XIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
MDK „Dom Harcerza” – 19 czerwca 2021 r.

Nareszcie…W związku ze stopniowym luzowaniem obostrzeń związanych z obowiązującym stanem epidemii, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie podjął decyzję o organizacji zebrania sprawozdawczego w sobotę 19 czerwca br. w sali widowiskowej MDK „DomHarcerza” przy ul. Reymonta 18.


FOTO 1Załatwiamy sprawy formalne
(fot. hm. H. Czechowski BINFO Kraków)

FOTO 2(fot. hm. H. Czechowski BINFO Kraków)

XIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków StowarzyszeniaPrzyjaciół Harcerstwa w Krakowie było okazją, do radosnegospotkania dawno niewidzianychprzyjaciół. W zebraniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością:Pani Monika Stankiewicz-Kopeć– Doradca Wojewody Małopolskiego,Pan Zbigniew J. Terlecki– Prezes Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD,Pani Renata Kloryga– Sekretarz Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD,hm. Mariusz Siudek – Komendant Chorągwi KrakowskiejZHP.


FOTO 3Nasi Goście
(fot. hm. H. Czechowski BINFO Kraków)

Punktualnie o godzinie 11:00 w imieniu własnym,a takżenieobecnej z powodu choroby hm. Danuty Noszki-LeśniewskiejPrezes SPH, przybyłych serdecznie powitałprowadzący część oficjalną hm. Stanisław Piasecki – wiceprezes SPH. Po odśpiewaniu Hymnu Harcerskiego przystąpiono do pierwszego punktu – wręczenia odznaczeń przyznanych członkom naszego stowarzyszenia wuznaniu ich wieloletniej służby instruktorskiej, oraz aktywnej działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych dokonała Pani Monika Stankiewicz-Kopeć – Doradca Wojewody Małopolskiego, której towarzyszył hm. Stanisław Piasecki. W uznaniu za wieloletnią służbę instruktorską, zaangażowanie oraz aktywną działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży wręczone zostały medale:

  • 100-lecia Odzyskania Niepodległości– odznaczeni zostali: hm. Zofia Barus, hm. Jerzy Fedirko, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Andrzej Słowik oraz hm. Marian Młynarski (odznaczenia dokonano w miejscu zamieszkania).
  • Komisji Edukacji Narodowej– odznaczenie otrzymali:hm. Anna Żurawel-Drwota i hm. Bohdan Makary, któremu choroba uniemożliwiła osobiste odebranie odznaczenia (w jego imieniu medal odebrała hm. Zofia Barus – była komendantka Hufca ZHP Kraków-Śródmieście im. Mikołaja Kopernika)

FOTO 4Wyróżnieni Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości
(fot. hm. H. Czechowski BINFO Kraków)

FOTO 5Wręczenie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
(fot. hm. H. Czechowski BINFO Kraków)

Wyjątkowe odznaczenia przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół DzieciMedal im. Henryka Jordana z rąk Pana Zbigniewa J. Terleckiego – Prezesa Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD odebrali: hm. Ferdynand Nawratil i hm. Janusz Wojtycza. Z kolei Pani Renata Kloryga– Sekretarz Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD wręczyła Odznaki „Przyjaciel Dziecka”. Odebrali je Druhny i Druhowie: Małgorzata Hryniewicz, Dorota Piróg-Niemiec, Wiktor Dardziński, Andrzej Ożóg działający na co dzień w 19 Zuchowej Gromadzie Krasnalek Borkowskich i 19 Zuchowej Gromadzie Wilczków Borkowskich.

FOTO 6Wyróżnieni Medalem im. Henryka Jordana
(fot. hm. A.Gaczorek)

FOTO 7Wręczenie Odznak Przyjaciel Dziecka
(fot. hm. H. Czechowski BINFO Kraków)

Następnie w uznaniu wieloletniej służby instruktorskiej izaangażowania w działalność na rzecz naszego Stowarzyszenia hm. Bogdan Dudkowskizostał odznaczony Medalem „Za Zasługi dla SPH”, Odznaczenie wręczał hm. Stanisław Piasecki –wice prezes SPH.

FOTO 8Wręczenie Medalu „Za Zasługi dla SPH”
(fot. hm. H. Czechowski BINFO Kraków)

W imieniu odznaczonych podziękowania złożył hm. Ferdynand Nawratil.

