pod wodzą hm. Sławomira Mazura. Kolejnym istotnym kierunkiem działania była współpraca, pozyskiwanie i organizowanie środowisk sojuszniczych harcerstwa, takich jak: Koła, Rady Przyjaciół Harcerstwa z wieloletnim przewodniczącym Krakowskiej Rady Janem Nowakiem.

Bez takiego wsparcia byłoby nam znacznie trudniej działać. Naturalnym sojusznikiem była oświata, a bazą jej placówki, w tym Młodzieżowe Domy Kultury "Domy Harcerza". Mieliśmy też sojuszników w mediach, w Radiu Kraków z hm. Ewą Pietrusińska czy w "Gazecie Krakowskiej" z Naczelnym Zbigniewem Guzowskim. Sojusznikiem harcerskiego wychowania były też wyższe uczelnie Krakowa; w tym czasie podpisano porozumienie o wprowadzeniu przedmiotu "Metodyka wychowania w ZHP" na kierunkach nauczycielskich w UJ i WSP. Prężnie działały Studenckie Kręgi Instruktorskie w UJ, WSP, AGH i Akademii Medycznej skupione w MURSKI pod wodzą hm. Jerzego Tarnawskiego. Dzięki hm. Wł. Francuz i Dyr. Ryszardowi Sokołowskiemu powodzeniem cieszyła się specjalizacja nauczycielska z metodyki harcerskiego wychowania. Należy też wspomnieć o współpracy międzynarodowej, którą szeroko, prowadziły hufce i szczepy, a na szczeblu Komendy Chorągwi znacznie wyprzedziliśmy kontakty miasta Krakowa, rozpoczynając wymianę i przyjaźni z Orleanem i Norymbergą.
Te trudne ale i piękne poprzez zapał i aktywność, lata 1981-l9184,w tym przecież czas stanu wojennego, wyzwoliły niezwykłą energię środowisk harcerskich i przesunęły ruch harcerski na kolejny etap rozwoju, szkoda, że ten potencjał zmarnowano. Później mieliśmy przyjemność ponownie wysłuchać piosenek w wykonaniu grupy śpiewającej Hufca Kraków-Nowa Huta, a po jego zakończeniu hm. Andrzej Krzyworzeka wspomniał o działalności chorągwi w czasie gdy nią kierował hm. Jan Hryńczuk (9.051984-13.01.1985). Przypomniał że z Jego inicjatywy powstał Ośrodek Harcerski w Korzkwi.

Następnie hm. Andrzej Krzyworzeka (zdjęcie powyżej) przeszedł do wspomnień z okresu gdy był Komendantem Chorągwi (13.01.1985-09.12.1989). Skupił się na trzech wybranych zagadnieniach: pracy harcerskiej w środowisku mniejszych miejscowości i wsi jako – niekiedy - jedynej propozycji dla czasu wolnego, wychowania pozalekcyjnego i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, wielokierunkowych kontaktach zagranicznych jednostek harcerskich, w szczególności tam gdzie prekursorami takiej współpracy (Orlean, Norymberga, Zagrzeb) była Chorągiew Krakowska ZHP oraz politycznej atmosferze działalności harcerskiej lat osiemdziesiątych. Krótko omówił wybrane akcje, pojawiające się w kolejnych trudnych dla harcerstwa latach problemy. Wygłaszający gawędy Dh. Danuta i Dh. Andrzej zwracali uwagę na znaczącą rolę sojuszników z pionu oświaty, Urzędu Miasta oraz Krakowskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa- wspomagających działalność harcerską a najwięcej czasu poświęcili na wspomnienia działających razem z każdym z nich instruktorów. Przygotowane przez nich zdjęcia były wyświetlane na monitorze, stanowiąc wspaniale uzupełnienie gawęd. Wielu obecnych z radością odnajdywało na nich siebie, przyjaciół, znajomych. Po zakończeniu gawęd w krótkich wspomnieniowych wystąpieniach głos zabrali: Dh hm. profesor Józef Lipiec zwrócił się do obecnych z apelem o wystosowanie gratulacji i życzeń druhnie hm. Eugenii Romańskiej z Nowego Sącza w 100 lecie Jej Urodzin, co zebrani potwierdzili oklaskami. ( na zdjęciu poniżej stoi pierwszy z lewej strony)
Druh hm. Tadeusz Prokopiuk, przypomniał niezwykle ważną inicjatywę Chorągwi i władz harcerskich z roku 1981 kiedy to korzystając z doświadczeń kampanii programowej Hufca Śródmieście "Przywróćmy stare piękno Krakowa", rozpoczęto ogólnopolska Akcję "Kraków 730", remontowania na potrzeby Harcerstwa Kamienicy - Rynek Główny 25 (obecnie Międzynarodowe Centrum Kultury). Ówczesne Władze miasta przekazały ZHP budynek a jednostki harcerskie z całej Polski zbierały fundusze i organizowały niefachowe prace remontowe.

Płk.dr Adam Cichosz z wojsk powietrzno-desantowych ( zdjęcie powyżej , stoi pośrodku) w dyskusji zwrócił uwagę na rolę, jaką odegrały Wojskowe Kręgi Instruktorskie i wojsko jako sojusznik działań jednostek harcerskich.

Gospodarz spotkania zmierzając do zakończenia tej jego części zgodnie z programem poprosił o krótkie wypowiedzi. W sprawach organizacyjnych głos zabrali hm. Stanisław Piasecki i hm. Ferdynand Nawratil. Ostatnia piosenkę zaśpiewaliśmy pod kierunkiem hm. Jarosław Balona. Następnie rozpoczęła się ostatnia – towarzyska część spotkania. Gospodarz spotkania zaprosił do skorzystania z bufetu, który serwował smaczne gołąbki, strogonowa, ciasta, kawę i herbatę. Rozmowy , wspomnienia w zmieniających się grupach trwały jeszcze przez długi czas. Niektórzy teraz zwiedzali wystawkę, którą sprowadził hm. Andrzej Krzyworzeka . Będzie można ją oglądać w hotelu „Junior Krakus ” do 22 stycznia 2016 r.

To było naprawdę bardzo miłe spotkanie. Jest to zasługa organizatorów: Gospodarza spotkania hm. Andrzeja Krzyworzeki , hm. Danuty Noszki –Leśniewskiej, hm. Stanisława Piaseckiego, hm. Magdaleny Migacz, hm. Krystyny Wywiał, hm. Małgorzaty Twardowskiej – Białek, Anny Tomal. Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują: hm. Januszowi Wojtyczy i hm. Krzysztofowi Wojtyczy za zorganizowanie stoiska z interesującymi wydawnictwami Komisji Historycznej, zespołowi muzycznemu z Hufca Nowa Huta pod kierunkiem Druha phm. Marka Balona, Pani Agnieszce Gaczorek i hm. Henrykowi Czechowskiemu za dokumentację fotograficzną. Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników XI Spotkań PO LATACH, licząc że za rok spotkamy się w jeszcze bardziej licznym gronie.

Z pozdrowieniem harcerskim C Z U W A J !

2. Spotkanie byłych harcerzy z Ludwinowa (29.01.2016)

Dnia 17 stycznia 1957 roku na terenie Ludwinowa została reaktywowana działalność harcerska. Drużynowym 7 Podgórskiej Drużyny Harcerzy, założonej w roku 1945, ponownie został mianowany Druh Adam Jelonek. Na bazie tej drużyny powstał następnie „Zielony Szczep Ludwinów” i był to pierwszy w historii harcerski szczep wodny.

Instruktorzy i harcerze, którzy działali w „Siódemce” lub później w „Zielonym Szczepie Ludwinów” od kilku lat spotykają się w rocznicę reaktywowania harcerstwa na terenie Ludwinowa. Najpierw spotkania odbywały się nieregularnie, później, począwszy od 2011 roku, cyklicznie. Dotychczasowe spotkania :

 1. Galeria „Wręga” – 18 luty 2011 roku (Spotkanie połączone z celebrowaniem 80-tych urodzin Druha hm. Adama Jelonka),
 2. Budynek b. Szkoły Podstawowej Nr 40 w Krakowie, przy ul. Czackiego 11 - 3 luty 2012 roku,
 3. Młodzieżowy Dom Kultury Kraków-Podgórze – 18 luty 2013 roku (Benefis Druha hm Adama Jelonka; po części oficjalnej odbyło się spotkanie byłych harcerzy i instruktorów z Ludwinowa w lokalu przy pl. Serkowskiego),
 4. Galeria „Wręga” – 17 stycznia 2014 roku
 5. Galeria „Wręga” – 30 stycznia 2015 roku

Kolejne, szóste spotkanie odbyło się w Galerii „Wręga” na Krakowskim Kazimierzu w dniu 29 stycznia 2015 roku. Podobnie jak poprzednie, z inicjatywy Druhów : hm. Adama Jelonka, hm. Tadeusza Kubasa i phm. Jacka Małoty, członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Wzięło w nim udział 25 byłych instruktorów i harcerzy, którzy działali w „Siódemce” lub później „Zielonym Szczepie Ludwinów”. Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu 7 Pdg. DH -rzy, - „Złączeni węzłem”.

Prowadzący spotkanie Druh hm. Tadeusz Kubas serdecznie powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie Druha hm. Adama Jelonka - b. drużynowego 7 Drużyny Harcerzy oraz założyciela i b. komendanta: „Zielonego Szczepu Ludwinów” i Szczepu „Neptuna” oraz przedstawicieli Zarządu SPH w Krakowie: Druha hm. Stanisława Piaseckiego - V-ce Prezesa, Druhnę hm. Magdalenę Migacz –Sekretarza i Druha hm. Jerzego Klinika.

Druh hm. Adam Jelonek, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w swoim wystąpieniu, serdecznie podziękował zebranym za liczny udział w spotkaniu. Następnie, w krótkiej gawędzie, wspomniał początki działalności harcerskiej na terenie Ludwinowa . Najpierw założenie 7 Pdg. Drużyny Harcerzy, tuż po zakończeniu okupacji niemieckiej w 1945 roku, a następnie Jej reaktywowanie w 1957 roku (po mrocznym okresie stalinowskim) oraz początki działalności i pierwsze obozy.

Uczestnicy Spotkania nie zapomnieli o swoim Drużynowym, który niebawem obchodził będzie 85 rocznicę urodzin, stąd najlepsze życzenia dla Jubilata i gromkie „Sto lat”.

W tym miejscu należy podkreślić, że wśród przybyłych na spotkanie kilku naszych Przyjaciół w roku bieżącym obchodzić będzie swoje 70 lub 75 urodziny. Również Im życzymy dużo zdrowia i pomyślności. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Druha hm. Jerzego Klinika, b. Komendanta Hufca ZHP Kraków-Podgórze i b. Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, który podziękował za zaproszenie na spotkanie i przekazał wszystkim najlepsze życzenia.
W dalszej części spotkania popłynęły wspomnienia, harcerskie i żeglarskie piosenki, które sprawiły, że było to niezapomniane i wzruszające spotkanie.

W Spotkaniu udział wzięli:

Brylski Wiesław
Dygoń Janusz
Grygny Kazimierz
Jelonek Adam
Jelonek Zofia
Kubas Ewa
Kubas Tadeusz
Małota Ewa
Małota Jacek
Maślanka Włodzimierz
Pająk Tadeusz
Pawłowski Jan
Pawłowska Ewa
Planta Barbara
Prusakowski Marek
Stefański Zbigniew
Szczęśniak Ryszard
Szymanowicz Janina
Turek Stanisław
Tyrankiewicz Tadeusz
Wincenciak Antoni
Klinik Jerzy
Migacz Magdalena
Piasecka Anna
Piasecki Stanisław

Do zobaczenia za rok !

