1. VIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

Odbyło się w dniu 23 marca 2013 roku (sobota) w Młodzieżowym Domu Kultury/Dom Harcerza przy ul Reymonta 18. O godz. 11:00 z kwadransem studenckim, na komendę Druhny hm. Danuty Noszki - Leśniewskiej zebrani zaśpiewali Hymn Harcerski i zostali przez nią serdecznie powitani. Przewodniczącą zebrania została jednogłośnie wybrana Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska. która zaproponowała zatwierdzenie przesłanego wraz z materiałami planu zebrania. Druh hm. Stanisław Piasecki zgłosił propozycję aby protokołowanie zebrania powierzyć Druhnie hm. Magdalenie Migacz. Obydwie propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

Po załatwieniu niezbędnych spraw formalnych, Przewodnicząca poprosiła o wystąpienie Dh, Dh: hm. Małgorzatę Komorowską, hm. Władysława Dobosza i hm. Marka Dobosza. Instruktorów którzy za wieloletnią, bardzo aktywną i owocną działalność na rzecz harcerstwa oraz włączenie się w organizację imprez Stowarzyszenia zostali odznaczenia Złotymi Krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”. Z upoważnienia Komendanta Chorągwi, Krzyże Odznaczonym wręczył Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Dh hm. Henryk Chrobak. A dedykowana nagrodzonym „Piosenka Instruktorska” była wspaniałym momentem nie tylko na wspomnienie i refleksję ale również jednoczącym wszystkich obecnych.

I znowu proza życia. A raczej zebrania. Jednogłośnie zatwierdzono wybraną na podstawie zgłoszonych propozycji Komisję Uchwał i Wniosków w składzie : hm. Stanisław Piasecki – Przewodniczący oraz hm. Adam Jelonek i hm. Tadeusz Kubas. Czuwająca nad sprawnym przebiegiem zebrania Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie:

 • Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w okresie 04.2012 – 22.03.2013 Wiceprezesa SPH hm. Stanisława Piaseckiego,
 • Sprawozdania finansowego za rok 2012 Skarbnika Stowarzyszenia hm. Krystynę Wywiał.

Równocześnie Przewodnicząca przypomniała zebranym, że obydwa sprawozdania członkowie Stowarzyszenia otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejsze zebranie.

Dh hm. Stanisław Piasecki, korzystając z przygotowanej przez siebie ciekawej prezentacji komputerowej, przedstawił szczegółowo działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym i równocześnie przedstawiał propozycje na przyszłość. Omówił wszystkie, zorganizowane ,w tym czasie imprezy. Zwrócił uwagę na nowowprowadzone propozycje programowe dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Serdeczne podziękowania skierował do członków SPH którzy włączyli się do ich przygotowania. Podziękował również biorącym w nich udział. Za niepokojący sygnał uznał pozyskanie mniejszych niż w roku ubiegłym kwot wpłat składek członkowskich i wpływów z odpisu 1% ,co jest równoznaczne ze zmniejszeniem kwoty którą można przeznaczyć na cele statutowe. Równocześnie zaapelował do wszystkich obecnych o zwiększenie aktywności członków Stowarzyszenia, tak aby w roku bieżącym ten spadek został zahamowany. By na przyszłość utrzymać wysoki poziom pracy, zasygnalizował zamiar powołania nazwanych roboczo Pełnomocników Zarządu do realizacji określonych zadań, co doprowadzi do powstania tzw. Funkcyjnego Zarządu SPH. Prezes, hm. Danuta Noszka – Leśniewska wysoko oceniła działalność Stowarzyszenia. Zarówno biorąc pod uwagę ilość jak i poziom organizowanych imprez. Podkreśliła wzrastającą aktywność coraz większej grupy jego członków, i serdecznie Im za nią podziękowała. Za ciągłą współpracę i okazywaną pomoc szczególnie serdecznie podziękowała Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza przy ul. Reymonta 18, Krakowskiemu Przedsiębiorstwu Hotelarsko-Turystycznemu Krakus przy ul. Koszykarskiej 33.

Następnie Skarbnik Stowarzyszenia hm. Krystyna Wywiał przedstawiła sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2012. Przyjęto zgłoszoną przez druhnę Prezes autopoprawkę dotyczącą wpisania słowa pomoc zamiast darowizna w kosztach statutowych związanych z przekazaniem kwoty 500 zł na remont harcówki i renowację sztandaru dla Szczepu „Gwieździstego” ZHP. Hm. Stanisław Piasecki podkreślił, że wzrastające przychody również potwierdzają wzrost aktywności Stowarzyszenia.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przestawił jej Przewodniczący Dh hm. Władysław Pancerz. Zawierało ono część opisową charakteryzującą pracę Stowarzyszenia i Zarządu oraz ocenę ich działalności. Komisja Rewizyjna wysoko oceniła działalność zarówno Stowarzyszenia jak również Zarządu. Uzasadniając przedstawienie tak wnikliwej oceny Przewodniczący stwierdził, że jest ona wynikiem udziału przedstawicieli Komisji Rewizyjnej w wielu posiedzeniach Zarządu oraz analizy przedstawionych sprawozdań. Podsumowując swoje wystąpienie hm. Władysław Pancerz postawił wniosek aby Walne Zebranie zatwierdziło przedstawione sprawozdania i pozytywnie oceniło działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym. Przewodnicząca podziękowała za tak wysoką ocenę pracy i stwierdziła że daje ona impuls do dalszej pracy na równie wysokim poziomie. Serdecznie podziękowała Druhom Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za udzielanie pomocy i wspólne z Zarządem rozwiązywanie licznych problemów podczas posiedzeń Zarządu.
Rozpoczynając dyskusję Przewodnicząca poinformowała o: zamiarze zaproszenia na spotkanie w Forcie Olszanica związanych z harcerstwem, byłych dyrektorów krakowskich szkół średnich, terminie Akcji Jubilat- 09.05. br. i zaapelowała o zgłaszanie propozycji osób spełniających kryteria Jubilatów. Następnie w dyskusji udział wzięli Dh i Dh wypowiadając się w sprawach: hm. Małgorzata Komorowska – potrzeby organizowania spotkań dla byłych instruktorów, bardzo miłej atmosfery podczas spotkań Stowarzyszenia oraz dobrym ukierunkowaniu pracy przez Zarząd; hm. Henryk Chrobak- roli jaką odegrało nowotarskie Koło SPH przy reaktywowaniu Hufca Podhalańskiego, zmiany na funkcji Z-cy Komendanta Chorągwi ds. programowych; hm. Adam Jelonek- dającym się zauważyć, w ostatnich latach, kierunkom działania SPH, najpierw więcej dla swoich członków (a są to spotkania ważne również dla psychiki osób starszych szczególnie w sytuacji gdy mają coraz mniej obowiązków), a ostatnich latach coraz więcej działań skierowanych do młodzieży bądź seniorów nie będących członkami Stowarzyszenia, dużym a niewykorzystywanym możliwościom przekazywania „z pierwszej ręki” aktualnie działającym informacji o harcerstwie w środowisku ich działania, rozważeniu możliwości pozyskiwania do działalności harcerskiej przyjeżdżających na studia do Krakowa instruktorów ; hm. Elżbieta Brodzik- organizowanych przez Dom Kultury „Podgórze” spotkań z młodzieżą m.in. o działalności harcerskiej w latach ubiegłych na terenie Podgórza; hm. Tadeusz Prokopiuk- toczącej się w Stowarzyszeniu dyskusji i czynionych staraniach aby jak najlepiej wspierać harcerstwo, a w szczególności jakie są możliwości pomocy drużynowym zwłaszcza rozpoczynającym pracę z drużyną; hm: Danuta Noszka-Leśniewska- poszukiwania możliwości jeszcze lepszej współpracy z Chorągwią Krakowską ZHP , o zmniejszającym się wśród studentów zainteresowaniu działalnością harcerską w kontekście z podejmowanymi przez nich dodatkowymi kierunkami kształcenia lub pracą zarobkową; hm Marek Valenta- ogromnego zorientowania studentów informatyki na zdobywanie wiedzy i umiejętności co stanowi istotna przeszkodę w podejmowaniu działalności, proponuje założyć stronę na Facebooku („Harcerz na Studiach”), tak aby było można nawiązywać kontakty z instruktorami-studentami co może zaowocować pozyskaniem któregoś z nich; hm. Jerzy Klinik- przygotowania dla rozpoczynających działalność drużynowych tzw. wyprawki ( regulaminy, wademecum) ponieważ nakład rozprowadzanego przez GK ZHP podręcznika dla drużynowego już się wyczerpał; hm. Stanisław Piasecki- rozważenia możliwości zorganizowania dla zainteresowanych nauczycieli, w porozumieniu z Władzami Oświatowymi, kursu opiekunów/animatorów działalności harcerskiej tak, aby na terenie Chorągwi Krakowskiej, tam gdzie będzie to możliwe, stworzyć podstawy do reaktywowania harcerstwa.

Po zakończeniu dyskusji na wniosek przedstawiony przez Komisji przegłosowano kolejno podejmowane uchwały.
Nr 1.
1) Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie z działalności programowo – organizacyjnej Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w okresie sprawozdawczym.
2) Na podstawie wniosku zawartego w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie, oceniło pozytywnie działalność Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym tj. od 04.2012 do 22. 03.2013.r.
Nr 2 Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2012, przedstawione podczas niniejszego zebrania przez Skarbnika Zarządu.
Nr 3. W sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia.
Nr 4. Walne Zebranie zatwierdza, opracowany na podstawie Złożeń Programowo-Organizacyjnych Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na lata 2011-2014 Plan Pracy Zarządu i Stowarzyszenia w okresie od 04.2013-03.2014.r.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
W ramach wolnych wniosków hm Jerzy Kujawski przy pomocy hm. Jerzego Klinika i hm. Alicji Szydło wykonali 4 żeglarskie szklanki. Pierwszą za pomyślność w dalszej działalności SPH, druga- za Nową Hutę i Nowohuckie Centrum Kultury, trzecią- za pomyślność wszystkich których lubimy i czwartą- za tych którzy nas nie lubią – aby stali się naszymi przyjaciółmi.

