Walne zebrania

VII Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie


VII Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków

Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie ze statutowym obowiązkiem, obrady VII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia odbyły się w sobotę, dnia 18 marca 2017 , w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych ¾. Przed godzina 10:00 rozpoczęły się przygotowania wystawki, sekretariatu spotkania i cateringu.

Fragment wystawki
Fragment wystawki

Sekretariat zebrania pod czujnym okiem Druhny Magdaleny Migacz
Sekretariat zebrania pod czujnym okiem Druhny Magdaleny Migacz

Zostały wystawione, do wglądu, sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ubiegłą kadencję. Były one również dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia. O godzinie 11:00 zebranie rozpoczęto hymnem ZHP.


Rozpoczęcie zebrania
Rozpoczęcie zebrania

Rozpoczęcie zebrania
Rozpoczęcie zebrania

Rozpoczęcie zebrania
Rozpoczęcie zebrania

Rozpoczęcie zebrania
Rozpoczęcie zebrania


Prowadząca początek zebrania, hm. Danuta Noszka-Leśniewska powitała wszystkich jego uczestników a szczególnie serdecznie : I Wiceprezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusza Trzmiela zarazem Członka Honorowego Stowarzyszenia, któremu podziękowała za możliwość przeprowadzenia zebrania w tak pięknej sali, Zastępcę Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej phm. Artura Walkowiaka, Przewodniczącego Sądu Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Kazimierza Dziedzica, Kierownika Referatu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Janinę Dworzak, byłych Komendantów Chorągwi Krakowskiej hm. Andrzeja Krzyworzekę, hm. Jerzego Klinika oraz profesorów hm. Adama Jelonka, hm. Józefa Lipca i hm. Andrzeja Zięblińskiego.
Następnie zaproponowała aby Przewodniczącym obrad został hm. Andrzej Krzyworzeka. Druh Andrzej wyraził zgodę i został jednogłośnie zaakceptowany przez uczestników zebrania.
Przewodniczący przedstawił planowany porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie. Podobnie przyjęto jako protokolanta kandydaturę hm. Magdaleny Migacz.
Po tych koniecznych formalnościach, wspaniałym przerywnikiem był występ reprezentacji Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, pod kierunkiem kierowniczki zespołu hm. Władysławy Marii Francuz i pani Anny Korczakowskiej.

Występ reprezentacji Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”
Występ reprezentacji Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Występ zespołu był podzielony na dwie części. W pierwszej wykonano piosenki ludowe.
Następnie wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Znany i szanowany instruktor harcerski, hm. Andrzej Łanuszka został, odznaczony Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Odznaczenie wręczył Z-ca Komendanta Chorągwi phm. Artur Walkowiak

Odznaczany hm. Andrzej Łanuszka
Odznaczany hm. Andrzej Łanuszka

I Wiceprezydent Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel wręczył odznaki Honoris Gratia, zasłużonym dla Krakowa i jego mieszkańców, hm. Barbarze Planta i hm. Bogdanowi Dudkowskiemu. (zdjęcia poniżej)

Odznakę Honoris Gratia otrzymuje hm. Barbara Planta
Odznakę Honoris Gratia otrzymuje hm. Barbara Planta

Odznakę Honoris Gratia otrzymuje hm. Bogdan Dudkowski
Odznakę Honoris Gratia otrzymuje hm. Bogdan Dudkowski

I Wiceprezydent Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel
I Wiceprezydent Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel


Po wręczeniu odznak Honoris Gratia hm. Tadeusz Trzmiel w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz własnym podziękował za działalność Stowarzyszenia i jego Zarządu na rzecz Chorągwi Krakowskiej ZHP i mieszkańców Krakowa , w szczególności Seniorów. Jako dowód uznania dla władz Stowarzyszenia przekazał upominki rzeczowe dla pełniącej funkcję Prezesa hm. Danuty Noszki –Leśniewskiej , Wiceprezesów hm. Stanisław Piaseckiego oraz hm. Wiesława Wójcika.

Następnie wręczono wyróżnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. Dyplom z nadaniem Tytułu „Kawalera Stowarzyszenia” oraz srebrny Sygnet, za wybitne zasługi dla ZHP i Stowarzyszenia, Prezes hm. Danuta Noszka –Leśniewska, wręczyła hm. Władysławie Marii Francuz i hm. Józefowi Lipcowi.

hm. Józef Lipiec i hm. Władysława Maria Francuz, prezentują sygnety Kawalerów Stowarzyszenia
hm. Józef Lipiec i hm. Władysława Maria Francuz, prezentują sygnety Kawalerów Stowarzyszenia


Medale „Za Zasługi dla SPH” V-ce Prezes Stowarzyszenia hm. Stanisław Piasecki wręczył: pełniącej funkcję Prezesa Stowarzyszenia przez trzy ostatnie kadencje (9 lat) hm. Danucie Noszce-Leśniewskiej oraz członkowi kadry obozów żeglarskich SPH panu Pawłowi Firlitowi.