3. Gala Finałowa – TADEK 2016 (06.02.2016). Wręczenie ufundowanych przez Stowarzyszenie nagród im. Druhów: hm. ZDZISŁAWA TRYLSKIEGO0 i im. hm. STANISŁAWA SPÓLNIKA

Trzecia Gala Tradycyjnej Akademii Dla Ekstra Kadry, odbyła się 6 lutego, w sobotę, w Nowohuckim Centrum Kultury. Przybywających gości witali organizatorzy - Komenda Krakowskiej Chorągwi ZHP na czele z Druhem Komendantem hm. Mariuszem Siudkiem. Odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie całej imprezy Druhna hm. Anna Hałatek czyniła ostatnie ustalenia, ale widać było, że wszystko ma „pod kontrolą”. Punktualnie o godzinie 17:00 Galę rozpoczął hm. Mariusz Siudek. Powitał wszystkich zebranych a szczególnie serdecznie Druhnę Naczelnik ZHP hm. Małgorzatę Sinicę, przedstawicieli naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa, Wiceprzewodniczącego ZHP hm. Mariana Antonika, przedstawicieli sponsorów oraz instruktorów nominowanych w 13 kategoriach. Następnie przedstawił prowadzących i oddał im głos. Kolejno prezentowano krótkie charakterystyki po 5 nominowanych w poszczególnych kategoriach. Listę ich, na podstawie dostarczonych do Komendy Chorągwi zgłoszeń, ustaliła Kapituła powołana przez Komendanta. Warto dodać, że z naszego Stowarzyszenia udział w pracach Kapituły wzięli dh., dh.: hm. Władysława Maria Francuz i hm. Wiesław Wójcik, którzy go reprezentowali oraz hm. Jerzy Klinik z ramienia Chorągwianej Komisji Rewizyjnej. Po przedstawieniu charakterystyk w danej kategorii podawano nazwisko tegorocznego laureata. Poza nielicznymi wyjątkami, odczytywał go, z kartki wyjmowanej z zapieczętowanej koperty, laureat z ubiegłego roku. Później wręczał mu statuetkę, a przedstawiciele sponsora wręczali dyplom i nagrodę. Pomiędzy poszczególnymi kategoriami: prezentowano nominowanych do kategorii „Pomocna Dłoń”- (laureata wybierają przez głosowanie wszyscy obecni); wyświetlano krótkie filmy z ważniejszych wydarzeń chorągwi np. Inauguracji roku Harcerskiego w Wieliczce, przyjęcia Betlejemskiego Światełka Pokoju; występowały też zespoły muzyczne. W tej bardzo sympatyczniej i bardzo wartościowej uroczystości nasze Stowarzyszenie reprezentowali: phm. Maria Trylska – wdowa po ŚP hm. Zdzisławie Trylskim, hm. Wiesław Wójcik – V-ce Prezes, hm. Magdalena Migacz – Sekretarz Zarządu, hm. Władysław Pancerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, hm. Jerzy Klinik – Członek Zarządu oraz druhny Anna Tomal i Wiesława Tobiasz-Mazur. Stowarzyszenie ufundowało nagrody dla zwycięzców w dwóch kategoriach, Drużynowy Starszoharcerski - Indiana Jones i Komendant Hufca – Człowiek ze stali, każda z nich w wysokości 1500 zł. Nagrodę im. Druha hm. Zdzisław Trylskiego w kategorii Drużynowy Starszoharcerski - Indiana Jones wręczyli phm. Maria Trylska i hm. Wiesław Wójcik. Nazwisko laureatki, a została nią Druhna pwd. Monika Bysina drużynowa 96 DSH z Hufca ZHP Kraków - Śródmieście, odczytała Druhna phm. Maria Trylska a później w krótkim wspomnieniu przypomniała postać Patrona nagrody, swojego ŚP Męża. Następnie wręczyli Druhnie Monice, Drużynowej Starszoharcerskiej Roku 2015 statuetkę „Tadeusza”, dyplom oraz nagrodę Stowarzyszenia. Wręczający, korzystając z okazji w imieniu Stowarzyszenia, przekazali podziękowania dla wszystkich działających instruktorów, gratulacje dla zgłoszonych do plebiscytu oraz nominowanych a w szczególności dla laureatów, życząc Im równocześnie długiej owocnej i dającej satysfakcję działalności. Natomiast nagroda im. Druha hm. Stanisława Spólnika jest wręczana laureatowi w kategorii Komendant Hufca – Człowiek ze stali. Ubiegłoroczna laureatka w tej kategorii, hm. Joanna Sierant podała do wiadomości nazwisko tegorocznego zwycięzcy, oraz wręczyła mu statuetkę „Tadeusza”. Został nim druh phm. Artur Walkowiak z Hufca ZHP Andrychów. Nagrodę Stowarzyszenia oraz dyplom druhowi Arturowi wręczył hm. Jerzy Klinik – były Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Członek Zarządu SPH, który przekazał podziękowania i gratulacje Komendantowi i Komendzie Chorągwi za zorganizowanie tak wspaniałej i wymagającej tak wielkiego nakładu pracy imprezy. Podobnie jak w roku ubiegłym, Komendant Chorągwi wręczył statuetkę „Super Tadka”. Otrzymała ją działająca od bardzo wielu lat w pionie Nieprzetartego Szlaku druhna hm. Zofia Sułek która we wrześniu br. ukończy 100 lat. Film i relacja Druha Komendanta z wizyty w domu u Druhny Zofii, zwłaszcza wspomnienia m.in. o zbiórkach, obozach, wycieczkach, były bardzo wzruszające. W przerwie, po zakończeniu głosowania, członkowie Kapituły podliczyli głosy oddane na poszczególnych nominowanych w kategorii Pomocna Dłoń. Po wręczeniu statuetek laureatom we wszystkich 13 kategoriach, hm. Mariusz Siudek serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tegorocznej Gali Plebiscytu TADEK. Instruktorom zaangażowanym w przygotowanie programu, filmów, zespołom muzycznym. Szczególnie gorąco podziękował, odpowiedzialnej ze całokształt tegorocznego Plebiscytu TADEK i Galę, druhnie hm. Annie Hałatek. Równie serdecznie podziękował Nowohuckiemu Centrum Kultury, za umożliwienie przeprowadzenia imprezy na Sali Widowiskowej, sponsorom (wśród których było również nasze Stowarzyszenie) za ufundowanie nagród. Wspaniałe kreacje Druhen i eleganckie garnitury Druhów wskazywały, że impreza nie zakończy się na Sali widowiskowej. I faktycznie. Po gali, odbyła się ostatnia część imprezy – wspaniały bal maskowy.

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie gratulujemy Komendantowi hm. Mariuszowi Siudkowi, wszystkim organizatorom i wykonawcom, na czele z hm. Anną Hałatek, wspaniałej imprezy. Serdecznie raz jeszcze gratulujemy laureatom w poszczególnych kategoriach, wszystkim nominowanym i zgłoszonym do plebiscytu a było tych zgłoszeń aż 205! Tym bardziej, że członkowie Kapituły podkreślali bardzo wyrównany i wysoki poziom działalności prezentowany przez zgłoszonych instruktorów. To na pewno dobrze wróży jeśli chodzi o działalność harcerską w Chorągwi Krakowskiej.

PS. Nazwiska najlepszych instruktorów za rok 2015 w poszczególnych kategoriach są podane na stronie internetowej Krakowskiej Chorągwi ZHP.

Wykaz Drużynowych Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej w latach 2005 – 2015 (nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego)

rok Drużynowy Hufiec Nagroda (zł)
2005 Dorota Sarapeta phm. Wadowice 1000
2006 Marta Wiśniewska - Malińska Jordanów 1000
2007 Anna Harsze pwd. Kraków-Podgórze 1000
2008 Sabina Nawrocka pwd. Kraków-Podgórze 1000
2009 Agnieszka Wójcik phm. Tarnów 1500
2010 Robert Kadela hm. Ziemi Wadowickiej 1500
2011 Anna Hałatek pwd. Wieliczka 1500
2012 Damian Kulig pwd. Kraków- Podgórze 1500
2013 Sonia Knapczyk phm. Ziemi Wadowickiej 1500
2014 Maria Adamczyk Krzeszowice 1500
2015 Monika Bysina pwd. Kraków-Śródmieście 1500

Wykaz Hufcowych Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej w latach 2013 – 2015 (nagroda im. hm Stanisława Spólnika)

Rok Hufcowy Roku Hufiec Nagroda (zł)
2013 Marcin Hommel  hm. Ziemi Wadowickiej 1500
2014 Joanna Sierant hm. Kraków-Podgórze 1500
2015 Artur Walkowiak phm. Andrychów 1500

4. V Spotkanie z Piosenką (09.03.2016)

„Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht ?
Gdzie ta koja wymarzona w snach ?

Tradycyjnie już spotkanie odbyło się w gościnnym Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza”. Odbyło się ono 9 marca 2016 roku (środa). Tym razem, na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia i druha hm. Jarosława Balona, zebrali się miłośnicy piosenki żeglarskiej. Zebranych powitał V-ce Prezes SPH hm. Stanisław Piasecki, symboliczny kominek rozpaliły: Dyrektor MDK pani Aleksandr Grodecka oraz druhna hm. Magdalena Migacz.

„W DALEKIM PORCIE - Piosenki wodniackie” to tytuł przygotowanego przez druha Jarka śpiewniczka zawierającego 37 piosenek. Wiele z nich było mniej znanych. Śpiewaliśmy pod kierunkiem znakomitych gitarzystów i śpiewaków: Jarosław Balona i Tomasza Mokrego. To dzięki Nim spotkanie z każdą chwilą „nabierało rozpędu”. Część piosenek śpiewali wszyscy, ale niektóre były wykonywane tylko przez jednego z gitarzystów. Ich świetne głosy wprowadzały świetny klimat piosenki żeglarskiej. Ciekawe i dowcipne komentarze, krótkie wspomnienia, i wyświetlane na ekranie zdjęcia żaglówek, jachtów, żaglowców, statków, okrętów oraz sentencji i żarcików były doskonałym dopełnieniem atmosfery spotkania. Uczestnikami tego spotkania byli: Jarosław Balon, Tomasz Mokry, Stanisław Piasecki, Magdalena Migacz, Aleksandra Grodecka, Bożena Kasprzycka, Jerzy Klinik, Krystyna Wywiał, Władysław Dobosz, Aleksandra Staszewska, Andrzej Gaczorek, Anna Tomal, Bogusław Wyłupek, Wiesława Mazur-Tobiasz, Anna Pająk –Drej, Sławomir Michalski, Wiesław Wójcik. Zaśpiewaliśmy a czasem wysłuchaliśmy wiele uroczych i nastrojowych piosenek, m.in.: Samotna Fregata, Przechyły, Sześć błota stóp, Gdzie ta keja, Morskie opowieści, Rzeki to idące drogi, Tratwa blues, Szanta dziewicy, Tawerna „Pod pijaną zgrają”, Stara Maui, Pieśń wielorybników, Dziesięć w skali Beauforta, Pożegnanie Liwerpoolu, Shenandoah, Hiszpańske dziewczyny, Historia jednej znajomości, Dziki włóczęga, Tańcowanie, Pacyfik, Żegluj, 24 lutego (Bijatyka), Szanta oliwska, Nowa Szkocja, Timeraire, Maringo, Halaba-luby-ley, Emma, Pożegnalny ton.

Po ostatniej piosence, hm. Stanisław Piasecki podziękował za przygotowanie i przeprowadzenie spotkanie hm. Jarosławowi Balonowi i Tomaszowi Mokremu , pani Dyrektor Aleksandrze Grodeckiej za umożliwienie przeprowadzenia spotkania w MDK, hm. Wiesławowi Wójcikowi i hm. Jerzemu Klinikowi za przygotowanie prezentacji i wszystkim za bardzo aktywny udział w spotkaniu. Należy się zgodzić z druhem Jarosławem że, po dzisiejszym spotkaniu z piosenką żeglarską, podczas następnego - za jakieś pięć lat, będzie nam o wiele łatwiej. Później pożegnanie w kręgu i … Do zobaczenia na następnym spotkaniu z piosenką – za rok.