Tym optymistycznym akcentem zostały zakończone obrady Walnego Zebrania. Przewodnicząca podziękowała wszystkim którzy brali udział w przygotowaniu zebrania a szczególności Druhnom i Druhom: hm. Stanisławowi Piaseckiemu, hm. Krystynie Wywiał, hm. Władysławowi Pancerzowi i hm. Tadeuszowi Prokopiukowi za przygotowanie i przedstawienie sprawozdań, hm. Alicji Szydło za udostępnienie sali, organizacyjne przygotowanie zebrania i poczęstunek oraz obecnym za udział w zebraniu. Następnie Przewodnicząca złożyła obecnym serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Później nastąpiło tradycyjnie pożegnanie zaśpiewaną w kręgu piosenką Bratnie Słowo.

2. Kurs żeglarski na stopień Żeglarza Jachtowego – Skawce 2013

W marcu br. w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skawcach odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Organizatorem Kursu był Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Urząd Gminy Mucharz. Uczestnicy Kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów , meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich W zajęciach wzięło udział 14 osób. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem Kursu był hm. Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: hm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), hm. Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm. Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Po zakończeniu kursu, jego uczestnicy mieli tydzień czasu na przygotowanie się do egzaminu teoretycznego. Odbył się on w dniu 6 kwietnia br. i składał się z dwóch części ; pisemnej ( teoria) i praktycznej. W części praktycznej sprawdzano ich umiejętności z zakresu prac bosmańskich (wiązanie węzłów). Egzaminowali : V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Druh hm. Stanisław Piasecki (Sternik Jachtowy, Sternik Motorowodny) oraz hm. Krzysztof Poniedziałek (Żeglarz Jachtowy) - oj, było ciężko !!! Ale poradzili sobie wszyscy!

Podczas zakończenia wszyscy Kursanci otrzymali Dyplomy zaliczenia części teoretycznej kursu na stopień Żeglarza Jachtowego. Dyplomy wręczał Wójt Gminy Mucharz, mgr Wacław Wądolny, który w swoim wystąpieniu nie krył zadowolenia z faktu, że dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem, została przeszkolona kolejna grupa Mieszkańców Gminy Mucharz. V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia hm. Stanisław Piasecki podziękował Kadrze Kursu za zaangażowanie i nieodpłatne przeprowadzenie zajęć. Uczestnikom życzył po żeglarsku „stopy wody pod kilem” oraz zaprosił ich do udziału, w organizowanym przez SPH, Obozie Żeglarskim „Mazury 2013”.

Kursy żeglarskie (na stopień żeglarza jachtowego) zorganizowane dotychczas przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na terenie Gminy Mucharz.:
Rok 2009
Mucharz ( 17 osób)
Rok 2010
Mucharz (13 osób)
Rok 2011
Mucharz ( 8 osób)
Rok 2013
Skawce (14 osób)
Łącznie - 4 kursy żeglarskie w których wzięły udział 52 osoby.

3. Akcja „JUBILAT”

Spotkania w Forcie Olszanica w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Akcji JUBILAT zawsze są związane z dużym przeżyciem zarówno dla celebrowanych Jubilatów, jak również dla wszystkich ich uczestników. Tegoroczne, odbyło się w dniu 9 czerwca dostarczając jego uczestnikom dodatkowych bardzo pozytywnych emocji. Oprócz przygotowanych wystąpień trójki naszych wspaniałych Jubilatów, mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć niezawodnych sojuszników harcerstwa w osobach byłych: pracowników najwyższego szczebla krakowskiego Kuratorium Oświaty i dyrektorów szkół ponadpodstawowych. O godzinie 16 z „malutkim kwadransikiem” spotkanie rozpoczęła Druhna hm. Danuta Noszka - Leśniewska. Serdecznie witając „In corpore” przybyłych : Dostojnych Gości , Jubilatów, Instruktorów na czele z Druhem hm. Pawłem Grabką Komendantem Chorągwi Krakowskiej ZHP i członków Stowarzyszenia. Następnie powitała Pana mgr Mieczysława Noworytę - byłego Kuratora Oświaty w Krakowie, który na Jej prośbę przedstawił kolejno uczestniczących w spotkaniu Pań i Panów. Swoją obecnością zaszczycili nas: prof. Czesław Banach V-ce Minister i V-ce Kurator Oświaty; mgr Jan Nowak – Kurator Oświaty; mgr Jan Turkot – V-ce Kurator Oświaty; dr Ryszard Bąk -Dyr. ZSŁ i V-ce Kurator Oświaty; mgr Józef Żuradzki – V-ce Kurator Oświaty i Dyr. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej; mgr Ludwik Góra – V-ce Kurator Oświaty i Wizytator Kuratorium, mgr Stanisław Jórasz – Dyr. XIII LO; mgr Aleksander Korzec - Dyr. VI LO; dr Alina Brudnicka V-ce Dyr. X LO i Wizytatorka Kuratorium; dr Kazimiera Skałuba – Dyr. LO w Skawinie i Wizytatorka Kuratorium; Maria Krzyworzeka – Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Okręgu ZNP. Wszyscy zostali gorąco i serdecznie przywitani przez zebranych. Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska zwróciła uwagę na obecność byłych Komendantów Chorągwi Krakowskiej ZHP Druhów :hm. Juliusza Langnera, hm. Władysława Pancerza, hm. Tadeusza Prokopiuka, hm. Andrzeja Krzyworzekę, hm. Jerzego Klinika członków Stowarzyszenia: dr Władysławę Marię Francuz i prof. Józefa Lipca. Szczególnie serdecznie zostali powitani tegoroczni Jubilaci : Druh hm. Tadeusz Gąsecki z Hufca Nowa Huta, Druhna phm. Teresa Zamojska i Druh phm Jan Ziembla z Kręgu „Stara Brać” w Borku Fałęckim. Pozostali członkowie SPH a zarazem byli lub aktualni instruktorzy ZHP mieli okazję przedstawić się Gościom. Piosenka „Harcerska Dola” zaśpiewana spontanicznie przez zebranych była sygnałem do rozpoczęcia prezentacji tegorocznych JUBILATÓW. Tę część spotkania poprowadził Druh hm. Stanisław Piasecki – V-ce Prezes SPH. W oparciu o przygotowane prezentacje, swoją działalność w ZHP i osiągnięcia w innych dziedzinach życia kolejno przedstawili Dh Dh : hm. Tadeusz Gąsecki, phm. Teresa Zamojska, phm. Jan Ziembla. Druh Tadeusz Gąsecki do ZHP wstąpił w 1945 roku w Kętach i w tym samym roku złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Tam rozpoczął działalność instruktorską pełniąc w latach 1947-49 funkcję drużynowego. Po uzyskaniu wykształcenia , najpierw jako sędzia a następnie jako Radca Prawny pracował w Nowej Hucie. Tam kontynuował działalność w Związku Harcerstwa Polskiego w szczepie im. Bolesława Chrobrego. W latach 1970 – 1971 jako Zastępca Komendanta, a w latach 1971 – 1977 jako Komendant Szczepu im. Bolesława Chrobrego. Jego aktywna działalność zaowocowała pozyskiwaniem przez szczep sprzętu wystarczającego do organizowania dużych zgrupowań obozów i kolonii zuchowych w czasie akcji letnich. Niektóre z nich liczyły ponad 100 osób. Dh T. Gąsecki był organizatorem i komendantem 6 takich obozów. Ponadto organizował dla młodzieży obozy zagraniczne do Bułgarii, na Węgry oraz do Jugosławii. W ramach wymiany na obozach w Polsce przyjmował Izvidaci z Chorwacji. W roku 1975 został mianowany na stopień harcmistrza. W latach 1973 – 1977 pełnił funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej Hufca. Poza harcerstwem Jego życiowe pasje to sport- szczególnie wioślarstwo i turystyka. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia. Jego ulubiona piosenka to „Harcerska dola”. Druhna phm Teresa Zamojska do ZHP wstąpiła w 1945 roku w Krakowie do 33 Drużyny Harcerek „Kłosy” i w tym samym roku złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Działała w tej drużynie w latach 1945 -1949. Po reaktywowaniu harcerstwa w roku 1956 rozpoczęła działalność instruktorską. W latach 1965 – 70 w „Zielonym Szczepie Ludwinów” przy SP nr 40 jako Drużynowa 16 Drużyny Harcerek im. hm Jadwigi Orłowiczówny . Organizowała obozy stałe drużyny w latach 1957 i 1958. W roku 1957 uzyskała stopień instruktorki Przewodnika a w następnym roku Podharcmistrza. Po likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 40, kontynuuje do 31.08.1974 działalność w Szczepie „Neptuna” przy Szkole Podstawowej Nr 26. Aktualnie na emeryturze, była wieloletnim pracownikiem umysłowym Krakowskiej Fabryki Armatury oraz Instytutu Budownictwa Politechniki Krakowskiej. Druhna phm Teresa Zamojska od roku 1981 jest członkiem działającego w Borku Falęckim Kręgu Instruktorów „Stara Brać” - Hufiec ZHP Kraków-Podgórze. Na zakończenie prezentacji Druhna Teresa jako swoją ulubioną ,zaproponowała piosenkę „Na cześć młodości” . I … sama śpiewała zwrotki - ale refren śpiewali już wszyscy. Druh phm. Jan Ziembla w latach 1937 – 1939 był zuchem w Borkowskiej Gromadzie Wilczków. W roku 1945 wstąpił do Drużyny Harcerzy „Huragan”. W latach 1946 – 1950 działa w 11 DH-rzy im. Zawiszy Czarnego najpierw jako przyboczny a od 1947 jako jej drużynowy. Organizował pracę Koła Przyjaciół Harcerstwa i w ten sposób zapewnił fundusze, umożliwiając harcerzom ze swojej drużyny wyjazdy na obozy stałe, których był organizatorem i komendantem: w Czorsztynie – rok 1947; w Zubrzycy – rok 1948 oraz w Leluchowie – rok 1949. Posiada stopień Harcerza Rzeczpospolitej. Druh Jan Ziembla ukończył studia na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej. Przez 44 lata pracował w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych w Krakowie, od roku 1996 jest na zasłużonej emeryturze. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za prace zawodową i społeczną w Związku Harcerstwa Polskiego m. in. odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP. Druh Jan Ziembla jest od roku 1981 członkiem działającego w Borku Falęckim Kręgu Instruktorów „Stara Brać” - Hufiec ZHP Kraków-Podgórze. Ponieważ Jego ulubioną piosenkę („Harcerska dola”) śpiewaliśmy już wcześniej, toteż zakończenie prezentacji oznajmiła piosenka „Pod żaglami Zawiszy”.W trakcie prezentacji na spotkanie przybyli Pan mgr Tadeusz Trzmiel - Wiceprezydent Miasta Krakowa wraz Małżonką Marią – byłą Dyr. XXV LO. Zostali bardzo ciepło przywitani przez Prowadzącą spotkanie i wszystkich jego uczestników. Po zakończeniu prezentacji hm. Stanisław Piasecki zaprosił wszystkich na placyk przed fortem. Tam uczestnicy spotkania ,zgodnie z harcerskim zwyczajem, ustawili się w kręgu, co było zapowiedzią ważnego wydarzenia . I faktycznie. Pan mgr Tadeusz Trzmiel wręczył Jubilatom odznaki „Honoris Gratia” przyznane Im przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Zebrani zaśpiewali „Piosenkę Instruktorską”. Zgodnie z wypracowaną tradycją każdy Jubilat otrzymał od Stowarzyszenia okolicznościowy adres z życzeniami a od Gospodarza Spotkania Druha hm. Zbigniewa Sabińskiego „floo” - na pamiątkę pobytu w Olszanicy i jako zapowiedź służącego Im jeszcze długo „końskiego zdrowia”. Widoczne na twarzach Jubilatów wzruszenie i satysfakcja nie dziwiły nikogo z zebranych. Przecież dopiero przed chwilą mieli okazję wspominać i jeszcze raz przeżywać tak wiele wydarzeń z Ich długiego ponad osiemdziesięcioletniego życia, w którym harcerska służba odegrała jakże istotną rolę. Korzystając z nadarzającej się okazji Druhna Prezes hm. Danuta Noszka – Leśniewska w imieniu Stowarzyszenia, serdecznie podziękowała znakomitym Gościom za wieloletnią, okazywaną harcerstwu pomoc i owocną współpracę a każdemu z obecnych wręczyła okolicznościowy adres . Równocześnie zwróciła się z prośbą do Pana Kuratora Mieczysława Noworyty o przekazanie przygotowanych adresów z pozdrowieniami i podziękowaniami tym którzy nie mogli w spotkaniu wziąć udziału. Następnie Druhna Prezes wręczyła Panu Tadeuszowi Trzmielowi pamiątkowy album. Był to wyraz uznania i wdzięczności zarówno za udział w wielu imprezach oraz niezawodne, od wielu lat, wspieranie działań Stowarzyszenia. Wyraźnie zaskoczony Pan mgr Tadeusz Trzmiel bardzo serdecznie podziękował, zapewniając że w dalszym ciągu będzie pomocny na miarę swoich możliwości, ponieważ docenia działalność Stowarzyszenia na rzecz harcerzy i harcerskich Seniorów ale również i dlatego, że jest jego Członkiem Honorowym. Gospodarz Spotkania stwierdził że już dosyć spraw „dla ducha” i ... zaprosił wszystkich na poczęstunek. Pod namiotem, przy bardzo estetycznie przystrojonym stole, wszystkim smakowały wspaniale grillowane kiełbaski i kiszeczki oraz sałatki, harcerskie napoje i ciasta. Były to sprzyjające okoliczności dla wspomnień czy rozmów w mniejszych grupach, które toczyły się co prawda ze zmiennym, ale dużym zaangażowaniem. Z wielką przyjemnością został powitany kolejny Gość- Pan mgr Roman Szatko- były Pan Dyr. X LO. Rozmowy zostały „zawieszone” na czas, gdy Pani Dyrektor Kazimiera Skałuba wygłosiła wiersz, napisany przez siebie na okoliczność tego spotkania. Zabrzmiał pięknie i wzruszająco. Dziękujemy!

