choragiew-krakowska-logo

Regulamin przyznawania Nagrody Instruktora Roku im. hm Zdzisława Trylskiego

Edycja 2008-2009

  1. Nagroda przeznaczona jest dla instruktora pracującego z zuchami, harcerzami, harcerzami starszymi, wędrownikami, członkami drużyn Nieprzetartego Szlaku instruktorami, wykazującego się znaczącymi osiągnięciami oraz nienaganną postawą harcerską, przestrzegającego Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz Zobowiązania Instruktorskiego.
  2. Nagrodę przyznaje komisja składająca się z czynnie działających instruktorów wskazanych przez Komendę Chorągwi oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. W skład komisji wchodzi również ubiegłoroczny laureat nagrody.
  3. Obrady komisji są tajne.
  4. Komisja podejmuje decyzje na podstawie przedłożonego jej formularza zgłoszenia (w załączniku). Komisja zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o uzupełnienia dokumentacji.
  5. Kandydat, w momencie zgłoszenia, musi posiadać, co najmniej roczny staż w pracy z drużyną.
  6. Kandydat musi posiadać, co najmniej stopień przewodnika / przewodniczki lub mieć otwartą próbę na ten stopień – należy dołączyć opinię na temat jego zdobywania od opiekuna próby
  7. Prawo do zgłaszania kandydatów maja komendy hufców, szczepów, kręgów oraz namiestnictwa.
  8. Zgłoszenia wraz z formularzem należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 31.08.2009 roku. Rozstrzygniecie odbędzie się do 08.09.2009 roku. Nagroda zostanie wręczona podczas Chorągwianej inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej w Krzeszowicach w dniach 11 – 13.09.2009 roku.
  9. Wysokość nagrody ustala fundator.

Czuwaj !

Kryteria wyboru Instruktora Roku 2008-2009 Chorągwi Krakowskiej ZHP

Lp.

Działania brane pod uwagę

Punkty

1.

Prowadzenie i praca w drużynie , szczepie

 

2.

Działalność prowadzona na poziomie Hufca

 

3.

Działalność prowadzona na poziomie Chorągwi

 

4.

Zaangażowanie w przedsięwzięcia programowe środowiska kierowane na zewnątrz

 

5.

Postawa instruktorska oraz opinia o instruktorze przedstawiona przez Komendanta Hufca

 

6.

Zapłacone składki za poprzedni i bieżący rok harcerski, zaliczona służba instruktorska

Brak – dyskwalifikuje kandydata

7.

Inicjatywy programowe, organizacyjne itd.

 

8.

Zadania zlecone przez Komendę Chorągwi

 

 

Czuwaj !

Nagroda Instruktora Roku 2008 - 2009

Chorągwi Krakowskiej ZHP

 

Jednostka wnioskująca  
Imię i nazwisko instruktora/ki  
Stopień instruktorski  
Numer i data rozkazu przyznania  
Stopień harcerski

Numer i data rozkazu przyznania

 

 
Numer i data rozkazu zaliczającego służbę instruktorską za ostatni rok  
Pełniona /e funkcja /e w Związku  
Opis służby instruktorskiej pełnionej w roku harcerskim 2008/2009 ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów wychowawczych, organizacyjnych itd  

 

 

Potwierdzam zapłacenie składek instruktorskich za w/w okres służby instruktorskiej.

……………………………………… ..................................................

miejscowość, data podpis właściwego komendanta