„Nie w tym jest wart człowiek, co przemyślał i co przeżył,
ale co zrobił dobrego na świecie.”
hm. Aleksander Kamiński
 

 

 

 

 Dnia 12 sierpnia 2018 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, odeszła na Wieczną Wartę Druhna harcmistrzyni Danuta Bobek. Pożegnanie Druhny Danuty odbyło się w dniu 17 sierpnia na Cmentarzu Rakowickim. W kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego, oprócz najbliższej rodziny Zmarłej byli obecni działający z Nią byli i aktualni instruktorzy harcerscy, Wicekanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, przedstawiciele Głównej Kwatery i Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP, instruktorzy „Nieprzetartego Szlaku”, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie przyjaciele, znajomi, sąsiedzi.

foto 01

O godz. 9:00 rozpoczęła się poświęcona w Jej intencji, uroczysta Msza Święta Żałobna, którą odprawił ks. hm. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ, były kapelan Krakowskiej Chorągwi ZHP i kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego . W imieniu rodziny przekazał serdeczne podziękowania hm. Danucie Noszce- Leśniewskiej i hm. Juliuszowi Langnerowi za wieloletnie niezawodne wspieranie Druhny Danuty, oraz podziękowania wszystkim którzy zebrali się aby Ją pożegnać.

foto 02

foto 03

W mowie pożegnalnej ks. Kapelan pokreślił zarówno, Jej wielkie zasługi w pełnionej przez wiele lat z pasją i zaangażowaniem w działalność na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, w drużynach „Nieprzetartego Szlaku” jak również szkoleniu kadry, organizowaniu obozów, zimowisk, wycieczek, śródrocznych imprez oraz wspieranie ich „na co dzień”. Podkreślił również Jej ciągłą dbałość o swoją rodzinę, wspaniała postawę mamy i babci oraz Druhny zawsze pogodnej i pomocnej.

Po zakończeniu Mszy świętej, w kaplicy rozpoczęła się liturgia ostatniego pożegnania.

foto 04

Po zakończeniu pierwszej części liturgii, zebrani, ustawieni w żałobnym pochodzie odprowadzili ŚP Druhnę Danutę na miejsce wiecznego spoczynku.

foto 05

foto 06

foto 07

foto 08

foto 09

foto 10

Tam została odprawiona ostatnia stacja liturgii pogrzebowej, w trakcie której zostały wygłoszone mowy pożegnalne.

O Jej bogatej działalności instruktorskiej przypomniał prof. hm. Janusz Wojtycza, Przewodniczący Chorągwianej Komisji Historycznej.

foto 11

„Druhna Danuta w marcu 1945 roku wstąpiła do 3 Krakowskiej DH-ek im R. Traugutta działającej przy Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli. Lata 1945-47 to praca w drużynie, harcerskie wyjazdy na Ziemie Zachodnie z występami i książkami. Na pierwszym zimowisku drużyny, 3.01.1946 roku w Rabce złożyła przyrzeczenie. W 1947 roku została skarbniczką I Hufca Żeńskiego w Krakowie. Pierwszy okres działalności zamyka zimowiskiem na przełomie lat 1948/49. Powraca do działalności po reaktywowaniu harcerstwa. Bierze udział w spotkaniu harcerstwa krakowskiego w końcu 1956 roku i ze względu na narodziny córki Marioli (później również instruktorki harcerskiej w stopniu harcmistrza) działa ale jak sama powiadała „dorywczo”. W roku 1959 rozpoczyna pracę w „Nieprzetartym Szlaku”. Najpierw społecznie a od marca 1961 roku, przez 26 lat, etatowo , jako instruktor Wydziału „Nieprzetartego Szlaku” Głównej Kwatery ZHP w Krakowie. Równocześnie jest członkiem Komisji Kultury (1960-70) a później Wydziału Kultury Chorągwi Krakowskiej. W miedzy czasie pisze i broni pracę dyplomową na temat „Śpiew w harcerstwie”. W latach 1979-85 była członkiem komendy Harcerskiego Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Ciągle brała czynny udział w działaniach i kursach „Nieprzetartego Szlaku”, aż do roku 1996 zamykając ilość kursów zwrotną liczbą 88 ( 1577 dni kursowych). Pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji, min. była: Przewodniczącą Rady Programowej przy Wydziale „Nieprzetartego Szlaku” Głównej kwatery ZHP (1991-97), sekretarzem Sądu Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej (1991-94), członkiem a później sekretarzem Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP (1993-96) , członkiem i Przewodniczącą Kręgu Krakowskiego Bractwa Zawiszy Czarnego (1996 -2000) . W roku 2000 została członkiem założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, a w latach 2002 -2001 była członkiem jego Zarządu. Była delegatem harcerskiego harcerstwa na Zjazdach ZHP - III, V, VI, VII, VIII i XXIX . Brała udział w 2 Światowych Zlotach ZHP oraz 4 Złazach Seniorów. Należała do grupy wybitnych instruktorów, bezpośrednio tworząc warunki do rozwoju „Nieprzetartego Szlaku” współpracowała m. in., z Druhnami hm. Marią Łyczko i hm. Zofią Sułek. Poza działalnością harcerską, społecznie działała w Komitetach Domowym i Osiedlowym w środowisku zamieszkania , zajmowała się sprawami dzieci i młodzieży trudnej i zaniedbanej, była członkiem założycielem Towarzystwa Zwalczania Chorób Kości i Stawów a w latach 1996-00 członkiem jego Komisji Rewizyjnej. Niezwykle skromna i pracowita była wielokrotni e wyróżniana i odznaczana, w tym Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Złotą Odznaka „Za Pracę Społeczną dla miasta Krakowa” i Odznaką „Honoris Gratia”, Medalami „Za Zasługi dla Chorągwi Krakowskiej” oraz „Za zasługi dla SPH w Krakowie”, Odznaką „Zasłużonego działacza Kultury”. Była również, co niezwykle sobie ceniła, Kawalerem Orderu Uśmiechu”.