Płonie ognisko – po latach…
Łączy nas praca dla naszej młodzieży Dla polskiej szkoły i dla harcerzy. Dzisiaj do lat tych myślą powracamy Wspólne sukcesy miło wspominamy

Kiedy ze sobą współpracowaliśmy Harcerskim „Czuwaj!” się pozdrawialiśmy. Z radością dzisiaj się spotykamy By czas miniony nie był zapomniany.

Ognisko płonie, iskry w niebo lecą I ponad drzewami jasną łuną świecą. Połączmy dłonie w przyjacielskie koło Znaną piosenkę zanućmy wesoło

Dziś Instruktorom pięknie dziękujemy Ten dzień w pamięci pozostawimy… Stare przyjaźnie niech się umacniają Nowe przyjaźnie niech jeszcze powstają….
Kazimiera Skałuba

Chwilę później Gospodarz spotkania Druh hm. Zbigniew Sabiński w interesującej gawędzie przedstawił historię Fortu Olszanica. Następnie z wrodzonym poczuciem humoru wszystkich „których nie dręczy już głód” zaprosił do zwiedzania fortu. Utworzyły się dwie grupy. Zwiedzający powędrowali pod kierunkiem Druha Zbyszka. Pozostali kontynuowali rozmowy. Na jednych i drugich coraz większą, burzową presję wywierała aura, zapewniająca do tej pory tak wspaniałą pogodę. I zgodnie z naturalną koleją rzeczy nadszedł czas pożegnań. Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze wspólnego pobytu na spotkaniu w gościnnym Forcie Olszanica. Razem z nimi serdecznie dziękujemy Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 , Gospodarzowi Obiektu hm. Zbigniewowi Sabińskiemu, Pani Grażynie Narębskiej – Miller za gitarowy akompaniament i wszystkim, dzięki którym kolejne spotkanie w ramach akcji JUBILAT miało niezapomnianą atmosferę.

4. Obóz Żeglarski „Mazury 2013”

Mazury 2013 - to brzmi dumnie !!!
Nic dziwnego, to już piąty Obóz Żeglarski Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Zakochaliśmy się w Mazurach, ale i Mazury nie pozostał nam dłużne. Piękniejszej pogody żeglarskiej nie mogliśmy sobie nawet wymarzyć. Trasa tradycyjna: Giżycko – Jezioro Niegocin – Rydzewo – Kanały Mazurskie – Jezioro Tałty – Mikołajki – Jezioro Mikołajskie – Jezioro Śniadrwy – Jezioro Seksty – Kanał Jegliński – Pisz – Jezioro Roś – Kanał Jegliński – Jezioro Seksty – Jezioro Śniadrwy – Wierzba – Jezioro Mikołajskie – Jezioro Tałty – Jezioro Ryńskie – Mrówki – Ryn -Kanały Mazurskie - Płw. Kula – Jezioro Niegocin – Giżycko. W Obozie wzięło udział 26 osób.

Kadra obozu:
Komendant – hm. Krzysztof Poniedziałek
Kwatermistrz - hm. Stanisław Piasecki
KWŻ – phm. Andrzej Marcińczyk
Oboźny – Filip Kiszka
Sternicy:
hm. Maciej Struś – Kapitan Jachtowy
phm. Andrzej Marcińczyk – Jachtowy Sternik Morski/Instruktor PZŻ
hm. Stanisław Piasecki – Sternik Jachtowy
Paweł Firlit – Sternik Jachtowy
Hm. Krzysztof Poniedziałek – Żeglarz Jachtowy
Wśród uczestników obozu była spora grupa doświadczonych żeglarzy, uczestniczących już w obozach Stowarzyszenia i posiadających patenty Żeglarza Jachtowego. Oto oni: Dominika Adaszek, Bartłomiej Buczek, Urszula Firlit, Filip Kiszka, Wojciech Koper, Jarosław Marchewka, Karolina Stankiewicz oraz Paweł Łysik.

Skład Wacht:

Wachta I
„OMEGA”
s/y  Zyga

Wachta II
„TANGO 730”

A-1005

Wachta III
„TANGO 730”
A-1252

Wachta IV
„TANGO 730”
 A-1004

Wachta V
„TANGO 730”
A-943

1. Andrzej Marcińczyk            sternik

1. Paweł Firlit  sternik

1.Maciej Struś
sternik

1. Stanisław Piasecki                sternik

1.Krzysztof Poniedziałek
sternik

2. Piotr Majkowski

2. Janusz Samborski

2. Justyna Marchewka

2. Jarosław Marchewka

2. Dominika Adaszek

 

3. Urszula Firlit

3. Karolina Staszkiewicz

3. Filip Kiszka

3. Bartłomiej Buczek

 

4. Szymon Pawelec

4. Paweł  Łysik

4. Janusz Łysik

4. Hugo Komornicki

 

5. Piotr Głownia

5. Krzysztof Kalita

5. Wojciech Koper

5. Maciej Migas

 

6. Alicja Głownia

6. Stanisław Kubas

6. Bartłomiej Kaszyca

6. Weronika Marcińczyk

 

