6 października 2014 r. w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiedzeniu przewodniczył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wojciech Nowak. Obecni byli również prorektorzy prof. Stanisław Kistryn i prof. Piotr Laidler.

Rozpoczęcie uroczystości. Po lewej: Ewa i Jacek Małotowie.

Rozpoczęcie uroczystości. Po lewej: Ewa i Jacek Małotowie.

W trakcie posiedzenia Senatu nastąpiło odnowienie doktoratów profesorów Ryszarda Gradzińskiego, Adama Jelonka i Bronisława Kortusa. Decyzję o odnowieniu stopnia naukowego podjął Senat UJ na wniosek Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

Uroczystość odnowienia doktoratu odbywa się zgodnie z tradycją uniwersytetu i może mieć charakter wydziałowy lub uczelniany na podstawie uchwały Senatu. Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor uniwersytetu, który wyróżnił się w pracy dla uczelni lub społeczeństwa. Odnowienie doktoratu następuje po upływie pięćdziesięciu lat od daty nadania stopnia doktora. Uchwałę o odnowieniu doktoratu podejmuje rada wydziału. W głosowaniu biorą udział osoby uprawnione do głosowania nad nadaniem stopnia naukowego doktora.

Od prawej profesorowie: Ryszard Gradziński, Adam Jelonek i Bronisław Kortus

Od prawej profesorowie: Ryszard Gradziński, Adam Jelonek i Bronisław Kortus

Uroczyste odnowienie doktoratów miało charakter uczelniany. Część przeznaczoną dla prof. Adama Jelonka rozpoczął od wygłoszenia laudacji prof. dr hab. Bolesław Domański. Poniżej bardzo encyklopedyczny skrót Jego wystąpienia:

Prof. Adam Jelonek to wybitny znawca geografii ludności, geografii osadnictwa, demografii, geografii regionalnej i dydaktyki geografii. Twórca m.in. regionalizacji demograficznej Polski. Związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od studiów rozpoczętych w 1950 r. Uzyskał stopień doktora w 1964 r. i habilitację w 1972 r. Wieloletni członek Komisji Geografii Ludności Międzynarodowej Unii Geograficznej, Komitetu Nauk Geograficznych PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN,  członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej Centralnego Urzędu Planowania i Rządowej Rady Ludnościowej. Wieloletni ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej recenzujący podręczniki szkolne i akademickie. Redaktor Encyklopedii Geograficznej Świata. Wykazał wielkie zaangażowanie w pracy społeczno-wychowawczej wychowując pokolenia uczniów, studentów i harcerzy. Aktywnie działał na polu kształcenia ustawicznego nauczycieli. Później odczytał sporządzony w języku łacińskim akt nadania Stopnia Doktora, wówczas Jego Magnificencja wręczył Doktorantowi akt nadania. Następnie gratulacje i życzenia od Władz Uczelni, oraz owacje od uczestniczących w posiedzeniu senatu zaproszonych gości a szczególnie od rodzin, przyjaciół i znajomych. Przedstawiciele Zespołu „Słowianki” do życzeń dołączyli bukiet pięknych róż.

Gratulacje i życzenia od Zespołu „Słowianki”

Gratulacje i życzenia od Zespołu „Słowianki”

Swoje wystąpienie Dostojny Jubilat rozpoczął od powitania Jego Magnificencji Rektora, Wysokiego Senatu, Gości i zwrócił się także bezpośrednio do przybyłych Druhen i Druhów jako przedstawicieli Hufca Kraków-Podgórze, mówiąc o swojej działalności harcerskiej oraz instruktorskiej na Ludwinowie, co spotkało się z aplauzem zgromadzonych.

Ciąg dalszy swojego wystąpienie poświęcił na krótki wykład z demografii świata i Polski. Z niezwykłą swadą i swobodą przekazał wiele ciekawych informacji i spostrzeżeń, mających podbudowę naukową, m.in., na temat rozwoju ludności na poszczególnych kontynentach oraz w Polsce, zwiększającej się średniej długości życia, rosnącej w naszym kraju się liczbie „stulatków”.

Wystąpienie- wykład prof. Adama Jelonka

Wystąpienie- wykład prof. Adama Jelonka

W posiedzeniu Senatu wzięła udział liczna grupa zaproszonych przedstawicieli Stowarzyszenia oraz byłych instruktorów harcerskich z Ludwinowa, aby celebrować odnowienie doktoratu prof. Adama Jelonka. Zarówno wspaniałego naukowca jak również instruktora niezmiernie zasłużonego w wieloletniej działalności harcerskiej dla Ludwinowa i Podgórza i Krakowa. Założyciela harcerskich drużyn żeglarskich oraz szczepów, „Zielony Szczep Ludwinów” i „Neptuna” - Druha harcmistrza Adama Jelonka.

Wielu z nich pamięta doskonale Jego ogromne zaangażowanie w tworzenie harcerstwa na Ludwinowie, w działalność w szczepie „Metalowcy” oraz Komendzie Hufca Kraków – Podgórze. Wielu uczestniczyło w organizowanych przez Niego obozach stałych, spływach, obozach żeglarskich. Razem przygotowywali łodzie, spędzając wiele godzin przy pracach szkutniczych. Druh Adam zawsze był, i jest nadal, pomocny i przyjazny a przy tym bardzo konsekwentny w działaniu. Jest bardzo lubianym i cenionym wychowawcą wielu pokoleń harcerzy i instruktorów. (Bardziej szczegółowe informacje o działalności, zwłaszcza harcerskiej Druha harcmistrza Adama Jelonka znajdują się na stronie SPH „Benefis 2013r.”)

Przedstawiciele SPH. W pierwszym rzędzie od prawej: hm. Jerzy Klinik, hm. Magdalena Migacz, hm. Wiesław Wójcik, hm. Stanisław Piasecki

Przedstawiciele SPH. W pierwszym rzędzie od prawej: hm. Jerzy Klinik, hm. Magdalena Migacz, hm. Wiesław Wójcik, hm. Stanisław Piasecki

Była to wspaniała i wzruszająca uroczystość. Odczuliśmy wielka satysfakcję że mogliśmy w niej wziąć udział i dzielić radość z Człowiekiem tak wspaniałym. Druhu Adamie, życzymy kolejnych sukcesów w każdej dziedzinie, zdrowia i wielu, wielu spotkań na harcerskim/żeglarskim szlaku.