5. Kurs teoretyczny na stopień żeglarza jachtowego

Termin: 18.02.2016 – 21.04.2016. Miejsce - Sala Kominkowa Chorągwi Krakowskiej ZHP. Organizatorem kursu był Inspektorat Wychowania Wodnego i Morskiego Chorągwi Krakowskiej oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Uczestnicy Kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów, meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich. W zajęciach uczestniczyło 21 osób, w zdecydowanej większości harcerze z Hufców: Tarnów, Kraków-Krowodrza, Krzeszowice i Kraków-Podgórze. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem Kursu był hm. Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: hm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), phm. Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz hm. Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego).

6. X Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (19.03.2016).

Odbyło się ono dnia 19 marca br. Również i tym razem spotkaliśmy się w gościnnym Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18. Zebranie zostało zwołane na godz. 13:00, ponieważ, przed południem wielu członków SPH wzięło udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji święta Patrona Chorągwi Krakowskiej ZHP - Tadeusza Kościuszki: apelu Chorągwi na płycie Rynku Głównego oraz spotkaniu Kręgu Seniorów. W tym dniu MDK „Dom Harcerza” był również bazą dla przybyłych na Święto Patrona Chorągwi zuchów, biorących udział w grach i zabawach na terenie Parku Jordana. Było ich na terenie budynku bardzo dużo. Miło i sympatycznie wyglądały w mundurkach zdyscyplinowane dzieciaki.. Dla nas , członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa było to przeżycie bardzo budujące i motywujące do dalszego działania.

O wyznaczonej godzinie, druhna Prezes hm. Danuta Noszka-Leśniewska rozpoczęła zebranie, wydając komendę „Do hymnu ZHP”. Po zaśpiewaniu hymnu, powitała wszystkich zebranych w szczególności druha hm. Henryka Chrobaka- Przewodniczącego Rady Chorągwi Krakowskiej, druhnę Annę Tarnawską, profesora hm. Adama Jelonka, księgową panią Krystynę Burdę i obecne na sali harcerskie rodziny. Następnie złożyła życzenia wszystkim solenizantkom i solenizantom , przekazując pozdrowienia od członków SPH, którzy z racji zdrowotnych lub obowiązków zawodowych nie mogli w zebraniu uczestniczyć.

Później , zgodnie z procedurą przeprowadzono wybory przewodniczącego i protokolanta Zebrania. Jednogłośnie prowadzenie zebrania powierzono druhnie hm. Danucie Noszce – Leśniewskiej a protokołowanie druhnie hm. Magdalenie Migacz. Zatwierdzono również porządek zebrania. Druhna Prezes poinformowała, że decyzją Zarządu wyróżniającym się w działalności członkom Stowarzyszenia zostały przyznane medale i odznaki SPH. Medale „Zasłużony dla SPH” otrzymali: hm. Andrzej Słowik i dh. Paweł Firlit. Odznaki „Za Zasługi dla SPH” otrzymali: Pani Aleksandra Grodecka, hm. Ryszard Korski, hm. Małgorzata Pobóg - Malinowska, dh. Lidia i phm. Ryszard Rywczakowie. Prowadząca spotkanie uroczyście wręczyła obecnym wyróżnionym medal i odznaki. Tę część spotkania zakończyła zaśpiewana „Piosenka Instruktorska”.

Zgodnie z planem wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, w której skład weszli: hm. Krystyna Wywiał jako przewodnicząca oraz hm. Andrzej Gaczorek i hm. Wiesław Wójcik. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym, tj.: od kwietnia 2015 do marca 2016 roku, przedstawił hm. Stanisław Piasecki. Posługując się przygotowaną przez siebie prezentacją, omówił kolejno zorganizowane imprezy , odnosząc się do ich poziomu i podkreślając zwiększający się udział osób zaangażowanych w ich organizację. Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej SPH. W swoim wystąpieniu druh Stanisław zawarł informację o programie Stowarzyszenia na bieżący i następny rok harcerski. Z kolei sprawozdanie finansowe przedstawiła druhna hm. Krystyna Wywiał – skarbnik. Następne , bardzo istotne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy przedstawił druh hm. Andrzej Gaczorek. W końcowej części wystąpienia zawarta jest ocena działalności Zarządu Stowarzyszenia. Ocena ta była pozytywna, toteż Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Podczas dyskusji, która toczyła się również po przedstawieniu sprawozdania finansowego poruszono sprawę zmiany w Statucie Stowarzyszenia dotyczącą prowadzenia działalności pożytku publicznego zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej. Potrzebę dokonania tej zmiany szczegółowo uzasadnił druh hm. Jerzy Tarnawski. Dwie pozostałe zmiany w Statucie wynikają z coraz większego nastawienia na działalność na rzecz Seniorów. Potrzebę ich wprowadzenia uzasadnił druh hm. Wiesław Wójcik.

Komisja Uchwał i Wniosków poddała pod głosowanie 4 uchwały. Zgodnie z propozycją druha hm. Adama Jelonka przeprowadzono dwa głosowania. W pierwszym, Walne Zebranie: pozytywnie oceniło przedstawione sprawozdania przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz udzieliło Zarządowi absolutorium (uchwała nr 1), zatwierdziło przedstawione sprawozdanie finansowe (Uchwała nr 2) oraz Uchwałę nr 4, w której stwierdza się że, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie jest jako stowarzyszenie, jednostką mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości, uprawnioną do stosowania uproszczonych zasad rachunkowości oraz sporządzania skróconego sprawozdania finansowego. Oddzielnie poddano pod głosowanie Uchwałę nr 3 dotyczącą zmian w Statucie. W obydwu głosowaniach proponowane uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodnicząca zakończyła obrady, podziękowała za przybycie na wszystkim obecnym, wszystkim zaangażowanym w organizacyjne i programowe przygotowanie zebrania oraz Dyrekcji MDK „Dom Harcerza” za udostępnienia sali wraz z wyposażeniem. Przekazała serdeczne życzenia związane ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi i zaprosiła wszystkich do kręgu. Zakończeniem zebrania była piosenka „Bratnie słowo”. W zasadzie zakończyła się jedynie część merytoryczna zebrania. Później druhna Agnieszka Gaczorek, kontynuując wykonywanie dokumentacji fotograficznej ,zaprosiła wszystkich do wspólnego zdjęcia. Następnie druha hm. Danuta Noszka – Leśniewska podała wiadomość ,że zapowiadany obiad jest już – tuż, tuż. I tak było . Smaczny posiłek przed rozejściem się i najczęściej powrotem do domu był bardzo sympatycznym akcentem. Bardzo dziękujemy.

W spotkaniu wzięły udział 32 osoby, to więcej w porównaniu do roku 2015. Tendencja wzrostowa cieszy, bowiem za rok czeka nas jakże ważne zebranie sprawozdawczo – wyborcze!

Wybrane informacje do sprawozdania finansowego dla jednostek mikro za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r.
 

Szczegółowy wykaz aktywów:
środki pieniężne w kasie 189,32
środki pieniężne w banku 4 276,59
Razem 4 465,91

 

Szczegółowy wykaz pasywów.
wpłata na wyjazd do Lwowa 1 600,00
Fundusz statutowy 0,00
nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015 2 865,91
Razem 4 465,91

Struktura zrealizowanych przychodów.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
składki członkowskie 5 290,00
wpłata darowizn 1 % z tyt. odpisu podatku od osób fizycznych 4 253,10
darowizny osób fizycznych 816,78
przychody z roku 2014 14 365,15
Razem 24 725,03

 

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
odpłatność uczestników obozu żeglarskiego „Mazury 2015 17 484,27
odpłatność uczestników obozu w Chorwacji 2015 r 19 328,95
odpłatność uczestników do programu p.n. „Spotkanie po latach” 590,00
Razem 37 403,22

 

Przychody podstawowej działalności 62 128,25
pozostałe przychody: odsetki od środków na rachunku bankowym 0,75
Razem przychody  62 129,00

 

Struktura kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności
koszty programu „ Spotkanie po latach” ( w części nieodpłatnej) 310,00
koszty programu „Jubilat” 600,00
wypłacona zapomoga 500,00
wypłacone nagrody statutowe 3 333,40
wiązanki okolicznościowe 305,00
 koszty prowadzenia strony internetowej, domena , usługa hostingowa 846,42
zakup kalendarzy celem informacji, współpracy, rozwijania realizacji celów ZHP 651,90
druk książki: monografia 11 506,43
ulotki 276,75
remont łodzi 999,99
zakupy na święto Chorągwi (szablony, grot, pagaj) 388,01
zakup antyramy 352,00
paliwo do łodzi 94,77
usługi księgowe 900,00
Razem koszty nieodpłatnej działalności 21 064,67

 

Koszty odpłatnej działalności:
koszty obozu w Chorwacji 19 328,95
koszty obozu żeglarskiego „Mazury 2015” 17 484,27
koszty programu „Spotkanie po latach” 590,00
Razem koszty odpłatnej działalności 37 403,22

 

Koszty pozostałe:
opłaty bankowe 552,00
opłaty pocztowe 242,60
drobna różnica z zaokrąglenia 0,60
Razem koszty pozostałe 795,20

 

Ogółem koszty 59 263,09

7. Wycieczka do Lwowa (30.04.2016 – 03.05.2016)

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie zorganizował w terminie 30.04 – 03.05.2016 Wycieczkę do Lwowa (Ukraina), pierwszą w ramach szerszego projektu pt. „ ZWIEDZAMY EUROPĘ, POZNAJEMY NOWYCH LUDZI I ICH ZWYCZAJE”. Jej organizacja została zlecona Firmie Turystycznej: Biuro Turystyki Krajowej i Zagranicznej „EUROTUR” z Sanoka, a z ramienia Stowarzyszenia za wszystkie sprawy organizacyjno-programowe odpowiedzialni byli: Druh hm Stanisław Piasecki (Komendant Wycieczki) i Druhna hm Magdalena Migacz (Kwatermistrz Wycieczki). Naszą bazą wypadową był Hotel „SV” położony we Lwowie w strefie parkowej - 4,5 km od centrum miasta. Termin wycieczki wypadł na obchodzone w tym okresie przez Cerkiew Prawosławną Święta Wielkanocne, co zmusiło nas do wprowadzenia zmian w zaplanowanym programie. A oto, krótka relacja z naszego pobytu.

DZIEŃ PIERWSZY (sobota, 30 kwietnia 2016 roku)

Zbiórka o godz. 6.45 na Parkingu przy Rondzie Matecznego w Krakowie. Zapakowaliśmy bagaże i punktualnie o godz. 7.00 wyjazd. Bez problemów pokonaliśmy trasę o długości 340 km. Na szczęście w Polsce praktycznie do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce/Korczowej jechaliśmy autostradą. Po drodze, w Rzeszowie, zabraliśmy pilota wycieczki, Pana Krzysztofa Stachowicza. Po w miarę szybkiej odprawie na granicy, do Lwowa dotarliśmy ok. 13.00.
Zwiedzanie zaczęliśmy od serca Starego Miasta, czyli Placu który nosi nazwę Rynek- o wymiarach 140 x 130 metrów

Jako centralna część miasta Rynek był miejscem wielu zdarzeń: tutaj przyjmowali hołd polscy królowie, w 1410 roku do Lwowa przywieziono 52 sztandary Zakonu Krzyżackiego, zdobyte w bitwie pod Grunwaldem. Pod koniec XVIII wieku na Rynku ustawiono cztery fontanny, które stoją do dnia dzisiejszego. Na każdej fontannie znajdują się posągi bohaterów greckiej mitologii – Amfitryty, Diany, Neptuna i Adonisa. Rynek dzieli się na cztery „firtele”, które odpowiadały stronom zabudowy: północnej, południowej, wschodniej i zachodniej. Na jego środku stoi ratusz, a ze wszystkich stron Rynek okalają kamienice pochodzące z różnych wieków, prezentujące bogactwo architektonicznych stylów z charakterystycznymi detalami i fasadami. O piękno swoich budynków dbali ich właściciele – kupcy, bogaci rzemieślnicy, patrycjusze. Wystarczało im na to środków, ponieważ epoka Średniowiecza i Odrodzenia – to czasy największego feudalnego rozkwitu Lwowa. Nie bez powodu miasto nazywano „ozdobą królestwa”.

