Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 23.03.2013 – 29.03.2014

Kraków, marzec 2014 roku

Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 31.03.2012 – 22.03.2013

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W KRAKOWIE

31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31 ; tel./fax (12/633 33 57

Organizacja Pożytku Publicznego

NIP: 676-21-64-200 ; REGON: 367196831; KRS nr 0000114184)

Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

1. Nazwa, siedziba i adres

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31

tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40

Biuro Zarządu/adres do korespondencji:

30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

2. Data wpisu:

03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń  (Ns. Rej. St. 39/00)

25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184

16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994

3. NIP: 676-21-64-200

4. REGON: 367196831

5. KRS nr: 0000114184

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie za okres 31.03.2012 – 23.03.2013

Dnia 31 marca 2012 roku odbyło się VII Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w trakcie którego, pozytywnie oceniona została działalność Zarządu w okresie 29.03.2011 – 31.03.2012 oraz przyjęto założenia programowo-organizacyjne Stowarzyszenia na lata 2011-2014.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń roboczych Zarządu (26 kwiecień, 12 czerwiec, 24 lipiec, 12 wrzesień, 17 październik, 14 listopad, 19 grudzień 2012 roku oraz 8 styczeń, 20 luty, 6 marzec 2013 roku) oraz jedno uroczyste świąteczno – noworoczne (27 grudzień 2012 roku). Posiedzenia robocze odbywały się w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” w Krakowie. Uroczyste świąteczno – noworoczne posiedzenie Zarządu, tradycyjnie, odbyło się w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH i jak zwykle, dzięki uprzejmości Druha hm Andrzeja Krzyworzeki, w Hotelu „KRAKUS”.

Rachunek wyników

sporządzony na dzień:  31.12.2011 r.

31.12.2010 31.12.2011
ubiegły rok obrotowy bieżący rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej

26097,40

41 606,50

I. Składki brutto określone statutem 2580,00 3 230,00
II. Inne przychody określone statutem 23514,70 38376,50
B Koszty realizacji zadań statutowych 27710,26 42314,92
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -1615,56 -708,42
D. Koszty administracyjne 0,00 1448,88
1. Zużycie materiałów i energii 0,00 296,66
2. Usługi obce 0,00 1 152,22
3. Podatki i opłaty 0,00 0,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00
5. Amortyzacja 0,00 0,00
6. Pozostałe 0,00 0,00
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) 0,00 0,00
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,00 84,00
G. Przychody finansowe 0,08 0,36
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
-1615,48 -2240,94
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I.  Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -1615,48 -2240,94
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego
   (wielkość ujemna)
1615,48 2240,94
I. Różnica zwiększająca przychody roku następnego
    (wielkość dodatnia)
0,00 0,00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2011 – 31.12.2011

1. Metody wyceny aktywów i pasywów.

 

W roku 2011 nie wystąpiły operacje gospodarcze w grupie środków trwałych.

Wartość nabytych materiałów była odpisywana bezpośrednio w koszty.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły nie zużyte materiały.

Nie wystąpiły zmiany w metodzie wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.

2. Szczegółowy wykaz aktywów:

środki pieniężne w kasie 74,06
środki pieniężne w banku 40,87
„ zaliczki na poczet obozu żeglarskiego 2012 r. – czarter łodzi 600,00
Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2012 2 240,94
Razem 2 955,87

3. Szczegółowy wykaz pasywów.

Fundusz statutowy 2 022,87
zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 933,00
Razem 2 955,87

4. Struktura zrealizowanych przychodów.

 składki członkowskie 3 230,00
dotacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do projektu p.n. „ Aktywizacja seniorów” 7 875,00
wpłata darowizn 1 % z tyt. odpisu podatku od osób fizycznych  6 386,50
odpłatność uczestników obozu żeglarskiego 14 400,00
dofinansowanie Gminy Mucharz do obozu żeglarskiego 4 000,00
odpłatność uczestników do programu p.n. „Spotkanie po latach” 1 440,00
darowizny osób fizycznych 4 275,00
odsetki od środków na rachunku bankowym 0,36
Razem 41 606,86

5. Struktura kosztów.

koszty projektu Małopolskiego Urzędu Wojewódz, p. n. „Aktywizacja seniora” 7 875,00
koszty programu „Wymiana międzynarodowa” (Chorwacja)  400,00
dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci powodzian Gminy Mucharz 5 800,00
koszty programu „Obóz żeglarski MAZURY 2011”  18 598,84
koszty programu „ Spotkanie po latach” 1 400,00
koszty spotkania instruktorów - akcja „Jubilat” 300,00
wypłacone zapomogi 2 900,00
wypłacona nagroda statutowa dla Instruktora Roku  1 500,00
wypłacona darowizna do Komendy Chorągwi ZHP Kraków 1 860,00
zakup artykułów biurowych  296,66
opłaty bankowe 469,26
opłaty pocztowe  682,96
legitymacja członkowska 369,00
koszty wykonania strony internetowe do domeny www.sph-krakow.pl  ... 568,88
koszty pozostałe  743,20
opłaty za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  84,00
Razem 43 847,80

6. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu :

 dotacje
 składki członkowskie
darowizny
Szczegółowe wykorzystanie uzyskanych funduszy wykazano w punkcie 4.

7. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

8. Nie przewiduje się zmian w 2012 r.

w pozyskiwaniu przychodów i strukturze kosztów, w środkach trwałych i obrotowych,

znacznie odbiegających od realizacji zadań statutowych w 2011 roku.

 

Kraków, dnia 19.03.2012 r.

Bilans za 2011

Aktywa Stan na Stan na
31.12.2010 31.12.2011
A. Aktywa trwałe 0,00 0,00
  I.   Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II.  Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 2 022,87 714,93
  I.   Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00
  II.  Należności krótkoterminowe 1 086,00 600,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 936,87 114,93
   1. Środki pieniężne 936,87 114,93
   2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma aktywów 2 022,87 714,93
       
Pasywa Stan na  Stan na 
31.12.2010 31.12.2011
A. Fundusze własne 2 022,87 -218,07
  I.     Fundusz statutowy 3 638,35 2 022,87
  II.   Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -1 615,48 -2 240,94
   1. Nadwyżka przychodów nad kosztami  0,00 0,00
       (wielkość dodatnia)    
   2. Nadwyżka kosztów nad przychodami  -1 615,48 -2 240,94
      (wielkość ujemna)    
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 933,00
  I.    Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
       i pożyczek
0,00 0,00
  II.   Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 933,00
   1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
   2. Inne zobowiązania 0,00 933,00
   3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
  III.  Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
  IV.  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
   1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
   2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma pasywów 2 022,87 714,93
       
       
Sporządzono:  Kraków, dnia  19.03.2012 Kraków, dnia  19.03.2012 r.