Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie 2015

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W KRAKOWIE
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31 ; tel./fax (12/633 33 57

Organizacja Pożytku Publicznego
NIP: 676-21-64-200; REGON: 357196831; KRS nr 0000114184

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

za okres 28.03.2015 – 19.03.2016

Kraków, marzec 2016 roku

Dane o Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

1. Nazwa, siedziba i adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40
Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

2. Data wpisu:
03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń
(Ns. Rej. St. 39/00)
25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994

3. NIP: 676-21-64-200

4. REGON: 357196831

5. KRS nr: 0000114184

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie za okres 28.03.2015 – 19.03.2016
W okresie sprawozdawczym Kierownictwo Stowarzyszenia pracowało w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia

L.P. Imię i nazwisko Funkcja
1 Danuta Noszka - Leśniewska Prezes
2 Stanisław Piasecki V-ce Przezes
3 Wiesław Wójcik V-ce Przezes
4 Magdalena Migacz Sekretarz
5 Krystyna Wyrwał Sekretarz
6 Paweł Grabka Członek (do 16.12.2015)
7 Aleksandra Grodecka Członek
8 Jerzy Klinik Członek

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie za okres 29.03.2014 – 28.03.2015

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W KRAKOWIE
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax (12/633 33 57)
Organizacja Pożytku Publicznego

NIP: 676-21-64-200 ; REGON: 357196831; KRS nr 0000114184)

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 29.03.2014 – 28.03.2015

 

Kraków, marzec 2015 roku

Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 1. Nazwa, siedziba i adres
  Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
  31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
  tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40
  Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
  30-059 Kraków, ul. Reymonta 18
 2. Data wpisu:
  03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń
  (Ns. Rej. St. 39/00)
  25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
  16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994
 3. NIP: 676-21-64-200
 4. REGON: 357196831
 5. KRS nr: 0000114184

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie za okres 29.03.2014 – 28.03.2015

Dnia 28 marca 2014 roku odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w trakcie którego, dokonano wyboru członków Władz Stowarzyszenia, które w dniu ukonstytuowały się i pracowały w niezmienionych składach podanych poniżej:

Zarząd :

 • hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes
 • hm Stanisław Piasecki - I V-ce Prezes
 • hm Wiesław Wójcik - II V-ce Prezes
 • hm Magdalena Migacz - Sekretarz
 • hm Paweł Grabka - Członek
 • hm Aleksandra Grodecka - Członek
 • hm Krystyna Wywiał - Skarbnik
 • hm Jerzy Klinik - Członek

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń roboczych Zarządu (9.04, 21.05, 18.06, 19.09, 15.10, 19.11, 17.12 w 2014 roku oraz 21.01, 18.02, 18.03. w 2015 roku). Odbyły się one w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 w Krakowie. W dniu 18.12.2014 roku, miało miejsce uroczyste, świąteczno – noworoczne posiedzenie Zarządu, tradycyjnie, w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH, jak zwykle, dzięki uprzejmości Druha hm. Andrzeja Krzyworzeki, w Hotelu „KRAKUS”.

W zasadzie we wszystkich posiedzeniach Zarządu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej; w tym Przewodniczący, Druh hm. Władysław Pancerz lub jego Z-ca, Druh hm. Tadeusz Prokopiuk.

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

 • hm Władysław Pancerz – Przewodniczący
 • hm Tadeusz Prokopiuk - V-ce Przewodniczący
 • hm Ferdynand Nawratil - V-ce Przewodniczący
 • hm Andrzej Gaczorek - Członek
 • hm Ryszard Korski - Członek

Sprawozdanie z VI Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania Członków SPH w Krakowie

W piękny, słoneczny dzień, 29 marca br., w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się VI Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie członków SPH. O godzinie 11:00, Prezes Stowarzyszenia- Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska poprosiła zebranych o powstanie z miejsc i zaśpiewanie Hymnu ZHP.

Druhna Prezes hm. Danuta Noszka – Leśniewska rozpoczyna zebranie 

Druhna Prezes hm. Danuta Noszka – Leśniewska rozpoczyna zebranie

Następnie bardzo ciepło powitała wszystkich obecnych. A szczególnie serdecznie: Wiceprezydenta Miasta Krakowa a zarazem Członka Honorowego SPH Pana Tadeusza Trzmiela, Przewodniczącego Rady ZHP Chorągwi Krakowskiej Druha hm. Bogdana Nowaka, Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej Druha hm. Pawła Grabkę, Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Rewizyjnej a zarazem członka RN ZHP - Druha hm. Henryka Chrobaka, członków naszego stowarzyszenia-profesorów krakowskich uczelni Druha hm. Adama Jelonka i Druha hm. Andrzeja Zięblińskiego, Kanclerza WSzZiB w Krakowie - Druha hm. Bogdana Makarego, byłych Komendantów Chorągwi i Hufców oraz członka Komendy Chorągwi Druhnę hm. Annę Nowak. Zgodnie z Jej propozycją Przewodniczącym Zebrania został, jednogłośnie, wybrany Druh hm. Andrzej Krzyworzeka. Obiecał on sprawne i rzetelne przeprowadzenie obrad. Na wstępie zgodnie z jego propozycją zebrani symboliczną minutą ciszy uczcili pamięć Druhen i Druhów z Krakowskiej Chorągwi, którzy w czasie ostatniej kadencji odeszli na „Wieczną Wartę”.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 23.03.2013 – 29.03.2014

Kraków, marzec 2014 roku

Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.