Z przyjemnością uczestnicy zebrania wysłuchali słów Gości Pani Moniki Stankiewicz-Kopeć – Doradcy Wojewody Małopolskiego, Pana Zbigniewa J. Terleckiego – Prezesa Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD i hm. Mariusza Siudka – Komendanta Chorągwi KrakowskiejZHP, którzy dziękowali za zaangażowanie i życzyli członkom Stowarzyszenia dalszych sukcesóworaz satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć.

Hm. Stanisław Piasecki serdecznie podziękował za miłe słowa i zapewnił, że jako Stowarzyszenie kontynuować będziemy działalność na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Chorągwi krakowskiej ZHP.

FOTO 9Prezentacja harcerskich pamiątek. Kronika Hufca ZHP Kraków-Podgórze lata 1921-2021
(fot. hm. H. Czechowski BINFO Kraków)

Po tym miłym akcencie przystąpiono do realizacji dalszego porządku obrad. Nad ich sprawnym przebiegiem czuwali hm. Stanisław Piasecki ihm. Wiesław Wójcik, wspierani przez niezawodną hm. Magdalenę Migacz, której powierzono funkcję protokolanta.

Zgodnie z przyjętym bez uwag porządkiem obradwybrano Komisję Uchwał i Wniosków, a następnieobecni wysłuchali sprawozdaniamerytorycznego z działalności w okresie od 27 czerwca 2020 roku do 19 czerwca 2021 roku (uzupełnionego multimedialną prezentacją) oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił hm. Ferdynand Nawratil, który jednocześnie w imieniu Komisji zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020 rok. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

FOTO 10Jesteśmy dumni z naszych dokonań, przed nami nowe wyzwania
(fot. hm. H. Czechowski BINFO Kraków)

Na koniec omówione zostały bieżące sprawy Stowarzyszenia m.in. Obóz Żeglarski„MAZURY2021” (26 VI – 10 VII 2021 r.); XI Jesienna Górska Wycieczka Stowarzyszenia (1-3 X 2021 r. Koninki); wyjazd do Sanatorium w miejscowości Truskawiec na Ukrainie (11-23 X 2021 r.); Marsz Niepodległości (11 XI 2021 r.).Wobec wyczerpania porządku obrad hm. Wiesław Wójcik ogłosił ich zamknięcie i podziękował obecnym za udziałoraz zaprosił doodśpiewania pieśni„Bratnie słowosobie dajem”.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa zebranie miało skromniejszy charakter i odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego. W zebraniu uczestniczyło 51 członków Stowarzyszenia dla których nie zabrakło kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek i paluszków.

Miłą niespodziankę dla uczestników Walnego Zebrania stanowiły pozycje autorstwa członków Komisji Historycznej ZHPChorągwiKrakowskiej, które przegotował hm. Janusz Wojtycza. Można było również nabyć jubileuszowe wydawnictwa SPH: „Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Kraków 2000-2020” iśpiewnik „Śpiewajmy …”.Natomiast dzięki okolicznościowej wystawie zdjęć z życia SPH odżyły wspomnienia. Autorem plansz był hm. Krzysztof Poniedziałek.Z kolei harcmistrze Barbara i Jacek Kucharscy zaprezentowali pierwszy tom obszernej, bogato ilustrowanej kroniki – „Hufiec ZHP Kraków-Podgórze lata 1921-1973”.

FOTO 11Zostało w naszej pamięci
(fot. hm. H. Czechowski BINFO Kraków)

Serdecznie dziękujemy gospodarzom MDK „Dom Harcerza” na czele z Panem Mirosławem Lisikiem oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie XIII Walnego Zebrania Sprawozdawczego SPH:hm. Tadeuszowi Kubasowi, hm. Magdalenie Migacz oraz hm. Jolancie i hm. Jarosławowi Balonom za kilka wspólnie zaśpiewanych harcerskich piosenek.

Ps.

Mając na uwadze, że obecna sytuacja epidemiologiczna wywiera wpływ na naszą działalność zapraszamy do śledzenia informacji i komunikatów na naszej stronie internetowej.

Tekst: hm. Andrzej Gaczorek
Foto:hm Henryk Czechowski BINFO Kraków