Zgodnie z programem zwiedziliśmy również Cerkiew Katedralną św. Jura, katedry polską i ormiańską. Warto podkreślić, że większa część Starego Miasta ( w tym Rynek) jest starannie odrestaurowana i robi ogromne wrażenie. Oczywiście było trochę czasu wolnego na indywidualne zwiedzanie. Około godz. 19.00 rozgościliśmy się w hotelu , szybkie rozlokowanie w pokojach (dwu lub jednoosobowych o wysokim standardzie), bowiem punktualnie o godz. 20.00 rozpoczął się uroczysty bankiet. W programie był m. in. występ Kabaretu „LEOPOLIS” (świetny) a później zabawa taneczna z udziałem Zespołu Muzycznego. Do tego bardzo dobre dania serwowała hotelowa kuchnia i zrobiła się bardzo miła atmosfera. Skończyliśmy tuż przed godziną pierwszą.

DZIEŃ DRUGI (niedziela, 1 maja 2016 roku)

Zapamiętamy go do końca życia - rano dowiedzieliśmy się, że podczas snu zmarła Druhna Anna Tomal, nasza Koleżanka zaprzyjaźniona z wieloma uczestnikami wycieczki. Niedowierzanie smutek i ogromny żal towarzyszyły naszym następnym poczynaniom. Kierownictwo Wycieczki tj. Stanisław Piasecki i Magdalena Migacz oraz, Anna Piasecka, Waldemar Prabucki i Siostra zmarłej ,Teresa Kutrybała-Kłos - zostali w hotelu, w celu załatwienia wszystkich spraw formalnych (Konsulat, Zakład Medycyny Sadowej) związanych ze śmiercią Druhny Ani.

Pozostała część grupy realizowała zaplanowany program Wycieczki pt. „Złota Podkowa”, czyli wyjazd autokarem i zwiedzanie zabytków w Olesku (miejsce narodzin Jana III Sobieskiego), Pałacu w Podhorcach , zabytków Złoczowa i Świrża.

DZIEŃ TRZECI (poniedziałek, 2 maja 2016 roku)

Zapowiadał się bardzo pracowicie. Po obfitym śniadaniu, punktualnie o godz. 9.00 wyjazd autokarem do centrum Lwowa. Zwiedzaliśmy m. in. Uniwersytet im. Jana Kazimierza, Politechnikę Lwowską , Bibliotekę Ossolińskich (z uwagi na dzień świąteczny mogliśmy je obejrzeć jedynie z zewnątrz). Następnie czas wolny na indywidualne zwiedzanie Starego Miasta. Później najważniejsze punkty programu, zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt Lwowskich.
Cmentarz Łyczakowski to jeden z największych i najbardziej znanych w Europie położony jest na szczycie i stokach malowniczego wzgórza porośniętego bujną zielenią, która jest piękną oprawą dla kaplic, grobowców i nagrobków. Często mających dużą wartość artystyczną i plastyczną. Na Cmentarzu pochowano około pół miliona osób – Ukraińców, Polaków, Austriaków, Niemców, Ormian i Rosjan. Spoczywa tu wiele znanych polskich osobistości, m. in. Artur Grottger, Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Julian Ordon, Stefan Banach . Na Cmentarzu są również kwatery żołnierzy Kościuszkowskich, powstańców listopadowych i powstańców styczniowych. Z kolei Cmentarz Orląt Lwowskich (Obrońców Lwowa) znajduje się we wschodniej części Cmentarza Łyczakowskiego. Spoczywa tu łącznie 2859 poległych, w tym trzech amerykańskich lotników z eskadry myśliwców im. Tadeusza Kościuszki oraz 17 ochotników - Francuzów. W latach 70-tych ubiegłego stulecia władza radziecka doszczętnie zrujnowała cmentarz, odbudowę zaczęto w 1989 roku, a 24 lipca 2005 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia Cmentarza Orląt Lwowskich.

Kolejnym bardzo ważnym punktem programu była, wieczorna wizyta w Teatrze Opery i Baletu na spektaklu baletu - „Don Kichot”. Gmach Teatru Wielkiego, czyli Teatru Opery i Baletu budowany był w latach 1895 – 1900, wg. projektu architekta Zygmunta Gorgolewskiego.

Jest to prawdziwa perła architektury lwowskiej, najbardziej znany budynek Lwowa. Fasada jest bogato zdobiona, a wnętrze pełne przepychu. Do jego zdobienia wykorzystano kilka kilogramów złota oraz niezliczone ilości marmuru. Sala teatralna może pomieścić ok. 1000 osób. Na piętrze znajduje się Sala Lustrzana, ozdobiona na obu końcach ogromnymi kryształowymi lustrami. Sufit zdobią alegorie poezji, tańca, muzyki miłości, nienawiści, sprawiedliwości i mądrości oraz sceny z „Balladyny” Juliusza Słowackiego, a także alegoryczne przedstawienia Europy, Azji, Afryki i Ameryki oraz miłości, zazdrości, pychy i macierzyństwa. Podczas niektórych spektakli można zobaczyć niepowtarzalną kurtynę Henryka Siemiradzkiego.

Budynek Teatru robi ogromne wrażenie, a spektakl był wspaniały !!!

DZIEŃ CZWARTY (wtorek, 3 maja 2016 roku)

Ostatni dzień wspólnego pobytu też był bardzo pracowity. Po śniadaniu i zapakowaniu bagaży, wyjazd do odległej 35 kilometrów od Lwowa, miejscowości Żółkiew, która została założona w 1597 roku przez Hetmana Polnego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego.
Miasto wraz z zamkiem zaprojektował Paweł Szczęśliwy. Prawa miejskie otrzymała 22 lutego 1603 roku dzięki przywilejowi króla Zygmunta III. Żółkiew należała do najpiękniejszych miast Galicji.

Zwiedziliśmy: Kolegiatę Św. Wawrzyńca, Cerkiew Bazylianów, Rynek oraz Zamek.
W południe powrót do Lwowa, czas wolny na pożegnanie z Miastem i wspólne wejście na szczyt kopca Unii Lubelskiej, skąd podziwialiśmy panoramę Lwowa. Zobaczyliśmy zabytki, które widzieliśmy z bliska – kopułę kościoła Dominikanów, wieżę Korniaktowską, wieżę ratusza i katedry, a także wiele innych do których nie dotarliśmy. Około 16.00 pożegnaliśmy Lwów i wyruszyliśmy do przejścia granicznego. A tutaj niespodzianka, przekroczenie granicy Ukraińsko-Polskiej zajęło nam ok. 4,5 godziny. Do Krakowa dotarliśmy około północy. Podsumowując, w wycieczce wzięło udział 40 osób, była to grupa bardzo zdyscyplinowana, która jednocześnie potrafiła stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Zobaczyliśmy „kawał” naszej historii, i przekonaliśmy się jak wielką wartość miał udział w tym projekcie. Jedynie fakt że wracaliśmy bez Druhny Ani Tomal, która niespodziewanie odeszła na Wieczną Wartę, wzbudzało w nas zadumę i pobudzało do refleksji.

Uczestnicy wycieczki:

1 ALETAŃSKA Janina
2 BABIK Barbara
3 BABIK Leszek
4 BIERNAT Krystyna
5 BIERNAT Marek
6 DOBRZYŃSKI Jerzy
7 DUDKOWSKI Bogdan
8 DUDKOWSKA-WAWRZYCKA Elżbieta
9 DUDKOWSKA Ewa
10 GACZOREK Agnieszka
11 JANCZARSKA Grażyna
12 KARASZKIEWICZ Paweł
13 KARASZKIEWICZ Romana
14 KISIELEWSKA Danuta
15 KLEE Grażyna
16 KOTAŃSKI Andrzej
17 KUTRYBAŁA-KŁOS Teresa
18 LEŚNIEWSKI Bronisław
19 LITYŃSKA-DOBRZYŃSKA Lidia
20 MARCIŃCZYK Andrzej
21 MARCIŃCZYK Janina
22 MARZEC Bogusław
23 MERSTALLINGER Tomasz
24 MICHALSKA-KRAWIEC Urszula
25 MIGACZ Mgdalena
26 PAWŁOWSKA Zofia
27 PIASECKA Anna
28 PIASECKI Stanisław
29 PIETSCH Kaja
30 PODMOKŁY Artur
31 PODMOKŁY Bogumiła
32 PORĘBSKI Szczepan
33 PRABUCKA Teresa
34 PRABUCKI Waldemar
35 SŁOTA Beata
36 STUCHLIK-MARZEC Małgorzata
37 TOMAL Anna
38 WAŁĘGA Zdzisława
39 VALENTA Marek
40 ZGAŁA Zbigniew

I na koniec podziękowania: dla wszystkich uczestników wycieczki, Pana pilota, Pani przewodnik oraz Firmy EUROTUR za organizacje wycieczki, a w szczególności współwłaścicielowi Firmy, Panu Zbigniewowi Doboszowi który jako kierowca autokaru zapewnił nam bezpieczny i komfortowy przejazd do Lwowa i z powrotem.

Do następnej Wycieczki !

8. Druhna Anna Tomal – Ostatnie Pożegnanie (14.05.2016)

… daleko, ale wciąż blisko – w naszych sercach.

Dnia 14 maja 2016 roku tuż po godzinie 14:00 spora reprezentacja członków Stowarzyszenia przyjechała do miejscowości Bejsce w woj. świętokrzyskim – rodzimej miejscowości ŚP Anny Tomal. Tam pożegnaliśmy, po raz ostatni, naszą Koleżankę, która tak nagle od nas odeszła na wieczny spoczynek.
Msza Święta żałobna, koncelebrowana przez trzech księży, rozpoczęła się o godzinie 14:30 w Kościele Parafi

iskim ŚP Anny towarzyszyło bardzo wielu mieszkańców Bejsc, sąsiadów i znajomych. Ze sztandarem szkoły przybyła również liczna delegacja Jej koleżanek i kolegów oraz wychowanków z Gimnazjum nr 21 na os. Podwawelskim w Krakowie. Podczas mszy, reprezentujący Stowarzyszenie hm. Jerzy Klinik, przybliżył zebranym postać naszej koleżanki Ani. Było to krótkie, ale bardzo wzruszające wystąpienie:

Tutaj, w Bejscach urodziła się 01.11.1953 roku. Tutaj, ukończyła szkołę podstawową, wstąpiła do drużyny i złożyła Harcerskie Przyrzeczenie. W Krakowie ukończyła XI Liceum Ogólnokształcące a następnie uzyskała dyplom magistra fizyki, kończąc Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Po ukończeniu studiów przez wiele lat pracowała jako nauczycielka, najpierw w Szkole Podstawowej nr 25 a następnie w Gimnazjum nr 21 na Osiedlu Podwawelskim w Krakowie. Z pasją i oddaniem wychowywała kolejne pokolenia uczniów oraz przekazywała im jakże piękną ale i trudną wiedzę z zakresu fizyki. Na stronie internetowej pod zdjęciem uśmiechniętej swojej ŚP Wychowawczyni i Nauczycielki, żegnając Ją, uczniowie napisali: Ten uśmiech zostaje w naszej pamięci. Już nigdy nie będzie inaczej. Zmarła, ale zawsze pozostanie z nami Jej ciepło i troskliwa obecność.”

