Nagroda Instruktora Roku im. hm. Zdzisława Trylskiego

Nagroda, fundowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa, skierowana jest do działających instruktorów Chorągwi Krakowskiej. Celem jej przyznawania jest podkreślenie ich wkładu pracy w rozwój ZHP. W roku harcerskim 2004/05 komisja przyznająca nagrodę zdecydowała, iż w tej edycji nagroda przeznaczona będzie dla drużynowych. W przyszłości o grupie odbiorców nagrody w danym roku będzie informował odpowiedni wrześniowy rozkaz Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP.

REGULAMIN

  1. Nagroda przeznaczona jest dla instruktora pracującego z zuchami, harcerzami, harcerzami starszymi, wędrownikami, członkami drużyn Nieprzetartego Szlaku lub instruktorami, wykazującego się znaczącymi osiągnięciami oraz nienaganną postawą harcerską, przestrzegającego Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz Zobowiązania Instruktorskiego.
  2. Nagrodę przyznaje pięcioosobowa komisja składająca się z czynnie działających instruktorów wskazanych przez Komendę Chorągwi oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. W przyszłości do komisji włączani będą laureaci nagrody.
  3. Obrady komisji są tajne.
  4. Komisja podejmuje decyzje na podstawie przedłożonego jej formularza zgłoszenia (w załączniku). Komisja zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o uzupełnienie dokumentacji.
  5. Kandydat, w momencie zgłoszenia, musi posiadać co najmniej 1 roczny staż w pracy z drużyną.
  6. Kandydat musi posiadać co najmniej stopień przewodnika/przewodniczki lub mieć otwartą próbę na ten stopień (w tym przypadku należy dołączyć opinię na temat jego zdobywania od opiekuna próby).
  7. Prawo do zgłaszania kandydatów mają komendy hufców, szczepów, kręgów oraz namiestnictwa.
  8. Zgłoszenia wraz z formularzem należy dostarczyć do 31 marca danego roku, nominowani do nagrody ogłoszeni będą do 23 kwietnia danego roku, natomiast rozstrzygnięcie odbędzie się do 1 czerwca danego roku. Nagroda zostanie wręczona podczas Chorągwianej Inauguracji danego Roku Harcerskiego.
  9. Wysokość nagrody to ok. 1/2 średniego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Uchwalono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w dniu 27 maja 2004 roku.

Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa

hm Stefan Salamon

Kraków, dnia 27 maja 2004 roku