Zarząd Stowarzyszenia, na potrzeby Obozu, wyczarterował w Firmie: „Marina BEŁBOT” Giżycko cztery łodzie żaglowe „TANGO 730” ( Dane techniczne: długość całkowita 730 cm ; szerokość maksymalna 280 cm; powierzchnia ożaglowania 25 m2 ; liczba koi do spania 6; wysokość w kabinie 145 cm; liczba załogi 6 osób). Ponadto z Krakowa zabraliśmy na Obóz łódź żaglową „OSTRÓDA”- co najważniejsze, jest to pierwsza jednostka będąca własnością Stowarzyszenia - wyremontowana, otaklowana i przygotowana do pływania przez członków SPH pod kierunkiem Druha phm. Andrzeja Marcińczyka. Na naszej „Zydze” codziennie pływała inna załoga (najczęściej sternikiem był Piotr Głownia lub Janusz Łysik) i w opinii wszystkich to bardzo dzielna jednostka. Każdy dzień obozu rozpoczynał się od pobudki (godz. 7.00), później gimnastyka, najczęściej pół godzinne pływanie w Jeziorze lub bieg przełajowy i punktualnie o godz. 8.00 apel. W roli Oboźnego świetnie się spisywał Druh Filip Kiszka. Później śniadanie, klar na łodziach i ok. godz. 10.00 odejście od nabrzeża i pokonanie kolejnej trasy rejsu. Późnym wieczorem cumowaliśmy łodzie , kolacja i oczekiwane przez wszystkich ogniska, przeciągane długo w noc. Prowadził je Druh hm Stanisław Piasecki. Zawsze składały się z dwóch części tematycznych; harcerskiej i żeglarskiej. W części harcerskiej gawędy, jeszcze przed rozpoczęciem obozu, przygotowali wyznaczeni członkowie kadry lub uczestnicy:

„Z Kart Historii ZHP” (K. Poniedziałek), „Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie” (S. Piasecki), „Samotny Rejs OPTY” (U. Firlit), „Narkomania i alkoholizm” (P. Głownia), „Bitwa pod Grunwaldem” (K. Staniszewska), „Hej Mazury, jakie piękne” (D. Adaszek) i „Poznajmy się” (S. Piasecki). Natomiast w części Żeglarskiej bezkonkurencyjny był Druh hm. Maciej Struś, który posiada olbrzymią wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną (prowadził i uczestniczył w wielu rejsach morskich) oraz jest świetnym gawędziarzem. Potrafił też przekazywać swoja wiedzą tak skutecznie że wszyscy uczestnicy obozu nie tylko usłyszeli wiele ciekawych morskich opowieści, ale również zaliczyli mini kurs teoretyczny na stopień żeglarza. W czasie obozu realizowany był również rozszerzony program szkolenia praktycznego: manewrowanie jachtem pod żaglem i na silniku, stawianie i składanie masztu, przejście kanałów oraz śluzowanie (Kanał Jegliński).

Plakietka Obozu – projekt: Druh hm. Krzysztof Poniedziałek

Oczywiście mieliśmy również okazję do zwiedzenia/poznania wielu bardzo ciekawych miejscowości i miejsc na Mazurach. Bardzo piękne są Mikołajki (dwukrotnie cumowaliśmy nasze łodzie przy nabrzeżu) jak również Giżycko czy Ryn. Jednak najciekawsze było zwiedzenie Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk w miejscowości Popielno położonej w centrum Puszczy Piskiej, na półwyspie otoczonym czterema jeziorami – Bełdany, Mikołajskie, Śniadrwy i Wartołty. Prowadzona jest tam hodowla konika polskiego, unikalna hodowla fermowa bobra, hodowla danieli oraz jeleni. Las o powierzchni 1600 ha stanowi rezerwat dla wolno żyjących tabunów konika polskiego. W Popielinie znajduje się również Muzeum Przyrodnicze Stacji Badawczej które również warto było zobaczyć. Dni obozowe mijały bardzo szybko i w przedostatnim dniu nad Jeziorem Zimny Kąt oczekiwał nas Król Wód Posejdon z Małżonką Prozerpiną w asyście morskich Diabłów oraz Astrologa i Medyka. Tam Neofici - przyszli żeglarze, w liczbie 9 osób, przeżyli wspaniały Chrzest Żeglarski przeprowadzony według tradycyjnej ceremonii. Chrzest neofitów rozpoczął się około godz. 20, zebraniem nieszczęśników przed Komendantem Obozu. Następnie Komendant zaprosił władcę wód i mórz i powitał go najcenniejszym trunkiem na ziemiach śródlądzia. Neptun przekonany tak zacnym trunkiem zgodził się na nadanie imion neofitom… ale, po zaliczeniu odpowiedniej próby i badaniu. A tym ochoczo zajęły się urocze, ale przebiegłe i złośliwe diabły. Gdy neofici dostali się w ich bezwzględną władzę , od razu poczuli na swojej skórze cięgi glonów i pokrzyw. Jak starożytni niewolnicy skazani na łaskę i niełaskę swoich katów, skuci kajdanami, na kolanach czekali na swój „nieszczęsny los”. Diabły wykąpały ich pojedynczo w najczystszym błotku i szyszkach… Potem powtórnie złapani w sieci przechodzący próbę podziwiali piękno mazurskich żab oczywiście … na własnej skórze. Ponieważ żaden neofita nie może zostać ochrzczony jeżeli jest chory – zostali oni poddani wnikliwym badaniom lekarskim, a ci, którzy przejawiali oznaki gorączki zostali od razu ochłodzeni i wyleczeni. Ich wytrwałość została wynagrodzona najsmaczniejszym posiłkiem i napojem sporządzonym z „luksusowych składników”. Ostatnią próbą stał się żywioł wody - żywioł, którego każdy przyszły żeglarz powinien się nie tylko strzec , ale i umieć z nim się zmagać. I właśnie walka z tym żywiołem doprowadziła neofitów przed tron najświatlejszego Neptuna, który doceniając zaprezentowany przez nich chart ducha, nadal im ciekawe imiona. I tak:

Szymon Pawelec to Obszerny Kambuz
Maciej Migas to Rumpel
Hugo Komornicki to Cichy Rumpel
Justyna Marchewka to Spięta Talia Grota
Alicja Głownia to Mała Szekla
Stanisław Kubas to Mazurskie Dżolo
Krzysztof Kalita to Mięsisty Fokuś
Bartłomiej Kaszyca to Cienki Reling
Karolina Staszkiewicz to Złamana Kotwica
Chociaż deszczem pożegnały nas Mazury, my z żalem żegnaliśmy Jeziora.
Do następnego roku !!!

5. Akcja „Lato w Mieście”

Podobnie jak w roku ubiegłym, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego), zorganizował dla dzieci uczestniczących w Półkolonii – Olszanica prowadzonej przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta w Krakowie „mini szkolenie żeglarskie”. Dnia 17 lipca 2013 roku na Zalewie Bagry w Krakowie na Przystań Klubu Żeglarskiego „HORN”, punktualnie o godzinie 10.00, przybyła grupa 34 dzieci w wieku 7-14 lat wraz z Kierownikiem Półkolonii, Panią Olą Staszewską i czterema Paniami Opiekunkami. W imieniu organizatorów uczestników i kadrę półkolonii powitał oraz przedstawił program zajęć Druh phm. Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski; Instruktor PZŻ). Dzieci zostały podzielone na czteroosobowe grupy realizujące rotacyjnie przygotowany program. Na lądzie grupa dzieci miała zajęcia praktyczno-teoretyczne: nauka prawidłowego założenia kamizelki ratunkowej, ćwiczenia w rzucaniu koła ratunkowego „osobie tonącej” oraz wiązanie podstawowych węzłów żeglarskich: ratowniczy, cumowniczy, płaski, szotowy, ósemka żeglarska i wyblinka. Prowadzący te zajęcia, Druh Paweł Firlit (sternik jachtowy) miał ręce pełne roboty. W części teoretycznej Druh Paweł omówił budowę łodzi żaglowej, olinowanie i ożaglowanie oraz zasady bezpieczeństwa w czasie pływania.
Każde z przygotowanych zajęć cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, ale najbardziej oczekiwane było pływanie na łodziach żaglowych. Do praktycznego pływania na Zalewie Bagry organizatorzy przygotowali pięć łodzi żaglowych, prowadzili je doświadczeni Żeglarze:

Łódź kabinowa „ELBINBO” – Druh hm. Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy)
Łódź „ZEFIR” – Druh hm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy)
„OSTRÓDA” s/y ZYGA – Druh Paweł Łysik i Druhna Dominika Adaszek (Żeglarze Jachtowi)
„OMEGA” I – Druh phm. Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski) i Barbara Marcińczyk (Żeglarz Jachtowy)
„OMEGA” II – Druh Filip Kiszka i Druh Wojciech Koper (Żeglarze Jachtowi)

Oczywiście, przed wypłynięciem sternicy zadbali o to, by każdy członek załogi miał prawidłowo dobrany i ubrany kapok, a przyszli „neofici” wiedzieli jak poruszać się po pokładzie łodzi. Co godzinę następowała zmiana dziecięcych załóg.

Dzieciaki były bardzo zainteresowane i zadowolone ze swojej prawdziwej żeglarskiej przygody. A ponieważ pogoda była słoneczna i żeglarska wrażeń było co niemiara. Za zorganizowanie bardzo atrakcyjnych dla dzieci zajęć na wodzie i przeprowadzenie szkolenia Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuje naszym żeglarzom – wolontariuszom. A byli to: hm. Maciej Struś, hm. Jerzy Klinik, phm. Andrzej Marcińczyk, Paweł Firlit, Barbara Marcińczyk, Wojciech Koper, Paweł Łysik, Dominika Adaszek oraz Filip Kiszka.

Do następnego razu !!!!