Ania była człowiekiem odważnym, także i tą odwagą ,o której mówi w swoim wierszu w tomiku „Łzy Boga” Nasz Przyjaciel, ksiądz, lekarz medycyny, kapelan Instytutu Pediatrii w Prokocimiu, harcmistrz, poeta Lucjan Szczepaniak:

Mieć odwagę myśleć, Mieć odwagę prawdę mówić, Mieć odwagę spierać się A przy tym nie przestać kochać …

ŚP Anna bardzo aktywnie uczestniczyła w prowadzonych w tym czasie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie imprezach i spotkaniach, biorąc czynny udział w ich organizowaniu. Zawsze i niezawodnie można było liczyć na Jej bezinteresowną i świadczoną z nieodłącznym uśmiechem pomoc. Jakże miło wspominamy wspaniałą, ciepłą atmosferę organizowanych przez Anię spotkań w jej domu w Zębie k/Zakopanego. Doceniając Jej zaangażowanie w pracy na rzecz innych, została w dniu 15.01.2015 roku wyróżniona Odznaką „Za zasługi dla SPH”.

Wycieczka do Lwowa była dla Ani ostatnią imprezą Stowarzyszenia, w której uczestniczyła i podczas której niespodziewanie we Lwowie, dnia 1 maja 2016 roku , odeszła na Wieczną Wartę. Straciliśmy wspaniałą Koleżankę, oddaną sprawie dzieci i młodzieży Wychowawczynię i Nauczycielkę oraz wspaniałego Człowieka. Zostaliśmy pogrążeni w głębokim smutku i żalu. Będzie nam Ciebie Aniu bardzo brakowało.

Na zawsze Pozostaniesz w naszej pamięci!

Rodzinie i Najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy.

Koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Bezpośrednio po mszy, w strugach ciągle padającego deszczu, kondukt żałobny przeszedł na pobliski Parafialny Cmentarz, gdzie zostały uroczyście odprawione ceremonie pogrzebowe. Miejsce pochówku ŚP Ani otoczyła wielka ilość osób, które z potrzeby serca w tych uroczystościach do końca uczestniczyły, a na Jej grobie złożono ogromną ilość wieńców i kwiatów, a przed nim zapalono wiele zniczy. Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych, nie odmawiając na zaproszenie Rodziny, a głównie Córki i Siostry ŚP Anny, wzięliśmy udział w stypie. Do Krakowa powróciliśmy pogrążeni we wspomnieniu, ale i zadumie nad tym, co nieprzewidywalne.

"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...

Ks. Jan Twardowski

9. Akcja „Jubilat 2016”

Aby po raz siódmy, w ramach Akcji „Jubilat”, celebrować wybitnych instruktorów harcerskich - Seniorów ( wiek 80+), spotkaliśmy się w sobotę, 18 czerwca , tradycyjnie w Forcie nr 39 w Olszanicy - Filii Młodzieżowego Domu Kultury, „Dom Harcerza” . Z grona czterech kandydatów w spotkaniu mogli wziąć udział Druhna hm Anna Urbańska i druh hm. Jan Ozaist. Dwie pozostałe osoby: Druh phm. Bogdan Marzec oraz Druhna hm. Maria Targosz nie mogły przyjechać z ważnych powodów. Była jeszcze przygotowana niespodzianka dla jednego z Jubilatów z lat poprzednich ale … Przybywających witał hm. Zbigniew Sabiński – Gospodarz Obiektu. Czynił to jak zwykle bardzo serdecznie i z wielkim poczuciem humoru. Spotkanie rozpoczęło się piosenką , zaśpiewaną przy gitarowym akompaniamencie hm. Andrzeja Łanuszki. Następnie Druhna Prezes, hm. Danuta Noszka -Leśniewska powitała zebranych, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druha profesora hm. Adama Jelonka oraz obecnych na spotkaniu Jubilatów Druhny i Druhów: hm. Annę Urbańską, hm. Czesława Wojnara b. komendanta Hufca Bochnia, hm. Małgorzatę Herdan, hm. Jerzego Herdana b. członka Rady Hufca Bochnia oraz hm. Jana Ozaista wraz z Małżonką Barbarą , phm. Grażynę Sysło, hm. Romana Sysło i Marka Bieniarza, wychowanków z Harcerskiego Klubu Narciarskiego. Później nastąpiła piosenka i prezentacja drogi życiowej i osiągnięć harcerskich hm. Jana Ozaista.

Jego harcerska droga rozpoczęła się 15 września 1945 roku, gdy wstąpił do 1 DH-rzy im. ks. J. Poniatowskiego przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Oświęcimiu. Harcerskie Przyrzeczenie złożył 27.04.1947 roku, w miejscu szczególnym- na Ścianie Śmierci w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, na ręce księdza phm. Mariana Stawarza ówczesnego Komendanta Hufca Oświęcim. Gdy miał 14 lat ukończył kurs drużynowych i po zmianie miejsca zamieszkania, w Klimontowie, objął drużynę zuchową Dzielne Smyki, równocześnie przeniósł się do liceum Nowodworskiego w Krakowie, zapisał się tam do Szarej Siódemki. Na wiele lat związał się z Hufcem Kraków-Powiat gdzie m.in. pełnił funkcje : zastępcy hufcowego, kierownika Referatu Młodzieży Starszej oraz Zespołu Sportu i Turystyki, kierował Podhufcem Kraków-Zabierzów. Następnie działał w Hufcu Podkrakowskim a także w organach Chorągwi Krakowskiej – Komisji Rewizyjnej i Sądzie Harcerskim. Gdy w roku 1949 zlikwidowano ZHP zaangażował się w działalność turystyczną. Studiując na AGH zrobił kursy: przewodników beskidzkich oraz przodowników turystyki górskiej, nizinnej i narciarskiej. Po reaktywacji harcerstwa powrócił do działalności a w roku 1962 zorganizował swój pierwszy obóz wędrowny. Łącznie był komendantem trzydziestu obozów narciarskich, dziesięciu obozów wędrownych oraz wielokrotnie instruktorem letnich obozów stałych. A przygodę z nartami rozpoczął jako mały chłopiec , mieszkając w Żywcu , gdy jego ojciec Jan nauczyciel i Instruktor Narciarski PZN organizował zajęcia wychowania fizycznego dla swojej klasy w pięknej dolinie nad Ślizowym Potokiem. Tam uczniowie jeździli na nartach. Jesienią 1971 roku, Jan Ozaist, był jedną z osób, które wraz z Jerzym Rychlickim i Tadeuszem Czekajem reaktywowały Harcerski Klub Narciarski „Halny”. Druh Jan został jego prezesem i pełnił tę funkcję w latach 1971-96 i 2000-04. Od 2004 roku jest członkiem Zarządu HKN. Od roku 1996 do chwili obecnej jest Prezesem Honorowym HKN . Zawsze był i jest bardzo aktywny. Inicjował i organizował niezliczoną ilość imprez, akcji i szkoleń. HKN. W pierwszych latach istnienia HKN był nastawiony głownie na szkolenie demonstratorów szkolnych, pomocników instruktora PZN, którzy później mieli prowadzić szkolenia narciarskie na zimowiskach w swoich środowiskach , oraz sędziów klubowych PZN. Zapytany o największe swoje osiągnięcia , Jubilat wymienił: 1) prowadzenie Podhufca Kraków - Północ w Hufcu Powiat, 2) organizację i prowadzenie HKN, 3) organizację Harcerskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Zjazdowym. Jego ulubioną postacią z historii harcerstwa jest Druh hm. Władysław Szczygieł, a autorytetem z kręgu instruktorów harcerskich Druh hm. Juliusz Langner. Do życiowych pasji, oczywiście poza harcerstwem, zaliczył turystykę letnią i zimową oraz geodezję ale w bezpośrednim wykonaniu w terenie. Praca zawodowa, to piękne, jest życiową pasją druha Jana! Jest On bowiem absolwentem Wydziału Geodezji AGH w Krakowie. Po trzech latach pracy w Biurze Projektów Przemysłu Naftowego przeniósł się do Geoprojetu gdzie zaczynał jako pracownik terenowy a kończył jako dyrektor. Na formalną emeryturę przeszedł w roku 1992, ale jest tam ciągle zatrudniony. Bardzo dbał o swoją rodzinę, która go wspierała i była razem z nim na harcerskim i narciarskim szlaku. Żona Barbara, mgr towaroznawstwa, była instruktorką w Hufcu Podkrakowskim w stopniu przewodnik, syn Piotr, phm., Hufiec Podkrakowski , jest aktualnie kierownikiem Szkoły Sportów Śnieżnych SNOWSPORT, córka Małgorzata instruktor ZHP w stopniu przewodnika jest Instruktorem Narciarskim PZN Niesłyszących. Za wielką kreatywność i liczne osiągnięcia w działalności Druh Jan Ozais był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Posiada odznaczenia i wyróżnienia resortowe, harcerskie w tym Zloty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”, miejskie, Ziemi Krakowskiej, PTTK, państwowe w tym Krzyż Kawalerski OOP i Krzyż Oficerski OOP. Jest również Kawalerem Orderu Uśmiechu.

Po zaśpiewaniu piosenki Harcerski Krzyż wystąpiła Dostojna Jubilatka – Druhna hm. Anna Urbańska.

Przyjechała na spotkanie z Bochni, gdzie od wielu lat mieszka, opiekuje się domem i bardzo dobrze i z zamiłowaniem utrzymuje ogród. Druhna Anna wyjaśniła że nie przekazała materiałów do opracowania dla niej prezentacji ponieważ woli mówić i to krótko, o swojej działalności , współpracujących z nią instruktorach, realizowanych najważniejszych zadaniach a nie o sobie. Należy nadmienić, iż Druhna hm. Anna Urbańska pełniła w Komendzie Chorągwi Krakowskiej ZHP funkcję Kierownika Wydziału Harcerskiego w latach 1968 -73. Był to czas rozkwitu ruchu harcerskiego a zwłaszcza organizowanych dla dzieci i młodzieży Akcji Letnich i Zimowych. Wyjazdowych ale i bardzo ważnych, organizowanych przy współpracy z gazetami, dla dzieci pozostających w domach, Nieobozowych Akcji Letnich i Zimowych. Za szczególny sukces odniesiony przez chorągiew w tych latach, druhna Anna uważa zorganizowanie wyjazdowych akcji dla dzieci wiejskich.

Po Jej wystąpieniu, kilka osób wypowiedziało się, bardzo pozytywnie, na temat działalności Wydziału pod kierunkiem Druhny Anny. Mówiono o jej odwadze w podejmowani trudnych decyzji, ogromnej pracowitości i umiejętności łączenia ludzi we wspólnym działaniu. Dh hm. Danuta Noszka – Leśniewska, hm. Małgorzata Pobóg – Malinowska, hm. Ferdynand Nawratil , hm. Jerzy Tarnawski wspominali lata współpracy z Druhną Anną.

Następnie każdy z Dostojnych Jubilatów otrzymał z rąk Druhny Danuty noszki-Leśniewskiej pamiątkowy adres z podpisami wszystkich uczestników spotkania. Druh Zbigniew Sabiński przyniósł i wspólnie z druhną Danutą, tradycyjnie życząc Jubilatom „końskiego zdrowia” wręczyli Im „floo” z podkową na szczęście. Prowadząca spotkanie hm. Danuta Noszka – Leśniewska poinformowała zebranych że:

- okolicznościowy adres nieobecnej w dniu dzisiejszym Druhnie hm. Marii Targosz, zostanie Jej przekazany przez przedstawicieli Zarządu podczas wizyty w Wadowicach,

- Po raz pierwszy Zarząd, biorąc pod uwagę aktualny wiek ( 90+) Druha hm. Władysława Pancerza, Jubilata z roku 2010 przyznał Mu Tytuł Super Jubilata. Okolicznościowy adres , nieobecnemu dzisiaj Super Jubilatowi zostanie wręczony przy najbliższej stosownej okazji.