Medal i podziękowania od członków Zarządu odbiera hm. Danuta Noszka - Leśniewska
Medal i podziękowania od członków Zarządu odbiera hm. Danuta Noszka - Leśniewska

Medal odbiera Pan Paweł Firlit
Medal odbiera Pan Paweł Firlit

Odznaki „Zasłużony dla SPH” z rąk hm. Danuty Noszki –Leśniewskiej odebrali : hm. Małgorzata Pobóg-Malinowska i Pan Krzysztof Jach.

foto 15

Przewodniczący poinformował zebranych, że Zarząd SPH z okazji trwających obchodów 60 lecia Hufca ZHP Kraków Nowa-Huta, przekazał w formie okolicznościowych adresów, podziękowania i gratulacje dla członków Stowarzyszenia i równocześnie byłych Komendantów tego Hufca. Byli to Druhowie: hm. Juliusz Langner, hm. Zenon Morawiec, hm. Jerzy Kujawski, hm. Adam Micek, hm. Ryszard Krawczyk. Jakże miłym zwieńczeniem tej części zebrania były wykonane przez Zespół i zebranych piosenki harcerskie. Przewodniczący podziękował Zespołowi za wspaniały występ i sprawnie pokierował dalszym przebiegiem obrad.

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”. Druga część występu
Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”. Druga część występu

Uczestnicy zebrania
Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania
Uczestnicy zebrania


Część główna zebrania rozpoczęła się od dokonania wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. W jej skład weszli: hm. Maria Raczyńska, hm. Ferdynand Nawratil, hm. Stanisław Piasecki. Jej Przewodniczącym został hm. Stanisław Piasecki.
Następnie, zgodnie z planem zebrania, sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, oraz sprawozdanie finansowe, za rok 2016 i mijającą kadencję 2014 - 2017, przedstawił V-ce Prezes Zarządu hm. Stanisław Piasecki. Krótko omówił podejmowane w tym czasie działania, zwracając uwagę na najważniejsze tendencje w działalności Stowarzyszenia , które w minionej kadencji, dało się zaobserwować.

Uczestnicy zebrania
Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania
Uczestnicy zebrania


Uczestnicy zebrania
Uczestnicy zebrania

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016 i mijającą kadencję przedstawił jej sekretarz hm. Andrzej Gaczorek. Komisja Rewizyjna wysoko oceniła działalność Zarządu zarówno w roku 2016 jak i w okresie mijającej kadencji 2014-2017, wnioskując o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2016 i za kadencje 2014-2017. Przed głosowaniem , nad postawionym wnioskiem Przewodniczący zaprosił do dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami. Chętnych nie było, zapewne wyczerpujące informacje zawarte w sprawozdaniach były wystarczające. Obydwa wnioski Komisji Rewizyjnej zostały jednogłośnie zaakceptowane przez uczestników zebrania, w dwóch oddzielnych jawnych głosowaniach. W podjętych Uchwałach Walnego Zebrania zostało: zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz udzielone Zarządowi absolutorium.


Przystąpiono do wyborów władz Stowarzyszenia na okres kadencji 2017-2020. Decyzją Walnego Zebrania ustalono , że wybory zostaną przeprowadzone w drodze głosowania jawnego. Przewodniczący zgłosił kandydatury: Danuty Noszki-Leśniewskiej, Stanisława Piaseckiego, Wiesława Wójcika, Magdaleny Migacz, Krystyny Wywiał, Jerzego Klinika, Aleksandry Grodeckiej i Mariusza Siudka. Dodatkowo z Sali, przez hm. Henryka Czechowskiego, zgłoszona została kandydatura hm. Władysławy Marii Francuz. Więcej zgłoszeń nie było. Przewodniczący kolejno zapytał wszystkich zgłoszonych ,czy wyrażają zgodę na kandydowanie oraz poinformował zebranych , że zgodę na piśmie przedstawili: Aleksandra Grodecka i Mariusz Siudek. Z grona obecnych zgody nie wyraziła hm. W.M.Francuz , twierdząc że i tak współpracuje z Zarządem na bieżąco. Przewodniczący zaproponował oddzielne głosowanie na każdą z osób , które wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania w skład Zarządu weszli: Aleksandra Grodecka, Jerzy Klinik, Magdalena Migacz, Danuta Noszka-Leśniewska, Stanisław Piasecki, Mariusz Siudek, Wiesław Wójcik, Krystyna Wywiał.

Uczestnicy zebrania
Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania
Uczestnicy zebrania

Wybory do Komisji Rewizyjnej. W pierwszej kolejności Przewodniczący poinformował uczestników zebrania że Druhowie: hm. Władysław Pancerz - Superjubilat SPH, pełniący z pełnym zaangażowaniem, przez 17 lat funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz hm. Tadeusz Prokopiuk , jeden z trzech założycieli SPH, Wiceprzewodniczący Zarządu ( 2000-02) oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej (200 – 2017) oświadczyli, że względów zdrowotnych nie mogą podejmować dalszej działalności we władzach SPH. W okolicznościowych adresach Zarząd i członkowie Stowarzyszenia serdecznie podziękowali Druhom za ich pełną pasji i zaangażowania wieloletnią działalność, wyrażając zrozumienie ale i żal, bowiem obydwaj Druhowie to instruktorzy wybitnie zasłużeni dla harcerstwa i Stowarzyszenia, wyróżnieni Tytułem Kawalera Stowarzyszenia.
Następnie Przewodniczący zgłosił kandydatury: Ferdynada Nawratila, Ryszarda Korskiego, Andrzeja Gaczorka, Tadeusza Kubasa oraz Zofię Barus . Innych kandydatur nie zgłoszono. Z grona zgłoszonych zgodę na kandydowanie wyrazili wszyscy obecni. Przewodniczący poinformował zebranych , że zgodę na piśmie wyraziła Zofia Barus. W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania jawnego w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zofia Barus, Andrzej Gaczorek, Ryszard Korski, Tadeusz Kubas, Ferdynad Nawratil. Zgodnie ze Statutem SPH, w terminie do dwóch tygodni odbędzie się ,pod kierunkiem Przewodniczącego zebrania, spotkanie konstytucyjne Władz Stowarzyszenia.


