Odbyło się ono dnia 19 marca2016. Również i tym razem spotkaliśmy się w gościnnym Młodzieżowym Domu Kultury„Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18.Zebranie zostało zwołane na godz. 13:00, ponieważ, przed południem wielu członków SPH wzięło udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji święta Patrona Chorągwi Krakowskiej ZHP- Tadeusza Kościuszki: apelu Chorągwi na płycie Rynku Głównego oraz spotkaniu Kręgu Seniorów. W tym dniu MDK „Dom Harcerza” był również bazą dla przybyłych na Święto Patrona Chorągwi zuchów, biorących udział w grach i zabawach na terenie Parku Jordana. Było ich na terenie budynku bardzo dużo. Miło i sympatycznie wyglądały w mundurkach zdyscyplinowane dzieciaki.. Dla nas , członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa było to przeżycie bardzo budujące i motywujące do dalszego działania.

O wyznaczonej godzinie, druhna Prezes hm. Danuta Noszka-Leśniewska rozpoczęła zebranie, wydając komendę „Do hymnu ZHP”. Po zaśpiewaniu hymnu, powitała wszystkich zebranych a w szczególności druha hm. Henryka Chrobaka- Przewodniczącego Rady Chorągwi Krakowskiej, druhnę Annę Tarnawską, profesora hm. Adama Jelonka, księgową panią Krystynę Burdę i obecne na sali harcerskie rodziny. Następnie złożyła życzenia wszystkim solenizantkom i solenizantom , przekazując pozdrowienia od członków SPH, którzy z racji zdrowotnych lub obowiązków zawodowych nie mogli w zebraniu uczestniczyć.

Zebranie odbyło się w dniu 28.03.2015r. tj. w sobotę. Po raz kolejny spotkaliśmy się na terenie gościnnego Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18. Spotkanie rozpoczął V-ce Prezes Stowarzyszenia druh hm. Stanisław Piasecki. Powitał zebranych i przeprowadził wybór przewodniczącego zebrania. Został nim druh hm. Wiesław Wójcik.

Stojak pod proporzec Stowarzyszenia wykonała Firma HYMATIK - członek wspierający SPH której właścicielem jest dh. phm. Jacek Małota

W piękny, słoneczny dzień, 29 marca br., w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się VI Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie członków SPH. O godzinie 11:00, Prezes Stowarzyszenia- Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska poprosiła zebranych o powstanie z miejsc i zaśpiewanie Hymnu ZHP.

Druhna Prezes hm. Danuta Noszka – Leśniewska rozpoczyna zebranie

Następnie bardzo ciepło powitała wszystkich obecnych. A szczególnie serdecznie: Wiceprezydenta Miasta Krakowa a zarazem Członka Honorowego SPH Pana Tadeusza Trzmiela, Przewodniczącego Rady ZHP Chorągwi Krakowskiej Druha hm. Bogdana Nowaka, Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej Druha hm. Pawła Grabkę, Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Rewizyjnej a zarazem członka RN ZHP - Druha hm. Henryka Chrobaka, członków naszego stowarzyszenia-profesorów krakowskich uczelni Druha hm. Adama Jelonka i Druha hm. Andrzeja Zięblińskiego, Kanclerza WSzZiB w Krakowie - Druha hm. Bogdana Makarego, byłych Komendantów Chorągwi i Hufców oraz członka Komendy Chorągwi Druhnę hm. Annę Nowak. Zgodnie z Jej propozycją Przewodniczącym Zebrania został, jednogłośnie, wybrany Druh hm. Andrzej Krzyworzeka. Obiecał on sprawne i rzetelne przeprowadzenie obrad. Na wstępie zgodnie z jego propozycją zebrani symboliczną minutą ciszy uczcili pamięć Druhen i Druhów z Krakowskiej Chorągwi, którzy w czasie ostatniej kadencji odeszli na „Wieczną Wartę”.