6. Obóz Zagraniczny „Chorwacja 2013”

W roku bieżącym Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) było organizatorem kolejnego Obozu Zagranicznego, oczywiście ponownie w Chorwacji.
Termin Obozu: od 21 sierpnia do 2 września 2013 roku; liczba kadry i uczestników – 36 osób. W Obozie wzięli udział m. in.: Wójt Gminy Mucharz, mgr Wacław Wądolny oraz Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka.
Kadra Obozu:
Komendant – hm Stanisław Piasecki
Z-ca Komendanta – hm Paweł Grabka
Kwatermistrz – hm Magdalena Migacz
Uczestnicy Obozu:

1. Dymowski Zbigniew
2. Głuszcz Adam
3. Głuszcz Ewa
4. Grabka Piotr
5. Grabka Paulina
6. Grabowski Mikołaj
7. Jach Aldona
8. Jach Krzysztof
9. Jelonek Zofia
10. Kmiecik Andrzej
11. Kmiecik Barbara
12. Kucharska Barbara
13. Kucharski Jacek
14. Laskoś Teresa
15. Lis Jolanta
16. Malarz Andrzej
17. Malarz Małgorzata
18. Piasecka Anna
19. Prabucka Teresa
20. Prabucki Waldemar
21. Różycka Krystyna
22. Rychta Krystyna
23. Rywczak Kazimierz
24. Rywczak Lidia
25. Sidełko Aleksander
26. Sidełko Dariusz
27. Sidełko Dawid
28. Sidełko Justyna
29. Tomal Anna
30. Uchlik Jolanta
31. Wądolna Krystyna
32. Wądolny Wacław
33. Żurawel-Drwota Anna

Podobnie jak w roku ubiegłym miejscem docelowym był Hotel „ADRIATIC” na Wyspie Krk w uroczej miejscowości Omiśalj. Warunki do aktywnego wypoczynku wspaniałe. Do morza 50 metrów, pełne zaplecze sportowe, w tym dwa korty tenisowe. Pogoda wymarzona a ciepłe wody Adriatyku zachęcały do kąpieli wodnych i słonecznych. Wieczorami wspólne spotkania przy harcerskim „kominku”. Wyznaczone osoby wygłaszały przygotowane wcześniej gawędy na określone tematy;

„Poznajmy się” (hm Stanisław Piasecki)
„Symbolika i Obrzędowość w ZHP” (hm Barbara i Jacek Kucharscy)
„Z kart historii Skautingu i Harcerstwa (hm Barbara i Jacek Kucharscy)
„Działalność Chorągwi Krakowskiej ZHP” (hm Paweł Grabka)
„Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie” (hm Stanisław Piasecki)
Oczywiście śpiewaliśmy bardzo dużo piosenek (nie tylko harcerskich), a Druh Jacek Kucharski nauczył nas kilku pląsów i zabaw zuchowych, i trzeba przyznać, że była fajna zabawa.

Pierwsza wycieczka odbyła się w dniu 24 sierpnia (sobota). Był to całodzienny rejs wynajętym statkiem na trasie: Omiśalj – Crikvenica - Jadranovo – Omiśalj. W każdej miejscowości czas na zwiedzanie, dokonanie zakupów oraz kąpiel w idealnie czystej wodzie. Dopełnieniem całości był pyszny obiad w restauracji : ryba z rusztu z frytkami i zestawem sałatek. Na statku nie obyło się też bez lampki czerwonego wina. Jednym zdaniem, był to bardzo udany dzień.

Następna wycieczka odbyła się w dniu 27 sierpnia (wtorek), do jednego z największych miast Chorwacji – Rijeki (128 tys. mieszkańców). Rijeka leży na wzgórzach u podnóża masywu Risnjak i jest największym chorwackim portem handlowym. Czasy swojej świetności miasto przeżywało w średniowieczu z racji dogodnego położenia. Znajduje się tam wiele zabytków oraz liczne budowle użyteczności publicznej. Zwiedziliśmy m. in.: średniowieczny kościół NMP (przebudowany w stylu barokowym), klasztor Augustianów z barokowym kościołem Św. Hieronima, ratusz z XV wieku, kościół Św, Wita z XVII wieku, cerkiew Św. Mikołaja z XVIII wieku oraz wieżę miejską z XV wieku. Warto również wybrać się do Muzeum Morskiego – jest co oglądać i podziwiać.

Kolejny całodzienny wypad (29 sierpnia - czwartek), to zwiedzanie Wyspy Krk (wł. Veglia, niem. Vegl, łac. Curicta). Jest to największa chorwacka wyspa, ma ok. 40 km długości, leży na Morzu Adriatyckim, w Zatoce Kvarner, na południowy wschód od Rijeki i połączona jest ze stałym lądem Krckim Mostem o długości 1 430 m (przejazd mostem jest płatny). Powierzchnia wyspy wynosi 405,22 km2, zamieszkuje ją 17,86 tys. mieszkańców. Długość linii brzegowej wynosi 219,12 km. Największym miastem jest Krk - piękne miasteczko o tej samej nazwie co wyspa, położone na zachodnim wybrzeżu. Może się ono poszczycić dużą ilością zabytkowych budynków i wspaniałym portem. Od niego właśnie zaczęliśmy zwiedzanie wyspy. Było co oglądać i podziwiać. Następnie pojechaliśmy na południe, na jedną z najpiękniejszych piaszczystych plaż w Chorwacji, do miejscowości Baśka. Przez kilka godzin mogliśmy się rozkoszować jej urokami. Po południu byliśmy w miejscowości Vrbnik. Wspaniale położonej na wschodzie wyspy nad samym Adriatykiem, z piękną starą zabudową (niektóre uliczki mają szerokość ok. 1 metra) oraz z niekończącymi się plantacjami winogron. Jak można się domyślać dokonaliśmy stosownej degustacji robiąc przy okazji odpowiednie zakupy. Ostatni punkt programu to zwiedzanie jaskini „Biserujka” (w tłumaczeniu na język polski „ Perełka”) położonej obok miejscowości Rudine nad Zatoką Silvanską. Na całej długości jaskini (110 m) utworzyły się różne piękne formy i interesujące kształty. Temperatura wynosi tam od 13 do 15 oC w ciągu całego roku. Późnym wieczorem wróciliśmy do Hotelu. Było fajnie !!!. Ale to nie koniec wrażeń. Po później kolacji wielka uroczystość – obchody 43 rocznicy ślubu Państwa Ewy i Adama Głuszczów. Na okolicznościowym „kominku” najlepsze życzenia Jubilatom złożył Komendant Obozu, Druh hm. Stanisław Piasecki. Wręczył również stosowny prezent od wszystkich Uczestników Obozu, a później przy lampce szampana odśpiewaliśmy tradycyjne „100 – lat”. Jubilaci byli bardzo wzruszeni.

Czas mijał niestety bardzo szybko i powoli oswajaliśmy się z myślą, że wkrótce pożegnamy gościnny Hotel „Adriatic”. W tym miejscu należy podkreślić profesjonalizm Personelu Hotelu oraz wspaniałą kuchnię. Zarówno na śniadania jak i obiadokolacje do wyboru było kilka dań gorących, owoce, ciasta, napoje podawane w formie stołu szwedzkiego. Po prostu „żyć nie umierać” i nie wyjeżdżać.

W sobotę rano, 1 września pożegnaliśmy Wyspę Krk i o godzinie 9.00 wyjechaliśmy w kierunku Krakowa. Po drodze, na specjalne zaproszenie naszych chorwackich Przyjaciół, zatrzymaliśmy się na krótki postój w Kutinie.

Do Ośrodka Sportowego Izvidaći „PAKRA” przyjechaliśmy ok. 13.00. Powitała nas flaga biało-czerwona i nasi Przyjaciele: Darko Kosina (Presjednik Odreda Izvidaća „Betlehem” Kutina); Milan Jelenćić (Jeleń), Snjeżana Cejpek (Bumbarica), Gordana Ivaśtinović i inni. Gospodarze na obiad przygotowali m. in. różne mięsa z grilla, ziemniaki, sałatki, owoce, ciasto a do tego wino z miejscowych winnic. Smakowało bardzo !!!

Każdy z Gospodarzy otrzymał prezenty: fotografie i albumy o Krakowie (przekazał Urząd Miasta Krakowa) oraz Foto Albumy „Chorwacja 2012” . Następnie Komendant Obozu, Druh hm. Stanisław Piasecki oraz Druh hm. Paweł Grabka (Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP) przeprowadzili z Kierownictwem Izvidaći rozmowy na temat wymiany obozowej w roku 2014. I jeszcze wspólne pamiątkowe zdjęcie, gorące pożegnanie i opuściliśmy gościnną Kutinę i piękną Chorwację.

P.S.
Druh Zbigniew Dymowski nakręcił film pt. „Chorwacja 2013” i przekazał go do Archiwum Stowarzyszenia. Dziękujemy Zbyszku !!!

7. Spotkanie Poobozowe

Spotkanie uczestników obu obozów odbyło się w sobotę, 14 września 2013 roku, na terenie Parku Linowego w Krakowie-Pychowicach. O godz. 16:00, licznie przybyłych powitał V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm Stanisław Piasecki. Szczególnie serdecznie przywitał grupę rodziców uczestników obozu żeglarskiego. W swoim wystąpieniu serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, ze Akcja Letnia 2013 Stowarzyszenia zakończyła się powodzeniem i w obozach wzięły udział łącznie 62 osoby.
Dh hm Stanisław Piasecki za bardzo dobre przygotowanie i prowadzenie obozów szczególne wyrazy podziękowania, w imieniu Zarządu SPH oraz własnym skierował do :

Kadry Obozu Żeglarskiego w osobach :
hm. Krzysztof Poniedziałek - Komendant Obozu phm. Andrzej Marcińczyk - Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego oraz Sterników: hm Maciej Struś, Paweł Firlit, Filip Kiszka, Dominika Adaszek , Janusz Łysiak i Piotr Głownia
Kadry Obozu Zagranicznego w osobach:
hm. Magdalena Migacz - Kwatermistrz Obozu, hm. Paweł Grabka - Z-ca Komendanta Obozu, Aldona Jach - opieka medyczna Dawid Sidełko - tłumacz.
Podziękował również uczestnikom obozów za stworzenie na Obozach niepowtarzalnej atmosfery, dyscyplinę i pełną realizację programu Obozów.
Druh hm Stanisław Piasecki przypomniał również, że dotychczas zostały przez Stowarzyszenie zorganizowane n/w obozy/rejsy :

ŻEGLARSKIE

Mazury 2009 (25 osób) – Komendant: hm Stanisław Piasecki
Mazury 2010 (28 osób) – Komendant: hm Krzysztof Poniedziałek
Mazury 2011 (26 osób) – Komendant: phm Andrzej Marcińczyk
Morze Bałtyckie 2011 (7 osób) – Rejs Morski (Kapitan: phm Andrzej Marcińczyk)
Jeziorak 2012 (21 osób) – Komendant: hm Krzysztof Poniedziałek
Morze Egejskie 2013 (8 osób) – Rejs Morski (Kapitan: phm Andrzej Marcińczyk)
Mazury 2013 (26 osób) – Komendant: hm Krzysztof Poniedziałek
Łącznie w Obozach/Rejsach Żeglarskich Stowarzyszenia wzięło udział 141 osób, a Patent Żeglarza Jachtowego zdobyły 24 osoby.