Władze Stowarzyszenia na lata 2017 – 2020
Władze Stowarzyszenia na lata 2017 – 2020


Na zdjęciu powyżej nowo wybrane Władze Stowarzyszenia.
W pierwszym rzędzie członkowie Komisji Rewizyjnej (od lewej): Ferdynand Nawratil, Ryszard Korski, Andrzej Gaczorek, Tadeusz Kubas.
Powyżej członkowie Zarządu (od lewej) : Magdalena Migacz, Jerzy Klinik, Stanisław Piasecki, Danuta Noszka – Leśniewska, Wiesław Wójcik.

Śpiew prowadzi hm. Andrzej Łanuszka
Śpiew prowadzi hm. Andrzej Łanuszka

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków krótko przedstawił zatwierdzony przez Zarząd projekt Uchwały Programowo-Organizacyjnej na lata 2017-2020. Projekt ten uzupełniono, wskazując na dwie propozycje, do uwzględnienia w działalności SPH; Prof. hm Józef Lipiec zaproponował uwzględnienie w pracy Stowarzyszenia w bieżącym roku 150 rocznicy Sokolnictwa jako jednego z trzech korzeni harcerstwa. Hm. Henryk Czechowski zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia działań w kierunku promocji licznych osiągnięć naszego Stowarzyszenia. Biorąc pod uwagę malejące wpływy z odpisu od podatku 1% , hm. Ferdynand Nawratil zaapelował do obecnych o zabranie i przekazanie znajomym przygotowanych w tym celu ulotek.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, biorąc pod uwagę projekt Zarządu i zgłoszone uzupełnienia, przedstawił propozycję Uchwały Programowo-Organizacyjnej Stowarzyszenia na lata 2017-2020, którą Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania i hm. Danuta Noszka-Leśniewska, serdecznie podziękowali uczestnikom za udział w zebraniu. Przewodniczący złożył gratulacje nowym Władzom Stowarzyszenia i życzył im wytrwałości i wielu osiągnięć.

Serdeczne podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie zebrania zostały skierowane do: hm. Andrzeja Krzyworzeki, hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej, hm. Stanisława Piaseckiego, hm. Krzysztofa Poniedziałka, hm. Tadeusza Kubasa, hm. Andrzeja Gaczorka, hm. Magdaleny Migacz, hm. Krystyny Wywiał, hm. Małgorzaty Twardowskiej-Białek. Krakowskiemu Forum Organizacji Społecznych dziękujemy za catering. Zamieszczone zdjęcia udostępnili: hm. Henryk Czechowski, hm. Andrzej Gaczorek, hm. Wiesław Wójcik.

Zdjęcie zbiorowe uczestników zebrania cz.1
Zdjęcie zbiorowe uczestników zebrania cz.1

Zdjęcie zbiorowe uczestników zebrania cz.2
Zdjęcie zbiorowe uczestników zebrania cz.2


Na zakończenie zebrania zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie. W gronie 67 przybyłych na zebranie osób przeszła do historii VII a rozpoczęła się VIII kadencja Władz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie , która zakończy się w 20 roku jego działalności!

Sprawozdanie z 9 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Zebranie odbyło się w dniu 28.03.2015r. tj. w sobotę. Po raz kolejny spotkaliśmy się na terenie gościnnego Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18. Spotkanie rozpoczął V-ce Prezes Stowarzyszenia druh hm. Stanisław Piasecki. Powitał zebranych i przeprowadził wybór przewodniczącego zebrania. Został nim druh hm. Wiesław Wójcik.

Stojak pod proporzec Stowarzyszenia wykonała Firma HYMATIK - członek wspierający SPH której właścicielem jest dh. phm. Jacek Małota

Stojak pod proporzec Stowarzyszenia wykonała Firma HYMATIK - członek wspierający SPH której właścicielem jest dh. phm. Jacek Małota

Po zaśpiewaniu Hymnu ZHP, przedstawił on proponowany porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Również jednogłośnie protokołowanie przebiegu zebrania powierzono druhnie hm. Magdalenie Migacz.

Uczestnicy zebrania. Na pierwszym planie pisze protokół dh. hm. Magdalena Migacz

Uczestnicy zebrania. Na pierwszym planie pisze protokół dh. hm. Magdalena Migacz

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Następnie wybrano trzyosobową Komisję Uchwał i Wniosków, która ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący – hm. Ferdynand Nawratil, Sekretarz – hm. Małgorzata Pobóg-Malinowska, Członek – hm. Stanisław Piasecki. Bardzo miłym akcentem podczas zebrania było wręczenie Odznaki „Za Zasługi dla SPH” , którą Zarząd, na posiedzeniu w dniu 18.lutego br. przyznał, aktywnie działającemu w Stowarzyszeniu, druhowi hm. Jackowi Kucharskiemu. Odznakę wręczyła Druhna Prezes SPH hm. Danuta Noszka –Leśniewska.