Odbyło się w dniu 23 marca 2013 roku (sobota) w Młodzieżowym Domu Kultury/Dom Harcerza przy ul Reymonta 18. O godz. 11:00 z kwadransem studenckim, na komendę Druhny hm. Danuty Noszki - Leśniewskiej zebrani zaśpiewali Hymn Harcerski i zostali przez nią serdecznie powitani. Zgodnie z obowiązującą procedurą Przewodniczącą zebrania została jednogłośnie wybrana Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska. Przewodnicząca zaproponowała zatwierdzenie przesłanego wraz z materiałami planu zebrania a Druh hm. Stanisław Piasecki zgłosił propozycję aby protokołowanie zebrania powierzyć Druhnie hm. Magdalenie Migacz. Obydwie propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

Po załatwieniu niezbędnych spraw formalnych, Przewodnicząca poprosiła o wystąpienie Dh, Dh: hm. Małgorzatę Komorowską, hm. Władysława Dobosza i hm. Marka Dobosza. Instruktorów którzy za wieloletnią, bardzo aktywną i owocną działalność na rzecz harcerstwa oraz włączenie się w organizację imprez Stowarzyszenia zostali odznaczenia Złotymi Krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”. Z upoważnienia Komendanta Chorągwi, Krzyże wręczył Odznaczonym Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Dh hm. Henryk Chrobak. A dedykowana nagrodzonym „Piosenka Instruktorska” była wspaniałym momentem nie tylko na wspomnienie i refleksję ale również jednoczącym wszystkich obecnych.

Druh hm Henryk Chrobak (Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej) w imieniu Przewodniczącego ZHP wręcza Odznaczonym Złote Krzyże „Za Zasługi dla ZHP”. Odznaczeni (od lewej): hm Małgorzata Komorowska, hm Władysław Dobosz i hm Marek Dobosz.

Druh hm Henryk Chrobak (Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej) w imieniu Przewodniczącego ZHP wręcza Odznaczonym Złote Krzyże „Za Zasługi dla ZHP”. Odznaczeni (od lewej): hm Małgorzata Komorowska, hm Władysław Dobosz i hm Marek Dobosz.

Zebranie, zgodnie z planem, odbyło się w sobotę 31 marca br. Tym razem gościliśmy w Młodzieżowym Domu Kultury/Dom Harcerza przy ul. Reymonta w Krakowie. Biorąc pod uwagę bardzo niekorzystną pogodę, zapewne utrudniającą dojazd, obrady rozpoczęły się zgodnie ze „studencką punktualnością”.

Przewodniczyła Druhna Prezes hm Danuta Noszka-Leśniewska. Po hymnie ZHP, witając zebranych Druhna Prezes, szczególnie serdecznie powitała V-ce Prezydenta Miasta Krakowa i Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz Druha Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej hm Pawła Grabkę. Zgodnie z procedurą przedstawiła proponowany porządek obrad, który został zatwierdzony a propozycja, aby obowiązki protokolanta powierzyć Druhnie hm Magdalenie Migacz została przyjęta jednogłośnie.

Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur nastąpiła najbardziej podniosła część obrad. Druh hm Paweł Grabka -Komendant Chorągwi Krakowskiej odznaczył Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” druha hm Tadeusza Kubasa, zasłużonego dla podgórskiego środowiska harcerskich „wodniaków” wieloletniego instruktora 7 Drużyny Harcerzy i Zielonego Szczepu „Ludwinów”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska otwiera VII Zebranie Sprawozdawcze SPH

Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska otwiera VII Zebranie Sprawozdawcze SPH

 

Następnie V-ce Prezydent Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusz Trzmiel wręczył odznakę „Honoris Gratia” Druhowi hm Jarosławowi Balonowi, instruktorowi bardzo zasłużonemu dla krakowskiego Harcerstwa, który w latach 1990 - 1998 pełnił funkcję Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Druh hm Tadeusz Kubas został odznaczony srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”

Druh hm Tadeusz Kubas został odznaczony srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”

 

V-ce Prezydent Miasta Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel dekoruje Druha hm Jarosława Balona Odznaką „Honoris Gratia”.

V-ce Prezydent Miasta Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel dekoruje Druha hm Jarosława Balona Odznaką „Honoris Gratia”.

 

Z kolei Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska wręczyła nowemu Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia, Druhowi hm Markowi Doboszowi Legitymację i Odznakę członkowską SPH. Dopełnieniem tej ceremonii były harcerskie piosenki oraz serdeczne gratulacje.