W imieniu instruktorów „Nieprzetartego Szlaku” pożegnalną mowę wygłosiła hm. Agnieszka Nawrocka Kierownik Referatu „NS” Chorągwi Krakowskiej ZHP. Towarzyszyły Jej: Zastępca Komendanta Chorągwi hm. Anna Nowak, b. Komendant Chorągwi hm. Andrzej Żugaj i delegacja Hufca Rabczańskiego. Podkreśliła Jej ogromny wkład w działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, zaangażowanie w szkolenie kadry „NS”, w szczególności w naukę śpiewu, tańca i pląsów na kursach dla instruktorów, nauczycieli i wychowawców z Zakładów Specjalnych z całej Polski.

foto 12

Wicekanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Marian Kulig, m.in., z przekonaniem podkreślił, że zobowiązanie jakie składa każdy z Kawalerów nadawanego na wniosek dzieci Orderu Uśmiechu, „aby dawać dzieciom radość”, Druhna Danuta wykonała z nawiązką, a Jej bliskim przekazał również wyrazy współczucia w imieniu Kanclerza Kapituły ministra Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka.

foto 13

Przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów Antoni Wiatr pożegnał Ją zarówno jako wspaniałą Koleżankę, która zawsze i wszystkim niosła potrzebną pomoc, wsparcie oraz ciepłą i pełną troski doradę oraz jako wieloletnią członkinię oraz animatora Chóru i Zespołu Wokalnego „Korczaczki” działającego przy Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krakowie.

foto 14

W imieniu Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, Zmarłą pożegnała hm. Teresa Tarkowska, dziękując za wiele lat Jej owocnej pracy w pionie „Nieprzetartego Szlaku” GK, oraz za udział w prowadzonych poza granicami Polski rozmowach, dotyczących wejścia udziału ZPH w Międzynarodowym Ruchu Skautowym.

foto 15

Były Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP i były Przewodniczący SPH, hm. Andrzej Krzyworzeka przypomniał, że w latach dla harcerstwa bardzo trudnych, Druhna Danuta po raz kolejny, aby nieść pomoc aktualnie działającym jednostkom harcerskim, została jednym z założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie a później, aktywnie działała, m.in. w latach 2002-2011 pełniła funkcję członka Zarządu tego Stowarzyszenia.

foto 16

Nekrolog i kondolencje złożył w Gazecie Wyborczej przesłał Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskich Spotkań „Po latach” w Warszawie- Miedzeszynie rozesłał pożegnanie. Oto jego obszerny fragment:

„W dniu 12 sierpnia 2018 roku, w Krakowie, odeszła bezpowrotnie na swą ostatnią wędrówkę, w wieku 87 lat, kończąc ponad siedemdziesięcioletnią służbę Druhna DANUTA BOBEK, harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego. Ofiarna instruktorka chorągwi Krakowskiej i Głównej Kwatery ZHP każdą chwile swojego życia oddawała potrzebującym, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży współtworząc Nieprzetarty Szlak i organizując warunki do ich rozwoju artystycznego, intelektualnego i fizycznego. Z wykształcenia tancerka, instruktorka tańca i nauczycielka, zaangażowana bezgranicznie w kształcenie instruktorów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, współtworzyła także program aktywności kulturalnej Chorągwi Krakowskiej. Niezrównana w przyjaźni, gotowa każdemu przyjść z pomocą, swoim uśmiechem i serdecznością budziła podziw wśród uczestników Harcerskich spotkań po Latach w Miedzeszynie ... Pozostanie w naszej pamięci”.

B. Naczelnictwo ZHP, b. Komendanci Chorągwi i Instruktorzy różnych funkcji Głównej Kwatery i Harcerskich Komend z całej Polski.

Po zakończeniu pożegnalnych wystąpień, dobiegł końca ceremoniał ostatniej stacji liturgii pogrzebowej i trumna ze Zmarłą spoczęła w grobowcu, który po zamknięciu został pokryty wieńcami, kwiatami zapalonymi zniczami.

foto 17

foto 18

foto 19

foto 20

Tak jak zawsze na harcerskich spotkaniach bywało, gdy przychodził czas pożegnania – śpiewano. Bardzo uroczyście , ale i ciepło zabrzmiały piosenki zaśpiewane przez członków chóru „Korczaczki” i obecnych instruktorów harcerskich na ostatnim, niestety, pożegnaniu.

"Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci"

W. Szymborska

Zgodnie z ostatnią wolą Zmarłej, została pochowana w mundurze harcerskim, na Wieczna wartę odprowadził Ją ks. hm. Lucjan Szczepaniak, śpiewał solista Operetki Krakowskiej pan Jan Migała a podczas pogrzebu, zamiast kwiatów, zbierane były datki na Hospicjum im. św. Łazarza Całość uroczystości zorganizowała Druhna hm. Danuta Noszka- Leśniewska Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół w Krakowie.

foto 21

Druhna harcmistrzyni Danuta Bobek pozostanie na zawsze w sercach pamięci naszej. Cześć Jej Pamięci .

CZUWAJ !

PS. Dziękujemy Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP za udostępnienie materiałów dotyczących działalności Zmarłej.

Tekst hm. Wiesław Wójcik Zdjęcia hm. Ryszard Korski