Druh hm. Jacek Kucharski odbiera Odznakę „Za zasługi dla SPH”

Druh hm. Jacek Kucharski odbiera Odznakę „Za zasługi dla SPH”

Zgodnie z życzeniem druha Jacka, po wręczeniu odznaki, zagrała Mu „Zuchowa kapela” . Sprawozdanie z działalności organizacyjno – programowej Stowarzyszenia ,zawierające również najistotniejsze informacje dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2014, tradycyjnie przygotował i przedstawił druh hm. Stanisław Piasecki. Kontynuując dobrą tradycję, swoje wystąpienie wzbogacił przygotowaną prezentacją. W swoim wystąpieniu omówił on najważniejsze działania, zwracając szczególną uwagę na obchody XV lecia Stowarzyszenia oraz zwrócił uwagę na zaobserwowane zjawiska : ciągły wzrost ilościowy Stowarzyszenia w ostatnich latach, znaczny wzrost ilości wpłaconych składek członkowskich w ostatnim roku( choć powinna je wpłacać jeszcze większa ilość członków), wyraźny spadek ilości pozyskiwanych funduszy z 1% odpisu od podatku. Po zakończeniu części sprawozdawczej, hm. Stanisław Piasecki przedstawił informacje o programie Stowarzyszenia na kolejny rok jego działalności.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawia dh. hm. Stanisław Piasecki

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawia dh. hm. Stanisław Piasecki

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przedstawił jej sekretarz, druh hm. Andrzej Gaczorek. ( na zdjęciu poniżej obok Niego druhowie: hm. Władysław Pancerz – Przewodniczący i hm. Tadeusz Prokopiuk Z-ca Przewodniczącego KR ).

druh hm. Andrzej Gaczorek. hm. Władysław Pancerz – Przewodniczący i hm. Tadeusz Prokopiuk Z-ca Przewodniczącego KR

Odnosząc się do działalności Stowarzyszenia i Zarządu w roku 2014, Komisja Rewizyjna oceniła ją bardzo wysoko. Wskazała również na prawidłowe gospodarowanie posiadanymi funduszami. W końcowej części sprawozdania komisja postawiła wniosek o pozytywną ocenę działalności Zarządu i Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.

Po przedstawieniu sprawozdań w krótkiej ale rzeczowej dyskusji zostały zaproponowane dwa wnioski. Pierwszy dotyczył rozszerzenia zasięgu terytorialnego działalności nawet na obszar Chorągwi Krakowskiej i drugi o rozważenie możliwości udziału członków Stowarzyszenia w organizacji Światowych Dni Młodzieży, np. wspierając działalność Komendy Chorągwi w tym zakresie. Po krótkiej naradzie Komisji Uchwał i wniosków jej przewodniczący hm. Ferdynand Nawratil przedstawił propozycje uchwał. Dotyczyły one zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pozytywnej oceny działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym oraz zgodnych z ustawą o rachunkowości uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych i prowadzeniu dokumentacji finansowej. Wszystkie uchwały zostały, przez Walne Zebranie, przyjęte jednogłośnie. W wolnych wnioskach życzenia, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, dla zebranych przekazały: pani mgr Aleksandra Grodecka- równocześnie zapraszając na imprezy MDK oraz druhna hm. Danuta Noszka –Leśniewska. Zaproszenia na: Spotkania „PO LATACH” ( 16.05.br. Korzkiew) oraz na spotkanie w ramach Akcji Jubilat ( Fort nr 39 Olszanica, 13.06.br.) przekazał hm. Wiesław Wójcik. Następnie podziękował Pani Dyrektor Aleksandrze Grodeckiej za udostępnienie sali na przeprowadzenie spotkania i pomoc pracowników w jego przygotowaniu, zebranym za przybycie i aktywny udział w zebraniu. Za przygotowanie i przedstawienie sprawozdań podziękował dh. hm. Stanisławowi Piaseckiemu , Komisji Rewizyjnej, dh. dh. hm Magdalenie Migacz, hm. Krystynie Wywiał, hm Krzysztofowi Poniedziałkowi za organizacyjne zabezpieczenie oraz Pani Agnieszce Gaczorek za wykonanie dokumentacji fotograficznej zebrania.

Pamiątkowa fotografia

Pamiątkowa fotografia

Uczestnicy spotkania pożegnali się zaśpiewaną w kręgu Piosenką pożegnalną.

V Spotkanie Po Latach

Tradycyjnie w styczniu każdego roku Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie organizuje dla swoich członków i byłych instruktorów ZHP „Spotkania po Latach”. W bieżącym roku spotkanie miało szczególny charakter, było drugą częścią Imprezy Galowej z okazji 100-lecia Harcerstwa i 10-lecia powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Miejsce spotkania jak zwykle – Hotel „Junior” w Krakowie, należący do Krakowskiego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Hotelarskiego, Członka Wspierającego naszego Stowarzyszenia. Gospodarzem Spotkania był Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa, Pan mgr Andrzej Krzyworzeka, harcmistrz , członek SPH.