I tak przyszła pora na realizację zasadniczej części obrad. Najpierw dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. W jej skład weszli: Prof. Józef Lipiec hm – jako Przewodniczący , hm Stanisław Piasecki – jako sekretarz i hm Tadeusz Prokopiuk. Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 03.2011 – 03.2012.r.:

 • działalność programowo – organizacyjną Stowarzyszenia omówił V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki, który posługując się przygotowaną przez siebie prezentacją komputerową, wymienił najważniejsze imprezy zorganizowane w tym czasie zwracając uwagę na ich poziom i zasięg, oraz zwrócił uwagą zarówno na liczne osiągnięcia ale i trudności a nawet (na szczęście bardzo nieliczne) porażki, W czasie swojego wystąpienia hm Stanisław Piasecki przedstawił również informację o programie działalności Stowarzyszenia do marca roku 2013.
 • Skarbnik, hm Krystyna Wywiał przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2011. Z zadowolenie podkreśliła że więcej niż w roku ubiegłym wpłacono składek członkowskich oraz uzyskaliśmy większą kwotę z tytułu odpisu 1% od podatku. A budżet SPH zamyka się kwotą 41.606,50 zł ( na dzień 31.12.2010 była to kwota 26.094,70 zł)

Nowy Członek naszego Stowarzyszenia, Druh hm Marek Dobosz odbiera z rąk Prezesa Zarządu, Druhny hm Danuty Noszki – Leśniewskiej Legitymacje i Odznakę Członkowską SPH.

Nowy Członek naszego Stowarzyszenia, Druh hm Marek Dobosz odbiera z rąk Prezesa Zarządu, Druhny hm Danuty Noszki – Leśniewskiej Legitymacje i Odznakę Członkowską SPH.

 

- ocenę działalności Zarządu i Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną przedstawił jej Przewodniczący hm Władysław Pancerz . Ocena Komisji, biorąc pod uwagę: ilość organizowanych imprez, ich poziom, systematyczną i zespołową pracę Zarządu, włączanie się w organizację imprez środowiskowych, współpracę i pomoc dla Chorągwi Krakowskiej, wydawane materiały i pomoc socjalną dla byłych instruktorów była pozytywna. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o skwitowanie działalność Zarządu Stowarzyszenia w omawianym okresie czasu.
Po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Druh hm Andrzej Gaczorek zaprezentował zgromadzonym prezentację komputerową z BENEFISU Druha hm Stanisława Spólnika z okazji jego 55 –lecia działalności w ZHP. Benefis odbył się w dniu 5 marca 2012 roku jako wspólne przedsięwzięcie naszego Stowarzyszenia i Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków - Podgórze. Prezentację przygotowała Pani Agnieszka Gaczorek – bardzo dziękujemy.

Projekt Uchwały odnośnie zmian w Statucie przedstawił hm Wiesław Wójcik. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim zapisów umożliwiających prowadzenie przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności pożytku publicznego (aby zwiększyć fundusze przeznaczane na cele statutowe) oraz uregulowania trybu powstawania i działalności kół terenowych SPH.

Po tych wystąpieniach wywiązała się dyskusja, w której głos zabierali m. in. : Prof. Józef Lipiec , hm Stanisław Reizer, hm Stanisław Piasecki, hm Andrzej Bohosiewicz, hm Alicja Szydło i hm Władysław Dobosz.

Po dyskusji Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił Sprawozdanie z prac Komisji.
Następnie przeprowadzono głosowanie i uczestnicy VII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz zaproponowane przez Komisję Uchwał i Wniosków n/w uchwały w sprawach:

 1. Skwitowania działalności Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.
 3. Zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 4. Wprowadzenia do rocznych planów programowo-organizacyjnych Stowarzyszenia:
  • Marszu Niepodległości – 11 listopada każdego roku,
  • Benefisu dla najbardziej zasłużonego Instruktora Seniora członka SPH, organizowanego co roku z okazji Dnia Myśli Braterskiej, tj. ok. 22 lutego
 5. Podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia wszelkich działań związanych ze wsparciem Władz Miasta Krakowa w staraniach o przyznanie Miastu w roku 2015 tytułu: „Europejskie Miasto Sportu”
 6. Podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia działań popierających Kierownictwo MDK „Dom Harcerza” w Krakowie w kwestii zmian własnościowych.

Kończąc obrady Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w zebraniu, za przygotowanie poszczególnych wystąpień, prezentację, pracę w komisji a szczególnie serdeczne podziękowania skierowała do Druhny hm Alicji Szydło i Druha hm Wiesława Górnisiewicza za przygotowanie Zebrania ze strony organizacyjnej.

Obrady VII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia zakończyło odśpiewanie w kręgu „Piosenki Pożegnalnej”.