Później przed fortem wykonano pamiątkowe wspólne zdjęcie i następnie pod ustawionym w pobliżu namiotem rozpoczęła się towarzyska część spotkania. Był to czas wspomnień, serdecznych rozmów. Można się było posilić zupą gulaszową, grillowanymi kiełbaskami i kaszanką, sałatkami , ciastem oraz napojami, do wyboru: kawą , herbatą, sokami, wodą mineralną. Powoli, najczęściej grupkami, uczestnicy spotkania VII Akcji Jubilat wracali do sobotniej rzeczywistości. Organizatorzy serdecznie dziękują wspaniałym Jubilatom ich Bliskim, przyjaciołom oraz wszystkim uczestnikom przybyłym na spotkanie. Dziękujemy również bardzo serdecznie Pani dyrektor MDK „Dom Harcerza” Aleksandrze Grodeckiej, Gospodarzowi obiektu Druhowi hm. Zbigniewowi Sabińskiemu oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tak udanej VII Akcji Jubilat.

Członkowie elitarnego Klubu „ 80 plus „

Lp. rok data Jubilaci

LP. rok data Jubilaci
1 2010 2.06.2010 hm Władysław Pancerz (Komenda Chorągwi Krakowskiej)
hm Juliusz Langner (Hufiec Kraków-Nowa Huta)
hm Zenon Morawiec (Hufiec Kraków-Nowa Huta)
2 2011 11.06.2011 hm Adam Jelonek (Hufiec Kraków-Podgórze)
hm Danuta Bobek (Nieprzetarty Szlak)
mgr Jan Nowak (Krakowska Rada Przyjaciół Harcerstwa)
3 2012 16.06.2012 hm Stefan Schab (Hufiec Kraków-Podgórze)
Druh Lesław Połomski (Hufiec Kraków-Podgórze)
Prof. Andrzej Kurz (Krakowska Rada Przyjaciół Harcerstwa)
4 201`3 09.06.2013 hm Tadeusz Gąsecki (Hufiec Kraków-Nowa Huta)
phm Teresa Zamojska (Hufiec Kraków-Podgórze)
phm Jan Ziembla (Hufiec Kraków-Podgórze)
5 2014 21.06.2014 hm Marek Kudasiewicz (Hufiec Kraków-Krowodrza)
hm Barbara Pajor (Hufiec Kraków-Nowa Huta)
hm Zdzisław Pajor (Hufiec Kraków-Nowa Huta)
hm Tadeusz Norek (Hufiec Kraków-Podgórze)
phm Aleksander Tippe (Hufiec Kraków-Podgórze)
6 2015 13.06.2015 hm Ryszard Korski (Hufiec Kraków-Grzgórzki)
phm Bogdan Głąb (Hufiec Kraków-Podgórze)
7 2016 18.06.2016 hm Anna Urbańska (Komenda Chorągwi Krakowskiej)
hm Jan Ozaist (Hufiec Podkrakowski)
hm Maria Targosz (Hufiec Wadowice)

10. Obóz Żeglarski „Mazury 2016”

„Na Mazury, Mazury, Mazury,
Popływamy tą łajbą z tektury….”
 

Bez przesady, że z tektury! Przecież to już po raz ósmy Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie zorganizowało obóz żeglarski. W obozie wzięło udział łącznie 19 osób, podzielonych na trzy wachty. Ze względów formalnych część uczestników dołączyła do obozu w czasie jego trwania, ale i część musiała opuścić obóz wcześniej. Niezmiennie w „Marinie BEŁBOT” wyczarterowano na potrzeby obozu trzy jachty klasy „TANGO”. Jacht „TANGO Czarter 780” - ( 8-osobowy) oraz 2 jachty „TANGO 730” – (6-osobowe).

Obóz rozpoczęliśmy zbiórką w dn. 25.06. o godz. 6.00 na parkingu Centrum Handlowego „Zakopianka”, skąd samochodami udaliśmy się w kierunku Mazur, a dokładnie do miejscowości Wilkasy. Szczęśliwie dotarliśmy do mariny „BEŁBOT” w godzinach popołudniowych, gdzie oczekiwała już na nas część uczestników obozu. Po przekazaniu przez przedstawicieli mariny jednostek sternikom oraz rozdziału uczestników na wachty, rozpoczął się klar na łodziach, które na najbliższy okres będą stanowiły nasz obozowy ”dom”. Część załogi w tym czasie, z Druhną Kwatermistrz na czele, wyjechała dokonać zakupy pozwalające na dbałość o nasze żołądki przez najbliższe dni obozowe. Poranek niedzielny rozpoczął się uroczystym apelem na pomoście, oficjalnym rozpoczęciem obozu, podniesieniem bander ( „Proporzec SPH”) na wszystkich jednostkach oraz przedstawieniem spraw związanych z organizacją i bezpieczeństwem podczas pobytu na obozie.
Kadrę obozu stanowią:

Komendant - phm Andrzej Marcińczyk (jachtowy sternik morski, instruktor PZŻ)
Kwatermistrz - dh Izabella Nicek - (jednocześnie opieka medyczna)
Oboźny - hm Tadeusz Kubas - (sternik jachtowy)

Sternicy:
Wachta I - Sławomir Michalski - żeglarz jachtowy
Wachta II - Paweł Firlit - jachtowy sternik morski
Wachta III - Piotr Zadrożny - jachtowy sternik morski
- Władysław Zadrożny

Podział uczestników obozu na wachty:

WACHTA I WACHTA II WACHTA III
Sławomir Michalski - sternik Paweł Firlit - sternik Władysław Zadrożny
Weronika Marcińczyk Adam Figura Andrzej Marcińczyk
Stanisław Kubas Izabella Nicek Paweł Zadrożny
Rafał Łukasik Adrianna Komorowska Dominik Ziemba
Mikołaj Łukasik Michał Leja Piotr Zadrożny - sternik
Tadeusz Kubas Filip Głuszcz Patryk Zadrożny
Adam Skubida    

Niestety ze względów osobistych Piotr i Patryk Zadrożny dołączyli do nas dopiero w dn. 1-go lipca, natomiast Adam Skubida w dn. 2.07.
Z kolei w dn. 4.07. w godzinach porannych obóz opuścili Władysław i Paweł Zadrożny .

Po uporaniu się ze sprawami organizacyjnymi i kwatermistrzowskimi, na prośbę uczestników obozu skorygowano częściowo jego trasę, która ostatecznie przedstawiała się następująco:

Wilkasy – J. Kisajno – J. Dargin – J. Mamry – Mamerki – J. Mamry – J. Dargin –J. Kisajno – Giżycko – J. Niegocin – J. Jagodne – kanały mazurskie – J. Tałty – J. Mikołajskie – Mikołajki – J. Bełdany - śluza Guzianka – J. Guzianka – J. Nidzkie – Ruciane – śluza Guzianka – J. Bełdany – Wierzba – J. Śniardwy – Popielno – Wyspa „Czarci Ostrów”– J. Śniardwy – J. Mikołajskie – Mikołajki – J. Tałty – Kanały – J. Jagodne – Płw. Kula – J. Niegocin – kanał Niegociński – Marina Bełbot.

Zgodnie z ramowym rozkładem dnia , każdy dzień rozpoczynaliśmy pobudką o godz. 7.00, po czym odbywało się powitanie dnia i codzienna zaprawa poranna. Zaprawa odbywała się w dwóch grupach; - „Młodzieżowej” w formie marszobiegów i ćwiczeń pod dowództwem wyznaczonych sterników oraz grupy starszej, t.zw.: „geriatrycznej - 50+”, ćwiczenia stacjonarne pod kierunkiem Oboźnego lub Komendanta. Następnie apel poranny, codziennie o godz. 8.00, a w jego programie podsumowanie przez Komendanta Obozu dnia poprzedniego oraz wskazanie zadań żeglarskich i obozowych na dzień bieżący. Ok. godz. 10.00 wyruszaliśmy w drogę czyli żeglugę. W zależności od warunków pogodowych pod żaglami lub na silnikach gdy wiatr nie pozwalał na postawienie żagli. Pierwszy sygnał ostrzegawczy, czyli sygnały wysyłane przez służby meteorologiczne w związku z nadchodzącym frontem atmosferycznym zobaczyliśmy już w momencie płynięcia przez Jezioro Mamry, w kierunku m. Mamerki, do których wpływaliśmy przy bardzo mocnym wietrze. Wszystko odbyło się w sposób bezpieczny i zakotwiczyliśmy przy pomoście. Pobyt w m. Mamerki zaowocował oczywiście wycieczką do bunkrów, które w czasach II wojny światowej stanowiły Kwaterę Główną Dowództwa Niemieckich Wojsk Lądowych. Bunkry te w obecnej chwili stały się bardzo sławne ze względu na poszukiwania tzw. „Bursztynowej Komnaty”. Zwiedziliśmy wszystkie dostępne dla turystów miejsca wraz z wyjściem na znajdująca się na terenie bazy wieżę widokową. Widok na jezioro Mamry i okolicę niezapomniany. Wieczorem, zgodnie z wieloletnią tradycją ognisko z opowieściami tematycznymi oraz śpiewem przy akompaniamencie gitarowym Sławka Michalskiego. Natomiast przed rozpoczęciem ogniska odbył się wspólny posiłek przygotowany przez niezastąpionego w tym względzie druha Komendanta, czyli „Zupa z kociołka”. Oczywiście w przygotowaniu produktów i drewna na ognisko wzięli udział wszyscy uczestnicy obozu. Smak wspaniałej zupy wspominany był do końca obozu. Powtórka „Kociołka” odbyła się nad Jeziorem Nidzkim. W drodze na południe odwiedziliśmy Giżycko przepływając kanał Łuczański wraz z oczekiwaniem na otwarcie zabytkowego mostu obrotowego znajdującego się na trasie kanału. Nieodzowną częścią zwiedzania Giżycka była oczywiście wizyta w „Twierdzy BOYEN”. Dzień pełen wrażeń zakończył się spłynięciem Jeziorem Niegocin do m. Bogaczewo aby wieczorem po bezpiecznym zacumowaniu i zakotwiczeniu - tradycyjnie pogawędzić. Kolejny dzień to żegluga J. Jagodnym i kanałami Szymońskim , Mioduńskim, Leleckim i Tałckim oraz jeziorkami Szymon, Kotek Wielki i Tałtowisko na J. Tałty. Piękna i bezwietrzna pogoda nie pozwoliła na rozwijanie umiejętności żeglarskich pod żaglami, natomiast załogi przechodziły szkolenie motorowodne, łącznie ze wzajemnym bezpiecznym holowaniem. Kolejny wieczór, ognisko, noc nad pięknym J. Tałty. Kolejnym turystycznym punktem jest miasto Mikołajki – centrum życia żeglarskiego Mazur. Zwiedzamy, uzupełniamy zapasy kwatermistrzowskie oraz przyjmujemy na „pokład” dh. Piotra i Patryka Zadrożnego.

Kolejny etap to południe Mazur – J. Bełdany, śluza „Guzianka” , J. Nidzkie. W m. Ruciane przyjmujemy na pokład kolejnego członka obozu Adama Skubidę. Warunki pogodowe znakomite pozwalające w pełni poznać tajniki żeglarstwa. Wieczór jak zwykle ognisko, gawęda i śpiew. Poranek niedzielny na J. Nidzkim zaskakuje nas ciągłym opadem deszczu ale już wczesnym popołudniem stawiamy żagle i przemieszczamy się w następne miejsce w pobliże m. Pranie. Wieczorem już bez żadnych niespodzianek, kolejna jak już wyżej wspomniałem wspólna kolacja czyli zupa z kociołka w wykonaniu dh. Komendanta. Zachwytów i pochwał o smakowitości zupy nie było końca. Po kolacji ognisko, wspomnienia, gawędy oraz wspólny śpiew pod wodzą nieocenionego szantymena dh. Piotra Zadrożnego.