Licznie przybyłych (ok. 110 osób) członków Stowarzyszenia i zaproszonych Gości z  Z-cą Naczelnika ZHP, Druhem hm Krzysztofem Budzińskim powitała Pani Prezes, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska.

Następnie Pani Prezes wręczyła wyróżniającym się członkom Stowarzyszenia Odznaki „Za Zasługi dla SPH”. Otrzymali je: hm Jerzy Klinik, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Stanisław Piasecki, hm Władysława Maria Francuz, hm Ferdynand Nawratil, hm Władysław Pancerz, hm Juliusz Langner, hm Józef Lipiec, hm Andrzej Krzyworzeka, hm Barbara Panaś, hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Wywiał, hm Roman Byszewski, hm Stefan Salamon, hm Danuta Bobek, hm Andrzej Marcińczyk, phm Jacek Małota, hm Krzysztof Poniedziałek, hm Ryszard Wójcik, hm Maciej Struś, hm Adam Jelonek, hm Andrzej Ziębliński. Ponadto wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali Odznaki i legitymacje członkowskie Stowarzyszenia. W tym miejscu należy podkreślić, że bezpłatnie projekty wszystkich odznak i wyróżnień SPH ( projekty: odznaki członkowskiej SPH, Odznaki „Za Zasługi dla SPH”, Medalu „Zasłużony dla SPH”, Sygnetu „Kawaler Stowarzyszenia”, wzorów legitymacji, dyplomów członków Honorowych i Wspierających oraz Listu Gratulacyjnego) wykonał Druh hm Andrzej Ziębliński, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członek Stowarzyszenia.
Równie, gorące podziękowania dla Druha hm Romana Byszewskiego za znalezienie wykonawcy i pokrycie kosztów wykonania Medali „Za Zasługi dla SPH”.

Warto również wspomnieć, że sygnet i odznaki wykonane są ze srebra, natomiast Medal jest odlany z brązu.

W kolejnej części Spotkania, V-ce Prezes SPH, Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił prezentację komputerową: „ X-lecie SPH”, obrazującą dziesięć lat pracy Stowarzyszenia.   

Kolejny punkt programu, to również prezentacja komputerowa pt. „Zasłużone postacie SPH”, którą przygotowała Druhna hm Władysława Maria Francuz. Ze względów organizacyjnych prezentacje zostaną zrealizowane podczas Walnego Zebrania w marcu br. Wówczas członkowie stowarzyszenia będą mogli zapoznać się z biografiami członków naszego Stowarzyszenia Dh Dh: hm Danuta Bobek, hm Władysława Francuz, hm Jerzy Klinik, hm Andrzej Krzyworzeka, hm Józef Lipiec, hm Ferdynand Nawratil, hm Danuta Noszka-Leśniewska, hm Władysław Pancerz, hm Stanisław Piasecki, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Zbigniew Sabiński, hm Stanisław Spólnik, hm Antoni Weyssenhoff, hm Andrzej Ziębliński,). Jednocześnie, jest to początek Encyklopedii Multimedialnej, którą planuje wydać Stowarzyszenie, a w której znajdą się biogramy wszystkich byłych i aktualnie czynnie działających Instruktorów Krakowskiej Chorągwi ZHP w stopniu harcmistrza.    

Następnie głos zabrał Z-ca Naczelnika ZHP, Druh hm Krzysztof Budziński, który w swoim wystąpieniu podziękował członkom SPH za dotychczasową pracę i zaapelował o aktywny udział w Jubileuszowym Zlocie z okazji 100-lecia Harcerstwa, który, odbędzie się w sierpniu br. na krakowskich Błoniach.

Oczywiście, nie zabrakło harcerskich piosenek, gromko zaśpiewanych przez uczestników spotkania przy akompaniamencie Druhny hm Danuty Bobek. Okolicznościowy Śpiewniczek „Niech popłynie gromki śpiew” otrzymali wszyscy uczestnicy. Został on wydany dzięki Druhnie hm Władysławie Marii Francuz. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem oglądali imponującą Wystawę obrazującą 10-letnie dokonania Stowarzyszenia. Działy tematyczne Wystawy: Kursy Żeglarskie, Kursy Komputerowe, Stanica, Drużynowi Roku ,Mazury 2009, Apel na 100-lecie Harcerstwa, Zarządy SPH, Wyróżnienia i nagrody SPH oraz prezentacja pieczątek obozowych, poczty harcerskiej i okolicznościowych wykonanych w latach 1970-2010 przez Druha hm Krzysztofa Poniedziałka.  Wystawę zaprojektował i wykonał Druh hm Krzysztof Poniedziałek . Pomogli mu w tym m. inn. : hm Stanisław Piasecki, hm Małgorzata Słowik, hm Andrzej Słowik, hm Andrzej Brożek, hm Maciej Struś, phm Jacek Małota, hm Marek Kowalski, hm Wiesław Wójcik, Roman Bryndza, Kuba Małota, hm Andrzej Marcińczyk. Plansze i gablotki zabezpieczyli: Druhna hm Alicja Szydło (Dyrektor Domu Harcerza w Krakowie) i Druh hm Ferdynand Nawratil (Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury).