ZAGRANICZNE
Niemcy 2010 (14 osób) – obóz dla dzieci z rodzin poszkodowanych w powodzi z
Gminy Mucharz na zaproszenie Burmistrza Wismaru
Niemcy 2011 (12 osób) – obóz dla dzieci z rodzin poszkodowanych w powodzi z
Gminy Mucharz na zaproszenie Burmistrza Wismaru
Chorwacja 2012 (30 osób) – Komendant: hm Stanisław Piasecki
Chorwacja 2013 (36 osób) - Komendant: hm Stanisław Piasecki
Łącznie w Obozach Zagranicznych wzięło udział 92 osoby.
Następnie Komendanci Obozów: Druh hm. Krzysztof Poniedziałek i zagranicznego Druh hm. Stanisław Piasecki wręczyli uczestnikom obozów okolicznościowe Dyplomy Uczestnictwa oraz płytki DVD ze zdjęciami . Druh hm. Krzysztof Poniedziałek wręczył również wyróżniającym się uczestnikom Obozu Żeglarskiego nagrody rzeczowe (książki) , otrzymali je:

Dominika Adaszek -„Nawigacja dla Żeglarzy”
Filip Kiszka - „Nawigacja dla Żeglarzy”
Piotr Głownia -„Szlak Wielkich Jezior Mazurskich”
Gratulujemy !!!!

Druga część Spotkania to grillowanie oraz wspomnienia ze wspólnie spędzonych chwil na Mazurach i w Chorwacji . Warto podkreślić , że menu przygotowane przez Gospodarzy Parku Linowego zostało wzbogacone o własne wyroby, tzn. Druh Kapitan Jachtowy Maciej Struś samodzielnie upiekł 80 babeczek – smakowały wybornie. Podobnie jak sernik upieczony przez Druhnę Karolinę Staszkiewicz . Bardzo dziękujemy !!!
Oczywiście nie zabrakło snucia planów na przyszły rok, wstępnie uzgodniono termin obozów:

 • Obóz Żeglarski, pierwsza połowa lipca 2014 roku (Mazury)
 • Spływ Wisłą z Krakowa do Gdańska; dwie „OMEGI”, sierpień 2014 roku (propozycja Druha phm Andrzeja Marcińczyka)
 • Obóz Zagraniczny Stowarzyszenia, druga połowa maja 2014 roku; Krym, Odessa (Ukraina)
 • Obóz Zagraniczny Stowarzyszenia, druga połowa sierpnia 2014 roku; Baśka Voda (Chorwacja)

Na zakończenie Spotkania Druh hm Jacek Kucharski zaproponował zabawę „Talarek” oraz pląs zuchowy „Jagódki” – które wszystkim bardzo się podobały. Tradycyjnie zawiązanie kręgu na pożegnanie i odśpiewanie piosenki „Bratnie słowo” to ostatni punkt spotkania.

W Spotkaniu uczestniczyli:

 1. Stanisław Piasecki
 2. Anna Piasecka
 3. Aleksandra Zięcina
 4. Anna Tomal
 5. Magdalena Migacz
 6. Jacek Kucharski
 7. Zofia Jelonek
 8. Adam Jelonek
 9. Lidia Rywczak
 10. Kazimierz Rywczak
 11. Teresa Laskoś
 12. Krzysztof Poniedziałek
 13. Andrzej Marcińczyk
 14. Maciej Struś
 15. Paweł Firlit
 16. Szymon Pawelec
 17. Bartłomiej Buczek
 18. Hugo Komornicki
 19. Jarosław Marchewka
 20. Justyna Marchewka
 21. Janusz Samborski
 22. Piotr Głownia
 23. Urszula Firlit
 24. Filip Kiszka
 25. Marek Kiszka
 26. Dominika Adaszek
 27. Stanisław Kubas
 28. Janusz Łysik
 29. Karolina Staszkiewicz
 30. Paweł Łysik

+ Rodzice (8 osób)

Zarząd Stowarzyszenia, na spotkaniu w dniu 11.09.20143 roku, serdecznie podziękował Druhowi hm Stanisławowi Piaseckiemu, za bardzo duży wkład pracy w przygotowanie tegorocznej Akcji Letniej Stowarzyszenia, spotkania poobozowego po oraz pełnienie funkcji Komendanta Obozu zagranicznego.

8. Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego/ Inauguracja Nowego Roku Harcerskiego 2013/2014

„Odkrywaj – Tarnów” to hasło Inauguracji Roku Harcerskiego 2013/2014 ZHP Chorągwi Krakowskiej zorganizowanej w dniach 13, 14, 15 września br. w Tarnowie. Organizatorem tradycyjnego trzydniowego zlotu był Hufiec ZHP Tarnów im. Gen. Józefa Bema. Funkcję Komendanta Zlotu pełnił dh phm. Cezary Przęczek.

Delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa W Krakowie w składzie: Dh hm. Stanisław Piasecki- V-ce Prezes , Dh phm. Maria Trylska, Dh hm. Jerzy Kliinik- członek Zarządu, miała przyjemność uczestniczyć w podsumowaniu Inauguracji, które odbyło 15 września 2013 roku na Placu Targowym Kapłanówka przy Al. Matki Boskiej Fatimskiej. W uroczystościach brało udział ok. 1000 zuchów, harcerzy i instruktorów reprezentujących wszystkie Hufce ZHP Chorągwi Krakowskiej. Punktualnie o godz. 11.00 rozpoczęła się Harcerska Polowa Msza Święta, a później uroczysty apel, w trakcie którego, po okolicznościowych przemówieniach, wręczeniu odznaczeń, nastąpiło podsumowanie Roku Harcerskiego 2012/2013.

Decyzją Komendy Chorągwi zaszczytny Tytuł „Instruktora Roku 2013 ZHP Chorągwi Krakowskiej” i równocześnie nagroda im. Druha hm. Zdzisława Trylskiego ufundowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie została przyznana Druhnie phm. Soni Knapczyk z Hufca Ziemi Wadowickiej.
W trakcie apelu nagrodę w wysokości 1500zł, okolicznościowy dyplom oraz Buławę z przechodnim proporcem SPH dla Instruktora Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej- Druhnie phm. Soni Knapczyk wręczyli: Druhna phm. Maria Trylska – wdowa po Śp. hm Zdzisławie Trylskim oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druh hm. Jerzy Klinik.

Serdecznie gratulujemy Druhnie Soni! Braawo! Braawo! Brawissimo! Druhna phm. Maria Trylska, w swoim wystąpieniu, za dotychczasową działalność, podziękowała wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom, a szczególności drużynowym. Życzyła im kolejnych wielu udanych zbiórek, rajdów, obozów i niezapomnianych spotkań przy ogniskach. Dla wszystkich a capella zaśpiewała piękną harcerską piosenkę „Komendant”.

Wykaz Instruktorów Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej w latach 2010 – 2013

Rok

Instruktor Roku

stopień

Hufiec

Nagroda (zł)

2005

Dorota Sarapeta

phm

Wadowice

1000,-

2006

Marta Wiśniewska - Malińska

 

Jordanów

1000,-

2007

Anna Harsze

pwd

Kraków-Podgórze

1000,-

2008

Sabina Nawrocka

pwd

Kraków-Podgórze

1000,-

2009

Agnieszka Wójcik

phm

Tarnów

1500,-

2010

Robert Kadela

hm

Wadowice

1500,-

2011

 Anna Hałatek

pwd

Wieliczka

1500,-

2012

 Damian Kulg

pwd

Kraków- Podgórze

1500,-

2013

 Sonia Knapczyk

phm

Wadowice

1500,-

W apelu wzięła również udział liczna grupa Instruktorów Seniorów. Wśród nich członkinie Kręgu „Powsinogi Bieszczadzkie”, który powstał na bazie uczestników kursu podharcmistrzowskiego zorganizowanego przez Komendę Chorągwi Krakowskiej w Bieszczadach w roku 1959. Była również okazja do wielu miłych spotkań „po latach”. M. in. Druhny phm. Marii Trylskiej mieszkającej w Kielcach z mieszkającymi w Tarnowie: Druhną Stanisławą Ziemian i Druhną Kazimierą Barczyńską, która zaprosiła delegację naszego Stowarzyszenia na harcerską herbatkę. Było bardzo sympatycznie. Raz jeszcze potwierdziły się słowa przepięknej harcerskiej piosenki:

„Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co połączyła nas, nie pozwolimy by ją starł, nieubłagalny czas…”

9. Kalendarium najbliższych spotkań i akcji Stowarzyszenia

 • Jesienna Wycieczka Stowarzyszenia w Pieniny Małe; „Durbaszka 2013” (11 – 13.10.2013)
 • X Marsz Niepodległości; Kopiec Piłsudskiego (11.11.2013)
 • „Andrzejki 2013”; Hotel „Krakus w Krakowie (29.11.2013)
 • Świąteczne Spotkanie Zarządu; Hotel „Krakus w Krakowie (27.12.2013)
 • IX Spotkania „Po Latach”; Hotel „Krakus w Krakowie (11.01.2014)
 • „Kulig 2014” ; Krościenko ( 24 -26.01.2014)
 • Dzień Myśli Braterskiej – kolejny Benefis (21.02.2014)

10. Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli” – IX edycja, rok 2013

Miło nam poinformować, że Wójt Gminy Mucharz, Pan mgr Wacław Wądolny zgłosił nasze Stowarzyszenie do konkursu „Kryształy Soli 2013”, uzasadniając to następująco:

„Gmina Mucharz aktywną współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie prowadzi nieprzerwanie od 2006 r. Współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest realizacja kursów i szkoleń dla mieszkańców Gminy Mucharz. Ogólna dostępność szkoleń, powoduje, że cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. Co roku w ramach współpracy odbywają się szkolenia: komputerowe i żeglarskie. Organizowane Kursy komputerowe są zarówno dla początkujących (tu pierwszeństwo przysługuje „seniorom”) oraz dla bardziej zaawansowanych. Prowadzą je nauczyciele informatyki, a zajęcia odbywają się w pracowniach komputerowych gminnych szkół. Dzięki pozyskanym środkom finansowym przez SPH Kraków, szkolenia dla mieszkańców są bezpłatne. Dla większości podejmujących szkolenia, jest to nabywanie nowych umiejętności z obsługi komputera, internetu i tworzenia poczty elektronicznej. Działania stowarzyszenia znacznie przyczyniają się do eliminacji wykluczenia cyfrowego naszych mieszkańców.