Oczywiście, nie mogło się obyć bez wizyty w leśniczówce „Pranie” miejscu ulubionym na wypoczynek przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego twórcy m.in. Teatrzyku „Zielona Gęś”. Od roku 1980 leśniczówka zamieniona na Muzeum K.I. Gałczyńskiego wypełniona jest pamiątkami po poecie. Odbywa się tu w okresie letnim wiele wydarzeń kulturalnych. Do leśniczówki prowadzi piękna ścieżka edukacyjna opowiadająca o okazach przyrodniczych znajdujących się w okolicy. I rozpoczynamy drogę powrotną tzn. kierunek północny a więc żagle, manewry, składanie masztów a po drodze m. Ruciane, śluza Guzianka ( o dziwo bez oczekiwania w kolejce), J. Bełdany, Wierzba. Cumowanie w towarzystwie „Konika Polskiego”, który zamieszkuje wolno tutejsze okolice. Okaz który nam towarzyszył, to samiec sprowadzony z rejonów „Roztoczańskiego Parku Narodowego”. Następny etap to Popielno i ośrodek badawczy PAN w którym zwiedzamy muzeum, hodowlę bobrów. Każdy z uczestników wycieczki mógł osobiście pogłaskać młodego bobra przyniesionego przez asystentkę oprowadzającą nas po Ośrodku. Niestety nie było możliwości zobaczenia hodowli tzw. żubroni, gdyż w tym dniu odbywała się kontrola lekarza weterynarii i zwiedzających nie wpuszczano. Ale i tak wrażeń i okazów zwierząt do zobaczenia było sporo. Po zakończeniu wizyty, rozwijamy żagle i zaliczamy etap żeglugi po największym polskim jeziorze czyli Śniardwach oraz postój na wyspie „Czarci Ostrów”. Niestety bez ogniska (zakaz rozpalania) ale była za to możliwość zobaczenia fragmentów murów starych fortyfikacji, kąpieli w jeziorze (kilkadziesiąt metrów płycizny) i przeźroczyście czysta woda. Przed nami niestety już powrót i najdłuższy etap żeglugi. Piękna żegluga po J. Śniardwy, potem wykazanie umiejętności żeglarskich na tzw. Przeczce czyli przejściu na J. Mikołajskie i znów piękna żegluga. Manewry składania masztu (mosty w Mikołajkach) , J. Tałty – wiało coraz mocniej.

Poprzez kanały i jeziorka aż wpłynęliśmy na J. Jagodne. W zatoce Szymonieckiej manewry: stawianie masztu, refowanie żagli ( idzie front) a przed nami jeszcze wymienione J. Jagodne. W strugach deszczu, przy zrefowanych żaglach i pomyślnym wietrze pokonujemy Jezioro Jagodne i już przy sprzyjającej pogodzie czyli bez deszczu dobijamy do znanego miejsca postoju na Półwyspie Kula. W tym miejscu odbywa się zwyczajowo Chrzest Żeglarski. Po przygotowaniu drewna i miejsca ogniskowego, przybył do brzegu Komendant i oznajmił ku ogólnemu niezadowoleniu neofitów, że „Król mórz, oceanów i wszelakich wód – Posejdon” nie zaszczyci ich swoją obecnością z powodów sobie tylko znanych. Widocznie gniew Króla był duży, bo zesłał nam kolejną falę opadów, która nam towarzyszyła do późnych godzin nocnych. Mimo tego ognisko udało nam się rozpalić, ale śpiewów i wspomnień w kręgu nie było możliwości przeprowadzić. W ostatnim dniu złość „Króla Wód” nieco zelżała ale wiatr zmusił załogi do wypłynięcia na zrefowanych żaglach i pokonania ostatniego akwenu czyli Jeziora Niegocin na takowych. Na szczęście wiało mocno ale pomyślnie i bardzo szybko pokonaliśmy akwen Jeziora i dopływając do kanału Niegocińskiego przed którym ostatni raz przećwiczono manewr składania masztu. Pokonując kanał, który jest jednym z najbardziej zaniedbanych pod względem infrastruktury brzegowej, mieliśmy jeszcze możliwość treningu manewrów na silniku. Pokonanie kanału, manewr stawiania masztu były ostatni po wpłynięciu na J. Tałty. Przed nami tyko cumowanie w marinie „BEŁBOT”, co odbyło się przy pomostach mariny, po wskazaniu miejsca jej przez pracowników. Następnie klar łodzi, pakowanie i oficjalne opuszczenie bander. Po sprawnym przeprowadzeniu klaru, pakowaniu i zdaniu łodzi obsłudze mariny odbył się ostatni pożegnalny apel. W czasie apelu Komendant przeprowadził ocenę obozu (oczywiście była wysoka), wręczył najbardziej wyróżniającym się uczestnikom i kadrze „raksy” lub „szeklowniki”, a pozostałym uczestnikom „mini szekle”. Po raz ostatni zawiązaliśmy krąg i zaśpiewaliśmy „ Na pożegnanie wszyscy razem”. Po śpiewie i oficjalnym zakończeniu obozu Druh Komendant zaprosił wszystkich uczestników na ostatni wspólny obiad, który ze smakiem (bo naprawdę bardzo smaczny) zjedliśmy w gospodarstwie agroturystycznym w m. Wilkasy. Po zakończonym obiedzie pożegnań i uścisków nie było końca a daleka droga przed nami. Oczywiście mamy nadzieję na spotkanie za rok.

Opracował: hm. Tadeusz Kubas

11. Obóz Zagraniczny SPH – „Chorwacja 2016”

W roku bieżącym Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) było organizatorem kolejnego Obozu Zagranicznego, oczywiście ponownie w Chorwacji. W porównaniu do poprzednich obozów tym razem, w drodze nad Adriatyk, zaplanowano zwiedzanie Budapesztu.
Termin Obozu: od 4 sierpnia do 14 sierpnia 2016 roku. Liczba kadry i uczestników – 31 osób. Wśród nich grupa 10-ciu doświadczonych instruktorów harcerskich w stopniach harcmistrza lub podharcmistrza oraz uczestniczące po raz pierwszy w obozie Stowarzyszenia Druhny: hm. Maria Francuz i Jej siostra hm. Małgorzata Mączka.

Kadra Obozu:

Komendant – hm. Stanisław Piasecki
Kwatermistrz – hm. Magdalena Migacz
Uczestnicy Obozu:

1. Burda Krystyna
2. Burda Leopold
3. hm. Dobosz Marek
4. pwd. Dobosz Teresa
5. hm. Francuz Władysława
6. Głuszcz Adam
7. Głuszcz Ewa
8. Komorowska Anna
9. Komorowska Julia
10. hm. Komorowska Małgorzata
11. Komorowska Zofia
12. Lenart Elżbieta
13. Małota Ewa
14. Marcińczyk Janina
15. Mazur-Tobiasz Wiesława
16. hm. Mączka Małgorzata
17. Monica Elżbieta
18. phm. Piasecka Anna
19. Przysucha Alicja
20. hm. Tekiela Grażyna
21. Wójcik Beata
22. hm. Wywiał Krystyna
23. Zgała Zbigniew
24. Zięcina Aleksandra
25. Zięcina Dorota
26. Zięcina Izabella
27. Żurek Damian
28. Żurek Justyna
29. Żurek Patrycja

Pobyt w Budapeszcie (2 noclegi)

W czwartek, 4 sierpnia 2016 roku, punktualnie o godz. 7.00 rano autokar, z kompletem uczestników, wyjechał z parkingu na rondzie Matecznego i tak rozpoczęła się nasza wielka przygoda. Podróż do Budapesztu zajęła nam niewiele ponad osiem godzin. Około godz. 15.00 zameldowaliśmy się w Hotelu „BENCZUR” który jest usytuowany w centrum stolicy Węgier. Po rozlokowaniu w pokojach, krótki odpoczynek, czas wolny i wspólna kolacja. Punktualnie o godz. 21.00 przy hotelowej recepcji spotkanie z Panem Robertem (właścicielem Biura Turystycznego „Jó napot Krakkó Travel Agency” w Budapeszcie) i udaliśmy się na nocny spacer po Budapeszcie. Najpierw przejazd Metrem do stacji Vorosmarty ter, później spacer po słynnej ulicy Vaci, przejście przez Most Łańcuchowy do Budy, wejście na Górę Zamkową oraz obejrzenie Pałacu Królewskiego, Placu Trójcy Świętej i Baszty Rybackiej. Z każdego miejsca rozciąga się wspaniała panorama miasta. Z zachwytem oglądaliśmy zabytkowe i reprezentacyjne budowle znakomicie podświetlone. Zostaliśmy zauroczeni. Około północy wróciliśmy autobusem nr 105 do hotelu.

Piątek, w całości był przeznaczony na profesjonalne zwiedzanie Budapesztu. Przewodnikiem był oczywiście Pan Robert. Zaczęliśmy tuż po śniadaniu od Placu Bohaterów poświęconemu dzielnym mężom walczącym o wolność Węgier i siedmiu założycielom tego państwa. W pobliżu jest Pałac Sztuki, Muzeum Transportu oraz park miejski z ogrodem botanicznym.

Później wizyta w Central Market Hall, czyli gigantycznym zadaszonym bazarze z setkami stoisk oraz restauracji, w których można popróbować sztandarowych dań kuchni węgierskiej (np. gulasz czy strudel owocowy). Tutaj mamy trochę czasu na zakupy i posiłek. Następnie spacer po centrum i zwiedzanie Bazyliki Św. Stefana.

Kolejny punkt programu to Bulwary i Most Szechenyl (najstarszy most Budapesztu, którego z obu stron „pilnują” olbrzymie kamienne lwy). Na Bulwarze Pomnik Holocaustu w formie rzeźby przedstawiającej dziesiątki mosiężnych pojedynczych butów. Robi to duże wrażenie. Spacerkiem przeszliśmy wzdłuż cumujących statków – restauracji. Byliśmy zgodni – tutaj jest pięknie. Ostatni punkt programu to wędrówka na wzgórze Gellerta na które prowadzi widokowa ścieżka pełna kamiennych schodów i punktów widokowych. Na sam szczyt 130-metrowego wzgórza wiedzie kilka tysięcy schodów i setki metrów alejek. Jest to wyczerpujący spacer, ale warto się trochę potrudzić dla widoków zachwycających wszystkich, którzy tam wejdą. Na szczycie znajduje się dobrze zachowana Cytadela, z której widać najpełniejszą panoramę miasta.

Wieczorem większość uczestników obozu wzięła udział w rejsie po Dunaju, połączonym z zjadaniem smakołyków z bufetu, słuchaniem muzyki i podziwianiem nastrojowych świateł miasta. Szczególnie pięknie po zachodzie słońca prezentuje się Most Łańcuchowy i imponujący budynek Parlamentu. Tak, to był bardzo udany dzień.

W sobotę po śniadaniu pożegnaliśmy piękny Budapeszt i wyjechaliśmy naszym autokarem w dalszą drogę. Kierunek - Chorwacja.