Nie sposób nie wspomnieć o gościnności Gospodarza Spotkania, Druha hm Andrzeja Krzyworzeki, który przy pomocy Druha hm Andrzeja Brożka zadbał o odpowiednią dekorację pomieszczeń Hotelu i ugościł wszystkich smacznym obiadem i stale pełnym „szwedzkim stołem”.

VII Spotkanie Po Latach

Dnia 14 stycznia 2012 roku o godz. 14.00 w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne Spotkanie członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP. Gospodarzem i głównym organizatorem Spotkania był Druh hm Andrzej Krzyworzeka, Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego w Krakowie ( Członek Wspierający SPH).

Licznie przybyłych, gości i członków SPH w liczbie ponad 80 osób, powitała Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Szczególnie serdecznie powitała: V-ce Prezydenta Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela wraz z Małżonką, Radną Sejmiku Małopolskiego mgr Teresę Starmach, Pełnomocnika Wojewody ds. Organizacji Pozarządowych mgr inż. Annę Tarnawską, Przewodniczącego Rady Chorągwi Krakowskiej Druha hm Bogdana Nowaka, Komendanta Chorągwi Krakowskiej Druha hm Pawła Grabkę,  byłych Komendantów Chorągwi obecnych na Spotkaniu Druhów: hm Tadeusza Prokopiuka, hm Andrzeja Krzyworzekę, hm Jarosława Balona i hm Jerzego Klinika oraz Profesorów Wyższych Uczelni, Druhów hm Józefa Lipca, hm Adama Jelonka  oraz hm Janusza Sowę. Warto podkreślić, że swoja obecnością zaszczyciło nas czterech V-ce Prezydentów Miasta Krakowa: aktualnie pełniący funkcje mgr inż. Tadeusz Trzmiel oraz byli V-ce Prezydenci: mgr inż. Marian Kulig, mgr Jan Nowak i mgr Teresa Starmach. Na spotkanie przybyły Osoby z różnych stron Polski, m. in. z Warszawy, Tarnowa i Limanowej, w tym b. Komendant Chorągwi Tarnowskiej ZHP hm Jerzy Pajdo i b. Z-ca Komendanta Chorągwi Nowosądeckiej Druh hm Kazimierz Czyrnek.

 Po powitaniu zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia:

Przewodniczący Rady Chorągwi Krakowskiej Druh hm Bogdan Nowak wręczył Złote Krzyże „Za Zasługi dla ZHP” za wieloletnią pracę na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Druhnie hm Magdalenie Migacz i Druhnie hm Alicji Szydło.

V-ce Prezydent m. Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel za szczególne zasługi dla m. Krakowa i jego mieszkańców udekorował w/w Druhny Odznakami „HONORIS GRATIA”.
Komendant Chorągwi, Druh hm Paweł Grabka wręczył kolejnej grupie członków SPH i byłych instruktorów,  za Ich wkład  w rozwój harcerstwa Chorągwi Krakowskiej ZHP i organizację Jubileuszowych Uroczystości harcerskich w swoich środowiskach. Honorowe Odznaki z okazji 100-lecia Harcerstwa Chorągwi Krakowskiej w stopniu brązowym otrzymali:

 • hm Marek Dobosz
 • hm Władysław Dobosz  - SPH
 • hm Eleonora Urbaniec  - SPH
 • hm Zbigniew Urbaniec - SPH
 • phm Anna Piasecka - SPH
 • phm Maria Trylska - SPH
 • hm  Maria Wójcik - SPH
 • hm Monika Wic
 • hm Jerzy Pajdo
 • hm Małgorzata Słowik - SPH
 • hm Piotr Koczanowski
 • hm Stanisław Reizer - SPH
 • hm Ryszard Kruk
 • hm Andrzej Bohosiewicz - SPH  
 • hm Kazimierz Czyrnek
 • hm Wojciech Dąbrowski

Prezes Zarządu SPH Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła
wyróżnienia Stowarzyszenia, i tak:

Medale „Za Zasługi dla SPH” otrzymali:

 • hm Danuta Bobek
 • mgr Teresa Chmielarz-Bryndza
 • phm Andrzej Marcińczyk
 • hm Krzysztof Poniedziałek

Odznaki ”Zasłużony dla SPH” otrzymali:

 • hm Janusz Wojtycza
 • hm Jarosław Balon
 • Ewelina Kaczanowska
 • hm Bohdan Makary
 • Jakub Małota
 • phm Anna Piasecka
 • phm Maria Trylska
 • hm Małgorzata Twardowska-Białek

Pani Prezes wręczyła również nagrody książkowe naszym sternikom jachtowym za pracę w formie wolentariatu na Obozach Żeglarskich Stowarzyszenia. Otrzymali je:

 • Ewelina Kaczanowska
 • Jakub Małota
 • Barbara Marcińczyk
 • phm Andrzej Marcińczyk
 • Paweł Firlit

W imieniu wyróżnionych podziękowała mgr Teresa Chmielarz-Bryndza .
Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową działalność.  

Godnie przywitaliśmy w naszym Gronie nowego Członka Stowarzyszenia Druha hm Władysława Dobosza, który odebrał z rąk Pani Prezes Legitymację i Odznakę Członkowską.
Podniosły charakter pierwszej części spotkania podkreślały harcerskie piosenki znakomicie wkomponowane i poprowadzone przez Druha hm Jarosława Balona oczywiście z nieodłączną gitarą.