Drugim bardzo popularnym wśród mieszkańców gminy i gmin ościennych jest Kurs żeglarski, którego część teoretyczna odbywa się terenie Gminy Mucharz, natomiast praktyczna na obozie żeglarskim na Mazurach. Szkolenie cieszy się dużym zainteresowaniem, w związku z powstającym na terenie trzech gmin: Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc Jeziora Mucharskiego, którego napełnianie rozpocznie się już w 2015 r. W przyszłości zdobyte umiejętności żeglarskie kursanci, będą mogli wykorzystać do aktywności zawodowej – prowadzenie jachtów i obsługi turystów. Szkolenie prowadzą członkowie stowarzyszenia - wysoko wykwalifikowani sternicy żeglugi morskiej.

Współpraca Gminy Mucharz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na innych płaszczyznach, to:

 • W 2010 r. dla dzieci z rodzin dotkniętych skutkami powodzi, SPH zorganizowało wyjazd na letni wypoczynek do nadmorskiej miejscowości „Wismar” w Niemczech, w 2011 r. wyjazd został powtórzony, a koszt jaki ponieśli rodzice, to przewóz dzieci na wypoczynek. Był to dla tych dzieci pierwszy wyjazd, poza granice kraju i dla większości pierwszy nad morze.
 • W 2012 r. SPH zorganizowało wyjazd na obóz do Chorwacji, w którym również mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Mucharz. Obozowicze wypoczywali na wyspie Krk, a później odwiedzili swoich harcerskich przyjaciół w Kutinie. Wyjazd jest powtórzony w tym roku.
 • W 2012 r. i 2013 r. SPH Kraków jest aktywnym partnerem w realizacji projektów, w tym min. „Czas na zmiany” oraz „Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba”, są to projekty partnerskie Gminy Mucharz, a członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w pracach nad projektem.
 • SPH od 2006 r. czyni starania dot. wybudowania przystani nad powstającym Jeziorem Mucharskim, w którym będzie się mieścił ośrodek szkoleniowy.
  Pragnę podkreślić, że opisane przedsięwzięcia są inicjatywą stowarzyszenia, a jego członkowie realizują te zadania społecznie. Chciałbym naszą współpracę zarekomendować innym, jako „dobrą praktykę” i zachęcić organizacje z dużych miast do współpracy z małymi gminami”.

Aktualnie Komisja Konkursowa weryfikuje nadesłane zgłoszenia i wkrótce ogłosi listę Organizacji zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu.

11. Strona internetowa Stowarzyszenia

Zarząd SPH informuje, że od dnia 1 lutego 2010 roku jest aktywna STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony: www.sph-krakow.pl
Na stronie umieszczane są m. Inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH , ważne ogłoszenia oraz informacje o zrealizowanych zadaniach. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony i częste jej odwiedzanie.
Zarząd Stowarzyszenia monitoruje zainteresowanie naszą stroną internetową poprzez Google Analytics (ilość wejść na stronę, ilość użytkowników z niej korzystających, ilość odsłon itp.). Mamy wielu użytkowników, m. innymi z n/w krajów

1. Australia
2. Austria
3. Belgia
4. Białoruś
5. Bośnia i Hercegowina
6. Brazylia
7. Chorwacja
8. Finlandia
9. Francja
10. Hiszpania
11. Kanada
12. Litwa
13. Niemcy
14. Nigeria
15. Norwegia
16. Pakistan
17. Portugalia
18. Senegal
19. Słowacja
20. Stany Zjednoczone
21. Szwajcaria
22. Turcja
23. Ukraina
24. Wielka Brytania
25. Węgry
26. Włochy

Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia; e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Biuro Stowarzyszenia

Zarząd SPH informuje, że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój nr 200, i jest czynne w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00. Kierownikiem Biura jest Sekretarz Zarządu SPH Druhna hm. Magdalena Migacz. Zapraszamy.

13. Akcja „Łańcuch”

Jak co roku zwracamy się do członków SPH z prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok poprzedni wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia. oraz zachęcili swoje Rodziny, Przyjaciół i Znajomych do wsparcia naszej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym. Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.

14. Sprawy finansowe – składki członkowskie

Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).
PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937
W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne, co do wysokości składki, ale trzeba je opłacać. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu naszego Stowarzyszenia.

15. Z Kroniki Żałobnej

Pożegnaliśmy ŚP Druha hm. Stanisława Spólnika.

Tak wiele zrobiłeś …
Zostawiłeś świat lepszym”

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w kościele Parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Piaskach Wielkich dnia 5 lipca br. o godz. 12:00. Nie wszyscy mogli pomieścić się w kościele. Tak liczna rzesza osób przybyła aby pożegnać i odprowadzić na miejsce wiecznego spoczynku Druha hm. Stanisława Spólnika. Najliczniej reprezentowani byli Jego wychowankowie, instruktorzy z różnych środowisk harcerskich Hufca Kraków –Podgórze i Miasta Krakowa. Przybyli również: Wiceprezydent Miasta Krakowa mgr Tadeusz Trzmiel wraz z Małżonką (również byli instruktorzy), byli Komendanci Chorągwi Krakowskiej, byli Komendanci Hufców Chorągwi Krakowskiej a w szczególności Hufca Kraków –Podgórze, przedstawiciele Oświaty Krakowskiej w tym byli i aktualni Dyrektorzy Szkół, Krakowskich Zakładów Armatur „Armatura”, Przedsiębiorstwa Budowlanego „Techma”, Druhna hm. Władysława Maria Francuz i reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, Prezes i członkowie naszego Stowarzyszenia, Prezes i członkowie Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych „ Dębniki” zrzeszonych w PZD. Z pocztami sztandarami w uroczystościach wzięły udział: liczna reprezentacja harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Pani Dyrektor i reprezentacje uczniów Szkoły Podstawowej nr 56 oraz Gimnazjum nr 81 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Łagiewnikach, reprezentacje szczepów „Zielone Słońce” i „Gwieździstego”. Z Borku Fałęckiego z proporcem przybyli harcerze i instruktorzy z Kręgu „Stara Brać”. Bardzo uroczyste, koncelebrowane nabożeństwo żałobne odprawił Proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa ks. Wojciech Stokłosa. Służbę liturgiczną przy ołtarzu pełnili harcerze drużyny „Wilki” ze Szczepu „Fioletowej Trójki” ZHR. Oprawę muzyczną zapewnili absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pod kierunkiem pani dyrektor działającej tam Szkoły Muzycznej I stopnia. Po odprawieniu pierwszych części nabożeństwa, były Komendant Chorągwi Druh hm. Jarosław Balon zaintonował „Modlitwę harcerską” odśpiewaną przez zebranych.

W imieniu Rodziny piękne i wzruszające podziękowania za wspólne wspaniałe życie i słowa pożegnania wygłosiła Córka Agnieszka

Nasz Tato był Harcerzem. Choć nieraz przyszło mu pełnić różne funkcje, grać różne role, nawet te uwikłane w historię, zawsze i wszędzie pozostawał posłuszny Przyrzeczeniu i Prawu Harcerskiemu. Wrażliwym okiem spoglądał na świat, wiecznie gotowy pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie i nieść pomoc innym, a jedyną nagrodą była Mu radość płynącą z dobrze spełnionych obowiązków. Swoją postawą dawał świadectwo o wartościach, jakie wniosło w Jego życie harcerstwo. Owszem, był czasem bezkompromisowy, zwłaszcza w rzeczach ważnych, ale dzięki temu budził respekt i szacunek, a nam pozwalał zrozumieć, jak buduje się prawdziwe autorytety. Ci z Państwa, którzy mieli tyle szczęścia i znali Go osobiście mogą poświadczyć, iż przez całe swoje życie był wierny ideałom braterstwa i przyjaźni. Do końca niezłomny, nawet w obliczu niewypowiedzianego cierpienia.

Dziś trudno powiedzieć czy to dzięki miłości do gór pokochał harcerstwo, czy może jednak przez miłość do harcerstwa pokochał góry, wiemy natomiast, że czując trakt pod stopami, słysząc w oddali szum potoku i widząc podnóża gór osnute mgłami, jego codzienność nabierała niezwykłych barw i wędrując tak u boku najbliższych, żył naprawdę.

Rodzina była dla Niego świętością, dom swoistym sanktuarium, w którym swoją Bogunię ukochał najbardziej. A my, otoczeni przez nich miłością bezgraniczną, czuliśmy się po prostu bezpiecznie i właśnie to, dało nam świadomość własnej wartości.

Tato, tatusiu, tateczku... Stasieńku! Dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam być częścią Ciebie.

Kochani! Nie wolno nam płakać, bo gdyby Tato widział nasze cierpienie, pękłoby Mu serce! Musimy wierzyć, że nie żegnamy się na zawsze. Przecież Bóg jest miłosierny! Pamiętajcie, że tacy ludzie, jak On, nie odchodzą, a my mamy obowiązek nieść ich imię przez pokolenia, by w końcu stały się Legendą!

Posłuchajcie... jak cicho... a tam, gdzieś, pośrodku lasu na polanie, Tato układa watrę, by w dniu ponownego spotkania mógł rozpalić ją uroczyście, jak zawsze od jednej zapałki, i czystym głosem zaśpiewać Płonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest znów wśród Nas...

Następnie wystąpili: Prezes Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego Pan mgr Edward Kucała i Pani Ewa Żuławska (Millan) oraz Pan dr inż. Stanisław Skrzypek były Prezes i członek Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Dębniki” . Żegnali ŚP Stanisława Spólnika z wielkim żalem, podkreślając ogromne zaangażowanie , niezawodność i Jego liczne zasługi.