Pobyt w Chorwacji (7 noclegów)

Do Pensjonatu „Kacjak” dotarliśmy późnym popołudniem. Jest on usytuowany na niewielkim półwyspie, kilometr od wioski Dramalj (okolice Crikvenicy). Miejsce cudownie położone, z jednej strony Góry Dynarskie, a drugiej Adriatyk z widokiem na Wyspy: Krk i w dalekiej perspektywie Ceres. Wyspa Krk oddalona jest od pensjonatu o 30 minut jazdy samochodem. Pensjonat „Kacjak” to w rzeczywistości kilkadziesiąt pawilonów i domków rozlokowanych równomiernie na znajdującym się na półwyspie zalesionym wzgórzu. W najwyższym jego punkcie usytuowana jest restauracja, w której serwowane są dania kuchni regionalnej. Śniadania i obiadokolacje w formie stołu szwedzkiego – jedzenie wyśmienite. Na miejscu dostępny jest także przestronny taras z widokiem na Morze Adriatyckie. Jest również miejsce na koncerty zespołów muzycznych i nasze, czynione z dużym zaangażowaniem, „wyczyny” taneczne.
Na terenie obiektu znajduje się kort tenisowy oraz pole do minigolfa. Pensjonat „KACJAK” dysponuje również placem zabaw dla dzieci. Pokoje dwu osobowe o średnim standardzie. Dookoła półwyspu wspaniałe miejsca do kąpieli w idealnie czystych wodach Adriatyku. Pogoda jak na Chorwację nietypowa; na początku naszego pobyty przez dwa dni wiał porywisty wiatr typu bora (od Gór Dynarskich), a pod koniec cały dzień padał deszcz. Mimo tego nie narzekaliśmy i praktycznie codziennie najważniejszym punktem programowym była kąpiel wodna i słoneczna, czyli odpoczynek, odpoczynek i jeszcze raz odpoczynek.
Oczywiście, nie obyło się bez zajęć sportowych, czyli gier: w minigolfa - tu prym wiodła Druhna Dorota Zięcina i tenisa ziemnego. W tym drugim przypadku odbyły się trzy zacięte spotkania z udziałem Druha Marka Dobosza i Druha Mirosława Wójcika. W pierwszym 2 – 0 (w setach) dla Marka, w drugim 2 – 1 dla Mirka i trzecim decydującym 2 – 1 dla Mirka. Nagrodę ,Foto Album: „Chorwacja 2015”, wręczył zwycięzcy Komendant Obozu hm. Stanisław Piasecki – przekazując gratulacje dla obu zawodników.

Wieczorami odbywały się wspólne spotkania przy harcerskim „kominku” lub wieczorki taneczne. Podczas spotkań kominkowych, przygotowane przed obozem, gawędy wygłosili: hm. Stanisław Piasecki - „Poznajmy się”; hm. Maria Francuz - „Typy osobowości i obrazujące je kolorowe kapelusze i czapeczki” ; hm. Stanisław Piasecki - „Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”. Oczywiście śpiewaliśmy bardzo dużo piosenek (nie tylko harcerskich i zuchowych) oraz ochoczo pląsaliśmy z najmłodszymi uczestnikami obozu.

W dniu 9 sierpnia (wtorek) wybraliśmy się autokarem na wycieczkę do jednego z największych miast Chorwacji – Rijeki (128 tys. mieszkańców). Rijeka leży na wzgórzach u podnóża masywu Risnjak i jest największym chorwackim portem handlowym. Czasy swojej świetności miasto przeżywało w średniowieczu z racji dogodnego położenia. Znajduje się tam wiele zabytków oraz liczne budowle użyteczności publicznej. Zwiedziliśmy m. in.: średniowieczny kościół NMP (przebudowany w stylu barokowym), klasztor Augustianów z barokowym kościołem Św. Hieronima, ratusz z XV wieku, kościół Św, Wita z XVII wieku, cerkiew Św. Mikołaja z XVIII wieku oraz wieżę miejską z XV wieku. Warto było również wybrać się do Muzeum Morskiego – jest co oglądać i podziwiać. Po południu wróciliśmy do pensjonatu- było fajnie !!!.

Na kolejną wycieczkę pojechaliśmy w dniu 11 sierpnia (czwartek), tym razem do Crikvenicy. Część osób wybrała się tam pieszo, a pozostali skorzystali ze specjalnej kolejki kursującej co godzinę na trasie: Pensjonat Kacjak – Crikvenica. Crikvenica znajduje się w zatoce Kvarner – najpiękniejszej części chorwackiego wybrzeża. Liczne zabytki i ruiny świadczą o burzliwej przeszłości tego miasta. Właściwie całe miasto jest położone na wybrzeżu Adriatyku, połączonym z miejskimi zabudowaniami. Ale to nie koniec „czwartkowych” wrażeń. Po kolacji wielka uroczystość – okolicznościowe spotkanie z okazji 46 rocznicy ślubu Państwa Ewy i Adama Głuszczów oraz 65 urodzin Druhny Ewy Głuszcz. Najlepsze życzenia Jubilatom złożył Komendant Obozu hm. Stanisław Piasecki. Następnie wręczył Im również, od wszystkich uczestników obozu, stosowny prezent, później dla Jubilatów zaśpiewano tradycyjne „100 – lat”. Byli bardzo wzruszeni.

Czas mijał (niestety) bardzo szybko. Powoli oswajaliśmy się z myślą o tym, że wkrótce pożegnamy piękną Chorwację. I stało się to (zgodnie z planem) w sobotę 13 sierpnia. Po śniadaniu spakowaliśmy bagaże, zostało wykonane wspólne pamiątkowe zdjęcie i o godzinie 9.00 wyjechaliśmy w kierunku Krakowa. Aby droga powrotna nam się nadmiernie nie dłużyła, Druhna hm. Maria Francuz zaprezentowała na wideo występy Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” oraz wysłuchaliśmy gawędy przygotowanej przez Druha hm. Józefa Lipca na uroczystości zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, w styczniu 2010 roku, z okazji 100-lecia Harcerstwa i naszego 10-lecia.

Autokar dojechał na parking przy Rondzie Matecznego tuż po północy. Komendant Obozu, hm. Stanisław Piasecki podziękował Kierowcom (Panowie, Zbigniew Dobosz i Mirosław Wójcik) z Firmy „Eurotur” za bezpieczną jazdę, wszystkim uczestnikom za stworzenie na obozie rodzinnej atmosfery. Tak, było bardzo fajnie. I jeszcze piosenka „Na zakończenie wszyscy razem …” i gromki okrzyk „Czuj, Czuj czuwaj …”

Akcja „Chorwacja 2016” zakończona !!!

12. Kalendarium najbliższych spotkań i akcji Stowarzyszenia

12.1 VI Jesienna wycieczka Stowarzyszenia

„Ale nikt nam nie zabierze …
Tej piosenki co prosto z serca rwie’’

Jarosław Balon

Zarząd SPH oraz Komendant wycieczki hm. Andrzej Słowik serdecznie zapraszają  członków Stowarzyszenia ich rodziny i sympatyków  do udziału w VI jesiennej wycieczce górskiej.  Tym razem, ponownie proponujemy  wyjazd do Małego Cichego k/ Zakopanego.

Termin wycieczki: 14-15-16 październik 2016
Sprawdzone zakwaterowanie: „U Zośki i Jaśka”  Małe Ciche 20, pokoje 2, 3 ,4 osobowe z łazienką

Koszt wycieczki:

*piątek;
 • nocleg: 25,00 zł
 • obiadokolacja: 12,00 zł
*sobota
 • śniadanie: 8,00 zł
 • obiad: 15,00 zł
 • biesiada: 25,00
*niedziela
 • śniadanie: 8,00 zł
 • obiad: 15,00
*- należy zamówić przy zgłoszeniu udziału w wycieczce

 

 Dojazd i powrót we własnym zakresie:

 • samochodem: Kraków – Poronin – Kośne Hamry – Małe Ciche
 • pociągiem: Kraków – Zakopane, z dworca autobusowego, busem do Małego Cichego .
 • autobusem lub busem: Kraków -(Poronin)- Zakopane, dalej busem do  Małego Cichego.

Informacje o ewentualnych wolnych miejscach w samochodach (zawsze takowe były , posiadających je prosimy zgłaszać organizatorom wycieczki) można uzyskać od przyjmujących zgłoszenia.

Propozycje programowe:

piątek przyjazd zakwaterowanie, kolacja , kominek-spotkanie z piosenką godz. 18,30
sobota program realizowany w grupach wg zainteresowań i możliwości :
propozycja 1. wycieczka piesza: Małe Ciche - kolejka na Kasprowy, hala Gąsienicowa, Brzeziny albo Kuźnice, M. Ciche
propozycja 2. wycieczka piesza: Małe Ciche - Jaszczurówka – Nosal - Kuźnice - Małe Ciche
propozycja 3. wycieczka piesza: M. Ciche, Zazadnia, T. Cyrhla, Jaszczurówka, Zakopane. M, Ciche.
lub wycieczka piesza na trasie ustalonej doraźnie
lub wyjazd do basenów termalnych np. w Bukowinie Tatrzańskiej lub Szaflarach
wieczorem – spotkanie biesiadne godz. 18:00.
niedziela organizacja czasu we według własnego uznania:
propozycja spaceru:Zgorzelisko, spacer przez Tarasówkę do Małego Cichego.

Ewentualne ubezpieczenie po stronie Uczestników Wycieczki

Zgłoszenia w terminie do dnia 29 WRZEŚNIA (czwartek) przyjmują:
Stanisław Piasecki tel. 784-035-623 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiesław Wójcik tel. 698-080-651 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Andrzej Słowik tel. 501-798-511 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia

 

12.2 XII Marsz Niepodległości

Zarząd SPH serdecznie zaprasza Członków naszego Stowarzyszenia ich Rodziny i Sympatyków na XII Marsz Niepodległości (Marsz Niepodległości od lat organizuje Krąg Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze).
Do udziału w XII Marszu Niepodległości zapraszamy również Instruktorów Seniorów, Instruktorów i Harcerzy Chorągwi Krakowskiej ZHP.
• Termin: 11 listopada 2016 roku (piątek)
• Miejsce zbiórki: parking na końcu al. Wędrowników (Bielany) ; godz. 10.00
• Program:
> apel, powitanie zebranych przez Komendanta Marszu hm. Władysława Dobosza
> wspólne przejście na Kopiec Józefa Piłsudskiego – asfaltową Aleją Wędrowników i Aleją Do
Kopca
> na szczycie Kopca (383,6 m n.p.m.) śpiewamy „Marsz I Brygady”
> pod Kopcem - wspólne zdjęcie wszystkich Uczestników
> spacer szlakiem czerwonym do bramy ZOO, tu można wypić kawę, herbatę lub coś „przekąsić”
> spacer szlakiem czerwonym przez Polanę J. Lea do punktu wyjścia przy Polanie Bielańskiej Wskazany ubiór i obuwie turystyczne, mile widziane elementy patriotyczne : flagi, chusty, kokardy biało-czerwone. Ewentualne ubezpieczenie po stronie Uczestników.
Przewidywany czas trwania: ok. 2,5 godz. ; Marsz odbędzie się bez względu na aurę.

Uwaga - szczegółowych informacji udzielają:
Władysław Dobosz (Komendant Marszu) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 694 758 410
Stanisław Piasecki stanisłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 784 035 623
Wiesław Wójcik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 698 080 561

12.3 „Andrzejki 2016”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i Hotel „KRAKUS” serdecznie zapraszają na „Andrzejki 2016”. Jest to propozycja specjalna dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Termin: 26 listopada 2016 roku (sobota) ; godz. 18.00
Lokalizacja: Restauracja Hotelu „Krakus” ; Kraków, ul. Nowohucka 35
Oferta:
- muzyka mechaniczna, parkiet do tańca
- konkursy, gry i inne zabawy andrzejkowe
- jeden gorący posiłek
- zimna płyta na stołach
- kawa, herbata, napoje
- bufet odpłatny do dyspozycji Gości
Cena: 55,- zł od osoby
Szczegółowych informacji udzielają:
Stanisław Piasecki tel. 784-035-623 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiesław Wójcik tel. 698-080-651 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 listopada 2016 roku.
Uwaga:
Impreza będzie realizowana pod warunkiem zgłoszenia udziału przez minimum 30 uczestników.

Sekretarz SPH Prezes SPH

hm Magdalena Migacz hm Danuta Noszka-Leśniewska

Kraków, dnia 31.08.2016 r.