Następnie V-ce Prezes Zarządu Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił, w formie prezentacji komputerowej połączonej z krótkim komentarzem, informację o organizacyjnej, programowej i finansowo - gospodarczej działalności Stowarzyszenia w roku 2011.  

Bardzo ważnym punktem Spotkania, oczekiwanym z dużym zainteresowaniem i jak się okazało słusznie, było wystąpienie Druha hm Józefa Lipca (profesora UJ) , który zaprezentował swoją nową książkę pt. „Harcerski Szlak” i Wydawcy książki Pana dr  Jarosława Falla z Firmy „FALL”. W przerwie spotkania była okazja do zakupienia książki u wydawcy i uzyskania cennej dedykacji Autora. Warto dodać, że książka była rekomendowana przez nasze Stowarzyszenie.

W bogatym i atrakcyjnym programie Spotkania obejrzeliśmy komputerową prezentacja z Rejsu morskiego Stowarzyszenia „BAŁTYK 2011”, którą przygotował i zaprezentował Pan mgr inż. Marek Kiszka.

Swoje „5 minut” miał również Gość Specjalny, Druh hm Wojciech Dąbrowski, który na Spotkanie przyjechał z Warszawy ( w 50-tą rocznicę pracy instruktorskiej uhonorowany został Odznaką 100-lecia Harcerstwa). Druh hm Wojciech Dąbrowski w roku 1962 mianowany został na stopień przewodnika (był wówczas drużynowym w krakowskim Zielonym Szczepie, a w latach 1967-1973 pełnił funkcję Komendanta Hufca „Wawel” w Krakowie. Później rozpoczął prace w Głównej Kwaterze ZHP w Warszawie i tam pozostał do dziś.

A na zakończenie spotkania jakby na deser Druh hm Jarosława Balon zaserwował nam znakomitą prezentację z wyprawy w Andy wraz z bardzo treściwym, pouczającym, a podanym krotko i dowcipnie  komentarzem.

Przed spotkaniem i w czasie przerwy uczestnicy spotkania mogli zwiedzić mini wystawkę z działalności Stowarzyszenia przygotowaną przez Druha hm Stanisława Piaseckiego. Każdy z uczestników Spotkania otrzymał materiały reklamowe Stowarzyszenia (ulotkę i wizytówkę) oraz mógł zakupić pamiątkowy Kalendarz SPH na rok 2012.

W części nieoficjalnej wspaniała „wyżerka”: na gorąco żurek z wkładką i wspaniale przygotowana „zimna płyta” i napoje oraz rozmowy i wspomnienia, którym nie było końca.

Do następnego razu !!!!

VI Spotkanie Po Latach

W dniu 15 stycznia 2011 roku o godz. 12.00 w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne Spotkanie członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP. Gospodarzem i głównym organizatorem Spotkania był Druh hm Andrzej Krzyworzeka, Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego w Krakowie ( Członek Wspierający SPH). Licznie przybyłych uczestników spotkania, ponad 80 osób, powitała Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Szczególnie serdecznie Druhna Prezes i zebrani powitali V-ce Prezydenta m. Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz nowo wybranego Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP Druha hm Pawła Grabkę i i jego poprzednika na tej funkcji Druha hm Andrzeja Żugaja.

Bardzo ciepło zebrani powitali byłych komendanci Krakowskiej Chorągwi i Hufców ZHP. Równie ciepło zostali powitani członkowie naszego Stowarzyszenia: były Prezydent Miasta Krakowa Pan Jan Nowak, były Kurator Oświaty Pan Mieczysław Noworyta oraz osoby piastujące godność Profesorską.

Następnie Druhna Prezes odczytała okolicznościowy adres Naczelniczki ZHP, Druhny hm Małgorzaty Sinicy skierowany do uczestników spotkania po czym krótko omówiła  dotychczasowe działania SPH i zamierzenia na najbliższy okres czasu.

W swoim wystąpieniu, V-ce Prezydent m. Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel bardzo wysoko ocenił organizację przez Komendę Chorągwi Jubileuszowego Zlotu z okazji 100- lecia Harcerstwa, jak również udział w tym przedsięwzięciu członków naszego Stowarzyszenia. Wyrazem tego było wręczenie kolejnym członkom naszego SPH odznak „Honoris Gratia” za szczególne zasługi dla m. Krakowa i jego mieszkańców. Odznaki otrzymali Druhowie:

 • hm Henryk Chrobak
 • hm Jacek Niziołek

Komendant Chorągwi, Druh hm Paweł Grabka udekorował srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” Druhnę hm Barbarę Ufir a następnie wspólnie z Druhem hm Andrzejem Żugajem wręczyli Honorowe Odznaki z okazji 100-lecia Harcerstwa w Krakowie członkom SPH, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój harcerstwa na terenie Chorągwi Krakowskiej ZHP. Otrzymali je:

w stopniu złotym:

Członkowie Honorowi SPH

 • Prof. Jacek Majchrowski    Prezydent Miasta Krakowa
 • mgr inż  Tadeusz Trzmiel   V-ce Prezydent m. Krakowa