Prezes Zarządu SPH, Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska pożegnała Śp. Druha Stanisława słowami:

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie z ogromnym żalem pragnę pożegnać naszego Druha i Przyjaciela Stanisława Spólnika.

Harcmistrz Stanisław Spólnik, w 2000 roku, widząc kryzys w ukochanym harcerstwie, w gronie kilku osób, założył Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa, by wesprzeć doświadczeniem i pomocą Krakowską Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego. Przez 11 lat, dopóki Mu zdrowie pozwalało był członkiem Zarządu i niezastąpionym Sekretarzem SPH. '

To Jego autorytet przyciągnął do Stowarzyszenia liczne, aktywne grono instruktorów podgórskiego Hufca, którym tak znakomicie kierował, będąc jego komendantem. To środowisko podgórskie jest dzisiaj najaktywniejszym nie tylko w Krakowie, ale i w Małopolsce.

Był wspaniałym instruktorem na każdym etapie swej harcerskiej służby. Miał charyzmę, wybitne cechy przywódcze, a przy tym wielką umiejętność pracy z ludźmi, łączenia pokoleń, ogromną życzliwość, i, co jest istotą sukcesów wychowawczych-optymizm pedagogiczny, wiarę w sens podejmowanych działań i dążenie do wyznaczonego celu.

Skupiał w sobie wszystkie te idealne cechy każdego dobrego nauczyciela i wychowawcy, bo takim właśnie był. Co ważne w Jego przypadku, opinia, że wychował wiele pokoleń harcerzy i instruktorów ,oznacza, że wywarł wpływ i kształtował najlepsze cechy charakteru i osobowości, zgodne z prawem i przyrzeczeniem harcerskim, oraz, że to wychowanie przenosiło się na wybory życiowe i postępowanie wychowanków w ich życiu zawodowym i rodzinnym.

To takim instruktorom, jak druh hm Stanisław Spólnik zawdzięczają harcerze i instruktorzy opinię ludzi odpowiedzialnych, rzetelnych, na których można polegać i im zaufać. Sam był wzorem cnót harcerskich, człowiekiem wielkiego ducha i wielkiej aktywności. Nikt i nic nie jest w stanie w pełni wykazać tego ogromu działań, pracy, sił, energii i serca, które druh harcmistrz Stanisław Spólnik oddał Harcerstwu i nam wszystkim. Trudno pogodzić się z myślą, że już Go nie ma wśród nas, brak nam będzie Jego zapału, pogody i radości życia.

Wszyscy, którzyśmy mieli szczęście współpracować z Nim, będziemy Go pamiętać i wspominać.

Rodzinie, żonie Druhnie Bogusi, córkom Kasi i Agnieszce składamy serdecznie wyrazy współczucia, podzielając Wasz żal i ból.

C z u w a j!

Jako ostatni wystąpił były Komendant Hufca ZHP Kraków – Podgórze druh hm Jerzy Klinik, reprezentujący zuchów , harcerzy i instruktorów:

Staszku! Drogi Druhu i Przyjacielu!

Wybacz, że nie potrafię, tak jak Ty w sposób tak piękny wystąpić, a tak bardzo pragnę w imieniu Twoich jakże licznych wychowanków/instruktorów i tu obecnych i tych, którzy pełnią swoją instruktorską służbę na obozach i swoim własnym, godnie Cię pożegnać. Zawsze potrafiłeś mówić pięknie i wzruszająco trafiając do naszych serc i umysłów. Pamiętam Twoją gawędę na powitanie Nowego Roku na zimowisku szkoleniowym instruktorów Hufca w Osieczanach w 1967, pamiętam Twoje liczne gawędy i wystąpienia pełne mądrości, życzliwości, wyrozumiałości, ciepła na które zawsze oczekiwaliśmy.

Słowa, które wypowiedziałeś na zakończenie Twojego Benefisu (który przecież odbył się tak nie dawno), oddają bez reszty Twoje życie:

„Wianek z dębu i wawrzynu oplata krzyż. Pośrodku koło - symbol doskonałości, w nim zaś gwiazda promienna, jakby światło przewodnie. Lilijka wskazuje drogę, zawsze we właściwym kierunku - zgodnym z Przyrzeczeniem, Prawem i hasłem filaretów: Ojczyzna, Nauka, Cnota. A na ramionach krzyża napis Czuwaj! Czy to pobudka? Ostrzeżenie? To gotowość ducha do pracy nieustannej nad własnymi słabościami, do walki, do wszelkich poświęceń - aż do męczeństwa za wiarę, aż do śmierci za Ojczyznę. Te symbole, wpisane w krzyż harcerski, towarzyszą mi co dzień, nieustannie, od ponad 55 lat. Jak mówił Andrzej Małkowski, jeden z twórców Harcerstwa Polskiego „jak raz harcerzem, to na zawsze". I choć przyszło mi w życiu pełnić różne role, zawsze pozostałem przede wszystkim HARCERZEM”.

I taki zawsze byłeś: jako harcerz, zastępowy, przyboczny i drużynowy 15 Drużyny Harcerzy a potem Szczepowy „Zielonej Gromady” w tak ukochanych przez Ciebie Łagiewnikach. W 1962 roku zacząłeś swoją służbę instruktorską w Hufcu a w latach 1965 – 1975 byłeś jego Komendantem.

Twoje serce było otwarte dla wszystkich, ale przede wszystkim dla potrzebujących i słabych, pokrzywdzonych przez los. Zawsze starałeś się pomóc w działalności harcerskiej wśród dzieci i młodzieży specjalnej troski zrzeszonej w Nieprzetartym Szlaku. Dh hm. ksiądz Lucjan Szczepaniak drużynowy i komendant Szczepu „Szerokie Pole” działającego przy Instytucie Pediatrii w swoim przejmującym tomiku wierszy, poświęconym chorym, odchodzącym do Pana dzieciom, zawarł także taki wiersz: „Mieć odwagę - myśleć,

Mieć odwagę - prawdę mówić.
Mieć odwagę - spierać się,
A przy tym nie przestać kochać”.

I takim Hufcowym byłeś. Miałeś swój styl działania harcerskiego, który promieniował na Hufiec. Zawsze poszukiwałeś tego co nas łączyło, co tworzyło atmosferę ciepła, wzajemnego zrozumienia godząc sprzeczności i nieporozumienia.

Byłeś niezwykle ceniony nie tylko w Hufcu ale w Chorągwi i w całym Związku, czego oznaką była m.in. funkcja, pełniona przez Ciebie przez 8 lat, Komendanta Rejonu Hufców Miasta Krakowa.

Gdy przestałeś pełnić funkcję Komendanta byłeś zawsze w Hufcu. Pełniłeś wiele funkcji, ale najważniejsze, że zawsze byłeś z nami, że zawsze można było liczyć na Twoją radę i pomoc. Założyłeś i prowadziłeś przez lata Krąg Seniorów Łagiewnickich, a później Krąg Seniorów Hufca Kraków-Podgórze do czasu gdy tylko zdrowie Ci pozwalało.

W 1999 roku gdy zostałem Komendantem Chorągwi poprosiłem Cię znowu pomoc. Tym razem w utworzeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. Jak zwykle podjąłeś zadanie i przez 11 lat byłeś „duszą” tego Stowarzyszenia, które dziś tak wspaniale funkcjonuje i się rozwija.
Wspierałeś i byłeś także wielkim sympatykiem najpierw harcerskiego, a potem działającego przy Pałacu Młodzieży zespołu „Małe Słowianki”.
Ostatnie lata były dla Ciebie bardzo ciężkie. Ciężka choroba uniemożliwiła Ci bezpośrednią działalność, ale utrzymywałeś z nami stały kontakt przez Bogusię i córki. Bogusiu jesteśmy pełni głębokiego uznania dla Twojego niezwykłego oddania i poświęcenia dla Staszka w ostatnich Jego chwilach. Całej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Staszku! Byłeś i zostaniesz dla nas wzorem Niezwykle Prawego Człowieka, Wzorowego Męża, Ojca, Dziadka i Wspaniałego Instruktora. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało, lecz będziesz żył w naszych sercach, umysłach i pamięci. Będziemy się modlić za Ciebie.

Żegnaj Druhu Komendancie! Czuwaj!

Piosenką o takim właśnie tytule „Komendant” zakończyła się część uroczystości przeznaczona na ostatnie pożegnania. Następnie kondukt pogrzebowy, procesją wyruszył, aby prochy zmarłego odprowadzić na miejsce Wiecznego Spoczynku. Orszak zatrzymał się przy grobie. Urna z prochami ŚP Druha Stanisława wraz z Jego czapka instruktorską została w nim umieszczona. Grób został pokryty wieńcami i kwiatami, między którymi było widać umieszczoną tam przez małżonkę Bogusię -harcerską lilijkę. I w tej jakże trudnej dla nas chwili raz jeszcze dało o sobie znać Jego ogromne umiłowanie harcerstwa. Na Jego prośbę przekazaną wcześniej żonie Bogusi, wiele osób, zamiast kwiatów, składało do przygotowanych puszek datki przeznaczone na statutową działalność podgórskiego Hufca. Zebrani wyrażając swój żal, przekazywali słowa wsparcia i otuchy najbliższym Zmarłego. Liczna grupa instruktorów, Jego wychowanków, żegnała swojego Komendanta śpiewając harcerskie piosenki, zapewne z głębokim jak Ty Druhu przekonaniem że : „Na narodowej harcerskiej placówce, do końca życia będziem wiernie trwać …” Wszystkim, którzy ze strony harcerskiej, przyczynili się do tak godnego pożegnania ŚP Druha Stanisława a szczególności Komendzie i Kręgowi Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze oraz Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu dla Dzieci Niewidomych i Słabo widzących składamy serdeczne podziękowania.

Czuwaj! Zarząd S P H w Krakowie

Sekretarz SPH Prezes SPH
hm Magdalena Migacz hm Danuta Noszka-Leśniewska

Kraków, dnia 04.10.2013 r.