Członkowie zwyczajni

  1. hm Jarosław Balon                         
  2. hm Danuta Bobek
  3. hm Stanisław Ciuła  †
  4. hm Kazimierz Dziedzic
  5. hm  Władysława Maria Francuz
  6. hm Jerzy Klinik
  7. hm Ryszard Korski
  8. hm Andrzej Krzyworzeka
  9. hm Juliusz Langner
  10. 10. hm Danuta Noszka-Leśniewska
  11. hm Tadeusz Moskal
  12. hm Barbara Panaś †
  13. hm Władysław Pancerz
  14. hm Tadeusz Prokopiuk
  15. hm Zbigniew Sabiński
  16. hm Stanisław Spólnik
  17. hm Antoni Weyssenhoff †
  18. hm Anna Zaleska

w stopniu srebnym:

  1. hm Marian Bubak                  
  2. hm Adam Jelonek (Prof. UJ)
  3. hm Marian Kowalski
  4. hm Jerzy Kujawski
  5. hm  Józef Lipiec (Prof. UJ)
  6. hm Bohdan Makary
  7. hm Stanisław Mandecki
  8. hm Zenon Morawiec
  9. hm Magdalena Migacz
  10. hm Ferdynand Nawratil
  11. hm Stanisław Piasecki
  12. hm  hm Małgorzata Pobóg-Malinowska
  13. hm Stefan Salamon
  14. hm Kazimierz Schutterly †
  15. hm Jerzy Tarnawski
  16. hm Wiesław Wójcik
  17. hm Krystyna Wywiał
  18. hm Andrzej Ziębliński (Prof. ASP)
  19. hm Henryk Chrobak - Koło nowotarskie
  20. hm Jacek Niziołek - Koło nowotarskie
  21. hm Stanisław Korusiewicz - Koło nowotarskie
  22. hm  Józef Skrzypek - Koło nowotarskie
  23. hm Aleksander Żarnowski - Koło nowotarskie  

w stopniu brązowym:

  1. hm Zbigniew Burzyński
  2. hm Roman Byszewski
  3. hm Andrzej Gaczorek
  4. hm Wiesław Górnisiewicz
  5. hm Zbigniew Jaglarz
  6. hm Stanisław Kieres
  7. hm Małgorzata Komorowska
  8. hm Krystyna Kowalska
  9. hm Krystyna Krzyk
  10. hm Barbara Łuczyńska
  11. phm Jacek Małota 
  12. phm Andrzej Marcińczyk
  13. hm Adam Micek
  14. hm Maria Mrugacz
  15. hm Zofia Mułka
  16. hm Piotr Niwiński
  17. mgr Jan Nowak (b. Prezydent M.Krakowa)
  18. mgr Mieczysław Noworyta (b. Kurator )
  19. hm Krzysztof Poniedziałek
  20. hm Andrzej Słowik
  21. hm Maciej Struś
  22. hm Alicja Szydło
  23. hm Marek Valenta
  24. hm Ryszard Wójcik
  25. hm Bogusław Zając

 

Druh hm Paweł Grabka w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze zamierzenia Komendy Chorągwi na najbliższą kadencję. Za jedno z najważniejszych zadań uznał reaktywowanie czterech zlikwidowanych Hufców i zaapelował o pomoc Stowarzyszenia w tym zakresie. Oczywiście pomożemy. Natomiast Druh hm Andrzej Żugaj złożył na ręce V-ce Prezydenta m. Krakowa, mgr inż. Tadeusza Trzmiela serdeczne podziękowania dla władz Miasta Krakowa za pomoc logistyczną i finansową ( ok. 5 mln zł,- ) w zorganizowaniu Jubileuszowego Zlotu Jubileuszowego i imprez towarzyszących przeprowadzonych z okazji 100-lecia Harcerstwa oraz systematyczne wspieranie działań Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Tuż przed przerwą, wszystkich uczestników na kolejne spotkanie, tym razem z okazji Dnia Myśli Braterskiej w dniu 22 lutego 2011 roku o godz. 17.13 w NCK zaprosił Druh hm Jerzy Kujawski. Oczywiście, Druh Jurek, jak zwykle przygotował losowane wśród zebranych drobne upominki, np: butelka octu, ZZH czyli zuchowy zestaw higieniczny z mydełkiem toaletowym, pudełko zapałek dla palących od Zakładów Pogrzebowych, itp. – śmiechu było co niemiara.
Oczywiście jak na każdym naszym spotkaniu kolejne wydarzenia były przeplatane  piosenkami harcerskimi.

Zarówno przed spotkaniem jak i podczas części nieoficjalnej  uczestnicy spotkania mogli zwiedzić wystawę, „Mazury 2010”, zdjęć ze wspaniałego Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia. Wystawę przygotował  niezawodny Druh hm Krzysztof Poniedziałek przy pomocy phm Jacka Małoty i Kuby Małoty. Autorem zdjęć obozowych jest red. Marek Ciepliński. Zdjęcia w formacie A-3 i większym naprawdę robiły wrażenie. Kolejnym punktem programu to komputerowa prezentacje: pierwsza z Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia „Mazury 2010” którą przygotował i zaprezentował Druh phm Jacek Małota i druga z akcji „Mikołaj” przygotowana przez Druha hm Zbigniewa Burzyńskiego.

A poza tym wspaniała „wyżerka” : na gorąco bigos i wspaniale przygotowana „zimna płyta”. I rozmowy, wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia, które mocno odżyły i którym nie było końca.
Do następnego razu !!!!